STIHL ADG 2

Komentarze

Transkrypt

STIHL ADG 2
{
STIHL ADG 2
Instrukcja użytkowania
polski
© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2012
0458-757-5121-A. VA3.G12.
0000003986_005_PL
Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru.
Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega
recyrkulacji.
Oryginalna Instrukcja
Użytkowania
Spis treści
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki pracy
Podłączenie urządzenia
diagnostycznego do sieci zasilania
prądem elektrycznym
wybrać język obsługi
Przeprowadzić aktualizację
urządzenia diagnostycznego
wykonać badanie techniczne
urządzenia z zasilaniem
akumulatorowym
Lampki kontrolne (LED)
akumulatora
Lampki kontrolne (LED) na
urządzeniu diagnostycznym
Oprogramowanie diagnostyczne
Instalowanie oprogramowania
diagnostycznego
Nawiązywanie połączenia
urządzenia diagnostycznego z
komputerem
Aktualizacja oprogramowania
diagnostycznego
Zastosowanie
Przechowywanie urządzenia
diagnostycznego
Zasadnicze podzespoły urządzenia
Dane techniczne
Usuwanie zakłóceń w pracy
urządzenia
Utylizacja
{
ADG 2
2
2
4
5
5
5
9
10
10
11
EG Oświadczenie o zgodności ze
strony producenta
Certyfikat jakościowy
Szanowni klienci,
15
15
uprzejmie dziękujemy za to, że
zdecydowaliście się Państwo na
nabycie najwyższej jakości produktu
firmy STIHL.
Niniejszy produkt powstał z
zastosowaniem nowoczesnych
procesów technologicznych oraz
szerokiego spektrum przedsięwzięć
mających na celu zapewnienie
niezmiennie wysokiego poziomu
jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań,
żebyście byli Państwo zadowoleni z
zakupionego urządzenia i mogli nim bez
przeszkód pracować.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania
dotyczące Waszego urządzenia, to
prosimy zwracać się z nimi do Waszego
dystrybutora lub bezpośrednio do
naszej spółki dystrybucyjnej.
Wasz
12
12
13
Hans Peter Stihl
13
13
14
14
15
Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej
Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetrwarzania danych.
1
polski
Wprowadzenie do niniejszej
Instrukcji użytkowania
Piktogramy
Wszystkie piktogramy, które zostały
zamieszczone na urządzeniu, zostały
objaśnione w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
Oznaczenie akapitów
Ostrzeżenie przed zagrożeniem
wypadkiem lub odniesieniem obrażeń
przez osoby oraz przed ciężkimi
szkodami na rzeczach.
Ostrzeżenie przed uszkodzeniem
urządzenia lub jego poszczególnych
podzespołów.
Rozwój techniczny
Firma STIHL prowadzi stałe prace nad
dalszym rozwojem technicznym
wszystkich maszyn i urządzeń; dlatego
zastrzega się prawo do wprowadzania
zmian zakresu dostawy w przedmiocie
formy, techniki oraz wyposażenia.
W związku z powyższym wyklucza się
prawo do zgłaszania roszczeń na
podstawie informacji oraz ilustracji
zamieszczonych w niniejszej Instrukcji
użytkowania.
2
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa i techniki
pracy
Podczas pracy
powyższym urządzeniem
należy zastosować
szczególne środki
ostrożności, gdyż prace
te są wykonywane z
zastosowaniem prądu.
Przed pierwszym
użyciem urządzenia
mechanicznego należy
dokładnie przeczytać
całą instrukcję
użytkowania i starannie
przechowywać ją w celu
późniejszego użycia.
Zlekceważenie instrukcji
użytkowania może
prowadzić do wypadku
ze skutkiem śmiertelnym.
Należy także
bezwzględnie stosować
się do instrukcji
użytkowania testowanego urządzenia.
Urządzenie diagnostyczne będzie
można w przyszłości podłączyć do
oprogramowania diagnostycznego
STIHL – zobacz "Oprogramowanie
diagnostyczne". W trakcie pracy
przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa oprogramowania
diagnostycznego STIHL.
Należy stosować się do lokalnych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa
opracowanych przez
np. stowarzyszenia branżowe, zakłady
ubezpieczeń społecznych, instytucje
ochrony pracy czy inne.
Osobom niepełnoletnim nie wolno
pracować urządzeniem diagnostycznym
– wyjątek stanowią młodociani powyżej
lat 16, którzy pobierają pod nadzorem
naukę zawodu.
Użytkownik urządzenia ponosi
odpowiedzialność za spowodowanie
wypadku lub wywołanie zagrożenia w
stosunku do innych osób oraz ich
majątku.
Przy pomocy urządzenia
diagnostycznego STIHL ADG 2
autoryzowany dealer może wykonać
badanie techniczne urządzeń
akumulatorowych STIHL i VIKING. Do
wykonania badania technicznego
będzie niezbędny oryginalny akumulator
STIHL. Należy je stosować wyłącznie
odpowiednio dopasowanych kształtem
oryginalnych akumulatorów STIHL o
pojemności do maksymalnie 50 Ah oraz
o napięciu maksymalnie do 42 V.
