Regulátory FOXY CAR R - 120SB

Komentarze

Transkrypt

Regulátory FOXY CAR R - 120SB
REGULÁTORY
DANIEL PELIKAN
Instrukcja obsługi regulatora
FOXY CAR 1:8
R-120SB
do bezszczotkowych silników elektrycznych
Tłumaczenie i opracowanie: Ludomir Rogalski
2012-02-10 Piotrków Trybunalski
E-Mail: [email protected]
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
Spis treści
Strona
■ Wstęp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….………………….. 3
■ Opis i funkcje ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………………………..…….…………. 3
■ Funkcje programowalne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…….… 3
■ Podstawowe dane techniczne ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..………… 4
■ Podłączanie regulatora FOXY CAR 1:8 ………………………………………………………………………………………….…………………………….……...……..…….. 4
○ Schemat podłączania regulatora FOXY CAR 1:8 R-120SB …………………………..…………………………………..………..………. 6
■ Programowanie regulatora FOXY CAR 1:8 ……….…………………………………………………………………………………………………………………….……. 7
○ Kalibracja drąŜka gazu …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………….…..…… 7
■ Funkcje programowalne/Ustawienia domyślne ………………………………………….………………………………………………….…………..……….……… 8
■ Opis funkcji programowalnych .................................................................................................................................................................................................................…..………. 9
1. PCO (Power Cut Off) – napięcie odcięcia silnika napędowego …………………………………………………………..….….…… 9
2. Tryby jazdy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..…………. 9
3. Kąt wyprzedzenia (Komutacja) ………………………………………………………………………………………………………………………………...………………...…………. 10
4. Przyśpieszenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…..……….…… 11
5. Moc silnika na biegu wstecznym……………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………..……… 11
6. Limit gazu ………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………….……… 11
7. Intensywność hamowania ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….………. 11
8. Intensywność hamulca w „neutrum” ……………………………………………….…………………………………………………....……………………………….……..…. 11
9. Częstotliwość PWM ………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………. 12
10. Szerokość „neutrum” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 12
■ Zasady bezpiecznej eksploatacji ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 12
■ Programowanie regulatora kartą programującą FOXY CARD CAR 1:8 ………………………….……..….……..…………. 13
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
2/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
Drogi Przyjacielu,
dziękujemy, Ŝe zechciałeś kupić nasz nowy produkt, elektroniczny regulator obrotów do
bezszczotkowych silników elektrycznych. Regulatory linii FOXY CAR pokrywają cały
zakres zastosowań w modelach samochodów RC klas Off-Road i On-Road, począwszy
od modeli w skali 1:18 a skończywszy na modelach w skali 1:8.
Jesteś posiadaczem nowoczesnego regulatora z rozszerzonymi moŜliwościami progra mowania i ustawiania wymaganych parametrów. Regulator FOXY CAR R-120 SB
moŜesz łatwo i szybko programować kartą programującą FOXY CARD CAR 1:8.
Karta sprzedawana jest w komplecie z regulatorem.
Regulatory posiadają zintegrowany, bardzo wydajny zasilacz impulsowy SBEC, który
umoŜliwia uŜycie serwomechanizmów cyfrowych o duŜym poborze prądu.
OPIS I FUNKCJE
○ Programowanie kartą programującą FOXY CARD CAR 1: 8
○ Impulsowy SBEC 6,0V/3,0A
○ Zasilanie: 2 – 6 ogniw Li-Pol lub 5 – 18 ogniw NiCd/NiMH
○ Aktywne chłodzenie zintegrowanym wentylatorem
○ Zabezpieczenia: PCO, przeciąŜeniowe, przed utratą sygnału, przed zablokowaniem silnika
○ Tryby jazdy: do przodu/hamulec, do przodu/hamulec/wsteczny
○ Kalibracja drąŜka sterowania silnikiem napędowym
(dalej w tekście nazywanym równieŜ „drąŜkiem gazu”)
○ Zmiana częstotliwości PWM (8kHz/16kHz)
○ Kompatybilność z silnikami sensorowymi NOVAK, LRP, ORION
FUNKCJE PROGRAMOWALNE
1. PCO – napięcie odcięcia silnika napędowego (Zabezpieczenie napięciowe)
2. Tryb jazdy
3. Kąt wyprzedzenia (Komutacja)
4. Przyśpieszenie
5. Moc silnika na biegu wstecznym
6. Limit gazu
7. Intensywność hamowania
8. Intensywność hamulca w „neutrum”
9. Częstotliwość PWM
10. Szerokość „neutrum”
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
3/15
Tak
Tak
55x60x40
170
5
Pamiętaj równieŜ o tym, Ŝe jesteś właścicielem
modelu i Ty odpowiadasz za wszystkie ewentualne
szkody spowodowane (umyślnie lub nieumyślnie)
podczas uŜytkowania modelu!
