Puls Rymania

Komentarze

Transkrypt

Puls Rymania
PULS
LISTOPAD Nr 9 (21)/2009 Rok II
Egzemplarz bezpłatny
Dębica • Leszczyn • Rymań • Starnin
Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny Rady Gminy Rymań
Rzesznikowo • Kinowo • Jarkowo • Gorawino • Drozdowo
Już listopad liść opadł
Pochodzenie nazwy tego miesiąca jest bardzo łatwe do wyjaśnienia. Wystarczy tylko przyjrzeć się nazwie aktualnego miesiąca, by zauważyć zlepek dwóch słów: liść i opadł, który to zlepek
tworzy nazwę listopad.
Niezwykle urokliwie wyglądają w lesie i na polach usypane
z wielobarwnych liści jesienne dywany. Przyroda jak i my sami,
którzy przecież jesteśmy jej cząstką, zwalniamy tempo życia. Niektóre zwierzęta powoli układają się do zimowego snu, płazy i
owady zapadają w letarg. A człowiek w mozole swego życia musi
podejmować niezliczone decyzje, działania, by realizować siebie
i wypełniać swoje życie czymś wspaniałym. Uważajmy, by nie
dopadła nas jesienno-zimowa chandra. Należy w każdej porze
roku dostrzegać zalety i czar. Musimy uciekać od nudy i szukać
dla siebie ciekawych zajęć. Spotkania z ludźmi mają zbawienny
wpływ na nasze samopoczucie. Zwróćmy uwagę na samotnych
sąsiadów. Może warto zaprosić ich do siebie na herbatkę i ploteczki.
Często w tym miesiącu popadamy w zadumę nad skończonością naszego życia. Tak już jest w listopadzie, że listopadowe
święta: 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych, 2 listopada –
wspomnienie naszych zmarłych wywołują masę wspomnień za
tymi, którzy wyprzedzili nas w drodze do domu Pana. Odwiedzając groby naszych zmarłych, pamiętajmy o tym, że prawdziwej
miłości nigdy nie pokona śmierć. Może warto jest zastanowić się
nad jakością własnego życia. Dopóki żyjemy, jest czas na ulepszenie naszej egzystencji. Niech wiersz Ewy Szelburg – Zarembiny będzie naszym dowodem pamięci o tych, którzy odeszli.
Na naszym cichym cmentarzu
pożółkłe stare drzewa.
Zły wiatr listopadowy
w zeschniętych liściach śpiewa.
Cichymi alejami
snuje się tłum w żałobie.
Goreją jasne światła
na każdym prawie grobie.
Pachną nieśmiertelniki,
choina w wieńce zgięta,
Bo dzisiaj są zaduszki,
umarłych naszych święta.
W listopadzie przeżywamy również święto patriotyczne. 11
listopada przypada kolejna rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości. Czując się odpowiedzialnym za wczoraj i dziś
naszego narodu, za jego jutro, utwierdzajmy w sobie świadomość
bycia Polakiem. Polakiem – patriotą nie jest ten, kto mówi, że
nim jest. Patriotą jest ten, kto pokazuje , jak nim być, żyjąc tradycją wielu pokoleń i tysiącletnią kulturą narodu. Patriotą jest
zatem ten, kto rozumie, że ojczyzna to miejsce, gdzie niekiedy
trudno żyć, ale równocześnie to miejsce szczególne, wyjątkowe i
naprawdę bliskie. Prawdę i miłość do ojczystego kraju tak wyraził w swojej poezji Jan Paweł II:
„Myśląc Ojczyzna
Kiedy myślę: Ojczyzna,
Szukam drogi biegnącej
W każdym z nas...
Ojczyzna – kiedy myślę
– wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą
Niż każdy z nas: z niej się wyłaniam... gdy myślę Ojczyzna
- by zamknąć ją w sobie jak skarb.
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,
jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia”.
Na pewno wszystkich rozweseli wieść, że pod koniec tego
miesiąca odbędą się zabawy andrzejkowe. Rada Rodziców z
ZSP w Rymaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w potańcówce. W naszych miejscowościach są to nieliczne okazje by
się pobawić. Póki zdrowie szanowne dopisuje, korzystajmy z tych
rzadkich rozrywek. Naukowcy już dawno udowodnili, że taniec,
śmiech to zdrowie! Roztańczona noc, spędzona w miłym towarzystwie na pewno poprawi nasze samopoczucie.
W ostatnią niedzielę listopada obchodzić będziemy uroczystość Chrystusa Króla. Mieszkańcy Drozdowa w swoim kościele
będą mieli odpust. To znacząca niedziela, która kończy stary rok
kościelny – liturgiczny, a zaczyna nowy. Od niej to zaczyna się
Adwent.
Wszystkim czytelnikom życzymy w tym grypowo – przeziębieniowym czasie dużo zdrowia. Nie zapominajcie o ruchu na
świeżym powietrzu i odwiedzinach u sąsiadów
W.Z.
Puls Rymania
2
POZNAJEMY RADNYCH
Pani Małgorzata Andrusiów w Dębicy mieszka od 1992
roku. Z zawodu jest pielęgniarką
dyplomowaną.
W 2006 roku mieszkańcy
obdarowali Ją swoim zaufaniem
i wybrali na radną. Rozpoczynając pracę w Radzie, myślała o
wielu przedsięwzięciach, które
należałoby wykonać w Dębicy,
bo potrzeby są duże.
Bardzo dobrze, że jest
oświetlenie uliczne, ale marzy,
by dołożono kilka lamp na krajowej szóstce na odcinku Zajazd
w Leszczynach – P.Kałamańscy
. Jest tam niebezpiecznie, szczególnie dla dzieci dojeżdżających
do szkół.
Obecnie w Dębicy rozpoczęto inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku szkoły
wraz z przebudową instalacji c.o.
Jest też gotowa dokumentacja
budowy świetlicy wiejskiej, a to
oznacza dużą realność wykonania tego zadania.
Bardzo chciałaby, aby wszystkie plany dotyczące Dębicy stały
się jak najszybciej wymierną rzeczywistością. Cieszy się, że, szczególnie w ostatnim okresie, tak
bardzo widoczny jest rozwój całej
Gminy. Uważa, że dzieje się tak
za sprawą Gospodarza i samych
mieszkańców, którzy bardziej
niż kiedykolwiek dbają o swoje
miejscowości. Bardzo ceni sobie
dobrą współpracę z sołtysami
Dębicy i Leszczyna oraz z radami sołeckimi tych miejscowości,
które z racji położenia, stanowią
jakby jedność i wiele zdań realizują wspólnie.
Korzystając z okazji, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do tego, że w Dębicy żyje się
lepiej, że można było zorganizować festyny i inne imprezy, a
w szczególności: Pani Grażynie
Chaber, Panu Jerzemu Stefanowiczowi, Państwu Ewie i Wiesławowi Korbalom, Pani Marii
Wieczorek oraz radom sołeckim
Dębicy i Leszczyna.
Na koniec dodaje: „Patrząc w
przeszłość dostrzegam ogromną
różnicę tej Dębicy, która była
wtedy, gdy tu przyjechałam i tej,
która jest dziś.
Osobiście czuję się tak jakbym była tutaj całe życie, tu jest
mój dom, rodzina i ludzie, którzy
są dla mnie bardzo ważni i z którymi zżyłam się, po prostu jest
mi tu dobrze”.
K.G.