Stosowanie urządzenia do innych celów
jest niedozwolone i może prowadzić do
zaistnienia wypadków lub uszkodzenia
urządzenia diagnostycznego. Nie
należy dokonywać żadnych zmian
technicznych produktu – także to może
prowadzić do wypadków oraz do
uszkodzeń urządzenia
diagnostycznego.
Podczas badania technicznego
następuje rozruch silnika urządzenia
akumulatorowego. Przed rozpoczęciem
badania technicznego należy
bezwzględnie wykluczyć możliwość
odniesienia obrażeń ze strony narzędzia
ADG 2
polski
przez osoby znajdujące się w pobliżu
badanego urządzenia – zagrożenie
wypadkiem przy pracy!
Podczas badania technicznego w
pobliżu silnika urządzenia
akumulatorowego nie mogą się
znajdować żadne dalsze osoby –
zagrożenie odniesieniem obrażeń!
Należy stosować wyłącznie oryginalne
urządzenia diagnostyczne STIHL.
Do urządzenia diagnostycznego nie
należy używać uszkodzonych lub
zdeformowanych akumulatorów.
Urządzenie diagnostyczne można
eksploatować tylko wtedy, gdy znajduje
się ono w stanie pełnego
bezpieczeństwa eksploatacyjnego –
niebezpieczeństwo wypadku! Nie
należy stosować urządzenia
diagnostycznego z uszkodzoną
obudową, reduktorem lub kablem
połączeniowym z urządzeniem
zasilanym akumulatorowo a także z
niesprawnym technicznie przewodem
zasilania sieciowego.
Urządzenie diagnostyczne należy
podłączać wyłącznie do źródeł
zasilania, których napięcie sieciowe
oraz częstotliwość zostały podane na
tabliczce znamionowej – urządzenie
diagnostyczne należy podłączać do
gniazda sieciowego, do którego istnieje
swobodny dostęp.
Chronić przed wilgocią.
ADG 2
Użytkować i
przechowywać tylko w
zamkniętych i suchych
pomieszczeniach.
Eksploatować w temperaturze
otoczenia pomiędzy +5 °C do +40 °C.
Nie wkładać żadnych przedmiotów do
szczelin wentylacyjnych urządzenia
diagnostycznego – niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym lub
zwarcia w instalacji!
Nie należy łączyć zestyków urządzenia
diagnostycznego stosując do tego
metalowe przedmioty (np. gwoździe,
monety, biżuterię) – (nie powodować
zwarć). Wskutek zwarcia urządzenie
może ulec uszkodzeniu.
Nie korzystać w otoczeniu
zagrażającym eksplozją, czyli w
otoczeniu, w którym znajdują łatwopalne
ciecze (pary), gazy, czy pyły.
Urządzenia diagnostyczne mogą
powodować przeskok iskier, które mogą
doprowadzić do zapłonu pyłu lub par –
niebezpieczeństwo eksplozji!
Jeżeli w urządzeniu diagnostycznym
pojawi się dym lub ogień, należy
natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego.
Przewód zasilania sieciowego urządzenia
diagnostycznego, kabel
połączeniowy z
urządzeniem z zasilaniem akumulatorowym
oraz reduktor należy
regularnie sprawdzać,
czy nie wykazują one
objawów uszkodzeń. W
razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu
zasilania sieciowego
należy natychmiast wyjąć
wtyczkę z gniazda sieciowego – zagrożenie dla
życia wskutek porażenia
prądem!
Nie wyjmować wtyczki z gniazda
zasilania sieciowego poprzez ciągnięcie
za przewód zasilający – należy zawsze
uchwycić samą wtyczkę. Naprawę
uszkodzonego przewodu zasilania
sieciowego należy zlecić
elektrotechnikowi.
Przewód zasilania sieciowego oraz
kabel połączeniowy z urządzeniem z
zasilaniem akumulatorowym nie może
być użytkowany w sposób niezgodny z
przeznaczeniem np.: do noszenia lub
wieszania urządzenia diagnostycznego.
Przed rozpoczęciem robót należy
zawsze sprawdzić, czy przewód
zasilania sieciowego oraz gniazdo
sieciowe nie wykazują uszkodzeń.
Niesprawne (uszkodzone) przewody,
złącza, wtyki lub przewody nie
odpowiadające przepisom nie mogą być
użytkowane.
3
polski
Należy unikać zagrożenia porażeniem
prądem elektrycznym. W tym celu:
–
Stosować podłączenie elektryczne
tylko do prawidłowo
zainstalowanego gniazda
wtykowego.
–
Sprawdzić, czy izolacja przewodu
zasilającego i wtyczki znajdują się w
nienagannym stanie technicznym.
Po zakończeniu użytkowania
urządzenia diagnostycznego należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilania z
gniazda sieciowego.
Przed opuszczeniem, do transportu lub
do przechowywania urządzenia
diagnostycznego należy wyjąć z niego
akumulator oraz reduktor z urządzenia z
zasilaniem akumulatorowym.
Urządzenie diagnostyczne należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Podzespoły wykonane z tworzyw
sztucznych należy czyścić stosując do
tego ścierkę. Stosowanie ostrych
środków czyszczących może
doprowadzić do uszkodzenia tworzywa.
