Raduj się dzisiaj wszelkie

Komentarze

Transkrypt

Raduj się dzisiaj wszelkie
Raduj się dzisiaj
Z repertuaru Eleni
= 115
C
3
 4

D
H7
  

do nas
rzę ta
Oj
je


1. Po słał Go
2. Pta ki zwie

G
D7
G

  

mi
życ
po dzie lił
i z no cą
 

e
e


ciec
den
Bóg,
chór
C
H7
   

  
Po wra ca
a nie li
G


trud
trzej
 
słoń
wszy
ży
cie
z nie ba,
cem
scy
na peł nia
chcą dzi siaj

e
G
    

Dzie ci na Bo ża
w nasz ziem ski
kró lo wie
G





się ka żdy
wy chwa lać
dzień.
Cię.
e
Ra duj się dzi siaj




4 D
 4     


z na
księ

D7



Sy nem swym
słoń ce i
D


  
  
C

się.
dzień,
C

D
  

    
  
wszel kie stwo rze nie,
wdzię czną ko lę dę
D
G
D
    

  
  

na sze zba wie nie,
Da je nam ży cie
Zapis nutowy ze słuchu: Piotr Pawlukowicz
www.nuty.religijne.org
Pa nu graj.
G
przy wra ca raj.