PULS RYMANIA
Wewnętrzny Biuletyn Informacyjny Rady Gminy Rymań
78-125 Rymań • ul. Szkolna 7 • Tel. 094 35 83 127
www.ryman.pl • [email protected]
Zespół redakcyjny: Krystyna Golik, Karolina Usarek, Irena
Justyńska, Henryka Zięba.
Współpraca: Tadeusz Dach, Edmund Kaźmierski, pracownicy Urzędu Gminy, nauczyciele ZSP w Rymaniu.
Skład i druk: Drukarnia „Dom Judy”, 72-200 Nowogard
ul. Bohaterów Warszawy 7a, Nakład 800 egz.
LISTOPAD 2009
SALA WIEJSKA
W JARKOWIE
Informujemy, że złożony 1 kwietnia 2009 r. przez Urząd Gminy w Rymaniu wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi”
uzyskał poparcie Komisji Oceny Projektów.
Dzięki temu otrzymamy dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Budowa sali wiejskiej w miejscowości Jarkowo” w wysokości 424 200,00 złotych. Całkowity koszt zadania opiewa na
kwotę 1 035 174,00 złotych.
Budynek sali wiejskiej o pow. 309,97 m² będzie mieścił pomieszczenia tj. hol, sala spotkań, zaplecze kuchenne, biuro, sala
komputerowa itp. Świetlica z pewnością zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, podniesie atrakcyjność miejscowości oraz stworzy miejsce spotkań dla społeczności lokalnej
w tym głównie dzieci i młodzieży.
K.U.
Ruszyła długo oczekiwana
termomodernizacja
obiektów użyteczności
publicznej
Gmina Rymań w partnerstwie z powiatem szczecineckim,
który pełni rolę lidera, po blisko dwuletnich przygotowaniach
otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na realizację projektu termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej, który realizowany na terenie 25 jednostek samorządu terytorialnego obejmie 106 obiektów z terenu
powiatu szczecineckiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, świdwińskiego, białogardzkiego i drawskiego.
Warto podkreślić, iż Gmina Rymań do projektu zgłosiła 16
obiektów tj. szkoły, wszystkie sale wiejskie, ośrodek zdrowia w
Rymaniu, punkt lekarski w Gorawinie i remiza w Drozdowie.
Wartość dofinansowania, która trafi do budżetu może osiągnąć
ok. 10 milionów złotych.
Pierwszym efektem realizacji projektu jest trwająca termomodernizacja budynku Szkoły w Dębicy. Do końca roku będzie
ono jak nowy, a przede wszystkim bardziej ekologiczny.
Większość wielkich robót rozpocznie się wiosną przyszłego
roku. Planowane zakończenie inwestycji przewiduje się na połowę 2012.
K.U.
Nr 9 (21)/2009
Puls Rymania
PODATKI I OPŁATY
LOKALNE NA ROK 2010
– UCHWALONE
29 października 2009 roku odbyła się sesja Rady Gminy Rymań, na której przyjęto stawki podatków lokalnych, które obowiązywać będą w 2010 roku . Przyszłoroczne opłaty wzrosły
średnio o 3% w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą:
I. Stawki podatku od środków transportowych
1. Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton – od 646 zł do 762 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym od 454 zł do 1993 zł, a zawieszeniem innym od 568 zł do
2724 zł ,
2. Dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – od 1407 zł do 1217 zł,
b) równej lub wyższej niż 12 ton – z zawieszeniem pneumatycznym od 681 zł do 2020 zł, a z innym zawieszeniem od 794
zł do 2771 zł,
3. Dla przyczep i naczep, z wyjątkiem wykorzystywanych na
cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton – od 341 zł do 284 zł,.
b) równą lub wyższą niż 12 ton – z zawieszeniem pneumatycznym od 227 zł do 1106 zł, a z innym zawieszeniem od 341 zł
do 1501 zł,
4. Dla autobusów –od 715 zł do 1641 zł.
II. Stawki podatku od nieruchomości :
1. Od budynków lub ich części :
1) mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej – 17,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,52 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
a) budynki murowane – 4,54zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) budynki wykorzystywane jako garaże – 5,68 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) budynki drewniane i inne – 4,14 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
2. Od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1, pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych;
3. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,68 zł od 1 m2 powierzchni,
3
2) od gruntów pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,02 zł od 1 ha powierzchni,
3) od pozostałych gruntów , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.
III. Opłata targowa:
Dzienna stawka opłaty targowej wynosi 15,00 zł, a przy
sprzedaży z:
1) samochodu, platformy, przyczepy 34,00 zł;
2) wozu konnego
23,00 zł;
3) z ręki, kosza, wiadra, skrzynki,
15,00 zł;
4) ze straganu, stoiska o powierzchni do 6m²
- 34,00 zł;
5) ze straganu, stoiska o powierzchni powyżej 6m² - 50,00 zł.
Wysokość opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie
681,54 zł.
IV. Podatek rolny:
Średnia cena skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia stawek podatku rolnego w 2009r. została obniżona i wynosi
34,00 zł za kwintal.
Inkasentami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
są sołtysi.
Podczas obrad radni przyjęli informację z realizacji budżetu
gminy za I półrocze. Znaczącym punktem obrad było zapoznanie się Rady z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Rymań w roku szkolnym, którą przedstawiła dyrekcja ZSP
w Rymaniu.
Mając na uwadze obowiązek przedłożenia informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz pracowników urzędu gminy do dnia 30 października Wójt Gminy
oraz Przewodniczący Rady Gminy zapoznali radnych z opinią
Urzędu Skarbowego o przedłożonych oświadczeniach oraz ich
własną analizą i spostrzeżeniami.
Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
- określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego
i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne
lub osoby prawne na terenie Gminy Rymań,
- uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2009-2015,
- przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty,
- zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gorawino,
-zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu
użytkowego położonego w Rymaniu przy ul. Polnej,
-zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, samodzielnych lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku
mieszkalnym położonym w miejscowości Starnin,
- dzierżawy na okres 2 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań ( budynek Ośrodka Zdrowia z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej),
- dzierżawy na okres 2 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań ( lokal na gabinet stomatologiczny),
- użyczenia na okres 10 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań ( lokal z przeznaczeniem na funkcjonowanie Posterunku Ratownictwa Medycznego w Rymaniu).
W najbliższym czasie radni podejmą intensywne prace nad
przyszłorocznym budżetem gminy.
A.T.
Puls Rymania
4
LISTOPAD 2009
Światełko dla Lwowa
W miesiącu kwietniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Rymaniu, Urząd Gminy w Rymaniu i Zespół Szkół Publicznych
w Rymaniu włączył się do wsparcia akcji ,,Światełko Pamięci”.
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie na ręce
Wójta Mirosława Terleckiego złożył podziękowania za zaangażowanie i pomoc w zbiórce zniczy. Ofiarowane znicze zostały
zapalone na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 1 listopada na
grobach Polaków.
Wspólnota
„siejąca miłość”
Od trzech lat działa przy
parafii w Rymaniu pod wezwaniem św. Szczepana kilkunastoosobowa grupa kobiet wraz ze
swoim „rodzynkiem” p. Grzegorzem Rogalskim, tworząc
bardzo zgraną wspólnotę CARITAS. To wyjątkowy zespół –
prawie przyjaciółek, który połączyła chęć niesienia pomocy innym i dzielenia się sobą z innymi. Przekrój wiekowy jest duży,
lecz różnica wieku nie stała się
żadną przeszkodą do zbudowania przyjaznych relacji opartych
na wzajemnym zrozumieniu i
szacunku. Jesteśmy nieliczną
wspólnotą Caritas w dekanacie
Świdwin. Na dziesięć parafii
tylko trzy wspólnoty działają.