Po zakończeniu testu własnego:
Podłączenie urządzenia
diagnostycznego do sieci
zasilania prądem
elektrycznym
Włożyć akumulator
N
Wartości napięcia sieciowego oraz
napięcia roboczego urządzenia
diagnostycznego muszą być
jednakowe.
1
3
N
Osadzić akumulator w urządzeniu
diagnostycznym – patrz rozdział
"Badanie techniczne urządzenia
akumulatorowym".
2
7BA001 KN
Przewody zasilania urządzenia
napięciem należy wyłożyć w taki
sposób, żeby nie zostały uszkodzone
lub nie stanowiły dla nikogo zagrożenia
– niebezpieczeństwo potknięcia!
Włożyć wytyczę (1) zasilania
sieciowego do gniazda
sieciowego (2)
Po podłączeniu urządzenia
diagnostycznego do zasilania
elektrycznego, na wyświetlaczu pojawi
się wskazówka (z następującym
tekstem na szarym tle):
Urządzenie diagnostyczne
ADG 2
Następnie zostanie automatycznie
przeprowadzony test własny. Podczas
tej czynności będzie kolejno świecić
dioda (3) na urządzeniu
diagnostycznym przez około 1 sekundę
najpierw kolorem zielonym, potem
żółtym, następnie czerwonym i
ponownie zgaśnie.
Test własny
4
ADG 2
polski
N
N
N
N
N
podłączyć ładowarkę do źródła
zasilania prądem – wartości
napięcia sieciowego oraz napięcia
roboczego muszą być zgodne –
patrz rozdział "Podłączenie
ładowarki do zasilania napięciem"
odczekać do zakończenia autotestu
– do wyboru języka obsługi nie ma
potrzeby montowania akumulatora
w urządzeniu
przytrzymać dolny przycisk na
urządzeniu diagnostycznym w
pozycji wciśniętej – patrz rozdział
zasadnicze podzespoły
urządzenia“siehe "Wichtige
Bauteile" – przez około 3 sekund –
pole wyboru języka obsługi jest
teraz aktywne
poprzez krótkie naciskanie górnego
lub dolnego przycisku nastąpi
wybór odpowiedniego języka
obsługi
w celu potwierdzenia wybranego
języka ponownie przytrzymać
przycisk na urządzeniu przez około
3 sekund w pozycji wciśniętej
Wybór języka obsługi można w każdej
chwili zmienić.
Przeprowadzić aktualizację
urządzenia diagnostycznego
Wprowadzenie nowych urządzeń
akumulatorowych lub nowych
akumulatorów i rozbudowa funkcji
diagnostycznych wymaga
zaktualizowania urządzenia
diagnostycznego. Aktualizację (Update)
można wykonać w następujący sposób.
Bezpośrednia aktualizacja za
pośrednictwem oprogramowania
diagnostycznego i internetu
Komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem diagnostycznym
posiada skonfigurowany dostęp do
internetu – "Oprogramowanie
diagnostyczne":
N
N
Podłączyć urządzenie
diagnostyczne do zasilania
sieciowego – patrz rozdział
"Podłączanie urządzenia do sieci
zasilania napięciem"
Urządzenie diagnostyczne należy
eksploatować w zamkniętych i suchych
pomieszczeniach, w temperaturze
otoczenia od +5 °C do +40 °C.
Wskazówki dotyczące obsługi
Za pomocą kabla USB połączyć
urządzenie diagnostyczne z
komputerem
Na pasku menu wybrać przycisk
"Sprawdź, czy są aktualizacje... ".
Oprogramowanie diagnostyczne
sprawdza, czy jest dostępna do
pobrania aktualizacja (Update). Gdy
aktualizacja będzie dostępna,
pobieranie rozpocznie się
automatycznie.
Aktualizacja pośrednia (bez komputera)
Dane o aktualizacji oprogramowania
diagnostycznego udostępniane się
przez punkt sprzedaży.
ADG 2
wykonać badanie techniczne
urządzenia z zasilaniem
akumulatorowym
1
7BA005 KN
wybrać język obsługi
Sterowanie urządzeniem
diagnostycznym następuje przy pomocy
dwóch przycisków (1):
–
Potwierdzenie czynności w czasie
trwania badania technicznego
–
Przegląd stron wyświetlacza
podczas badania technicznego
–
Wybór języka obsługi
–
Resetowanie pamięci zakłóceń
5
polski
Jeżeli poziom naładowania akumulatora
będzie za niski – na wyświetlaczu
urządzenia diagnostycznego pojawi się
odpowiednia informacja:
Montowanie akumulatora
Do przeprowadzenia badania
technicznego, do urządzenia
akumulatorowego niezbędny będzie
odpowiedni akumulator STIHL
naładowany minimum w 80 %.
Akumulator zasila urządzenie
akumulatorowe energią niezbędną do
przeprowadzenia badania
technicznego.