6V/3A
Napięcie
wentylatora
(V)
Regulator naleŜy uŜytkować z rozwagą i z zachowa niem podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby nie
doszło do obraŜenia ciała uŜytkownika lub osób
towarzyszących!
5-18 NC/
2-6 Li-Pol
Masa
z przewodami
(g)
Pracujący silnik w połączeniu z elementami napędu jest
bardzo niebezpieczny! Niewłaściwy montaŜ, złe połą czenie, niezachowanie podstawowych zasad bezpieczeń
- stwa podczas uŜytkowania regulatora moŜe spowodo wać obraŜenia ciała osoby obsługującej, uszkodzenie
lub całkowite zniszczenie regulatora a nawet poŜar…
Po zakończeniu kaŜdego biegu (jazdy) model stawiaj na
podstawce, dokładnie sprawdzaj wszystkie połączenia
lutowane i zaizolowane, montaŜ i chłodzenie regulatora.
>8
BEC
Silniki
Gabaryty (mm)
Silniki
(Napięcie/ bezsensorowe sensorowe (z wentylatorem)
Prąd)
Przed podłączeniem i uruchomieniem regulatora
zapoznaj się dokładnie z tą instrukcją. Instrukcja ta jest
nieodłączną częścią wyrobu i zawiera wszystkie nie zbędne informacje o bezpiecznym i prawidłowym uŜytko
- waniu regulatorów. Instrukcję przechowuj w dostępnym
miejscu tak, aby podczas programowania wymaganych
parametrów mieć ją zawsze pod ręką…
© 2012 Ludomir Rogalski
PODŁACZANIE REGULATORA FOXY CAR 1:8 R-120SB
FOXY
120/760
R-120SB CAR
)
Silnik Zasilanie
Prąd (A)
TYP
(Liczba (Liczba
Ciągły/
REGULATORA Chwilowy zwojów ogniw)
PODSTAWOWEDANE
DANETECHNICZNE
TECHICZNE
PODSTAWOWE
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
Regulatory FOXY CAR R-120SB
4/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
○ Przewody siłowe (łączące regulator z silnikiem napędowym) moŜesz bezpośrednio przy lutować do wyprowadzeń prądowych silnika lub zastosować pozłacane złącza dobrej jakości.
Wszystkie połączenia lutowane naleŜy wykonać bardzo starannie bez uŜycia kwasu i pasty
lutowniczej. Do lutowania naleŜy stosować lut cynowy z kalafonią. Polutowane złącza naleŜy
dobrze zaizolować np. koszulkami termokurczliwymi w ten sposób, aby nie doszło do
przypadkowego zwarcia!
Zasilanie (+)
Przewód czerwony
Przewód siłowy
„C” pomarańczowy
Przewód siłowy
„B” Ŝółty
Zasilanie (-)
Przewód czarny
DwuŜyłowy przewód
zasilający wentylator
(„FAN”)
z gniazdkiem JR
Przewód siłowy
„A” niebieski
Przełącznik
ON/OFF
Gniazdko
„SENSOR”
TrzyŜyłowy przewód
z wtyczką JR
Przycisk kalibracji
„SET”
○ Do przewodów zasilających regulatora („+” czerwony i „-” czarny) starannie przylutuj złącza
tego samego typu, jakie masz w akumulatorach
- wspaniałe, pozłacane złącza firmy JETI model o średnicy 5,5mm z wlutowanym rezystorem
SMD, który eliminuje zjawisko „iskrzenia styku”, co znacznie wydłuŜa Ŝywotność złączy.
- pozłacane złącza o średnicach 6mm (nr kat 7945) i 8mm (nr kat 7948) dla prądów wyŜszych.
○ Wtyczkę JR regulatora włącz do odbiornika RC – gniazdko „gazu” (sterowania silnikiem).
W regulatorach z układem BEC lub SBEC odbiornik RC i serwomechanizmy zasilane będą
z akumulatora napędowego.
○ Podłączając regulator do silnika sensorowego naleŜy pamiętać o tym, Ŝe oprócz przewodów
siłowych („A” – niebieski, „B” – Ŝółty i „C” – pomarańczowy), które naleŜy przylutować do
odpowiednich wyprowadzeń prądowych silnika, musisz równieŜ połączyć silnik
z regulatorem specjalnym, wieloŜyłowym przewodem sensorowym. Przewód sensorowy
sprzedawany jest razem z silnikiem.
