REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
GŁOWOŁAMACZE
I.
Organizatorem konkursu jest nauczyciel matematyki - pani Aleksandra Klimas.
II.
Cele konkursu





zainteresowanie uczniów matematyką;
pobudzanie aktywności matematycznej;
kształcenie umiejętności logicznego myślenia;
zachęcenie wszystkich uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu matematyki;
kształcenie umiejętności pracy w parach.
III.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej.
IV.
Konkurs przebiega na etapie szkolnym.
V.
Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności
Tematyka gier matematycznych musi obejmować program nauczania matematyki
w szkole podstawowej.
Zasady udziału w konkursie
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy IV, V, VI SP w Staniewicach.
VI.


Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu gry matematycznej (np. gry
planszowej, domina, kart).

Konkurs zostaje ogłoszony 14.01.2015. Ostateczny termin oddania prac
to 17.02.2015.

Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Dopuszczalne jest korzystanie z podręczników, Internetu, rad innych osób, ale nie
może być to kopia czyjejś pracy.

Prace przyjęte do konkursu muszą być kompletne, tzn. powinny zawierać: nazwę
gry, instrukcję, kartę prawidłowych odpowiedzi, model (np.: plansze, kostki
domina), autora pracy.

Gotowe prace składamy do nauczyciela matematyki.
VII.
Prace będą oceniane w następującej skali:
- poprawność matematyczna (1 – 5 pkt.)
- pomysł i atrakcyjność gry (1 – 5 pkt.)
- estetyka wykonania (1 – 3 pkt.)
VIII.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Szkolna Komisja Konkursowa dokona oceny gier matematycznych i ogłosi wyniki
konkursu. Każdy uczestnik otrzyma cząstkową ocenę bardzo dobrą za wykonanie gry,
a zwycięzcy (tj. I, II, III miejsca) ocenę celującą z przedmiotu matematyka.
Do zdobycia atrakcyjne nagrody!

Podobne dokumenty