N
Włożyć akumulator (1) do
urządzenia diagnostycznego (2) aż
do pierwszego wyczuwalnego
oporu – następnie wcisnąć aż do
ostatecznego oparcia
6
Brak kontaktu pomiędzy
akumulatorem i urządzeniem
diagnostycznym – wyjąć akumulator
i ponownie go zamontować
Uszkodzenie wewnątrz
akumulatora – jeżeli zachodzi
potrzeba zbadać akumulator z
zastosowaniem urządzenia
diagnostycznego STIHL ADG 1
Zastosować odpowiednio
naładowany akumulator
1
Wskutek zastosowania reduktora
urządzenie z zasilaniem
akumulatorowym zostanie połączone z
akumulatorem. Urządzenie
akumulatorowe jest gotowe do podjęcia
pracy.
Podczas badania technicznego
następuje rozruch silnika urządzenia
akumulatorowego. Przed rozpoczęciem
badania technicznego należy
bezwzględnie wykluczyć możliwość
odniesienia obrażeń ze strony narzędzia
przez osoby znajdujące się w pobliżu
badanego urządzenia – zagrożenie
wypadkiem przy pracy!
7BA003 KN
Użyj adaptera
7BA002 KN
–
W celu potwierdzenia należy
wcisnąć dolny przycisk
Użyj adaptera
Po włożeniu akumulatora badanie
techniczne będzie automatycznie dalej
kontynuowane. Jeżeli automatyczna
kontynuacja badania nie nastąpi, to
może to mieć następujące przyczyny:
–
N
Za niski poziom naładowania
2
N
urządzenia zasilanego
akumulatorowego, które ma być
poddane badaniu
N
Włożyć adapter (1) do gniazda
urządzenia akumulatorowego –
adapter wsunie się do gniazda –
teraz należy go lekko nacisnąć aż
nastąpi słyszalne zaryglowanie.
Adapter musi przystawać z górną
krawędzią obudowy.
N
W celu potwierdzenia należy
wcisnąć dolny przycisk
UWAGA!
Silnik może ruszyć
Na wyświetlaczu pojawi się następująca
informacja:
N
Wyklucz zagrożenie przez
narzędzie
Transfer danych
N
Wykluczyć zagrożenie ze strony
narzędzia – patrz Informacja
Techniczna dot. urządzenia
diagnostycznego ADG 2 oraz
W celu potwierdzenia należy
wcisnąć dolny przycisk
Urządzenie akumulatorowe oraz
urządzenie diagnostyczne wymieniają
pomiędzy sobą informacje. Urządzenie
diagnostyczne może przeprowadzić
badanie techniczne urządzenia
zasilanego akumulatorowo tylko wtedy
gdy funkcjonuje wymiana danych.
ADG 2
polski
Włączanie urządzenie
N
Włączyć urządzenie zasilane
akumulatorowo – patrz instrukcja
użytkowania każdego z urządzeń
zasilanych akumulatorowo
Transfer danych
Jeżeli pomiędzy urządzeniem zasilanym
akumulatorowo i urządzeniem
diagnostycznym nie nastąpi wymiana
danych oznacza to, że występuje
zakłócenie połączenia z urządzeniem
zasilanym akumulatorowo – do
zdefiniowania zakłócenia należy
posłużyć się schematem
diagnostycznym zamieszczonym w
Informacji Technicznej dot. urządzenia
diagnostycznego ADG 2 i każdego z
urządzeń zasilanych akumulatorowo.
Ponownie włączyć urządzenie
N
Ponownie włączyć urządzenie
zasilane akumulatorowo –
następuje uruchomienie badania
kontrolnego
Na wyświetlaczu zostaje
wyeksponowany aktualny stan
przełączenia elementu
manipulacyjnego:
Nacisnąc dzwignię przeł.
WYŁ. 0 %
N
Nacisnąc dzwignię przeł.
Przy funkcjonującym przełączniku, przy
naciśnięciu jednego z elementów
manipulacyjnych zmieni się wskazanie i
lampka kontrolna na urządzeniu
diagnostycznym będzie świeciła
zielonym światłem:
Nacisnąc dzwignię przeł.
WŁ. 100 %
Jeżeli wskazanie na wyświetlaczu się
nie zmieni lub jeżeli przy całkowicie
wciśniętym elemencie manipulacyjnym
wartość 100 % nie zostanie osiągnięta,
to zakłócenie będzie się znajdowało w
obszarze elementu manipulacyjnego –
do zdefiniowania zakłócenia należy
posłużyć się schematem
diagnostycznym zamieszczonym w
Informacji Technicznej dot. urządzenia
diagnostycznego ADG 2 każdej z
maszyn zasilanych akumulatorowo.
W celu wyeksponowania dalszego
wskazania zakłóceń należy
nacisnąć dolny przycisk
Zbadać sprawność funkcjonalną
elementów manipulacyjnych
N
W zależności od urządzenia zasilanego
akumulatorowo, które ma zostać
poddane badaniu, elementy
manipulacyjne mogą być zróżnicowane.
Zamieszczony poniżej przebieg badania
opisuje przykładowo dźwignię głównego
przełącznika kosy mechanicznej z
napędem akumulatorowym FSA 85.
Wskazanie zakłócenia
ADG 2
Jeżeli w urządzeniu zasilanym
akumulatorowo nie będzie można
stwierdzić zakłócenia funkcji ...
