Raport miesięczny za lipiec 2012 roku

Komentarze

Transkrypt

Raport miesięczny za lipiec 2012 roku
Raport miesięczny za lipiec
2012 roku
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
oraz wyników finansowych emitenta.
Po podpisaniu w dniu 27 czerwca 2012 r. ostatecznej umowy nabycia 100% udziałów
w Emapol Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Zarząd rozpoczął przygotowania do połączenia
spółek. Zakup Emapolu jest kontynuacją prowadzonych przez BioMaximę od ubiegłego roku
działań konsolidacji polskich firm sektora ivd. Spółka dąży do zbudowania pozycji
zdecydowanego lidera wśród krajowych podmiotów, który będzie w stanie konkurować
z bardzo silnymi koncernami międzynarodowymi takimi jak, Roche czy Siemens. Akwizycja
Emapolu jest kluczowa dla realizacji tych zamierzeń i spowoduje, że lubelska spółka staje się
największą polską firmą na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
Ponadto Zarząd w dalszym ciągu prowadzi rozmowy w zakresie akwizycji innych podmiotów
działających na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.
Spółka w bieżącym roku stara się zdynamizować sprzedaż eksportową. W dniach
20–23 czerwca przedstawiciele BioMaxima uczestniczyli w konferencji i wystawie
organizowanej przez Romanian Association of Medical Laboratories w Sinaia w Rumunii.
W miesiącu wrześniu Spółka będzie uczestniczyła w najbardziej liczącej się wystawie na
Ukrainie – w Kijowie. Trwają również przygotowania do największych na świecie targów
Medica w Dusseldorfie, które odbędą się w listopadzie bieżącego roku. Spółka opracowuje
także dokumentację umożliwiającą ekspansję na rynek Indonezji. Wartość eksportu po
7 miesiącach 2012 roku wyniosła 185 tys. zł i była ponad ośmiokrotnie wyższa od eksportu za
cały 2011 rok (23 tys. zł). Udział eksportu w sprzedaży ogółem wzrósł do 3,3% przy 0,2% za
2011 rok.
Wartość wygranych przez Spółkę postępowań przetargowych w miesiącach styczeń lipiec 2012 r. wyniosła 1.828 tys. zł i stanowiła 73% rekordowego analogicznego okresu
2011 r, gdzie znaczną część wygranych postępowań stanowiły umowy trzyletnie.
W miesiącach styczeń - lipiec 2012 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 5.661 tys. zł,
co stanowi 98,4% przychodów w ujęciu rok do roku. Dynamika wzrostu przychodów jest
niższa od poprzednich miesięcy z uwagi na fakt, że w analogicznym okresie ubiegłego roku
BioMaxima sprzedawała swoje produkty również do spółek zależnych Bio-Farm i Polab.
Połączenie ze spółką Polab nastąpiło w końcu kwietnia ubiegłego roku.
www.biomaxima.com
Strona 1
Produkty
Odczynniki
Testy
Paski do moczu
Aparatura
Materiały zużywalne + usługi
Razem sprzedaż
tys zł
I-VII 2012
1 175
1 368
492
647
1 979
5 661
tys zł
I-VII 2011
Dynamika 2012/11
104,82%
1 121
95,46%
1 433
563
87,39%
245
264,08%
2 392
82,73%
5 754
98,38%
Przychody ze sprzedaży w spółce zależnej Emapol za okres styczeń-lipiec 2012 roku
wyniosły 4.829 tys. zł, w tym eksport 1.112 tys. zł.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu
bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu lipcu:
Rb nr 21/2012 – Raport miesięczny BioMaxima S.A. za czerwiec 2012 r.
Rb nr 22/2012 – Raport BioMaxima S.A. za II kwartał 2012 r.
Raporty bieżące w ESPI opublikowane w miesiącu lipcu:
Rb nr 10/2012 – Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała
miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W okresie objętym raportem nie miała miejsca realizacja celów emisji. Z kwoty 7,5 mln zł
pozyskanych w ramach emisji akcji serii C wydatkowano dotychczas kwotę 7.324.055 zł na
zakup spółki Emapol oraz koszty emisji. Pozostała kwota 175.945 zł będzie wydatkowana na
prace badawczo-rozwojowe.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w
szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń,
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin
publikacji raportu analitycznego.
Do dnia 14 września 2012 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2012 r.
www.biomaxima.com
Strona 2

Podobne dokumenty