Pozwany

Komentarze

Transkrypt

Pozwany
………………
Do
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w ……………..
Powód: ………………….
Pozwany: ………………
Sygn. akt I C ………….
WNIOSEK POWODA
o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego
Wnoszę o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego dodatkowo Tadeusza
M., zam. w ………………..
Uzasadnienie
Powód wytoczył przeciwko pozwanemu …………….. powództwo o zapłatę kwoty 25 000
zł, stanowiącej niezwróconą pożyczkę. Powodowi przysługuje roszczenie z tego tytułu także
w stosunku do Tadeusza M., który był poręczycielem pożyczki.
Dowód: umowa poręczenia z dnia ……………..
Okoliczności te, zdaniem powoda, uzasadniają wniosek.
………………

Podobne dokumenty