ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO KONKURSU „EKO

Komentarze

Transkrypt

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO KONKURSU „EKO
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA DO KONKURSU
„EKO-ŁAŃCUCH”
Proszę wypełnić drukowanymi literami
Nazwa placówki oświatowej ……………………………………………………………………………………………………………
Adres placówki oświatowej ……………………………………………………………………………………………………………
Opiekun Uczestnika lub osoba odpowiedzialna
imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………
Tel. Kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………...
Uczestnik ……………………………………………………………………………………………….
Ja ……………………………………………………………………………………………………zgłaszam pracę – łańcuch choinkowy i
oświadczam, że zostałem/am zapoznana/y z warunkami udziału w Konkursie i akceptuje Regulamin Konkursu.
………………………………., dnia ……………………………
………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis opiekuna
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ,wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika w związku z
organizacją przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora ,
………………………………….., dnia………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis opiekuna

Podobne dokumenty