LED Driver 3 x 700 mA 48 V

Komentarze

Transkrypt

LED Driver 3 x 700 mA 48 V
PX184
LED Driver
3 x 700 mA
48 V
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
R
SPIS TREŚCI
1. Opis ogólny......................................................................................................................... 1
2. Warunki bezpieczeństwa.................................................................................................... 1
3. Opis złączy i elementów sterowania...................................................................................2
4. Oznaczenia wyświetlanych komunikatów........................................................................... 2
5. Ustawianie adresu DMX..................................................................................................... 3
6. Funkcja FLP........................................................................................................................ 3
7. Funkcja MASTER / SLAVE.................................................................................................4
8. Balans bieli..........................................................................................................................5
9. Tryb kolorów........................................................................................................................5
10. Ustawienia indywidualne.....................................................................................................5
11. Reakcja na brak sygnału DMX............................................................................................6
12. Opis programów..................................................................................................................7
13. Częstotliwość sterowania jasnością....................................................................................8
14. Korekta częstotliwości sterowania...................................................................................... 8
15. Schemat podłączeń.............................................................................................................8
16. Programowanie...................................................................................................................11
17. Protokół PxLink...................................................................................................................12
18. Wymiary...............................................................................................................................12
19. Specyfikacja techniczna......................................................................................................12
20. Deklaracja zgodności..........................................................................................................13
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze
sterownika, mających na celu ulepszenie wyrobu.
PXM Marek Żupnik spółka komandytowa
Rev.2.0.
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków
tel.: +48 12 626 46 92
fax: +48 12 626 46 94
E-mail: [email protected]
Internet: www.pxm.pl
1. OPIS OGÓLNY
Driver PX184 jest przeznaczony do sterowania diodami LED. Wbudowany odbiornik DMX
umożliwia wysterowanie 3 kanałów (R, G, B) bezpośrednio protokołem DMX. Szeroki zakres
napięcia zasilającego i wysoka obciążalność prądowa wyjść umożliwiają wysterowanie dużych
ilości diod LED.
PX184 może być sterowany zarówno sygnałem DMX, jak i działać samodzielnie. W tym drugim
przypadku użytkownik ma do dyspozycji w pełni programowalną scenę i 18 fabrycznie
zaprogramowanych sekwencji, dla których może samodzielnie dowolnie zmieniać prędkość
odtwarzania i płynność zmiany kroków.
Driver posiada wbudowany system dostrajania częstotliwości sygnału sterującego
(technologia "flicker free"), co czyni go szczególnie przydatnym w zastosowaniach dla
przemysłu telewizyjnego.
Ponieważ diody LED z serii RGB często różnią się dosyć znacznie parametrami, może to
spowodować problemy w uzyskaniu białego koloru, dlatego PX184 został wyposażony
w przydatną funkcję tzw. balansu bieli. Dzięki niej można tak skorygować sterowanie
poszczególnymi kolorami przez moduł, aby przy pełnym wysterowaniu osiągnąć kolor biały. Co
więcej, funkcja ta pozwala w pewnym zakresie korygować temperaturę barwy białego koloru.
Dodatkowo driver wyposażony jest w wyjście dla czujnika temperatury oraz obsługę protokołu
DMX-RDM (od numeru seryjnego 14290001). Obsługa czujnika umożliwia ograniczenie mocy
diod w zależności od temperatury mierzonej w lampie.
2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
PX184 jest urządzeniem zasilanym napięciem bezpiecznym 48 V, jednak podczas jego instalacji
i użytkowania należy bezwzględnie przestrzegać podanych poniżej reguł:
1. Urządzenie może być podłączone wyłącznie do zasilania 12 - 48 V DC (napięcie stabilizowane)
o obciążalności zgodnej z danymi technicznymi.
2. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
3. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z przewodów należy zastąpić go przewodem
o takich samych parametrach technicznych.