W tym miejscu cieszymy się, że
właśnie w naszej parafii znalazły
się entuzjastki „siejące miłość”
wokół siebie. Nie wypada nam
się chwalić, ale należymy do
wspólnot bardzo prężnie działających. Ten wyjątkowy zespół
tworzą następujące osoby: Ewa
Szymańska, Anna Krupa, Zyta
Makarewicz, Ewa Wilczyńska,
Małgorzata Meszczyk, Danuta Wieczorek, Barbara Bosek,
Wioletta Kowalczyk, Laura Sadecka, Ewa Wiaderek, Krystyna
Sierecka, Renata Radoń, Kazimiera Golik, Małgorzata Tkacz,
Wiesława Zięba oraz Grzegorz
Rogalski. Pan Grzegorz jest nam
bardzo pomocny jeśli chodzi o
transport, przewóz lub dowóz
produktów np. do wykonania
paczek żywnościowych. W ciągu tego roku kalendarzowego
panie wielokrotnie
swoimi
rękami przenosiły tony produktów żywnościowych, które
dostarczane są z magazynów
Caritas ze Szczecinka. Obecnie
opieką dożywiania otaczamy
około 450 osób. Panie własnymi samochodami dowożą żywność tym, którym wiek i zdrowie nie pozwalają, by po dary
przybyć osobiście. Nazywane
są Dobrymi Aniołami. Dzięki
pomysłom p. Laury podchwyconych przez inne panie mające
zmysł artystyczny, wykonywane
są przeróżne przedmioty do
wykorzystania w czasie świąt i
uroczystości. Jest to wspólnota
bardzo kreatywna, oszczędna
i gospodarna. Dzięki swojej
zapobiegliwości co roku w naszej aptece opłacamy lekarstwa
grupie samotnych rencistów i
emerytów na sumę około tysiąca złotych. Udzielamy również
po dokładnym rozpatrzeniu
prośby, jednorazowej pomocy
finansowej, oczywiście na miarę
własnych zasobów. Gdyby nie
ofiarność naszych parafian, którzy wiernie nam pomagają, nie
bylibyśmy w stanie prowadzić
takiej dobroczynnej działalności. Dziękujemy z głębi serc
za zrozumienie naszej pracy i
prosimy o życzliwość i dalsze
wsparcie dla naszej działalności.
Caritas Parafii w Rymaniu
W.Z.
O WYJĄTKOWĄ
PODŁOGĘ
Chcąc poprawić estetykę salki katechetycznej gospodarskim
sposobem, zwracamy się z prośbą do mieszkańców rymańskiej
wspólnoty o pomoc w zbiórce płytek terakotowych, które pozostały Państwu z domowych remontów. Płytki można przynosić
codziennie na Parafię o godz. 17.30 do p. Serwacha. Dzięki zrozumieniu naszej prośby, powstanie, miejmy nadzieję wyjątkowa
podłoga, która będzie zawierała odrobinę naszego domu.
Dziękujemy za zaangażowanie.
Caritas
Puls Rymania
Nr 9 (21)/2009
5
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RYMANIU
ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, tel/fax (094)35 83 234
NIP 671-10-43-521, REGON 003801568
woj. zachodniopomorskie
e-mail: [email protected]
A P E L !!!
Wspólnie Pomóżmy najbardziej
potrzebującym przetrwać zimę!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zwraca
się do mieszkańców z prośbą o pomoc i wsparcie dla potrzebujących pomocy w związku z okresem zimowym. Jeżeli mają
Państwo informacje o osobach bezdomnych przebywających na
klatkach schodowych, piwnicach, działkach, opuszczonych budynkach lub w innych miejscach, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS tel. 094 3583127 lub zgłoszenie tego
faktu Policji (tel. 997).
Można także dokonać zgłoszenia pod bezpłatnym numerem
0800 170 010 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
Infolinia służy do zgłaszania informacji o osobach bezdomnych i osobach potrzebujących pomocy. Pracownicy Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego pełnią dyżury przez
całą dobę i na bieżąco monitorują sytuację w poszczególnych
placówkach pomocowych
GOPS Rymań
ZMIANY ODNOŚNIE UBIEGANIA
SIĘ O DODATEK DO ZASIŁKU
RODZINNEGO Z TYTUŁU
URODZENIA DZIECKA
I O ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU
URODZENIA DZIECKA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu informuje, iż od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane
będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez
okres, co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Powyższy
warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które
wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada
2009 r
GOPS Rymań
GOPS zaprasza na bezpłatne zajęcia
psychoedukacyjne dla rodziców
Spotkania warsztatowe, odbywają się w siedzibie Klubu Seniora przy ul. Koszalińskiej 18 (Sala Wiejska - wejście od podwórka). Pierwsze spotkanie miało miejsce 5 listopada 2009 r.
prowadzone było przez Danuta Korn-Tęcza - doradca rodzinny,
a uczestniczyli w nim rodzice i opiekunowie dzieci.
Drugie spotkanie 26 listopada 2009r. czwartek godzina 12:00
Uczestnicy: rodzice, opiekunowie dzieci
Osoby prowadzące zajęcia: Danuta Korn-Tęcza - doradca rodzinny
Czas trwania spotkania: 2 godziny
Trzecie spotkanie 30 listopada 2009r. poniedziałek godzina 14:00
Uczestnicy: rodzice, opiekunowie dzieci
Osoby prowadzące zajęcia: Jacek Pawłowski - psycholog
Czas trwania spotkania: 2 godziny
Trudna sytuacja (tzw. problemy), zdarzają się w każdej rodzinie jednak nie każda rodzina próbuje je rozwiązać. Idąc za potrzebami rodziców przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia prowadzone metod warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowanków”,
poszerzone o zagadnienia związane z kryzysem w rodzinie.
W ramach poszczególnych spotkań omawiana będzie z rodzicami tematyka świadomości własnych celów wychowania, poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka; rodzice
zdobędą umiejętności rozmawiania o uczuciach, umiejętność
stawiania jasnych granic i wymagań, poznają sposoby zachęcania dzieci do współpracy i wspólnego rozwiązywania konfliktów,
szukania lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny, wspierania samodzielności dzieci, uwalniania ich od
grania ról oraz wzmacniania poczucia własnej wartości dziecka
przez pochwałę opisową. Ponadto, czym jest kryzys w rodzinie,
role pełnione przez członków rodziny, fazy rozstania rodziców,
jak rozmawiać z dziećmi.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.
GOPS Rymań
Aerobik dla emerytów
i rencistów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu zaprasza
serdecznie wszystkich emerytów, rencistów i członków gminnego Klubu Seniora w Rymaniu na zajęcia aerobiku dwa razy w
miesiącu w dniach 30.11.2009r., 14.12.2009r., 28.12.2009r. na Sali
Wiejskiej w Rymaniu.
Pierwsze zajęcia odbyły się 9.11.2009 r.
Osobiste zgłoszenia i zapisy przyjmujemy codziennie w
GOPS w Rymaniu oraz w godzinach i dniach działania Klubu
Seniora.
