Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy

Komentarze

Transkrypt

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe
Zakładu Budowy Maszyn „ ZREMB – CHOJNICE”
Spółka Akcyjna
Z siedzibą: w Chojnicach ul. Przemysłowa 15
Za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
1/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Indeks do sprawozdania finansowego
Indeks do sprawozdania finansowego……………………………………………... 2
Oświadczenie zarządu……………………………………………………………… 4
Wybrane dane finansowe……………………………………………………………5
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego…………………………………... 6
Bilans…………………………………………………………………......................28
Rachunek zysków i strat…………………………………………………………... 30
Zestawienie zmian w kapitale własnym……………………………......................31
Rachunek przepływów pieniężnych………………………………………………. 32
Informacje dodatkowe i noty objaśniające………………………………………..33
Noty objaśniające do pozycji bilansowych………………………………………..33
Nota 1 – Wartości niematerialne i prawne………………………………………..33
Nota 2 – Rzeczowe aktywa trwałe…………………………………………………34
Nota 3 – Należności długoterminowe……………………………………………...36
Nota 4 – Inwestycje długoterminowe……………………………………………...37
Nota 5 – Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe………………………….37
Nota 6 – Zapasy……………………………………………………………...……..38
Nota 7 – Należności krótkoterminowe…………………………………………….38
Nota 8 – Należności sporne, przeterminowane oraz wątpliwe…………………..40
Nota 9 – Inwestycje krótkoterminowe…………………………………………….40
Nota 10 – Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe……………………….40
Nota 11 – Odpisy aktualizujące wartość aktywów……………………………….40
Nota 12 – Kapitał zakładowy ( struktura)………………………………………..41
Nota 13 – Udziały ( akcje własne )...………………………………………………42
Nota 14 – Kapitał zapasowy……………………………………………………….42
Nota 15 – Kapitał z aktualizacji wyceny………………………………………….42
Nota 16 – Pozostałe kapitały rezerwowe ( według celu przeznaczenia)………...42
Nota 17 – Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego………………………42
Nota 18 – Rezerwy na zobowiązania……………………………………………...42
Nota 19 – Zobowiązania długoterminowe………………………………………...44
Nota 20 – Zobowiązania krótkoterminowe……………………………………….44
Nota 21 – Rozliczenia międzyokresowe…………………………………………...46
Nota 22 – Wartość księgowa na jedną akcję……………………………………..46
Noty objaśniające do pozycji pozabilansowych…………………………………..46
Noty objaśniające do rachunku zysków i strat……………………………………46
Nota 23 – Przychody netto ze sprzedaży produktów………………..…………...46
Nota 24 – Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów…..…………….47
Nota 25 – Koszty według rodzaju…………………………………………………47
Nota 26 – Pozostałe przychody operacyjne……………………………………….48
Nota 27 – Pozostałe koszty operacyjne…………………………………………....48
Nota 28 – Przychody finansowe……………………………………………………48
Nota 29 – Koszty finansowe………………………………………………………. 49
Nota 30 – Zyski nadzwyczajne…………………………………………………… 50
Nota 31 – Straty nadzwyczajne…………………………………………………... 50
Nota 32 – Podatek dochodowy…………………………………………………… 50
2/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 33 – Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty).... 51
Nota 34 – Udział w zyskach ( stratach) netto jednostek podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności…………………………………………... 51
Nota 35 – Podział zysku za poprzedni rok obrotowy………………………….. 51
Nota 36 – Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodniony zysk ( strata) na jedną
akcję zwykłą……………………………………………………………………… 51
Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych…………………….. 52
Dodatkowe noty objaśniające…………………………………………………… 52
Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki……………………………….
61
3/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Oświadczenie Zarządu
Zarząd Spółki Zakład Budowy Maszyn „ ZREMB – CHOJNICE”
S. A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne
jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową oraz wynik Spółki ZBM „ZREMB –
CHOJNICE” S.A.
Chojnice dnia 29.04.2011 r.
Prezes Zarządu Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
Wiceprezes Zarządu Kazimierz Stanisław Cemka
Wiceprezes Zarządu Danuta Maria Wruck
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany
zgodnie z przepisami prawa i podmiot ten oraz biegli rewidenci
dokonujący przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego
raportu o badaniu sprawozdania, zgodnie z właściwymi
przepisami prawa.
Chojnice dnia 29.04.2011 r.
Prezes Zarządu Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
Wiceprezes Zarządu Kazimierz Stanisław Cemka
Wiceprezes Zarządu Danuta Maria Wruck
4/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Wybrane dane finansowe
Wybrane dane fiansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk ( strat) brutto
IV. Zysk ( strata) netto
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
IX. Aktywa, razem
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji ( w szt.)
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w
zł. /EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR)
XIX. rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w
zł./EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję ( w zł./EUR)
W tyś. zł.
W tyś. zł.
Rok 2010
Rok 2009
W
tyś.
EUR
Rok 2010
W
tyś.
EUR
Rok
2009
32.564
29.531
8.132
8.361
(1.628)
(5.956)
(5.241)
(2.471)
(3.138)
2.463
(3.146)
24.713
11.505
7.094
7.637
6.261
2.569
(3.438)
930
61
30.927
8.264
(407)
(1.487)
(1.309)
(617)
(784)
615
(786)
6.172
2.873
2.008
2.162
1.773
727
(973)
263
17
8.756
2.340
9.343
13.208
3.290
32.900.000
(0,16)
4.504
22.663
3.150
31.500.000
0,19
2.333
3.298
822
8.216.168
(0,04)
1.275
6.416
892
8.918
0,05
(0,16)
0,19
(0,04)
0,05
0,40
0,69
0,10
0,20
0,40
0,69
0,10
0,20
0
0
0
0
5/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego
1. Dane Spółki:
Nazwa: ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ ZREMB - CHOJNICE ” SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 15
2. Podstawowy przedmiot działalności:
- (28, 11, B) produkcja konstrukcji metalowych, z wyłączeniem działalności usługowej,
- (28, 11, C) działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych,
- (28, 21, Z) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych,
- (28, 22, Z) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- (28, 51, Z) obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- (28, 52, Z) obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- (28, 71, Z) produkcja pojemników metalowych,
- (28, 73, Z) produkcja wyrobów z drutu,
- (29, 24, B) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn
ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (29, 43, A) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej,
- (34, 20, Z) produkcja nadwozi pojazdów samochodowych, produkcja przyczep i naczep,
- (45, 21, A) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków,
- (45, 21, B) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych,
- (45, 21, F) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich,
gdzie indziej niesklasyfikowanych,
- (45, 22, Z) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- (45, 25, C) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji
stalowych,
- (45, 34, Z) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- (70, 12, Z) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- (70, 20, Z) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
- (71, 32, Z) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych,
- (74, 20, A) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku papiery wartościowe Spółki znajdowały się w obrocie
giełdowym na rynku regulowanym.
Łączna ilość akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym to 32.900.000 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda. Akcje dzielą się na akcje:
- serii A w ilości 2.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 groszy
- serii B w ilości 20.000.000 akcji zwykłych o wartości 10 groszy
- serii C w ilości 4.500.000 akcji zwykłych o wartości 10 groszy
- serii D w ilości 5.000.000 akcji zwykłych o wartości 10 groszy
6/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Na dzień 31 grudnia 2010 r. zostały wyemitowane
Akcje zwykłe serii E o wartości nominalnej 10 groszy w ilości 1.400.000 szt. Akcji.
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. nie były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nastąpiło od dnia 08.02.2011 r.
3. Organ prowadzący rejestr:
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Numer KRS: 0000078076.
4. Czas trwania Spółki:
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Okres objęty jednostkowym sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010
roku.
Dla poszczególnych elementów sprawozdania finansowego Spółka przyjęła następujące
okresy porównywalne:
- dla bilansu okresem porównywalnym jest rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający
sprawozdanie finansowe, tj. 31 grudnia 2009 roku
- dla rachunku zysków i strat, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz rachunku
przepływów pieniężnych okresem porównywalnym jest okres od początku roku do
danego dnia, bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2009
roku.
6. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe sporządzono w tysiącach złotych,
z uwzględnieniem poziomu zaokrągleń zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami.
7. Informacja na temat prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego
w euro zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19
lutego 2009 r. ( DZ. U. Nr 33 poz.259 )
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
euro w następujący sposób:
- pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 12
miesięcy 2010 roku ( odpowiednio za 12 miesięcy 2009 roku) przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten za 12 m-cy 2010 roku wyniósł
1 euro= 4,0043 i odpowiednio za 12 m-cy 2009 roku wyniósł 1 euro = 3,5321
- pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy. Kurs ten wyniósł na 31.12. 2010 roku 1 euro = 3,9603,
na 31.12.2009 roku 1 euro = 4,1082
7/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
8. Skład organów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.:
Zarząd:
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – Prezes Zarządu
Danuta Maria Wruck – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Kazimierz Stanisław Cemka – Wiceprezes Zarządu
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 skład Zarządu Spółki uległ następującym
zmianom:
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 z dnia 04 lutego 2010 r. przyjęła
rezygnację Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego z pełnionej dotychczas funkcji
Członka Rady Nadzorczej . Uchwałą nr 3 z dnia 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza
zwiększyła liczbę Członków Zarządu Spółki z 2 ( dwóch) do 3 ( trzech) osób.
W dniu 04 lutego 2010 r. Uchwałą nr 4 z dnia 04.02.2010 r. Rada Nadzorcza powołała
z dniem 04 lutego 2010 r. Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego na Prezesa Zarządu
Spółki.
W okresie od 01 stycznia 2011 do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności
za 2010 rok , tj. do dnia 07.04.2011 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianom.
Rada Nadzorcza:
Michał Skipietrow
Grażyna Winiecka
Krzysztof Kosiorek- SobolewskiAgnieszka Parkot
Roman Spiczak Brzeziński -
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31.12.2010 r. skład Rady Nadzorczej uległ następującym
zmianom.
W dniu 03 lutego 2010 r. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 04.02.2010 r. przyjęła
złożoną rezygnację Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego z pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej.
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2 z dnia 04.02.2010 r. dokooptowała
Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego na Członka Rady Nadzorczej na czas do dokonania
wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Uchwała nr 6 z dnia
04.02.2010 r. Rada Nadzorcza desygnowała z dniem 04 lutego 2010 r. Pana Krzysztofa
Niebrzydowskiego do pracy w Komitecie Audytu.
W dniu 24 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybrało następujące
osoby w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
Uchwałą nr16/1 z dnia 24.06.2010 r. Pana Michała Skipietrow
Uchwałą nr 16/2 z dnia 24.06.2010 r. Panią Grażynę Winiecką
8/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Uchwałą nr 16/3 z dnia 24.06.2010 r. Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego
Uchwałą nr 16/4 z dnia 24.06.2010 r. Panią Agnieszkę Parkot
Uchwałą nr 16/5 z dnia 24.06.2010 r. Pana Romana Spiczak Brzezińskiego
W dniu 24 czerwca 2010 r. Uchwałą nr 10 z dnia 24.06.2010 r. członkowie Rady Nadzorczej
dokonali ukonstytuowania się Rady Nadzorczej VI kadencji i dokonali wyboru
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Skipietrow oraz Zastępcy
przewodniczącego w osobie Pani Grażyny Winieckiej
9. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających
samodzielnie sprawozdania finansowe.
10. Spółka sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
W bieżącym roku obrotowym Spółka zobowiązana była do sporządzenia łacznego
sprawozdania finansowego, w skład którego wchodziły jednostkowe sprawozdania
następujących Spółek zależnych:
Spółki zależne od ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. :
a) HEMEX – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której ZREMB posiada 1.053
udziały o wartości nominalnej 500,00 zł. za każdy udział , na wartość łączną 526.500,00 zł.,
co stanowi 84,92 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 84,92 % głosów
na Zgromadzeniu Wspólników .
b) NAVIMOR – INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, w której ZREMB posiadał:
- w okresie od 04.03.2010 do 23.06.2010 posiadał 120 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział, na wartość łączną 208.800,00 zł., co stanowiło 51,06 %
kapitału zakładowego Spółki i odpowiadało 51,06 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
- w okresie od 24.06.2010 do 06.10.2010 posiadał 149 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział na wartość łączną 259.260,00 zł., co stanowiło 56,44 % kapitału
zakładowego Spółki i odpowiadało 56,44 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
- w okresie od 07.10.2010 do 10.10.2010 posiadał 247 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział na wartość łączną 429.780,00 zł., co stanowiło 93,56 % kapitału
zakładowego Spółki i odpowiadało 93,56 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
- od 11.10.2010 posiada 2.148.900 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. za każdą akcję na
wartość łączną 429.780,00 zł., co stanowił 86,94 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada
86,94 % głosów na WZA Spółki
c) Stocznia Tczew S.A. z siedzibą w Chojnicach, w której ZREMB posiada łącznie 100.000
sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. za akcję na wartość łączną 100.000,00 zł. ,co
stanowi100 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 100 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
d) IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą
w Chojnicach, w której ZREMB posiadał:
- w okresie od 20.07.2010 do 08.11.2010 r. posiadał 100 udziałów o wartości nominalnej 50
zł. za każdy udział, na wartość łączną 5.000,00 zł. , co stanowiło 100 % kapitału
zakładowego Spółki, i odpowiadało 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.
9/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- w okresie od 09.11.2010 r. posiadał 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za każdy
udział, na wartość łączną 5.000,00 zł. , co stanowiło 51,02 % kapitału zakładowego Spółki,
i odpowiadało 51,02 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki IRAQ – POLAND
TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.
Spółka była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu przez niezależnego audytora.
Spółka ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej JAGO
S.A. z siedzibą w Krzeszowicach.
Od dnia 30.09.2009 r. konsolidacji na wyższym szczeblu dokonywała Grupa Kapitałowa
JAGO S.A. w Krzeszowicach.
11. Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji
działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.
12. Łączenie się spółek
Spółka nie łączyła się z innym podmiotem przez okres działalności.
13. Korekty wynikające z opinii podmiotów uprawnionych do badania
W przedstawionym jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt
wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych za lata ubiegłe, ponieważ opinie te nie zawierały zastrzeżeń.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym Spółka rozpoznała jako błąd podstawowy
korektę wynikającą z mylnego ujęcia wyceny wartości godziwej nabytych udziałów w
Spółkach zależnych. Dokonano odpowiednich korekt obejmujących ujawnienie w aktywach
bilansu w pozycji udziały i akcje w jednostkach powiązanych oraz w odroczonym podatku
dochodowym i wyniku finansowym netto, rozpoznając skutki tego zawyżenia jako stratę z
lat ubiegłych w łącznej wartości 5.613.457,06 zł.
14. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na dzień 31
grudnia 2010 roku wraz z danymi porównywalnymi zgodnie z zasadami zawartymi
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości/ Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej.
15. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2010 roku zostało
sporządzone
zgodnie
z
Międzynarodowymi
Standardami
Rachunkowości
/
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, natomiast w zakresie
nieuregulowanym przez MSSF zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz na
podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie
10/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim( DZ.U. z 2009 r. nr 33,
poz 259). Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały przedstawione w
tysiącach złotych. Rokiem obrotowym jest okres dwunastu miesięcy począwszy od dnia 01
stycznia do dnia 31 grudnia.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Spółka nie zmieniła stosowanych zasad
rachunkowości, przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych,
co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy 2009 sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności Spółki ZBM
„ ZREMB – CHOJNICE” S.A. oraz zgodnie z oświadczeniem Zarządu, że nie występują
żadne zagrożenia co do kontynuacji działalności Spółki .
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek
przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Spółka dokonała wstępnej identyfikacji obszarów występowania różnic w wartościach
ujawnionych do dnia 31.12.2004 roku danych, dotyczących kapitału własnego (aktywów
netto), wyniku finansowego oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości pomiędzy publikowanymi sprawozdaniami sporządzonymi zgodnie
z Polskimi Zasadami Rachunkowości, a sprawozdaniem finansowym, które zostałoby
sporządzone zgodnie z MSR/MSSF. Według oceny Zarządu Emitenta najbardziej istotny
wpływ na sprawozdania finansowe w procesie wprowadzania zasad rachunkowości zgodnych
z MSR/MSSF miał MSR 16 – Środki Trwałe oraz MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany
walut obcych.
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej:
Zasada kontynuacji – sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi
jednostki kontynuujące działalność;
• Zasada memoriału – zgodnie z zasadą memoriału Jednostka ujęła w księgach
rachunkowych wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi
przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty;
• Zasada współmierności przychodów i kosztów – zgodnie z zasadą współmierności
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok
obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty;
• Ostrożnej wyceny – zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki
aktywów i pasywów wycenione są po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich
nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w wyniku finansowym:
1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również
dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych,
2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty
nadzwyczajne.