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
5/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
Schemat podłączania regulatora FOXY CAR 1:8
Przewód połączeniowy SENSOR
Czarny
Regulator
Czerwony
Sensor
Silnik
Akumulator
Niebieski
Sensor
śółty
Silnik
Pomarańczowy
Przełącznik ON/OFF
Do odbiornika RC – kanał „gazu”
○ Podłączając regulator do silnika bezsensorowego (Sensorless) naleŜy przewody siłowe:
„A” – niebieski, „B” – Ŝółty i „C” – pomarańczowy, przylutować do właściwych wyprowadzeń
prądowych silnika. JeŜeli wał silnika obraca się w kierunku przeciwnym, to naleŜy zamienić
nawzajem dwa z trzech przewodów siłowych.
○ Wentylator chłodzący o napięciu znamionowym 5,0V (max 6,0V) podczas normalnej pracy
zasilany jest ze zintegrowanego stabilizatora napięcia (BEC) regulatora. DwuŜyłowy przewód
„FAN” z gniazdkiem JR słuŜy (po podłączeniu zasilania) do chłodzenia regulatora podczas
postoju modelu w boksie, czyli wtedy, kiedy do regulatora nie jest podłączony akumulator
napędowy. Do zasilania wentylatora chłodzącego moŜesz uŜywać 4-5 ogniw NiCd/NiMH.
Pamiętaj! Nigdy nie podłączaj zasilania do gniazdka przewodu „FAN”, jeśli do
regulatora podłączony jest akumulator napędowy!
○ Sygnalizacja diod LED regulatora - automatyczna detekcja typu podłączonego silnika
Po podłączeniu akumulatora i włączeniu regulatora nastąpi automatyczna detekcja typu
silnika napędowego (sensorowy/bezsensorowy) połączona z sygnalizacją diod LED.
Sygnalizacja stanu funkcji
Stan funkcji
Niskie napięcie akumulatora napędowego
Wysoka temperatura regulatora i silnika (95°)
Silnik sensorowy (Sensored)
Silnik bezsensorowy (Sensorless)
© 2012 Ludomir Rogalski
LED
Stan LED
Czerwona
Miga
Pomarańczowa
Miga
Czerwona i pomarańczowa
Świecą
Pomarańczowa
Świeci
Regulatory FOXY CAR R-120SB
6/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
PROGRAMOWANIE REGULATORA
FOXY CAR 1:8
Kalibracja drąŜka gazu
1. Włącz nadajnik RC, ustaw wielkości wychyleń drąŜka gazu (drąŜek sterowania silnikiem
napędowym) na +/- 100%. Włącz odbiornik RC i regulator.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk kalibracji „SET” umieszczony w obudowie przełącznika
regulatora, czekaj około 4 sekund, do momentu, kiedy zapali się pomarańczowa dioda LED.
Puść przycisk „SET”.
3. Przesuń drąŜek gazu w pozycję „gaz max”, czerwona dioda najpierw miga a po chwili zapali
się i uzwojenie silnika wygeneruje dźwięk. Teraz przesuń drąŜek gazu w pozycję „hamulec/
bieg wsteczny”, jeŜeli zapali się tylko dioda czerwona to musisz zmienić kierunek wychyleń
drąŜka gazu w nadajniku RC. Po zmianie kierunku wychyleń zaczynaj proces kalibracji od
punktu 2.
4. Przesuń drąŜek gazu w pozycję „hamulec/bieg wsteczny”, pomarańczowa dioda LED miga
a po chwili zapali się i uzwojenie silnika wygeneruje dźwięk.
5. Teraz przesuń drąŜek gazu w pozycję „neutrum”. Diody, czerwona i pomarańczowa migają
a po chwili zapalą się i uzwojenie silnika wygeneruje dźwięk. Potem diody zgasną – proces
kalibracji został zakończony.
6. Wyłącz regulator.
7. Ponownie włącz regulator. Regulator przygotowany jest do pracy.
UWAGA! Pamiętaj, Ŝe po zmianie nadajnika RC musisz ponownie przeprowadzić
proces kalibracji.
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
7/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
OPIS FUNKCJI PROGRAMOWALNYCH
1. PCO – napięcie odcięcia silnika napędowego:
2,6V/2,8V/3,0V/3,2V/3,4V na ogniwo lub zabezpieczenie wyłączone.