4. Do podłączenia sygnału DMX stosować wyłącznie przewód ekranowany.
5. Wszelkie naprawy jak i podłączenia wyjść czy sygnału DMX mogą być wykonywane wyłącznie
przy odłączonym zasilaniu.
6. Należy bezwzględnie chronić PX184 przed kontaktem z wodą i innymi płynami.
7. Unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków.
8. Nie włączać urządzeniach w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 90%.
9. Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż +2oC lub
wyższej niż + 40oC.
10. Do czyszczenia używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
3
3. OPIS ZŁĄCZY I ELEMENTÓW STEROWANIA
1
Wejście DMX-512
2
Zasilanie
3
Wyjście DMX-512
4
Wyświetlacz
5
Wyjścia sterujące
6
Klawisze programowania
www.pxm.eu
4
V+
PiXiMo
3700
6
1
2
NTC
1
3
5
2
4. OZNACZENIA WYŚWIETLANYCH KOMUNIKATÓW
adres DMX urządzenia - podstawowa pozycja w MENU
ustawianie parametrów dla wszystkich kanałów jednocześnie
ustawianie parametrów dla każdego kanału osobno
ustawianie adresu DMX
wybór sposobu sterowania (RGB, JASNOŚĆ / KOLOR itd.)
wybór sposobu reakcji na brak DMX
ustawienia trybu MASTER / SLAVE
sterowanie w trybie JASNOŚĆ/KOLOR
sterowanie w trybie RGB
sterowanie w trybie RGBD - dimmer na czwartym kanale
sterowanie w trybie HSL - BARWA/NASYCENIE/JASNOŚĆ
sterowanie w trybie efektowym
załączenie wszystkich wyjść na 100%
wyłączenie wszystkich wyjść
scena
program nr 17
4
komunikat braku podłączonego czujnika temp. przy aktywnej funkcji
ustawianie adresu DMX dla pierwszego kanału
załączanie / wyłączanie trybu MASTER
ilość wysyłanych kanałów w trybie MASTER
ustawianie balansu bieli
balans dla koloru czerwonego
balans dla koloru zielonego
balans dla koloru niebieskiego
załączanie / wyłączanie balansu bieli
prędkość odtwarzania programu
poziom płynności zmian kroków w programie
kolor czerwony podczas programowania sceny
kolor zielony podczas programowania sceny
kolor niebieski podczas programowania sceny
komunikat błędu pamięci
menu przywracania ustawień domyślnych w urządzeniu
funkcja wygładzania przejść między różnymi wartościami
wyłączenie funkcji wygładzania
wygładzanie między pakietami sygnału DMX
menu zarządzające ograniczaniem mocy w zależności od temperatury
5. USTAWIANIE ADRESU DMX
Menu driver'a PX184 pozwala ustawić adres DMX urządzenia w zakresie między 1 a 506-511
w zależności od trybu pracy. Na przykład dla trybu RGB moduł zajmuje trzy kolejne adresy DMX,
przy ustawieniu adresu 510 ostatni kanał zajmuje adres 512.
Aby ustawić adres DMX:
1. Ustaw funkcję Adr.
2. Za pomocą przycisków "next" lub "previous" ustaw wybrany adres DMX.
5
1
2
ENTER
NEXT
6. OBRÓT WYŚWIETLACZA (dawna funkcja FLP)
W razie potrzeby użytkownik może obrócić wyświetlacz bez obracania całego urządzenia.
W tym celu należy przytrzymać naraz przez ok. 3s dwa środkowe klawisze (previous i next).
Oprócz wyświetlacza miejscami zamienia się również kolejność klawiszy.
odwrócony
ekran
NTC
2
1
pozycja
normalna
3700
PiXiMo
www.pxm.eu
PiXiMo
3700
www.pxm.eu
1
2
NTC
Aby przywrócić standardowe
ustawienie należy ponownie
przytrzymać środkowe
klawisze przez ok 3s.
