pl - Lechpol

Komentarze

Transkrypt

pl - Lechpol
MULTIMER
CYFROWY
SERIA UT60
MIE0023
MIE0024
MIE0086
Instrukcja obsługi
Drogi użytkowniku,
Dziękujemy za wybranie naszego produktu Multimer Cyfrowy, seria UT60.
Aby używanie przyrządu było bezpieczne, prosimy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję,
w szczególności część dotyczącą bezpieczeństwa pracy.
Po jej przeczytaniu zalecamy przechowywanie jej w miejscu, z którego w razie potrzeby można
by było łatwo, ponownie po nią sięgnąć.
Spis treści
Zasady bezpiecznego użytkowania
5
I. WPROWADZENIE 6
1. Zastosowanie
2. Ogólny opis mulitimerów cyfrowych serii UT60
3. Symbole na przełączniku obrotowym
4. Objaśnienie symboli przycisków funkcyjnych 5. Opis symboli na wyświetlaczu
II. OBJAŚNIENIE FUNKCJI SPECJALNYCH
6
6
7
8
9
10
1. Ręczna lub automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
10
2. Czynności związane z użyciem funkcji RANGE.
10
3. Funkcja HOLD - podtrzymanie ostatniego odczytu 10
4. Funkcja pomiaru względnego REL ∆
10
5. Funkcja pomiaru częstotliwości i współczynnika wypełnienia impulsów Hz % 11
6. Funkcja SLEEP MODE (uśpienia) (MIE0024, MIE0086)
11
III. ZESTAWIENIE ZAKRESÓW POMIAROWYCH
1. Pomiar napięcia stałego (DC)
2. Pomiar napięcia przemiennego (AC)
3. Pomiar natężenia prądu stałego (DC)
4. Pomiar natężenia prądu zmiennego (AC)
5. Pomiar rezystancji
6. Pomiar pojemności
7. Pomiar częstotliwości i współczynnika wypełnienia impulsów 8. Pomiar diod
9. Sprawdzanie ciągłości obwodu
10. Pomiary temperatury (MIE0023)
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
14
IV. PRZEPROWADZANIE POMIARÓW
14
1. Czynności wstępne
14
2. Pomiar napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC).14
3. Pomiar natężenia prądu stałego (DC) i zmiennego (AC)
14
4. Pomiar rezystancji
16
5. Pomiar pojemności
16
6. Pomiar częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia
16
7. Badanie diod
17
8. Kontrola ciągłości obwodu
17
9. Pomiar temperatury (tylko w MIE0023)
18
10. Włączanie podświetlania wyświetlacza
18
11. Korzystanie z portu szeregowego RS232C
18
11.1. Wyprowadzenia przewodu RS232C
18
11.2 Ustawienie portu szeregowego RS232C
18
12. Wymiana bezpieczników
18
13. Wymiana baterii
19
14. Czyszczenie i konserwacja
19
Program interfejsowy dla MIE0023
Instalacja programu interfejsowego MIE0023
Uruchomienie i obsługa programu interfejsowego
20
20
20
Zasady bezpiecznego użytkowania
Instrukcja zawiera informacje jak bezpiecznie posługiwać się miernikiem.
Przeczytaj ją uważnie, zwróć uwagę na Ostrzeżenia i Uwagi.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub innych uszkodzeń ciała, należy uważnie
przeczytać i przestrzegać poniższych zasad:
• Przed użyciem sprawdź obudowę miernika czy nie ma jakichś uszkodzeń mechanicznych,
czy jest szczelnie zamknięta i skręcona wkrętami.
• Sprawdź przewody pomiarowe czy nie mają uszkodzonej izolacji i czy są sprawne.
• Nie używaj nigdy miernika, gdy w obwodach mierzonych występuje większe napięcie niż jest
dopuszczalne dla miernika.
• Po wykonaniu pomiarów odłącz przewody miernika od testowanego obwodu, odłącz przewody
od miernika i wyłącz miernik.
• Obrotowy przełącznik zakresów powinien być ustawiony we właściwej pozycji przed
dokonaniem pomiaru; nie należy go przekręcać w trakcie pomiaru.
• Nie używaj miernika gdy tylna obudowa i pokrywa baterii nie jest zamknięta.
• Nie podłączaj miernika do wyższego napięcia niż 600V, może to grozić porażeniem prądem
lub uszkodzeniem miernika.
• Zachowaj szczególną ostrożność przy pomiarze napięć powyżej 60 V DC lub 30 V AC. Przed
dokonaniem pomiarów poprawnie podłącz kable i ustaw właściwe zakresy.
• Nie używaj miernika w warunkach wysokiej temperatury, wilgotności, zagrożenia wybuchowego,
silnego pola magnetycznego.
• Jeżeli nie jest znana mierzona wartość, użyj maksymalnego zakresu a następnie stopniowo
go obniżaj aż uzyskasz zadowalającą dokładność pomiaru.
• Używając przewodów pomiarowych pamiętaj by palce znajdowały się za ochroną.
• Wyłącz zasilanie z mierzonego obwodu i rozładuj wysokonapięciowe kondensatory przed pomiarem
natężenia prądu, rezystancji lub przed sprawdzaniem diod, ciągłości obwodu lub pojemności.