Inteligentny system zabezpieczający akumulatory przed ekstremalnym rozładowaniem - jest to
bardzo waŜne zwłaszcza dla akumulatorów litowych. Zabezpiecza równieŜ słabsze ogniwa
NiCd/NiMH przed moŜliwością przebiegunowania.
●
UŜywaj tylko dobrze naładowanych akumulatorów! Tylko wtedy regulator bez problemu
rozpozna liczbę ogniw! Nie naleŜy doładowywać akumulatora zasilającego, jeśli jest
podłączony do regulatora!
Jeśli napięcie akumulatora napędowego będzie niŜsze od 9V, to regulator automatycznie
rozpozna go jako „2S Li-Pol”. JeŜeli napięcie akumulatora będzie w zakresie 9,0V – 12,0V, to
regulator rozpozna go jako „3S Li-Pol”, bez względu na to, jaki typ akumulatora aktualnie jest
podłączony.
● Akumulatory Li – Pol.
Wymaganą wartość napięcia odcięcia ustawiaj kartą programującą FOXY Card Car 1:8.
Regulator na bieŜąco monitoruje napięcie akumulatora napędowego i odetnie silnik
w momencie, kiedy napięcie odcięcia przekroczy zaprogramowany poziom.
● Akumulatory Li – Fe (A123, LiFePO4).
Pamiętaj, Ŝe akumulatory Li – Fe nie mogą być rozładowane poniŜej 2,8V/ogniwo!
Wartość napięcia odcięcia zawsze ustawiaj na poziomie 2,8V/ogniwo lub 3,0V/ogniwo.
Pamiętaj! Jeśli uŜywasz akumulatorów litowych, to nigdy nie wyłączaj zabezpieczenia
prądowego! Nie ustawiaj parametru nr 6 (Zabezpieczenie wyłączone).
● Akumulatory NiCd/NiMH.
Jeśli uŜywasz sześcioogniwowych akumulatorów NiCd lub NiMH nie musisz ustawiać
zabezpieczenia napięciowego. Regulator automatycznie rozpozna akumulator jako „2S Li-Pol”
- wyjściowa wartość napięcia odcięcia dla 6 ogniw NiCd/NiMH. Natomiast, jeŜeli będziesz
uŜywał akumulatora napędowego złoŜonego z więcej niŜ 6 ogniw, to wartość napięcia odcięcia
musisz zawsze zaprogramować!
Np. JeŜeli masz ośmioogniwowy akumulator NiMH/NiCd , to napięcie odcięcia musisz ustawić
na poziomie 6,4V – 8,0V (0,8V – 1,0V/ogniwo tj. 8 x 0,8V = 6,4V lub 8 x 1,0V = 8,0V) regulator
automatycznie wykryje jako „3S Li-Pol” (ośmioogniwowy akumulator NiMH posiada napięcie
znamionowe 9,6V, napięcie maksymalne to 12V), więc aby „wejść” w wymagany zakres
musisz ustawić wartość 2,6V/ogniwo (wartość napięcia odcięcia będzie na poziomie
3 x 2,6V = 7,8V).
2. TRYBY JAZDY
● Parametr 1. Jazda do przodu (bez biegu wstecznego) /Hamulec.
Jest to typowe ustawienie dla uczestników zawodów (zawodnicze) – bieg wsteczny jest
wyłączony, poniewaŜ regulamin większości rozgrywanych zawodów, modeli samochodów
sterowanych radiem zabrania uŜywania biegu wstecznego.
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
9/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
● Parametr 2. Jazda do przodu/STOP(Neutrum)/Wsteczny (Ustawienie domyślne)
Tryb pracy przeznaczony do normalnej, rekreacyjnej jazdy modelem.
Jeśli organizator dopuszcza uŜywanie biegu wstecznego, tryb ten moŜe być równieŜ uŜywany
na zawodach.
Pamiętaj o tym, Ŝe aby zmienić kierunek jazdy modelu np. na wsteczny po jeździe do przodu
(lub odwrotnie) regulator wymaga, aby drąŜek gazu pozostał w pozycji „NEUTRUM” („STOP”)
przynajmniej przez 2 sekundy, dopiero potem moŜesz jechać w kierunku przeciwnym. Przerwa
czasowa pozwala na znaczne zmniejszenie prędkości modelu i zabezpiecza zespół napędowy
samochodu przed uszkodzeniem.
