Raport bieżący nr 8 – wprowadzenie do obrotu akcji

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący nr 8 – wprowadzenie do obrotu akcji
Raport bieżący 8/2016:
Data: 03.06.2016 roku
Temat: Wprowadzenie do obrotu akcji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 553/2016 z dnia 3 czerwca 2016
roku postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2016 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AUTO
PARTNER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLATPRT00018”:
a) 1.000 (jeden tysiąc) akcji serii A,
b)111.110 (sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji serii B,
c)160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji serii C,
d)48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset
sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii D,
e) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście
dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii E,
f) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji
serii F,
g) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii G
Zgodnie z w/w uchwałą akcje będą notowane , w systemie notowań ciągłych pod nazwą
skróconą „AUTOPARTN” i oznaczeniem „APR”.
Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne dokumenty