GOPS Rymań
6
Puls Rymania
„Naśladować Jezusa,
to być świadkiem miłosierdzia”
Pod takim hasłem w drugiej dekadzie października odbyły się Misje w Parafii Rymań,
które głosił o. Tadeusz Filas ze
zgromadzenia Jezuitów rezydujących w Kaliszu. Misje to wielkie wydarzenie religijne wśród
mieszkańców i na pewno dla
większości takowe były. Nie
zdarzają się często. Na krzyżu misyjnym przy rymańskim
kościele (nowy, wykonany z
drewna dębowego przez p. Panońkę) wypisane są wszystkie
daty dotychczas odbytych misji. Głoszą je wybitni misjonarze. I takim dla wszystkich
okazał się o. j. Tadeusz. To charyzmatyczny człowiek, z którego emanowała żywa wiara. Jego
kazania głęboko zapadły w
ludzkie serca, niosąc nadzieję,
ale i budząc wyrzuty sumienia.
Był i będzie o. Tadeusz dla nas
duchowym
przewodnikiem
w oczywistej prawdzie wiary:
Boże miłosierdzie – to źródło
niewyczerpanej miłości. Jego
obecności wśród nas towarzyszyła wyjątkowa Osoba – oczywiście w sposób symboliczny.
Był to wizerunek Jezusa w
znanym obrazie: JEZU UFAM
TOBIE. Jest to obraz, który na
co dzień przebywa w bocznym
ołtarzu w łagiewnickim sanktuarium Miłosierdzia Bożego
pod Krakowem. „Gospodynią”
sanktuarium jest św. Faustyna
Kowalska. Ach, gdyby tak Jezus
mógł osobiście z o. Tadeuszem
przybyć do Rymania – jakież
byłoby zdziwienie dla niedowiarków! W jednej z nauk misjonarz wspomniał niewiernego Tomasza i zacytował słowa
Pana Jezusa: błogosławieni
(tzn. szczęśliwi) u Boga będą ci,
którzy nie zobaczą, a uwierzą!
Bo przecież prawdziwa wiara bierze się z zaufania Słowu
Bożemu oraz wiedzy religijnej.
Wierni, którzy rozumieją tę
zasadę, pięknie przygotowali
swoje obejścia, okna domów,
ulice na wizytę Pana Jezusa
wśród nas. Przez kilka dni wytrwale i sumiennie towarzyszyli
Synowi Bożemu, adorując obraz, słuchając nauk. To był wyjątkowy czas – czas święty, bo
różnił się od pozostałych zwykłych dni naszego życia. W czasie modlitewnych spotkań nie
zapomniano o naszych zmarłych. Na parafialnym cmentarzu odmówiono Koronkę do
Bożego Miłosierdzia. Odbyły
się liczne spotkania: z ludźmi
młodymi, dziećmi i młodzieżą
z ZSP w Rymaniu. Codziennie
w godzinie miłosierdzia (jest to
godz. 15ºº godz. śmierci Jezusa
na krzyżu) odmawiana była koronka. Był dzień oddania się z
ufnością Bogu. Ojciec nauczał,
że największym źródłem, z którego tryska nieustannie Boża
miłość jest sakrament pokuty.
Chorzy i cierpiący na duszy
mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Był też
weselny dzień, w którym to
dniu pary małżeńskie odnowiły swoje przyrzeczenia. Drżące
głosy mężczyzn i kobiet świadczyły o głębokim wzruszeniu
i prawdzie oczywistej: miłość
nigdy się nie starzeje. W wielu
domach przy wieczornej kolacji
zrobiło się bardzo romantycznie. Kolejny dzień zgromadził
przed ołtarzem wielopokoleniowe rodziny, które pochyliły
głowy, czekając na błogosławieństwo ojca misjonarza. Każdej chwili pożegnania czy rozstania towarzyszą łzy i smutek.
My, którzy byliśmy świadkami
tych misji zachowamy na długo
w naszych sercach słowa ojca
Tadeusza, które niosły wiarę,
nadzieję i zapewnienie o Bożej
Miłości. A obrazy Miłosiernego
Jezusa zawieszone w naszych
domach będą przypominać
nam o prośbie misjonarza, by
często wraz z rodziną stawać w
blaskach promieni wychodzących z Serca Jezusa.
W.Z.
LISTOPAD 2009
Nr 9 (21)/2009
Puls Rymania
DNI ZIEMI
RYMAŃSKIEJ
Rymaniu. 7 listopada odbyło
się spotkanie poświęcone pamięci Profesora Władysława
Panasa, na którym odtworzono filmy przedstawiające
Profesora, prezentowano Jego
twórczość, a wszystko to prze-
7
platane było wspomnieniami
kolegów i znajomych. W spotkaniu udział wziął przyjaciel
Profesora Władysława Panasa,
a zarazem inicjator i pomysłodawca Pan Jerzy Jacek Bojarski – redaktor naczelny pisma
Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Niecodziennik Biblioteczny”
w Lublinie. Na zakończenie
cyku spotkań z kulturą odbyły się obchody Dnia Niepodległości, gdzie wystąpił chór
„Kombatant” oraz uczniowie
Zespołu Szkół Publicznych w
Rymaniu.
To pierwsza w historii gminy tego typu impreza, jesteśmy
zadowoleni, że cieszyła się zainteresowaniem społeczności
lokalnej. Mamy nadzieję, że
od następnego roku zagości na
stałe w naszym gminnym kalendarzu imprez.
K.U.
W dniach 24.10.- 12.11.
br. w sali wiejskiej w Rymaniu
odbyły się Dni Ziemi Rymańskiej, gdzie mieszkańcy Gminy Rymań mieli możliwość
podziwiać twórczość Pani
Wirginii
Wiktorowicz-Stępień, Pani Aliny Korneckiej,
prace z dziedziny rękodzielnictwa Pani Laury Sadeckiej,
rzeźby Pani Teresy Sadowskiej,
zdjęcia i materiały nt. Gminy
Rymań zgromadzone przez
Pana Marka Oleksiewicza
oraz wystawę prac uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w
Nauczyciele Szkoły Filialnej w Drozdowie
serdecznie dziękują
Pani Kierownik PBS w Rymaniu
J. Kożuszek
za przekazanie uczniom klasy I
dofinansowania do książeczek SKO
Wójt Gminy Rymań informuje
Na na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Rymań, przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Działka zabudowana nr 382/3 o powierzchni 0,11
ha w obrębie Gorawino.
W dniu 07 grudnia 2009 r. w Urzędzie Gminy w
Rymaniu odbędą się przetargi ustne nieograniczone na
sprzedaż działek niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w Rymaniu przy ul.
Kwiatowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
- działka nr 134/15 o powierzchni 0,1011 ha - cena
wywoławcza 19 600,00 zł brutto
- działka nr 134/26 o powierzchni 0,1043 ha - cena
wywoławcza 20 500,00 zł brutto
- działka nr 134/31 o powierzchni 0,1160 ha - cena
wywoławcza 22 600,00 zł brutto
Informacje szczegółowe można uzyskać w Urzędzie
Gminy Rymań, parter pokój nr 10 lub telefonicznie pod
nr (94) 358- 31- 27 w. 31.
Puls Rymania
8
NASZA HISTORIA
Kinowo (niemieckie Kienow) leżące miedzy Starninem
i Jarkowem, na przestrzeni minionych wieków, zawsze było
łączone z jedną lub drugą miejscowością. Zawsze też była to
mała lub nawet bardzo mała
miejscowość. W średniowieczu
Kinowo było określane jako
stary dworek. W latach późniejszych zamieszkiwało tam
w 1816 roku 12 mieszkańców.