(t)-2.16558(e)41287777(w)11.5815((i)222]TJł/R23 12 3117(i)1.87122(n)-4.33117(i)1.87122(e)
Zawsze najpierw zatrzymaj model a dopiero po tym przesuń drąŜek w pozycję „bieg wsteczny”
(lub odwrotnie).
3. KĄT WYPRZEDZENIA (KOMUTACJA).
Ustawienie właściwego kąta wyprzedzenia zapewni maksymalną sprawność (i oczywiście
czas jazdy modelu) silnika napędowego modelu. Ustawienie domyślne „NORMAL” zapewnia
duŜą moc przy wysokiej sprawności a tym samym równieŜ dłuŜszy czas jazdy modelu.
Ustawiając większy kąt wyprzedzenia uzyskasz wyŜszą moc, ale kosztem znacznie większego
poboru prądu i niŜszej sprawności (znacznie krótszy czas jazdy modelu) a silnik będzie
bardziej się rozgrzewał. Pamiętaj, Ŝe kaŜdy typ silnika będzie inaczej reagował na zmiany kąta
wyprzedzenia!
● Parametr 1. Bardzo mały kąt wyprzedzenia - zapewnia maksymalną sprawność przy
niŜszej mocy. Wartość ta zalecana jest dla jazdy po twardych nawierzchniach i dla silników
wysokoobrotowych – liczba obrotów na Volt/mała liczba zwojów.
● Parametr 2. Mały kąt wyprzedzenia – zalecany jest dla jazdy po nawierzchniach
miękkich i dla jazdy rekreacyjnej z naciskiem na długi czas jazdy modelu.
● Parametr 3. „NORMAL” (Ustawienie domyślne), zapewnia duŜą moc przy wysokiej
sprawności. Zalecane dla większości silników.
● Parametr 4. DuŜy kąt wyprzedzenia – zapewnia wyŜszą moc przy większym poborze
prądu. Czas jazdy modelu będzie krótszy. NaleŜy monitorować temperaturę silnika! Przy tym
ustawieniu silniki z wyŜszym KV/mniejszą liczbą zwojów będą bardzo szybko się rozgrzewały.
Maksymalna temperatura pracy silnika to 74°C - 82°C . WyŜsza temperatura moŜe uszkodzić
silnik napędowy w Twoim modelu!
● Parametr 5. Bardzo duŜy kąt wyprzedzenia – to ustawienie zapewnia najwyŜszą moc,
ale naleŜy uŜywać go z zachowaniem maksymalnej ostroŜności z monitorowaniem
temperatury silnika.
UWAGA. Przy tym ustawieniu moŜe dojść do przegrzania silnika napędowego. Monitoruj
temperaturę silnika i dbaj o to, aby jego temperatura nie przekroczyła 74°C - 82°C. Pami ętaj,
Ŝe przekroczenie tej temperatury grozi trwałym uszkodzeniem silnika lub regulatora!
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
10/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
4. PRZYŚPIESZENIE.
Korzystając z tej funkcji moŜesz ograniczać szybkość rozruchu silnika z 0 do 100% mocy.
Jeśli ustawisz parametr 1 – „Przyśpieszenie małe”, model będzie ruszał powoli i uzyskasz
najdłuŜszy czas jazdy. Ustawiając parametr 4 – „Przyśpieszenie bardzo duŜe”, uzyskasz
maksymalne przyśpieszenie z „paleniem gumy”! Takie ustawienie wymaga stosowania „bardzo
twardych” akumulatorów napędowych, poniewaŜ prądy rozruchowe mogą być bardzo duŜe.
JeŜeli silnik przerywa lub „zacina się”, ewentualnie dochodzi do zakłóceń pracy aparatury RC,
to musisz ograniczyć szybkość rozruchu, ustawiając właściwy parametr.
● Parametr 1. Przyśpieszenie małe – wartość ta zapewnia najdłuŜszy czas jazdy modelu.
Odpowiednie dla akumulatorów napędowych. Bardzo dobry wybór dla początkujących
„kierowców”.
● Parametr 2. Przyśpieszenie średnie – najbardziej odpowiednie dla akumulatorów
napędowych. Zalecane do jazdy po miękkich nawierzchniach.
● Parametr 3. Przyśpieszenie duŜe – ustawienie tego parametru gwarantuje pełne
przyśpieszenie. Wymagane są „twarde akumulatory”, akumulatory, które mogą być obciąŜane
duŜymi prądami rozruchowymi.