Lampka kontrolna na urządzeniu
diagnostycznym świeci ciągłym
zielonym światłem.
Poprzez naciśnięcie dolnego przycisku
nastąpi ponowne uruchomienie badania
technicznego.
Jeżeli zakłócenie będzie się znajdowało
w obszarze urządzenia zasilanego
akumulatorowo ...
W zależności od rodzaju zakłócenia,
lampka kontrolna na urządzeniu
diagnostycznym świeci ciągłym
światłem żółtym lub czerwonym:
–
Czerwone światło ciągłe: aktywne
zakłócenie, urządzenie zasilane
akumulatorowo nie jest sprawne
technicznie – na wyświetlaczu
zostanie wyeksponowany kod
uszkodzenia
–
Żółte światło ciągłe: przejściowe
zakłócenie, które miało miejsce w
przeszłości (np.: połączenie
chwiejne), urządzenie zasilane
akumulatorowo jest gotowe do
pracy – zakłócenie można
przywołać z pamięci elektronicznej
zakłóceń urządzenia zasilanego
akumulatorowo
Kod usterki
XX
Dwucyfrowy kod wyeksponowany na
wyświetlaczu (przedstawiony w opisie
jako XX) podaje przyczynę zakłócenia w
urządzeniu akumulatorowym. Przy
składaniu reklamacji, na wniosku o
wykonanie naprawy gwarancyjnej
należy zawsze podać numer kodu.
Bez błędów
Kontrola zakończona
7
polski
Przed rozpoczęciem naprawy należy z
urządzenia zasilanego akumulatorowo
usunąć reduktor:
Przed naprawą
zdemontować reduktor
7BA004 KN
1
N
Wyjąć adapter (2) z obudowy
N
W celu potwierdzenia należy
wcisnąć dolny przycisk
Dane urządzenia z zasilaniem
akumulatorowym pozostaną zachowane
w urządzeniu diagnostycznym przez
następnych 30 min.
Po usunięciu adaptera – jeżeli występuje
– aktywne zakłócenia oraz zapisy
zostaną wprowadzone do pamięci
elektronicznej. Przy pomocy przycisków
urządzenia diagnostycznego można
przeglądać zapisy wskazań. Podczas
czynności naprawczych należy
stosować się do wskazówek
zamieszczonych w Informacjach
Technicznych dot. urządzenia
diagnostycznego ADG 2 oraz każdego z
urządzeń zasilanych akumulatorowo.
8
Po zapoznaniu się z ostatnim
zapisem w pamięci elektronicznej
zakłóceń należy nacisnąć dolny
przycisk
Czy zresetować pamięć?
Naciśnij oba przyciski
N
Wcisnąć jednocześnie obydwie
dźwignie (1) – adapter (2) zostaje
odryglowany
N
Nie usuwaj urządzenia
Po zakończeniu naprawy urządzenia z
zasilaniem akumulatorowym
elektroniczna pamięć zakłóceń może
zostać zresetowana:
N
2
1
Resetowanie pamięci zakłóceń
Wcisnąć i jednocześnie
przytrzymać w pozycji wciśniętej
obydwa przyciski przez około
3 sekundy
Usuń:
Usuń:
N
nie
tak
Potwierdzić zresetowanie pamięci
zakłóceń poprzez naciśnięcie
dolnego przycisku
Użyj adaptera,
włącz urządzenie
N
Zamontować reduktor w urządzeniu
zasilanym akumulatorowo
N
Włączyć urządzenie zasilane
akumulatorowo – patrz instrukcja
użytkowania każdego z urządzeń
zasilanych akumulatorowo
Po zakończeniu z powodzeniem
procesu resetowania wynik zostanie
potwierdzony na wyświetlaczu
urządzenia diagnostycznego.
Zresetowano pamięć
Kontrola zakończona
Poprzez naciśnięcie dolnego przycisku
nastąpi ponowne uruchomienie badania
technicznego.
Po zakończeniu badania technicznego
N
Wyjąć akumulator z urządzenia
diagnostycznego.
Poprzez wyjęcie akumulatora dane
dotyczące badanego akumulatora
zostaną usunięte z urządzenia
diagnostycznego. Urządzenie
diagnostyczne może następnie zostać
wykorzystane do badania kolejnych
urządzeń zasilanych akumulatorowo.
Pamięć elektroniczna zakłóceń została
zresetowana. W celu uniknięcia
uszkodzeń modułu elektronicznego,
podczas czynności resetowania nie
wolno wyjmować reduktora z
urządzenia zasilanego akumulatorowo
oraz akumulatora z urządzenia
diagnostycznego.
ADG 2
polski
jeżeli zielone lampki kontrolne pulsują
albo świecą światłem ciągłym
Lampki kontrolne (LED)
akumulatora
jeżeli czerwone lampki kontrolne pulsują
albo świecą światłem ciągłym
Cztery lampki kontrolne wskazują stan
naładowania akumulatora.
4901BA008 KN
80 - 100 %
N
w celu aktywacji wskaźnika wcisnąć
przycisk (1) – wskaźnik wyłączy się
automatycznie po upływie 5 sekund
Lampki kontrolne mogą świecić lub
pulsować zielonym lub czerwonym
światłem.