•
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmuje się, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
- Spółka przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności
do towarów,
11/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
-
Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi towarami
w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do których ma
się prawo własności, ani też nie sprawuje się nad nimi efektywnej kontroli,
- kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,
- istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji,
- koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez Spółkę w związku z transakcją,
można wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie przez Spółkę korzyści ekonomicznych
związanych z przeprowadzoną transakcją jest prawdopodobne.
Momentem sprzedaży usługi jest jej wykonanie i odbiór przez kontrahenta. Momentem
sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów jest ich przekazanie odbiorcy.
Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego ocenia zaawansowanie otwartych
kontraktów, a wartość produkcji w toku lub wyrobów gotowych jest rozliczana zgodnie
z MSR.
Jeżeli rodzi się niepewność dotycząca ściągalności należnej kwoty już zaliczonej
do przychodów, wówczas nieściągalną kwotę lub kwotę w odniesieniu, do której odzyskanie
przestało być prawdopodobne, ujmuje się jako koszty, a nie jako korektę pierwotnie ujętej
kwoty przychodów.
Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub
należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach
normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki
związane ze sprzedażą (podatek akcyzowy). Kwotę przychodów wynikających z transakcji
określa się w drodze umowy. Jej wysokość ustala się według wartości godziwej zapłaty,
uwzględniając kwoty rabatów handlowych. Wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując
wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. Różnicę między
wartością godziwą i nominalną wartością zapłaty ujmuje się jako przychody z tytułu odsetek.
Sprzedaż towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia towarów i przekazana prawa
własności.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty
należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo
akcjonariuszy do otrzymania płatności.
Leasing
Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą
zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem
na leasingobiorcę.
Spółka zalicza umowę najmu dzierżawy do umowy leasingu finansowego, jeśli umowa
spełnia razem lub osobno niżej wymienione warunki:
- leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu
tego wypowiedzenia ponosi leasingobiorca,
- leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą,
która jest znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku,
- aktywa mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich
korzystać bez dokonywania większych modyfikacji,
- wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi
zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu.
Klasyfikacji umów leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu.
12/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.
Spółka jako leasingobiorca
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa
Spółki i są wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak
niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie
wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji Inne zobowiązania. Płatności
leasingowe Spółka dzieli na część odsetkową oraz część kapitałową, tak by stopa odsetek
od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone
do rachunku zysków i strat, chyba że można je przyporządkować do odpowiednich aktywów
– wówczas są kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi
kosztów obsługi zadłużenia, przedstawionymi poniżej.
Opłaty leasingowe są rozdzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda
zobowiązań z tytułu leasingu w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od
pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar
rachunku zysków i strat.
Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie
z zasadami stosowanymi dla amortyzacji własnych środków trwałych.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy
zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.
Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego
odnoszone są w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie
wynikającym z umowy leasingu.
Transakcje wyrażone w walutach obcych
Pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki są wykazywane w walucie
podstawowego środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka (w „walucie
funkcjonalnej”).
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządza się z złotych, które są walutą prezentacji
i walutą funkcjonalną Spółki.
Pozycje pieniężne wykazane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej,
wykazywane są na dzień bilansowy przy zastosowaniu kursu zamknięcia banku, z którego
usług korzystają Spółki (kursu spot), przy czym pozycje pieniężne stanowią posiadane przez
Spółkę waluty oraz należności i zobowiązania przypadające do otrzymania lub zapłaty
w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek. Na dzień bilansowy kończący rok
obrotowy 2009 zastosowano do wyceny kurs średni NBP, gdyż różnice między tym kursem
a kursem natychmiastowej realizacji były nieistotne.
Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane według kosztu historycznego wyrażonego
w walucie obcej, wykazywane są przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia przeprowadzenia
transakcji.
Niepieniężne pozycje bilansowe ewidencjonowane w wartości godziwej wyrażonej
w walucie obcej, wykazywane są przy zastosowaniu kursów wymiany, które obowiązywały
w czasie ustalania wartości godziwej.
Dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych
oraz z przeliczenia aktywów i zobowiązań pieniężnych według kursów wymiany walut
na koniec roku wykazuje się w rachunku zysków i strat.
Koszt odsetek
13/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Koszty finansowania zewnętrznego są to koszty odsetek i inne koszty poniesione przez
Spółkę w związku z pożyczaniem funduszy. Są to np.:
- odsetki z tytułu kredytów i pożyczek,
- amortyzacja dyskonta lub premii związanych z kredytami i pożyczkami,
- koszty związane z zawarciem kredytów i pożyczek,
- koszty finansowe z tytułu umów leasingu finansowego,
- różnice kursowe związane z kredytami i pożyczkami w walutach obcych, w stopniu
w jaki uznawane są za korektę odsetek.
Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w Spółce zgodnie z podejściem
wzorcowym wynikającym z MSR 23, polegającym na ujmowaniu kosztów finansowania
zewnętrznego jako kosztów okresu, w którym je poniesiono.
Świadczenia pracownicze
W Spółce definicję świadczeń pracowniczych spełniają:
- wynagrodzenie za pracę wraz z obowiązkowymi narzutami,
- urlopy wypoczynkowe,
- płatne zwolnienia chorobowe,
- świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
Wynagrodzenia za pracę z narzutami Spółka uznaje za koszt okresu, w którym pracownik
świadczy wynagradzaną pracę.
Płatne zwolnienia chorobowe Spółka zalicza do niekumulowanych płatnych nieobecności.
Koszty tego rodzaju Spółka ujmuje z chwilą wystąpienia nieobecności.
Urlopy wypoczynkowe stanowią krótkoterminową płatną nieobecność.
Prawo do otrzymania odprawy emerytalnej Spółka uznaje za program określonych
świadczeń.
Spółka na dzień bilansowy dokonuje wyceny świadczeń pracowniczych metodą uproszczoną
opartą na metodzie prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Na informacje dotyczące programu świadczeń pracowniczych składały się:
- dane o strukturze zatrudnionych pracowników wg wieku, płci, stażu pracy
i obowiązującego Układu Zbiorowego,
- informacje na temat wysokości wypłaconych świadczeń emerytalnych i rentowych.
Wyliczenia polegają na wyznaczeniu obecnej (zdyskontowanej) wartości odprawy
emerytalnej, do której pracownik nabył prawo wg stanu na dzień kalkulacji proporcjonalnie
do ilorazu stażu pracownika w momencie kalkulacji w stosunku do stażu w momencie
wypłaty nagrody lub świadczenia.
Uwzględnia się przy tym, że średnie wynagrodzenie będzie się zmieniać w czasie wg
określonych założeń.
Spółka stosuje metodę prognozowanych uprawnień jednostkowych, aby ustalić wartość
bieżącą swoich zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz związanych z nimi kosztów
bieżącego zatrudnienia – oraz tam gdzie ma to zastosowanie – kosztów przeszłego
zatrudnienia.
Zgodnie z metodą prognozowanych uprawnień jednostkowych, każdy okres wykonywania
pracy jest postrzegany jako powodujący powstanie dodatkowej jednostki uprawnienia
do świadczeń i każda jednostka uprawnień do świadczeń wyliczana jest oddzielnie przed
wejściem w skład ostatecznego zobowiązania.
Jednostka dyskontuje całość swojego zobowiązania z tytułu świadczeń po okresie
zatrudnienia, nawet jeśli część tego zobowiązania należna jest w ciągu dwunastu miesięcy
od dnia bilansowego.
14/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Przyporządkowanie świadczeń do poszczególnych okresów zatrudnienia
Ustalając wartość bieżącą zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz związanych
z nimi kosztów bieżącego zatrudnienia oraz tam gdzie ma to zastosowanie, kosztów
przeszłego zatrudnienia. Spółka przyporządkowuje świadczenia do poszczególnych okresów
zatrudnienia, zgodnie ze wzorem przyjętym w programie świadczeń. Jeśli jednak praca
w latach późniejszych prowadzić będzie do istotnie wyższego poziomu świadczeń niż
w latach wcześniejszych, jednostka przyporządkowuje świadczenia metodą liniową,
począwszy od dnia, gdy praca wykonywana przez pracownika uprawniła go do świadczeń
w ramach programu świadczeń do dnia począwszy od którego dalsza praca wykonywana
przez pracownika nie będzie prowadziła do powstania istotnej kwoty dodatkowych
świadczeń w ramach programu, poza kwotą wynikającą ze wzrostu wynagrodzeń.
Podatki
Spółka księguje skutki podatkowe transakcji w taki sam sposób, w jaki księguje się same
transakcje lub inne zdarzenia. Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek
bieżący (CIT) oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy
opodatkowania) danego roku obrotowego. Bieżący podatek za bieżący i poprzednie okresy
ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. Korzyści płynące ze
straty podatkowej, która może być pokryta z bieżącego podatku za poprzednie okresy ujmuje
się jako należność. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w
związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących
koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które
nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu
o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu
lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów
i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi
do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych
podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Rezerwa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest wykazywana w pełnej kwocie i wyliczana
metodą zobowiązań, w oparciu o przejściowe różnice pomiędzy wartością podatkową
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w sprawozdaniu finansowym.
Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
pochodząca z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika
aktywów lub zobowiązań w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na
wynik księgowy.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
W odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych ujmuje się składnik aktywów
z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż
15/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic
przejściowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego wycenia się z zastosowaniem stawek podatkowych,
które według przewidywań będą stosowane, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany
lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe),
które obowiązują prawnie lub obowiązują faktycznie na dzień bilansowy.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień
bilansowy a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą
wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.
Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego nie dyskontuje się.
Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy
dotyczy pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku
podatek odroczony również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami
z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy Spółka posiada
możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat aktywów
z tytułu podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które są utrzymywane w celu wykorzystania ich w
procesie produkcyjnym lub przy dostawach towarów i świadczeniu usług, w celu oddania do
używania innym podmiotom na podstawie umowy najmu oraz którym towarzyszy
oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez dłuższy niż jeden okres.
Koszty poniesione w terminie późniejszym ujmuje się w wartości bilansowej składnika
aktywów wykazuje jako oddzielny składnik aktywów tylko wówczas, gdy prawdopodobne
jest, że Spółka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne związane z tym składnikiem
aktywów, a cenę nabycia danej pozycji można zmierzyć w sposób wiarygodny.
Wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat okresu
obrotowego w którym zostały poniesione.
Amortyzacja dotyczące tych środków trwałych rozpoczyna się w miesiącu następnym
od momentu rozpoczęcia ich użytkowania.
Dla każdego nowego przyjmowanego na stan środka trwałego służby techniczne mają
obowiązek jeśli jest to możliwe, wydzielić istotną część składową i określić sposób
amortyzacji.
Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub
administracyjnych również dla celów jeszcze nieokreślonych, prezentowane są w bilansie wg
kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez
okres ekonomicznej użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków
trwałych określane jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a wartością netto tych
środków trwałych i są ujmowane w rachunku zysków i strat.
Początkowa wycena
Spółka dokonała wyceny środków trwałych według wartości rynkowej określonej przez
rzeczoznawcę na 31 grudnia 2004 roku w zakresie budynków i budowli przeznaczonych do
16/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
produkcji. Na podstawie tej wyceny określony został zakładany koszt rzeczowych aktywów
trwałych na dzień przejścia na MSR/MSSF, tj. 01.01.2004 roku. Na dzień przejścia
na MSR/MSSF oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka
dokonała weryfikacji stawek amortyzacyjnych. Przedmiotem przeglądu jest przyjęta metoda
amortyzacji oraz ustalenie czy okres amortyzacji jest zgodny z przewidywanym rozkładem
czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez środek trwały.
Spółka nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od gruntów oraz prawa wieczystego
użytkowania.
Wycena po początkowym ujęciu
Do wyceny rzeczowych aktywów trwałych została przyjęta metoda kosztu historycznego,
poza aktywami trwałymi takimi jak grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz
budynki, lokale i budowle (nieruchomości) dla których został przyjęty model wyceny według
wartości przeszacowanej. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane według modelu kosztu
historycznego są po początkowym ujęciu wykazywane według kosztu pomniejszonego
o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość rzeczowych aktywów
trwałych oraz ich amortyzacja, wyceniane według wartości podlegają przeszacowaniu
do wartości rynkowej na każdy dzień bilansowy, na podstawie wyceny niezależnego
rzeczoznawcy. Jeżeli wartość godziwa przeszacowanego składnika aktywów na dzień
bilansowy nie różni się w sposób istotny od jego wartości bilansowej, dokonywanie
przeszacowania na każdy dzień bilansowy nie jest konieczne. Przeszacowania przeprowadza
się jednak na tyle regularnie, aby wartość bilansowa nie różniła się w sposób istotny
od wartości, która zostałaby ustalona przy zastosowaniu wartości godziwej na dzień
bilansowy.
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy zastosowaniu następujących
okresów:
Tytuł
Stopa amortyzacji rocznej
grupa grunty i prawo wieczystego użytkowania
grupa I
budynki i lokale
4,76 %
grupa II
obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4,76 %
grupa III
kotły i maszyny energetyczne
5%-7%
grupa IV
maszyny i urządzenia ogólne
12,5 % - 50 %
grupa V
maszyny i urządzenia specjalne
14 %
grupa VI
urządzenia techniczne
8,5 % - 33 %
grupa VII
środki transportu
14 % - 40 %
grupa VIII narzędzia, przyrządy, wyposażenie
12 % - 25 %
Amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu po miesiącu, w którym oddano do użytkowania dany
składnik aktywów.
Spółka przy określeniu wartości danego składnika aktywów podlegającej amortyzacji nie
uwzględnia wartości końcowej. Wartość końcowa maszyn i urządzeń przeznaczonych
do produkcji zgodnie z opinią służb technicznych jest nieznacząca i w związku z tym
nieistotna.
Wartości niematerialne
Składnik wartości niematerialnych Spółka ujmuje tylko wtedy, gdy:
17/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można
przyporządkować danemu składnikowi aktywów oraz
można wiarygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów.
Składnik wartości niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie
wytworzenia.
Wartości niematerialne podlegają amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały
z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych.
Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących
okresów:
Tytuł
Stopa amortyzacji rocznej
oprogramowanie komputerowe
25 %
koszty prac rozwojowych
20 %
pozostałe prawa majątkowe
20 %
Na wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej niż 3,5 tys. zł, Spółka
dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania ich do użytkowania.
Patenty i znaki towarowe
Patenty i znaki towarowe ujmowane są w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej
o dokonane umorzenie przy użyciu metody liniowej przez okres ich ekonomicznej
użyteczności.
Utrata wartości
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu składników majątku trwałego w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości.
W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość
odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego
tytułu. Dla potrzeb oceny utraty wartości aktywa grupuje się na najniższym poziomie, dla
którego występują możliwe do zidentyfikowania przepływy pieniężne.
W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są
w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę
przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy
dany składnik aktywów.
W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test na utratę
wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo, gdy występują przesłanki
wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości.
Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako kwota wyższa z dwóch wartości: wartość godziwa
pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada
wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy
użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz
ryzyko specyficzne dla danego aktywa.
Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów (lub
grupy aktywów), wartość księgowa jest pomniejszana do wartości odzyskiwalnej.
Strata z tytułu utraty wartości jest ujmowana jako koszt w okresie, w którym wystąpiła,
za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów ujmowany był w wartości przeszacowanej
(wówczas utrata wartości traktowana jest jako obniżenie wcześniejszego przeszacowania).
W momencie, gdy utrata wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika
aktywów (lub grupy aktywów) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości
18/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
odzyskiwalnej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka byłaby
ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich latach. Odwrócenie
utraty wartości ujmowane jest w przychodach, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej
przeszacowaniu – w takim przypadku, odwrócenie utraty wartości odnoszone jest na kapitał
z aktualizacji wyceny.
Zapasy
Zapasy wycenia się w cenie zakupu lub koszcie wytworzenia nie wyższej od ceny sprzedaży
netto.
Na koszt wytworzenia zapasów robót w toku i wyrobów gotowych składają się koszty
związane bezpośrednio z jednostką produkcji, takie jak robocizna bezpośrednia oraz
systematycznie rozłożone, stałe i zmienne pośrednie koszty produkcji, poniesione przy
przetwarzaniu materiałów w wyroby gotowe.
W momencie sprzedaży zapasów wartość bilansową tych zapasów ujmuje się jako koszt
okresu, w którym ujmowane są odnośne przychody.
Spółka stosuje do wyceny zapasów materiałów ceny zakupu. Koszty transportu oraz
pozostałe koszty związane z zakupem materiałów rozliczane są na poszczególne zlecenia.
Rozchody materiałów, są wyceniane przy wykorzystaniu metody FIFO.
Produkty w toku wyceniane są w rzeczywistym koszcie wytworzenia.