● Parametr 4. Przyśpieszenie bardzo duŜe – ustawienie to gwarantuje maksymalne
przyśpieszenie. Wymagane są „ bardzo twarde akumulatory”, akumulatory, które mogą być
obciąŜane bardzo duŜymi prądami rozruchowymi.
5. MOC SILNIKA NA BIEGU WSTECZNYM (Wartość w %).
Korzystając z tej funkcji moŜesz programować moc, jaką będziesz dysponował podczas jazdy
do tyłu (bieg wsteczny). MoŜesz ustawiać: 20%, 30%, 40%, 50%, 60% (Ustawienie domyślne),
70%, 80%, 90%, 100%. Czym niŜsza wartość (procentowa), tym będzie niŜsza maksymalna,
moŜliwa prędkość modelu podczas jazdy do tyłu.
6. LIMIT GAZU (Wartość w %).
Korzystając z tej funkcji moŜesz dowolnie ograniczać moc, którą będziesz dysponował
podczas jazdy do przodu. MoŜesz ustawiać: 0% (Ustawienie domyślne), 20%, 30%, 40%,
50%, 60%, 70%, 80%, 90%. Czym niŜsza wartość (procentowa), tym będzie wyŜsza
maksymalna, moŜliwa prędkość modelu podczas jazdy do przodu.
7. INTENSYWNOŚĆ HAMOWANIA (Wartość w %).
Funkcja ta umoŜliwia ustawianie maksymalnej siły hamowania przy pełnym cofnięciu drąŜka
gazu. MoŜesz ustawiać: 10%, 20%, 30%, 40%, 50% (Ustawienie domyślne), 60%, 70%, 80%,
100%.
8. INTENSYWNOŚĆ HAMULCA W „NEUTRUM”- 4% (Ustawienie domyślne), 8%, 12%,
15%, 20%, 25%, 30%. Funkcja ta umoŜliwia ustawianie skuteczności hamulca, kiedy drąŜek
gazu znajduje się w pozycji „NEUTRUM”. Hamulec w pozycji „NEUTRUM” umoŜliwia
przyhamowanie modelu podczas wchodzenia w zakręt, poprzedzając w ten sposób
konieczność hamowania juŜ w zakręcie. Wypróbuj róŜne ustawienia, wtedy sam zdecydujesz,
z jaką siłą hamować (w „neutrum”) podczas jazdy modelu.
Do jazdy po torze z twardą nawierzchnią i z ostrymi zakrętami zalecamy ustawiać wartości
wyŜsze.
Do jazdy po torach szerokich, osiągniesz lepsze wyniki ustawiając wartość niŜszą.
Natomiast do jazdy po nawierzchniach miękkich lub śliskich zalecamy zawsze ustawiać jak
najmniejsze wartości.
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
11/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
9. CZĘSTOTLIWOŚĆ PWM.
8kHz (Ustawienie domyślne)/ 16kHz
10. SZEROKOŚĆ „NEUTRUM” - 2%, 3%, 4% (Ustawienie domyślne), 5%, 6%.
Funkcja ta umoŜliwia ustawianie szerokości strefy, którą regulator rozpozna jako pozycję
„NEUTRUM” (lub inaczej „STOP”), czyli pozycję drąŜka gazu, w której silnik jest wyłączony.
Jeśli strefa ta będzie bardzo wąska, to regulator moŜe mieć problemy z jej odnalezieniem.
I odwrotnie, jeśli ustawisz parametr 5 (6%), czyli bardzo „szerokie okienko”, wszystko będzie
dobrze działało, ale zbytecznie tracisz część zakresu regulacyjnego, a to oznacza mniej
łagodny krok regulacji… Wybierz taką szerokość neutrum, która Tobie najbardziej odpowiada.
ZASADY BEZPIECZEJ EKSPLOATACJI
■ Regulator nie moŜe być uŜytkowany przez dzieci lub osoby nieznające podstawowych
zasad bezpieczeństwa i obsługi tego typu urządzeń elektronicznych w połączeniu z silnikiem
napędowym. Pamiętaj! Nagły rozruch silnika (spowodowany innym nadajnikiem, zakłóceniami,
nierozwaŜnym obchodzeniem się z własnym nadajnikiem) moŜe spowodować powaŜne
obraŜenia ciała! Regulator naleŜy uŜytkować z rozwagą i z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczeństwa, aby nie doszło do obraŜenia ciała uŜytkownika lub osób towarzyszących!
Pracujący silnik w połączeniu z elementami napędu jest bardzo niebezpieczny, po ukończeniu
kaŜdego biegu, zawsze stawiaj model na podstawce serwisowej!