• Przed pomiarem natężenia prądu sprawdź bezpiecznik i odłącz zasilanie od sprawdzanego
urządzenia przed podłączeniem miernika.
• Wymień baterię po ukazaniu się symbolu wyczerpanej baterii by nie dopuścić do wycieku
elektrolitu mogącego spowodować porażenie prądem elektrycznym. Odłącz wszystkie
przewody od miernika i wyłącz go przed zdjęciem obudowy
•
•
•
•
Nie wolno dokonywać żadnych zmian wewnątrz miernika.
Do mycia należy używać wyłącznie miękkiej ściereczki i słabego detergentu.
Miernik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Wyłączaj zawsze miernik po skończeniu pomiarów. Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu
należy wyjąć baterię.
• Okresowo sprawdzaj baterię czy nie wycieka. Cieknąca bateria może spowodować uszkodzenie
miernika.
- 5-
I. WPROWADZENIE
1. Zastosowanie
Multimery cyfrowe serii UT60 są miernikami nowej generacji. Możliwości pomiarowe oraz
nowoczesna konstrukcja stawia je w czołówce światowej mierników cyfrowych w swojej klasie.
Mierniki umożliwiają następujące rodzaje pomiarów:
• pomiary napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);
• pomiary natężenia prądu stałego (DC) i przemiennego (AC);
• pomiary rezystancji;
• pomiary pojemności kondensatorów;
• pomiary częstotliwości prądu;
• pomiary temperatury,
• pomiary napięcia przewodzenia diod i ciągłości obwodu,
• pomiary hFE tranzystorów.
MIE0023 może być sprzężony z komputerem poprzez port szeregowy RS232C, który pozwala
na przesyłanie danych do komputera.
2. Ogólny opis mulitimerów cyfrowych serii UT60
1
2
9
3
4
8
5
7
1
2
3
4
5
Wyświetlacz
Przyciski funkcyjne
NIEBIESKI przycisk
Przełącznik obrotowy
Port wejściowy HzVΩ
6
6
7
8
9
- 6-
Port wejściowy COM
Port wejściowy µAmA
Port wejściowy 10 A
Włącz / wyłącz
NAPIĘCIE DC
NAPIĘCIE AC
PRĄD DC
PRĄD AC
POJEMNOŚĆ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
TEMPERATURA
REZYSTANCJA
WSPÓŁCZYNNIK
WYPEŁNIENIA
ZASILANIE
WYMIARY LCD
MASA
WYMIARY
MIE0024
MIE0086
MIE0023
UT60B
UT60C
MIE0023
0~1000 V
0~750 V
0~10 A
0~10 A
0~100 μF
0~10 MHz
0~40 MΩ
0~1000 V
0~750 V
0~10 A
0~10 A
0~100 μF
0~10 MHz
-40°C~1000°C
0~40 MΩ
0~1000 V
0~750 V
0~10 A
0~10 A
0~100 μF
0~10 MHz
-40°C~1000°C
0~40 MΩ
0.1~99.9%
0.1~99.9%
0.1~99.9%
9 V (6F22)
63 x 31 mm
340 g
177 x 85 x 40 mm
9 V (6F22)
63 x 31 mm
340 g
177 x 85 x 40 mm
9 V (6F22)
63 x 31 mm
320 g
177 x 85 x 40 mm
Przewody, bateria, instrukcja, sonda
pomiaru temperatury, kabel RS232C, klip,
oprogramowanie
Bezpiecznik 10 A, auto zakres, diody, True RMS,
ciągłość obwodu, pomiar względny, podtrzymanie
odczytu, RS232C, wskaźnik słabej baterii
DOŁĄCZONE
AKCESORIA
Przewody, bateria, instrukcja, klip
Przewody, bateria, instrukcja, sonda pomiaru
temperatury, klip
FUNKCJE
DODATKOWE
Bezpiecznik 10 A, auto zakres, diody, ciągłość
obwodu, pomiar względny, podtrzymanie
odczytu, sleep mode, wskaźnik słabej baterii
Bezpiecznik 10 A, auto zakres, diody, ciągłość
obwodu, pomiar względny, podtrzymanie
odczytu, sleep mode, wskaźnik słabej baterii
3. Symbole na przełączniku obrotowym
OZNACZENIE
OPIS
Zakres pomiaru napięcia DC od 400 mV do 1000 V lub
Zakres pomiaru napięcia AC od 4000 V do 750 V.
Test ciągłości
Test diod
Zakres pomiaru rezystancji od 400 Ω do 40 MΩ
Test pojemności od 40 nF do 100 μF
Pomiar temperatury w stopniach Celsjusza (- 40°C ~1000C°C )
Pomiar częstotliwości od 10 Hz do 10 MHz
DC lub AC zakres pomiaru prądu od 400 μA do 4000 μA
DC lub AC zakres pomiaru prądu od 40 mA do 400 mA
DC lub AC zakres pomiaru prądu od 4000A do 10A
- 7-
4. Objaśnienie symboli przycisków funkcyjnych
PRZYCISK
POWER
POŁOŻENIE
OPIS
PRZEŁĄCZNIKA
Dowolne położenie Włącz / wyłącz miernik
REL ∆
Dowolne położenie Przyciśnięcie REL ∆ spowoduje włączenie lub wyłączenie
z wyjątkiem Hz
funkcji pomiaru względnego.
