regulamin konkursu matematycznego dla klas i - iii

Komentarze

Transkrypt

regulamin konkursu matematycznego dla klas i - iii
REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLAS I - III
„Mały mistrz matematyki”
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Założenia ogólne
Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny. Rywalizacja odbywa się w poszczególnych klasach I – III.
W konkursie uczestniczą chętni uczniowie.
Konkurs przewidziany jest na dzień 5 marca 2015r, o godz. 10.00.
Czas przewidziany na zadania konkursowe – 45 minut.
Cele konkursu:
Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
Rozwijanie zainteresowań matematycznych i umiejętności samodzielnej pracy uczniów.
Wyzwalanie twórczej aktywności.
Zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań matematycznych.
Wyłonienie uczniów mających zdolności matematyczne w celu dalszej, ukierunkowanej pracy z nimi.
Motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki i nauczycieli do pracy z młodymi
pasjonatami,
Zakres wiedzy i umiejętności
1. Zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego oraz w programach nauczania dla klas pierwszych oraz drugich i trzecich.
Kryteria oceny i nagrody
1. Oceny rozwiązanych zadań dokonuje wychowawca według ustalonego kryterium punktowego.
2. Wygrywa uczeń, który uzyskał maksymalną liczbę punktów.
3. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilkoro uczniów będzie dogrywka rozstrzygająca
wyniki ( dodatkowe zadanie matematyczne do rozwiązania w 15 minut).
4. Zwycięzcy z poszczególnych klas otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
5. Wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu podsumowującego działania związane z Dniem
Matematyki w dn. 13 marca 2015r.
Zapraszamy do udziału w konkursie
Koordynator
Marzena Przybysz

Podobne dokumenty