Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy na zakup nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy na zakup nieruchomości
znak sprawy: ATT/2/PN/2017
Załącznik nr 4
Formularz ofertowy
na zakup nieruchomości
Niniejszym składam ofertę na zakup nieruchomości położonej w Warszawie, przy
ulicy Działdowskiej 1 w Dzielnicy Wola, w skład której wchodzi nieruchomość
gruntowa o nr ewid. 23, obręb 6-03-19 o powierzchni 2849,00 m², zabudowana
zespołem budynków szpitala o łącznej powierzchni użytkowej budynków 7808,16 m².
Ofertę sporządzam w dniu..................................................
1. DANE PODSTAWOWE:
Imię i nazwisko / nazwa / firma
OFERENTA
Adres / siedziba
OFERENTA
Adres korespondencyjny
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Telefon, faks, tel. komórkowy
.................................................................................................
Proponowana cena netto
.................................. zł netto
za całość nieruchomości położonej w
Warszawie, przy ulicy Działdowskiej 1
w Dzielnicy Wola
słownie: ....................................................................................
................................................................................................
2. Dane personalne osoby lub osób upoważnionych do podpisania umowy:
Imiona i nazwisko ...........................................................................................................
Imiona rodziców ..............................................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................................................................................
PESEL .........................
Imiona i nazwisko ...........................................................................................................
Imiona rodziców .............................................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................................................................................
PESEL .........................
3. Określenie sposobu zwrotu wadium:
a)
Wpłaty wadium w kwocie ............................ zł dokonałem/łam: przelewem bankowym.
b)
W przypadku przysługiwania mi zwrotu wadium w sytuacjach określonych w zasadach regulaminu
przetargu, proszę o:
przelanie wadium na rachunek bankowy nr ........................................................................
1
znak sprawy: ATT/2/PN/2017
Załącznik nr 4
DO OFERTY ZAŁĄCZAM OBOWIĄZKOWO WYMAGANE DOKUMENTY:
a)
b)
c)
d)
Aktualne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty
identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS). W przypadku podmiotów mających
siedzibę za granicą – odpowiednie dokumenty, wystawione zgodnie z prawem miejscowym wraz z
tłumaczeniem na język polski.
Oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie
aktu notarialnego w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy.
Potwierdzoną przez oferenta za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu wniesienia wadium – brak
spełnienia tego warunku skutkuje odrzuceniem oferty.
Oryginał decyzji lub potwierdzoną przez właściwy organ lub właściciela firmy za zgodność z oryginałem
kopię decyzji o nadaniu nr NIP i REGON.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu o przetargu
i regulaminie i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.
Oświadczamy, że zobowiązujemy się ponieść wszelkie koszty i należności publicznoprawne, a w
szczególności taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych i inne, związane z zawarciem
umowy sprzedaży nieruchomości.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze stanem faktycznym i stanem prawnym przedmiotu przetargu
i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 120 dni (bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert), który ulega przedłużeniu do
czasu uzyskania wymaganych zezwoleń i zgód, jeżeli takowe okażą się niezbędne, a nie zostaną
wydane przed upływem 120 – dniowego terminu.
....................................................
czytelny podpis oferenta
(pieczątka firmy)
.......................................................,
(miejscowość)
dnia .....................................
(data)
2