załącznik 2 do siwz o speł. 22 i 24 ORK 3

Komentarze

Transkrypt

załącznik 2 do siwz o speł. 22 i 24 ORK 3
Załącznik nr 2 do siwz
.........................................................................
pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW
z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na:
Remont elewacji budynku przy ul. Orkana 3
Ja/My (imię i nazwisko) :........................................................................................ ....................... ..... ...
.............................. ........................................................................................................ ...................... ...
jako upoważniony/nieni przedstawiciel/e firmy :………..……………………………………….............. ......
.......................................…………………………………………..……….……………………........................
.......................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam/y, że:
1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1
i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
.............................................................
Miejscowość, data
.........................................................................
podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych
do reprezentowania wykonawcy

Podobne dokumenty