Ramowy program praktyki zawodowej dla studentów specjalności

Komentarze

Transkrypt

Ramowy program praktyki zawodowej dla studentów specjalności
Ramowy program praktyki zawodowej dla studentów specjalności
Turystyka kulturowa z dziennikarstwem
Opiekun specjalności (w tym praktyk): dr Karolina Buczkowska (Zakład Kulturowych
Podstaw Turystyki)
Kontakt: [email protected]
1. Cel praktyki:
Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania i realizowania ofert oraz
organizacji i prowadzenia różnorodnych imprez turystyki kulturowej, a także/lub umiejętności
w zakresie dziennikarstwa turystycznego.
2. Potencjalne miejsca realizacji praktyki:
Biura podróży i touroperatorzy zajmujący się wyjazdami w ramach turystyki
kulturowej (będącej głównym lub jednym z ważniejszych zakresów działalności tych
jednostek) – praca biurowa oraz pilocko-przewodnicka
Departamenty, biura i inne jednostki urzędów miast, powiatów, województw,
działające w zakresie rozwoju kultury i turystyki;
Biura i inne jednostki zajmujące się wprowadzaniem, promowaniem i
koordynowaniem szlaków i tras kulturowych, np.: Biuro Traktu KrólewskoCesarskiego w Urzędzie Miasta w Poznaniu, biuro Związku Międzygminnego Puszcza
Zielonka w Murowanej Goślinie (Szlak Kościołów Drewnianych PZ);
Centra informacji miejskiej/turystycznej, np. CIM i CIT w Poznaniu;
Instytucje kultury: domy i centra kultury, siedziby festiwali i innych dużych imprez
kulturalnych, np. biuro Festiwalu Teatralnego „Malta” w Poznaniu, Centrum Kultury
„Zamek” w Poznaniu; muzea różnego typu;
Biura „Europejskiej Stolicy Kultury” w kilku miastach Polski;
Redakcje czasopism turystycznych;
Redakcje radiowe i telewizyjne;
Portale internetowe, zajmujące się turystyką.
3. Termin realizacji praktyki: okres letni (praktyka ciągła) lub w czasie roku akademickiego
– jeżeli praktyka nie koliduje z zajęciami na uczelni.
4. Etapy realizacji praktyki studenckiej
W związku z różnorodnością miejsc, w których możliwe jest odbywanie praktyki, jej etapy są
różne dla poszczególnych studentów. Należy jednak zachować zasadę: „od obserwowania do
samodzielnego działania”.
5. Zaliczenie praktyki – jak w ogólnym regulaminie praktyk
Uwaga! Możliwe jest odbycie praktyki w jednym, dwóch lub trzech miejscach w ramach
ogólnej puli 160 godzin.
Uwaga! Przed ostatecznym wyborem miejsca praktyki student zobowiązany jest uzyskać
na nie zgodę opiekuna specjalności.

Podobne dokumenty