KARTA ZGŁOSZENIA Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Komentarze

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu
KARTA ZGŁOSZENIA
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
……………………………………………
Nazwa szkoły ( czytelna pieczęć )
Imię i nazwisko autora pracy
Wiek autora
Kategoria konkursowa/klasa
Tytuł pracy
Imię i nazwisko Opiekuna
Telefon kontaktowy/ e- mail
Uwagi/pytania……………………………………………….…………......................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Organizatorów w/w Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r . o Ochronie Danych
Osobowych; Dz. U. z 2002 r . Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)
……………………………….
czytelny podpis ucznia
…………….…………….
podpis opiekuna
..…………………………….
dyrektor szkoły
Miejscowość, data……………………………………

Podobne dokumenty