Raport bie ący nr 34/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Komentarze

Transkrypt

Raport bie ący nr 34/2009 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
Raport bieżący nr 34/2009
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii C
Spółki Arcus S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
uchwałą nr 234/2009 z dnia 25 maja 2009 roku, na podstawie §38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu
Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 1 czerwca 2009 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki Arcus S.A. pod
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 1
czerwca 2009 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym.
Akcje zwykłe na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0.10 zł każda, zgodnie z §
19 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu Giełdy, zostały dopuszczone do obrotu w ilości 98.476 sztuk
uchwałą nr 234/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25
maja 2009 roku.
Podstawa prawna: RMF GPW §34 ust. 1 pkt 2 i 4

Podobne dokumenty