Widoczne zmiany nastąpiły dopiero około połowy XIX wieku,
ponieważ już w 1864 było 47
mieszkańców, w 1871 – 71, w
1885 - 101, 1895 - 130, 1905 81, 1925 - 113 mieszkańców.
Czy miejscowość ta jest
wymieniana w dokumentach z
dalekiej przeszłości? Jak większość okolicznych wiosek, figuruje ona w dokumentach
kościelnych, na podstawie których przekazywano dawniej
poszczególne
miejscowości
w podległość klasztorom, kościołom itp. I tak w dokumencie z 1177 roku, kiedy to książę
pomorski Kazimierz I przekazał 11 wiosek, w podległość
nowo powstałemu klasztorowi
w Belbuck (Białe Błota koło
Trzebiatowa), jest wymienione Kinowo po raz pierwszy. W
klasztorze tym zostali osadzeni
mnisi z klasztoru z miejscowości Lund w Szwecji. Ponownie
wymieniono je w dokumencie
potwierdzającym przynależność pod klasztor w Belbuck w
1121 roku przez księcia Bolesława III.
Na wskutek różnych tarć
oraz zmian przynależności poszczególnych miejscowości, w
1208 roku, książę Bogusław II,
Kazimierz II i ich matka Anastazja, potwierdzali przynależność szeregu miejscowości,
w tym Kinowa, po podległość
klasztoru norbertanek w Belbuck. Do klasztoru sprowadzono mniszki – norbertanki
z klasztoru w Mariengaarde we
Fryzji.
Ciekawostką dla wielu osób
będzie fakt, iż w 1310 roku biskup kamieński Henryk podjął
decyzję o budowie kościoła w
miejscowości Kinowo. Kościół
ten miał być dla miejscowości Starnin i Jarkowo. W 1320
roku, kolejny Biskup w Kamieniu, Konrad IV potwierdził te
decyzje i kościół taki powstał.
Był on wymieniany w dobrach
klasztoru Belbuck. Prawdopodobnie kościół ten istniał do
początku XVI wieku. Jednak,
kiedy nastąpiła reformacja w
kościołach na Pomorzu, na
temat kościoła w Kinowie jest
już brak informacji. Okresu
reformacji nie przetrwał też
klasztor w Belbuck.
Od średniowiecza nie było
tu już kościoła. Mieszkańcy
podlegali pod kościół w Starninie. W XVI wieku powstał
kościół w pobliskim Starninie,
który objął swoim zasięgiem
również Kinowo. Zbudowany
prawdopodobnie został przez
rodzinę Manteuffel. Wcześniej
też Manteufflowie objęli w
posiadanie ziemie w Kinowie
(również w wielu okolicznych
miejscowościach – zob. historie Starnina, Gorawina Drozdowa). Kościół w Starninie
był utrzymywany przez parafię
w Rzesznikowie przy udziale
właścicieli ziemskich w danej miejscowości. Proboszcz
otrzymywał również daninę w
naturze i taka np. z majątku w
Kinowie (1894 r.) wynosiła 4
korce i 8,30 mecków żyta.
W XIX wieku wszyscy byli
wyznawcami religii protestanckiej poza jedną rodziną
żydowską.
Dopiero w latach 1880,
1884 i 1892, na wskutek podziału miejscowości Manteufflowie zaczęli ograniczać swoje majątki, w tym w Kinowie.
Ostatnim właścicielem w Kinowie był Luis von Manteuffel,
który posiadał tam ziemie do
1899 roku. Kolejnym właścicielem majątku w Kinowie był
Fryderyk Manzke, a od 1906
do 1919 roku Willy Brüggemann. Od 1919 roku, majątek
w Kinowie kupił rotmistrz
LISTOPAD 2009
Stenzel, który kupił także pałac w Starninie. Następnym
właścicielem był Reinhold Ahrendt z Berlina.
W miejscowości tej nigdy
nie było szkoły, a dzieci uczęszczały do szkoły w Starninie.
Kinowo, podobnie jak pobliski
Starnin oraz Jarkowo, było od
zawsze wsią rolniczą, a ziemie
były całkowicie wykorzystane
pod uprawy rolne oraz hodowlę. Na terenach tych uprawiano głównie: zboże (żyto, jęczmień, owies), ziemniaki oraz w
mniejszym stopniu inne rośliny polowe.
W 1922 roku Pomorska
Agencja Ziemi dokonała parcelacji gruntów w Kinowie.
Przygotowywano miejsca dla
osadników przybywających na
te tereny z Prus Zachodnich
oraz z regionu poznańskiego.
W Kinowie wydzielono 22
działki do zasiedlenia. W ten
sposób powstało jedno gospodarstwo 5-10 ha, 18 gospodarstw o wielkości 10-25 ha,
dwa gospodarstwa 25-50 ha.
Pozostawiono majątek okrojony do 57 ha. Dodatkowo, ze
Starnina do Kinowa włączono
4 gospodarstwa. Do obszaru
miejscowości Kinowo włączono także 34,6 ha na drogi,
rowy i gruntów przeznaczone
na cele charytatywne.
Zebrał i opracował
Tadeusz Dach
Puls Rymania
Nr 9 (21)/2009
9
drozdowo
DZIEŃ BEZ SŁODYCZY
„Witaminki, witaminki
dla chłopczyka i dziewczynki.
Wszyscy mamy dziarskie minki,
bo zjadamy witaminki”.
PASOWANIE NA
PIERWSZOKLASISTÓW
„Idę do szkoły, a ze mną
przyjaciele”.
Takim mottem rozpoczęła
się 28 października 2009 roku
w SP w Drozdowie uroczystość
„Ślubowania uczniów klasy I”
pod kierunkiem wychowawczyni M. Pietrzak.
W obecności zaproszonych
gości: Pana Wójta – M. Terleckiego, Pana Dyrektora – H.
Gromka, Pani Kierownik PBS –
J. Kożuszek, Pani B. Szczęśniak
oraz rodziców i nauczycieli „zła
wróżka” – Karolina Berszakiewicz zaczarowała dzieci w „Żół-
todzioby”, które wędrując po
krainach j. polskiego, muzyki,
matematyki, wykazały się dużą
wiedzą w tych dziedzinach.
„Dobra wróżka” – Paulina Zielińska w nagrodę obdarowała
dzieci wieloma upominkami.
Przed złożeniem ślubowania pierwszoklasiści musieli
wypić eliksir wiedzy i połknąć
tabletkę mądrości. Po złożeniu
obietnicy, że będą pilnie się
uczyć Pan Dyrektor Henryk
Gromek przy pomocy zaczarowanego ołówka pasował każde
dziecko na pierwszoklasistę.
DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ
13 października 2009 roku
w Szkole w Drozdowie odbyła
się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. „Mali
artyści” należący do szkolnego
koła teatralno -muzycznego
przygotowali pełne humoru
przedstawienie „Pani na opak”.
W momencie pojawienia
się na scenie, siadając tyłem
do klasy i rzeźbiącej po biur-
ku pani nauczycielki (w rolę
której wcieliła się Patrycja
Truszczyńska) wszystkie dzieci
oniemiały ze zdziwienia. Całe
zamieszanie
spowodowała
wróżka Buzbajera czyli Kornelia Sworowska.
Uroczystość
zakończyła się złożeniem życzeń panu
dyrektorowi i wszystkim pracownikom naszej szkoły oraz
Tymi słowami piosenki rozpoczęła się w naszej szkole już po
raz czwarty akcja „Dzień bez słodyczy”. Tego dnia wszystkie dzieci przyniosły owoce, warzywa oraz pyszne domowe przetwory,
które z apetytem spożywały na każdej przerwie.