HOLD H
Dowolne położenie Przyciśnięcie HOLD spowoduje zatrzymanie ostatniego
wskazania, ponowne przyciśnięcie - wyłączenie fnkcji.
RANGE
Dowolne
położenie
przełącznika
obrotowego z
wyjątkiem Hz i
Naciśnij przycisk RANGE, aby wejść w tryb ręcznej
zmiany zakresów pomiarowych (miernik wydaje sygnał
dźwiękowy).Ręczny wybór zakresu powoduje wyjście
miernika z trybu pracy HOLD oraz REL.
Kolejne pzyciśnięcia RANGE będą załączały kolejne
zakresy pomiarowe dla wybranej funkcji.
Przyciśnięcie RANGE przez ok 2 sek. spowoduje przejście
do automatycznej zmiany zakresów pomiarowych.
Hz
Hz %
Po włączeniu funkcji Hz nastąpi pomiar częstotliwości.
Przyciśnięcie przycisku Hz % spowoduje pomiar
wsółczynnika wypełnienia. Ponowne przyciśnięcie Hz powrót do pomiaru częstotliwości.
Po włączeniu jednej z funkcji i przyciśnięciu przycisku Hz %
nastąpi pomiar częstotliwości. Ponowne jego przyciśnięcie
spowoduje przejście do pomiaru wsółczynnika wypełnienia,
kolejne przyciśnięcie - powrót do poprzedniego trybu pomiaru.
Przełączanie pomiędzy napięciem AC oraz DC
(priorytet DC).
W UT60B: przełączanie pomiędzy badaniem ciągłości
obwodu, badaniem diod i pomierem rezystancji
(priorytet rezystancji).
NIEBIESKI
W MIE0023: przełączanie pomiędzy badaniem ciągłości
obwodu, badaniem diod, pomiarem rezystancji i
pomiarem pojemności (priorytet rezystancji).
Przełączanie pomiędzy prądem AC oraz DC w zakresie
od 400 μA do 4000 μA (priorytet DC).
Przełączanie pomiędzy prądem AC oraz DC w zakresie
od 40 mA do 400 mA (priorytet DC).
Przełączanie pomiędzy prądem AC oraz DC w zakresie
od 4000 A do 10 A (priorytet DC).
- 8-
5. Opis symboli na wyświetlaczu
1
2
3
4 5
6
7
8
9-24
26
27
25
NR
1
IKONA OPIS
Aktywna funkcja True RMS (tylko w MIE0023).
3
AUTO - tryb w którym miernik automatycznie dobiera zakres o najlepszej
rozdzielczości.
Szeregowy port jest otwarty.
4
Funkcja pomiaru współczynnika wypełnienia impulsów aktywna.
5
Funkcja podtrzymania ostatniego wskazania aktywna
2
Załączony jest pomiar względny - wskazanie wyświetlacza będzie różnicą
pomiędzy wartością zapamiętaną a wartością aktualną.
Wskaźnik rozładowanej baterii
UWAGA! Aby uniknąć błędnych wskazań lub porażenia prądem
elektrycznym należy niezwłocznie wymienić baterię.
Pomiar tempertury
Test diod
6
7
8
9 - 24
25
26
27
Ω
kΩ
MΩ
F
µF
nF
Hz
kHz
MHz
V
mV
A
mA
µA
Tester kontroli ciągłości obwodu jest aktywny.
Ohm (Om) – jednostka rezystancji (oporności elektrycznej)
Kiloohm = 1000 Ω (1 kΩ = 103 Ω)
Megaohm = 1000000 Ω (1 kΩ = 106 Ω)
Farad (F) – jednostka pojemności elektrycznej.
Mikrofarad = 0.000001 F (1 µF = 10−6 F)
Nanofarad 0.000000001 F (1 nF = 10−9 F)
Herc (Hz) – jednostka częstotliwości prądu.
Kiloherc (Hz) = 1000 Hz (1 kHz = 103 Hz)
Meherc = 1000000 Hz (1 MHz = 106 Hz)
Wolt (V) – jednostka napięcia elektrycznego
Miliwolt = 0.001 V (1 mV = 10−6 V)
Amper (A) – jednostka natężenia prądu
Miliamper = 0.001 A
Mikroamper = 0.000001 A (1 µA = 10−6 F)
Możliwy będzie pomiar napięcia lub prądu zmiennego
Wskażnik polaryzacji
Przekroczenie zakresu pomiarowego
- 9-
II. Objaśnienie funkcji specjalnych
1. Ręczna lub automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
• Przy automatycznej zmianie zakresów pomiarowych multimetr wybiera najlepszy zakres
pomiarowy dla aktualnie mierzonej wielkości elektrycznej (symbol AUTO).
• Przy ręcznej zmianie zakresów pomiarowych operator wybiera zakres,który uważa za
najwłaściwszy dla aktualnie mierzonej wielkości elektrycznej.
2. Czynności związane z użyciem funkcji RANGE.
1. Przyciśnięcie RANGE -przełącza miernik na ręczną zmianie zakresów pomiarowych, każde
następne przyciśnięcie włącza następne zakresy pomiarowe.
2. Użycie przycisku RANGE po skończeniu pracy z funkcjami HOLD lub REL,wyłaczy je.
3. Ponowne załaczenie funkcji automatycznej zmiany zakresów pomiarowych nastąpi po
przyciśnięciu przycisku RANGE na okres 2 sekund.
