karta zgłoszeniowa do konkursu na logo i projekt strony

Komentarze

Transkrypt

karta zgłoszeniowa do konkursu na logo i projekt strony
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
NA LOGO I PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ
CENTRUM KULTURY „BROWAR B.”
I. Dane uczestnika konkursu
1. Nazwa firmy/ lub imię
nazwisko
3. Adres
4. Telefon kontaktowy
5. E-mail:
II. Projekt
Do udziału w konkursie zgłaszam /proszę wpisać wszystkie zgłaszane projekty/:
III. Oświadczenia
- oświadczam, że spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie oraz akceptuję
Regulamin Konkursu,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych
w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 ze zm.),
- oświadczam, że przedstawione projekty zostały wykonane przeze mnie osobiście i nie były
wykorzystywane w innych konkursach, ani przez inne podmioty,
- oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie projektów do wiadomości publicznej.
..........................................................
/data i podpis osoby reprezentującej firmę /

Podobne dokumenty