7. FUNKCJA MASTER / SLAVE
Moduł PX184 posiada wbudowany odbiornik DMX-512 i może być sterowany z dowolnego
pulpitu pracującego w tym standardzie. Dodatkowo został on wyposażony w programowalną
funkcję reakcji na brak sygnału DMX (noS). Dzięki wbudowanym 18 fabrycznym programom
możliwe jest uzyskanie ciekawych efektów bez zewnętrznego sterownika. Jednak w większych
instalacjach kilka modułów PX184 realizujących ten sam program nie jest w stanie zapewnić
pełnej synchronizacji odtwarzania. Dlatego PX184 został wyposażony w funkcję MASTER. Po jej
uaktywnieniu moduł zmienia się z odbiornika DMX w nadajnik tego sygnału i wysyła do innych
modułów (które są ustawione jako SLAVE) realizowane przez siebie programy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu możliwa jest precyzyjna synchronizacja nawet w bardzo dużych instalacjach.
ENTER
ENTER
3 x NEXT
1
Aby uruchomić funkcję MASTER:
1. Ustaw funkcję C-d.
2.,3. W ustawieniach Con, masz możliwość uruchomienia bądź
wyłączenia funkcji Master. Oznaczenie on oznacza
włączenie funkcji, oFF wyłączenie.
Aby wybrać ilość wysyłanych kanałów DMX
4. Wejdź do funkcji Chn.
5. Przyciskami “next” lub “previous” ustaw wybrana wartość.
Możesz wybrać od 24 do 512 kanałów.
2
ENTER
ENTER
3
NEXT
5
NEXT
NEXT
4
ENTER
UWAGA:
PX 184 wysyła w zasadzie 3 kanały, odpowiednio R, G, B, ale ponieważ standard DMX określa
ilość wysyłanych kanałów na minimum 24, więc te 3 podstawowe kanały są ośmiokrotnie
powielane; gdyby zaistniała taka potrzeba można je powielić na 512 kanałów (nie zaleca się
stosować takiego ustawienia ze względu na spowolnienie transmisji).
6
8. BALANS BIELI
Czasami mogą pojawić się kłopoty z osiągnięciem barwy białej na diodach LED z serii RGB.
Może to być spowodowane stosowaniem diod o różnych parametrach technicznych. Z tego
powodu moduł PX184 został wyposażony w funkcję balansu bieli. Za pomocą tej opcji można
dobrać właściwą temperaturę barwy dla pełnego wysterowania wszystkich trzech wyjść (kolor
biały).
ENTER
ENTER
4x NEXT
1
Aby ustawić balans bieli:
1. Wejdź do funkcji bAL.
2. Dla każdego z wybranych kanałów wybierz odpowiednią
wartość.
bLr - dla koloru czerwonego
bLG - dla koloru zielonego
bLb - dla koloru niebieskiego
3. Wejdź w opcję bCn, aby zatwierdzić lub odrzucić wybrane
wcześniej wartości.
4. Napis on oznacza włączenie balansu bieli.
oFF - wyłączenie balansu bieli.
9. TRYB KOLORÓW
ENTER
ENTER
NEXT
2
NEXT
3
NEXT
ENTER
4
NEXT
ENTER
Driver PX184 może pracować w trybie efektowym EFF, HSL,
4-kanałowym, 3-kanałowym lub 2-kanałowym. Opis trybu EFF
przedstawiono na następnej stronie. Tryb HSL (Hue, Saturation,
Lightness - Barwa, Nasycenie, Jasność) operuje na 3 kanałach, kolejno
odpowiedzialnych za kolor, nasycenie barwy oraz jasność. Praca
w trybie 3bd (4-kanałowym, 4-bajtowym) umożliwia ustawianie kolorów
z osobna: R (czerwony), G (zielony), B (niebieski) oraz, na kanale
czwartym, zaimplementowana jest funkcja Dimmer - ściemnianie
wszystkich wyjść. W trybie 3-kanałowym (3-bajtowym) można ustawiać
każdy z kolorów (R, G, B) oddzielnie. Natomiast praca w trybie
2-kanałowym (2-bajtowym) polega na wyborze jasności i jednego z 256
zdefiniowanych przez producenta kolorów.