Dzieci stwierdziły, że naprawdę można wytrzymać bez zjedzenia cukierka, batonika, chipsów czy też słodkich ciasteczek.
Akcja ta miała na celu promowanie zdrowego stylu życia.
W tym szczególnym dniu
nie zabrakło również miłych
słów, a także upominków, prezentów od zaproszonych gości i
uczniów klasy trzeciej.
Uroczystość zakończyła się
wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem przygotowanym
przez rodziców. W nagrodę za
trud włożony w przygotowanie
całego przedstawienia dzieci
otrzymały gromkie brawa.
wręczeniem przygotowanych
przez dzieci laurek. Gromkie brawa były nagrodą dla
uczniów za ich trud włożony
w przygotowanie przedstawienia.
Puls Rymania
10
Wystawa prac
z owoców i warzyw
Od 5 do 7 października 2009 roku na holu szkolnym w Drozdowie organizowaliśmy wystawę pod hasłem „Owocowo warzywny Cudaczek – Dziwaczek”. Wzbudzała ona wśród oglądających uczniów duże emocje i zachęcała do wykazania się własną
inwencją twórczą. Z dnia na dzień przybywało prac, które prześcigały się w pomysłach. Były stonogi, łabędzie, pingwiny, kaczki,
jeże, lalki, koguty, króliki itp. Łącznie wpłynęło 17 prac. Wszystkie zostały nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami.
GORAWINO
„Ja mały uczeń tej szkoły,
przyrzekamy wszystkim dorosłym,
a szczególnie mamie i tacie, że....”
Pasowanie na ucznia to
bardzo ważne wydarzenie dla
dzieci, rodziców, a także wychowawcy. Jest to święto całej
społeczności szkolnej.
13 października 2009 r.
w Społecznej Szkole Podstawowej w Gorawinie odbyła
się uroczystość „Pasowania
na ucznia” dzieci z klasy I. W
obecności rodziców, wychowawczyni Katarzyny Kaźmierskiej, honorowych gości: wójta
Gminy Rymań p. Mirosława
Terleckiego,
p. Bogumiły
Szczęśniak, księdza Marka
Mierzwy, proboszcza tutejszej
parafii, prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi
Gorawino p. Grażyny Pakos
, wiceprezesa p. Mieczysława Sandorskiego, sołtysa Wsi
Gorawino p. Jana Pastucha, p.
Wiesławy Karpeckiej, sponsora pomocy dydaktycznych dla
szkoły, zebranych nauczycieli
i uczniowskiej braci, dzieci z
klasy I złożyły uroczyste ślubowanie. Wcześniej w słowach
LISTOPAD 2009
Rada Rodziców przy ZSP
w Rymaniu
14 września 2009 r. miało miejsce spotkanie Trójek Klasowych
Rady Rodziców, na którym zostało wybrane Prezydium w składzie:
• p. Renata Janowska – przewodnicząca
• p. Genowefa Siamburska –
z-ca przewodniczącej
• p. Piotr Marcinkowski –
skarbnik
• p. Anna Rogalska – sekretarz
• p. Grzegorz Gerus i p. Anna
Sierecka – członkowie
• W skład Komisji Rewizyjnej
wchodzą:
• p. Ewa Rawicz – Kujawska –
przewodnicząca
• p. Ewa Urbaniak
• p. Elżbieta Długosz
Przewodniczącą Rady Rodziców w Szkole Filialnej w Starninie jest p. Marta Dybowska, a
w Szkole Filialnej w Drozdowie
p. Beata Janiszewska.
W ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku szkolnym Rada Rodziców:
wierszy i piosenek zaprezentowały swoje umiejętności i
wiedzę.
Po prezentacji, ślubowaniu nastąpił akt pasowania na
ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły, kładąc ołówek
na ramieniu pierwszaka i wypowiadając słowa : „Pasuję cię
• sfinansowała zakupione przez
Samorząd Uczniowski rękawiczki
z przeznaczeniem dla uczniów przedstawicieli pocztu sztandarowego;
• dofinansowała wyjazd uczniów
klasy II a do Funki;
• dofinansowała zakupione
z inicjatywy SU antyramy, które pozwolą na wyeksponowanie
ciekawych prac, zdjęć naszych
uczniów;
W imieniu wszystkich pracowników szkoły dziękujemy Rodzicom za przygotowanie poczęstunku z okazji Dnia Edukacji
Narodowej (14.10.2009 r).
Kolejnym zadaniem, wyznaczonym sobie przez RR jest zorganizowanie zabawy andrzejkowej
(zarobkowej) w dniu 21.10.2009 r.
w sali GOK w Rymaniu. Koszt od
pary to 80 zł. Dobra zabawa przy
wspaniałej muzyce – zapraszamy!
Pozyskane w ten sposób fundusze zasilą konto Rady Rodziców.
B.S.
na ucznia Społecznej Szkoły
Podstawowej w Gorawinie.”
Uczniowie klasy I dumni,
szczęśliwi i obdarowani okolicznościowymi dyplomami i
prezentami, wspólnie z gośćmi
zostali zaproszeni przez rodziców na słodki poczęstunek.
Dyrektor i nauczyciele
Społecznej Szkoły Podstawowej
w Gorawinie
serdecznie dziękują
Lechowi Bany
Edmundowi Kaźmierskiemu
Kazimierzowi i Mirosławowi
Malinowskim
za sfinansowanie pomocy dydaktycznych
do nauki języka angielskiego dla uczniów naszej szkoły.
Nr 9 (21)/2009
Puls Rymania
11
LAUREACI SZKOLNYCH KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH
Jak co roku uczniowie kl. IV-VI SP i kl. I-III G z ZSP w Rymaniu biorą udział w konkursach przedmiotowych organizowanych
przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Głównym celem konkursów jest m.in. rozwijanie zainteresowań uczniów, promowanie najzdolniejszych, wdrażanie do samokształcenia.
W roku szkolnym 2009/2010 Kuratorium organizuje 2 konkursy dla szkół podstawowych i 10 dla gimnazjów. Są one prowadzone
w formie trzystopniowych eliminacji:
stopień- etap szkolny
( do 10.10.2009r. ),
stopień- etap rejonowy ( do 15.12.2009r.),
stopień- etap wojewódzki ( do 27.02.2010r.).
Konkursy przedmiotowe zawsze cieszyły się wśród uczniów powodzeniem, jednak w bieżącym roku szkolnym liczba uczestników
( co bardzo cieszy ) przerosła nasze oczekiwania. Ogółem z całej szkoły z zadaniami konkursowymi zmagało się 123 uczniów, w tym
ze szkoły podstawowej- 24, z gimnazjum- 99. Przy czym niektórzy uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w
kilku konkursach. A oto lista LAUREATÓW ETAPU SZKOLNEGO, którzy będą reprezentować ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W RYMANIU w eliminacjach rejonowych:
Lp.
