Proste latanie PPG

Komentarze

Transkrypt

Proste latanie PPG
BURAN
Proste
latanie
PPG
- nowy szybki i stabilny profil
- profile diagonalne
- taœmy napinaj¹co-stabilizuj¹ce
- wzmocnione olinowanie
- czterorzêdowe taœmy noœne
- trymery i speed na taœmach noœnych
- oryginalny deseñ kolorystyczny
B U R AN
M
L
XL
m
2
26,25
28,50
***
Powierzchnia w rzucie
m
2
22,62
24,56
***
Rozpiêtoœæ
m
11,52
11,99
***
Rozpiêtoœæ w rzucie
m
9,20
9,58
***
Wyd³u¿enie
5,05
5,05
***
Wyd³u¿enie w rzucie
3,74
3,74
***
49
49
***
Powierzchnia
Liczba cel
Profil max.
m
2,84
2,96
***
Profil min.
m
0,84
0,87
***
Ciê¿ar paralotni
kg
5,0
5,8
***
Opadanie minimalne
m/s
1,2
V minimalna
km/h
23
36
V trymowa
V max. z u¿yciem trymera
km/h
52
Masa startowa *
kg
70-95
90-125
***
Ciê¿ar pilota (solo)
kg
50-75
70-100
***
7,0
7,0
0,96
1,0
Max. glide ratio
Zoom
mm
Linki
Materia³y
2 lata
Gwarancja
* masa startowa = ciê¿ar pilota + ca³e wyposa¿enie
*** wielkoœæ XL aktualnie nie dostêpna
KOLORY:
BLUE-RED
RED-BLUE
BLUE-GREY
RED-GREY
34-500 Zakopane ul.Szymony 17b fax +48 18 201 33 11
e-mail: [email protected]
***
Dyneema & Superaram 1,1/1,9 mm
Cousin Trestec
Skytex 9017 40g/m2 - Porcher Sport
Skytex 9092 44g/m2 - Porcher Sport
www.air-sport.pl