Aby wybrać tryb kolorów należy w menu ALL wejść w funkcję Cbn,
a następnie wybrać żądany tryb kolorów: 2b dla trybu 2-bajtowego, 3b dla
trybu 3-bajtowego, 3bd dla trybu RGBDimmer , HSL oraz EFF dla trybu
7-bajtowego (efektowego) .
7
2
NEXT
2
1
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
Opis obsługi trybu EFF - 7 bitowego (efektowego)
Opis kanałów trybu efektowego
KANAŁ1
RED
KANAŁ2
GREEN
KANAŁ3
BLUE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
KANAŁ4 – TRYB
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
0
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
88
96
104
112
120
128
136
144
152
170
200
230
-
7
15
23
31
39
47
55
63
71
79
87
95
103
111
119
127
135
143
151
169
199
229
255
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Program1
Program2
Program3
Program4
Program5
Program6
Program7
Program8
Program9
Program10
Program11
Program12
Program13
Program14
Program15
Program16
Program17
Program18
OFF
Strobo 10%
Strobo 20%
Strobo 50%
RGBD
KANAŁ5
SPEED
KANAŁ6
FADE
KANAŁ 7
JASNOŚĆ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Kanał 4 – wybór trybu pracy
KANAŁ1
KANAŁ2
KANAŁ3
KANAŁ4
KANAŁ5
KANAŁ6
KANAŁ7
- składowa czerwona
- składowa zielona
- składowa niebieska
- wybór trybu pracy
- ustawienie prędkości (większa wartość - szybsze zmiany)
- ustawienie fade'a (większa wartość - bardziej płynne przejście)
- ustawienie jasności (większa wartość - mocniejsze świecenie)
znak(„x”)
znak(„-”)
- oznacza możliwość sterowania danym parametrem wybranego trybu
- oznacza brak możliwości sterowania danym parametrem wybranego trybu
10. USTAWIENIA INDYWIDUALNE
Moduł PX184 posiada opcję ustawień indywidualnych. Umożliwia ona przypisanie każdemu
kanałowi wyjściowemu dowolnego adresu DMX. Najprostszym przykładem jest sterowanie
jasnością diod LED tego samego koloru podpiętych do każdego wyjścia drivera.
W takim przypadku należy przypisać kanałom od 1 do 3 ten sam adres (np. 1), dzięki czemu
jednym suwakiem na pulpicie sterującym wywołamy reakcję na każdym z trzech kanałów.
8
ENTER
Aby zaprogramować ustawienia indywidualne:
1
1. Wejdź do funkcji ustawień indywidualnych oznaczonych
jako Ind.
2. Przejdż do ustawień pierwszego wyjścia oznaczonego jako
Ad1.
3. Przyciskami “next” lub “previous” ustaw odpowiednią wartość.
Masz możliwość wyboru z zakresu od 1 do 512.
4. Ustaw adres dla reszty wyjść (domyślnie ustawione są kolejne
wartości od 1 dla pierwszego wyjścia do 7 dla siódmego) .
2
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
3
NEXT
NEXT
4
NEXT
11. REAKCJA NA BRAK SYGNAŁU DMX
Funkcja ta jest wykorzystywana zarówno do zabezpieczenia instalacji przed zanikiem sygnału
DMX jak i do uzyskania sterowania diodami LED bez podłączania zewnętrznego sterownika. Po
jej uaktywnieniu w przypadku braku sygnału DMX moduł będzie realizował wybraną funkcję
samodzielnie. Ponowne podłączenie sygnału DMX automatycznie przerwie realizowana funkcję
i moduł będzie ponownie realizował przesyłane linią DMX komendy.
ENTER
Aby uruchomić
funkcję BRAK
SYGNAŁU
musisz wejść
w opcję noS.
NEXT
Możesz skorzystać także
z gotowych 18 programów.