Produkty gotowe ewidencjonuje się w stałej cenie ewidencyjnej, natomiast wycenia się
w rzeczywistym koszcie wytworzenia korygując za pomocą odchyleń różnicę między ceną
ewidencyjną a kosztem wytworzenia.
Na dzień bilansowy dokonuje się porównania kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
z cenami sprzedaży netto.
Zaliczki na dostawy – ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, za zachowaniem zasady
ostrożności.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane
z utratą ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne.
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych
składników obrotowych jest odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.
Odpisy tworzy się zgodnie z decyzją Zarządu na wniosek Komisji powołanej przez Zarząd
w celu weryfikacji przydatności zapasów i określenia stopnia utraty wartości użytkowej.
Instrumenty finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane są w bilansie Spółki w momencie, gdy Spółka
staje się stroną wiążącej umowy.
Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdą umowę, która skutkuje jednocześnie
powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej ze stron, pod warunkiem,
że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki
gospodarcze.
Zgodnie z MSR nr 39, Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na:
a) instrumenty przeznaczone do obrotu – składniki aktywów lub zobowiązań finansowych,
które zostały nabyte lub powstały głównie po to, by generować zysk uzyskiwany dzięki
krótkoterminowym wahaniom ceny lub marży maklerskiej,
19/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
b) instrumenty finansowe utrzymywane do terminu zapadalności – aktywa finansowe
o określonych lub możliwych do określenia płatnościach lub ustalonym terminie
zapadalności, które spółka zamierza i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu
zapadalności, z wyjątkiem pożyczek udzielonych przez jednostki i wierzytelności własnych,
c) instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży – to aktywa finansowe nie będące
pożyczkami udzielonymi i należnościami własnymi, aktywami utrzymywanymi do terminu
zapadalności, a także nie będące aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu,
d) pożyczki i należności – aktywa finansowe nie będące instrumentami pochodnymi,
z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są kwotowane
na aktywnym rynku.
Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Spółka wycenia w wysokości kosztu
(ceny) nabycia, czyli według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika
aktywów lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Spółka nie włącza kosztów
transakcji do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych.
Różnice z przeszacowania oraz osiągnięte przychody lub poniesione straty, stosownie
do kwalifikacji instrumentu finansowego, wpływają odpowiednio na wynik finansowy
(zobowiązania) lub kapitał z aktualizacji wyceny.
Zasady wyceny instrumentów finansowych na dzień bilansowy
Spółka wycenia według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy
procentowej:
aktywa utrzymywane do terminu zapadalności,
pożyczki udzielone i należności własne oraz
pozostałe zobowiązania finansowe, które nie zostały zakwalifikowane do obrotu.
Wycena może odbywać się także:
w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekt dyskonta nie jest znaczący,
w kwocie wymagającej zapłaty: należności i zobowiązania finansowe przeznaczone
do obrotu oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, nie
będących częścią zabezpieczeń ujmuje się jako przychody lub koszty finansowe w momencie
ich wystąpienia.
Aktywa finansowe stanowiące instrumenty kapitałowe
Instrument kapitałowy jest to każda umowa, która stwierdza prawo do rezydualnego udziału
w aktywach jednostki po odjęciu wszystkich jej zobowiązań.
Instrumenty kapitałowe stanowiące inwestycje w jednostkach zależnych, jednostkach współ
kontrolowanych i jednostkach stowarzyszonych nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży ujmuje się w cenie nabycia.
Instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży oraz przeznaczone
do obrotu wycenia się w wartości godziwej.
Po początkowym ujęciu nie zrealizowane zyski i straty powstałe w wyniku zmian wartości
godziwej instrumentów kapitałowych zaliczanych do dostępnych do sprzedaży ujmuje się
w kapitale własnym. W przypadku sprzedaży lub utraty wartości instrumentów kapitałowych
klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, skumulowane korekty wartości godziwej
ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży nie posiadające
notowań cen rynkowych z aktywnego rynku, których wartość godziwa nie może być
wiarygodnie zmierzona wycenia się według kosztu.
20/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Kapitał własny
Kapitał akcyjny zwykły wykazuje się w wartości nominalnej akcji wyemitowanych zgodnie
ze statutem i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
Kredyty bankowe
Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym)
księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o koszty bezpośrednie
pozyskania środków.
Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz
kosztami bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają wartość księgową
instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.
Na dzień bilansowy kredyty i pożyczki wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia
(zamortyzowanego kosztu), natomiast różnice pomiędzy wpływami z transakcji
(pomniejszonymi o koszty transakcji) a wartością wykupu wykazuje się w rachunku zysków
i strat przez okres trwania umowy pożyczki, metodą efektywnej stopy procentowej.
Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych chyba, że Spółka posiada
bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Kredyty krótkoterminowe, dla których termin spłaty przypada w jednej transzy po roku
od momentu jego wykorzystania spółki wyceniają w kwocie wymagającej zapłaty.
Zamienne instrumenty dłużne
Zamienne instrumenty dłużne to złożone instrumenty finansowe zawierające w sobie
zarówno element zobowiązaniowy jak i element kapitałowy. W momencie emisji, wartość
godziwa części zobowiązaniowej ustalana jest przy użyciu rynkowej stopy procentowej
obowiązującej dla podobnych zobowiązań nie posiadających opcji zamiany na akcje. Różnica
pomiędzy kwotą środków uzyskanych z emisji zamiennego instrumentu dłużnego i wartością
godziwą elementu zobowiązaniowego, reprezentująca wbudowaną opcję zamiany
zobowiązania na udział w kapitale spółek, ujmowana jest w kapitałach.
Koszty emisji rozdzielane są pomiędzy elementy zobowiązaniowy i kapitałowy zamiennego
instrumentu dłużnego, proporcjonalnie do ich wartości na dzień emisji. Koszty dotyczące
części kapitałowej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach.
Koszty odsetek dotyczące elementu zobowiązaniowego wyliczane są dla kwoty elementu
zobowiązaniowego przy zastosowaniu rynkowej stopy procentowej obowiązującej dla
podobnych zobowiązań nie posiadających opcji zamiany na akcje. Różnica pomiędzy tak
wyliczonym kosztem odsetek, a kwotą odsetek faktycznie zapłaconych, zwiększa wartość
księgową zamiennego instrumentu dłużnego.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w bilansie w kwocie wymagającej
zapłaty.
Zobowiązania z tytułu postępowania układowego Spółka ujmuje jako zobowiązania wobec
wierzycieli.
W momencie spłaty kolejnych rat zobowiązań wynikających z układu, spółka uznaje częścią
(proporcjonalną do spłaty) umorzonego zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe
21/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
przychodów. Po spełnieniu wszystkich warunków układu są one przenoszone wprost
na kapitał własny, jako skumulowane zyski lat ubiegłych.
Instrumenty kapitałowe
Instrumenty kapitałowe emitowane przez spółkę ujmowane są w wartości ujmowanych
wpływów pomniejszonych o bezpośrednie koszty emisji.
Instrumenty pochodne i rachunkowość zabezpieczeń
Spółka stosuje Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z & 88 MSR 39
Spółka na bieżąco dokonuje rozliczeń transakcji zabezpieczających zgodnie z terminami ich
rozliczenia. W związku z występowaniem przesunięć terminów realizacji zabezpieczonych
kontraktów, transakcje te są rozliczane częściowo przez postawienie waluty w terminie
rozliczenia, a w ewentualnej pozostałej części przez rozliczenie różnicy pomiędzy kursami
z dnia rozliczenia i kursami z zabezpieczenia.
Posiadane przez Spółkę instrumenty pochodne – w roku 2010 to Forwardy, które ujmowane
były w księgach rachunkowych w momencie gdy Spółka staje się stroną wiążącą umowy.
Rezerwy
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.
Spółka tworzy rezerwy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający
ze zdarzeń przeszłych,
prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków uosabiających korzyści ekonomiczne,
można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku.
Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania według następujących tytułów:
rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, tworzona w związku
z występowaniem dodatnich różnic pomiędzy wartością księgową aktywów
i pasywów a ich wartością podatkową,
rezerwy na świadczenia pracownicze,
pozostałe rezerwy.
Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw następuje na dzień, na który okazały się zbędne.
Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności – geograficzna
Segment działalności jest grupą aktywów i obszarów działań angażowanych w celu
dostarczania produktów lub usług podlegających określonym rodzajom ryzyka i korzyściom
różniącym się od rodzajów ryzyka i korzyści innych segmentów działalności. Podstawą
wyodrębnienia kosztów segmentu są koszty, na które składają się koszty sprzedaży
produktów klientom zewnętrznym oraz koszty transakcji realizowanych z innymi
segmentami, które wynikają z działalności operacyjnej danego segmentu i dają się
bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu.
Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych
Spółka na dzień bilansowy prezentuje aktywa i pasywa oraz przychody ze sprzedaży
z uwzględnieniem pozycji związanych z podmiotami powiązanymi zgodnie z przepisami
MSR/MSSF.
Podmiot uznaje się za powiązany bezpośrednio z jednostką, jeżeli:
22/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
a) podmiot bezpośrednio lub poprzez jednego lub więcej pośredników:
sprawuje kontrolę nad jednostką lub podlega kontroli przez tę samą
jednostkę (dotyczy jednostek dominujących, jednostek zależnych
i jednostek zależnych w ramach tej samej grupy kapitałowej),
posiada udziały w jednostce dające mu możliwość znaczącego wpływania
na jednostkę lub,
sprawuje współ kontrolę nad jednostką.
b) podmiot jest jednostką stowarzyszoną,
c) podmiot jest wspólnym przedsięwzięciem, w którym jednostka jest wspólnikiem,
d) podmiot jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki lub jednostki
dominującej,
e) podmiot jest bliskim członkiem rodziny osoby, o której mowa w punkcie a) albo d),
f) podmiot jest jednostką kontrolowaną, współ kontrolowaną bądź jednostką, na którą
znacząco wpływa lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio,
osoba o której mowa w punktach d) lub e) lub
g) podmiot jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia skierowanym do pracowników
jednostki lub do innej dowolnej jednostki będącej podmiotem powiązanym w stosunku do tej
jednostki.
Związki pomiędzy jednostkami dominującymi a ich jednostkami zależnymi ujawnia się
niezależnie od faktu, czy pomiędzy podmiotami powiązanymi miały miejsce transakcje.
Jeśli pomiędzy podmiotami powiązanymi miały miejsce transakcje, Spółka ujawnia
informacje dotyczące istoty związku pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Spółka w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych prezentuje jednostki, dla których
jednostka dominująca jest akcjonariuszem/udziałowcem oraz podmioty, od których jednostka
dominująca jest zależna zarówno w sposób pośredni jak i bezpośredni. Spółka za podmioty
powiązane uznaje również Członków Zarządu oraz członków ich rodzin.
16. Podmioty powiązane ze Spółką „ZREMB – CHOJNICE” S.A. według stanu na
dzień 31.12.2010 r.
Spółki zależne od Emitenta:
a) HEMEX – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której ZREMB posiada 1.053
udziały o wartości nominalnej 500,00 zł. za każdy udział , na wartość łączną 526.500,00 zł.,
co stanowi 84,92 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 84,92 % głosów
na Zgromadzeniu Wspólników .
b) NAVIMOR – INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku, w której ZREMB posiadał:
- w okresie od 04.03.2010 do 23.06.2010 posiadał 120 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział na wartość łączną 208.800,00 zł., co stanowiło 51,06 % kapitału
zakładowego Spółki i odpowiadało 51,06 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
- w okresie od 24.06.2010 do 06.10.2010 posiadał 149 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział na wartość łączną 259.260,00 zł., co stanowiło 56,44 % kapitału
zakładowego Spółki i odpowiadało 56,44 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
- w okresie od 07.10.2010 do 10.10.2010 posiadał 247 udziałów o wartości nominalnej
1.740,00 zł. za każdy udział na wartość łączną 429.780,00 zł., co stanowiło 93,56 % kapitału
zakładowego Spółki i odpowiadało 93,56 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
23/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- od 11.10.2010 posiada 2.148.900 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł. za każdą akcję
na wartość łączną 429.780,00 zł., co stanowił 86,94 % kapitału zakładowego Spółki i
odpowiada 86,94 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
c) Stocznia Tczew S.A. z siedzibą w Chojnicach, w której ZREMB posiada łącznie 100.000
sztuk akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. za akcję na wartość łączną 100.000,00 zł. ,
co stanowi100 % kapitału zakładowego Spółki i odpowiada 100 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
d) IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą
w Chojnicach, w której ZREMB posiadał:
- w okresie od 20.07.2010 do 08.11.2010 r. posiadał 100 udziałów o wartości nominalnej 50
zł. za każdy udział, na wartość łączną 5.000,00 zł. , co stanowiło 100 % kapitału
zakładowego Spółki, i odpowiadało 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.
- w okresie od 09.11.2010 r. posiadał 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. za każdy
udział, na wartość łączną 5.000,00 zł. , co stanowiło 51,02 % kapitału zakładowego Spółki,
i odpowiadało 51,02 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki IRAQ – POLAND
TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.
Podmioty kontrolujące Emitenta lub sprawujące kontrolę pośrednią:
Wg stanu na 31 grudnia 2010 roku Spółka funkcjonuje jako podmiot w którym 31,77 % akcji
posiada Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach. Dodatkowo kontroluje w
sposób pośredni poprzez powiązania personalne.
Sposób powiązania osób:
1. Krzysztof Kosiorek Sobolewski Prezes Zarządu ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A. posiada
3.272.742 akcje Spółki FH „JAGO” S.A., co stanowi 7,37 % kapitału zakładowego FH
„JAGO” S.A.
2. Elżbieta Sjoblom posiadająca 3.743.508 akcji Spółki ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.,
co stanowi 11,38 % kapitału zakładowego ZREMB, będąca jednocześnie akcjonariuszem FH
JAGO , posiadająca 12.887.932 akcji FH „JAGO” S.A., co stanowi 29,02 % kapitału
zakładowego FH „JAGO” S.A..
3. Agnieszka Parkot Członek Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE”, będąca
jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej FH „JAGO” S.A.
4. Wojciech Kołakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB – CHOJNICE”
S.A. , będący jednocześnie Prokurentem FH „JAGO” S.A.
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wystąpiły następujące transakcje
pomiędzy podmiotami powiązanymi.
STOCZNIA TCZEW S.A
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 3.003.246,69 ( Pożyczka udzielona
do
dnia 31.05.2011 r. w łącznej kwocie 3.000.000,00 oprocentowanie w wysokości 5,42 % w
skali roku, oraz aneks do pożyczki zwiększający wartość pożyczki
do kwoty
3.100.000,00 zł. pozostałe warunku bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 63.190,95 zł
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 33.924,13 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 3.106.833,79 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
24/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
HEMEX
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 1.200.000,00 zł. ( Pożyczka udzielona do dnia
30.06.2011 r. w łącznej kwocie 1.200.000,00 oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali
roku, oraz aneks do pożyczki skracający termin spłaty do dnia 31.01.2011 r. pozostałe
warunki bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 13.005,00 zł.
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 19.764,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 1.232.769,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o .o.
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 10.000,00 zł. ( Pożyczka udzielona
dnia 30.06.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 21,26 zł.
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 2.974,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 21,26 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
do
NAVIMOR INVEST S.A
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 15.000,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 18.300,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
Firma Handlowa JAGO S.A. Krzeszowice
- otrzymana przez Spółkę pożyczka w kwocie 460.000,00 zł. ( Pożyczka udzielona
do dnia 14.05.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
- saldo zobowiązań Spółki w kwocie 329.102,59 zł
17. Akcjonariusze Spółki „ZREMB -CHOJNICE” S.A. wg. stanu na 31.12.2010 r.
Akcjonariusz
Wartość
Liczba akcji
nominalna akcji
(szt.)
( 10 groszy/szt.)
JAGO SA Krzeszowice
Elżbieta Sjoblom
S1 Sp. z o.o.
Pracownicy Spółki i inni
Razem
4.204.999
3.743.508
6.246.497
18.704.996
32.900.000
420.499,90
374.350.80
624.649,70
1.870.499.60
3.290.000,00
Udział w ogólnej
Liczba głosów na
Udział w kapitale
liczbie głosów na
Walnym
zakładowym (%)
Walnym
Zgromadzeniu
Zgromadzeniu (%)
12,78
4.204.999
12,78
11,38
3.743.508
11,38
18,98
6.246.497
18,98
56,86
18.704.996
56,86
100,00
32.900.000
100,00
18. Wykaz akcji lub uprawnień do nich ( opcji) będących w posiadaniu grupy osób
zarządzających i nadzorujących Spółkę wg stanu na 31.12.2010 roku.