Konkurs
Nazwisko, imię laureata
klasa
Malinowski Michał
3a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Matematyczny
Matematyczny z elementami przyrody
Historyczny z elementami wos
Chemiczny
Geograficzny
Fizyczny z elementami astronomii
Języka polskiego z elementami historii
Biologiczny
Języka angielskiego
Polonistyczny
Piecyk Arkadiusz
3b
Blutke Błażej
3a
Justyńska Agata
6b
Obszyńska Aleksandra
6b
Byczkowiak Marta
6a
Piecyk Arkadiusz
3b
Szpeciński Przemysław
2c
Truchta Magdalena
2c
Pyzia Patryk
2c
Baliński Krystian
2a
Malinowski Michał
3a
Blutke Błażej
3a
Piecyk Arkadiusz
3b
Teper Mariusz
2b
Szpeciński Przemysław
2c
Blutke Błażej
3a
Przydatek Marcin
3a
Soćko Anna
3b
Justyńska Agata
6b
Obszyńska Aleksandra
6b
Piecyk Katarzyna
4b
Soćko Anna
3b
Kornecka Żaneta
3b
Figurska Klaudia
2a
Teper Mariusz
2b
Piecyk Arkadiusz
3b
Przydatek Marcin
3a
Kornecka Żaneta
3b
Grzejdak Kamila
3a
Teper Mariusz
2b
Przed zwycięzcami i ich opiekunami ogrom pracy- intensywne przygotowania do 2. stopnia konkursów. Gratulując sukcesów na szczeblu szkolnym, życzymy jednocześnie powodzenia w kolejnych etapach.
I.J.
12
Puls Rymania
Klasa
VI b
Va
II b
Ia
Va
Z życia Samorządu
Uczniowskiego w ZSP
w Rymaniu
Z okazji Dnia Chłopaka – 30.09.2009r. oprócz życzeń, odbyły się wybory na Mistera Szkoły. Spośród trzynastu kandydatów
zgłoszonych przez poszczególne klasy, w głosowaniu wszystkich
uczniów, największą sympatię zyskał uczeń klasy IIIb – Szymon
Figa. Serdecznie gratulujemy!
1 października to Dzień Wegetarianina. Wzorem roku ubiegłego
każda klasa przyniosła przygotowaną przez siebie jarską sałatkę wraz
z przepisem, której walory smakowe oceniała niezależna komisja. Najwięcej głosów w ocenach jury zebrały następujące sałatki:
Nazwa sałatki
Owocowa z arbuzem
Chińska (z makaronem z zupek)
Wariacje smakowe (tradycyjna)
Owocowa z galaretką
Owocowa z ananasem
LISTOPAD 2009
Ilość pkt.
62
56
52
52
51
Miejsce
I
II
III
III
IV
Z tej samej okazji klasy zaprezentowały przygotowane własnoręcznie owocowo-warzywne nakrycia głowy, które zostały
zaprezentowane wszystkim uczniom w czasie długiej przerwy.
I miejsce – klasa III a
II miejsce – klasa II b
III miejsce – klasa III b
IV miejsce – klasa II a
V miejsce – klasa IV a
VI miejsce – klasa I b
VII miejsce – klasa VI b
VIII miejsce – klasa I a
IX miejsce – klasa VI a
X miejsce – klasa IV b
XI miejsce – klasa V b
Przygotowane przez uczniów sałatki były sprzedawane przez
przedstawicieli SU, a dochód z nich zasilił konto samorządu.
6.10.2009r. odbyło się wielkie grillowanie na dziedzińcu szkolnym. Można było kupić i zjeść pieczonego ziemniaka lub kiełbaskę.
Bardzo dziękujemy za ogromną pomoc i pracę następującym mamom: p.Annie Siereckiej, p.Renacie Janowskiej, p.Dorocie Pyzia,
p.Genowefie Siamburskiej, P.Renacie Dębskiej, p.Renacie Koperskiej p.Elżbiecie Dziemidok.
Była to również okazja do pozyskania funduszy na potrzeby
SU.
B.S.
Nr 9 (21)/2009
Puls Rymania
Pięć medali dla Rymania
29.10.2009 r. reprezentacja Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu startowała w Indywidualnych Mistrzostwach Powiatu Kołobrzeskiego w Biegach Przełajowych.
Wystartowało 12 zawodników ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, zdobywając aż 5 medali.
- w kategorii klas IV i młodszych II miejsce w powiecie i
srebrny medal wywalczył SZYMON RAKOWSKI - uczeń z SP Filia w Dębicy
- wśród piątoklasistów III miejsce w powiecie i brązowy medal
zdobył PATRYK WYSZYŃSKI
- w klasach gimnazjalnych bardzo dobrze zaprezentowali się:
kl. I
- WOJCIECH DYLEWSKI - III miejsce w powiecie i brązowy
medal
13
kl. II
- MAGDALENA TRUCHTA - bardzo ładny bieg, II miejsce w
powiecie i srebrny medal
- PRZEMYSŁAW SZPECIŃSKI - rewelacyjny występ, MISTRZOSTWO POWIATU KOŁOBRZESKIEGO i złoty medal
Poza medalistami startowali także:
wśród uczniów klas IV i młodszych: MACIEJ PILEWSKI (6.
miejsce), PIOTR KRAJNIAK (14. miejsce)
wśród uczniów klas VI: EWELINA SIENKIEWICZ (10. miejsce), HUBERT MALINOWSKI (14. miejsce)
w kategorii klas gimnazjalnych:
- klasy I: FIRDEZ MULLARAMA (7. miejsce)
- klasy II: DANIEL BRZOZA (6. miejsce), DAWID GERUS (11.
miejsce)
Uczestnikom, a zwłaszcza medalistom, gratulujemy, życząc
dalszych sukcesów. Jednocześnie zachęcamy innych do aktywnego
udziału w życiu sportowym Rymania, powiatu kołobrzeskiego oraz
województwa zachodniopomorskiego.
ZAWODY WĘDKARSKIE
26 września 2009 r. na jeziorze Popiel odbyły się Zawody
Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Rymań. W imprezie wzięli
udział wędkarze z koła PZW Rymań.
Połów ryb odbywał się metodą spinningową. Ogólnie złowiono 6 szczupaków i 1 okonia.
I miejsce i Puchar Wójta Gminy Rymań :
Ryszard Wołodkiewicz – 1620 pkt
II miejsce :
Mirosław Kubicki – 880 pkt
III miejsce :
Mirosław Tkacz – 800 pkt
Impreza odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie.
Wszystkim, a w szczególności zwycięzcom gratulujemy i
życzymy sukcesów na kolejnych zawodach.
UWAGA na grypę
Zakażenia spowodowane przez wirus grypy rejestruje się we wszystkich
przedziałach wieku, począwszy od noworodków aż do nestorów. Epidemie grypy
występują w każdym sezonie epidemicznym, z różnym nasileniem w zależności
od sezonu. Dlatego też zakażenie spowodowane przez ten wirus pozostaje nadal
aktualnym, poważnym zagrożeniem, wymagającym sięgnięcia po wszelkie dostępne nowe metody kontroli i profilaktyki w celu minimalizacji jego corocznych
skutków.
W Polsce szczyt zachowań na grypę i choroby wywołane przez wirusy
grypopodobne w zależności od sezonu epidemicznego przypada w pierwszym
kwartale roku. W okresie tym rejestruje się od paruset tysięcy do paru milionów
przypadków. Procentowy udział zachorowań dzieci na ogólną liczbę zarejestrowanych przypadków waha się w przedziale 25,2%–56,8%. Na podstawie danych
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA na całym
świecie z powodu grypy rocznie choruje około 100 mln ludzi, a w zależności od
epidemii umiera od 20 000 do ponad 40 000, zaś hospitalizowanych jest od 114
000 do ponad 300 000 osób.
