Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie

Komentarze

Transkrypt

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie
http://pupstrzelin.pl/strona/klub-pracy/174
Klub pracy
Kluby Pracy jest to miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w procesie
poszukiwania zatrudnienia. Można w nim skorzystać z porady indywidualnej, jak również wziąć udział w szkoleniach w ramach
zajęć grupowych.
Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chcą powróć na
rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, nie mają żadnego doświadczenia w poszukiwaniu pracy, albo są
zniechęcone dotychczasowym brakiem pozytywnych efektów swoich działań.
W czasie szkolenia bezrobotni i poszukujący pracy przez dwa tygodnie uczą się, a następnie przez tydzień praktycznie stosują
zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności poszukiwania i uzyskania pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy potrafią:
●
●
●
●
●
●
●
Poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy
Dokonać analizy lokalnego rynku pracy
Określić swoja sylwetkę zawodową
Dokonać bilansu mocnych i słabych stron
Napisać życiorys i list motywacyjny
Budować siatkę kontaktów
Przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą
Zajęcia aktywizacyjne
Zajęcia aktywizacyjne to realizowane w formie warsztatów zajęcia dla osób, które chcą uzupełnić wiedzę i nabyć umiejętności
potrzebne w aktywnym poruszaniu się na rynku pracy. Obecnie w PUP w Strzelinie prowadzone są jednodniowe zajęcia
aktywizujące.
Tematy zajęć aktywizacyjnych w 2014 roku
●
Komputer narzędziem poszukiwania pracy
podstawy obsługi komputera
❍
metody poszukiwania pracy przez Internet
tworzenie własnej poczty e-mail
konstruowanie dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej
Rynek pracy
metody poszukiwania pracy
tworzenie siatki kontaktów
Moje dokumenty aplikacyjne
Poznanie zasad tworzenia życiorysu i listu motywacyjnego
Rozmowa kwalifikacyjna
przygotowanie do właściwego zaprezentowania własnej osoby
próbne rozmowy kwalifikacyjne
❍
❍
❍
●
❍
❍
●
❍
●
❍
❍
Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych
W Klubie Pracy można skorzystać z bazy informacji oraz różnego rodzaju materiałów przydatnych w aktywnym poszukiwaniu
pracy.
W ramach informacji i elektronicznej bazy danych możesz skorzystać z:
●
●
●
●
●
●
dostępu do aktualnej prasy z ofertami pracy,
dostępu do informacji o adresach agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
dostępu do informacji o stronach internetowych z ofertami pracy,
dostępu do informacji o szkołach i instytucjach szkoleniowych,
wzorów dokumentów aplikacyjnych,
informacji o zasadach prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

Podobne dokumenty