Dla każdego z nich jest również
możliwość ustawienia prędkości
odtwarzania oraz płynności
zmian kroków w programie.
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
Aby samodzielnie
zaprogramować
sceny musisz wejść
w opcję Sc.
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
Aby ustawić prędkość
odtwarzania, musisz w
zakładce danego programu
nacisnąć przycisk enter.
Pojawi się napis SPd.
Naciśnij ponownie przycisk
enter i wybierz odpowiednią
wartość z zakresu od 0,1 do
99,9 sekundy. Aby
zatwierdzić te ustawienia
naciśnij przycisk enter.
Kanał czerwony oznaczony
jest symbolem rEd
Kanał zielony oznaczony
jest symbolem Grn
Kanał niebieski oznaczony
jest symbolem bLu.
Intensywność każdego z
nich regulowana jest w
przedziale 0 - 255.
On oznacza załączenie wszystkich wyjść na
100 %, zaś Off całkowite wyłączenie wyjść. Aby zmienić szybkość zmiany kroków musisz na
zakładce interesującego Ciebie programu
nacisnąć przycisk enter. Następnie przyciskiem
next lub previous ustaw parametr
.
Następnie naciśnij przycisk enter i wprowadź
wybraną przez siebie wartość z zakresu od 0
(przejście skokowe) do 100 (przejście całkowicie
płynne) za pomocą przycisków previous lub
next. Zatwierdź te ustawienia przyciskiem enter.
9
12. OPIS PROGRAMÓW
Poniższe tabele przedstawiają wartości dla poszczególnych kanałów wyjściowych - R, G i B
w programach od 1 do 19 (P01 - P19). Wartość 255 odpowiada maksymalnej jasności na danym
kanale, 127 - 50% mocy, 0 - całkowitemu wygaszeniu kanału.
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
krok 5
krok 6
krok 1
krok 2
krok 3
krok 4
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
R
G
B
P01
255
0
0
0
255
0
0
0
255
P02
0
0
255
0
255
0
255
0
0
P03
0
0
0
255
0
0
0
0
0
0
255
0
0
0
0
0
0
255
P04
0
0
0
0
0
255
0
0
0
0
255
0
0
0
0
255
0
0
P05
255
0
0
255
255
0
0
255
0
0
255
255
0
0
255
255
0
255
P06
255
0
0
255
0
255
0
0
255
0
255
255
0
255
0
255
255
0
P07
0
255
255
255
0
255
255
255
0
P08
255
0
0
0
255
0
P11
0
0
0
255
0
0
P12
0
0
0
0
255
0
P13
0
0
0
0
0
255
P14
255
0
0
255
127
0
255
0
0
255
0
127
P15
0
255
0
127
255
0
0
255
0
0
255
127
P16
0
0
255
127
0
255
0
0
255
0
127
255
P17
0
127
255
127
255
127
255
127
0
127
0
127
P18
0
0
0
255
255
255
10
P09
0
255
0
0
0
255
P10
255
0
0
0
0
255
13. CZĘSTOTLIWOŚĆ STEROWANIA JASNOŚCIĄ
Funkcja "Frq" pozwala ustawić bazową częstotliwość sterowania dla diod LED. Funkcja ta jest
niezwykle przydatna w zastosowaniach dla przemysłu telewizyjnego. Wykorzystując
technologię "flicker free" pozwala uniknąć nieprzyjemnego efektu migotania obrazu
spowodowanego brakiem odpowiedniej synchronizacji sygnału sterującego diodami LED.
Użytkownik ma dostępne częstotliwości z zakresu od 366 Hz do 1,5 kHz, które może płynnie
zmieniać wybierając klawiszami previous albo next oczekiwaną wartość.
Wartość częstotliwości w górnym zakresie (np.1.50=1,5 kHz) pozwala uniknąć efektu
migotania widocznego w kamerach.
