WNIOSEK o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt

Komentarze

Transkrypt

WNIOSEK o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt
Świeszyno, dnia.....................................
................................................................
(Nazwisko, imię)
................................................................
(adres zamieszkania)
................................................................
WNIOSEK
o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
Zwracam się z wnioskiem o wydanie postaniowienia opiniującego projekt podziału nieruchomości.
Dane dotyczące nieruchomości:
połoŜenie nieruchomości ......................................................................................................................
obręb ewidencyjny ...............................................................................................................................
numer działki ........................................................................................................................................
nr księgi wieczystej ..............................................................................................................................
stanowiącej własność ............................................................................................................................
(imię/a i nazwisko/a właścicieli/a)
...............................................................................................................................................................
(adresy)
Do wydzielenia proponowane jest ..................... działek, które oznaczone są we wstępnym projekcie
Przeznaczenie działek po podziale ........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dojazd do działek ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
(podpisy właścicieli nieruchomości)
Załączniki:
1. Wstępny projekt podziału – 3 egzemplarze Zgodny z § 3.1. z Rozporządzenia Rady Ministrów z
7.12.2004 Dz. U. 04.268.2663
2. Kserokopia decyzji o warunkach zabudowy.
3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

Podobne dokumenty