Osoby zarządzające:
1. Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – 942.000
2. Danuta Maria Wruck – 7.000
3. Kazimierz Cemka – 16.000
25/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, tj. na dzień
07.04.2011 r. maksymalny do uzyskania , po spełnieniu wszystkich warunków wynikających
z podjętej przez NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr 6 dot. przyjęcia
programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz dla pracowników kluczowych
Spółki oraz dla członków Spółek zależnych od Spółki i osób współpracujących ze Spółką lub
Spółkami zależnymi na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. osób świadczących
na podstawie umów menadżerskich, umów zleceń lub umów o podobnym charakterze, oraz
po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z podjętej przez NWZ Akcjonariuszy
Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr dot. przyjęcia programu motywacyjnego dla Prezesa
Zarządu
stan posiadania warrantów Spółki przez osoby zarządzające jest następujący:
Krzysztof Kosiorek - Sobolewski 4.650.000 szt.
Danuta Maria Wruck 562.500 szt.
Kazimierz Stanisław Cemka 562.500 szt.
Osoby nadzorujące:
1. Roman Spiczak Brzeziński – członek Rady Nadzorczej – 4.000
Na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2010 rok , tj. na dzień
07.04.2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z podjętej przez NWZ
Akcjonariuszy Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr 6 dot. przyjęcia programu
motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz dla pracowników kluczowych Spółki oraz
dla członków Spółek zależnych od Spółki i osób współpracujących ze Spółką lub Spółkami
zależnymi na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. osób świadczących na podstawie umów
menadżerskich, umów zleceń lub umów o podobnym charakterze warranty Spółki posiada
członek Rady Nadzorczej Spółki w osobie Roman Spiczak Brzeziński. Zgodnie z & 6 pkt. 2
chwały nr 6 z NWZA z dnia 07.02.2011 Pan Roman Brzeziński został objęty Programem
motywacyjnym. Zgodnie z & 7 pkt. 2 Uchwały nr 6 z NWZA z dnia 07.02.2011 r. przyznanie
uprawnień zostanie dokonane w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za dany Rok Programu.
Pozostali członkowie organów nadzorczych nie posiadali akcji, opcji na akcje ani warrantów
subskrypcyjnych ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A
19. Przychody ze sprzedaży w tys. zł
Przychody ze sprzedaży Spółki prezentują się następująco:
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- produkcja i usługi
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
01.01.-31.12.2009
31.12.2010
29 473
32 505
29 473
32 505
-
-
01.01.-31.12.2009
01.01-31.12.2010
26/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- towarów
- w tym: od jednostek powiązanych
- materiałów
- w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
2 909
178
26 564
32 327
29 473
32 505
-
-
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
58
59
58
59
-
-
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
58
59
Nota 24B
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
TERYTORIALNA)
a) kraj
- w tym: od jednostek powiązanych
- materiałów
- w tym: od jednostek powiązanych
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
- w tym: od jednostek powiązanych
-
-
58
59
-
-
58
59
-
-
20. Segmenty działalności – geograficzne
Spółka prowadzi działalność na terenie zarówno Polski jak i za granicą.
Zgodnie z MSR 14 par. 47-48 Spółka nie przypisuje aktywów i pasywów do poszczególnych
segmentów, bowiem odnoszą się one wspólnie do wszystkich segmentów.
21. Koszty restrukturyzacji
W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Spółka nie dokonywała
restrukturyzacji oraz nie dokonywała redukcji zatrudnienia.
22. Podmioty powiązane ze spółką ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Wg stanu na 31 grudnia 2010 roku Spółka funkcjonuje jako podmiot nie zależny
od jakiegokolwiek akcjonariusza, który posiadałby powyżej 51 % akcji, co odpowiadałoby
ponad 51 % głosów na WZA Spółki.
Według stanu na 31grudnia 2010 r. podmiotem posiadającym powyżej 5 % kapitału Spółki
była
27/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
1. Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach posiadającą 10.451.496
sztuk akcji zwykłych, co odpowiada 31,77 % kapitału akcyjnego, oraz 31,77 %
głosów na WZA Spółki
2. Elżbieta Sjoblom posiadająca 3.743.508 sztuk akcji zwykłych Spółki, co odpowiada
11,38 % kapitału zakładowego, oraz 11,38 % głosów na WZA Spółki.
BILANS
Dane w tysiącach złotych.
Nota
AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
- do 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty
- do 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz innych świadczeń
c) inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
1
2
31.12.2009
31.12.2010
19 080
16 663
138
118
138
118
8 372
7 678
8 358
7 664
2 383
2 355
4 906
4 452
823
661
221
166
25
30
14
14
3,8
-
-
4
10 214
7 781
10 214
7 781
10 214
7 781
5
6
10 214
7 781
356
1 086
339
1 069
17
17
11 847
8 050
1 250
2 850
654
1 922
561
920
23
8
12
7,8
6 763
4 753
-
122
-
115
115
7
9
6 763
4 631
5 035
2 774
5 035
2 774
1 714
1 829
14
28
3 392
246
3 392
246
28/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Inne rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m
-
10
Nota
PASYWA
A. Kapitał własny
I. Kapitał zakładowy
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
2. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
1. Zysk (wielkość dodatnia)
2. Strata (wielkość ujemna)
VIII. Zysk (strata) netto
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)
2. Strata netto (wielkość ujemna)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowa
- krótkoterminowa
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) inne zobowiązania finansowe
c) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
12
-
-
-
3 392
246
3 392
246
442
201
442
201
30 927
24 713
31.12.2009
31.12.2010
22 663
13 208
3 150
3 290
7 342
14 863
5 654
6 914
13
14
15
1 688
7 949
5 863
5 863
47
(5 567)
16
47
47
(5 614)
6 261
(5 241)
6 261
(5 241)
17
18
8 264
11 505
3 760
2 162
2 702
1 400
611
733
498
482
113
251
447
29
447
29
19
-
-
20
4 504
9 343
329
-
329
4 490
9 009
952
3 095
1
1
2 693
4 897
2 693
4 897
496
576
29/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
e) z tytułu wynagrodzeń
f) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
P a s y w a, r a z e m
241
320
107
120
14
5
-
-
30 927
24 713
21
Rachunek zysków i strat,
dane w tys. zł
Nota
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
29 531
32 564
23
29 473
32 505
24
58
59
25 721
30 596
25 676
30 557
25
45
39
3 810
1 968
25
14
27
25
3 779
3 710
17
(1 769)
26
7 864
861
27
28
5
3
7 859
858
787
720
52
49
735
671
7 094
(1 628 )
620
302
163
163
276
139
222
76
344
29
77
4 630
25
158
52
4 472
7 637
(5 956)
9
32
-
-
7 637
(5 956)
1 376
(715)
40
1 336
(715)
6 261
(5 241)
33
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)
30/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.
Zestawienie zmian w kapitale własnym
dane w tysiącach zł
01.01.-31.12.2009
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
a) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji (wydania udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
a) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zmniejszenia (z tytułu)
b) zasilenie kapitału zapasowego
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
16 402
01.01.-31.12.2010
22 663
(5 614)
16 402
17 049
3 150
3 150
-
140
-
140
3 150
3 290
-
-
-
-
-
-
140
-
-
7 089
7 342
253
7 521
253
7 521
1 260
253
6 261
7 342
14 863
5 863
5 863
-
-
5 863
5 863
-
-
-
-
300
6 308
300
6 308
(5 614)
300
694
253
647
253
647
47
47
0
5 614
-
5 614
-
5 614
47
(5 567)
6 261
(5 241)
6 261
(5 241)
22 663
31/101
13 208
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Metoda pośrednia
dane w tysiącach złotych.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
6 261
(5 241)
(3 692)
2 770
867
767
21
(7)
(6 935)
(3)
1 412
(282)
1 359
(1 600)
80
2 017
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
kredytów
(219)
2 367
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
(277)
(489)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) metoda pośrednia
2 569
(2 471)
5
3
5
3
3 443
3 141
160
43
3 283
2 993
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
3. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Kredyty i pożyczki
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Odsetki
2. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
3 283
2 993
3 283
2 9923
(3 438)
(3 138)
951
2 627
951
2 464
105
163
21
164
21
157
930
2 463
61
(3 146)
61
(3 146)
7
3 331
3 392
3 392
246
14
5
32/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH AKTYWÓW
PIENIĘŻNYCH
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
2. Inne środki pieniężne, z tego:
3. Inne aktywa pieniężne, których termin wymagalnosci przypada w
terminie do 3 miesiecy od dnia bilansowego, z tego:
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2009
31.12.2010
3 392
246
-
-
-
-
3 392
246
Informacje dodatkowe i noty objaśniające
Noty objaśniające do pozycji bilansowych
Dane w tysiącach zł.
Nota 1
Wartości niematerialne i prawne
Nota 1.1
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem
31.12.2009
31.12.2010
123
103
123
103
15
15
138
118
Nota 1.2
Zmiana wartości niematerialnych i prawnych (według grup rodzajowych)
Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2010
Wartości brutto
Wartość brutto
Stan na 01.01.2009
Zwiększenia
W tym zakup
Zmniejszenia
W tym likwidacja –
zbycie
Stan na 31.12.2009 /
01.01.2010
Zwiększenia
W tym zakup
Zmniejszenia
W tym likwidacja –
zbycie
Stan na 31.12..2010 r.
Nabyte koncesje, patenty, licencje
i podobne wartości
150
47
47
W tym: oprogramowanie
komputerowe
135
47
47
Razem wartości
niematerialne i prawne
150
47
47
197
182
197
197
182
197
33/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Zakumulowana amortyzacja
Stan na 01.01.2009
Amortyzacja za okres od
01.01.2009 do 31.12.2009
Stan na 31.12.2009 /
01.01.2010
Amortyzacja za okres od
01.01.2010 do 31.12.2010
Stan na 31.12.2010
Nabyte koncesje, patenty,
licencje i podobne wartości
39
20
W tym oprogramowanie
komputerowe
39
20
Razem wartości
niematerialne i prawne
39
20
59
59
59
20
20
20
79
79
79
123
103
138
118
Wartość netto
Stan na 31.12.2009
Stan na 31.12.2010
138
118
Nota 1.3
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA
WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
31.12.2009
31.12.2010
138
118
138
118
31.12.2009
31.12.2010
8 358
7 664
2 383
2 355
4 906
4 452
823
661
221
166
Nota 2
Rzeczowe aktywa trwałe
Nota 2.1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
25
30
14
14
8 372
7 678
Nota 2.2
Zmiany środków trwałych (według grup rodzajowych)
Tabela ruchu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2010
Wartość brutto
Stan na
01.01.2009
Zwiększenia
W tym zakup
aktualizacja
Zmniejszenia
grunty
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia
techniczne i
maszyny
Środki
transportu
Inne
środki
trwałe
Środki
trwałe w
budowie
Środki
trwałe
razem
2 718
9 582
2 404
768
318
6
15 796
79
79
27
27
8
8
114
114
23
84
107
34/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W tym zbycie –
likwidacja
Stan na
31.12.2009 /
01.01.2010
Zwiększenia
W tym zakup
W tym
aktualizacja
Zmniejszenia
W tym zbycie –
likwidacja
Stan na
31.12.2010
23
2 718
9 582
84
2 460
768
261
19
19
2 718
9 582
107
14
15 803
33
33
2 479
52
52
768
294
14
15 855
Środki
transportu
Inne
środki
trwałe
300
Środki
trwałe w
budowie
0
Zakumulowana amortyzacja
grunty
Stan na
01.01.2009
Amortyzacja za
okres od
01.01.2009 do
31.12.2009
Zmniejszenia
W tym zbycie –
likwidacja
Stan na
31.12.2009 /
01.01.2010
Amortyzacja za
okres od
01.01.2010 do
31.12.2010
Zmniejszenie
W tym zbycie –
likwidacja
Stan na
31.12.2010
307
Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
4 221
28
455
Urządzenia
techniczne
maszyny
1 378
i
486
282
61
Razem
środki
trwałe
6 692
20
23
23
84
84
335
4 676
1 637
547
236
28
454
181
55
28
363
5 130
1 818
602
264
107
107
0
7 431
746
0
8 177
Wartość netto
Wyszczególnienie
Grunty Budynki Urządzenia
Środki
Inne Środki trwałe w
i budowle techniczne transportu środki
i maszyny
trwałe
budowie
Środki
trwałe
razem
Wartość netto na BO
2 383
4 906
823
221
25
14
8 372
Wartość netto na BZ
2 355
4 452
661
166
30
14
7678
Nota 2.3
35/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
31.12.2009
31.12.2010
8 372
7 678
8 372
7 678
31.12.2009
31.12.2010
-
-
-
-
-
-
-
-
a) własne
Środki trwałe bilansowe, razem
Nota 2.4
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w
tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
- używane na podstawie umowy najmu, w tym:
'- od jednostek powiązanych
'- od jednostek pozostałych
- środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu, w tym:
- środki transportu
- urządzenia techniczne i maszyny
- pozostałe środki trwałe
Środki trwałe pozabilansowe, razem
Nota 2.5
Zabezpieczenia na majątku Spółki
NAZWA DOSTAWCY – podać dokładny tytuł, jakiej
operacji gospodarczej dotyczy
a) jednostki powiązane
b) jednostki pozostałe razem, w tym:
- weksel własny in blanco na rzecz Sp. J Bobrek Dąbrowa
Górnicza jako zabezpieczenie transakcji handlowych,
31.12.2009
0
1000
0
10.500
1.000
0
- zabezpieczenie umowy kredytu U0001234530927 z dnia
05.10.2010 r. zawartej z Bankiem Alior Bank S.A. Warszawa
hipoteka zwykła w wysokości 3.000.00 zł. jako zabezpieczenie
kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 zł.
4.500
- zabezpieczenie Umowy kredytu U0001229308031 z dnia
21.09.2010 r. zawartej z Bankiem Alior Bank S.A. warszawa
hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000 zł. jako
zabezpieczenie wierzytelności z tyt. w/w umowy kredytowej
oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż
3.000.000 zł.
Razem zabezpieczenia na majątku
31.12.2010
6.000
1.000
10.500
Nota 3
Należności długoterminowe – nie dotyczy
36/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 4
Inwestycje długoterminowe
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
- udziały lub akcje
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
wycenianych metodą praw własności
c) w pozostałych jednostkach
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
31.12.2009
31.12.2010
10 214
7 781
10 214
7 781
-
-
-
-
10 214
7 781
Nota 4.1
Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
W latach 2004 – 2010 do dnia emisji Emitent posiadał 130 szt. Akcji Spółki STAR
Starachowice o wartości nominalnej 10 zł za jedną akcję. W związku z faktem, że udział
posiadanych przez Emitenta akcji w ogólnym kapitale Spółki jest praktycznie zerowy, a także
stosunek głosów na WZA Spółki STAR jest również „0” i w związku z faktem braku
dywidend Emitent w roku 1999 utworzył na w/w akcje odpis aktualizujący ich wartość i jako
pozycja bilansowa nie występuje.