ENTER
1
3x NEXT
Aby ustawić wybrany zakres częstotliwości bazowych:
1. Ustaw funkcję Frq.
2. Za pomocą przycisków next lub previous ustaw wybraną wartość.
2
ENTER
NEXT
14. FUNKCJA WYGŁADZANIA
Urządzenie posiada także opcję wygładzania. Wygładzanie pozwala na płynne zmiany jasności
i koloru. Przy uruchomionej opcji przejścia pomiędzy kolejnymi wartościami DMX wysyłanymi do
lampy (np. odpowiadającymi za zmiany jasności) następują płynnie, bez widocznych szarpnięć,
co zapobiega występującym w instalacjach oświetleniowych efektom "drgania" światła. Dwie
kolejne wartości DMX wysyłane do lampy są wygładzane liniowo między pakietami sygnału DMX
w przypadku wybranej opcji
lub w przedziale czasowym ustalonym w menu
.
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
Działająca funkcja wygładzania może nieco
spowalniać szybkość reakcji lamp na zmiany
sygnału DMX, dlatego istnieje możliwość
wyłączenia tej opcji. Aby wyłączyć wygładzanie
należy zaznaczyć parametr
i zatwierdzić
wybór klawiszem enter.
NEXT
Wygładzenie czasowe
pozwala na zmianę
parametru czasu
w jakim kolejne różne
wartości sygnału DMX
wysłane do lampy są
wygładzane między
sobą. Minimalna wartość
to 10 [ms] a maksymalna
999 [ms].
NEXT
PREV
...........
PREV
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
...........
NEXT
NEXT
11
15. USTAWIENIA DOMYŚLNE I BŁĄD PAMIĘCI
Urządzenie zostało wyposażone w możliwość przywrócenia ustawień domyślnych.
Aby skorzystać z tej opcji należy odłączyć PX184 od zasilania. Przed ponownym załączeniem
zasilania należy wcisnąć i przytrzymać przycisk previous. Wówczas po włączeniu na ekranie
urządzenia pojawi się komunikat
(w trakcie włączania zasilania do momentu wyświetlenia
komunikatu
przycisk previous musi być wciśnięty).
Jest to oznaczenie menu przywracania ustawień fabrycznych. Zaakceptowanie tego komunikatu
klawiszem enter przywraca ustawienia domyślne. Istnieje także możliwość wyjścia z poziomu
tego menu bez powrotu do domyślnych ustawień. Należy w takim wypadku wybrać klawisz
escape.
Ustawienia domyślne w PX184 są następujące:
! adres DMX - 1,
! tryb pracy driver’a - RGB (3b - 3 bajtowy),
! tryb master - wyłączony,
! ilość wysyłanych kanałów DMX - 128,
! balans bieli - wyłączony
! tryb pracy no signal - program 1
! funkcja wygładzania (smooth) - wyłączona.
POWER ON
ENTER
WCIŚNIĘTY PREVIOUS
ESCAPE
Komunikat Err - błąd pamięci
Urządzenie posiada wbudowaną kontrolę pracy pamięci wbudowanej.
W przypadku wystąpienia problemów z działaniem pamięci na wyświetlaczu PX184 pojawia się
komunikat
- błąd pamięci.
W takim wypadku należy wybrać klawisz enter wówczas urządzenie ponownie wczytuje
konfigurację domyślną do pamięci. Jeżeli po tej czynności nadal wyświetlony zostaje komunikat
to znaczy, że pamięć jest trwale uszkodzona i urządzenie należy wysłać do serwisu.
16. WYGASZANIE EKRANU
Urządzenie zostało wyposażone w możliwość wyłączania podświetlania ekranu. Umożliwia to
opcja "SCr". Dzięki jej zastosowaniu, wyświetlacz zostaje wyłączony po upływie ok 1 min.
(i równoczesnym braku naciskania klawiszy urządzenia). Oczywiście urządzenie nadal pracuje
bez ingerencji w pozostałe parametry. Aby przywrócić podświetlenie należy użyć dowolnego
klawisza.