■ Nie zakładaj zębnika na wał silnika, jeŜeli nie jesteś pewny, czy wszystkie ustawienia modelu
i regulatora są prawidłowe! Dopiero po dokładnym sprawdzeniu wszystkich ustawień moŜesz
zamontować zębnik na wale silnika napędowego.
■ Musisz wyeliminować moŜliwość przebiegunowania regulatora lub podłączenia akumulatora
napędowego do przewodów siłowych (zastosuj róŜne typy złączy).
■ Nigdy nie podłączaj regulatora do innych źródeł zasilania (np. stabilizowane zasilacze sieciowe) niŜ dozwolone typy akumulatorów. Do regulatora podłączaj tylko akumulator o określonym
napięciu znamionowym (o dozwolonej liczbie ogniw). Akumulator podłączaj szybkim,
zdecydowanym połączeniem złączy, wystrzegaj się kilkakrotnego łączenia (łączenie rozłączanie) złączy! Pamiętaj, Ŝe podłączenie napięcia zasilającego z odwrotną polaryzacją
spowoduje uszkodzenie lub całkowite zniszczenie regulatora! UŜywaj tylko dobrze
naładowanych akumulatorów (wtedy regulator bez problemu oszacuje liczbę ogniw), nie naleŜy
doładowywać akumulatora zasilającego, jeśli jest podłączony do regulatora!
■ Zadbaj o to, aby wszystkie przewody były oddalone od odbiornika RC i anteny.
■ Akumulator napędowy podłączaj przed jazdą a odłączaj zaraz po jej ukończeniu.
■ JeŜeli model nie jest uŜytkowany, zawsze odłączaj akumulator napędowy!
Wyłączony (przełącznikiem) regulator pobiera z akumulatora zasilającego mały prąd (prąd
spoczynkowy), co moŜe spowodować całkowite rozładowanie i zniszczenie akumulatora!
Nigdy nie pozostawiaj bez dozoru modelu z podłączonym zasilaniem! Nie rozłączaj lub nie
odłączaj (przełącznikiem) akumulatora zasilającego, jeśli silnik napędowy jest na obrotach
– spowoduje to uszkodzenie lub zniszczenie regulatora!
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
12/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
■ Regulator musi mieć zapewnione dobre chłodzenie przepływającym strumieniem powietrza.
JeŜeli zaistnieje sytuacja, Ŝe musisz odprowadzać więcej ciepła (przeciąŜony układ BEC),
moŜesz wyciąć dodatkowe otwory w karoserii modelu zapewniające szybszy przepływ
powietrza. Regulatory FOXY CAR posiadają specjalne zabezpieczenie termiczne, które
natychmiast odcina silnik, kiedy temperatura regulatora przekroczy 95°C.
■ Chroń regulator przed nagłymi zmianami temperatury! Przeniesienie regulatora z zimnego
otoczenia do dobrze nagrzanego pomieszczenia moŜe spowodować osadzanie się rosy w jego
wnętrzu – 20 minut to minimalny czas aklimatyzacji!
■ Nigdy nie wyłączaj nadajnika RC, jeśli akumulator napędowy podłączony jest do regulatora!
■ Po ukończonym biegu, nigdy nie dotykaj palcami silnika napędowego i regulatora – mogą
być bardzo gorące!
■ Nigdy nie zanurzaj do wody włączonego regulatora!
■ Pamiętaj o tym, Ŝe modelem moŜesz jeździć tylko w miejscach wyznaczonych dla
modelarzy. Pamiętaj równieŜ o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i odpowiednim
zachowaniu!
PROGRAMOWANIE REGULATORA
KARTĄ PROGRAMUJĄCĄ FOXY CARD CAR
1:8
Karta programująca z czterocyfrowym wyświetlaczem LED
do programowania regulatorów FOXY CAR R – 120SB
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
13/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
Podstawowe dane techniczne
Zasilanie
5,0V – 6,3V DC
(BEC/SBEC regulatora lub z akumulatora Rx - NiCd/NiMH 4,8V – 6,0V)
Gabaryty
Masa
70 x 45 x 13mm
23,0 gramy
○ Regulator odłącz od odbiornika RC.
○ Przewód z wtyczką JR regulatora włącz w prawe gniazdko, na górnej stronie karty progra mującej. Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa! Pracujący silnik
w połączeniu z elementami napędu jest bardzo niebezpieczny i moŜe spowodować obraŜenia
osoby obsługującej, uszkodzenie lub zniszczenie regulatora (utrata uprawnień gwarancyjnych).