4. Podczas pomiaru częstotliwości, współczynnika wypełnienia impulsów oraz pojemności
funkcja ręcznej zmiana zakresów pomiarowych jest niedostępna.
3. Funkcja HOLD - podtrzymanie ostatniego odczytu
.
Czynności związane z użyciem funkcji HOLD mającej zastosowanie do każdej funkcji pomiarowej.
1. Naciśnięcie przycisku HOLD załącza funkcję podtrzymania ostatniego pomiaru.
2. Ponowne naciśnięcie przycisku HOLD, RANGE lub Hz % lub przełączenie obrotowego
przełącznika funkcji, powoduje wyłączenie funkcji HOLD.
3. Podczas działania funkcji HOLD wyświetlany jest symbol
.
4. Naciśnięcie przycisku HOLD na okres 2 sekund spowoduje załączenie podświetlania wyświetlacza.
Ponowne jego naciśnięcie na około 2 sekundy spowoduje wyłączenie podświetlania.
4. Funkcja pomiaru względnego REL ∆.
Funkcja REL ∆ ma zastosowanie do każdej funkcji pomiarowej z wyjątkiem funkcji pomiaru
częstotliwości i współczynnika wypełnienia impulsów. Wyświetlana jest różnicą pomiędzy
wartością zapisaną wcześniej a wartością aktualnie mierzoną.
Na przykład: jeśli zapisana wartość napięcia wynosi 20.0 V a aktualna wartość napięcia wynosi
22.0 V, wyświetlacz wskaże 2.0 V. Jeśli nowa wartość napięcia jest taka sama jak zapamiętana,
wyświetlona zostanie wartośc 0.0 V
Czynności związane z użyciem funkcji REL ∆:
• Przed załączeniem funkcji REL ∆ należy ustawić przełącznik obrotowy funkcji we właściwym
dla danego pomiaru położeniu.Użycie przełącznika obrotowego funkcji, gdy załączona jest
funkcja REL ∆ spowoduje jej wyłączenie.
- 10 -
• Zaleca się również użycie funkcji REL ∆ podczas pomiaru pojemności i rezystancji na niskich
zakresach pomiarowych w celu wyzerowania przyrządu.
• Naciśnięcie ponowne przycisku REL ∆ lub obrócenie przełącznika funkcji kasuje zapisaną
wartość elektryczną i powoduje wyjście z funkcji REL ∆.
5. Funkcja pomiaru częstotliwości i współczynnika wypełnienia impulsów Hz
%
Czynności związane z użyciem funkcji Hz %:
• Pierwsze naciśnięcie przycisku Hz % podczas pomiarów napięcia lub natężenia prądu
zmiennego spowoduje załączenie funkcji pomiaru częstotliwości mierzonego prądu.
• Kolejne naciśnięcie przycisku Hz % spowoduje załączenie funkcji pomiaru współczynnika
wypełnienia impulsów.
6. Funkcja SLEEP MODE (uśpienia) (MIE0024, MIE0086)
Jeśli podczas włączania zasilania POWER nie był przyciśnięty niebieski przycisk, to w przypadku
nie używania miernika przez 30 min (nie naciskanie przycisków, nie używanie obrotowego
przełącznika funkcji) miernik przejdzie do stanu uśpienia.
- 11 -
III. Zestawienie zakresów pomiarowych
1. Pomiar napięcia stałego (DC)
Zakres
400 mV
4V
40 V
400 V
1000 V
Rozdzielczość
0.1 mV
1 mV
10 mV
100 mV
1V
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Dokładność
±(0.8% + 3 cyfry)
±(0.8% + 1 cyfra)
1000 V DC
750 V AC
Uwagi
Impedancja
wejściowa 10 MΩ
±(1.0% + 3 cyfry)
2. Pomiar napięcia przemiennego (AC)
Zakres
Rozdzielczość
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Uwagi
Dokładność
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
Uwagi
±(1.0%+2 cyfry)
bezpiecznik
ceramiczny 0.5 A /
600 V F
----
bezpiecznik
ceramiczny 10 A /
600 V F
czas pomiaru do10sek.,
póżniej przerwa
minimum 15min.
Dokładność
4V
1 mV
Impedancja wejściowa
40 V
10 mV
±(1.0% + 5 cyfr) 1000 V DC
10 MΩ,
400 V
100 mV
750 V AC
Zakres częstotliwości
750 V
1V
±(1.2% + 5 cyfr)
napięcia AC 40-400Hz
MIE0024: wyświetla efektywną wartość dla przebiegu sinusoidalnego AC.
MIE0023: wyświetla wartość true rms AC.
3. Pomiar natężenia prądu stałego (DC):
Zakres
400 μA
4000 μA
40 mA
400 mA
4A
10 A
Rozdzielczość
0.1 μA
1 μA
0.01 mA
100 A
0.001 A
0.01 A
±(1.2%+3 cyfry)
±(1.5%+5 cyfr)
4. Pomiar natężenia prądu zmiennego (AC)
Zakres
Rozdzielczość
400 μA
4000 μA
40 mA
400 mA
4A
0.1 μA
1 μA
0.01 mA
100 A
0.001 A
10 A
0.01 A
Dokładność
±(1.5%+5 cyfr)
±(2.0%+5 cyfr)
±(2.5%+5 cyfr)
Zabezpieczenie
przeciążeniowe
bezpiecznik
ceramiczny 0.5 A /
600 VF
Uwagi
zakres częstotliwości
mierzonych prądów AC
40-400Hz
bezpiecznik ceram. czas pomiaru do10sek.,
10 A / 600 VF
póżniej przerwa
bezpiecznik ceram. minimum 15min.