ENTER
1
3x NEXT
Aby aktywować funkcję wygaszania podświetlenia należy:
1. Ustawić funkcję SCr i zatwierdzić wybór klawiszem enter.
2. Za pomocą przycisków next lub previous zmienić wartość na "on" i zatwierdzić
wybór klawiszem enter.
2
ENTER
Analogicznie należy postępować w celu wyłączenia tej funkcji, lecz wówczas
wybierając opcję "oFF".
12
NEXT
17. OGRANICZENIA TEMPERATUROWE
PX184 został wyposażony w funkcję ograniczenia mocy wyjść w zależności od wartości
temperatury odczytanej z zewnętrznego czujnika zamontowanego w lampie. Pozwala to na
zaprogramowanie temperatury po osiągnięciu której, następuje ograniczenie mocy lub
wyłączenie zasilanej przez driver lampy. Produkt jest przystosowany do pracy wyłącznie
z termistorem typu NTC 4K7.
ENTER
4x NEXT
1
2
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
ENTER
Aby aktywować funkcję ograniczenia temperaturowego należy:
1. Ustawić funkcję
.
2. Zatwierdzić wybór klawiszem enter.
3. Za pomocą klawisza next ustawić
aby aktywować funkcję.
Klawiszem enter należy zatwierdzić wybór.
Domyślnie opcja jest wyłączona
4. Analogicznie można zmienić domyślnie ustawione wartości
dla
temperatury aktywacji funkcji (domyślnie 60°C) oraz
maksymalnej temperatury
(domyślnie 90°C).
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
W menu
można sprawdzić aktualnie odczytywaną temperaturę z podłączonego czujnika.
Natomiast menu
oraz
umożliwiają podgląd kolejno: najwyższej oraz najniższej
temperatury zanotowanej przez czujnik.
Wartość temperatury aktywacji ograniczenia
może być ustawiona w przedziale od 30°C do
60°C. Natomiast wartość maksymalnej temperatury ograniczenia w przedziale od 70-90 °C.
Wykres opisujący sposób działania tej opcji przedstawiono poniżej.
Moc
Przebieg ograniczenia mocy pomiędzy wartościami
oraz
następuje liniowo w sposób przedstawiony na wykresie poniżej.
100%
0
Czuj. Wł - __
domyślnie: 60°C
13
Czuj. Wył - __
domyślnie: 90°C
Temperatura
_
18. RDM
PX 184 obsługuje protokół DMX-RDM. Protokół DMX w założeniu umożliwia jednokierunkowy
przepływ danych, podczas gdy jego rozszerzenie protokół RDM może przesyłać informacje
w dwóch kierunkach. Dzięki temu jest możliwe jednoczesne odbieranie i wysyłanie informacji,
a co za tym idzie możliwość monitoringu działania urządzeń zgodnych z protokołem RDM
i ewentualna zmiana konfiguracji ich parametrów pracy.
Poniżej lista obsługiwanych przez PX184 parametrów RDM:
SUPPORTED_PARAMETERS,
PARAMETER_DESCRIPTION,
STATUS_MESSAGES,
SOFTWARE_VERSION_LABEL,
DEVICE_INFO,
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION,
MANUFACT_LABEL,
DEVICE_LABEL,
DEVICE_HOURS,
DMX_START_ADDRESS,
PERSONALITY,
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION,
IDENTIFY_DEVICE,
SMOOTH_MPID,
SMOOTH_TIME_MPID,
NO_SIGNAL_ON,
SCR_SAVER,
SCENE_CH1,
SCENE_CH2,
SCENE_CH3,
PROGRAM_SPEED,
PROGRAM_FADE,
BALANS_CHANNEL1,
BALANS_CHANNEL2,
BALANS_CHANNEL3,
BALANS_ON,
PWM_FREQENCY,
TEMPERATURE_LIMIT,
TEMPERATURE_THRESHOLD_ON,
TEMPERATURE_THRESHOLD_OFF,
DISPLAY_FLIP,
14
19. PROGRAMOWANIE
ENTER
ENTER
UWAGI:
1. ENTER powoduje wejście do
kolejnego "podmenu" a następnie
zapamiętanie wybranego parametru.