Nota 5
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Nota 5.1
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
- powstania różnic przejściowych
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
- odwrócenia się różnic przejściowych
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
-
31.12.2009
31.12.2010
394
339
394
339
394
339
190
940
190
940
190
940
245
210
245
210
245
210
339
1 069
339
1 069
339
1 069
Nota 5.2
Ujemne różnice przejściowe według tytułów
37/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Tytuł
- na należności
- koszty wykonanych a niefakturowanych usług
- na niewypłacone wynagrodzenia i ZUS od wynagrodzeń
- ujemne różnice kursowe
- świadczenia pracownicze
- odsetki od zobowiązań
- rezerwa na przyszłe remonty
- aktualizacja wartości zapasów
- niewykorzystane urlopy
- pozostałe
Razem
Wartość na
koniec okresu
31.12.2009
Wartość na koniec
okresu
31.12.2010
19
828
12
15
34
38
9
8
108
93
5
7
Data realizacji
76
42
30
20
46
14
4
339
1 069
Nota 5.3
Inne rozliczenia międzyokresowe
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
koszty związane z wprowadzeniem ISO
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
31.12.2009
31.12.2010
17
17
17
17
17
17
31.12.2009
31.12.2010
654
1 922
561
920
23
8
Nota 6
Zapasy
Dane w tysiącach złotych
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
e) zaliczki na dostawy
Zapasy, razem
12
1 250
2 850
31.12.2009
31.12.2010
-
122
-
115
Nota 7
Należności krótkoterminowe
Nota 7.1
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- inne
b) należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych świadczeń
- inne
115
7
6 763
4 631
5 035
2 774
5 035
2 774
1 714
1 829
14
28
38/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Należności krótkoterminowe netto, razem
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
6 763
4 753
100
4 358
6 863
9 111
31.12.2009
31.12.2010
-
115
Nota 7.2
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- od jednostek zależnych
b) inne, w tym:
- od znaczącego inwestora
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
115
-
7
7
-
-
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem
-
122
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem
-
122
31.12.2009
31.12.2010
Nota 7.3
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- na należności
- na odsetki od należności
- na udzielone pożyczki krótkoterminowe
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych
na koniec okresu
100
100
-
4 258
115
76
4 067
100
4 358
31.12.2009
31.12.2010
2 980
6 465
3 883
2 646
Nota 7.4
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta EUR
zł
b2. jednostka/waluta GBP
zł
Należności krótkoterminowe, razem
945
310
3 883
1 227
309
1 419
6 863
9 111
31.12.2009
31.12.2010
1 680
2 181
Nota 7.5
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
230
31
3 194
823
5 135
3 004
100
115
5 035
2 889
39/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W
OKRESIE:
31.12.2009
31.12.2010
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
2 790
632
123
139
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
3 194
823
100
115
3 094
708
1. Należności sporne objęte rezerwami (z tytułu):
-
-
2. Należności sporne nie objęte rezerwami i nie wykazane jako należności
dochodzone na drodze sądowej (z tytułu):
-
-
3. Należności przeterminowane objęte rezerwami
100
115
dostaw, robót i usług
100
115
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
52
231
50
Nota 8
Należności sporne, przeterminowane oraz wątpliwe
4. Należności przeterminowane nie objęte rezerwami
-
-
3. Należności wątpliwe objęte rezerwami
-
-
4. Należności wątpliwe nie objęte rezerwami
-
-
31.12.2009
31.12.2010
3 392
246
3 392
246
3 392
246
31.12.2009
31.12.2010
78
24
25
23
Nota 9
Inwestycje krótkoterminowe
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia majątkowe
- koszty zakupu usług opłacone z "góry"
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
- pozostałe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
53
1
364
177
364
177
442
201
Nota 11
40/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów
ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWÓW wg stanu na:
31.12.2009
- zapasy
- należności krótkoterminowe
Razem
31.12.2010
223
160
100
4 358
323
4 518
Nota 12
Kapitał zakładowy (struktura)
Nota 12.1
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria /
emisja
Rodzaj
akcji
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowania ograniczenia
akcji
praw do akcji
A
zwykłe
brak
brak
B
zwykłe
brak
brak
C
zwykłe
brak
brak
D
zwykłe
brak
brak
E
zwykłe
brak
brak
Liczba akcji, razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji =10 groszy
Wartość serii
/ emisji wg
wartości
nominalnej
Liczba akcji
2000000
20000000
4500000
5000000
1400000
32900000
Sposób
pokrycia
kapitału
200000
2000000
450000
500000
140000
gotówka
gotówka
gotówka
gotówka
Prawo do
dywidendy
(od daty)
Data
rejestracji
27.02.1996
25.02.1997
10.12.1999
25.04.2008
16.12.2010
01.01.1997
26.02.1997
11.12.1999
26.04.2008
1.10.2010
3290000
W okresie od dnia 01 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 nie miały żadne zmiany
w kapitale akcyjnym Spółki.
W okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. miała miejsce emisja akcji
serii E w ilości 1.400.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. za akcję.
Nota 12.2
Według stanu na 31.12.2010 rok.
Akcjonariusz
JAGO SA Krzeszowice
Elżbieta Sjoblom
S 1 Sp. z o.o.
Pracownicy Spółki i
inni
Razem
Wartość
Liczba akcji
nominalna akcji
(szt.)
( 10 groszy/szt.)
4.204.999
3.743.508
6.246.497
18.704.996
420.499,90
374.350,80
624.649,70
1.870.499,60
32.900.000
3.290.000,00
Udział w ogólnej
Liczba głosów na
Udział w kapitale
liczbie głosów na
Walnym
zakładowym (%)
Walnym
Zgromadzeniu
Zgromadzeniu (%)
12,78
4.204.999
12,78
11,38
3.743.508
11,38
18,99
6.246.497
18,98
56,85
18.704.996
56,85
100,00
32.900.000
100,00
Według stanu na 31.12.2009 rok.
Akcjonariusz
JAGO S.A. Krzeszowice
Elżbieta Sjoblom,
Pracownicy Spółki i inni
Liczba akcji
( szt. )
Wartość
nominalna akcji
( w PLN )
Udział w ogólnej
Liczba głosów na
Udział w kapitale
liczbie głosów na
Walnym
zakładowym (%)
Walnym
Zgromadzeniu
Zgromadzeniu (%)
10.394.999
1.039.499,90
33,00
10.394.999
33,00
10.028.497
11.076.504
1.002.849,70
1.107.650,40
31,84
35,16
10.028.497
11.076.504
31,84
35,16
41/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Razem
31.500.000
3.150.000,00
100,00
31.500.000
100,00
Nota 13
Udziały (akcje własne) – nie dotyczy.
Nota 14
Kapitał zapasowy
- wg stanu na 31.12.2010 r. wynosił 14.863 tyś. zł.
- wg stanu na 31.12.2009 r. wynosił 7.342 tys. zł
Kapitał zapasowy został utworzony przez Spółkę z podziału zysku netto oraz z nadwyżki
ponad wartość nominalną akcji.
Nota 15
Kapitał z aktualizacji wyceny
– wg stanu na 31.12.2010 r. wynosił 5.863 tys. zł
- wg stanu na 31.12.2009 r. wynosił 5.863 tys. zł
Kapitał z aktualizacji wyceny powstał z tytułu różnic w wycenie wartości środków trwałych
powstałych w wyniku aktualizacji wyceny dokonywanej na podstawie odrębnych
obowiązujących przepisów. Wartość ta nie może być przeznaczona do podziału.
Nota 16
Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) – nie dotyczy.
Nota 17
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego – nie dotyczy.
Nota 18
Rezerwy na zobowiązania
Nota 18.1
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
aktualizacja aktywów trwałych zgodnie z MSR 39
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic
przejściowych (z tytułu)
- powstania różnic przejściowych
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi
różnicami przejściowymi (z tytułu)
- odwrócenia się różnic przejściowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
31.12.2009
31.12.2010
1 422
2 702
46
1 326
46
1 326
1 376
1 376
1 376
1 376
-
-
1 326
16
1 326
16
1 326
16
46
1 318
46
1 318
46
1
1 317
2 702
1 400
42/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
z tyt. wyceny aktywów trwałych zgodnie z MSR 39
1 326
24
1 326
24
1 376
1 376
1 376
1 376
31.12.2009
31.12.2010
593
498
593
498
95
16
Nota 18.2
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
- na odprawy emerytalne
b) wykorzystanie (z tytułu)
- korekta, spisanie świadczeń
e) stan na koniec okresu
- na odprawy emerytalne
95
16
498
482
498
482
31.12.2009
31.12.2010
273
113
Nota 18.3
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
- na odprawy emerytalne
na urlopy
b) zwiększenia (z tytułu)
- naliczenie świadczeń pracowniczych
c) wykorzystanie (z tytułu)
- korekta, spisanie świadczeń
d) rozwiązanie (z tytułu)
- wypłata
e) stan na koniec okresu
- na odprawy emerytalne
na urlopy
19
7
254
106
-
138
138
12
-
12
148
-
148
113
251
7
8
106
243
Nota 18.4
Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) – nie dotyczy.
Nota 18.5
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW
KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
na pozostałe
b) zwiększenia (z tytułu)
na zobowiązania z tyt. udzielonych kaucji gwarancyjnych
- pozostałe rezerwy
c) rozwiązanie (z tytułu)
zapłata kaucji gwarancyjnej
- na skutek przyczyny jej utworzenia
d) stan na koniec okresu
- na pozostałe
31.12.2009
31.12.2010
59
447
59
447
433
18
33
18
400
45
436
44
31
1
405
447
29
447
29
43/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 19
Zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy
Nota 20
Zobowiązania krótkoterminowe
Nota 20.1
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
a) wobec jednostek zależnych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
b) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyczki, w tym:
-krótkoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne (wg tytułów)
g) fundusze specjalne (wg tytułów)
- ZFŚS
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
31.12.2009
31.12.2010
-
329
329
4 490
9 009
952
3 095
952
3 095
2 693
4 897
2 693
4 897
496
576
241
320
108
121
14
5
14
5
4 504
9 343
31.12.2009
31.12.2010
4 477
9 231
27
112
Nota 20.2
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta EUR
zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG WG TERMINÓW
WYMAGALNOŚCI
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
f) zobowiązania przeterminowane
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, razem
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,
PRZETERMINOWANE
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
e) powyżej 1 roku
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem
7
28
27
112
4 504
9 343
31.12.2009
31.12.2010
1 492
2 811
428
1 306
773
780
2 693
4 897
31.12.2009
31.12.2010
748
737
25
25
773
780
18
44/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 20.3
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 20.3.1
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
– 31.12.2010 rok
Kwota
Kwota
Nazwa
kredytu/pożyczki
kredytu/pożyczki
Termin
Warunki
Zabezpieczenia
(firma)
Siedziba
wg umowy
pozostała do spłaty oprocentowania
spłaty
jednostki
tys. zł
waluta
tys. zł
waluta
Warszawa
3 000
PLN
2 750
PLN Wibor
04.11.2012 hipoteka
Alior
1M+marża
Bank S.A.
Warszawa
2 000
PLN
345
PLN Wibor
20.09.2011 hipoteka
Alior
1M+Marża
Bank S.A.
Inne
Stan na koniec okresu, tj. 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:
Na dzień 31 grudnia 2010 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada:
I. Kredyt bankowy w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. Warszawa z górnym limitem
kredytu w wysokości 2.000.000 zł. na okres do 20 września 2011 r.
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie kapitału kredytu,
prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu ustanowione na prawie
użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł..
II. Kredyt nieodnawialny w Alior Bank S.A. Warszawa w kwocie 3.000.000,00 zł.
przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności z terminem spłaty 24 miesiące
od dnia uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 04 listopada 2012 r.
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału
oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek
i pozostałych kosztów, ustanowione
na prawie użytkowania wieczystego
do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł.
Nota 20.3.2
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Kwota
Kwota
Nazwa
kredytu/pożyczki
kredytu/pożyczki
Warunki
(firma)
Siedziba
wg umowy
pozostała do spłaty oprocentowania
jednostki
Tys. zł
waluta
tys. zł
waluta
– 31.12.2009 rok
Termin
spłaty
Zabezpieczenia
45/101
Inne
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Według stanu na 31.12.2009 r. Spółka nie posiadała kredytów bankowych.
Nota 20.4
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów
finansowych – nie dotyczy.
Nota 21
Rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy
Nota 22
Wartość księgowa na jedną akcję
Okres
01.01. – 31.12.2010
01.01. – 31.12.2009
Kapitał własny w PLN
Wartość księgowa na jedną
(po korektach UOR i MSSF) Ilość akcji ( w szt. )
akcję ( w złotych)
( w złotych )
13.208.318,67
32.900.000
0,40
22.662.703,92
31.500.000
0,72
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Pozycje pozabilansowe
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
- przewłaszczenie na środkach trwałych
- przewłaszczenie na zapasach
- zastaw na zapasach
- hipoteki na nieruchomościach
- weksle In blanco
Pozycje pozabilansowe, razem
Nota
31.12.2009 r.
31.12.2010 r.
1 000
10.500
3.000
7.500
1 000
1 000
10.500
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 23
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Nota 23.1
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
- produkcja i usługi
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
01.01.-31.12.2009
31.12.2010
29 473
32 505
29 473
32 505
46/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 23.2
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
2 909
178
26 564
32 327
29 473
32 505
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
58
59
58
59
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
58
59
58
59
58
59
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
Nota 24
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Nota 24.1
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
- materiałów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
Nota 24.2
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
- materiałów
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
Nota 25
Koszty według rodzaju
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
- koszty podróży służbowych
- reklama publiczna
- fundusz reprezentacji i reklamy
- koszty ubezpieczeń majątkowych
- inne koszty
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
866
767
13 532
18 775
1 309
1 600
520
538
8 792
9 182
2 531
2 330
1 137
1 391
81
136
7
8
20
17
46
44
983
1 186
28 687
34 583
782
(289)
(14)
(27)
(3 779)
(3 710)
25 676
30 557
47/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 26
Pozostałe przychody operacyjne
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
01.01-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
427
638
256
202
127
405
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
- na świadczenia pracownicze z tyt. wypłat lub aktualizacji rezerw
rozwiązanie wcześniej utworzonych rezerw na skutek ustania przyczyny ich
utworzenia
spłata kaucji gwarancyjnej
b) pozostałe, w tym:
- zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych**
- wycena godziwa udziałów Henmex na 31.12.2009
- przywrócenie wartości zapasów
pozostałe
Inne przychody operacyjne, razem
44
31
7 437
223
5
3
6 930
39
79
463
141
7 864
861
Nota 27
Pozostałe koszty operacyjne
INNE KOSZTY OPERACYJNE
01.0.-31.12.2009
01.01-31.12.2010
527
341
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
- rezerwy na odprawy
- rezerwa na przyszłe remonty
- na wypłatę premii
- na remonty roku 2009
na udzielona kaucję gwarancyjną
b) pozostałe, w tym:
- strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych**
- aktualizacja wartości aktywów nie finansowych *
- niedobory i szkody
- udzielone darowizny i nieodpłatne przekazanie śr. trwałych
- należności przedawnione, umorzone i nieściągalne (nie objęte odpisami
aktualizującymi)
- składki na rzecz organizacji społecznych
- odszkodowanie z tyt. zakazu konkurencji
- reklamacje uzasadnione
kary grzywny i mandaty
pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem
323
400
77
50
18
260
379
52
49
1
1
15
7
7
153
91
24
1
23
215
787
720
Nota 28
Przychody finansowe
Nota 28.1
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W
ZYSKACH
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
-
163
163
48/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem
-
163
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
Nota 28.2
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) z tytułu udzielonych pożyczek
b) pozostałe odsetki
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od znaczącego inwestora
- od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
-
-
276
139
222
76
76
222
54
63
276
139
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
344
-
Nota 28.3
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
a) nadwyżka dodatnich różnic kursowych***
- zrealizowane
b) rozwiązanie rezerw (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
Inne przychody finansowe, razem
344
-
-
-
-
344
-
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
Nota 29
Koszty finansowe
Nota 29.1
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) od kredytów i pożyczek
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- od znaczącego inwestora
- od pozostałych jednostek
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
21
147
21
147
4
11
-
9
9
4
2
25
158
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
44
187
Nota 29.2
INNE KOSZTY FINANSOWE
a) nadwyżka ujemnych różnic kursowych***
- zrealizowane
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
c) pozostałe, w tym:
- prowizje od kredytów
- odpis aktualizujący należności
Inne koszty finansowe, razem
145
44
42
-
-
8
4 285
8
42
4 243
52
4 472
49/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 30
Zyski nadzwyczajne – nie wystąpiły.
Nota 31
Straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.
Nota 32
Podatek dochodowy
Nota 32.1
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
- różnica pomiędzy naliczonymi a zrealizowanymi odsetkami od należności, pożyczek,
bonów i obligacji
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
7 637
(5 956 )
(7 424)
5 195
(43)
(80)
- odpisy aktualizujące należności, majątek obrotowy, udziały i zasądzone koszty sądowe
(226)
4 286
- pozostałe koszty NSKUP (. PFRN, darowizny, ubezpieczenia, wypłacone
odszkodowania, niewypłacone umowy zlecenia, amortyzacja, składki członkowskie,
przekroczona reprezentacja i reklama, kary, sankcje itp..)
183
1 422
- różnica pomiędzy wyceną bilansową a zrealizowanymi różnicami kursowymi
261
47
- zrealizowane koszty zaliczone do wyniku ubiegłego roku (badanie bilansu, usługi
aktuarialne, wypłacone umowy zlecenia, sfinansowane ZFŚS)
- przychody z tytułu wyceny godziwych udziałów
3 Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19 %
5. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w
tym:
- wykazany w rachunku zysków i strat
(669)
(480)
(6 930)
213
(761)
40
-
40
-
40
Nota 32.2
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU
ZYSKÓW I STRAT
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych aktywo
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic
przejściowych - pasywo
Podatek dochodowy odroczony, razem
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
1 090
(730)
246
15
1 376
(715)
01.01.-31.12.2009
01.01.-31.12.2010
(1 375)
(1 375)
Nota 32.3
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
- ujętego w kapitale własnym
Nota 32.4
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący działalności
zaniechanej i wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy.
50/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Nota 33
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – nie dotyczy.
Nota 34
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą
praw własności – nie dotyczy.