10 A / 250 V
- 12 -
MIE0024: wyświetla efektywną wartość dla przebiegu sinusoidalnego AC.
MIE0023: wyświetla wartość true rms AC.
5. Pomiar rezystancji
Zakres
400 Ω
4 kΩ
40 kΩ
400 kΩ
4 MΩ
40 MΩ
Rozdzielczość
0.1 Ω
1Ω
0.01 Ω
100 Ω
0.001 Ω
0.01 Ω
Dokładność
±(1.2% +2 cyfry)
±(1.0% +2 cyfry)
Napięcie obwodu
otwartego
ok. 0.45 V
Zabezpieczenie
1000 Vp
±(1.2% +2 cyfry)
±(1.5% +2 cyfry)
6. Pomiar pojemności
Zakres
40 nF
400 nF
4 μF
40 μF
100 μF
Rozdzielczość
Dokładność
10 pF
pomiar z funkcją REL
±(3.0% + 10 cyfr)
100pF
1 nF
±(3.0% + 5 cyfr)
10 nF
100 nF
±(4.0% + 5 cyfr)
Zabezpieczenie
1000 Vp
7. Pomiar częstotliwości i współczynnika wypełnienia impulsów
Zakres
10 Hz~10 MHz
0.1%~99.9%
Rozdzielczość
0.01%
Dokładność Zabezpieczenie
Czułość
±(0.1% + 3cyfry)
≤ 1 MHz: ≤ 300 mV rms;
1000Vp
≥ 1 MHz: ≥ 600 mV rms;
8. Pomiar diod
Zakres Rozdzielczość Zabezpieczenie
DIODA
1 mV
1000 Vp
Uwagi
Wyświetla spadek.napięcia diody spolaryzowanej
w kierunku przewodz.
Napięcie otwartego obwodu ok. 1.48 V
9. Sprawdzanie ciągłości obwodu
Zakres Rozdzielczość Zabezpieczenie
400 Ω
0.1 Ω
1000 Vp
Uwagi
Gdy rezystancja badanego obwodu wynosi ≤ 70 Ω
słychać dźwięk.
Napięcie otwartego obwodu ok. 0.45 V
- 13 -
10. Pomiary temperatury (MIE0023)
Zakres Rozdzielczość Zabezpieczenie
Dokładność
-40 do
-40 do 0°C ± (3% + 4 cyfry)
1°C
600 V rms
1000°C
0 do400°C± (1% + 3 cyfry)
IV. Przeprowadzanie pomiarów
1. Czynności wstępne
• Nacisnąć przełącznik ON/OF. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, miernik nie
nadaje się do pomiarów.
• Przed pomiarem należy się upewnić, że wartości napięć i prądów nie przekroczą wartości
dopuszczalnych dla poszczególnych zakresów pomiarowych.
• Przed wykonaniem pomiaru przełącznik funkcji powinien być ustawiony w pozycji właściwej
dla danej wielkości mierzonej i na właściwym zakresie pomiarowym.
• Jeżeli wartość mierzonego napięcia lub prądu nie jest znana przed pomiarem, należy
przełącznik funkcji ustawić na najwyższym zakresie pomiarowym i w razie potrzeby stopniowo
go obniżać.
• Cyfra „1” na wyświetlaczu oznacza przekroczenie nastawionego zakresu pomiarowego, należy
więc przełącznik funkcji ustawić na wyższy zakres pomiarowy.
2. Pomiar napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC).
UWAGA !!!
Stosowanie miernika do pomiaru napięć wyższych niż 750 V AC lub 1000 V DC może
spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz jego trwałe jego uszkodzenie.
• Zakresy napięć prądu stałego to: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V.
• Zakresy napięć prądu zmiennego to: 4 V, 40 V, 400 V, 750 V.
By dokonać pomiaru napięcia stałego (DC) i zmiennego (AC) należy wykonać następujące czynności:
1. Przewód pomiarowy czarny przyłącz do wejscia COM, przewód pomiarowy czerwony do
wejścia HzVΩ.
2. Ustaw przełącznik obrotowy na
i naciśnij przycisk NIEBIESKI, aby wybrać prąd stały
DC lub zmienny AC.
3. Przewody pomiarowe przyłącz do punktów obwodu miedzy którymi mierzone jest napięcie.
3. Pomiar natężenia prądu stałego (DC) i zmiennego (AC)
UWAGA !!!
- 14 -
Stosowanie miernika do pomiaru prądów przy napięciach wyższych niż 600 V DC może
spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz uszkodzenie miernika.
Zakresy prądów stałych :
a) pozycja przeł. funkcji µA
:400 µA i 4000 µA automatyczna zmiana zakresów,
b) pozycja przeł. funkcji mA
:40 mA i 400 mA automatyczna zmiana zakresów,
c) pozycja przeł. funkcji A
:4000 A i 10 A automatyczna zmiana zakresów.