2. ESCAPE powoduje powrót do
wcześniejszego menu bez
zapamiętywania zmian.
3. NEXT umożliwia poruszanie się
w ramach wybranego menu do przodu.
4. PREVIOUS umożliwia poruszanie się
w ramach wybranego menu do tyłu.
ENTER
NEXT
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
PREVIOUS
ENTER
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
PREVIOUS
ENTER
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
PREVIOUS
NEXT
NEXT
NEXT
ENTER
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
PREVIOUS
NEXT
ENTER
NEXT
ENTER
ENTER
ENTER
NEXT
PREVIOUS
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
PREVIOUS
NEXT
ENTER
NEXT
NEXT
ENTER
ENTER
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
15
20. SCHEMAT PODŁĄCZENIA
Przykładowe podpięcie lamp PX 229 do driver’a
- Przewody powinny być podłączone z zachowaniem odpowiedniej kolejności kolorów.
- Diody należy łączyć tylko szeregowo.
- Sterowane diody LED mogą być podłączone wyłącznie przy pomocy 6 przewodów.
- Ilość lamp LED uzależniona od driver’a i napięcia zasilania.
www.pxm.eu
PiXiMo
3700
1
2
NTC
Zasilanie
12-48 V DC
DMX in
DMX out
NTC 4K7
czujnik
temperatury
RED GREEN BLUE -
GREEN +
RED -
RED +
GREEN -
GREEN +
BLUE -
BLUE +
BLUE +
RED +
lampa LED
lampa LED
lampa LED
Uwaga!!
Pomiar temperatury będzie prawidłowy wyłącznie gdy
czujnik NTC 4K7 jest zamontowany w lampie (czytaj lampa posiada taki wbudowany czujnik)
16
21. WYMIARY
86 mm
www.pxm.eu
PiXiMo
3700
1
2
NTC
105 mm
60 mm
22. DANE TECHNICZNE
- kanały DMX
- zasilanie
- maksymalny pobór prądu
- pobór mocy bez obciążenia
- ilość kanałów wyjściowych
- dokładność sterowania
- programowalne sceny
- wbudowane programy
- obciążalność wyjść
- gniazda wyjściowe
- DMX-RDM
- tryb MASTER
- wymiary:
- długość
- szerokość
- wysokość
512
12 V DC dla 1, 2 lub 3 LED;
24 V dla 4, 5 lub 6 LED;
48 V dla 7, 8, 9, 10, 11 lub 12 LED
2,1 A
0,8 W
3
16 bit
1
18
+2%
700 mA / kanał -10%
zaciski śrubowe
Tak (Od wersji firmware 3.01).
Tak
105 mm (6 pojedynczych modułów szynowych)
86 mm
60 mm
17
Konsole teatralne i estradowE
Cyfrowe ściemniacze mocy
SYSTEM dmx
Sterowniki ARCHITEKTONICZNE
tel: 12 626 46 92
fax: 12 626 46 94
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków
OŚWIETLENIE LED
e-mail: [email protected]
http://www.pxm.pl
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
z dyrektywą nr 2004/108/WE i 2006/95/WE
Nazwa producenta:
PXM Marek Żupnik sp. k.
Adres producenta:
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków
deklarujemy, że nasz wyrób:
Nazwa towaru:
LED Driver 3 x 700mA / 48 V
Kod towaru:
PX184
jest zgodny z następującymi normami:
LVD:
EMC:
PN-EN 61347-2-13:2008
PN-EN 61000-6-1:2008
PN-EN 61000-6-3:2008
Dodatkowe informacje:
Podłączenie sygnału DMX musi być wykonane
przewodem ekranowanym, połączonym z pinem
GND
Kraków, 19.12.2013
mgr inż. Marek Żupnik.
18