Przed podłączeniem akumulatora napędowego, model naleŜy postawić na podstawce lub
zdjąć zębnik z wału sinika napędowego!
○ Włącz regulator. Czekaj (około 2 sekundy) do momentu, aŜ zapali się czerwona dioda LED.
○ Jeśli regulator z układem BEC (lub SBEC) nie jest podłączony do akumulatora napędowego
to naleŜy do karty programującej podłączyć akumulator zasilający o napięciu 5,0V do 6,3V
(tzn. 4 – 5 ogniw NiCd/NiMH). Wtyczkę JR akumulatora włącz w lewe gniazdko na górnej
stronie karty programującej. Pamiętaj o prawidłowej polaryzacji!
© 2012 Ludomir Rogalski
Regulatory FOXY CAR R-120SB
14/15
Regulátory FOXY CAR R - 120SB
○ Naciskając klawisz „MENU” moŜesz wybierać pomiędzy pojedynczymi funkcjami zawartymi
w pętli programowej. Numer wybranej funkcji wyświetlany będzie z lewej strony a jej aktualna
wartość z prawej strony czterocyfrowego wyświetlacza LED. Naciskając klawisz „VALUE”
(Wartość) moŜesz zmieniać wartość wybranej funkcji. Po ustawieniu wymaganej wartości,
klawiszem „OK” musisz ją zatwierdzić. Mignięcie czerwonej diody LED informuje, Ŝe
wymagana wartość została ustawiona. Po ustawieniu wszystkich wartości wyłącz regulator –
wszystkie ustawione wartości zostały zaprogramowane.
○ JeŜeli jest taka potrzeba moŜesz powrócić do ustawień domyślnych. Wszystkie ustawione
wcześniej wartości moŜesz zresetować, naciskając klawisz „RESET”.
Symbol informujący uŜytkownika, Ŝe produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
EKOLOGICZNY SPOSÓB LIKWIDACJI ODPADÓW.
Ten symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi, w uwagach lub/oraz na opakowaniu oznacza, Ŝe
zuŜytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Muszą być
usunięte zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2003 roku, dotyczącej zuŜytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego. Urządzenie naleŜy oddać do odpowiedniego punktu w celu recyklingu.
RoHS
Symbol informujący uŜytkownika, Ŝe produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa
2002/95/WE z dnia 27 stycznia 2003 roku i 2008/35/WE z dnia 11 marca 2008 roku).
Symbol informujący uŜytkownika o akapitach, w których znajdują się istotne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, obsługi i konserwacji sprzętu..
Symbol ręki z palcem wskazującym zwraca uwagę na informacje, które są szczególnie waŜne dla
uŜytkowników regulatorów FOXY CAR R-120SB oraz karty programującej FOXY CARD CAR 1:8
Tłumacząc i opracowując instrukcję korzystałem z oryginalnych instrukcji obsługi
zamieszczonych na stronie producenta: www.pelikandaniel.com
FOXY CAR 1:8 BRUSHLESS
Programmable Electronic Controllers for Brushless Motors
FOXY CAR R – 120SB Programovatelné regulátory pro střidavé motory
Literatura uzupełniająca:
1. „Współczesne chemiczne źródła prądu” J.Gomółka, F. Kowalczyk, A.Franke, MON, Warszawa 1997
2. „Batteries in a Portable World” I.Buchmann, Cadex Electronics Inc. 2000
3. „Akkus & Ladegeräte für den Modellsport” Ulrich Passern, Verlag für Technik, 2004
4. „Akumulatory, baterie, ogniwa” prof. Andrzej Czerwiński, WKiŁ, Warszawa 2005
5. „Prawie wszystko o bateriach” dr Zbigniew Rogulski, REBA, Warszawa 2005
6. „Silniki elektryczne w praktyce elektronika”
mgr inŜ. Jacek Przepiórkowski, Wydawnictwo btc, Warszawa 2007
7. „Maszyny elektryczne” ElŜbieta Goźlińska, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A. Warszawa 2007
8. „Das LiPo-Buch” Ulrich Passern, Verlag für Technik, 2008
9. „Brushless-Motoren und- Regler“ Grundlagen -Technik -Praxis, Roland Büchi,
Verlag für Technik und Handwerk GmbH 2011
UWAGA! Wykorzystanie materiału w celach komercyjnych wymaga zgody autora.
© 2012 Ludomir Rogalski
© 2012 Ludomir Rogalski
E-Mail: [email protected]
Regulatory FOXY CAR R-120SB
15/15