Grypa jest groźna dla każdego. Jednak najbardziej narażone są osoby z grup
podwyższonego ryzyka. Należą do nich zarówno dzieci, jak i dorośli z chorobami przewlekłymi, szczególnie układu oddechowego, nerek, uszkodzonym lub
osłabionym układem odpornościowym, chorzy na astmę. Światowa Organizacja
Zdrowia mówi, że do grupy podwyższonego ryzyka należy zaliczyć także wszystkie osoby po 50 roku życia.
Grypa, co jest bardzo charakterystyczne, występuje nagle. Choroba po prostu “zwala z nóg”. Jej objawy ogólne to: złe samopoczucie, rozbicie, dreszcze,
przeczulica skóry, ciepłota ciała powyżej 38ºC. Objawy ze strony układu oddechowego to: surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, tzw. suchy, “szczekający” kaszel. Mogą także wystąpić bóle głowy, brak
łaknienia, bóle mięśni, bóle stawów, biegunka, bóle brzucha, nudności. Te ostatnie objawy dotyczą zwłaszcza dzieci między 5 - 14 rokiem życia. Są one bardzo
często mylnie diagnozowane jako zapalenie wyrostka robaczkowego. Przebieg
grypy jest zależny od zjadliwości wirusa, wieku pacjenta, stylu życia, współistnienia innych chorób.
Najczęstszymi powikłaniami ze strony układu oddechowego są zapalenie
oskrzeli i zapalenie płuc. U małych dzieci występuje możliwość zapalenia ucha
środkowego. W 2000 r. Komitet Doradczy ds. Szczepień WHO rozważał wprowadzenie w grupie dzieci (5-14 lat) obowiązkowych szczepień.
W związku z powyższym, zachęcamy wszystkich do szczepień, ponieważ
jest to jedyna i skuteczna metoda walki z grypą , a najważniejsza jest profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka. Skuteczność szczepień przeciwko grypie zależy
od takich czynników jak: wiek pacjenta, jego ogólny stan zdrowia - w tym stan
immunologiczny - oraz od stopnia podobieństwa między szczepami wirusa krążącymi w środowisku, a zawartymi w szczepionce. Badania nad skutecznością
szczepionki przeciw grypie ujawniły korzyści we wszystkich grupach wiekowych. W grupie zdrowych, dorosłych skuteczność ta kształtuje się na poziomie
70-90 procent. U osób starszych i dzieci jest nieco niższa i wynosi średnio około
60 procent. Jeżeli chodzi o czas szczepień przeciwko grypie, to termin nie ma
jakiegoś szczególnego uzasadnienia, nie ma żadnych terminów, do których należy się szczepić! Można zaszczepić się nawet wtedy, gdy rozpocznie się epidemia.
Jednakże osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny się zaszczepić przed
sezonem grypowym, ze względu na to, że ich system immunologiczny jest osłabiony i najdrobniejsza infekcja grypowa może spowodować zaostrzenie choroby.
Przeciwciała wytwarzane są w organizmie już po 7 dniach po szczepieniu, lecz ze
względu na to, że wirus grypy jest bardzo plastyczny, musimy co roku uaktualniać skład szczepionki i co roku powtarzać szczepienie.
Opracowano na podstawie strony internetowej www.poradnikmedyczny.pl
K.U.
Puls Rymania
14
LISTOPAD 2009
SIATKÓWKA DZIEWCZĄT
Kolejny sezon rozpoczyna Międzypowiatowa Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt organizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego z kilku gmin. Również w tym roku
reprezentacja Gimnazjum w Rymaniu będzie rywalizować o miano Najlepszej Drużyny.
RUNDA JESIENNA
ZAKOŃCZONA
Zakończyła się runda jesienna sezonu 2009/2010 dla piłkarzy Syreny – Grot
Rymań. Drużyna z Rymania występująca w grupie II klasy „A” spisała się
bardzo dobrze. W dziewięciu meczach
odniosła osiem zwycięstw, doznając
tylko jednej porażki, strzelając 25 bramek i tracąc zaledwie 11. Bilans rund
pozwolił zespołowi zająć I miejsce w tabeli. Najlepszym strzelcem Syreny został
z 8 trafieniami napastnik Paweł Borek.
Podczas całej rundy w drużynie pano-
wała bardzo dobra atmosfera, nie było
mowy o żadnych kłótniach czy nieporozumieniach. Niektórzy zawodnicy potrafili przejechać nawet pół Polski, by w
niedzielę honorowo stawić się na przedmeczowej zbiórce. To właśnie ogromne
zaangażowania każdego z zawodników
pozwoliło drużynie osiągnąć tak dobry
wynik. Piłkarze i działacze Syreny Grot
Rymań postawili sobie przed sezonem
jeden podstawowy cel: awans do klasy
okręgowej. Po pierwszej rundzie są lide-
Tegoroczne rozgrywki prowadzone
będą w nieco innej formule niż przed rokiem: mianowicie w dwóch grupach po
cztery drużyny. Dziewczęta z Rymania
znalazły się w grupie z: Brojcami, Kołobrzegiem i Drzonowem. Drugą grupę
stanowią zawodniczki z: Gościna, Karlina,
Tychowa i Ustronia Morskiego. Do dalszego etapu rozgrywek awansują po dwie
najlepsze drużyny z obu grup.
Życzymy naszym siatkarkom sukcesów i prosimy sympatyków siatkówki i
mieszkańców gminy Rymań - TRZYMAJCIE KCIUKI.
Oto skład reprezentacji Gimnazjum w
Rymaniu:
Magda Truchta
1
Natalia Dębska
2
Angelika Dylewska
3
Marta Wojtaszek
4
Patrycja Dębska
5
Aleksandra Rzym
6
Alicja Karpińska
7
Klaudia Figurska
8
Magda Dybowska
9
Anna Soćko
10
Ula Szymanek
11
rami rozgrywek i pewnie zmierzają do osiągnięcia
upragnionego celu. W rundzie jesiennej drużynę
Syreny Grot Rymań reprezentowali: Jonasz Dworek, Jarosław Golik, Arkadiusz Ganiszewski, Tomasz Rodak, Dariusz Koper, Łukasz Rzym, Damian
Romańczuk, Dariusz Klimkowski, Jacek Okoń, Łukasz Radoń, Jan Łukaszek, Piotr Obara. Prezesem
klubu jest Paweł Stępień, w-ce prezesem Jan Figa,
kierownikiem drużyny Tomasz Bugaj, a trenerem
zawodników Dariusz Koper. Podczas przerwy zimowej drużyna planuje mocno potrenować w hali,
by na wiosnę osiągnąć równie dobre wyniki jak jesienią.
Poniżej przedstawiamy tabelę klasyfikacji rundy
jesiennej:
A klasa Koszalin grupa II 2009/2010
1.
Syrena – Grot Rymań
24 pkt
25/11
2.
Radew Białogórzyno
18 pkt
25/17
3.
Jantar Siemyśl
16 pkt
23/16
4.
Grot Gorawino
13 pkt
14/10
5.
Płomień Pobłocie Wlk
12 pkt
25/22
6.
Barkas Obroty
12 pkt
25/20
7.
Pogoda Nasutowo
8 pkt
18/19
8.
Resko Karcino
7 pkt
12/22
9.
Korona Strachomino
4 pkt
14/30
10.
Płomień II Myślino
4 pkt
8/22
D.K.
W związku z nie zakończoną jesienną rundą 2009/2010 dla drużyny Grot Gorawino o ich
wynikach napiszemy w kolejnym numerze Pulsu
Rymania .

Podobne dokumenty