Lampka kontrolna świeci
ciągłym zielonym światłem.
Lampka kontrolna pulsuje
światłem zielonym.
40 - 60 %
1 lampka kontrolna
świeci ciągłym czerwonym światłem:
20 - 40 %
0 - 20 %
3901BA016 KN
1
3901BA010 KN
60 - 80 %
Świecąc lub pulsując zielonym światłem
lampki kontrolne informują o stanie
naładowania akumulatora.
4 Lampki kontrolne
pulsują czerwonym
światłem:
1)
W celu ochłodzenia/ogrzania
należy wyjąć akumulator z
urzuądzenia diagnostycznego. Po
ochłodzeniu lub ogrzaniu
akumulatora należy ponownie
uruchomić proces testowania – w
tym celu należy ponownie
zamontować akumulator w
urządzeniu diagnostycznym
2)
Wyjąć akumulator z urządzenia i
ponownie go włożyć – jeżeli lampki
kontrolne świecą dalej pulsującym
światłem, to akumulator jest
niesprawny technicznie i należy go
wymienić.
Lampka kontrolna świeci
ciągłym czerwonym światłem.
Lampka kontrolna pulsuje
światłem czerwonym.
ADG 2
Akumulator jest
nadmiernie
rozgrzany/nadmiernie
schłodzony 1)
Zakłócenie w
pracy akumulatora 2)
9
polski
czerwone światło ciągłe
Lampki kontrolne (LED) na
urządzeniu diagnostycznym
7BA006 KN
1
–
Lampka kontrolna (1) usytuowana na
urządzeniu może świecić światłem
ciągłym, lub pulsować w kolorze
zielonym, żółtym lub czerwonym.
–
Urządzenie z napędem
akumulatorowym lub funkcja są bez
zastrzeżeń
żólte światło ciągłe
–
10
przejściowe zakłócenie w pracy
urządzenia z zasilaniem
akumulatorowym w przeszłości
(np. chwiejne połączenie),
urządzenie z zasilaniem
akumulatorowym jest w danym
momencie gotowe do pracy –
zakłócenie może zostać przywołane
z pamięci elektronicznej urządzenia
z zasilaniem akumulatorowym
Zakłócenie sprawności
eksplöatacyjnej – patrz rozdział
"Usuwanie zakłóceń"
Pulsujące światło czerwone ...
... może posiadać następujące
znaczenie:
–
należy stosować się do wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
wyeksponowanych na wyświetlaczu
–
zakłócenie w pracy urządzenia
diagnostycznego (na wyświetlaczu
nie pojawia się żadne wskazabie) –
niezbędna jest aktualizacja
oprogramowania
Ciągłe światło zielone
–
aktywne zakłócenie w urządzeniu z
zasilaniem akumulatorowym,
urządzenie z zasilaniem
akumulatorowym nie jest w danym
momencie gotowe do pracy –
wyeksponowany zostaje kod
identyfikacyjny zakłócenia
Oprogramowanie
diagnostyczne
Oprogramowanie diagnostyczne STIHL
może pracować wyłącznie w połączeniu
z urządzeniami diagnostycznymi
MDG 1, ADG 1 i ADG 2.
Wymagania systemowe
Oprogramowanie diagnostyczne STIHL
instalować tylko przy następujących
wymaganiach systemowych. W
wypadku instalacji w systemie
operacyjnym Microsoft® Windows®
potrzebne będą uprawnienia
administratora, ewent. zwrócić się do
administratora systemu.
System operacyjny
–
Microsoft® Windows® XP SP 3 lub
–
Microsoft® Windows Vista® lub
–
Microsoft® Windows® 7
Wymagania oprogramowania
–
Microsoft® .NET 3.5 lub nowszy
–
Adobe® Acrobat® Reader 9 lub
nowszy
Wymagania sprzętowe
Wymagania minimalne
–
Procesor 1 GHz
–
256 MB wolnej pamięci operacyjnej
–
Przynajmniej 100 MB wolnego
miejsca na dysku twardym
–
Rozdzielczość ekranu – monitor
SVGA (min. 1024 x 768 lub
wyższa)
ADG 2
polski
–
Interfejs USB 1.1 lub nowszy
–
Napęd CD-ROM lub DVD
Wymagania zalecane
–
Procesor 2 GHz
–
512 MB wolnej pamięci operacyjnej
–
Przynajmniej 100 MB wolnego
miejsca na dysku twardym
–
Rozdzielczość ekranu – monitor
SVGA (min. 1024 x 768 lub
wyższa)
–
Interfejs USB 1.1 lub nowszy
–
Napęd CD-ROM lub DVD
Instalowanie
oprogramowania
diagnostycznego
Kolejność
Umieścić płytę CD-ROM w napędzie
CD-ROM lub DVD komputera.
Automatyczne uruchamianie
Należy bezwzględnie przestrzegać
kolejności opisywanych etapów. Tylko
wtedy oprogramowanie diagnostyczne
STIHL zostanie prawidłowo
zainstalowane na komputerze, a
urządzenie diagnostyczne połączone z
komputerem.