Nota 35
Podział zysku za rok poprzedni
Okres
1.01. – 31.12.2009
Zysk netto w PLN
6 260 796,22
Zasilenie kapitału
6 260 796 ,22
Dywidendy
Pokrycie strat z
lat ubiegłych
Nie
podzielony
wynik
finansowy
roku 2006 i
2008
46 775
Nota 36
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą
Okres
01.01–31.12.2010
01.01-31.12.2009
Zysk
Zysk
Rozwodnion Rozwodnion
przypad przypadaj
y zysk
y zysk
Zysk/Strata
ający na
ący na
przypadając przypadając
Zysk/Strata
Ilość akcji
netto w PLN netto w EUR
jedną
jedną
y na jedną
y na jedną
akcję w
akcję w
akcję w PLN akcję w EUR
PLN
EUR
(5.240.928,19)
(1.308.825) 32.900.000
(0,16)
(0,04)
(0,16)
(0,04)
6 260 796,22
1 772 542 31.500.000
0,20
0,05
0,20
0,05
Średnia ważona ilość akcji zwykłych
W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku miały miejsce następujące zmiany
ilości akcji.
W dniu 15 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 16 grudnia 2010 r. postanowieniem nr GD.VIIINS-REJ.KRS/0207555/10/332 Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000078076
zarejestrował podwyższenie Kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień 31.12.2010 r. nie zostały dopuszczone do obrotu akcje zwykłe serii E w ilości
1.400.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
Wobec powyższego średnia ważona ilość akcji zwykłych na dzień 31.12.2010 r. wynosi
32.200.000 akcji zwykłych.
51/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I INNYCH AKTYWÓW PIENIĘŻNYCH
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
31.12.2009
31.12.2010
3 392
246
3 392
246
Do działalności operacyjnej Emitent zalicza działalność podstawową i pomocniczą oraz
obroty z podstawowej działalności operacyjnej.
Do działalności inwestycyjnej zalicza się obroty w zakresie inwestycji, rzeczowego majątku
trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji kapitałowych oraz papierów
wartościowych przeznaczonych do obrotu.
Do działalności finansowej zalicza się otrzymane i spłacone kredyty bankowe, pożyczki
i wpływy z emisji akcji własnych.
Pozostałe korekty wykazane przez Spółkę nie wykazują wartości powyżej 5 % ogólnej sumy
korekt na poszczególnych działalnościach, dlatego też nie zostały szczegółowo wyjaśnione.
Ponieważ rachunek przepływu środków pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią, nie
wypełniono noty objaśniającej uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności
operacyjnej metodą bezpośrednią.
Dodatkowe noty objaśniające
Instrumenty finansowe
1. Charakterystyka kredytów
Stan na koniec okresu, tj. 31.12.2010 r. przedstawia się następująco:
Na dzień 31 grudnia 2010 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada:
I. Kredyt bankowy w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. Warszawa z górnym limitem
kredytu w wysokości 2.000.000 zł. na okres do 20 września 2011 r.
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w
kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie kapitału kredytu,
prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu ustanowione na prawie
użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł.
II. Kredyt nieodnawialny w Alior Bank S.A. Warszawa w kwocie 3.000.000,00 zł.
przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności z terminem spłaty 24 miesiące
od dnia uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 04 listopada 2012 r.
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
52/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek
i pozostałych kosztów, ustanowione
na prawie użytkowania wieczystego
do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł.
2. Transakcje terminowe na 31.12.2010 rok
W dniu 26 listopada 2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Alior Bank SA następujące
umowy transakcji zabezpieczających kurs GBP typu Forward:
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 196.000 GBP w dniu 04.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7870
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 72.000 GBP w dniu 18.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7900
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie miały na celu spekulacji
walutowych, a zabezpieczenie kursu waluty wynikające z rzeczywiście zawartych umów
i zakontraktowanych należności Spółki.
3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży lub przeznaczone do obrotu – nie dotyczy.
4. Informacja odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się
w wartości godziwej – nie dotyczy.
5. Informacje odnośnie umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się
w papiery wartościowe lub umowy odkupu – nie dotyczy.
6.Informacja o przypadkach przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych
w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia – nie
dotyczy.
7. Informacja o dokonanych odpisach aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości
aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano
takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów – nie dotyczy.
8. Informacja odnośnie zobowiązań finansowych dotycząca kosztów z tytułu odsetek
od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających
z zawartych kontraktów.
- nie dotyczy.
9. Informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym.
Zarząd Spółki będącej eksporterem swych wyrobów podjął działania zmierzające
do ograniczenia wpływu na wynik finansowy Spółki kursu PLN w stosunku do EUR.
Zarząd Spółki dokonał zabezpieczenia części kontaktów z terminami zapadalności Forwarda
w okresie od 07.06.2010 r. do 18.02.2011 r. Kursy realizacji zostały ustalone na podstawie
53/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
aktualnego kursu w chwili zawierania transakcji, i gwarantowały Spółce uzyskania wyniku
ponad próg rentowności.
Spółka na bieżąco dokonywała rozliczeń posiadanych w Banku Alior Bank S.A. i Banku
BPH S.A. transakcji zabezpieczających zgodnie z terminami ich rozliczania. W związku
z występującymi przesunięciami terminów realizacji zabezpieczonych kontraktów, część
z tych transakcji rozliczana była przez postawienie waluty otrzymywanej w ramach
wynagrodzenia z zabezpieczonych kontraktów, a w pozostałej części poprzez rozliczenie
różnicy pomiędzy kursami z dnia rozliczenia i kursem zabezpieczonym.
W dniu 05 maja 2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem BPH SA następujące umowy
transakcji zabezpieczających kurs EUR typu Forward:
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 07.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0145
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 14.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0165
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 21.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0185
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 28.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0205
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie miały na celu spekulacji
walutowych, a zabezpieczenie kursu waluty wynikające z rzeczywiście zawartych umów
i zakontraktowanych należności Spółki.
W dniu 26 listopada 2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Alior Bank SA następujące
umowy transakcji zabezpieczających kurs GBP typu Forward:
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 196.000 GBP w dniu 04.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7870
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 72.000 GBP w dniu 18.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7900
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie miały na celu spekulacji
walutowych, a zabezpieczenie kursu waluty wynikające z rzeczywiście zawartych umów
i zakontraktowanych należności Spółki.
10.
Informacje
dotyczące
zabezpieczenia
uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania.
planowanej
transakcji
lub
W dniu 26 listopada 2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Alior Bank SA następujące
umowy transakcji zabezpieczających kurs GBP typu Forward:
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 196.000 GBP w dniu 04.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7870
- na sprzedaż przez Spółkę kwoty 72.000 GBP w dniu 18.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7900
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie miały na celu spekulacji
walutowych, a zabezpieczenie kursu waluty wynikające z rzeczywiście zawartych umów
i zakontraktowanych należności Spółki.
54/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
11. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych,
w tym również udzielonych przez Emitenta gwarancjach i poręczeniach (także
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych.
Spółka nie udzielała poręczeń ani gwarancji jednostkom powiązanym, natomiast udzielone
gwarancje i poręczenia w stosunku do pozostałych jednostek przedstawiają się następująco:
NAZWA DOSTAWCY – podać dokładny tytuł, jakiej
operacji gospodarczej dotyczy
a) jednostki powiązane
b) jednostki pozostałe razem, w tym:
- weksel własny in blanco na rzecz Sp. J Bobrek Dąbrowa
Górnicza jako zabezpieczenie transakcji handlowych,
31.12.2009
31.12.2010
0
1000
0
10.500
1.000
0
- zabezpieczenie umowy kredytu U0001234530927 z dnia
05.10.2010 r. zawartej z Bankiem Alior Bank S.A. Warszawa
hipoteka zwykła w wysokości 3.000.00 zł. jako zabezpieczenie
kapitału oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000 zł.
4.500
- zabezpieczenie Umowy kredytu U0001229308031 z dnia
21.09.2010 r. zawartej z Bankiem Alior Bank S.A. warszawa
hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000 zł. jako
zabezpieczenie wierzytelności z tyt. w/w umowy kredytowej
oraz zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż
3.000.000 zł.
Razem zabezpieczenia na majątku
6.000
1.000
10.500
12. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
Spółka nie posiada zobowiązań z wymienionych tytułów.
13. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym
okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie.
W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Spółka nie zaniechała żadnej z prowadzonych
form działalności gospodarczej, nie przewiduje też tego w następnym okresie.
14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne
potrzeby za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 nie wystąpił.
15. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy
od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe
wynoszą:
Nakłady poniesione
Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
Suma nakładów w tys. zł
w tym leasingu w tys. zł
52
55/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- w tym dotyczące ochrony środowiska
Środki trwałe w budowie
- w tym dotyczące ochrony środowiska
Ulepszenia obcych środków trwałych
Razem
Nakłady planowane
Wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe
- w tym dotyczące ochrony środowiska
Środki trwałe w budowie
- w tym dotyczące ochrony środowiska
Ulepszenia obcych środków trwałych
Razem
52
Suma nakładów w tys. zł
w tym w leasingu w tys. zł
20
100
-
120
16. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach,
Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan wzajemnych zobowiązań i należności Spółki w Grupie
kapitałowej przedstawiało się następująco:
STOCZNIA TCZEW S.A
- Saldo należności Spółki w kwocie 3.106.833,79 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
HEMEX
- Saldo należności Spółki w kwocie 1.232.769,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o .o.
- Saldo należności Spółki w kwocie 21,26 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
NAVIMOR INVEST S.A
- Saldo należności Spółki w kwocie 18.300,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
JAGO S.A. Krzeszowice
- Saldo należności Spółki w kwocie 0,00 zł
- saldo zobowiązań Spółki w kwocie 329.102,59 zł
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji,
STOCZNIA TCZEW S.A
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 3.003.246,69 ( Pożyczka udzielona do dnia
31.05.2011 r. w łącznej kwocie 3.000.000,00 oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali
roku, oraz aneks do pożyczki zwiększający wartość pożyczki do kwoty 3.100.000,00 zł.
pozostałe warunku bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 563.190,95
56/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 33.924,13
HEMEX
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 1.200.000,00 ( Pożyczka udzielona do dnia
30.06.2011 r. w łącznej kwocie 1.200.000,00 oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali
roku, oraz aneks do pożyczki skracający termin spłaty do dnia 31.01.2011 r. pozostałe
warunki bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 13.005,00
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 19.764,,00
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o. o.
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 10.000,00 ( Pożyczka udzielona do dnia
30.06.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 21,26
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 2.974,00
NAVIMOR INVEST S.A
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 15.000,00
JAGO S.A. Krzeszowice
- otrzymana przez Spółkę pożyczka w kwocie 460.000,00 ( Pożyczka udzielona do dnia
14.05.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
W dniu 22 stycznia 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą
w Chojnicach, w związku z brakiem możliwości dokonania pomiędzy stronami, ( które
w dniu 26 listopada 2009 roku zawarły ze Spółką porozumienie określające zasady
przekształceń struktury własnościowej w Henczke – Budownictwo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ,( o którym Zarząd Spółki informował raportem
bieżącym nr 132/2009 ), szczegółowych ustaleń co do realizacji Porozumienia, strony
odstąpiły od zamiaru realizacji Porozumienia.
W dniu 18 lutego 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą
w Chojnicach w wykonaniu porozumienia inwestycyjnego, zawartego w dniu 23.12.2009r.
z osobami fizycznymi – wspólnikami spółki pod firmą Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Navimor z dnia 08.01.2010r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, złożyła oświadczenie o objęciu
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Navimor. Po zarejestrowaniu przez
właściwy Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, Spółka posiadała
będzie ponad 50 % kapitału zakładowego tego podmiotu.
W dniu 04 marca 2010 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
Navimor zostały objęte przez Spółkę. Udziały zostały objęte przez Spółkę w zamian
za wkład gotówkowy w wysokości 2.088.000 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem
tysięcy) złotych. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Navimor,
Spółka weszła w posiadanie 120 udziałów w kapitale zakładowym Navimor, które stanowią
51,06 % kapitału zakładowego tej spółki.
57/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 06 maja 2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy Navimor – Invest
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki z kwoty 408.900 zł do kwoty 459.360 zł poprzez utworzenie nowych 29 równych
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.740,00 zł, a po cenie emisyjnej 17.400 zł
każdy, które przeznacza się do objęcia wyłącznie przez dotychczasowego wspólnika –
Zakład Budowy Maszyn "ZREMB – CHOJNICE" S.A., z wyłączeniem prawa pierwszeństwa
pozostałych wspólników do objęcia podwyższonego kapitału zakładowego.
W związku z podwyższeniem i objęciem przez Spółkę, Spółka posiadała będzie
po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, 149 udziałów o wartości nominalnej łącznie
259.260,00 zł. co stanowić będzie 56,44 % w kapitale zakładowym Navimor - Invest Sp.
z o.o., i odpowiada 56,44 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Navimor – Invest
Sp. z o.o.
W dniu 07 lipca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A.
zawiązał Spółkę Akcyjną pod nazwa „Z 1” Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 100.000,00 zł i dzieli na 100.000 akcji imiennych serii A od numeru 000 001
do numeru 100 000, o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja.
ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A objęło wszystkie 100.000 akcji imiennych serii A.
W dniu 20 lipca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "IRAQ – POLAND TRADE
& INVESTMENT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych ) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej po 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Zakład Budowy
Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A objął wszystkie 100 ( sto) udziałów.
W dniu 07 października 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. z siedzibą w Chojnicach zawarł z osobami fizycznymi – wspólnikami spółki pod firmą
Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku posiadającymi łącznie udziały w kapitale
zakładowym Navimor stanowiące 43,56 % kapitału zakładowego Navimor, umowę kupna –
sprzedaży 98 udziałów w kapitale zakładowym Navimor, które stanowią 37,12 % kapitału
zakładowego. Wartość transakcji opiewa na kwotę 1.800.260,00 złotych.
W wyniku nabycia w/w udziałów Spółka posiadała będzie 247 udziałów w kapitale
zakładowym tego podmiotu, co stanowi 93,56 % kapitału zakładowego i odpowiada 93,56 %
głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Navimor.
W dniu 09 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IRAQPOLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o., podjęło Uchwałę nr 1 o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 9.800,00 zł. tj. o kwotę 4.800,00
zł., poprzez ustanowienie 96 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy.
Zarząd Emitenta informuje, że po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału posiadał
będzie 51,02 % w kapitale zakładowym Spółki zależnej IRAQ- POLAND TRADE &
INVESTMENT Sp. z o.o., co odpowiada 51,02 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki.
17. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie
dotyczy.
58/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
18. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w jednostce, z podziałem na grupy
zawodowe:
Okres
Pracownicy
umysłowi
Ogółem
31.12.2010
31.12.2009
273
277
w tym
bezpośrednio
produkcyjni
Pracownicy
fizyczni
56
54
217
223
w tym
pośrednio
produkcyjni
175
181
42
42
19. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze),
wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących
jednostkę, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też wynikały
z podziału zysku; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie
z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład
organów zarządzających i nadzorujących spółki (dla każdej grupy osobno).
Zarząd
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu.
w tys. zł
Rok
Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski
31.12.2010
31.12.2009
Danuta Maria Wruck
154
0
Kazimierz Stanisław
Cemka
158
215
Edmund Szynwelski
156
213
0
166
Rada Nadzorcza
Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej.
w tys. zł
Rok
Skipietrow
Michał
Winiecka
Grażyna
Charkowy
Andrzej
Parkot
Agnieszka
24
Kosiorek –
Sobolewski
Krzysztof
4
31.12.2010
59
46
31.12.2009
56
44
44
44
44
46
Niebrzydowski Spiczak
Krzysztof
Brzeziński
Roman
42
22
0
0
20. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji,
poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki.
- nie dotyczy.
21. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych
w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres.
Nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.
22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem, a Spółką oraz o sposobie
i zakresie przejęcia aktywów i pasywów.
W Spółce nie wystąpiły relacje między prawnym poprzednikiem.
23. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania
sprawozdania finansowego, dokonywanych w stosunku do poprzedniego roku
59/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację firmy.
Spółka w okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 nie zmieniała zasad ( polityki)
rachunkowości.
Chojnice, 29 kwietnia 2011 roku.
ZARZĄD
ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
60/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w 2010 roku.
Wprowadzenie
W roku 2010 r. ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. sporządził sprawozdanie zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską (MSSFUE).
Nazwa Spółki: Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Siedziba: 89-600 Chojnice ul. Przemysłowa 15
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000078076
Czas trwania Spółki jest nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 r.
Informacja o podstawowych produktach i rynkach zbytu.
„ZREMB- CHOJNICE” S.A. jest Spółką działającą w branży kontenerowej. W skład Spółki
nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne, wobec czego Spółka nie była
zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Spółka jako podmiot
dominujący posiada określony udział w strukturze akcjonariatu i udziałowców w Spółkach
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZREMB, wobec czego Spółka jako podmiot
dominujący sporządza również skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010
obejmujące wyniki następujących podmiotów zależnych
- Hemex Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
- Navimor Invest S.A. z siedzibą w Gdańsku
- Stocznia czew S.A. z siedzibą w Chojnicach
- Iraq Polnad Trade & Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach
„ZREMB - CHOJNICE” S.A. w roku 2010 koncentrował swoją działalność na produkcji
kontenerów różnego zastosowania, co zostało opisane w kolejnym rozdziale. Trudności na
rynku krajowym w branży kontenerowej zweryfikowały obszary działań „ZREMB CHOJNICE” S.A. Skoncentrowano się na rynkach zagranicznych. Głównym obszarem
działań są Niemcy, Norwegi oraz Szkocja. Poszukiwane są również nowe obszary. W kręgu
zainteresowań są rynki ogólnoświatowe ze szczególnym uwzględnieniem rynku
Norweskiego.
