INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

Komentarze

Transkrypt

INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
01-138 Warszawa, ul. Płocka 26
Tel. +48224312301 Fax. +48224312452
KRS: 0000141482 NIP: 525-00-08-838 REGON: 000288490
Przetarg znak: 53/don/14
Warszawa, dnia 29.09.2014 r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w WARSZAWIE, ul. Płocka 26
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn. zm.) niniejszym informuję, że 29 września 2014 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę odczynników do automatycznego systemu do kompleksowej diagnostyki prątka wraz z automatyczną
lekowrażliwością oraz najem automatycznego systemu do kompleksowej diagnostyki prątka wraz z automatyczną
lekowrażliwością, w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma:
Diag-Med Grażyna Konecka z siedzibą w Warszawie 02-495, ul. Ryżowa 51.
Oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki SIWZ, otrzymała największą liczbę punktów zgodnie z dokonaną
oceną na podstawie kryterium ceny.
Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Lp.
1.
Nazwa (firma) adres wykonawcy
Diag-Med Grażyna Konecka
ul. Ryżowa 51
02-495 Warszawa
Liczba pkt. w kryterium cena – 100%
Razem
100,00
100,00
Z-ca Dyrektora
ds. Techniczno-Administracyjnych
mgr Włodzimierz Pomianowski
Treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń IGICHP oraz zamieszczona na stronie internetowej
www.igichp.edu.pl od dnia 29.09.2014 r.