OKRES KSZTAŁCENIA TRYB NAUCZANIA OPIS ZAWODU

Komentarze

Transkrypt

OKRES KSZTAŁCENIA TRYB NAUCZANIA OPIS ZAWODU
OKRES KSZTAŁCENIA
1 rok (2 semestry)
TRYB NAUCZANIA
System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
OPIS ZAWODU
Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej
i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny
rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym
stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim
podopiecznym
zaspokajać
potrzeby
bio–psycho-społeczne.
Asystując
personelowi
medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie
wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki
medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym
i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne są
u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności
komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim
człowiekiem.
PERSPEKTYWY PRACY
Wykwalifikowani opiekunowie medyczni będą mogli w przyszłości liczyć na lepsze
perspektywy pracy przyczynia się do tego coraz większe starzenie się europejskich
społeczeństw. Opiekun medyczny może być zatrudniony w: szpitalach, ośrodkach i domach
pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej
opieki w domu pacjenta, środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach
działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.
KWALIFIKACJE
W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Podobne dokumenty