Wykonanie Struktura Wykonanie Struktura
rok 2009
w%
rok 2010
w%
Przychody ze sprzedaży wyrobów
28.978
98,32
32.223
99,14
w tym:
- kontenery
28.328
96,12
31.903
98,16
- konstrukcje
650
2,21
320
0,98
61/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Przychody ze sprzedaży usług
w tym
- usługi transportowe
- pozostałe usługi
Ogółem:
495
1,68
282
0,86
204
291
29.473
0,69
0,99
100,00
147
135
32.505
0,45
0,41
100,00
Do podstawowej grupy produkowanych wyrobów należą kontenery w szczególności typu
offshorowego oraz konstrukcje stalowe w szczególności fasad i dachów pod szkło obiektów
użyteczności publicznej.
W roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost w realizacji zamówień w grupie
kontenerów (wzrost o 12,62 %) oraz spadek w grupie konstrukcji ( spadek o 49,23 %).
W ocenie Zarządu Spółki spadek w grupie konstrukcji wynika z faktu braku zamówień
rentownych z grupy konstrukcji stalowych, a wobec czego nie przyjmowania do realizacji
zleceń konstrukcyjnych.
Wzrost sprzedaży w grupie kontenerów miał miejsce w szczególności w okresie II i III
kwartału roku 2010, a wynikał z faktu większej ilości potrzeb w szczególności na kontenery
typu offshorowego.
1. Realizacja sprzedaży wyrobów
Zmianę w strukturze realizacji zadań operacyjnych obrazuje tabela nr 1.
Tabela nr 1 Realizacja zadań
Wyszczególnienie
1
Sprzedaż wyrobów
- Kraj
- Eksport
Wyroby ogółem
Sprzedaż usług
- Kraj
- Eksport
Usługi ogółem
Sprzedaż razem
Wykonanie
31.12.2009
2
Struktura
w%
3
Wykonanie
31.12.2010
4
Struktura w
%
5
Dynamika (4/2) w
%
6
2.506
26.472
28.978
8,50
89,82
98,32
0,00
32.223
32.223
0,00
99,13
99,13
0,00
121,72
111,19
403
92
495
29.473
1,37
0,31
1,68
100,00
178
104
282
32.505
0,55
0,32
0,87
100,00
44,16
113,04
56,96
110,28
W roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpił nominalny wzrost sprzedaży ogółem
o 3.032 tyś. zł. , tj. o 10,28 %.
Usługi spadły o 213 tyś. zł., co stanowi spadek o 43,04 %, jednak strategia „ZREMB –
CHOJNICE” S.A. powoduje, że są to wartości mało znaczące.
Sprzedaż wyrobów wzrosła o 3.245 tyś. zł. zł., tj. o 11,19 %.
W sprzedaży na kraj Spółka za 2010 rok nie zanotowała żadnego zamówienia.
Wzrost sprzedaży wyrobów na eksport to 5.751 tyś. zł., tj. wzrost o 21,72 %
Główni odbiorcy na produkowane przez Spółkę wyroby to:
- Drehtainer GmbH Niemcy odbiorca 42,26 % przychodów ze sprzedaży ogółem, w żaden
sposób nie jest powiązany ze Spółką
- Eurooffschore AS Norwegia odbiorca 21,53 % przychodów ze sprzedaży ogółem. Brak
formalnego powiązania ze Spółką.
- Swire Norwegia i Szkocja odbiorca 28,66 % przychodów ze sprzedaży ogółem. Brak
formalnego powiązania ze Spółką.
62/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- Suretank Irlandia odbiorca 4,42 % przychodów ze sprzedaży ogółem. Brak formalnego
powiązania ze Spółką.
Rynek odbiorców na produkowane przez Spółkę wyroby jest od lat niezmienny. Główne
rynki zbytu na eksport to przede wszystkim Niemcy, Norwegia, Szkocja, Wlk. Brytania,
Dania i Szwecja
Źródła zaopatrzenia materiałowego.
Spółka w materiały do produkcji zaopatruje się głównie u dostawców krajowych.
Podstawowymi materiałami przeznaczonymi do produkcji są materiały hutnicze, gazy
techniczne oraz farby i lakiery.
Głównym dostawcą Spółki, z którym Spółka współpracowała w 2010 r. w zakresie dostaw
materiałów hutniczych było Przedsiębiorstwo Remontowo Handlowe „BOBREK” Sp. j.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, z którą to obroty za 2010 rok osiągnęły poziom
11.566.524,48 zł., co stanowi 8,41 % zakupów netto Spółki w roku 2010.
Głównym dostawcą Spółki, z którym Spółka współpracowała w 2010 r. w zakresie dostaw
farb i lakierów był Hempel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, z którą to obroty za 2010
rok osiągnęły poziom 2.334.628,39. zł., co stanowi 8,41 % zakupów netto Spółki w roku
2010.
2. Wybrane parametry ekonomiczne z rachunku zysków i strat
Tabela nr 2
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk na sprzedaży
Rentowność sprzedaży
Saldo pozostałej działalności operacyjnej
Zysk na działalności operacyjnej
Rentowność działalności operacyjnej
Saldo działalności finansowej
Zysk brutto
Podatek dochodowy razem
Zysk netto
Rentowność netto
31.12.2009
29.531
25.721
3.810
14
3.779
17
0,06 %
7.077
7.094
24,02 %
543
7.637
1.376
6.261
21,20 %
31.12.2010
32.564
30.596
1.968
27
3.710
( 1.769)
(5,43 %)
141
(1.628)
(5,00 %)
(4.328)
(5.956)
(715)
(5.241)
(16,09 %)
Strata na sprzedaży za 2010 rok ukształtowała się na poziomie 1.769 tyś. złotych,
co stanowi spadek do analogicznego w poprzednim okresie o 1.786 tyś. złotych.
Główne przyczyny osiągnięcia niższego zysku na sprzedaży to:
- spadek zamówień na wyroby wykorzystywane na cele wojskowe
- znacznie dłuższy okres negocjacji nowych zamówień
- wzrost cen materiałów, w tym głównie stali
- zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby specjalistyczne pochodzące z tzw. zamówień
rządowych
Saldo pozostałej działalności operacyjnej to zysk w wysokości 141 tyś. zł.
Do wypracowania tak zysku na pozostałej działalności operacyjnej przyczyniły się przede
wszystkim:
63/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- zmniejszenie stanu rezerw na niewykorzystane urlopy oraz rezerw na odprawy emerytalno
rentowe,
- zmniejszenie stanu niechodliwych i zalegających magazyn materiałów
- Saldo działalności finansowej to strata w wysokości 4.328 tyś. złotych, wypracowany
głównie z tytułu utworzonej rezerwy na należności objęte odpisem aktualizującym ,
a dotyczące w szczególności pożyczki udzielonej Spółce Hemex ( Spółka zależna od
ZREMB) wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 1.213.005,00 zł. oraz utworzenia
rezerwy na należności objęte odpisem aktualizującym a dotyczące pożyczki dla Spółki
Stocznia Tczew SA ( Spółka zależna) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 3.030.420,31 zł.
Opisane powyżej czynniki doprowadziły w konsekwencji do wygenerowania przez Spółkę
w 2010 roku straty netto w wysokości 5.241 tyś. zł.
3. Wybrane dane bilansowe
Tabela nr 3
Pozycje bilansu
1
Aktywa trwałe
Aktywa krótkoterminowe
- zapasy
- należności, w tym:
- z tytułu dostaw, robót i
usług
- inwestycje
krótkoterminowe
- rozliczenia
międzyokresowe
Kapitały własne ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe
- z tytułu dostaw, robót i
Usług
Pasywa razem
31.122009
2
19.080
11.847
1.250
6.763
5.035
31.12.2010
3
16.663
8.050
2.850
4.753
2.889
Zmiana (2-3)
4
2.417
3.797
1.600
2.010
2.146
Zmiana w % ( 4/2)
5
12,67
32,05
78,12
29,72
42,62
3.392
246
3.146
92,74
442
201
241
54,52
22.663
4.504
2.693
13.208
9.343
4.897
9.455
4.839
2.204
41,71
107,43
81,84
30.927
24.713
6.214
20,09
W 2010 roku w stosunku do roku 2009 aktywa Spółki spadły o 20,09 %, w tym aktywa
trwałe spadły o 12,67 %, natomiast aktywa krótkoterminowe spadły o 32,05 %.
Zmiany w aktywach trwałych Spółki dotyczą w głównej mierze zwiększenia wartości
udziałów w jednostkach zależnych.
Zmiany w aktywach krótkoterminowych dotyczyły:
- wzrost zapasów o 78,12 %,
- należności krótkoterminowych spadek o 29,72 % w tym należności handlowych spadek
o 42,62 %.
- spadek stanu środków pieniężnych o 92,74 % spowodowany w głównej mierze wydatkiem
środków pieniężnych na zakup udziałów w Spółce zależnej, Navimor Invest S.A. z siedzibą
w Gdańsku, oraz udzieleniem pożyczek Spółkom zależnym, tj. Hemex Budownictwo
Sp. z o.o. 1.200 tyś. zł. oraz Stocznia Tczew S.A. w kwocie 3.030 tyś. zł.
-Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 107,43 % w tym zobowiązania handlowe wzrosły
o 81,84 %.
64/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Zasadniczy wpływ na wskaźniki sprawności działania Spółki wywarł spadek poziomu
sprzedaży, także zakup udziałów w podmiocie zależnym Navimor Invest S.A. z siedzibą
w Gdańsku, co miało swe odzwierciedlenie w ujemnych przepływach działalności
inwestycyjnej, oraz czasowe pogorszenie płynności finansowej Spółki. Drugim decydującym
czynnikiem było udzielenie pożyczki na sfinansowanie zakupu Zorganizowanej Części
Przedsiębiorstwa Stoczni Tczew Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, i na sfinansowanie
bieżących potrzeb na początku działalności nowego podmiotu, tj. Stoczni Tczew S.A.
Tabela nr 4
Wskaźnik
Szybkość realizacji należności w dniach liczony jako średni stan należności z tyt. dostaw, robót i
usług x365 dni/ przychody ze sprzedaży
Szybkość spłaty zobowiązań, liczone jako przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych z tyt.
dostaw, robót i usług x 365 dni/ przychody ze sprzedaży
31.12.2009
31.12.2010
62
44
33
43
Cykl należności handlowych skrócił się o 18 dni. Cykl spłaty zobowiązań
krótkoterminowych wydłużył się o 10 dni. Spółka w głównej mierze regulując swe
zobowiązania handlowe posiłkowała się kredytem bankowym. Skrócenie cyklu spłaty
należności handlowych spowodowane zostało przede wszystkim zmianą struktury odbiorców
wyrobów Spółki na korzyść odbiorców, którzy regulują swe zobowiązania w krótszym
terminie płatności.
Informacje o umowach znaczących dla działalności emitenta (w tym: znane umowy
między akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji)
W dniu 25 stycznia 2010r. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę kontenerów offshorowych, na rynek norweski, na łączną wartość
1.599.500,00 PLN.
Terminy zakończenia dostaw ustalono na 02 marca 2010r. W umowie przewidziano
możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień
zwłoki nie więcej niż 15 % wartości kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłącza
uprawnień do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
W dniu 27 stycznia 2010r. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
podpisał umowę, na wykonanie izolacji kontenerów wojskowych na rynek niemiecki,
na łączną wartość 499.002,42 złotych. Termin dostaw ustalono na I i II kwartał 2010 roku.
Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 03 lutego 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
podpisał umowę na dostawę kontenerów na rynek norweski, na łączną wartość 576.540,00
złotych. Termin dostaw ustalono sukcesywnie do końca kwietnia 2010 roku. W umowie
przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości 0,3% wartości kontraktu
za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wartości kontraktu.
W dniu 12 kwietnia 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. podpisał umowę na dostawę kontenerów na rynek niemiecki, na łączną wartość
4.893.718,72 złotych. Termin dostaw ustalono na okres od 12 maja 2010 r. do 30 czerwca
2010 roku.
Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
65/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 05 maja 2010r. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę na rynek norweski, kontenerów offshorowych, na łączną wartość
3.125.898,36 PLN. Terminy dostaw ustalono sukcesywnie, na okres od miesiąca czerwca
do końca września 2010r. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 05 maja 2010 r. Zarząd Spółki mając na uwadze wysoki kurs EUR w stosunku
do PLN podjął decyzję o częściowym zabezpieczeniu należności wynikających z zawartych
przez Spółkę kontraktów. W dniu 05.05.2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem BPH SA
następujące umowy transakcji zabezpieczających kurs EUR typu Forward
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 07.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0145
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 14.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0165
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 21.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0185
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 175.000 EUR w dniu 28.06.2010 r. po kursie terminowym
4,0205
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie mają na celu spekulacji
walutowych, a mają zabezpieczyć kurs waluty wynikający z rzeczywistych
zakontraktowanych należności Spółki.
W dniu 12 maja 2010r. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę kontenerów na rynek norweski, na łączną wartość 658.360,00
PLN. Terminy dostaw ustalono sukcesywnie, na okres od miesiąca lipca do końca miesiąca
września 2010 roku. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych
w wysokości 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 15 % wartości
kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych.
W dniu 02 czerwca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. zawarł umowę na dostawę kontenerów na rynek norweski, na łączną wartość
944.500,00 złotych. Termin dostaw ustalono na okres od miesiąca lipca do końca miesiąca
września 2010 roku. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych
w wysokości 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 15 % wartości
kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych.
W dniu 02 czerwca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. podpisał umowę na dostawę kontenerów na rynek norweski, na łączną wartość
1.040.086,26 złotych. Termin dostaw ustalono na okres od miesiąca lipca do końca miesiąca
sierpnia 2010 roku. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 15 czerwca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. zawarł umowę na dostawę kontenerów na rynek norweski, na łączną wartość
1.633.200,00 złotych. Termin dostaw ustalono sukcesywnie, na okres do końca miesiąca
października 2010 roku. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar umownych
w wysokości 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 15 % wartości
kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia odszkodowania
przekraczającego wysokość kar umownych.
66/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 05 lipca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę kontenerów offshorowych, na rynek irlandzki, na łączną wartość
986.362,92 zł. Termin dostaw ustalono sukcesywnie, na okres od połowy września
do połowy października 2010 roku. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 05 października 2010 roku Zarząd ZBM "ZREMB – CHOJNICE" S.A. z siedzibą
w Chojnicach podpisał wraz z Alior Bank SA oddział w Warszawie Umowę kredytową
o
kredyt
nieodnawialny
zabezpieczony
hipoteką
ze
Spółką.
Na mocy Umowy Bank udzielił Spółce kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł z terminem
spłaty do dnia 04.10.2012 r. Zgodnie z zawartą umową kredytową zabezpieczeniem spłaty
kredytu
są:
1.Zastaw rejestrowy ustanowiony przez Spółkę na zapasach (materiały metalowe do budowy
kontenerów) o
wartości
nie
niższej
niż
3.000.0000,00
zł.
2.Cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. zapasów, od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00
zł.
3.Hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek i pozostałych
kosztów, ustanowione na rzecz Banku, na prawie użytkowania wieczystego
do nieruchomości gruntowej zabudowanej, obejmującej działki nr 689/4, 690/2, 691/1, 560/3,
560/4, 688/2, 693/1, 2757 położonej w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15, oraz
na związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej
nieruchomości wraz z wszelkimi prawami do niego przynależnymi, przysługujących
Kredytobiorcy, dla których to praw Sąd Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi
KW nr
SL1C/00019540/7.
4.Cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, której mowa w pkt 3 powyżej,
w
kwocie
nie
niższej niż
7.700.000,00 zł.
Jednocześnie z umową kredytu Spółka zawarła z Bankiem umowę zastawu rejestrowego
na zapasach (materiały metalowe do budowy kontenerów) o wartości nie niższej niż
3.000.0000,00 zł. Ponadto, Spółka w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy
kredytowej złożyła oświadczenie o ustanowieniu na rzecz Banku hipotek
na
nieruchomościach
opisanych
powyżej.
Wartość ewidencyjna prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz na związanej z tym
prawem własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości na dzień
30.09.2010 r.
wynosiła
6.926.656,76 zł.
Wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz wniosek o wpis w rejestrze zastawów zostały
złożone przez Spółkę w dniu 08.10.2010 r., w wykonaniu zobowiązań wynikających
z umowy kredytowej oraz umowy zastawu rejestrowego zawartych z Bankiem.