By dokonać pomiaru natężenia prądu stałego (DC) i zmiennego (AC) należy wykonać następujące
czynności:
1. Odłączyć zasilanie od badanego obwodu i rozładować kondensatory.
2. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejscia COM,
3. Przewód pomiarowy czerwony:
»» w MIE0023 przyłączyć do wejścia µAmA°C lub 10 A,
»» w MIE0024 przyłączyć do wejścia µAmA lub 10 A, zależnie od wartości prądu:
• dla prądów w zakresie do 4000 µA do 400 mA -do wejścia µAmA,
• dla prądów większych od 400 mA - do wejścia 10 A ,
Jeśli wartość prądu jest nieznana należy użyć wejścia 10 A.
4. Przełącznik funkcji przełączyć na zakresy w obrębie prądów µA , mA , A
:
• dla prądów w zakresie do 4000 µA -w pozycję µA ,
• dla prądów w zakresie do 400 mA - w pozycję mA ,
• dla prądów większych od 400 mA - w pozycję 10 A ,
5. Dla przełączenia rodzaju prądu użyć przycisku niebieskiego.
6. Przewody pomiarowe przyłączyć SZEREGOWO do badanego obwodu.
7. Włączyć zasilanie badanego obwodu.
UWAGA !!!
1. Nie wolno używać miernika do pomiaru natężenia prądu, gdy napięcie pomiędzy
punktami obwodu a ziemią przekracza wartość 600 V.
2. Maksymalna wartość natężenia prądu mierzonego wynosi 4000 mA, 400 mA lub 10 A,
w zależności od użytego wejścia i zakresu. Użycie miernika na zakresie 400 mA do
pomiaru większych prądów spowoduje przepalenie bezpiecznika ceramicznego, który
należy wymienić na bezpiecznik o takim samym prądzie znamionowym 0.5 A / 600 V.
Zakres pomiarowy 10 A jest chroniony bezpiecznikiem 10 A / 600 V.
3. Pomiar na zakresie pomiarowym 10A powinien trwać krócej niż 10 sekund, następny
pomiar możliwy jest dopiero po upływie 15 minut.
4. Gdy odczyt jest mniejszy od 100, ustabilizowanie się funkcji TRUE RMS trwa nieco
dłużej a wyświetlacz może wskazywać jakąś wartość maksymalnie 10, mimo że, miernik
nie jest włączony do prądu (dotyczy MIE0023).
- 15 -
4. Pomiar rezystancji
Zakresy pomiaru rezystancji to: 400 Ω, 4000 kΩ, 400 kΩ , 40 kΩ, 4000 MΩ, 40 MΩ.
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia COM, przewód czerwony do wejścia HzVΩ
(Polaryzacja przewodu czerwonego będzie dodotnia).
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakres pomiaru rezystancji
pomiarowe przyłączyć do zacisków mierzonej rezystancji.
, przewody
3. Dla zakresu pomiarowego 400 W przed pomiarem można zewrzeć końcówki przewodów
pomiarowych a następnie włączyć funkcję REL w celu automatycznego odejmowania
rezystancji przewodów pomiarowych.
UWAGA !!!
• Jeżeli wartość mierzonej rezystancji przekracza wartość wynikającą z ręcznie
wybranego zakresu pomiarowego, wyświetlony zostanie symbol OL. Należy wówczas
wybrać przyciskiem funkcji RANGE większy zakres. Przy pomiarze rezystancji > 1 MΩ
ustabilizowanie się wskazań miernika może trwać kilka sekund.
• Przed pomiarem rezestancji w układzie elektrycznym, należy upewnić się czy zostało
odłączone zasilanie i czy kondensatory są całkowicie rozładowane.
5. Pomiar pojemności
UWAGA !!!
Aby uniknąć porażenia prądem oraz uszkodzenia miernika należy przed pomiarem badany
kondensator całkowicie rozładować. Dla pewności należy przed pomiarem sprawdzić
napięcie na zaciskach badanego kondensatora.
Zakresy pomiarowe pojemności to: 40 nF, 400 nF, 4000 µF, 40 µF, 100 µF.
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejścia COM, przewód czerwony do wejścia HzVΩ.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakres pomiaru pojemności
przyciskiem wybrać zakres nF.
, i NIEBIESKIM
3. Włączyć funkcję REL w celu wyzerowania przyrządu.
4. Przewody pomiarowe przyłączyć do badanego kondensatora.
• Przy pomiarze większzych pojemności ustabilizowanie się wskazań miernika może trwać kilka sekund.
• Symbol OL na wyświetlaczu wskazuje na zwarcie w kondensatorze lub przekroczene zakresu
pomiarowego.
6. Pomiar częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia
UWAGA !!!
Maksymalna wartość napięcia wejściowego nie powinna przekraczać 1000 Vp.
Zakres pomiarowy częstotliwości: 10 Hz do 10 MHz.
- 16 -
Zakres pomiarowy współczynnika wypełnienia impulsów: 0.1% ~ 99.9%.
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejscia COM, przewód pomiarowy czerwony do
wejścia HzVΩ.
2. Przełącznik funkcji przełączyć na zakres pomiaru częstotliwości Hz lub nacinąć przycisk Hz% w celu
wybrania pomiędzy pomiarem częstotliwości a pomiarem współczynnika wypełnienia impulsów.
