REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Przystań na kulturę!

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Przystań na kulturę!
REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO
Przystań na kulturę!
I. ORGANIZATOR
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Strefa Sztuki w Gorzowie Wlkp.
II. CELE KONKURSU
- uaktywnienie mieszkańców powiatu gorzowskiego, rozbudzenie kreatywności i pasji,
- ukazanie różnorodności spojrzeń na gorzowską kulturę,
- kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o ofercie kulturalnej miasta,
- wskazanie wartościowych form spędzania wolnego czasu,
- ukazanie różnorodności oferty kulturalnej Gorzowa,
- zdobywanie informacji m.in. na temat: czym jest kultura dla gorzowian, jakie przedsięwzięcia
cieszą się popularnością, jakie instytucje cieszą się największym zainteresowaniem,
- pozyskanie informacji odnośnie efektywnej promocji oferty kulturalnej miasta,
- promocja marki miasta Gorzowa Wlkp.
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych z powiatu gorzowskiego.
2. Zgłoszone do Konkursu spoty mają ukazywać ciekawe i wartościowe miejsca,
przedsięwzięcia, wydarzenia oraz osobowości związane z gorzowską kulturą.
3. Technika wykonania spotu jest dowolna.
4. Autorem spotu może być jedna lub więcej osób. W przypadku kilku autorów wymagane
jest nazwisko osoby reprezentującej.
5. Maksymalny dopuszczalny czas trwania spotu konkursowego to 3 minuty.
6. Spot musi posiadać oryginalną muzykę.
IV. ZGŁOSZENIA
1. Aby zgłosić spot do Konkursu należy go dostarczyć najpóźniej do dnia 19 listopada
2012 r w formie cyfrowej na płycie DVD lub CD-ROM, w jednym z formatów: divx,
avi.
1. Do płyty należy dołączyć wypełnioną czytelnie i podpisaną przez twórcę kartę zgłoszenia
(dostępna wraz z Regulaminem na stronie: www.mosart.pl ).
2. Wzór karty zgłoszeniowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Prace konkursowe należy nadesłać (decyduje data wpływu do Organizatora)
lub dostarczyć osobiście pod adres:
Stowarzyszenie Strefa Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
4. Nadesłany spot bez dołączonej, podpisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęty
do Konkursu.
V. PRAWA AUTORSKIE (zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r. z późń. zm.)
1. Zgłaszając spot, twórcy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i
osobiste do nadesłanego spotu.
2. Twórcy zgadzają się na publikowanie i odtwarzanie spotu przez organizatorów Konkursu
na wszelkich polach eksploatacji.
3. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania
zrealizowanych przez nich spotów na wszelkich polach eksploatacji.
VI. KOMISJA KONKURSOWA
1. Prace, spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane przez Komisję
Konkursową powołaną przez Organizatora.
2. Jury przyzna Nagrodę Główną oraz Wyróżnienie w dwóch kategoriach wiekowych:
• do 18 roku życia,
• powyżej 18 roku życia.
3. Za każdy nagrodzony spot przewidziano nagrody:
• Nagroda Główna – laptop
• Wyróżnienie – dysk przenośny
W przypadku grupy nagrodę/wyróżnienie odbiera jej reprezentant.
4. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu oraz sposób podziału nagród należy do
Komisji Konkursowej.
VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Pokaz spotów wraz z ogłoszeniem wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2012 r.
2. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród laureaci zostaną
poinformowani przez Organizatora mailowo lub telefonicznie.
VIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkie prace konkursowe zgłoszone na nośnikach CD-ROM i DVD, pozostają
w archiwum Organizatora Konkursu.
2. Zgłoszony do Konkursu nośnik CD-ROM lub DVD na którym zmieszczona została
praca konkursowa staje się własnością Organizatora.
3. Komisja Konkursowa może odmówić przyjęcia pracy konkursowej lub wycofać ją
z Konkursu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez
podania przyczyn.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.
6. Organizator nie jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień w przedmiocie decyzji
Komisji Konkursowej.
Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Organizator
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Karta zgłoszeniowa
uczestnika Konkursu Przystań na kulturę!
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Strefa Sztuki w Gorzowie Wlkp.
Tytuł spotu:
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko Autora/Osoby reprezentującej:
………………………………………………….............................................................................
Nazwa grupy: …...…………………………….............................................................................
Rok urodzenia Autora/Osoby reprezentującej: ………………………………..
Adres zamieszkania:
………………………………………………………..………………………………………..…
……………………………………………………….……………………………………...……
tel. ................................................... e-mail: ...............................................................................
Oświadczenie:
Oświadczam, że przysługuje mi autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego spotu
i przyjmuję warunki Konkursu zawarte w Regulaminie. Jednocześnie wyrażam zgodę
na wykorzystanie mojego spotu do celów promocji oraz zgadzam się na publikowanie
i odtwarzanie filmu przez Organizatora Konkursu na wszelkich polach eksploatacji (zgodnie
z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późń. zm.)
i oświadczam, że nie będę rościć praw do wynagrodzenia z tego tytułu.
Data: ...........................................................................................................
Podpis Autora/Osoby reprezentującej: .........................................................................
.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
Zgoda przedstawiciela ustawowego/opiekuna na udział w Konkursie przez osoby
poniżej18-go roku życia: …………………………………………………………………
Organizator:
Stowarzyszenie Strefa Sztuki w Gorzowie Wlkp.