Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o sprzedaż nieruchomości w drodze
…………………………………………………………..
….….……..…………….., dnia ……………………………
imię i nazwisko
…………………………………………………………..
adres
………………………………………………………….
miejscowość
………………………………………………………….
telefon kontaktowy
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki
Nieruchomościami
WNIOSEK O SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU
na własność1
w użytkowanie wieczyste1
Wnoszę o sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa/Powiatu Pszczyńskiego2 położonej przy ul. …….……..……..……………………….., w
obrębie ……………………………………....., gmina ……………………………………….., oznaczonej jako
działka (lub część) nr ………..…………………….…………….., o powierzchni ……….………………………….,
zapisanej w księdze wieczystej nr ………………………………………….………………… .
…………………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
1
2
zaznacz właściwe
niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty