Bez tytulu-1

Komentarze

Transkrypt

Bez tytulu-1
Bibliografia
5781. (a): Po raz dwunasty. Hajnówka ’93. Gazeta Współczesna
18.05.1993 r. nr 95 s. 1.
5782. — Festiwal rozpoczęty. Hajnówka ’93. Gazeta Współczesna
25.05.1993 r. nr 100 s. 1, 2, il.
5783. — Przesłuchanie konkursowe. Hajnówka ’93. Gazeta Współczesna
26.05.1993 r. nr 101 s. 1.
5784. — Pieśni wśród ikon. Gazeta Współczesna 19.05.1994 r. nr 95
(12996) s. 3.
5785. — Pieśni łaczące niebo i ziemię. XIII Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Gazeta Współczesna 24.05.1994 r. nr 98 (12999) s. 1, 5, il.
5786. — Koncerty towarzyszące. Hajnówka ’94. Gazeta Współczesna
25.05.1994 r. nr 99 (13000) s. 4, il.
5787. — Konswerwator nie jest sam. Ochrona zabytków. Gazeta Współczesna 20.10.1994 r. nr 203 (13104) s. 6, il.
5788. — Supraśl wczoraj i dziś. Gazeta Współczesna 20.10.1994 r.
nr 203 (13104) s. 11, il.
5789. — Święto muzyki cerkiewnej w Hajnówce. Gazeta Współczesna
15.05.1995 r. nr 92 (13244) s. 1.
5790. — Świątecznie a na roboczo. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej, Hajnówka ’95. Gazeta Współczesna 16.05.1995 r.
nr 93 (13245) s. 3, il.
5791. — Przesłuchania dzień drugi. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej w Hajnówce. Gazeta Współczesna 17.05.1995 r.
nr 94 (13246) s. 3, il.
5792. — Przesłuchania i koncerty. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Cerkiewnej w Hajnówce. Gazeta Współczesna 18.05.1995 r.
nr 95 (13247) s. 4.
5793. — „Mnogaja lieta” „Przeglądowi Prawosławnemu”. (Jubileusz
dziesięciolecia, 1985-1995). Gazeta Współczesna 22.05.1995 r.
nr 97 (13249) s. 6.
5794. — Laureaci i koncerty galowe. XIV Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Cerkiewnej, Hajnówka ’95 zakończony. Gazeta Współczesna 22.05.1995 r. nr 97 (13249) s. 1, il.
5795. (A): Gdzie pochować patriarchę (Włodymira). Ukraina. Gazeta
Współczesna 20.07.1995 r. nr 167 (1854) s. 7.
1
5796. (ab): Wyśpiewane owacje. To już 15 lat Zespołu Muzyki Cerkiewnej. Kurier Polski 18.02.1987 r. nr 34, il.
5797. ABDALLA Michael: Współczesne obyczaje narodzinowe
u chrześcijańskich Asyryjczyków. Przegląd Orientalistyczny
1993 nr 3/4 s. 230-242.
5798. — Asyryjska diaspora. Sprawy Narodowościowe t. 3: 1994
z. 1 s. 55-75.
5799. ABEL (Popławski) bp: Nowa diecezja. Z ordynariuszem prawosławnej eparchii lubelsko-chełmskiej... rozm. Stanisław Jadczak. Sztandar Ludu 1989 nr 94 s. 7.
5800. — Prawosławie w Polsce. Z ord. diec. lubelsko-chełmskiej... rozm.
Adam W. Kulik. Na Przykład 1993 grudzień nr 8 s. 9-11, il;
Zeszyty Historyczne, Paryż 1993 nr 100.
5800a. — A Chrystus uczył pokory. Z ord. diec. lubelsko-chełmskiej...
rozm. Magazyn Kresowy 12.09.1995 r. nr 2 s. 20-22, foto.
5801. ABKOWICZ Jerzy: W poszukiwaniu idei. (Odbudowa moskiewskiej świątyni Chrystusa Zbawiciela). Przegląd Tygodniowy
1995 nr 16 s. 7.
5802. A b r a m o w i c z Zofia: Imiona chrzestne białostoczan w aspekcie socjolingwistycznym (lata 1885-1985). Wyd. Uniwersytet
Warszawski Filia w Białymstoku, Białystok 1993 ss. 509; Rec.
BUBAK Józef, Onomastica R.39: 1994 s. 2582-260; zob. poz.
4195.
5803. ABRAMOWICZ Zofia: Imiona chrzestne białostoczan w okresie
powojennym (lata 1946-1950). [w:] Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Pod red,
Michała Kondratiuka. Białystok 1995 s. 351-356 Rez.
5804. — Transformacja imion białoruskich na język polski. (Na podstawie metryk chrztu białostoczan z lat 1919-1985). Na pograniczu. Studia i Szkice, Białystok 1992 s. 132-137.
5805. — Nazewnictwo osobowe uczniów Publicznej Szkoły Powszechnej w Orli (rok szkolny 1934/35). Białostocczyzna 1995 nr 2
(38) s. 68-77.
5805a. — Kultura a wybór imienia (na przykładzie materiału antropologicznego wyekscerpowanego z ksiąg metrykalnych białostoczan z okresu 1885-1939). Bialostocki Przegląd Kresowy 1995
t. 3 s. 7-16.
2
5806. ADAMCZUK Lucjan: Kościół prawosławny w Polsce — dawniej
i dziś. Wiadomości Statystyczne 1994 nr 8 s. 40-43, mapy,
wykr.; por. poz. 4698.
5807. ADAMOWSKI Kajetan: Krzyże nadziei. Misteria — odchodzący
świat. (Święto w Grabarce). Światowid 1985 nr 8 s. 17-18, il.
5808. AJEWSKI Konrad: Zbiory ikonograficzne Biblioteki Ordynacji
Zamojskiej w Warszawie. Roczniki Biblioteki Narodowej 1993
t. 29 s. 33-58. Sum.
5809. A k a t y s t ku czci Bogurodzicy. Starożytny liturgiczny hymn
maryjny z dodatkiem oficjów towarzyszących. Przekład Mieczyslaw Bednarz SI, Roman Piętka MIC, Jan Sergiusz Gajek
MIC. Red. J.S. Gajek. Nakł. Księży Marianów, Rzym 1980
ss. 107, 33, XIII nuty; 11x17 cm.
5810. A k a t y s t do Najsłodszego Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Starożytny hymn Kościoła bizantyjskiego. Przekład z jęz.
scs. Tadeusz Wyszomirski. Wyd. „Anafora”, Warszawa 1990
ss. 15; 11x16,5 cm.; por. poz. 23.
5811. AKCJA „Biblia dla ZSRR”. Chrześcijanin 1989 nr 48 s. 7.
5812. AKTUALNY stan Cerkwi Rosyjskiej. Tygodnik Powszechny 1988
nr 48 s. 7.
5813. ALABRUDZIŃSKA Elżbieta: Kościoły nierzymskokatolickie
w Bydgoszczy w przededniu II wojny światowej. Rocznik Teologiczny R. 35: 1993 z. 2 s. 143-154.
5814. — Kościoły nierzymskokatolickie w Grudziądzu w latach 19201939. Studia Historica Slavo-Germanica T.19 (1993/1994)
s. 83-103. Sum. Zsfg.
5815. A l a b r u d z i ń s k a Elżbieta: Mniejszości wyznaniowe w Bydgoszczy w latach 1920-1939. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1995 ss. 146.
5816. A l b u m magistrów Instytutu Historii (1977-1994). Uniwersytet
Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Humanistyczny Instytut Historii, Białystok 1995 ss. 60
(m.in.: CZAPIUK Alina: Struktura społeczno-gospodarcza i narodowościowa Suraża na podstawie rejestru pomiary włócznej z 1562 r., (1977); WARPECHOWSKI Zdzisław: Szkolnictwo w guberni grodzieńskiej a problem trwałości barier
społecznych i narodowościowych, (1977); CHMIELEWSKA Krystyna: Szkolnictwo w Łomży w latach 1815-1914, a problem trwałości barier społecznych
i narodowościowych, (1978); GĄSIEWSKA Krystyna: Struktura społeczna w Suwałkach w XIX w. (1978); KORNELUK Eugeniusz: Struktura społeczno-za-
3
wodowa i narodowościowa oraz świadomość polityczna mieszkańców Grajewa
w latach 1918-1931, (1978); CIWONIUK Nina: Rozwój osadnictwa w starostwie jałowskim do końca XVIII w. w świetle toponimii, (1979); JARMOLIK
Włodzimierz: Geneza i pierwsze lokacje miast województwa podlaskiego (XI
— pierwsza ćwierć XVI w.), (1980); ROSZCZENKO Mikołaj: Rozwój osadnictwa i gospodarki Kleszczel oraz okolicy do końca XVIII w., (1980); DĄBROWSKA Danuta: Mniejszość białoruska w Polsce w latach 1919-1939, (1980);
SKUTNIK Tadeusz: Skład społeczno-zawodowy i narodowościowy ludności Białegostoku w 1931 r. na podstawie spisu, (1980); HAJDUCZENIA Nina: Uposażenie i gospodarka klasztoru Bazylianów w Supraślu w XVI-XVIII w., (1981);
ZIELENIEWSKI Jerzy: Bielsk-Podlaski — topografia historyczna w XII-XVIII
w., (1981); MICHALUK Mikołaj: Stosunki narodowościowe w Białymstoku
w okresie międzywojennym, (1982); BORYS Irena: Drukowanie na Podlasiu
i ich mecenasi w XVI-XVIII w., (1982); CHARKO Barbara: Zabłudów i dobra
zabłudowskie do końca XVII w., (1982); GOWORKO Halina: Orla i włość orlańska w XVI-XVIII w. (1982); MIRONOWICZ Antoni: Monaster supraski —
ośrodek religijno-kulturalny w XVI w., (1982); SIEMIENIUK Olga: Milejczyce w XVI-XVII w. (1982); KUNDA Grażyna: Kuźnica na przełomie XIX i XX
wieku. Miasto i ludność, (1982); ŁABĘDA Anna: Pacyfikacja wsi Rajsk (1982);
SIEDLECKI Jan: Społeczeństwo Brańska w latach osiemdziesiątych XVIII w.,
(1983); GAŁKAN Wiera: Brańsk i starostwo brańskie w XVI w., (1983); PEŁSZYK Anna: Stosunki religijne w Białymstoku w XVIII w., (1983); KORNELUK Hanna: Społeczeństwo i gospodarka Grajewa w latach 1870-1914, (1983);
KISIELEWICZ Jadwiga: Polityka narodowościowa okupanta hitlerowskiego
w okręgu białostockim (1914-1944), (1983); ULIKOWSKA Krystyna: Parafia
boćkowska (rzymskokatolicka) i jej parafianie w latach 1905-1939, (1983);
MIELNIK Dariusz: Budownictwo sakralne na Lubelszczyźnie w XVIII w.,
(1984); CHREN Edward: Struktura społeczno-zawodowa ludności powiatu sokólskiego (według danych spisu 1897 r.), (1984); GRYCHOWSKA Jolanta:
Struktura społeczno-zawodowa powiatu kolneńskiego i miasta Kolna w 1897 r.,
(1984); MAZUREK Irena: Struktura społeczno-zawodowa powiatu augustowskiego na podstawie spisu powszechnego z 1897 r., (1984); KUŹMICKI Piotr:
Gródek nad Supraślą — zamek i jego znaczenie w dziejach osady, (1985); OSTROWSKI Wojciech: Brańsk w okresie zaborów 1795-1914. (1985); TRYZNA
Helena: Sokółka — miasto i ludność w latach 1863-1914, (1985); ZAKRZEWSKA-DĄB Grażyna: Zabłudów w XIX w., (1985); SOKÓLSKA Joanna: Województwo podlaskie w świetle uchwał sejmowych w latach 1569-1668, (1986).
WAŚKIEL Marek: Ziemiaństwo polskie i wielcy właściciele ziemscy Rosjanie
w powiecie sokólskim w latach 1864-1914, (1986); MATUS Irena: Tradycje
historyczne mieszkańców wsi Dawidowicze, (1987); RADKIEWICZ Anna: Dzieje osadnictwa w parafii (rzymskokatolickiej) kuźnickiej do połowy XIX w. (1987);
CHOIŃSKI Jarosław: Bielski dekanat unicki w latach 1807-1839, (1987); PIETRUCZUK Włodzimierz: Życie i działalność Józefa Siemaszki metropolity litewskiego i wileńskiego (1798-1868), (1988); RYKACZEWSKI Dariusz: Społeczeństwo Wielkich Moraw w żywotach świętych Konstantyna i Metodego,
(1988); SOŁOMIANKO Mirosław: Stosunek państwa do Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej za rządów Zygmunta III Wazy, (1989); PANASIUK Ana-
4
tol: Józef Tokarzewicz Hodi — życie i twórczość, (1989); LEWCZUK Jerzy:
Białostocczyzna w granicach ZSRR (wrzesień 1939 — czerwiec 1941). Przemiany społeczno-ustrojowe i gospodarcze, (1991); TRUSZKOWSKI Mirosław:
Ciechanowiec w latach wojny i okupacji niemieckiej 1939-1944, (1991); LIEDKE Marzena: Przemiany kulturalne i językowe szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego 1569-1695. Przyczynek do dziejów kształtowania się narodu
szlacheckiego Rzeczypospolitej, (1992). NESTERUK Alina: Stosunki polskoruskie II połowy X i I połowy XI wieku w oczach kronikarzy ruskich, (1992);
DROZD Jolanta: Obraz Rosji w twórczości Lwa Tołstoja, (1992); NIEMIEROWICZ Andrzej: Kulturalno-religijne znaczenie klasztoru supraskiego w XVI w. na
tle ogólnej sytuacji Kościoła prawosławnego w Polsce, (1992); PAWLUCZUK
Roman: Białystok w latach 1864-1914, (1992); NIKITOROWICZ Zbigniew:
Obraz Rosji w twórczości Fiodora Dostojewskiego, (1992); LEBIEDZIŃSKA
Joanna: Kościół greckokatolicki na Warmii i Mazurach po 1947 r., (1993); MISIEJUK Jan: Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej i Piotr Mohyła, (1993);
PANASIUK Andrzej: Ukraińska reprezentacja parlamentarna w Sejmie Drugiej
Rzeczypospolitej w latach 1919-1926, (1993); POSKROBKO Jarosław: Kryzys
inteligencji rosyjskiej w twórczości Mikołaja A. Bierdiajewa, (1993); SMOLEŃSKI Andrzej: Polityka wyznaniowa II Rzeczypospolitej w latach 1936-1939 wobec Kościoła prawosławnego, (1993); SZUMOWICZ Stefan: Ludność ukraińska w powiecie bielskim, hajnowskim, siemiatyckim w latach 1956-1990, (1993);
GÓRYŃSKI Marek: Polskie aspiracje rewindykacyjne na Białorusi po pierwszej wojnie światowej, (1993); LISIECKI Roman: Polskie terytorialne roszczenia rewindykacyjne wobec ziem ukraińskich po I wojnie światowej, (1993);
WIEJKOWSKA Joanna: Monografia parafii prawosławnej w Narwi, (1993);
PIOTROWSKA Ewa: Próba analizy demograficznej rejestrów metrykalnych
chrztów, ślubów, zgonów na tle dziejów unickiej parafii Ryboły w latach 17511798, (1994); WILCZEWSKA Beata: Próby unii kościelnej pod patronatem Władysława Jagiełły i Witolda na ziemiach ruskich Korony i Litwy w latach 14001430, (1994); FIEDORUK Maria: Monografia prawosławnej parafii Ryboły (do
1952 r.), (1994); GOŁUBOWSKA Irena: Prawosławna diecezja lwowska na
przełomie XVII i XVIII w., (1994); KALINA Mirosława: Polityka państwa polskiego wobec Cerkwi prawosławnej w latach 1918-1939 (na przykładzie woj.
białostockiego), (1994); WYSZYŃSKA Beata: Założenia sztuki sakralnej, ze
szczególnym uwzględnieniem „stylu jezuickiego” a propaganda religijna w Polsce na przełomie XVI i XVIII w. (1994).
5817. ALEKSANDROWICZ Piotr: „W imię Boga jedynego...” Itd 1983
nr 22 s. 6-8, il.; BATA Artur: Kościół czy cerkiew? Profile 1983
nr 5 s. 11-12, il.; JESZCZE o konflikcie w Polanach. (Od redakcji). Tamże nr 7 s. 24; BRZOZA Andrzej: Wojna w Polanach. Podkarpacie 1983 nr 12 s. 1, 4, il.; PODEMSKI Stanisław: Brat czy wróg? Polityka 1983 nr 15 s. 6; SOBOLEWSKI
Janusz: Łemku, wnuku daliekij... Dziennik Polski 1983 nr 55
s. 5; Tenże: Spór o cerkiew. Życie Literackie 1983 nr 17 s. 810, il.; Polem. BRYKOWSKI Ryszard: Kilka uwag do „sporu
5
o cerkiew”. Tamże nr 21 s. 13; Odp. SOBOLEWSKI J.L.: „Spór
o cerkiew”. Tamże nr 21 s. 13; por. poz. 154, 3245-6.
(Konflikt w Polanach między katolikami i prawosławnymi).
5818. ALEKSIEJUK Wiktor: Budownictwo cerkiewne Białostocczyzny od czasów najdawniejszych do I wojny światowej. Czasopis
1991 nr 7/8 s. 7-10, il.
5819. — Największa cerkiew świata (kościół św. Piotra w Rzymie). Czasopis 1992 nr 9 s. 12-13, il.
5820. — W Krasnymborze — cerkiew czy kościół? Czasopis 1992 nr 9
s. 8-9, il.
5821. — Geneza architektury drewnianych cerkwi. Czasopis 1993 nr 5
s. 5-7, il.
5822. — Drewniane cerkwie i kościoły Białorusi. Czasopis 1994 nr 11
s. 20-22, il.
5823. A l p a t o v Michail Vladimrovič: O sztuce ruskiej i rosyjskiej.
Przeł. (z ros.) Antoni Piskadło, wyboru dokonał Stefan Kozakiewicz. Wyd. PWN, Warszawa 1975; Rec. OSĘKA Andrzej,
Nowe Książki 1976 nr 11 s. 68-69, il.; PLISECKA Izabela,
Miesięcznik Literacki 1976 nr 6 s. 136-137.
5824. (AM): Cerkiew na skraju puszczy (w Hajnówce). Kurier Podlaski
27.06.1993 r. nr 120 (2788) s. 6, makieta.
5825. — Podpalacz (cerkwi w Grabarce) złapany. 18 dni wolności. Kurier Poranny 27.06.1994 r. nr 127 (1140) s. 3; zob. poz. 5831.
5826. — Ikony w siedzeniach. Celnicy z Kuźnicy udaremnili przemyt. Kurier Poranny 05.10.1995 r. nr 229 (1533) s. 1, 3, il.
5827. A.M.: Małżeństwo mieszane. Opinie w Kościele. Tygodnik Powszechny 1965 nr 4 s. 3.
5828. AMBROŻY Marek: Ikony z Góry Athos. Rodzina 1981 nr 25 s. 5, 6.
5829. AMIET Peter ks.: Ikona Trójcy Świętej Rublowa a Eucharystia.
Posłannictwo 1989 nr 1/4 s. 19-26.
5830. (amp): Abp Sawa na Monte Cassino. Kurier Podlaski
27.02.1995 r. nr 47 (2975) s. 5.
5831. (AM, pik): Podpalacz (Grabarki) na wolności. Od 5 czerwca br.
Kurier Poranny 18.06.1994 r. nr 120 (1133) s. 4; por. poz.
5973.
5832. ANCHIMIUK Jan: V Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady
Kościołów. Mariawita. R. 18: 1975 nr 1/2 s. 3-11, il.
6
5833. — Jeszcze o Nairobi. Wyw. z delegatem PRE na V Zgromadzenie Ogólne ŚRK... Zwiastun R. 16: 1976 nr 13 s. 196-197;
por. poz. 48-49.
5834. — Trzydzieste trzecie posiedzenie Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. Jednota R. 25: 1981 nr 11 s. 12-13.
5835. ANDROSIUK Nina: Niedziela Palmowa i Wielkanoc w gwarach
wschodniosłowiańskich na Białostocczyźnie. Czasopis 1994
nr 4 s. 9.
5836. — „Przewody” na Białostocczyźnie. Czasopis 1994 nr 5 s. 9.
5837. — Dzień Świętej Trójcy. Czasopis 1994 nr 6 s. 7.
5838. — Letnie święta i obrzędy na Białostocczyźnie. Czasopis 1994
nr 7/8 s. 17-18.
5838a. — Gwarowe nazwy niektórych świąt i obrzędów ludowych na Białostocczyźnie. Białostocki Przegląd Kresowy 1995 t. 3 s. 1725. Rez.
5839. ANDRZEJEWSKI Roman: Myśl społeczna św. Bazylego Wielkiego w nauce św. Ambrożego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 27: 1980 z. 4 s. 179-182. Sum.
5840. ANGELOPOULOS Lycourgos: Ex Oriente lux. Rozm. przepr. Błażej Matusiak, Cezary Zych. Canor. Toruń 1994 nr 4 s. 38-40.
(Wykonawstwo muzyki bizantyjskiej).
5841. A n g o l d Michael: Cesarstwo Bizantyjskie 1025-1204. Historia
polityczna. Wrocław 1993; Rec. WIEWIÓROWSKI Jacek,
Przegląd Historyczny 1994 z. 1/2 s. 160-162; DUDEK Jarosław Balcanica Posnaniensia 1995 t. 7 s. 409-411.
5842. A n t o l o g i a modlitwy wczesnochrześcijańskiej. Oprac. Ludwik Gładyszewski. Lublin 1993; Rec. STAROWIEYSKI Marek, W Drodze 1993 nr 12 s. 94-96.
5843. APEL. Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Słowo Powszechne 8-11.11.1991 r. nr 248 (13254) s. 6, il.
5844. — Ratujmy cerkwie. Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. Kurier Poranny 18.11.1991 r. nr 217 (462) s. 5.
5845. (APEL). Parafia prawosławna pw. Wszystkich Świętych w Hajnówce zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe budowy nowej cerkwi. Czasopis 1995 nr 5 s. 29, il.
5846. (APN): Słowo o pokoju. AP Nowosti specjalnie dla „Słowa Powszechnego” Słowo Powszechne 8-10.11.1986 r. nr 218
(11944) s. 11, il.
7
5847. APUCHTIN A.N.: Między śmiercią a życiem. (Opowiadanie fantastyczne). Tł. z ros. H. Paprocki. Gnosis R. 2: 1992 z.
5 s. 40-49.
5848. (AR): Chronić europejskie dziedzictwo (cerkiew greckokatolicka
w Owczarach). Przekrój 12.03.1995 r. nr 11 (2594) s. 16, il.
5849. AR: Hrabarka 1992. (Odbudowa spalonej cerkwi). Czasopis 1992
nr 2/3 s. 21, il.
5850. A r a k e l z Tabryzu (Arakel Darrożeci): Księga dziejów. Kronika ormiańska. Z ros. przeł. Witold Dąbrowski i Andrzej Mandalian. Wstępem opatrzył Wojciech Hensel. PIW, Warszawa
1981 ss. 607.
5851. Archisacra ’94. Kościoły ubogie. Materiały z konferencji. II Konferencja na temat Polskiej architektury sakralnej, 20.05.1994.
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1994 ss. 77, il.
(m.in. UŚCINOWICZ Jerzy: Kanon podporą prawdy w tworzeniu sacrum, s. 1718, il.; CHYLAK Aleksander: Dwa kościółki greckokatolickie (w Zyndranowej
i Koszlinie), s. 56, il.).
5851a. — ’95. III Międzynarodowa Konferencja Architektury Sakralnej
„Znak we współczesnej przestrzeni sakralnej”. 19 maja 1995 r.
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1995 ss. 48, il.
(m.in. KRYWORUCZKO Jurij: Nowa sakralizacja ateizowanej przestrzeni Ukrainy, s. 34, il. Sum.; UŚCINOWICZ Jerzy: Pomiędzy znakiem a ikona — fenomen symbolu w przestrzeni sacrum jako kategorii podstawowej tradycji we współczenej architekturze Kościoła wschodniego, s. 36, il. Sum).
5852. ARCICHOWSKIJ Artemij Władimirowicz: Wykopaliska archeologiczne w Nowogrodzie Wielkim. Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego 1954 nr 1 s. 128-143; por. poz. 103.
5852a. A r c i c h o v s k i j A.V., J a n i n V.L.: Novogrodskie gramoty
na bereste (iz raskopok 1962-1976 gg.). Moskva 1978; Rec.
WOJTOWICZ Marian, Slavia Orientalis 1981 nr 1 s. 77-79.
5853. (as): Połączenie herbów (Mińska i guberni mińskiej). (Strona tytułowa „Wiestnika Białoruskiego Egzarchatu”). Czasopis 1995
nr 5 s. 24-25, il.
5854. AS.: Karadzič a religia. (Sytuacja serbskiej Cerkwi prawosławnej
na łamach prasy zagranicznej). Tygodnik Powszechny 1995
nr 42 s. 6.
8
5855. A s k a n a s Kazimierz: Brązowe drzwi płockie w Nowogrodzie
Wielkim. Wyd. Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 1971
ss. 50, tabl. 30, il., bg.; Rec. B.G. Rocznik Mazowiecki 1974
t. 5 s. 500-501.
5856. A s n o ú n y j a chryscijanskija plyni i farmiravanne nacyjanal´naj
svjadomasci belarusaú. (Rehijal´ny aspekt). Histaryćny narys. Pad red. S.I.Sakaloúskaha. Hrodna 1993 ss. 63; Polem.
KAČAN Fiodar: Idealahizavanaja historyja. Czasopis 1994 nr 2
s. 22-23; Odp. MALESZA Aleksander, tamże 1994 nr 4 s. 22.
5857. (aw): Nicolai Gedda tenor wszechstronny. Życie Warszawy
28.12.1982 r.
5858. (aw): Polski Żołnierz Prawosławny (czasopismo). Gazeta Tygodniowa 8-15.01.1995 r. s. 6.
5859. AVERINCEV Sergiej S.: Przyszłość chrześcijaństwa w Europie.
Tł. z wł. Patrycja Mikulska. Ethos 1994 nr 4 s. 35-42.
5860. AWIERINCEW Siergiej: Wiersz o Przeczystej Krwi Chrystusowej (w). — Klasztor (w). — Święty Jerzy (w). — Starzec z malcem (w). — Wiersz o Kościele prześladowanym (w). — Gromami podniebne burze (w). Tł. Wiktor Woroszylski. Więź 1994
nr 5 s. 149-153.
5861. — Modlitwa o słowa (w). — Oiseau Exotiques: pamięci Oliviera
Messiaena (w). — Ostrzem nieodpartego miecza (w). Tł. Wiktor Woroszylski. W Drodze 1994 nr 10 s. 58-60, 66.
5862. — Wiersz o świętym Piotrze apostole (w). Tł. Wiktor Woroszylski. W Drodze 1994 nr 1 s. 3-7.
5863. (AZ): Święto Jordanu (w Królowym Moście). Kurier Poranny
20.01.1993 r. nr 18 (774) s. 1, 2, il.
5864. — Odkrywanie przeszłości. Archeolodzy w Gródku. Kurier Poranny 4.10.1994 r. nr 210 (1223) s. 1, il.
5865. (aż): Święto Jordanu w Drohiczynie. Gazeta Współczesna
23.01.1995 r. nr 16 (13168) s. 5, il.
5866. — Unieważniona decyzja. NSA zakwestionował przekazanie budynków poklasztornych w Supraślu Cerkwi prawosławnej. Gazeta Współczesna 29.05.1995 r. nr 102 (13254) s. 3.
5867. BABIŃSKI Grzegorz: Pogranicze etniczne, pogranicze religijne:
modele wychowania dla pluralizmu. Przegląd Religioznawczy 1994 nr 3 s. 31-41.
9
5868. BABIUK Włodzimierz, KOLADA Jurij: Odkrycie malowideł
ściennych w cekrwi „Spasa na Bierostowie” w Kijowie. Ochrona Zabytków R. 26: 1973 nr 1 s. 62-65.
5869. BABUCHOWSKI Andrzej: Między niebem a ziemią. Katolik
26.08.1984 r. nr 35 s. 6, il.
5870. B a d a n i a dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim. Pod red. Michała Kondratiuka. Wyd. UW Filia w Białymstoku Zaklad Filologii Wschodniosłowiańskich,
Białystok 1995 ss. 372.
(m.in.: CZYŻEWSKI Feliks: Z historii badań atlasowych nad ukraińskimi gwarami Pobuża (1926-1988), s. 19-30; ONYŠKEVIČ Myron: Atlas dawnych gwar
Nadsania i ziem sąsiednich, s. 50-52; KLIMĆUK Fiodor: O stosunku gwar brzesko-pińskiego Polesia do gwar Podlasia, s. 125-126; BUČKO Dmytro: Najstarsze toponimy Podkarpacia, s. 259-260; CITKO Lilia: O strukturze antropnimów
w XVI i XVII w. na obszarze północnej Białostocczyzny, s. 261-268; BERLIŃSKA Anna: Elementy wschodniosłowiańskie w antroponimii Tykocina (od XVI
do XX w.), s. 269-276; DACEWICZ Leonarda: Nazwy kobiet dawnego starostwa mielnickiego i łosickiego, s. 279-287; UŚCINOVIČ Anna: Hipokorystyczne formy żeńskich imion osobowych Grodzieńszczyzny w XV-XVIII w., s. 286296; ŠUMSKAJA Iryna: Hipokorystyczne formy źeńskich imion osobowych
w gwarach obwodu brzeskiego, s. 297-304; HUK Irena: Nazwy osobowe w księgach metrykalnych parafii (rzymskokatolickich) Kumów k/Chełma z II połowy
XVIII w., s. 305-314; SZULOWSKA Wanda: Piętnastowieczna antroponimia
ziemi halickiej i lwowskiej, s. 315-326; CETRA Piotr: O podwójnych nazwiskach chłopów i okolic Orli na Białostocczyźnie, s. 345-350; ABRAMOWICZ
Zofia: Imiona chrzestne białostoczan w okresie powojennym (lata 1946-1950),
s. 351-356; ŻUK Eugeniusz: O przydomkach i przezwiskach mieszkańców gminy Nowy Dwór w województwie białostockim, s. 357-364).
5871. BAJKO Piotr: Wzgórza pokutującego ducha (w Białowieży). Kurier Podlaski 6-8.08.1993 r. nr 151 (2568) s. 10.
5872. — Czy dojdzie do wystawy zdjęć białowieskiej cerkwi? Czasopis
1993 nr 3 s. 16, il.
5873. — Męczeństwo duchowieństwa prawosławnego w okresie powstania styczniowego. Czasopis 1993 nr 10 s. 16-19 nr 11 s. 1417; Rep. KURYŁOWICZ W.: Różne skale męczeństwa. Tamże nr 12 s. 21; Odp. BAJKO Piotr: Panu W. Kuryłowiczowi
w odpowiedzi. Tamże 1994 nr 1 s. 22.
5874. — Mogiła sprzed trzech wieków (w Białowieży). Tygodnik Podlaski 11.12.1994 r. nr 18 s. 4.
5875. — 100 lat białowieskiej cerkwi. Gazeta Tygodniowa 1320.11.1994 r. nr 43/44 s. 2.
10
5876. — Cud w Białowieży. Echa Leśne 1994 nr 11 (403) s. 18-19, 22,
il. ryc.
(m.in. o historii tzw. miejsca mocy w Parku Pałacowym w Białowieży, wzmianka o ciekawej hipotezie psal. cerkiewnego — Piotra Dworakowskiego oraz informacja o znajdowaniu się na linii energii przyrody przebiegającej przez Puszczę Białowieską dwóch świątyń prawosławnych — cerkiew w Białowieży i Krynoczki k/Hajnówki).
5877. — Z historii cerkwi w Białowieży. Czasopis 1995 nr 2 s. 17, foto.
5878. B a j k o Piotr: Cerkiew i parafia prawosławna w Białowieży. Wyd.
Parafia Prawosławna w Białowieży pw. św. Mikołaja. Białystok 1994 ss. 32, il.; Rec. BIBLIOFIL, Przegląd Prawosławny
1994 nr 4 s. 38; MIRANOVIČ Jaúhen, Niva 21.08.1994 r.
nr 34 (1997) s. 8.
5879. BALTER Lucjan: Atanzjański Symbol Wiary, Quicumque (od
pierwszych słów tekstu łac.), zwięzły i systematycznie ułożony wkład artykułów wiary zawartych w Apostolskim składzie
wiary, dotyczący w szczególności tajemnicy Trójcy Świętej
i osoby Chrystusa [w:] Encyklopedia Katolicka T. 1 (1973)
szp. 1024-1025, bg.
5880. BALWIERZ Marian: Grecja. III. Dzieje chrześcijaństwa [w:] Encyklopedia Katolicka T.6 (1993) szp. 64-74, bg.
5881. BAŁASZ Michał: Piękno w prostocie. Z architektem cerkiewnego budownictwa na Białostocczyźnie... rozm. Jarek Dąbrowski. Kurier Poranny 24.04.1995 r. nr 34 s. 1, foto.
5882. (bam): Pogrzeb katolikosa (Wazgena I). Kurier Podlaski
30.08.1994 r. nr 168 (2836) s. 4.
5883. BANASZAK Marian: Andruszkiewicz Eliasz (1799-1884) bazylianin, historyk Cerkwi Unickiej, pamiętnikarz. [w:] Słownik
polskich teologów katolickich T. 1, Warszawa 1981 s. 50; —
Brodowicz Teodozy (zm. 1803) prałat kapituły łuckiej unickiej, pamiętnikarz, T. 1: 1981 s. 213-214; - Delkiewicz Józef
(1822-1894) kanonik honorowy kapituły przemyskiej unickiej,
autor podręcznika, T. 1: 1981 s. 382.
5884. B a n a s z a k Marian: Bibliografia historii Kościoła w Polsce za
lata 1973-1974. Wyd. ATK, Warszawa 1978 ss. 387.
5885. BANAŚ Bolesław: Cerkiewne śpiewy. Trybuna Opolska
2.04.1986 r. nr 77 (10732) s. 1.
5886. (bar): W złotej oprawie. (Renowacja ikonostasu i ikon w cerkwi
w Chełmie). Dziennik Chełmski 27.09.1993 r. nr 19 s. 7, il.
11
5887. — Wigilia. Wyznawcy prawosławia dzielą się dzisiaj opłatkiem.
Dziennik Chełmski 6.01.1994 r. nr 4 (88) s. 7, il.
5888. — Biskup Abel odzyskał kasyno (we Włodawie) za plebanię (w Suchawie). Dziennik Chełmski 7.04.1994 r. nr 68 (152) s. 1.
5889. — Wielkie poświęcenie wody. Dziennik Chełmski 10.01.1995 r.
nr 7 (343) s. 9.
5889a. — Panichida w Wierzchowinach. Pamięci pomordowanych
w 1945 r. Dziennik Chełmski 12.09.1995 r. nr 194 s. 1.
5889b. — Panichida w Wierzchowinach. W 50. rocznicę tragedii. Dziennik Chełmski 13.09.1995 r. nr 195 s. 9, il.
5890. BAR Joachim Roman, SOBAŃSKI Remigiusz: Polska bibliografia teologii i prawa kanonicznego za lata 1949-1968. Wyd.
ATK, Warszawa 1972 ss. 455.
5891. — Toż za rok 1970. Praca zbiorowa pod red. Joachima Romana
Bara. Warszawa 1972 ss. 80; Rec. NIR Roman, Collectanea
Theologica R. 43: 1973 fasc. 4 s. 169-174; por. poz. 2328.
5892. BARAN Maria: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej
w Hajnówce — geneza i realizowane funkcje. Praca magisterska. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Teorii Upowszechnienia Kultury. Lublin 1993 ss. 147, bg., aneksy, mnps.
5893. BARCIK Symeon Józef: Kalwaria Pacławska — obrządek łaciński i greckokatolicki. Peregrinus Cracoviensis 1995 z. 1 s. 8597. Sum.
5894. BARDECKI Andrzej ks.: Język narodowy w liturgii. Tygodnik
Powszechny 1951 nr 29 s. 2.
5895. BARSZCZEWSKI Aleksander: Białoruski folklor związany ze
śmiercią i pogrzebem we wschodniej Białostocczyźnie. Studia
z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 95-109.
5896. BARTŁOMIEJ I patr.: „Przejść do tego, co istotne”. Katechizm
Kościoła katolickiego w ocenie patriarchy Konstantynopola.
Rozm. przepr. Gianni Valente. Tł. z wł. ks. Jan Królikowski.
W Drodze 1995 nr 10 (226) s. 27-33; zob. poz. 6298.
5897. BARTOSZEWSKI Konrad: Antonowicz Julian (ok. 1750-1824)
bazylianin, pedagog. Encyklopedia Katolicka T.1, Lublin 1973
szp. 672-673, bg.
5898. BARTULA Czesław: Schematy (wzorce) prasłowiańskie zdania
staro-cerkiewno-słowiańskiego. [w:] Z polskich studiów sla12
wistycznych. Seria 3 (cz. 3): Językoznawstwo. Warszawa 1968
s. 115-119.
5899. — Uwagi o języku i stylu Konstantyna Presławskiego. Z zagadnień tradycji cyrylo-metodejskich w Bułgarii. Kieleckie Studia Filologiczne i Literackie 1994 t. 7 s. 9-14.
5900. BARTUNEK Vaclaw: Życie i działalność świętych Cyryla i Metodego. Przeł. (z niem.) Zygmunt Nabzdyk. Śląskie Studia Teologiczno-Historyczne 1973 t. 3 s. 8-32.
5901. BAUER Jerzy: Zabytki cerkiewne w konserwacji. Słowo Powszechne 1984 nr 37 s. 14; Polem. MARTYNIUK Bogdan: W trosce
o zabytki sztuki cerkiewnej. Tamże nr 90 s. 5
(dot. woj. krośnienskiego i przemyskiego).
5902. BAUM Gregory: Ekumenizm czy nawracanie. (Fragm. pracy „Progress and perspectives”). Tł. z ang. Więź 1964 nr 1 s. 29-40.
5903. BAUM W., Javierre Ortas A.M.: Refleksje i wytyczne dotyczące
studiów nad Kościołami wschodnimi. Tł. z ang. i wł. S.J.Koza, J.S.Gajek. Zeszyty Naukowe KUL 1988 nr 3 s. 79-84.
5904. BARWIAK Agata: Hezychiusz św. (asceta z VIII w.). [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 832, bg.
5905. BAZYDŁO Janusz: Gregoras Nikeforos (1290-1369) historyk bizantyński [w:] Encyklopedia Katolicka T.6 (1993) szp. 132133, bg.
5906. BAZYLI (Doroszkiewicz) metrop.: Ze zwierzchnikiem Kościoła
Prawosławnego w Polsce...(z okazji 70-lecia urodzin) rozm.
Marian Bendza. Za i Przeciw 25.03.1984 r. s. 5, il.
5907. B a z y l i W i e l k i św.: Listy. Wybór, przekł. z grec., wstęp,
przepisy i indeksy Włodzimierz Krzyżaniak. PAX, Warszawa
1972 ss. 376; Rec. NOWAK Barbara, Argumenty R.17: 1973
nr 23 s. 14.
5908. — Pisma ascetyczne. T. 1-2. Kraków 1994-1995; Rec. FIJAŁKOWSKI Adam, Przegląd Katolicki 1995 nr 44 s. 7.
5909. BĄCZEK Piotr: Katolicy do piwnicy. (Spór o klasztor w Supraślu). Gazeta Polska 24.11.1994 r. nr 47 s. 7, il.
5910. B.C.S.: Cerkiew w Uluczu — filia sanockiego skansenu. Słowo
Powszechne 8.12.1970 r. nr 299 s. 6.
5911. (bd): Polacy na festiwalu w Sztokholmie. — Życie Warszawy
10.09.1982 r. (m.in. dot. ks. Jerzego Szurbaka).
13
5912. (bd): Spór o ziemię cerkwi z miastem (co stanie obok białostockiej świątyni). Express Wieczorny 19.03.1992 r. nr 55 s. 3.
5913. BEA Augustyn kard.: O perspektywach jedności chrześcijan. Przem.
8.11.1962 r. Tł. Życie i Myśl 1963 nr 1/2 s. 151-155, il.
5914. — Znaczenie dekretu „O ekumeniźmie”. Tł. J.W. Kierunki 1965
nr 3 s. 1, 4.
5915. BECK Piotr: Nad Bugiem wstaje dzień świętego Onufrego. (Jabłeczna). Kamena 1988 nr 15 s. 4, foto.
5916. BEDNARCZUK Wanda: Święta kość niezgody. W Supraślu
o klasztor walczą trzy kościoły. Express Wieczorny
19.03.1992 r. nr 55 s. 3.
5917. BENDZA Marian: Doktorat dla ks. Eugeniusza Vossa (w ChAT
w Warszawie). Rocznik Teologiczny 1995 z. 1 s. 291-293.
5918. BENDZA Marian, SZYMANIUK Anatol: Z dziejów patriarchatu aleksandryjskiego. Rocznik Teologiczny 1994 z. 1/2 s. 79112; por. poz. 4245.
5919. — Z dziejów patriarchatu antiocheńskiego. Rocznik Teologiczny
1995 z. 1 s. 81-103.
5920. BERBERYUSZ Ewa: Misja. (Katolicyzm na Ukrainie). Tygodnik Powszechny 1994 nr 30 s. 1, 5, il.
5921. BEZWIŃSKI Adam: Z dyskusji wokół zagadnień ideowo-estetycznych wczesnego słowianofilstwa. Slavia Orientalis 1972 nr 2
s. 199-204.
5922. — Utwory dramatyczne Aleksego Chomiakowa. Slavia Orientalis 1976 nr 2 s. 165-181.
5923. BIAŁKOZOWICZ Bazyli: Lew Tołstoj a tzw. neochrześcijanizm
i modernizm katolicki. W świetle prac i korespondencji Mariana Zdziechowskiego [w:] Lew Tołstoj — pisarz i myśliciel.
Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1978 s. 105-118.
5924. — Mikołaj Janczuk i pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie.
Slavia Orientalis 1990 nr 3/4 s. 445-455.
5925. — Tysiąclecie chrztu Rusi w najnowszych badaniach polskich.
Slavia Orientalis 1990 nr 1/2 s. 183-206.
5926. — Franciszek Skoryna w ujęciu Mikołaja Janczuka. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 313-325. Rez.
5927. — U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 nr 2
s. 39-73, il.
14
(m.in. działalność duchownych unickich i świeckich, jak: ks.ks. M. Bobrowskiego, A. i P. Sosnowskich oraz J. Jaroszewicza, I. Daniłowicza i innych).
5928. B i a ł o k o z o w i c z Bazyli: Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj. Białystok 1995; Rec. ZIENKIEWICZ Tadeusz, Dziś 1995
nr 8 s. 113-117; PĄKCIŃSKI Marek, Nowe Książki 1996 nr 1
s. 36-37.
5929. (BIAŁOWIEŻA). Pokażmy co oryginalne. Foto: cerkiew. Gazeta
Współczesna 16.05.1988 r.
5930. (BIAŁYSTOK). Mur przy kościele św. Rocha wzniesiony z cegły pochodzącej z rozbiórki soborowej cerkwi przy Placu Wyzwolenia (obecnie ul. Sienkiewicza). Kurier Poranny 1993
nr 87; Przedruk: Niva 30.05.1993 r. nr 22 (1933) s. 3.
5931. — W Farze o Supraślu. Kurier Podlaski 21.10.1993 r. nr 205
(2622) T s. 2; zob. poz. 6228.
5932. — Ulica Lipowa dawniej. Wystawa. Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Okręgowego w Białymstoku. Białystok 1994
ss. nlb., il., plan
(m.in. cerkiew św. Mikołaja).
5933. (B i b l i a. Evanhelia) Jevanhelije Hospoda Iisusa Christa. Minsk
1991; Rec. NAUMOW Aleksander, Slavia Orientalis 1993 nr 3
s. 449-451.
5934. (B i b l i a. Testamentum Novum). Grecko-polski Nowy Testament. Tł. Remigiusz Popławski, Michał Wojciechowski. Warszawa 1993; Rec. LEMPA Henryk, Wrocławski Przegląd Teologiczny 1993 nr 2 s. 115-117; WIDŁA Bogusław, Nowe
Książki 1994 nr 8 s. 14-15; FRANKOWSKI Janusz, Więź 1995
nr 4 s. 107-120; por. poz. 5326.
5935. B i b l i o g r a f i j a proizvedenij Fiodora Dostoevskogo i literatury o nem 1917-1965 gg. Moskva 1968; Rec. STEMPCZYŃSKA Barbara, Slavia Orientalis 1970 nr 4 s. 410-411.
5936. BIBLIOGRAFIA adnotowana ks.prof. dra hab. Stanisława Librowskiego. (W 60-lecie urodzin i 35-lecie pracy naukowej).
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1975 t. 30 s. 321-347.
5937. B i b l i o g r a f i a rusycystyki polskiej 1945-1975. Literaturoznawstwo. Pod red. Bazylego Białokozowicza. Warszawa 1976;
Rec. WILCZYŃSKI Włodzimierz, Slavia Orientalis 1977 nr 1
s. 123-126.
15
5938. — publikacji pracowników Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej.
Oprac. Leontij Mironiuk, Iwona Obłąkowska-Galanciak. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn 1995 ss. 125
(m.in. dot.: Białokozowicz Bazyli, Biełousowa Wiera, Grzymkowska Jolanta,
Jackiewicz Mieczysław, Nikadem-Malinowska Ewa, Obłąkowska-Galaciak Iwona, Piłat Walenty, Rudziewicz Irena, Zienkiewicz Tadeusz, Bartoszewicz Albert, Jegielińska Beata, Korzeniewska-Berczyńska Joanna, Mironiuk Leontij,
Orzechowska Joanna, Starościak Anna i Tyrolska Larysa).
5939. BIELEC Aleksander (pseud. ksiądz Łukasz): Dorobek Kościoła
Wschodniego w pierwszym tysiącleciu. Rodzina 1980 nr 2.
5940. BIELICKA Ewa: Miniatury piętnastowiecznego psałterza etiopskiego (studium ikonograficzne). Biuletyn Historii Sztuki R. 37:
1975 nr 2 s. 89-113, il. Rés.
5941. BIELIŃSKI Paweł: Ognisko ekumeniczne (wspólnota Taizé). Magazyn Słowo — Dziennik Katolicki 13-15.01.1995 r. nr 2.
5942. B i e l s k P o d l a s k i plan miasta. Skala 1:10 000. Fundacja na
Rzecz Rozwoju Lokalnego w Bielsku Podlaskim. Oprac. i skład
komputerowy Jerzy Popławski. Druk Orthdruk, Białystok 1995,
49x69 cm po złoż. 11,5x24,5 cm; Rec. IWANIUK Sławomir,
Czasopis 1996 nr 4 (63) s. 25-26.
5943. BIENKIEWICZ Henryk: Apologia carskich zbrodni. Słowo — Dziennik Katolicki 15.01.1995 r. (Replika na artykuł: MIRANOVIČ
Anton, Polacki Sabor. Czasopis 1994 nr 3 (39) s. 8-9, il.)
5944. BIEŃKOWSKI Ludomir: Bałaban Dionizy, imię chrzestne Daniel (zm. 1663) prawosł. metrop. kijowski. [w:] Encyklopedia
Katolicka T. 1, Lublin 1973 szp. 1293; — Bałaban Gedeon,
imię chrzestne Grzegorz (Hryhory) (zm. 1607) prawosł. bp
lwowski, szp. 1293; — Bakowiecki Moksiej Józef (zm. 1654)
bp obrządku greckokat. t. 1 szp. 1269-1270, bg.; - Gromadzki
Aleksy (Hrymads´kyj Ołeksij) 1882-1943, metropolita prawosł., egzarcha Ukrainy. T.6 (1993) szp. 179-180, bg.
5945. — Lepkowski Jan Józef (zm. 1778) abp smoleński unicki [w:]
Polski Słownik Biograficzny T.18: 1973 szp. 338-339; — Młocki Stefan w zakonie Symeon h. Prawdzic (zm. ok. 1804) unicki bp włodzimierski i brzeski, prototroni metropolii kijowskiej, T. 21: 1976 szp. 409-410; — Młodowski Adam, w zakonie Antonin h. Murdelio, przydomek Struś (1727-1778) unicki bp włodzimierski i brzeski, prototroni metropolii kijows16
5946.
5947.
5948.
5949.
5950.
5951.
5952.
5953.
kiej, T. 21: 1976 szp. 41 7-418; - Mrochowski Eliasz w zakonie Joachim (ok. 1576-1631) unicki bp włodzimierski i brzeski, prototroni metropolii kijowskiej, pisarz unijny, T. 21: 1976
szp. 777-778; - Palmowski, poprzednie nazwisko Tychonowicz, Saba (ok. 1740-1803) mnich prawosł., prezes Najwyższego Konsystorza obrządku grecko-orientalnego w Polsce,
działacz w powstaniu kościuszkowskim, T.25: 1980 szp. 9798; — Pełczycki Leoncjusz (pierwotnie Zinkowicz, czasem Iliaszowicz (zm. 1595) bp prawosł. chełmski i bełski, potem piński
i turowski, T.25: 1980 szp. 565-566; — Pieszkiewicz Sylwester
h. Łada (ok. 1670-1714) abp połocki unicki, T.26: 1981 szp.
148-149; — Pietkiewicz Józef (zm. 1708) protoarchimandryta
zakonu bazylianów, pisarz religijny, T.26: 1981 szp. 155-156.
BIERDIAJEW Mikołaj: Chrześcijaństwo a antysemityzm. Znaki
Czasu 1991 nr 23 s. 97-112.
— Teozofia i antropozofia w Rosji. Tł. z ros. H. Paprocki. Gnosis R. 2: 1992 z. 4 s. 13-20.
BIERNADSKIJ Siergiej: Patriarchat moskiewski — korekta kursu. Tł. Teresa Konopielko. Więź 1994 nr 5 s. 141-148.
B i e s z c z a d y. Słownik historyczno-krajoznawczy. Cz. 1. Ustrzyki Górne 1995; Rec. OLSZAŃSKI Tadeusz, Płaj 1995 t. 10
s. 146-149.
B i s k u p s k i Romuald: Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. (Wstęp: Banach Wiesław). Warszawa 1991
ss. 136, il. 101.
— Ikony. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 1.
Sanok 1991 ss. 14, il. 5.
— Sztuka cerkiewna XVII-XIX wieku. Katalog wystawy. Sanok
1993 ss. 33, il. 8.
BISKUPSKI Romuald: Przedstawienie Bożego Narodzenia w malarstwie ukraińskim. Peremyski Dzwony R. 2: 1993 nr 1/;2 s. 2-3.
(Pozycje 5950-3 są sprostowaniem na prośbę autora R. Biskupskiego, a dot. poz.
4737-4740).
5954. B i u l e t y n konserwatorski województwa białostockiego. Wyd.
Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki
w Białymstoku, Białystok 1995 ss. 97, il. 16,5x24 cm; Rec.
MAJECKI Henryk, Białostocczyzna 1996 nr 1 s. 103-104.
17
(m.in. STAWICKI Stanisław: Szkice z dziejów unickiego klasztoru w Supraślu
w świetle Kroniki Lawry Supraskiey, s. 5-24, il. NIECIECKI Jan ks.: Opowieści o „Polskim Wersalu”. O tym jak Mirys ikonę „Pokrowa” do cerkwi w Szczytach malował, s. 35-40, il.; BIEŃKOWSKA Krystyna: Najważniejsze wyniki
badań archeologicznych prowadzonych w latach 1990-1994 na terenie województwa białostockiego, s. 48-54, il.; TOMECKA Barbara: Prace remontowo-konserwatorskie cerkwi cmentarnej pw. Matki Boskiej Kazańskiej w Narwi, s. 5560, il.; STALOŃCZYK Lucyna: Zabytki ruchome zakonserwowane w latach
1980-1985 w województwie białostockim (Czyże, Drohiczyn, Kleszczele, Nowoberezowo, Augustowo, Mielnik, Ploski, Supraśl, Werstok), s. 61-73, il.; STANKIEWICZ Dariusz: Dobra utracone. Zabytki ruchome z cerkwi w Koźlikach,
s. 86-88, il.; SZELĄGOWICZ Krystyna: Studia historyczno-urbanistyczne miejscowości (Białowieża, Białystok, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Choroszcz, Czyże, Drohiczyn, Gródek, Kleszczele, Kruszyniany, Krynki, Kuźnica, Michałowo,
Mielnik, Milejczyce, Narew, Nowoberezowo, Ryboły, Siemiatycze, Sokółka, Supraśl, Trześcianka, Wasilków i Zabłudów, s. 89-97.)
5955. B i z a n c j u m. Wstęp do cywilizacji wschodnio-rzymskiej. Oprac. Norman H. Baynes, H. St. L. B. Moss. Przeł. Edward Wolski. Wyd. IW PAX, Warszawa 1964 ss. 384.
5956. (bj): Patriarcha Pimen o udziale wierzących w „pierestrojce”.
Problemy Wyznań i Laicyzacji 17.04.1989 r. s. 25-28.
5957. (bk): Zabytki z granicy (wschodniej) do Muzeum (w Białymstoku). 60 ikon i kilkaset monet. Gazeta w Białymstoku
13.01.1995 r. nr 11 (782)P s. 4, il.
5958. B.K.: Warto poznać (klasztor w Jabłecznej). Nasza Wieś 1988
nr 46 s. 16, il.
5959. (B Kot): Z plecakiem i pod namiotem. Ministerstwo dofinansuje
obozy „religijne”. Gazeta Współczesna 21.07.1994 r. nr 139
(13040) s. 3.
5960. BLODGETT Ralph: Święty Całun z Turynu — dowód zmartwychwstania czy czternastowieczna mistyfikacja? Znaki Czasu
R. 59: 1981 nr 2 s. 4-7.
5961. BŁOGOSŁAW, o Panie! (w). Tł. Paweł Pachciarek. W Drodze
1994 nr 10 s. 107.
5962. BŁOŃSKA Maria: Polonika cyrylickie XV-XVIII wieku czyli
o drukach cyrylickich wydawanych w państwie polsko-litewskim. [w:] Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane Alodii Kaweckiej Gryczowej. Nakł. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1993 t. 2 s. 433-554; Rec. KEMPFI Andrzej, Przegląd
Prawosławny 1995 nr 11 (125) s. 42.
18
5963. BOBRINSKOY Boris: Eklezjalny wymiar modlitwy serca na podstawie Filokalii. (O prawosławnej antologii tekstów o modlitwie). Tł. z fr. Katarzyna Rogalska. Zeszyty Karmelitańskie
1993 nr 1/2 s. 93-105.
5964. BOGUCKA Maria: Jedność chrześcijańskiej Europy? Kilka uwag
do mitu przedmurza chrześcijaństwa. Kwartalnik Historyczny
1993 nr 4 s. 113-119.
5965. BOBUSIA Bogusław: Przesiedlenia ludności ukraińskiej w ramach
akcji „Wisła” w świetle akt zespołu Głównego Pełnomocnika
Rządu ds. Ewakuacji w Rzeszowie i wybranych akt PUR w Rzeszowie. Rocznik Historyczno-Archiwalny 1994 t. 7/8 s. 207-246.
5966. BOISMARD M.E.: Nieśmiertelność czy zmartwychwstanie. Tł.
z fr. Henryk Paprocki. Novum R. 20: 1979 z. 11 s. 47-59.
5967. BOHOSIEWICZ Michał: Hunanian Wartan (1644-1715). Polski
Słownik Biograficzny T. 10: 1962-1964 szp. 106-107, bg.
5968. BOLEK Anna: Żywot Atanazego Wielkiego w słowiańskiej literaturze przekładowej. Slavia Orientalis 1981 nr 2 s. 199-204.
5969. — Wypowiedzi przytoczone w Pateryku Synajskim. Slavia Orientalis 1984 nr 2 s. 145-151.
5970. B o l e w s k i Jacek SJ: Nic jak Bóg. Postacie iluminacji Wschodu i Zachodu. Wyd. „Pusty Obłok”, Warszawa 1993; Rec. KAROŃ-OSTROWSKA Anna, Więź 1993 nr 2 s. 182-185.
5971. BOŁTRYK Michał: Podpalacz cerkwi (w Grabarce). Gazeta
Współczesna 30.04-03.05.1993 r. nr 84 s. 9-10, 12, 14, 16.
5972. — Żal prawosławnego ludu. Przedwojenne dzieje supraskiego
klasztoru. Gazeta Współczesna 9-11.07.1993 r. nr 131 (12780)
s. 10-11, il.
5973. — Klasztor jednego Boga. (W Supraślu). Kurier Podlaski 1014.11.1993 r. nr 218 s. 3.
5974. — Historie cmentarne. Dziś 1995 nr 10 s. 72-82.
(m.in. przejęcie cmentarzy prawosławnych przez parafie rzymskokatolickie na
Chełmszczyźnie).
5975. BONIECKI Adam: Kościół pierwszych chrześcijan. Zapiski Ukraińskie. Tygodnik Powszechny 1994 nr 24 s. 8, il.
5976. BONUSIAK Andrzej: Polityka religijna Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich w świetle wybranych tytułów społeczno-kulturalnej prasy polskiej okresu międzywojennego. Zeszyty
Naukowe WSP, Historia, Rzeszów 199 4 z. 4 s. 151-163. Zsfg.
19
5977. BOŃCZAK-KUCHARCZYK Ewa: Rola zabytkowych założeń
ogrodowych w krajobrazie historycznym i naturalnym Supraśla. Rocznik Białostocki 1993 t. 18 s. 261-284, il., mapy,
rys. Rez. Sum.
5978. BORGES de Pinho Jose: Kościół katolicki w dialogu teologicznym z innymi Kościołami. Tł. Lucjan Balter. Communio 1994
nr 2 s. 94-111.
5978a. BORECZKO Jerzy ks.: Z księdzem mitratem... prob. parafii prawosławnej pw. św. Ducha w Białymstoku... rozm. Leonard Gregorek. Podlaski Obserwator Ludowy Białystok 1995 nr 11/12
(20-21) s. 1, 5, foto, il.
5979. BORKOWICZ Jacek: Jordan. (Wyznania chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych). Więź 1995 nr 6 s. 120-129.
5980. B o r o w s k i Eugeniusz ks.: Dzieje parafii (rzymskokatolickiej)
w Brańsku. Brańsk 1995 ss. 104; Rec. BORUS Antoni, Gazeta w Białymstoku 22.03.1996 r. nr 70 (1144) BIB s. 6.; MAJECKI Henryk, Białostocczyzna 1996 nr 1 s. 103.
5981. BORTNOWSKA Halina: Chévetogene. (Benedyktyńska wspólnota
w Belgii o obrządku wschodnim). Znak 1966 nr 1/2 s. 114-125.
5982. BORUC P.: Casa Locarno (to Ekumeniczny Dom Wypoczynkowy dla pracowników z całej Europy). Mariawita R. 22: 1980
nr 2 s. 4-6.
5983. BŻHM Tadeusz: Organizacja wojskowej służby duszpasterskiej
wyznań niekatolickich w II Rzeczypospolitej. Wojskowy Przegląd Historyczny 1993 nr 4 s. 46-59, rys., tab.
5984. BRACTWO Młodzieży Prawosławnej w Polsce zaprasza na obozy letnie w 1995 r. (Wykaz miejscowości, rodzaje obozów i terminy). Czasopis 1995 nr 6 s. 28.
5985. B r a j e r s k i Tadeusz: Język staro-cerkiewno-słowiański. Skrypt
dla studentów KUL. Lublin 1970 ss. 176, bg.; por. poz. 290.
5986. BRAK decyzji. Kontrowersje poselskie wokół klasztoru w Supraślu. Gazeta Współczesna 8.03.1993 r. nr 46 s. 1-2.
5987. BRODZIŃSKI Dionizy: Bibliografia prac nomenklaturowych
z zakresu wychowania światopoglądowego i religioznawstwa,
wykonanych w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego w latach 1961-1976. Zeszyty Naukowe WAP 1977
nr 90 s. 176-181.
20
5988. BRYKOWSKI Ryszard: Spalona cerkiew z Hulcza i grupa cerkwi tomaszowsko-hrubieszowskich. Ochrona Zabytków R. 27:
1974 z. 1 s. 38-44. Sum.
5989. — Drewniana cerkiew w Kulaszanem. Ochrona Zabytków R. 28:
1975 nr 2 s. 132-136, il., Sum.
5990. — Drewniana cerkiew znad Sanu (w Uluczu). Zabytki na turystycznych szlakach. Spotkania z Zabytkami 1981 nr 6
s. 49-51, il.
5991. — Drugi remanent zabytków (dawny powiat Tomaszów Lubelski). Spotkania z Zabytkami 1982 nr 8 s. 34-42, il.
(Cerkwie zdewastowane w miejscowościach: Bełżec, Kniazie, Kormin, Posadów, Siedliska, Śniatycze, Tarnawatka, Teniatyska, Wierzbica).
5992. — Drewniane cerkwie łemkowskie. Poznaj Swój Kraj 1983 nr 5
s. 6-9, il.; KOPEĆ Jan: Stara architektura Podkarpacia. Zabytki. Podkarpacie 1983 nr 32 s. 8; MOKRZYCKA Małgorzata: Cerkwie umierają stojąc. Tygodnik Polski 1983 nr 16
s. 10, il. — Polem. GIL Zdzisław: Znowu o cerkwiach. Tamże
nr 28 s. 5, 14, il., Tenże: Kulą w płot. Podkarpacie 1983 nr 24
s. 1, 6, il.; Polem. MARTYNIUK Bogdan: Jeszcze o budownictwie cerkiewnym. Tamże nr 50 s. l 8, il.; Odp. GIL Z.: Jeszcze o budownictwie cerkiwenym. Tamże; MOKRZYCKA M.:
Zabytkowe cerkwie nie obronią się same. Tygodnik Polski 1983
nr 47 s. 7, il.; ZAWISZA Robert D.: Żal tych cerkiewek... Gromada Rolnik Polski 1983 nr 134 s. 4, il.; por. poz. 753-754,
2164-5.
(dot. woj. krośnieńskiego).
5993. BRYNKUS Józef: Obrońcy Kresów wschodnich w czasach Zygmunta III Wazy. Służba wojskowa i publiczna. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie z 158. Prace Historyczne, Kraków 1993 z. 16 s. 221-245, tab. Rés.
5994. B r ü c k n e r Aleksander: Starożytna Litwa — ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne. Oprac. i wstęp Jan Jaskanis. Olsztyn 1979; Rec. KOSMAN Marceli, Kwartalnik Historyczny
R. 88: 1981 nr 3 s. 812-813; LABUDA Gerard, Roczniki Historyczne R. 47: 1981 s. 207-208; zob. poz. 304.
5995. BRZUSZEK Bogdan: Hipostaza (w trynitologii i christologii). [w:]
Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 924-926, bg.
21
5996. (bs): Tysiące nowych krzyży (na Grabarce). Gazeta Współczesna
19.08.1993 r. nr 160 (12809) s. 1, il.
5997. — Święto Spasa na Grabarce. Gazeta Współczesna 1921.08.1994 r. nr 159 (13060) s. 3, il.
5998. — Święto chrztu Pańskiego. Gazeta Współczesna 19.01.1995 r.
nr 14 (13166) s. 3.
5999. — Święto Spasa na Grabarce. Gazeta Współczesna 21.08.1995 r.
nr 160 (13312) s. 1, 3, il.
6000. (bs, h): Święty Mikołaj — biskup i filantrop. Uroczystości w białostockiej katedrze prawosławnej. Gazeta Współczesna
20.12.1995 r. nr 246 (13398) s. 1, 3, il.
6001. BUCIKIEWICZ Michał: Starowierska Jasna Góra (Wojnowo).
Kurier Podlaski 24-26.06.1994 r. nr 118 (2786) s. 13; por.
poz. 5344.
6002. — Klasztor w spadku. Filipońska Jasna Góra (Wojnowo) Express Wieczorny 28.07.1994 r. nr 146 s. 4-5, il., wyd. I A.
6003. BUCZYŃSKI Mieczysław: Patronimika ormiańskie w XVIIwiecznym Zamościu. Acta UL Folia Linguistica, Łódź 1993
z. 27 s. 23-30. Zsfg.
6004. BUDZISZEWSKA Wanda: Uwagi o życiu słowiańskiego spójnika da z imperativem i indicativem. Studia z Filologii Polskiej
i Słowiańskiej 1970 s. 185-187.
6005. BUDZYŃSKI Zdzisław: Podziały wyznaniowe a etniczne na pograniczu polsko-ruskim w XVIII wieku. Metody ustalenia: możliwości badawcze tkwiące w aktach metrykalnych. Roczniki
Przemyskie 1993/1994 t. 29/30 s. 215-233.
6006. BUGEL Valerian: Wersje słowackie liturgii św. Jana Chryzostoma z lat 1976 oraz 1986. Studium krytyczne. Rocznik Teologiczny (Lublin) 1994 z. 7 s. 77-91. Streszcz. w jęz. słowac.
6007. B u j a k Adam: Ruś — tysiąc lat chrześcijaństwa. Warszawa 1992;
Rec. BIAŁKOZOWICZ Bazyli, Roczniki Humanistyczne 1994
z. 7 s. 233-245; zob. poz. 355.
6008. BUJAK Adam: Wędrówki po zbeszczeszczonej Rusi. Znak 1995
nr 5 s. 97-102.
6009. B u k o w s k i Kazimierz: Religie świata a chrześcijaństwo. Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1988 ss. 262, 2 nlb.
(Rozdz.: Inne chrześcijańskie wspólnoty, s. 211-223).
22
6010. BUKOWSKI M.: Malarstwo ikonowe. Poglądy 1976 nr 21
s. 16, 17, il.
6011. (BUŁGARIA). Odwołany patriarcha (Maksim). Słowo Powszechne 11.03.1992 r. nr 40 (13347) s. 2.
6012. — Bojkot patriarchy. Gość Niedzielny 17.05.1992 r. nr 20 s. 4.
6013. BURZYŃSKA I.: Profesor Jerzy Nowosielski. Kalendarz Caritas
1986 s. 219-225, il.
6014. BUSZKO Mikołaj: Metodyczne aspekty organizacji imprez artystycznych na przykładzie „Dni Muzyki Cerkiewnej” w Hajnówce. Praca dyplomowa. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1987, mnps.
6015. — Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Znają go w całym świecie. Gazeta w Białymstoku 11-12.06.1994 r.
6015a. — Międzynarodowa Hajnówka. Z organizatorem Festiwalu Dni
Muzyki Cerkiewnej... rozm. Jerzy Kalina. Czasopis 1995 nr 5
s. 11-13, foto.
6016. BUXAKOWSKI Jerzy: Teologia ikony bizantyjskiej w prehistorii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ateneum Kapłańskie
1972 z. 381/382 s. 22-33.
6017. BYCZKOW W.W.: Kanon jako kategoria bizantyjskiej estetyki [w:]
Ikona — symbol i wyobrażenie. Warszawa 1984 s. 61-82.
6018. (c): Wspólne rozmowy. Wokół sporu o klasztor w Supraślu. Gazeta Współczesna 25.10.1993 r. nr 207 (12856) s. 3.
6019. CABALSKA Maria: Systemy religijne a obrządek ciałopalny. Z otchłani wieków R. 38: 1972 nr 1 s. 32-38
(m.in. charakterystyka obrządku u Słowian).
6020. (c.b.): hierarchia kościelna Rumunii popiera program Rady Ocalenia Narodowego. „Wielu z nas nie miało tej odwagi jaką obecnie okazała młodzież”. Słowo Powszechne 13-15.01.1990 r.
nr 10 (12751) s. 9, il.
6021. — Patriarcha Moskwy Aleksy II zakończył wizytę w Libanie. Słowo Powszechne 10.10.1991 r. nr 228 (13234) s. 6.
6022. — Obrady Zgromadzenia Ogólnego Rosyjskich Biskupów Prawosławnych w Moskwie. Słowo Powszechne 9.04.1992 r. nr 57
(13368) s. 6.
6022a. — Telegramy ze Stolicy Apostolskiej do prawosławnego biskupa
Tirany. Słowo Powszechne 20.08.1992 r. nr 137 (13459) s. 6.
23
6023. — Rosyjski Kościół prawosławny potępia metropolitę Filareta.
Słowo Powszechne 13.05.1992 r. nr 74 (13390) s. 2.
6024. — List pasterski oraz specjalna deklaracja. Przesunięto termin
spotkania katolicko-prawosławnego. Po synodzie Kościoła ukraińskiego we Lwowie. Słowo Powszechne 10.06.1992 r. nr 90
(13410) s. 2, wyd. 2.
6025. CEG: Święta Góra Grabarka. Od 300 lat prawosławni pielgrzymują na uroczystość Spasa Izbawnika. Życie Warszawy
24.08.1995 r. nr 229 s. 6, wyd. 3.
6026. CENTRUM Kultury Prawosławia (w Białymstoku). Kurier Podlaski 13.05.1995 r. nr 106 (3034) s. 3.
6027. CETERA Jerzy: Pisanki z prawosławnego ośrodka kultowego
w Piatience. Rocznik Białostocki 1993 t. 18 s. 449-451, rys.
6028. CETRA Andrzej: Bractwo to nie partia. Z wieloletnim działaczem
Bractwa Młodzieży Prawosławnej, przewodniczącym Zarządu
Centralnego... rozm. Wiesław Choruży. Czasopis 1992 nr 2/3
s. 3, foto.
6029. CHALECKA-POŁOCKA Ludmiła: Supraśl obojga narodów. Nowa Europa 1992 nr 118 s. 9.
6030. CHAŁACIŃSKA-WIERTELAK Halina: „Tieatr” Dostojewskogo
i rozmyszlenija Pawła Fłorienskogo o russkoj ikonie (fragm.).
Studia Rossica Posnaniensia 1993 vol. 25 s. 13-23. Sum.
6031. CHARKIEWICZ Jarosław: Szanowny Panie Redaktorze! (Odnośnie nieścisłości informacji nt. Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce). Czasopis 1994 nr 10 s. 23.
6032. C h a r k i e w i c z Jarosław: Bractwo Młodzieży Prawosławnej
w Polsce. Statystyczno-historyczny zarys działalności organizacji
w latach 1980-1994. Białystok 1995; Rec. CHORUŻY Wiesław, Czasopis 1995 nr 9 (56) s. 26-27; Rep. CHARKIEWICZ
J., Czasopis 1995 nr 10 (57) s. 28-29; Rec. TOMASZEWSKI
Jerzy, Sprawy Narodowościowe 1995 z. 2 s. 253-255.
6033. CHARKIEWICZ Walerian: Likwidacja unii kościelnej na Litwie
i Białorusi. Kwartalnik Historyczny na Wschodzie 1945 z. 2.
6034. CHARYTONIUK M.: 100 lat świadka historii Jałówki. (Budynek szkoły w Jałówce). Kurier Podlaski 27-29.05.1994 r.
nr 100 (2768) s. 12.
24
6035. CHARYTONIUK Piotr: Chrystos Woskresie — Woistinu Woskresie! Z życia parafii prawosławnej (w Krynkach) U źródeł
Krynki 1995 kwiecień-maj s. 3.
6036. CHARZEWSKI Janusz, CHARZEWSKA Jadwiga: Ludność wyznania staroobrzędowego z powiatów augustowskiego i suwalskiego. Rocznik Białostocki 1970 (druk 1971) t. 10 s. 259-278.
6037. CHMIEL Jerzy: Całun turyński znakiem męki i zmartwychwstania Jezusa? Tygodnik Powszechny R. 34: 1980 nr 15 s. 3, 7.
6038. CHMIELEWSKI Jerzy, NAZARUK Sławomir: Dlaczego kradną? (W 1991 r. w wyniku 14 włamań do cerkwi w całej Polsce
skradziono 53 ikony. Większości kradzieży dokonano na terenie Białostocczyzny). Czasopis 1992 nr 7/8 s. 20, 31 (rejestr
miejscowości).
6039. — Ławra (supraska). Czasopis 1993 nr 6 s. 12-13, il.
6040. — (jc): Szudziałowo (zapomniane cmentarze). Czasopis 1993
nr 11 s. 3.
6041. — Kogo dosięgnie klątwa księżniczki Eufrozyny? (Sprawa krzyża
św. Eufrozyny Połockiej). Czasopis 1994 nr 2 (38) s. 1, 8-9, il.;
Rep. KURYŁOWICZ Włodzimierz, tamże 1994 nr 3 s. 23.
6042. — „Sylwester” po raz drugi. (Nowy Rok według starego stylu).
Czasopis 1995 nr 1 s. 9-10, il.
6043. CHMIELEWSKI Marian ks.: Współżycie katolików i prawosławnych na Ziemi Chełmskiej. Biuletyn Ekumeniczny 1995 nr 2
s. 60-65.
6044. CHMIELÓWNA Halina: Bogurodzica, najstarsza polska pieśń
religijna. Mariawita R. 5: 1963 nr 1 s. 16-17.
6045. CHODOVA Kapitolina Ivanovna: Prostoe predlożenie v staroslovjanskom jazyke. Moskva 1980; Rec. BARANEK Elżbieta,
BOLEK Anna, Slavia Orientalis 1981 nr 4 s. 479-481.
6046. CHOCHA Ewa: Wystarczy być. Spotkanie prawosławnej młodzieży na Grabarce. Gazeta w Białymstoku 17.05.1993 r. nr 113
s. 2. wyd. P.
6047. — Dwie racje. Katolicy walczą o klasztor supraski. Decyzja Rokity
w sądzie. Gazeta w Białymstoku 23-24.10.1993 r. nr 249 s. 1.
6048. CHOJNACKI Jerzy: Kodeń — korona Podlasia. Za i Przeciw 1960
nr 33 s. 4-5.
6049. CHOŁODOWSKI Maciej: Prawosławny opłatek. Gazeta w Białymstoku 6.01.1994 r. nr 4 (471)P s. 1, il.
25
6050. — Nie ma już muru. Arcybiskup Sawa ordynariusz Wojska Polskiego. Gazeta w Białymstoku 13.06.1994 r. nr 135 (602) s. 1, il.
6051. — Małżeństwa mieszane — wzrost napięcia. Młodzież ze świata
u arcybiskupa Sawy. Gazeta w Białymstoku 8.08.1994 r.; Polem.
KRASIŃSKI Adam ks.: Listy. Odp. CHOŁODOWSKI Maciej.
Tamże 23.08.1994 r. nr 195 (662)P s. 4; por. poz. 6152, 7886.
6052. — Prawosławni pielgrzymi na Świętej Górze. Gazeta Świąteczna
20-21.08.1994 r. nr 193 (1577) s. 2.
6053. — Nasza swiataja ziemlia. Święto Przemienienia Pańskiego na
Grabarce. Gazeta w Białymstoku 20-21.08.1994 r. nr 193 (660)
s. 3, il.; Rep. SIEMAKOWICZ Mikołaj: Jak nas widzą, tak...?
Czasopis 1994 nr 10 s. 9.
6054. — Sąd rozpatrzy protest. Ciąg dalszy sporu o klasztor w Supraślu. Gazeta w Białymstoku 22.08.1994 r. nr 194 (661)P s. 3.
6055. — Tajemnice decyzji Strąka. Sporu o klasztor supraski ciąg dalszy.
Gazeta w Białymstoku 22.11.1994 r. nr 271 s. 1.
6056. — Arcybiskup przyjmuje ciosy. (15-lecie sakry biskupiej ord. diec.
białostocko-gdańskiej). Gazeta w Białymstoku 2627.11.1994 r. nr 275 (742)P s. 1, il.
6057. — Walka dobra ze złem. List biskupów prawosławnych. Gazeta
w Białymstoku 9.01.1995 r. nr 7 (778) s. 2.
6058. — Po decyzji NSA (w sprawie obiektów klasztornych w Supraślu). Opinie przedstawicieli Kościołów. Gazeta w Białymstoku
27-28.05.1995 r. nr 122 (893) s. 1, il.
6059. — Apel o pojednanie. Supraśl. List otwarty w sprawie klasztoru.
Gazeta Wyborcza 21.08.1995 r. nr 194 (1880)P s. 2.
6060. — List do papieża. Świeccy prawosławni w sprawie Supraśla. Gazeta w Białymstoku 1.09.1995 r. nr 203 (975) s. 1.
6060a. — Jak rozwiązać spór o Supraśl? Prymas Polski specjalnie dla
naszej „Gazety”. Gazeta w Białymstoku 8.09.1995 r. nr 209
(981) s. 1.
6061. — Pomoc dla Serbów. Białystok — Belgrad. Gazeta w Białymstoku 14-15.10.1995 r. nr 204 (1012) s. 3.
6062. — Czuję sie podwójnie wyróżniony. Biskup Głódź specjalnie dla
„Gazety”. Gazeta w Białymstoku 9.10.1995 r. nr 286 (1058) s. 1
(m.in. wypow. w sprawie klasztoru supraskiego).
26
6063. CHORUŻY Wiesław: Ból i nadzieja. Grabarka ’91. (Ogólnopolska pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę, 10-12 maja). Czasopis 1991 nr 6 s. 7, il.
6064. — Rodzi się prawosławny człowiek... i co na to „tutejszy swój
człowiek?” Czasopis 1992 nr 4 s. 2-3; por. poz. 7824.
6065. — Już po raz trzynasty (pielgrzymka młodzieżowa na Grabarkę).
Czasopis 1992 nr 5 s. 16.
6066. — Sensacja z otchłani wieków. (Archeologiczne odkrycie w Podebłociu tabliczek z napisami greckimi z XI w.). Czasopis 1992
nr 6 s. 9, il.
6067. — Lekcje religii w szkołach. Z perspektywy dwóch lat. Czasopis
1992 nr 9 s. 20-21.
6068. — Nowy „kod komputerowy”? O języku nabożeństw. Czasopis
1993 nr 2 s. 5.
6069. — Służyć Cerkwi i Światu. 40 lat Syndesmosu. Czasopis 1993
nr 10 s. 20-21, il.
6070. C h r i s t o p h e r Walter: Sztuka i obrządek Kościoła bizantyńskiego. Warszawa 1992 ss. 328.
6071. CHRUSZCZEWSKI Adam: Adana, biskupstwo obrządku ormiańskiego [w:] Encyklopedia Katolicka T. 1: 1973 szp. 78-79; —
Agouania, katolikat ormiański, T. 1: 1973 szp. 176.
6072. CHRZANOWSKI Tadeusz: Z krakowskich wystaw. Tygodnik
Powszechny 1961 nr 2 s. 8
(m.in. o wystawie projektów witrażowych A. Stalony-Dobrzańskiego).
6073. — Kultura etniczna — kultura integralna. Kresy 1994 nr 18
s. 226-230.
6074. C h r z e ś c i j a ń s k i e dziedzictwo bizantyńsko-słowiańskie.
VI Kongres teologów polskich, Lublin 12-14.IX.1989 r. Red.
ks. Adam Kubiś i ks. Marian Rusecki. Komisja Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej. Redakcja Wydawnictw KUL,
Lublin 1994 ss. 360.
(m.in.: NOSSOL Alfons bp: W kierunku integralniejszego spojrzenia teologicznego. Wprowadzenie w problematykę Kongresu, s. 35-37.; ŁUŻNY Ryszard:
Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu słowiańskiego a życie kulturalne w Polsce — wczoraj i dziś, s. 38-50; RÓŻYCKA-BRYZEK Anna: Bizantyńskie malarstwo jako wykładnia prawd wiary. Recepcja na Rusi — drogi przenikania do
Polski, s. 51-67; HRYNIEWICZ Wacław OMI: Między ortodoksją a doksologią. Refleksje nad dogmatycznym dziedzictwem bizantyńsko-słowiańskim, s. 68107; PRYSZMONT Jan ks.: Przemiana w człowieka duchowego. Specyficzne
27
wartości bizantyńsko-słowiańskiej duchowości i myśli moralnej, s. 108-126; GAJEK Jan Sergiusz MIC: Dziedzictwo wyzwaniem ku pełniejszej jedności, s. 127138; NOSSOL Alfons bp; Teologiczne znaczenie chrześciajńskiego dziedzictwa
biazntyńsko-słowiańskiego dzisiaj. Podsumowanie sesji plenarnej, s. 139-140;
HERBUT Józef ks.: Paradygmaty chrześcijańskiej teologii: prawosławnej, katolickiej i protestanckiej, s. 162-164; NOWICKI Andrzej ks.: Prymat papieski na
Soborze Florenckim i w Unii Brzeskiej, s. 168-171; HARĘZGA Stanisław ks.:
„En pneumati” jako zasada interpretacji Pisma świętego we wschodniej tradycji
Kościoła, s. 175-176; WŁODARCZYK Stanisław ks.: Człowiek obrazem Boga
(Rdz. 1, 26-27) według Jana Chryzostoma, s. 177-179; ROGOWSKI Roman E.
ks.: Teologia człowieka w chrześcijańskiej myśli bizantyńsko-słowiańskiej, s. 189190; BRZUSZEK Bogdan OFM: Św. Kliment z Ochrydu, s. 197-198; GAJEK
Jan Sergiusz MIC: Akatyst ku czci Bogurodzicy jako przykład maryjnej pobożności bizantyńsko-słowiańskiej, s. 207-209; NOWAK Władysław ks.: Kult maryjny u chrześcijan wschodnich, zwanych Filiponami, na Mazurach, s. 210-211;
ROGOZIŃSKI Zdzisław ks,: Prawosławna mariologia Jerzego Klingera, s. 212213; JODŁOWSKI Ryszard SJ: Sakrament pokuty według prawosławnych ksiąg
symbolicznych „Wyznanie wiary” Dozyteusza, „Wyznanie wiary” Piotra Mohiły
i „Euchologion-Trebnik”, s. 216-217; PRYSZMONT Jan ks.: Wartości ubogacające prawosławnej myśli moralnej, s. 217-219; KOPEĆ Jerzy Józef CP: Kult
maryjny i ikona Bogarodzicy w liturgicznej tradycji bizantyńskiej z uwzględnieniem chrześcijaństwa staroruskiego, s. 222-223; MISZCZAK Stanisław CRL:
„Tridion postny” jako księga liturgiczna, s. 224-225; KOPEREK Stefan CR: Liturgie wschodnie i ekumenizm w działalności księży Zmartwychwstańców,
s. 225-228; NADOLSKI Bogusław TCh: Obrzęd pogrzebu w okresie paschalnym w liturgii bizantyńskiej, s. 229; MAŁACZYŃSKI Franciszek OSB: Bizantyńskie i łacińskie wpływy na liturgię Bożego Grobu, s. 229-230; MEDWIT Bazyli I. OSBM: Św. Jozafat Kuncewicz — apostoł jedności chrześcijan (15801623), s. 241-243; OCHAŁ Adam ks.: Rola pustelni Optina w życiu i działalności wielkich pisarzy rosyjskich, s. 253-266; ŁAPIŃSKI Józef OFMConv.: Struktury synodalne w prawie katolickich Kościołów wschodnich, s. 274-275; MOSZYŃSKI Leszek: Tradycja patrystyczna w piśmiennictwie cyrylo-metodiańskim, s. 284-285; KANIA Wojciech ks.: Recepcja hymnów maryjnych św. Efrema w tradycji bizantyńskiej, s. 286; PIĘTKA Roman MIC: Święty wielki męczennik Nikita, s. 287; STANIECKI Krzysztof ks.: Opis miejsc świętych na
Wschodzie według Eterii Peregrinatio ad loca Sancta i według Żitie i Chożdenie
Daniła Russkija ziemli ihumena, s. 288-292; ECKMANN Augustyn ks.: Znajomość św. Augustyna w Kościele wschodnim, s. 293-295; ŚLIWA Tadeusz ks.:
Tradycja Wschodu i Zachodu na Soborze Florenckim, s. 296-298; BIELAMOWICZ Zbigniew ks.: Implikacje w polskiej sztuce sakralnej wynikające ze współistnienia Cerkwi i Kościoła łacińskiego w dawnej Rzeczypospolitej, s. 301-303;
KNAPIŃSKI Ryszard ks.: Związki ikonograficzne ikonografii Drzwi Płockich
ze sztuką bizantyńską, s. 304-305; MAKAREWICZ Stanisław ks.: Bizantyńskoruska polichromia katedry sandomierskiej, s. 306-309; PIĘTNIEWICZ Tadeusz ks.: Litewska żyrowicka Bogurodzica i jej kopia Madonna del Fascolo w Rzymie, s. 310-313; ECKMANN Augustyn ks.: Nauczanie i wychowanie w teorii
28
i praktyce św. Augustyna, s. 319; KOCHANEK Piotr: Kosmo- i antropogeneza
w pismach Bazylego Wielkiego, s. 320-322).
6075. C h r z e ś c i j a ń s k i e Pisma Greckie w przekładzie Nowego
Świata. (B.m.w.) 1994; Rec. POŁOMSKI Marek, Przegląd
Katolicki 1995 nr 22 s. 4.
6076. C h r z e ś c i j a ń s t w o w Polsce. Zarys przemian 966-1979.
Wyd. 2. Lublin 1992; Rec. URBAN Wacław, Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 557-562.
6077. C h y l i ń s k i Henryk: Główne sekty chrześcijańskie. Wyd. KW
PZPR. Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej, Poznań
1960 ss. 49.
6078. — O wyznaniach i kierunkach w chrześcijaństwie. Wyd. Ministerstwo Obrony Narodowej, Warszawa 1961 ss. 174, i nlb.; Rec.
WOŹNICKI Andrzej, Tygodnik Powszechny 1961 nr 41 s. 8.
6079. CICHOŃ Tomasz: Łemkowski węzeł. Spór o Magurski Park Narodowy. Tygodnik Powszechny 1995 nr 8 s. 5.
6080. CIEŚLA Anna: Grzegorz Teolog św. V. W ikonografii. [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 316, bg.
6081. CIEŚLIK Ireneusz: Święta Góra Grabarka. Tygodnik Powszechny 1995 nr 36 s. 1, 11, il.
6082. — Kozielsk czy Pustelnia Optyńska. (Dzieje monasteru pod Kozielskiem). Więź 1995 nr 5 s. 122-125.
6083. — Wspólny dar zbawienia: 400-lecie unii brzeskiej. Tygodnik
Powszechny 1995 nr 46 s. 10.
6084. CIEŚLIŃSKA Nawojka: Kościół a sztuka współczesna. Bibliografia Polska za lata 1945-1986. Współpraca Anna Parol [w:]
Sacrum i sztuka. Oprac. Nawojka Cieślińska. Materiały z konferencji zorganizowanej przez sekcję Historii Sztuki KUL, Rogoźno 18-20.10.1984 r. Warszawa 1986 s. 243-320; por. poz.
7872.
6085. CISZEWSKA Małgorzata: Sanktuarium przebaczenia. Tu każdy
niesie swój krzyż (św. Góra Grabarka). Gazeta w Białymstoku
21-22.08.1993 r. nr 195 s. 3.
6086. CITKO Lila: Imiona hipokorystyczne w XVI-wiecznych źródłach z polsko-białoruskiego pogranicza. Na Pograniczu 1995
s. 125-131.
6087. CLEMENT Olivier: Kto pozywa Ciało moje i pije moją Krew...
(Eucharystia). Tł. Alina Merdas. W Drodze 1994 nr 6 s. 34-35.
29
6088. C m e n t a r z e przemyskie. Przewodnik. Wyd. Polskie Towrzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. Przemyśl 1981 ss. 94
nlb. 1, tab., 16o.
6089. CMENTARZE unickie w Bieszczadach. Spotkanie z Zabytkami
1990 nr 3 s. 54, il.
6090. CUBAŁA Andrzej: Pożar na świętej Górze. (Podpalenie cerkwi
w Grabarce). Sztandar Młodych 23-25.08.1991 r. nr 164 s. 5.
6091. C u b r z y ń s k a — L e o n a r c z y k Maria: Oficyna supraska
1965-1803. Dzieje i publikacje unickiej drukarni Ojców Bazylianów. Wyd. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1993 ss. 228;
Rec. SZCZEPANIAK Wiesław, Białostocczyzna 1994 nr 2 (34)
s. 181-182.
6092. CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK Maria: Polsko-łacińskie piśmiennictwo religijne w oficynie supraskiej. Białostocczyzna
1994 nr 2 (34) s. 17-27, il.
6093. C u d a uczynione przez Kazańską Ikonę Matki Boskiej. Przekład
z ros. Jan Misiejuk. Wyd. Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
„Hajnowski Bratczyk”, Hajnówka 1995 ss. 25 nlb. 2; 10x14,5
cm.
6094. C y r y l i M e t o d y — apostołowie i nauczyciele Słowian. Cz.
1-2. Lublin 1991; Rec. ŁUŻNY Ryszard, Zeszyty Naukowe
KUL 1991 nr 1/2 s. 245-247; por. poz. 438.
6095. CYRYL z Aleksandrii św.: Mowa soborowa o Maryi Bogarodzicy. (Efez, czerwiec 471 r.). Tł. z grec. Andrzej Bober. Tygodnik Powszechny 1965 nr 33 s. 1.
6096. CZACZKOWSKA Iga: Ekumeniczny przegląd prasy. Studia i Dokumenty Ekumeniczne R. 10: 1994 nr 2 (34) s. 141-144.
6097. CZAJKOWSKA Zuzanna: Koncert chóru cerkwi wolskiej (pod
dyr. ks. Jerzego Szurbaka). W kościele ewangelickim. Słowo
Powszechne 13.02.1973 r. nr 37
(m.in. bibliografia dot. ks. J. Szurbaka dyrygenta Zespołu Muzyki Cerkiewnej przy
Warszawskiej Operze Kameralnej w Warszawie, zob. Niva 13.12.1992 r. nr 50
(1909) s. 5, 20.12.1992 r. nr 51 (1910) s. 5, 27.12.1992 r. nr 52 (1911) s. 5).
6098. CZAJRZYŃSKA Joanna: Noc Grabarki. Reportaż. Express Wieczorny Kulisy 27-29.08.1993 r. nr 166 s. 6, wyd. 1A.
6099. CZAPNIK Józef: Życie w Haćkach. (Reportaż). Dziennik Ludowy 14-15.01.1984 r. nr 213 (8233) s. 5, il.
30
6100. (ČATYRYSTA PIAC´DZIESIAT) 450 hod belaruskaha knihadrukavannja. Minsk 1968; Rec. WITKOWSKI Wiesław, Slavia Orientalis 1972 nr 3 s. 352-356.
6101. CZAPCZAK Marek: W kręgu religijnej. Muzyka cerkiewna. —
Za i Przeciw 24.09.1978 r. nr 39 (1122), il.
6102. CZARNOCKI Jerzy: Z wizytą w sołowieckim monastyrze. Przegląd Katolicki 1994 nr 2 s. 7.
6103. CZECH Beata, WRÓBLEWSKA Anna: Różnice w obrzędach
i zwyczajach Białorusinów, Polaków i Litwinów na wschodniej Litwie. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 76-84. Sum.
6104. CZEKAJ Mieczysław ks.: Cerkiew — Dom Boży. Magury ’91
s. 124-131; Currenda 1992 nr 4/6.
6105. CZERNI Krystyna: Ekumenizm — między wiernością a nawróceniem. Znak 1994 nr 467 s. 143-148.
6106. CZERSKI Janusz: Teologiczne znaczenie proskomidii w liturgii
św. Jana Chryzostoma. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Opole 1993 t. 14 s. 315-327.
6107. — Grzechów odpuszczenie (dogmat i artykuł symbolu wiary). IV.
W teologii prawosławnej [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6
(1993) szp. 304-305, bg.
6108. CZĘSZ Bogdan: Nauka o przyjmowaniu Ducha Świętego w komunii eucharystycznej według Ojców syryjskich. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 183-193. Rés.
6109. — Pneumatyczny wymiar eklezjologii u przednicejskich Ojców
Kościoła. Poznańskie Studia Teologiczne 1992 t. 7 s. 59-78.
6110. — Mistyczne widzenie Boga w czasie ziemskiego życia według
św. Grzegorza z Nyssy. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3
s. 65-73.
6111. CZYKWIN Eugeniusz. (Personalia). Gazeta Współczesna 1517.01.1993 r. nr 10 (12659) s. 5.
6112. — Co po posłowiu? Wypowiedź. Kurier Podlaski 7.06.1993 r.
nr 109 (2526) s. 3.
6113. — Utwierdzenie w wierze. Z red. naczelnym „Przeglądu Prawosławnego”... rozm. Zbigniew Nikitorowicz. Kurier Podlaski
16.05.1995 r. nr 108 (3036) s. 1, 2, foto.
6114. — Dziesiąte urodziny „Przeglądu Prawosławnego”. Rozm. przepr.
Maciej Chołodowski. Gazeta w Białymstoku 20-21.05.1995 r.
nr 116 (887) s. 2, foto.
31
6115. — Drugie płuco chrześcijaństwa. (Prawosławie w Polsce). Rozm.
przepr. Janusz Niczyporowicz. Przegląd Tygodniowy 1995
nr 33 s. 17.
6116. (czyż): Prawosławna parafia wojskowa (w Białymstoku). Kurier
Podlaski 13.07.1995 r. nr 157 (3085) s. 3.
6117. CZYŻEWSKA Halina: Dobra nowina nadchodzi. (wypow. ks. Grzegorza Misijuka o zwyczajach świąt Bożego Narodzenia). Kurier Podlaski 7.01.1993 r. nr 3 (2420) s. 2.
6118. — Między niebem a ziemią. XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Kurier Podlaski 1-5.06.1994 r. nr 103 (2771)
s. 10, il.
6119. — Cerkiewne śpiewanie. (Hajnówka ’95). Kurier Podlaski
11.05.1995 r. nr 104 (3032) s. 6.
6120. — Muzyczna ikona. XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej. Kurier Podlaski 26.05.1995 r. nr 117 (3045) s. 6.
6121. ĆWIKLIŃSKI Henryk ks.: Zarys historii kościoła w Paszenkach
(d. cerkiew). Wiadomości Diecezji Podlaskiej R. 49: 1980 nr 4
s. 126-128, wkł.
6122. DACEWICZ Leonarda: Elementy obcojęzyczne w antroponimii
dawnego starostwa mielnickiego i łosickiego. Acta Universitatis Lodziensis Folia Linguistica, Łódź 1993 z. 27 s. 41-49. Zsfg.
6123. — Kształtowanie się nazw osobowych odzawodowych na terenie
dawnego województwa podlaskiego (XVI-XVII w.). Studia
Podlaskie 1993 t. 4 s. 93-99.
6124. — W sprawie mieszkańców XVII-wiecznej parafii siemiatyckiej.
(Polem.). Białostocczyzna 1994 nr 1 s. 108-109; por. poz. 7002.
6125. DALECKI Maciej: Samosąd na moskalofilach podczas pierwszej
wojny światowej. Rocznik Historyczno-Archiwalny 1994 t. 7/
8 s. 151-157.
6126. — Premisliania w nowym tomie 4 Teki Konserwatorskiej Polski
Południowo-Wschodniej. Rocznik Historyczno-Archiwalny
1994 nr 7/8 s. 368-376.
6127. DALRYMPLE William: Jeruzalem, jeśli o tobie zapomnę... (Los
chrześcijan w Ziemi Świętej). Oprac. P. J. Ład 1994 nr 52 s. 8.
6128. DALSZY rozwój dialogu luterańsko-prawosławnego. Rodzina
1.09.1974 r. nr 35 (732) s. 10.
32
6129. DANIELECKI Tomasz: Pielgrzymka na górę krzyży. Grabarka.
Święto Przemienienia Pańskiego. Gazeta w Białymstoku
21.08.1995 r. nr 193 (965) s. 1, il.
6130. DANIELEWICZ Jerzy: Rok proroka. Eliasz Klimowicz, przywódca sekty religijnej z Grzybowszczyzny zniknął przed półwiekiem. Żyją jeszcze ludzie, którzy wciąż wierzą w jego powrót. Kurier Podlaski 4-6.06.1993 r. nr 108 (2525) s. 21-22, il.
6131. DANKOWSKI Tomasz: Ikony. Myśl Społeczna 1977 nr 28 s. 2021, il.
6132. — Niektóre zagadnienia malarstwa ikonowego. Kalendarz Caritas 1978 s. 205-212.
6133. D a r Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na tysiąclecie
ich Chrztu Świętego. Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Podlaskiego we współpracy z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco. Wyd. Polonia, London 1989 ss. 280; Rec. EYBALT Eva:
Dar Pol´šči bilorusam, rosijanam i ukrajincam... Zustriči R. 1:
1990 nr 5/6 s. 193-196; zob. poz. 489
(m.in.: BOJARSKI Włodzimierz W.: Na tysiąclecie przyjęcia chrześcijaństwa
przez braci Rusinów i Polaków, s. 15-38; JARCO Jan: Kalendarium Sacrum Russiae Millenium, s. 39-87; ZAJĄCZKOWSKI Wojciech: W obliczu rewolucji.
(Rosyjskie prawosławie w latach 1917-1944), s. 88-97; J. S.: Martyrologium
głównych Kościołów wschodnich Rusi po Rewolucji, s. 98-110; JARCO Jan:
Cześć Matki Bożej na Rusi, s. 111-130; LUDZIE nadziei i wiary (wybrane sylwetki — typowe losy), s. 131-150; ZIÓŁKOWSKI Marek: Gdzie jest Kościół,
tam jest nasza dusza, tam jest i nasz Naród, s. 151-158; POTOCKI Andrzej: Polska południowo-wschodnia — ziemia spotkania, ziemia rozdarcia, ziemia pojednania, s. 159-165; KORDA Łukasz: Działalność polskiego duchowieństwa katolickiego w ZSRR (1945-1980), s. 166-174; PIETRZYCKA Krystyna: Komunizm jako quasi-religia: wyznawcy i heretycy, s. 157-183; ZAJĄCZKOWSKI
Wojciech: Od marksizmu do chrześcijaństwa, s. 184-190; ŁUŻNY Ryszard:
Współczesna literatura rosyjska, problem kulturowego zakorzenienia, s. 191-201;
DRAWICZ Andrzej: Panie, uwierz w nas — jesteśmy sami (literatura rosyjska
ostatnich lat wobec sacrum), s. 202-208; MOKRY Włodzimierz: Nurt chrześcijański w literaturze ukraińskiej XI-XX wieku (Od słowa Iłariona do Soboru Ołesia
Honczara), s. 209-224; MICHNIK Adam: Więcej marzeń! (pytania o stalinizm),
s. 225-241; DRAWICZ Andrzej: Spór o Rosję, s. 242-252; ZIELIŃSKI Marek:
Czas najwyższy (Rozmowa z dominikaninem ojcem Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP), s. 253-262; PODLASKI Kazimierz: W świetle planu zbawienia (rozmowa z Janem Jarco, uczestnikiem obchodów milenijnych w Moskwie), s. 263278, zob. poz. 489, 5372.
6134. DARSKI Józef: Ukraina. Warszawa 1993; Rec. TARKA Krzysztof, Nowe Książki 1994 nr 2 s. 24.
33
6135. DASZKIEWICZ J.: Malarstwo kościelne Jerzego Nowosielskiego w Warszawie — Wesołej i Krakowie w świetle jego poglądów na sztukę. Praca magisterska. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985 mnps.
6136. (DAZAL): Grabieżcy świętości. Bezczelni i... przerażeni. Kurier
Podlaski 18.11.1993 r. nr 222 (2639) s. 1, 2
(m.in. kradzieże w Białymstoku i Drohiczynie).
6137. DĄB-KALINOWSKA Barbara: Krakowska ikona mozaikowa.
Biuletyn Historii Sztuki 1973 s. 115-125.
6138. — Ikonowa rzeczywistość. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1992 t. 36 s. 321-332. Sum.
6139. — Pojęcie ikony i obrazu sakralnego. Ikonotheka 1993 t. 6 s. 167176.
6140. D ą b - K a l i n o w s k a Barbara: Ziemia, piekło, raj. Jak czytać
obrazy religijne. Warszawa 1994; Rec. RESSEL Ewa, Ogród
1994 nr 1 s. 302-307; ODOROWSKI Waldemar, Nowe Książki
1994 nr 5 s. 38-39, il.
6141. DĄBEK Tomasz Maria: Post w pierwotnym Kościele na podstawie Nowego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993
nr 3/4 s. 161-169.
6142. DĄBROWSKA Małgorzata: Francja i Bizancjum w okresie wielkiej schizmy zachodniej. Acta Universitatis Lodziensis Folia
Historica, Łódź 1993 z. 48 s. 127-141. Rés.
6143. — Dekadencja Bizancjum i losy spadku po Drugim Rzymie. Znak
1994 nr 466 s. 23-29.
6144. D ą b r o w s k i Eugeniusz: Religie Wschodu. Poznań 1962; Rec.
PRZEPIÓRKA Bernard, Tygodnik Powszechny 1963 nr 31 s. 6;
ĆWIERTUNIA Jerzy, Kierunki 1963 nr 20 s. 7.
6145. DĄBROWSKI Jarek: Białostockie świątynie prawosławne. Budownictwo sakralne. Gazeta w Białymstoku 6.01.1994 r. nr 4
(471) P s. 6-7, il; Gazeta Czyżowska, 1994 nr 1 s. 14-15, il.
6146. DEGÓRSKI Bazyli: Grecka literatura. II. Okres wczesnochrześcijański [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 80-82,
bg.; — Hermogenes z Kartaginy (II-III w.), gnostyk syryjski,
malarz T. 6 szp. 789, bg.
6147. DELEGACJA Kościoła Polskokatolickiego w Konstantynopolu.
Rodzina 1982 nr 7 s. 8-9, il.
34
6148. (des): Ikony w reklamówce. (Przemyt ikon z Jarosławia przez granicę polsko-radziecką). Kurier Poranny 9.10.1991 r. nr 191
(436) s. 1, 2.
6149. — Ograbione dwie cerkwie (w Pawłach i Piatience). Złodzieje
zrabowali dziesięć cennych ikon. Kurier Poranny 2.06.1993 r.
nr 105 (866) s. 1.
6150. — Cerkiew okradziona (św. Marii Magdaleny w Białymstoku).
Cenne malowidła w rękach przestępców. Kurier Poranny
17.11.1993 r. nr 221 (982) s. 3, il.
6151. — Dla dobra Polski. Prawosławny ordynariat w wojsku. Kurier
Poranny 13.06.1994 r. nr 115 (1128) s. 1, il.
6152. — Biskupa (Sawy) spotkanie z liderami (Prawosławnych Organizacji Młodzieżowych z Międzynarodowego Seminarium
Szkoleniowego w Supraślu). Kurier Poranny 8.08.1994 r.
nr 163 (1176) s. 1; zob. poz. 6051.
6153. D. Fr.: Nowy akt sporu o Supraślu. Decyzje Rokity unieważnione. Rzeczpospolita 26.05.1995 r. nr 121 s. 13.
6154. DIALOG starokatolicko-prawosławny, jego przebieg i dotychczasowe wyniki. Posłannictwo R. 39: 1971 nr 4 s. 69-87.
6155. — między prawosławiem i rzymskokatolicyzmem. Rodzina
19.02.1978 r. nr 8 (913) s. 10.
6156. — prawosławia z Kościołami Wschodnimi. Rodzina 24.06.1979 r.
nr 25 (983) s. 7.
6157. — Kościoła Rzymskokatolickiego z Kościołem Asyryjskim
Wschodu: wspólna deklaracja na temat chrystologii (1994).
Tł. Karol Karski, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1995 nr 1
s. 110-112.
6158. D i a d i a k i n - L e e m i n g Monika: Fleksja ukraińska w Leksykonie Pamby Beryndy. Wrocław 1969; Rec. ŁESIÓW Michał, Slavia Orientalis 1971 nr 2 s. 201-202; por. poz. 530, 1197.
6159. DIEC Joachim: Dostojewski w pracach krytycznych Wasilija Rozanowa. Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 57-68. Sum.
6160. DJ, (wig): Boże Narodzenie w prawosławiu. Express Fakty
7.01.1993 r. nr 4 (212) s. 1, 4, il.
6161. DŁUGASZEK Rafał: Grab (dzieje wsi, cerkwi i cmentarza). Magury ’92 s. 96-102, il., mapa.
6162. — Księga sądowa kresu Klimowskiego (1600-1762), czyli jak sądzono trzysta lat temu i co z tego wynika. Magury ’93 s. 62-68.
35
6163. D m i t r i e w M.: Pravoslavie i reformacyja. Reformacyonnye
dviżenija v vostočnoslovianskich zemlach Reći Pospolitoj vo
vtoroj polovine XVI v. Moskva 1990. Rec. URBAN W., Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1991 t. 36 s. 240-241; zob.
poz. 5370.
6164. (Dimitrios I patr.): Patriarchat Konstantynopola — oświadczenie nowego patriarchy. Życie i Myśl 1972 nr 9 s. 183.
6165. DMITROWA-TODOROWA Liliana: Christijanski elementi v antroponimićnata sistema na popovsko spored danni ot danycni
registri ot XVI i XVII v. Acta Universitatis Lodziensis Folia
Linguistica 1993 z. 27 s. 51-58. Streszcz.
6166. D m o w s k a - G r a b i a s Halina: Sekretariat Sztabu Królewstwa Polskiego. Przewodnik po zespole (1807) 1815-1866
(1876). Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Oprac. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. PWN, Warszawa 1976 ss. 102, nlb 1, indeksy.
(Rozdział VII. Wyznania i oświata s. 75-83).
6167. DOBOSZ Krzysztof: Syberiada; fot. Adam Bujak. Przekrój
26.02.1995 r. nr 9 (2592) s. 26-31, il.
6168. DOBRACZYŃSKA Maria: Co mówią o Matce Boskiej apokryfy? Dziś i Jutro 1951 nr 23 s. 6.
6169. DOBROŃSKI A(dam) Cz(esław): Zwycięzca bierze wszystko. Burza nad Supraślem. Kurier Podlaski 6.10.1993 r. nr 194
(2611)T s. 1, 2, il.
6170. — Brańsk i okolice w materiałach spisu 1897 roku. Ziemia Brańska 1990/1991 t. 2/3 s. 75-79.
6171. DOBROWOLSKI Leonard: Wspomnienia supraskie. Białostocczyzna 1994 nr 2 s. 163-172.
6172. D o g r a m a d ż i e v a Ekaterina: Struktura na starobylgarskoto
slożno syčineno izrečenie. Sofija 1968; Rec. MOSZYŃSKI Leszek, Rocznik Slawistyczny R. 32: 1971 z. 1 s. 81-83.
6173. DOKUMENTY z uroczystości koronacyjnych w Leśnej Podlaskiej.
Wiadomości Diecezjalne Podlaskie R. 33: 1964 s. 151-177.
6174. DOLECKA-SIEMIENIAKO Joanna: Powrót cara. (Film Tadeusza Słobodzianka). Kurier Podlaski 7-9.10.1994 r. nr 198
(2866) s. 1, 6-7, il.
6175. — Jordan (w Drohiczynie, Lewkowie, Supraślu i innych parafiach).
Kurier Podlaski 27.01.1995 r. nr 21 (2949) s. 1, 12-13, i.
36
6176. — Okno do nieba. (Szkoła ikonograficzna w Bielsku Podlaskim).
Kurier Podlaski 21.04.1995 r. nr 91 (3018) s. 1, 2, il.
6177. — Gwałt na ziemi proroka (Eliasza Klimowicza w Grzybowszczyźnie. Paweł Wołoszyn i jego synowie). Kurier Podlaski
15.09.1995 r. nr 211 (3139) s. 1, 5, il.
6178. DOLECKI Marek: Fotoreporter na medal (autor albumu o św. Górze Grabarce). Rozm. przepr. Zbigniew Nikitorowicz. Kurier
Podlaski 9.11.1995 r. nr 257 (3185) s. 1, 2, foto.
6179. — Ekumenizm nagrodzony. Z fotografem „Kuriera Podlaskiego”, laureatem nagrody im. św. Brata Alberta... rozm. Dorota
Próchniewicz. Kurier Podlaski 20.12.1995 r. nr 287 (3215)
s. 1, 2, foto.
6180. DOLISTOWSKA Małgorzata: Supraśl — historia i układ przestrzenny. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura 1993 z. 10 s. 33-36.
6181. DOŃSKI Michał: Przywrócić ludziom ich prawa. Z b. przewodniczącym Łemkowskiej Sekcji Zarządu Głównego UTSK...
rozm. Mirosław Czech i Bogdan Huk. Zustriči R. 1: 1990 nr 1
s. 27-39.
6182. DORABIAŁA Wacław ks.: Wspomnienia, lata 1939-1945, Supraśl. Białostocczyzna 1994 nr 2 (34) s. 154-162, il.
6183. DOSTOJNICY Kościoła Prawosławnego w Radzie Synodalnej
Kościoła Polskokatolickiego. Rodzina 1983 nr 11 s. 8-9, il.
6184. DOTACJA dla Kościoła. Gazeta Współczesna 1.04.1992 r. nr 64
(12461) s. 2.
6185. D o w i a t Jerzy: Metryka chrztu Mieszka I i jej geneza. Warszawa 1961; Rec. TYMIENIECKI Kazimierz, Roczniki Historyczne 1963 nr 29 s. 251-269; ZABIEŁŁO Stanisław, Życie
i Myśl 1963 nr 5/6 s. 213-216.
6186. DRABINA Jan: Modele koegzystencji wyznaniowej w Polsce średniowiecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Studia Religioznawcze 1994 z. 27 s. 9-32.
6187. DRAWICZ Andrzej: Pojąć Rosję umysłem. Rozm. przepr. Witold Bereś. Tygodnik Powszechny 1994 nr 22 s. 1, 14.
6188. DRĄCZKOWSKI Franciszek: Niektóre tendencje i zasady wspólnot heterodoksyjnych na podstawie Stromatów Klemensa Aleksandryjskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 23: 1976
z. 4 s. 55-84. Sum.
37
6189. — Kościół jako szkoła Logosu w doktrynie Klemensa Aleksandryjskiego. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne T. 28: 1981
z. 4 s. 137-143. Zsfg.
6190. — Chrześcijanie wobec kultury i cywilizacji grecko-rzymskiej.
Stanowisko Klemensa Aleksandryjskiego [w:] Chrześcijanie
a życie publiczne w Cesarstwie Rzymskim III-IV wieku. Lublin 1988 s. 33-62, bg.
6191. — Greccy Ojcowie (piszący po grecku i koptyjsku). [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 61-64, bg.; - Grzegorz z Nazjanzu (Grzegorz Teolog) św. grecki (330-390), T. 6 szp. 313316, bg.; - Grzegorz z Nysy św., bp (335-394), T. 6 szp. 91632-, bg.; - Hipolit św. bp na Wschodzie (III w.), T. 6 szp. 916818, bg.
6192. DROZDOW Wasilij: Homilia na uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tł. Zofia Kozłowska. W Drodze 1993
nr 3 s. 82-85.
6193. DRUGIE Sympozjum Ekumeniczne („Kościoły chrześcijańskie
a służba społeczeństwu” w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Materiały). Rocznik Teologiczny R. 35: 1993
z. 1 s. 353-381.
6194. D r u k a r z e dawnej Polski od XV do XVIII wieku. T. 5: Wielkie Księstwo Litewskie. Oprac. Alodia Kawecka-Gryczowa,
Krystyna Korotajowa, Wojciech Krajewski, Wrocław 1959
ss. 270, nlb. 2, tab. 14, Rés.
(m.in. drukarnie bazylianów, Bractwa św. Ducha w Wilnie, Akademii Wileńskiej).
6195. — T. 6: Małopolska — Ziemie Ruskie. Oprac. Alodia KaweckaGryczowa, Krystyna Korotajowa, Wojciech Krajewski. Wrocław 1960 ss. 258, nlb. 2, tab. 12, mapa
(m.in. drukarnia Ławry Peczerskiej w Kijowie, stauropigialna drukarnia we Lwowie).
6196. DUCHNIEWSKI Jerzy: Hezychiusz z Aleksandrii (III albo IV w.)
egzegeta [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 832833, bg.; - Hezychiusz z Synaju (VII w.) mnich, pisarz ascetyczny, T. 6 szp. 834, bg.; - Hilarion z Gazy św. (291-371)
organizator eremityzmu w Palestynie, T. 6 szp. 867, bg.
6197. DUĆ-FAJER Helena: Łemkowie w Polsce. Magury ’91 s. 11-30;
w jęz. ukr. (Lemky v Pol´ščy), Tamże s. 31-51.
38
6198. — Łemkowie w Polsce: proces rozwoju świadomości etnicznej,
aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania. Płaj 1994 t. 9
s. 5-29. Sum.
6199. DUDA Tadeusz: Stosunki wyznaniowe wśród Łemków greckokatolickich zamieszkałych na terenie obecnej diecezji tarnowskiej w XIX i XX w. Tarnowskie Studia Teologiczne 1986 t. 10.
6200. — Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich w latach 19261939. Rocznik Sądecki 1992 t. 20 s. 77-89.
6201. DUNAT Bożena: Dzień słabszego Boga. Wigilia u starowierców. Kurier Poranny 7-9.01.1994 r. nr 5 (1018) s. 13, il.
6202. DUPUY Bernard OP: Ku „Pełnej komunii”. Ekumenia. Tł. Michał Romanek. W Drodze 1995 nr 10 (226) s. 9-20.
6203. D v o r n i k Franciszek ks.: The Photian schism. History and
legend. Cambridge 1948; Rec. BARDECKI Andrzej: Historia
czy legenda. Tygodnik Powszechny 1951 nr 22 s. 2-3.
6204. DWIE historie Polski (listy w „sprawie supraskiej”). Kurier Poranny 15.09.1995 r. nr 212 s. 10.
6205. DWORAKOWSKI Sylweriusz: Milczące dzwony Topilca. Zwyczaje wigilijne prawosławnych i katolików są podobne. Kurier Poranny 6-8.01.1995 r. nr 5 (1298) s. 12, il.
6206. — Strażnicy starej wiary. Lud to niezamożny, nieufny, pracowity, mężczyźni uznawani za najlepszych cieśli. Kurier Poranny
11-13.08.1995 r. s. 10-11, il., mapa.
6207. DWUGŁOS o ekumenizmie A.D. 1994: ks. Henryk Paprocki (prawosławny) i ks. Marcin Wójtowicz (rzymskokatolik). Królowa Apostołów 1994 nr 4 s. 4-5.
6208. (DWUSTUPIĘĆDZIESIĄTA) 250 rocznica urodzin odnowieciela prawosławia słowiańskiego (Paisija Chilendarskiego). Rodzina 7.05.1972 r. nr 19 (617) s. 3; por. poz. 4422, 4854.
6209. DYCZEK Piotr: W Królestwie Nestora. Ethos 1995 fasc. 2 s. 183-193.
6210. DYDYCZ Antoni Pacyfik bp: Tam, na wschodniej stronie... Z ord.
rzymskokatolickiej diec. drohiczyńskiej... rozm. przepr. Jerzy
Narbutt. Ład 1995 nr 14 s. 3, 7.
6211. DYL Janusz: Grzegorz z Cypru, mnich nestoriański i pisarz ascetyczny (żył na przełomie VI i VII w.). [w:] Encyklopedia
Katolicka T. 6 (1993) szp. 348, bg.; — Grzegorz z Nazjanzu
Starszy bp (275-374), T. 6 szp. 349, bg.
39
6212. DYLĄGOWA Hanna: Likwidacja unii w Królestwie Polskim
w świetle archiwaliów watykańskich. Zeszyty Naukowe KUL
1991 nr 1/2 s. 13-28.
6213. — Kościół unicki na ziemiach Rzeczypospolitej 1596-1918. Przegląd Wschodni 1992/93 z. 2 s. 257-287. Sum.
6214. DYREKTORIUM w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących
ekumenizmu. Tł. Lucjan Balter, Franciszek Mickiewicz. Communio 1994 nr 2 s. 3-93.
(Dokument Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan).
6215. (Dz): Płonąca cerkiew. Kurier Podlaski 28.06.1994 r. nr 121
(2789) s. 1, 2.
6215. DZIEDZIC Stanisław: Cerkiew — unikat (w Czerteżu). Dziennik
Polski 1974 nr 73 s. 6, il.
6216. DZIEKOŃSKI Jacek: Tajemnice cmentarza (wsi Halickie). Z Zabłudowskiej Ziemi 1995 nr 22 s. 5.
(m.in. odbywały się pochówki wyznawców obrządku wschodniego).
6217. DZIERKO Wiesław: Polska wyznaniowość. Za i Przeciw 1972
nr 34 s. 8, il.
6218. (DZIESIĄTY) X Festiwal Pieśni Cerkiewnej. Życie Muzyczne
1975 nr 9.
6219. (DZIESIĘĆ) 10 lat „Przeglądu Prawosławnego” Kurier Podlaski
13.05.1995 r. nr 106 (3034) s. 2.
6220. D z w o n k o w s k i Roman, P a ł y g a Jan: Za wschodnią granicą 1917-1993. Wyd. Wspólnota Polska, Warszawa 1993; Polem. SMYKOWSKA Elżbieta: W obronie Cerkwi. Gazeta
Świąteczna 21-22.01.1995 r. nr 18 (1706)P s. 19.
6220a. DZWONKOWSKI Roman SAC: Za wschodnią granicą 19171993. O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z... rozm. Jan
Pałyga SAC; Rep. SMYKOWSKA Elżbieta: Znów o obronie
Cerkwi. Listy do redakcji. Gazeta Świąteczna 1-2.04.1995 r.
nr 78 (1766)P s. 17.
6221. — Za wiarę, głowa na ofiarę: życie religijne w ZSRR w okresie
międzywojennym. Rozm. przepr. Jan Pałyga. W Drodze 1994
nr 12 s. 42-43.
6223. — Krucjata modlitw za Rosję; Polem. HRYNIEWICZ Wacław:
„Powrót do jednej owczarni”. Tygodnik Powszechny 1995 nr 12
s. 1, 8-9.
40
6223a. — Nowa sytuacja Polaków na byłych kresach wschodnich. Nurt
SVD 1995 nr 4 (71) s. 37-46.
6224. D z w o n k o w s k i Roman SAC: Polacy na dawnych kresach.
Z problematyki narodowościowej i religijnej. Wyd. Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Lublin 1994
ss. 152; Rec. KACZMAREK Urszula, Przegląd Polonijny 1995
z. 3 s. 123-126; por. poz. 6220a.
6225. (eb): Zespół Muzyki Cerkiewnej. Stolica 9.06.1985 r. nr 23, il.,
foto.
6226. (ebe): Klasztor w Supraślu dla ubogich. Apel abpa (rzymskokatolickiego) Stanisława Szymeckiego. Kurier Poranny
25.01.1994 r. nr 17 (1030) s. 1.
6227. (ech): Ikony łupem złodziei w Białymstoku i Drohiczynie. Gazeta w Białymstoku 19.11.1993 r. nr 270 (432) s. 2.
6228. (ech, pol): Ławra jest prawosławna. Osobista decyzja ministra
Rokity. Gazeta w Białymstoku 30.09.1993 r. nr 229 (391) s. 2.
6229. E f r e m (Syryjczyk) św., Cyrillonas Syrus, Balaeus Syrus: Wybrane pieśni i poematy syryjskie. Tł. (z syr.) Wojciech Kania.
Oprac. i wstęp Wincenty Myszor. Seria: Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, T. 11. Wyd. ATK, Warszawa 1973 ss. 178,
nlb. 2. Rés.
6230. (ek): Papież pozdrawia prawosławnych. Abp Szymecki z pielgrzymką w Watykanie. Kurier Podlaski 14.03.1995 r. nr 60
(2988) s. 3.
6231. EKUMENISTA: Światowy ruch ekumeniczny. Znak 1959 nr 10
s. 1257-1271.
6232. EKUMENIZM i tolerancja w liście Apostolskim „Tertio Millenio Adveniente”. Biuletyn Ekumeniczny 1994 nr 3 s. 35-37.
6233. — w parafii (rozmowy z ks. Józefem Łazickim, prob. par. rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Warszawie oraz z ks. Anatolem Szydłowskim, prob. par. prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli). Królowa Apostołów 1994 nr 8 s. 12.
6234. „EKUMENIZM w Białymstoku”. Listy do redakcji. Polityka
18.03.1995 r. nr 12 (1976) s. 12.
6235. (el-ka): Zespół Muzyki Cerkiewnej we Wrocławiu. Gratka dla
melomanów. Gazeta Robotnicza, Wrocław 10.01.1984 r.
41
6236. E n c y k l o p e d i a wiedzy o prasie. Wrocław 1976 ss. 284;
Rec. ZIELIŃSKI Zygmunt, Więź 1977 nr 3 s. 99-106
(m.in.: hasła kościelne, prasa religijna, prasa wyznaniowa).
6237. (eo): Muzyka cerkiewna w Filharmonii Narodowej. Ruch Muzyczny 8.05.1977 r. nr 10.
6238. E.P.P.: Cerkiew św. Mikołaja, Zyndranowa woj. krośnieńskie. Architektura 1983 nr 5 s. 5.
6239. (es): Święto Woskresienija. Wielki Tydzień w Kościele prawosławnym. Gazeta w Białymstoku 26.04.1994 r. nr 99 (566) s. 2.
6240. E v d o k i m o v Paul: Kobieta i zbawienie świata. Poznań 1991.
Rec. LEAWAŃSKA B., Przewodnik Katolicki 1992 nr 29 s. 5,
zob. poz. 655.
6241. EVDOKIMOW Paul: Karol Gustaw Jung i teologia. Tł. z fr.
H. Paprocki. Albo-Albo R. 1: 1992 z. 4 (5) s. 22-29.
6242. EWANGELIZACJA i ekumenizm w dawnym Związku Radzieckim. Dokument Komisji „Pro Russia”. Więź 1993 nr 3 s. 111118.
6243. (eza): Zaskoczenie mnogością darów. Serbska Cerkiew Prawosławna dziękuje Białostocczyźnie. Kurier Podlaski 1819.11.1995 r. nr 264 (3192) s. 2.
6244. FALCZYK Beata: Grabar André (ur. 1896 r.) franc. archeolog
i historyk sztuki pochodzenia rosyjskiego. [w:] Encyklopedia
Katolicka T. 6 (1993) szp. 5, bg.; - Grecka sztuka. II. Okres
wczesnochrześcijański. IV. Okres nowożytny, T. 6 szp. 95-113,
bg.; - Hermeneja (zbiór przepisów dla ikonografii prawosławnej), T. 6 szp. 769-770, bg.
6245. FALEŃSKA Wanda: Mam talent i wiedzę. Fałszerka ikon opowiada. Nowe Skandale 21.01.1995 r. nr 3 s. 4, il.
6246. F a l k o w s k i J., P a s z c z y c k i B.: Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Lwów 1935 ss. 132 (reprint wyd. w Warszawie 1991).
6247. FALKOWSKI Wiesław: Ziemia Bielska w dobie staropolskiej. Tygodnik Podlaski 23.10.1994 r. nr 11 (11) s. 8.
6248. F.B.: Ludzie, których nie można zapomnieć. Życie na gorąco
14.12.1995 r. nr 51 s. 18, il.
(dot. Xenii Martysz-Mikuszowskiej, córki prawosł. kapelana ks. Bazylego Martysza).
42
6249. FENCZAK August: Stosunki między obrządkami Kościoła katolickiego na Rusi Czerwonej w połowie XVIII wieku. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL R. 20: 1973 s. 38-42.
6250. — GĄSIOROWSKA-CZARNY Natalia: Ukraińska mniejszość
narodowa w województwie przemyskim w latach 1989-1993.
Fraza (Rzeszów) 1995 nr 8 s. 138-158.
6251. FERTACZ Sylwester: Stalinizm a idea słowiańska. (Komitet
Wszechsłowiański). Przegląd Humanistyczny 1993 nr 5 s. 83-90.
6252. FILIPOWICZ Elżbieta: Przejawy żywotności muzyki cerkiewnej
w chóralistyce polskiej w oparciu o Dni Muzyki Cerkiwnej
w Hajnówce. Praca magisterska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku Wydział Pedagogiczny, Zakład Wychowania Muzycznego. Słupsk 1987 mnps.
6253. FILIPOWICZ Mirosław: Michael Cherniavsky i jego wizja dziejów Rosji. Kresy 1995 nr 4 s. 122-125.
6254. FILM dokumentalny. „I będzie jako drzewo...” (św. Góra Grabarka). Niedziela 9.04.1995 r. godz. 15.30 program 1 TVP.
Gazeta Telewizyjna 1-7.04.1995 r. s. 6, il.
6255. F i l o z o f i a w Polsce. Słownik pisarzy. Komitet red. Bronisław
Baczko i inni. Wrocław 1971.
(m.in. BACZKO Bronisłw: Tomaszewski Augustyn (1759-1814) bazylianin, prof.
Uniwersytetu Wileńskiego, s. 402).
