tutaj - Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach

Komentarze

Transkrypt

tutaj - Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach
Regulamin Miejskiego Konkursu Wiedzy o Regionie dla uczniów klas VI szkół
podstawowych
Miejsce SP 20 ul. Zarębskiego 2 w Katowicach
Termin 19 IV 2012r. godzina 1000
Cele konkursu:
1.Propagowanie wiedzy oraz zainteresowanie tematyką związaną z naszą małą
ojczyzną Górnym Śląskiem
2.Kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce
3.Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz umiejętności prezentacji
4.Integracja środowisk szkół podstawowych w Katowicach
5.Integracja uczniów różnych dzielnic naszego miasta
6.. Kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 20 w Katowicach oraz Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Katowice
Uczestnicy :Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI. Daną szkołę
reprezentuje 4 osobowy zespół ,którego nazwa powinna być związana
tematycznie z naszym konkursem .Każdy zespół przygotowuje ciekawą
prezentację multimedialną dotyczącą dzielnicy z którą jest związany. Zgłoszenia
dokonuje szkoła na adres mailowy [email protected] lub faxem w terminie do
30 III 2012.Prezentacje należy przesłać do 12 IV na adres e-mail [email protected]
lub
[email protected]
Zasady konkursu:
Część I-2 osobowa reprezentacja danego zespołu rozwiązuje test wiedzy o
regionie. W tym czasie pozostałe osoby dokonują wcześniej przygotowanej
prezentacji własnej dzielnicy. Może dotyczyć ona konkretnej postaci, może być
związana z ciekawym miejscem(budowla-zabytek ,pomnik) ,legendą lub
obyczajem. Czas prezentacji-do 3 min.
Część II-zespoły udzielają odpowiedzi na 3 wylosowane pytania. O kolejności
odpowiedzi decyduje ilość uzyskanych łącznie punktów.
Komisja konkursu dokonuje oceny punktowej odpowiedzi ustnych . Suma
punktów jest wynikiem końcowym. Laureatami zostają szkoły, które uzyskały
najwyższą liczbę punktów.
Część III-rywalizacja na wesoło’’Ślązak pełną gębą’’
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja wyłoniona spośród
opiekunów grup, powołana przez Dyrektora SP 20.
Zagadnienia do konkursu:
1.Wiedza dot.miasta Katowice (historia miasta, zabytki ,ludzie związani z
Katowicami od 1865roku)
2.Elementy etnografii Śląska-strój rozbarsko-bytomski, zwyczaje ludowe,
znajomość dowolnej pieśniczki śląskiej
3.Znajomość kuchni śląskiej,
4.Wiedza dot.dzielnic Katowic
Literatura:
1.”Bogucice,Załęże et nova villla Katowice” str.75-85(‘’Kartki z życiorysu
miasta’’-Wilhelm Szewczyk)
2.Górny Śląsk-edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie.Wyd.PWN
Demart-kl 4-6
Wszelkich informacji udziela Monika Daniś-nauczyciel historii SP 20

Podobne dokumenty