3. Przewody pomiarowe przyłączyć do punktów pomiarowych obwodu.
Jeżeli wartość sygnału prądu zmiennego >30 V rms, należy korzystać przy pomiarze częstotliwości
z obrotowego przełącznika funkcji wg.poniższej tabeli:
Zakres
4V
40 V
400 V
1000 V / ~750 V
mA
A
Żądana wartość sygnału
≥ 1.0 V
Zakres częstotliwości
5 Hz ~ 10 kHz
≥ 5.0 V
≥ 45 V
≥ 420 V
≥ 45 mA
≥4A
5 Hz ~ 20 kHz
45 Hz ~ 4 kHz
45 Hz ~ 1.6 kHz
5 Hz ~ 5 kHz
45 Hz ~ 4 kHz
7. Badanie diod
UWAGA!!!
W celu uniknięcia porażenia prądem oraz uszkodzenia miernika podczas pomiaru diod
należy odłączyć badany układ od zasilania a condensatory o dużej pojemności rozładować.
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejscia COM, przewód pomiarowy czerwony do
wejścia HzVΩ.
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję
, NIEBIESKIM przyciskiem wybrać
a przewody pomiarowe przyłączyć do końcówek badanej diody.
Wyświetlona zostanie przybliżona wartość napięcia przewodzenia diody.
8. Kontrola ciągłości obwodu
UWAGA!!!
W celu uniknięcia porażenia prądem oraz uszkodzenia miernika podczas sprawdzania
ciągłości obwodu należy odłączyć badany układ od zasilania a kondensatory o dużej
pojemności rozładować.
1. Przewód pomiarowy czarny przyłączyć do wejscia COM, przewód pomiarowy czerwony do wejścia HzVΩ.
, nastepnie NIEBIESKIM przyciskiem wybrać
2. Przełącznik funkcji przełączyć w pozycję
.
3. Połączyć przewody pomiarowe z punktami obwodu,którego ciągłość jest sprawdzana. Jeżeli
rezystancja pomiędzy tymi punktami będzie mniejsza od ok. 70 Ω, słyszany będzie dzwięk.
- 17 -
9. Pomiar temperatury (tylko w MIE0023)
1. Przełącznik funkcji ustawić w pozycji °C.
2. Przewody sondy pomiarowej typu K włożyć: banan czarny do gniazda COM, banan czerwony
do gniazda HzVΩ.
3. Umieścić końcówkę sondy pomiarowej w miejscu pomiaru temperatury.
10. Włączanie podświetlania wyświetlacza
W celu uniknięcia błędnych odczytów w niedostatecznym oświetleniu proszę użyć funkcji
podświetlenia wyświetlacza.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOLD H dla ponad 2 sekundy, aby włączyć podświetlenie
wyświetlacza.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOLD H ponownie przez ponad 2 sekundy, aby wyłączyć
podświetlenie wyświetlacza, w przeciwnym razie podświetlanie będzie stałe.
11. Korzystanie z portu szeregowego RS232C
11.1. Wyprowadzenia przewodu RS232C
MIE0023
Wtyk ze złączem
optycznym
SPECJALNY
Wtyk żeński
9 - PIN
2
3
4
5
6
7
8
Komputer
Wtyk męski
25 - PIN
3
2
20
7
6
4
5
Nazwy PIN-ów
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
11.2 Ustawienie portu szeregowego RS232C
Domyślny port szeregowy RS232C do komunikacji jest ustawiony jako:
Prędkość transmisji: 2400
Bit start 1 (zawsze 0), Bit stop 1 (zawsze 1)
Bity danych 7
12. Wymiana bezpieczników
Ostrzeżenie! Aby uniknąć możliwości porażenia prądem elektrycznym lub eksplozji,
lub okaleczenia użytkownika lub uszkodzenia miernika, wyjmij przewody pomiarowe z
gniazd wejściowych miernika zanim przystąpisz do wymiany bezpieczników lub baterii.
- 18 -
Aby zapobiec uszkodzeniom miernika lub okaleczeniom, używaj wyłącznie właściwych o
identycznych parametrach bezpieczników.
1. Wyłączyć miernik i odłącz oraz wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika.
2. Zdejmij gumowe nóżki i śruby z obudowy miernika.
3. Wyjmij ostrożnie bezpiecznik, delikatnie podważając jeden z jego końców a następnie wyjmij
bezpiecznik z jego uchwytu.
4. Zainstaluj tylko bezpieczniki o identycznych parametrach i upewnij się, że bezpiecznik jest
pewnie zamocowany w uchwycie.
5. Załóż z powrotem pokrywę obudowy i wkręć wkręty mocujące.
13. Wymiana baterii
Ostrzeżenie! Aby uniknąć błędnych odczytów, mogących spowodować możliwości
porażenia prądem elektrycznym lub okaleczenia, wymieniaj niezwłocznie baterię, jak
tylko pojawi się ikona wyczerpanej baterii. Upewnij się, że przewody pomiarowe są
odłączone od obwodu zanim otworzysz obudowę.
1. Wyłączyć miernik i odłącz oraz wyjmij przewody pomiarowe z gniazd wejściowych miernika.
2. Zdejmij gumowe nóżki i śruby z obudowy miernika.
3. Wyjmij baterię z komory baterii.
4. Wymień starą baterię na nową 9 V zwracając uwagę na biegunowość.
5. Załóż z powrotem pokrywę baterii i wkręć wkręty mocujące.
14. Czyszczenie i konserwacja
Miernik jest bardzo precyzyjnym narzędziem pomiarowym.