1
Zapewnić wymagania systemowe –
patrz "Oprogramowanie
diagnostyczne"
2
Umieścić płytę CD-ROM w
napędzie CD-ROM lub DVD
komputera i uruchomić program
konfiguracyjny – patrz "Instalacja
oprogramowania diagnostycznego
STIHL"
3
Podłączyć urządzenie
diagnostyczne do sieci zasilania
prądem elektrycznym – patrz
"Podłączenie urządzenia do sieci
zasilania energią elektryczną"
4
5
ADG 2
Instalacja oprogramowania
diagnostycznego STIHL
Podłączyć kabel USB i nawiązać
połączenie – patrz "Nawiązywanie
połączenia urządzenia
diagnostycznego z komputerem"
Uruchomić oprogramowanie
diagnostyczne STIHL – patrz
"Nawiązywanie połączenia
urządzenia diagnostycznego z
komputerem"
Automatyczne uruchamianie działa tylko
wtedy, gdy komputer obsługuje funkcję
automatycznego uruchamiania
programu z płyty CD-ROM
(AUTORUN). Gdy program
konfiguracyjny na komputerze nie
uruchomi się automatycznie, należy to
uczynić ręcznie.
Ręczne uruchamianie
Wyświetlić okno Mój komputer, a
następnie wybrać napęd CD-ROM lub
DVD-ROM komputera. Instalację
uruchomić dwukrotnie klikając program
"SDSSetup.exe".
Instalacja za pomocą dostępu do
internetu
Oprogramowanie diagnostyczne jest
również dostępne na stronie
https://download.stihl.com/sds/sdssetup
.exe.
Dane dostępowe
Nazwa użytkownika: _stihl_sds_user
Hasło: STIHL_diagnose_download!
11
polski
N
Wybrać folder instalacji, np.
standardowy folder instalacji
Microsoft® Windows® XP:
C:\Programme\STIHL\SDS\Driver\
ADG2\) – "OK"
N
Trwa instalacja sterowników
ADG 2, zakończyć pracę kreatora
przyciskiem "Gotowe"
Połączenie urządzenia
diagnostycznego z komputerem jest
tworzone za pośrednictwem kabla USB.
Kabel USB znajduje się w zestawie z
urządzeniem.
N
Uruchamianie oprogramowania
diagnostycznego STIHL
Za pomocą kabla USB połączyć
urządzenie diagnostyczne z
komputerem
N
Kliknięcie grafiki "ADG 2" wyświetla
widok "Przygotowanie"
N
Teraz postępować zgodnie ze
wskazówkami oprogramowania
diagnostycznego STIHL – w trakcie
pracy przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa oprogramowania
diagnostycznego STIHL
Nawiązywanie połączenia
urządzenia diagnostycznego
z komputerem
Urządzenie diagnostyczne połączyć z
komputerem dopiero po zainstalowaniu
oprogramowania diagnostycznego
STIHL.
N
Wyświetla się kreator sprzętu.
N
Zaznaczyć pole w opcji – "Nie, nie
tym razem" – nacisnąć przycisk
"Dalej"
N
Zaznaczyć pole w opcji – "Zainstaluj
oprogramowanie z listy lub
określonego źródła" – nacisnąć
przycisk "Dalej"
N
Zaznaczyć pole w opcji –
"Przeszukaj również następujące
źródło" – nacisnąć przycisk
"Przeszukiwanie"
Wybierając sterowniki należy wybrać
następujący folder: folder
instalacji\STIHL\SDS\Driver\ADG2\
Na pasku stanu wyświetla się
Połączono ADG 2
Aktualizacja
oprogramowania
diagnostycznego
Wprowadzenie do obrotu nowych
urządzeń oraz możliwości rozbudowy
funkcji diagnostycznych wymagają
zaktualizowania oprogramowania.
Aktualizację (Update) można wykonać
w następujący sposób.
Bezpośrednia aktualizacja za
pośrednictwem internetu
Komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem diagnostycznym
posiada skonfigurowany dostęp do
internetu:
Na pasku menu wybrać przycisk
"Sprawdź, czy są aktualizacje... ".
Oprogramowanie diagnostyczne
sprawdza, czy jest dostępna do
pobrania aktualizacja (Update). Gdy
aktualizacja będzie dostępna,
pobieranie rozpocznie się
automatycznie.
Aktualizacja pośrednia (bez dostępu
internetu)
Komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem diagnostycznym nie
posiada skonfigurowanego dostępu do
internetu:
Dane o aktualizacji oprogramowania
diagnostycznego udostępniane się
przez punkt sprzedaży.
12
ADG 2
polski
–
–
Przechowywanie urządzenia
diagnostycznego
Przy uruchamianiu urządzenia
diagnostycznego należy uwzględnić
specyficzne, lokalne przepisy
bezpieczeństwa obowiązujące w
kraju użytkowania urządzenia oraz
wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa zamieszczone w
instrukcjach użytkowania
N
Wyjąć adapter urządzenia
diagnostycznego z urządzenia
akumulatorowego
N
Wyjąć akumulator z urządzenia
diagnostycznego.
N
Wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego
Urządzenie diagnostyczne można
eksploatować tylko wtedy, gdy
znajduje się ono w stanie pełnego
bezpieczeństwa eksploatacyjnego –
niebezpieczeństwo wypadku!