6256. FIONIK Doroteusz: Wycinek z historii Cerkwi Prawosławnej na
Białostocczyźnie w okresie międzywojennym (parafia Czarna
Cerkiewna). Czasopis 1992 nr 5 s. 7.
6257. — D.F.: Dekret o zabytkach (metropolity Dionizego z 4.04.1939 r.).
Wyszperane w archiwum (cerkwi w Czarnej Cerkiewnej). Czasopis 1992 nr 10 s. 7.
6258. — D.F.: Kalendarz prawosławny (z reklamą firmy „Toyota”) i inne. Czasopis 1992 nr 2/3 s. 5.
6259. — Zachować świętość Bożego Narodzenia. Tygodnik Podlaski
8.01.1995 r. nr 1/2 (21-22) s. 1, 8.
6260. — Metropolita Bazyli w Bielsku. Tygodnik Podlaski 1421.05.1995 r. nr 10 (30) s. 2, il.
6261. — Bieżeństwo — niezgoda tradycji. Z autorem wystawy dokumentującej losy bieżeńców pochodzących z terenu Białostocczyzny... rozm. przepr. Marcin Rębacz. Gazeta Współczesna
15-17.12.1995 r. nr 243 (13395) s. 6.
43
6262. FITYCH Tadeusz: Chrześcijanie zgromadzeni w „trzecim Rzymie” nienawiści przeciwstawiają miłość. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 124 z. 3 s. 455-457.
(Konferencja przedstawicieli wyznań chrześcijańskich oraz religii niechrześcijańskich w Moskwie).
6263. F l o r e n s k i Paweł: Ikonostas i inne szkice. Wybrał, przeł.
i przypisami opatrzył Z. Podgórzec. Wstęp J. Nowosielski.
Wyd. II popr. i rozsz., posłowie W. Panas. PAX, Warszawa
1984 ss. 252; Rec. KLINGER Michał, Kierunki 1984 nr 47
s. 5; zob. poz. 683 a.
6264. FLORENSKIJ Pavel A.: Odwrócona perspektywa. Tł. Zbigniew
Podgórzec. Kwartalnik Filmowy 1995 nr 9/10 s. 153-169.
(Perspektywa linearna w sztuce).
6265. FLORKOWSKI Eugeniusz: Apologeci wczesnochrześcijańscy, pisarze II-V w., którzy podjęli obronę chrześcijaństwa wobec pogaństwa i judaizmu [w:] Encyklopedia Katolicka T. 1 (1973)
szp. 776-777; - Atanazy Wielki (ok. 295-373) święty, biskup,
ojciec i doktor Kościoła, teolog i pisarz, T. 1 szp. 1026-1029.
6266. FOCJUSZ patr. Konstantynopola: Homilia X. Znak 1994 nr 466
s. 110-112.
6267. FORMACJA ekumeniczna. Refleksja i sugestie ekumeniczne. Dokument Studyjny Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów. Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1994 nr 2 s. 69-76.
6268. F o r s t n e r D.: Świat symboliki chrześcijańskiej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990, ss. 550.
6269. FORYCKI Roman: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego w Dalfsen (Holandia) 25 lipiec — 1 sierpień 1981 r. Biuletyn Ekumeniczny R. 10: 1981 nr 4 s. 47-50.
6270. FOTIJU Eleni: W poszukiwaniu oblicza Bożego. (Palamickie rozróżnienie istoty i energii w Bogu). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1980 z. 2 s. 35-49.
6271. — Patrystyczny ideał apathes pathos w „Triadach” świętego Grzegorza Teologa. Vox Patrum 1986 s. 239-255.
6272. — Grzegorz Palamas (1296-1359) abp, św. prawosł. [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp. 321-322, bg.
6273. FOTO: Cerkiewka na Mazurach (Wojnowo). Przewodnik Katolicki 18.01.1970 r. nr 3 s. 23.
44
6274. — Chrystus. Fragm. ikony z muzeum w Sanoku. Przewodnik Katolicki 22.11.1970 r. nr 47 s. 441.
6275. — Bp Sawa (Hrycuniak) przed płaszczenicą. Za i Przeciw 1984
nr 17 (1407) s. 2.
6276. — Cerkiew w Graczanicy (Jugosławia). Nowe Książki 1990 nr 2/
3 s. 57.
6277. — Grabarka — rok po tragedii. Czasopis 1991 nr 7/8 s. 1.
6278. — Papież (Jan Paweł II) w cerkwi (św. Mikołaja w Białymstoku)... Czasopis 1991 nr 7/8 s. 1, 21.
6279. — Zniszczony krzyż na b. cmentarzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku. Czasopis 1991/1992 nr 12/1 s. 3.
6280. — Sobór św. Trójcy w Hajnówce. Nad Buhom i Narvoju 1992
nr 3, okł. s. 1.
6281. — Krzyż z nieistniejącej cerkwi w Radocynie. Fot. A.Wielocha.
Magury ’93 s. okł. I.
6282. — Nowo wyświęcona cerkiew w Czyżach. Nad Buhom i Narvoju
1993 nr 3/4 okł. s. 1.
6283. — Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu w 1943 r. Kurier Podlaski 15-17.01.1993 r. nr 10 (2427) s. 13.
6284. — Supraślska Matka Boża. Nazukos 1993 nr 9 (66) s. okł. 1 rys.
6285. — Założyciel muzeum łemkowskiego w Zyndranowej Fedor Gocz
w stroju łemkowskim. Fot. A. Wielocha. Magury ’93 s. okł. IV.
6286. — Ślub w cerkwi. Zdjęcie ze zbiorów prywatnych. Co słychać
w gminie, Kleszczele 1993 nr 18 s. 8-9.
6287. — Odwiedziny biskupa (Sawy Sowietowa podczas wizytacji 5 Dywizji Kresowej w czasie walk we Włoszech). Kurier Podlaski
16-18.04.1993 r. nr 74 (2492) s. 10
(zdjęcie opublikowane z okazji prawosławnych świąt wielkanocnych).
6288. — Święto Spasa na Grabarce, sierpień ’93. Gazeta Tygodniowa
29.08.1993 r. nr 34 (72) s. 10.
6289. — Cerkiew św. Mikołaja w Białymstoku z lat 40. Kurier Podlaski 10-12.09.1993 r. nr 176 (2593) s. 14.
6290. — Metropolita Vasilij (80. rocznica urodzin). Czasopis 1994 nr 4
s. 1, okł.
6291. — Kaplica na cmentarzu w Rybołach, rys. Andrzej Mirkowicz. Nad Buhom i Narvoju 1994 nr 5 okł. s. 2.
6292. — Cerkiew w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Ogrodowej 7. Kurier Podlaski 9.06.1994 r. nr 107 (2775) s. 6.
45
6293. — Cerkiew cmentarna we wsi Morze, woj. białostockie (w podpisie inaczej). Nad Buhom i Narvoju 1994 nr 1/2 s. 25.
6294. — Dzwonica i cerkiew w Wasilkowie. Gazeta w Białymstoku
4.11.1994 r. nr 257 (724) s. 3 (w podpisie inaczej).
6295. — Kaplica św. Aleksandra Newskiego w Mielniku na Górze Zamkowej rozebrana w latach 20. XX wieku. Głos Siemiatycz
1.12.1994 r. nr 24 (111) s. 5.
6296. — Kaplica we wsi Kojły. Gazeta Czyżowska 1995 nr 4 (15) s. 1.
6297. — Św. źródełko przy kapliczce „Makowieja” w Kuraszewie. Gazeta Czyżowska 1995 nr 5 (16) s. 15.
6298. — Aby byli jedno (patr. Bartłomiej I i papież Jan Paweł II). W
Drodze 1995 nr 10 (266) s. okł. I.
6299. — Cerkiew św. Barbary w Drohiczynie (około 1917 r.). Nad Buhom i Narvoju 1995 nr 1/2 s. 30.
6300. — Kapliczka we wsi Klejniki z lat 50. XIX w. Nad Buhom i Narvoju 1995 nr 4 s. 13.
6301. — Cerkiew pw. św. arch. Michała w Bielsku Podlaskim. Nad Buhom i Narvoju 1995 nr 4 s. 16.
6302. — Poświęcenie palm przez abp Sawę w Białymstoku. Gazeta
Współczesna 18.04.1995 r. nr 76 (13228) s. 3.
6303. — Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Zabłudowie. Z Zabłudowskiej
Ziemi 1995 nr 19 s. 1.
6304. — Śpiew bez granic (Hajnówka ’95). Fot. Marek Dolecki. Kurier
Podlaski 23.05.1995 r. nr 114 (3042) s. 3.
6305. — Nieistniejąca cerkiew św. Mikołaja w Kleszczelach. Co słychać w gminie 1995 nr 51 s. 1 okł.; por. Nad Buhom i Narvoju 1993 nr 5/6 s. 7.
6306. — Grabarka. Rys. Beata Wasilkiewicz. Kurier Podlaski
19.06.1995 r. nr 136 (3064) s. 5.
6307. — Abp Sawa (Sowietow) w Augustowie k. Bielska Podlaskiego,
dn. 11 lipca 1938 r. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 nr 2
okł. s. I, IV, 83.
6308. — Wizyta abpa Sawy (Sowietowa) w Klejnikach w dniu św. Trójcy
1937 r. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 nr 2 s. 93.
6309. — Wizyta abpa Sawy (Sowietowa) w Orli 6 września 1937 r. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1995 nr 2 s. 96.
6310. — Cerkiew parafialna we wsi Tokary (ur. Koterka). Nad Buhom
i Narvoju 1995 nr 6 s. 10.
46
6311. FOTO-WIDOKÓWKA: Białowieża. Cerkiew i plebania oraz d.
„Dróżniczówka”. Fot. T. Czernecki. Oprac. i druk: Instytut Alberta, Warszawa. Wyd. Rejonowy Urząd Pocztowy, 15-103 Białystok, ul. 1 Armii Wojska Polskiego 8A; Rep. BAJKO Piotr:
Novyja paštouki. Niva 13.08.1995 r. nr 33 (2048) s. 11.
6312. — Sobór św. Trójcy w Hajnówce — miejsce przesłuchań konkursowych Festiwalu. Wyd. Hajnowski Dom Kultury, 17-200
Hajnówka ul. Białostocka 2, kolor.
6313. — Hajnówka. Cerkiew św. Trójcy. Fot. Ryszard Brzeziński. Druk
„Format”. Reportaż-Land, Białystok. B.d.w.
6314. — Grabarka. Linoryt Andrzeja Mirkowskiego. Wyd. Społeczna
Komisja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. B.m.d.w
6315. — Kunkowa — cerkiew prawosławna (XIX w.). Fot. J. Szmigielski. Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Kruk”, Rzeszów, kolor.
6316. — 1) Pętna. Cerkiew pw. św. Paraskiewii 1914 r. 2) Owczary.
Cerkiew pw. Opieki Bogarodzicy 1653 r. Fot. Jerzy Żak. Fundacja na rzecz miaasta Nowego Sącza. Druk: PRIMA, Nowy
Sącz 1994.
6317. — Abp Sawa. Cerkiew w Grabarce. Projekt: Hubert Gogol. Fot. Z.
Rynkiewicz, R. Zięckowski. Druk: Z.P. „Pryzmat”, Białystok
Sienkiewicza 60, AGRED, kolor.
6318. FREY Danuta: Dla katolików czy prawosławnych. Starania
o odzyskanie cmentarza (w Podhorcach woj. zamojskiego).
Rzeczpospolita 6.01.1995 r. s. 14.
6319. FREIDELÓWNA Teresa: „Kanon” w Ewangeliarzu Ławryszewskim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1972 s. 187-199.
6320. — Biblijna onomastyka w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu Synajskim. Acta UNC Filologia Polska, Toruń 1993 z. 40
s. 3-25. Sum.
6321. — Rzeczownik „zeml´a” w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu Synajskim. Acta UNC Filologia Polska, Toruń 1993 z. 42
s. 95-104, tab. Sum.
6322. — Biblijny archetyp „dobrego pasterza” w staro-cerkiewno-słowiańskim Psałterzu Synajskim. Kilka spostrzeżeń leksykalnych. Acta UNC Filologia Rosyjska, Toruń 1994 z. 4 s. 63-68. Rés.
6323. FRONIEWSKI Jacek: Geograficzne aspekty wyznań religijnych
we Wrocławiu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Instytutu Geograficznego Seria B. T .10 (1994) s. 67-90. Sum.
47
6324. FRONTCZYK Marian: Efeski spór o Theotokos. Myśl Społeczna R. 17: 1981 nr 23 s. 3, 7, 9.
6325. — Sens modlitw o jedność. Myśl Społeczna R. 17: 1981 nr 4 s. 4.
6326. FROS Henryk: Abraham z Rostowa (XI, XII, lub XIV w.), święty, ihumen [w:] Encyklopedia Katolicka T. 1 (1973) szp. 26
bg.; - Abraham ze Smoleńska, (Awramii Smoleński zm. 1221)
święty, ihumen, T. 1 szp. 27 bg.; - Arseniusz Wielki (ok. 354
— ok. 449) święty, pustelnik, T. 1 szp. 952-953, bg.
6327. FURJER Andrzej: Gruzja i Gruzini. Sprawy Narodowościowe T. 2:
1993 z. 2 s. 223-229, mapa.
6328. F u s Jan: Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii
Tysiąclecia. FMŚ, Warszawa 1991 ss. 2031.
6329. GAJEK Jan Sergiusz MIC: Spotkać Pana w modlitwie. Perspektywa Kościoła Wschodniego. Zeszyty Karmalitańskie 1993
nr 1/2 s. 87-92.
6330. — „Cerkiew Bogurodzicy”. (Nowy Kościół w Rosji — Parakletycka Cerkiew Bogurodzicy). Tygodnik Powszechny 1993 nr 7.
6331. — „Cerkiew” Parakleta i Bogurodzicy. Wyzwanie dla ekumenizmu i mariologii. Biuletyn Ekumeniczny 1993 nr 2 s. 50-65.
6332. — Greckokatolicki ryt [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993) szp.
122, bg.; - Habit. 4. W Kościołach wschodnich, T. 6 szp. 447.
6333. — KOSMOWSKI Jan: Grekokatolicy [w:] Encyklopedia Katolicka T. (1993) szp. 141-145, bg.
6334. GAJDA Ewa: Przeszkoda różnicy wyznania (mixta religio) katolików obrządku łacińskiego z prawosławnymi w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 roku. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prawo. Toruń 1994 nr 34 s. 15-29. Sum.
6335. G a l i c j a i jej dziedzictwo. T. 1: Historia i polityka. Red. W Bonusiak, J. Buszko. Wyd. WSP, Rzeszów 1994 ss. 254.
6336. GALICKA Izabella, SYGIETYŃSKA Hanna: „Hodegetria” z Błędowa. Biuletyn Historii Sztuki R. 42: 1980 nr 1 s. 35-44. Rés.
6337. G a l s t e r Irena: Język staroruski przekładu dzieła Andrzeja
Frycza Modrzewskiego „De Republica emendanda” (system
fleksyjny). Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975 ss. 145 nlb. 1, 8o.
6338. GALSTER Irena: Staroruski przekład dzieła Andrzeja Frycza
Modrzewskiego „De Republica emendanda” [w:] Studia i ma48
6339.
6340.
6341.
6342.
6343.
6344.
6345.
6346.
6347.
6348.
6349.
6350.
6351.
teriały z dziejów nauki polskiej. Seria A. Historia Nauk Społecznych z. 15. Warszawa 1975 s. 75-131. Rez., Rés.
GAŁECKI Zygmunt, KLIZA Dorota: Dlaczego „pop” stał się w języku polskim wyrazem obraźliwym? Roczniki Humanistyczne
R. 42:P 1994 z. 6 s. 21-38. Sum.
G a m a n o v i ć Alipij: Grammatika cerkovnoslovianskogo jazyka. Moskva 1991; Rec. ŚETELA Viktor M., Przegląd Publicystyczny 1993 z. 1/2 s. 138-139.
G a w l i k Wojciech: Sztuka cerkiewna w polskich Beskidach.
Wyd. RO ZSSP, Kraków 1974 ss. nlb. 14, 2, il., 8o.
GAWRYLUK Andrzej: W Olsztynie o jedność chrześcijan. Czasopis 1992 nr 2/3 s. 20.
— Muzyka jego pasją (Jan Połowianiuk). Przed hajnowskim festiwalem. Czasopis 1993 nr 5 s. 14, il.
GAWRYSIAKOWA Janina: Realizacja zasad rejestracji ruchu
naturalnego ludności różnych wyznań w latach 1797-1900 (na
przykładzie Lubelszczyzny). Przeszłość Demograficzna Polski 1980 (druk 1981) t. 12 s. 7-45, tab., bg., Sum.
GĄSSOWSKI Jerzy: Religia pogańskich Słowian i jej przeżytki
we wczesnym chrześcijaństwie. Archeologia Polski 1971 t. 16
s. 557-574.
G e r e s z Józef: Unitów podlaskich droga do świętości. Podlaska
Oficyna Wydawnicza „Rapid-Press”, 1991 ss. 70; Rec. (MR),
Słowo Powszechne 10.06.1992 r. nr 90 (13410) s. 5.
— Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic. Biała Podlaska
1995; Rec. DEMIDOWICZ Tomasz, Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1995 nr 3 s. 55-58.
(ges): Ordynariat Prawosławny ma siedzibę (w Warszawie, Al. Solidarności 52). Kurier Podlaski 16.01.1995 r. nr 11 (2939) s. 3.
GĘBARA Krzysztof: Grzegorz z Nareku (Grigor Narekaci) św. ormiański (944-1003). [w:] Encyklopedia Katolicka T. 6 (1993)
szp. 312, bg.
(gg): Święto w Wasilkowie (10. piątek po Wielkanocy); foto:
dzwonnica cerkiewna. Kurier Poranny 11.07.1994 r. nr 139
(1152) s. 4.
GIEMZA Jarosław: Treści biblijne i apokryficzne w ikonach Sądu Ostatecznego. Fraza 1995 nr 9 s. 89-95.
49