Nie dokonuj próby naprawy swojego miernika, jeśli nie jesteś przeszkolony w zakresie:
kalibracji, przeprowadzania testów oraz technologii prowadzenia napraw mierników cyfrowych.
• Okresowo czyść obudowę miernika wilgotną ściereczką ze słabym detergentem.
• Nie używaj żadnych past ściernych oraz rozpuszczalników.
• Do czyszczenia gniazd wejściowych można użyć paska bawełny z detergentem.
• Brudne lub wilgotne gniazda mogą powodować błędne odczyty.
• Wyłączaj zawsze miernik, gdy jest nieużywany.
• Wyjmij baterię, gdy miernik nie będzie używany przez dłuższy okres.
• Nie wolno uruchamiać miernika, jeśli bateria nie jest w środku.
• Nie przechowuj miernika w miejscach o dużej wilgotności, w wysokiej temperaturze i w silnym
polu magnetycznym.
- 19 -
Program interfejsowy dla MIE0023
Instalacja programu interfejsowego MIE0023
Aby zainstalować interfejs programu, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
1. Uruchom komputer w systemie Windows.
2. Dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem wsuń do napędu CD-ROM.
3. Komputer powinien sam rozpocząć instalację.Jeśli nie, to kliknij dwukrotnie na ikonie „Mój
komputer”, następnie na ikonę napędu dysk CD-ROM aby wyświetlić zawartość płyty.
4. Kliknij dwukrotnie na folder UT60E aby wyświetlić zawartośc folderu, następnie kliknij
dwukrotnie plik SETUP.exe.
5. Postępuj zgodnie z poleceniami instalacyjnymi.wyświetlanymi na monitorze (między innymi
należy kilkakrotnie nacisnąć NEXT ).
6. Zostanie zainstalowany program UNITVer100.
UWAGA! W przypadku wystąpienia nieprawidłowości instalację należy powtórzyć.
Uruchomienie i obsługa programu interfejsowego
1. Połącz miernik z komputerem kablem typu RS232C a następnie włączyć zasilanie miernika
UWAGA.
Należy skorzystać z portu myszy,a mysz przeinstalować do portu z gniazdem PS2 pamiętając o
odpowiednich zmianach w ustawieniach programowych myszy.
2. Kliknąć na ikonę „UT60E” znajdującą się obecnie na pulpicie komputera.
3. Powinno ukazać się okno składające się z czterech sekcji:
a) wyświetlacz cyfrowy aktualnego wyniku pomiaru ,
b) wyświetlacz analogowy aktualnego wyniku pomiaru - galwanometr,
c) rejestrator cyfrowy zdarzeń pomiarowych,
d) rejestrator graficzny zdarzeń pomiarowych.
4. Uruchomienie następuje po kliknięciu myszą na Connect, wyłączanie zaś po kliknięciu myszą
na Exit. Klikając na COM 1 można dokonać wyboru portu.
5. Jeśli wybrany został właściwy port powinna nastąpić korespondencja miernika z komputerem.
Jeśli jej brak należy wybrać inny port .
6. Podczas połączenia na ekranie powinny pojawić się te same odczyty co na wyświetlaczu LCD
oraz niektóre ikony, a w oknie podglądowym powinna nastąpić dokładna rejestracja zdarzeń
pomiarowych, do wglądu w każdej chwili przy pomocy przewijania myszą.
Podczas połączenia, można wybrać następujące funkcje klikając w odpowiednią ikonę lub
pasek menu:
- 20 -
11
10
9
1
8
2
7
3
4
6
5
1
Obszar wyświetlacza LCD
7
Obszar ikon funkcji
2
Obszar analogowy wykresu słupkowego
8
Obszar panelu miernika
3
Obszar pomiarów Min. i Max.
9
Wyjście z interfrejsu
4
Obszar kontroli pobierania próbek
10
Połącz / Wyłącz
5
Obszar rekordów
11
Status połączenia
6
Obszar graficzny
1
1
2
3
4
5
Wypełnienie wykresu zdarzeń pomiarowych
6
7
6
7
8
9
10
Przejście do poprzedniej grafiki
2
Określenie żądanej jednostki osi czasu w sek.
3
Usuwanie wyników przeprowadzanych pomiarów 8
lub wykresu z okna
Przejście do następnej grafiki
4
zapis wyników przeprowadzanych pomiarów lub
wykresu w formie pliku w formacie BMP
9
Przejście do ostatniej grafiki
5
Przejście do pierwszej grafiki
10
powiększenie wykresu zdarzeń pomiarowych
- 21 -
Numer aktualnej grafiki
Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia
Niniejszym firma Lechpol oświadcza, że urządzenie MIE0023, MIE0024 i MIE0086 jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.
Właściwa deklaracja do pobrania na stronie www. lechpol.eu.
Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie
okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny
recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu
uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem władz lokalnych Użytkownicy w firmach powinni
skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać
razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL Zbigniew Leszek, Miętne ul. Garwolińska 1, 08-400 Garwolin.
www.uni-t.eu

Podobne dokumenty