N
Odłączyć kabel USB od urządzenia
N
Przechowywać urządzenie
diagnostyczne i kabel USB w
zamkniętych i suchych
pomieszczeniach i w bezpiecznym
miejscu. Chronić przed użyciem
przez osoby nieupoważnione
(np. przez dzieci) oraz przed
zanieczyszczeniem.
–
Urządzenie diagnostyczne używać
wyłącznie do sprawdzania
urządzeń akumulatorowych STIHL
–
Kontrola wzrokowa – sprawdzić z
zewnątrz, czy na urządzeniu
akumulatorowym nie ma śladów
uszkodzeń
–
Przed rozpoczęciem badania
technicznego należy bezwzględnie
wykluczyć możliwość odniesienia
obrażeń ze strony narzędzia przez
osoby znajdujące się w pobliżu
badanego urządzenia – zagrożenie
wypadkiem. Odpowiednio ustawić
urządzenie akumulatorowe, ewent.
zamontować urządzenia ochronne
lub wyposażenie (np. łańcuch
bezzębny)
–
Zakładać osobiste wyposażenie
ochronne
–
Podczas eksploatacji kontrolnej
wprowadzanie dalszych danych
przez użytkownika w komputerze
nie jest możliwe.
ADG 2
Zasadnicze podzespoły
urządzenia
4
12
5
11
#
10
1
6
1
2
3
4
5
6
7
8
7
9
8
7BA008 KN
Zastosowanie
Urządzenie diagnostyczne
Akumulator
Adapter
Przewód połączeniowy z
urządzeniem akumulatorowym
Przewód zasilający
Wyświetlacz
Dioda (LED)
Dolny przycisk
13
polski
9
10
11
12
#
Górny przycisk
Zestyki
Interfejs USBKabel USBTabliczka znamionowa
Dane techniczne
Usuwanie zakłóceń w pracy
urządzenia
Urządzenie diagnostyczne
Napięcie sieciowe:
Częstotliwość:
Pobór mocy:
220-240 V 1)
120 V 2)
50 Hz 1)
60 Hz 2)
5 W 1)
8 W 2)
II, E
II
Klasa zabezpieczenia:
Kategoria przepięcia:
Stopień
zanieczyszczenia:
2
Maks. wysokość
użytkowania:
2000 m
Maks. względna
wilgotność powietrza:
80 %
Maks. odchyłka napięcie
sieciowego:
+ / - 10 %
1) Wersja 220 V-240 V / 50 Hz
2) Wersja 120 V / 60 Hz
Zakłócenia w eksploatacji będą podczas
trwania badania technicznego
wyeksponowane na wyświetlaczu
urządzenia diagnostycznego.
Podczas czynności naprawczych
dotyczących wskazanych zakłóceń
eksploatacyjnych należy stosować się
do wskazówek zamieszczonych w
Informacjach Technicznych dot.
urządzenia diagnostycznego ADG 2
oraz każdego z urządzeń zasilanych
akumulatorowo.
Akumulator
Typ:
litowo-jonowy
Do zasilania urządzenia
diagnostycznego można stosować
oryginalne akumulatory STIHL.
14
ADG 2
polski
Utylizacja
EG Oświadczenie o
zgodności ze strony
producenta
W zakresie gospodarki odpadami
należy stosować się do specyficznych
przepisów lokalnych regulujących
gospodarkę odpadami.
Certyfikat jakościowy
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
stwierdza niniejszym, że
Urządzenia nie należą do odpadków z
gospodarstwa domowego. Urządzenie,
wyposażenie i opakowanie należy
utylizować w ramach recyrkulacji
nieobciążającej środowiska
naturalnego.
Aktualne informacje dotyczące
gospodarki odpadami można uzyskać u
wyspecjalizowanego dystrybutora firmy
STIHL.
Firma:
Typ:
Numer identyfikacyjny serii:
Urządzenie
diagnostyczne
STIHL
ADG 2
4850
spełnia wymagania określone przez
przepisy wprowadzające Wytyczne
2006/95/EG oraz 2004/108/EG i została
opracowana oraz wykonana zgodnie z
następującymi normami:
EN 61326-1, EN 61010-1, EN 62233,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Archiwizacja dokumentacji technicznej:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung
Waiblingen, 01.10.2010
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
z up.
000BA025 LÄ
000BA073 KN
Rodzaj konstrukcji:
Wszystkie produkty firmy STIHL
spełniają najwyższe wymagania w
zakresie jakości.
W wyniku procesu certyfikacyjnego
przeprowadzonego przez niezależne
stowarzyszenie zaświadcza się, że
wszystkie produkty firmy STIHL
spełniają w zakresie projektowania,
opracowania materiałów, produkcji,
montażu, dokumentacji i obsługi
technicznej, rygorystyczne wymagania
międzynarodowej normy ISO 9001 dla
Systemów Zarządzania Jakościowego
Elsner
Szef Wydziału Zarządzanie
Grup Asortymentowych
ADG 2
15
polski
16
ADG 2
0458-757-5121-A
polnisch
p
www.stihl.com
*04587575121A*
0458-757-5121-A

Podobne dokumenty