Kredyt zostanie wykorzystany nie później niż do dnia 04 listopada 2010 r. Środki pozyskane
z kredytu zostaną przeznaczone na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Spółki. W pozostałym zakresie umowa kredytowa została przez Spółkę zawarta
na warunkach typowych dla tego typu transakcji, nie odbiegających od warunków
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
W dniu 26 listopada 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. zawarł umowę na dostawę kontenerów offshorowych na rynek norweski, na łączną
wartość 2.039.451,68 złotych Okres realizacji ustalono od miesiąca grudnia 2010 roku
do końca miesiąca stycznia 2011 roku. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
67/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 26 listopada 2010 r. Zarząd Spółki mając na uwadze wysoki kurs GBP w stosunku
do PLN podjął decyzję o częściowym zabezpieczeniu należności wynikających z zawartych
przez Spółkę kontraktów. W dniu 26.11.2010 r. Zarząd Spółki podpisał z Bankiem BPH SA
następujące umowy transakcji zabezpieczających kurs GBP typu Forward
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 196.000 GBP w dniu 04.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7870
Sprzedaż przez Spółkę kwoty 72.000 GBP w dniu 18.02.2011 r. po kursie terminowym
4,7900
Wszystkie transakcje zostały zawarte przez Spółkę w warunkach rynkowych nie
odbiegających od tego typu transakcji finansowych. Transakcje nie mają na celu spekulacji
walutowych, a mają zabezpieczyć kurs waluty wynikający z rzeczywistych
zakontraktowanych należności Spółki.
W dniu 02 grudnia 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A.
podpisał umowę na dostawę ram kontenerowych, na rynek niemiecki, na łączną wartość
6.549.405,81 złotych. Termin dostaw ustalono na okres od 01 stycznia 2011r. sukcesywnie
do 31 października 2011r. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 06 grudnia 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę kontenerów offshorowych na rynek norweski, na łączną wartość
1.363.424,39 złotych. Okres realizacji ustalono sukcesywnie od miesiąca stycznia 2011 roku
do końca miesiąca marca 2011 roku. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
W dniu 06 grudnia 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę na dostawę kontenerów offshorowych na rynek norweski, na łączną wartość
1.287.760,00 złotych . Okres realizacji ustalono sukcesywnie od miesiąca stycznia 2011 roku
do końca miesiąca lutego 2011 roku. W umowie przewidziano możliwość dochodzenia kar
umownych w wysokości 0,3% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki nie więcej niż 15 %
wartości kontraktu. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnień do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
W dniu 06 grudnia Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A. zawarł
umowę na dostawę kontenerów offshorowych, na rynek irlandzki, na łączną wartość
1.161.856,30 zł. Okres realizacji ustalono sukcesywnie od miesiąca stycznia 2011 roku
do końca miesiąca lutego 2011 roku. Umowa nie przewiduje dochodzenia kar umownych.
Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych
W dniu 23 września 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 15.000
akcji Spółki ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,96zł
W dniu 27 września 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 15.000
akcji Spółki ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,96 zł
W dniu 27 września 2010r. Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski
nabył 10.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł.
W dniu 28 września 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 15.000
akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł
W dniu 28 września 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 13.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,95 zł.
68/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 29 września 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,94 zł
W dniu 29 września 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 14.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł.
W dniu 30 września 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł
W dniu 30 września 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł.
W dniu 30 września 2010 Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpiło w dniu 30 września 2010r.
2)150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł–
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 04 października 2010r.
3)15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 05 października 2010r.
W dniu 01 października 2010 r. Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 17.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł.
W dniu 01 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 06 października 2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 06 października 2010r.
W dniu 04 października 2010r. . Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł.
W dniu 04 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po cenie 0,93 zł – transakcja
pakietowa,
rozliczenie
nastąpi
w
dniu
07
października
2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 07 października 2010r.
W dniu 05 października 2010r. . Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 18.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł..
W dniu 05 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł
W dniu 06 października 2010r. Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł.
W dniu 06 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł
69/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 07 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,92 zł.
W dniu 07 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 11 października 2010r.,
2)i 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 12 października 2010r.
W dniu 08 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,91 zł.
W dniu 08 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 13 października 2010r.,
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 13 października 2010r.
W dniu 11 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,91 zł.
W dniu 11 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł.
W dniu 12 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,91 zł.
W dniu 13 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł.
W dniu 13 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,91 zł.
W dniu 13 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,90 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 18 października 2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 18 października 2010r.
W dniu 14 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,91 zł.
W dniu 14 października 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 19 października 2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 19 października 2010r.
70/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 15 października 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 21.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,92 zł.
W dniu 15 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 20 października 2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 20 października 2010r.
W dniu 18 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski 22.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł.
W dniu 18 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,92 zł.
W dniu 19 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł.
W dniu 19 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1) 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 22 października 2010r.
2) 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 22 października 2010r.
W dniu 20 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji po średniej cenie 0,93 zł.
W dniu 21 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł.
W dniu 21 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,93 zł.
W dniu 21 października 2010r Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1)w ilości 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,91 zł
– transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 26 października 2010r.
2)w ilości 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,93 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 26 października 2010r.
W dniu 22 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,98 zł.
W dniu 22 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,97 zł.
W dniu 25 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,96 zł.
W dniu 25 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1)w ilości 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł
– transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 28 października 2010r.
71/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
2)w ilości 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 28 października 2010r.
W dniu 26 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,96 zł.
W dniu 27 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,96 zł.
W dniu 27 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,96 zł.
W dniu 27 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1)w ilości 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł
– transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 02 listopada 2010r.
2)w ilości 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 02 listopada 2010r.
W dniu 28 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 26.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,95 zł.
W dniu 29 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,94 zł.
W dniu 29 października 2010r. roku Prezes Zarządu Emitenta , Pan Krzysztof Kosiorek –
Sobolewski nabył 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,97 zł.
W dniu 29 października 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,97 zł.
W dniu 02 listopada 2010r. Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 15.000
akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,99 zł
W dniu 03 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 1,02 zł.
W dniu 04 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1)w ilości 140.000 akcji po średniej cenie 0,99 zł – transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi
w
dniu
09
listopada
2010r.
2)w ilości 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,98 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 09 listopada 2010r.
W dniu 05 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. po średniej cenie 0,98 zł.
W dniu 08 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,98 zł.
W dniu 09 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,98 zł.
W dnu 10 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
1)w ilości 150.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,96 zł
72/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
– transakcja pakietowa, rozliczenie nastąpi w dniu 16 listopada 2010r.
2)w ilości 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,95 zł –
rozliczenie nastąpi w dniu 16 listopada 2010r.
W dniu 12 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,95 zł.
W dniu 15 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,94 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,94 zł.
W dniu 16 listopada 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 21.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,92 zł.
W dniu 16 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,91 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,91 zł.
W dniu 17 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,88 zł.
W dniu 18 listopada 2010 roku Prezesa Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,90 zł.
W dniu 18 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,89 zł.
W dniu 19 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,90 zł.
W dniu 22 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,88 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,88 zł.
W dniu 23 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,86 zł.
W dniu 23 listopada 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 34.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,86 zł.
W dniu 24 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 24 i 25 listopada 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,85 zł.
W dniu 25 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
140.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,85 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 26 listopada 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,85 zł.
73/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 26 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 29 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,82 zł.
W dniu 30 listopada 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 21.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,85 zł.
W dniu 30 listopada 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,82 zł.
W dniu 01 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,84 zł.
W dniu 02 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 21.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,84 zł.
W dniu 02 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,83 zł.
W dniu 03 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 17.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,86 zł.
W dniu 03 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,85 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 06 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,86 zł.
W dniu 07 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,88 zł.
W dniu 08 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,86 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,86 zł.
W dniu 09 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 10 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,86 zł.
W dniu 10 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 13 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,84 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,84 zł.
W dniu 14 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,84 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,85 zł.
W dniu 16 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,84 zł.
74/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 16 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,83 zł, 150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po
średniej cenie 0,84 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie
0,83 zł.
W dniu 17 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,82 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,82 zł.
W dniu 20 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,80 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,82 zł.
W dniu 20 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 32.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB- CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,81 zł.
W dniu 21 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,80 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,79 zł.
W dniu 21 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 20.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,79 zł.
W dniu 22 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,76 zł i 15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,75 zł.
W dniu 23 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
15.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. po średniej cenie 0,73 zł.
W dniu 27 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,73 zł.
W dniu 28 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,74 zł oraz 150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po
średniej cenie 0,75 zł.
W dniu 29 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,77 zł.
W dniu 30 grudnia 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A.
powziął informacje o zmianie liczby głosów , która nastąpiła w wyniku zbycia w dniu 29
grudnia 2010 roku 140.939 udziałów (100%) w spółce S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz podwyższenia kapitału zakładowego ZREMB do kwoty 3.290.000 zł co odpowiada
32.900.000
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
Przed podwyższeniem kapitału zakładowego ZREMB oraz zbyciem udziałów w spółce S1
Sp. z o.o. (Transakcja) Pani Elżbieta Sjoblom posiadała 3.743.508 akcji ZREMB,
uprawniających do 3.743.508 głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało
11,88% kapitału zakładowego ZREMB oraz 11,88% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu ZREMB oraz pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do
której była podmiotem dominującym 6.246.497 akcji ZREMB, uprawniających do 6.246.497
75/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiadało 19,83 % kapitału zakładowego
ZREMB oraz 19,83 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, tj. łącznie
posiadałam 9.990.005 akcji ZREMB, uprawniających do 9.990.005 głosów na Walnym
Zgromadzeniu ZREMB, stanowiących 31,71 % kapitału zakładowego ZREMB oraz 31,71 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. W wyniku Transakcji Pani
Elżbieta Sjoblom posiada 3.743.508 akcji ZREMB, uprawniających do 3.743.508 głosów na
Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co odpowiada 11,38% kapitału zakładowego ZREMB oraz
11,38 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB. W okresie kolejnych 12
miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia Pani Elżbieta Sjoblom rozważa
zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie głosów w ZREMB.
W dniu 29 grudnia 2010 roku Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach
- zbyła 150.000 akcji Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE „S.A. (transakcja pakietowa)
- nabyła 140.939 udziałów (100%) w Spółce S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przed Transakcją JAGO posiadało bezpośrednio 4.654.999 akcji Spółki, co stanowiło 14,15
% udziału w kapitale zakładowym Spółki, 4.654.999 głosów z tych akcji i 14,15 % udziału
w
ogólnej
liczbie głosów.
W wyniku Transakcji JAGO posiada bezpośrednio 4.504.999 akcji Spółki, uprawniających
do 4.504.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 13,69% kapitału
zakładowego Spółki oraz 13,69% ogólnej liczby głosów na Walny Zgromadzeniu Spółki oraz
pośrednio, poprzez spółkę zależną S1 Sp. z o.o., w stosunku do której jest podmiotem
dominującym 6.246.497 akcji Spółki, uprawniających do 6.246.497 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada 18,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz 18,98 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. łącznie JAGO posiada
10.751.496 akcji Spółki, uprawniających do 10.751.496 głosów na Walnym zgromadzeniu
Spółki, stanowiących 32,67 % kapitału zakładowego Spółki oraz 32,67 % ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 30 grudnia 2010 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,79 zł.
W dniu 30 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,78 zł.
W dniu 31 grudnia 2010 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,77 zł.
Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2010r.
Akcjonariusz
JAGO SA Krzeszowice
Elżbieta Sjoblom
S1 Sp. z o.o.
Pracownicy Spółki i inni
Razem
Wartość
Liczba akcji
nominalna akcji
(szt.)
( 10 groszy/szt.)
4.204.999
3.743.508
6.246.497
18.704.996
32.900.000
420.499,90
374.350.80
624.649,70
1.870.499.60
3.290.000,00
Udział w ogólnej
Liczba głosów na
Udział w kapitale
liczbie głosów na
Walnym
zakładowym (%)
Walnym
Zgromadzeniu
Zgromadzeniu (%)
12,78
4.204.999
12,78
11,38
3.743.508
11,38
18,98
6.246.497
18,98
56,86
18.704.996
56,86
100,00
32.900.000
100,00
76/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Zmiany w strukturze kapitału w okresie po dniu bilansowym, tj. 31.12.2009 r. do dnia
sporządzenia sprawozdania z działalności , tj. do dnia 05.03.2010 r. zostały zaprezentowane
poniżej:
W dniu 03 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 27.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,77 zł.
W dniu 03 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,77 zł.
W dniu 04 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 28.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,77 zł.
W dniu 04 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,76 zł.
W dniu 05 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,75 zł.
W dniu 07 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 27.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,74 zł.
W dniu 07 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,73 zł oraz 150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po
średniej cenie 0,74 zł.
W dniu 10 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,74 zł.
W dniu 11 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,74 zł.
W dniu 11 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 16.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,74 zł.
W dniu 11 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,73 zł.
W dniu 12 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,73 zł.
W dniu 13 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 15.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,74 zł.
77/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 13 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,73 zł.
W dniu 14 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,72 zł.
W dniu 17 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,71 zł.
W dniu 18 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,70 zł.
W dniu 19 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,70 zł oraz 150.000 akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po
średniej cenie 0,70 zł.
W dniu 20 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,71 zł.
W dniu 20 stycznia 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
150.000 akcji ZBM „ZREMB- CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po średniej cenie
0,70 zł.
W dniu 21 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,68 zł.
W dniu 24 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 40.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,66 zł.
W dniu 25 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 29.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,67 zł.
W dniu 26 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,67 zł.
W dniu 27 stycznia 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof KosiorekSobolewski nabył 25.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie
0,67 zł.
W dniu 01 lutego 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,69 zł.
W dniu 03 lutego 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
450.000 ( 3x150.000) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A w transakcjach pakietowych
po średniej cenie 0,68 zł, 300.000 (2x 150.000 ) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A.
78/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w transakcjach pakietowych po średniej cenie 0,68 zł oraz 300.000( 2x 150.000 ) akcji ZBM
„ZREMB -CHOJNICE” S.A w transakcji pakietowej po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 07 lutego 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 51.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 07 lutego 2011 roku Spółka FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła
600.000 ( 4x150.000) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A w transakcjach pakietowych
po średniej cenie 0,68 zł oraz w dniu 08 lutego 2011 roku zbyła 304.999 ( 1x150.000
i 1x154.999) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcjach pakietowych
po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 09 lutego 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 11 lutego 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 14 lutego 2011 roku Prezes Zarządu Emitenta, Pan Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
nabył 30.000 akcji Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. po średniej cenie 0,69 zł.
W dniu 15 lutego 2011 roku Spółka S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbyła 1.050.000
( 7x150.000) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A w transakcjach pakietowych
po średniej cenie 0,68 zł.
W dniu 17 lutego 2011 roku Spółka S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbyła 600.000
( 2x150.000) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A w transakcji pakietowej po cenie 0,67
zł i ( 1x300.000) akcji ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A. w transakcji pakietowej po cenie
0,65 zł.
W dniu 22 lutego 2011 roku Spółka S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , tj. spółkę zależną
od FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 1.350.000 akcji po średniej cenie 0,63
zł.
W dniu 21 marca 2011 roku Spółka S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , tj. spółka zależna
od FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 2.000. 000 akcji po średniej cenie
0,5195 zł.
W dniu 28 marca 2011 roku Spółka S1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , tj. spółka zależna
od FH JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach zbyła 1.246.497 akcji po średniej cenie
0,5206 zł.
W dniu 28 kwietnia 2011 r. wpłynęło do Zarządu Spółki zawiadomienie od Pana Roberta
Bibrowskiego o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, które
nastąpiło w wyniku nabycia 615.318 akcji Spółki. Po transakcji nabycia Pan Robert
Bibrowski posiada 1.745.371 akcji Spółki, co stanowi 5,30 % kapitału zakładowego Spółki i
odpowiada 5,30 % głosów na WZA Spółki.
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
za 2010 rok , tj. na dzień 29.04.2011 r.
Akcjonariusz
Elżbieta
Liczba akcji
(szt.)
4.600.000
Wartość
nominalna akcji
( 10 groszy/szt.)
460.000,00
Udział w kapitale
zakładowym (%)
13,98
Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
4.600.000
Udział w ogólnej liczbie
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu (%)
13,98
79/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Sjoblom
Robert
Bibrowski
Pozostali
Razem
1.745.371
174.537,10
5,31
1.745.371
5,31
26.554.629
32.900.000
2.655.462,90
3.290.000,00
80,71
100,00
26.554.629
32.900.000
80,71
100,00
W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
dokonał w ramach Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. następujących
transakcji:
STOCZNIA TCZEW S.A
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 3.003.246,69 zł ( Pożyczka udzielona do dnia
31.05.2011 r. w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali
roku, oraz aneks do pożyczki zwiększający wartość pożyczki do kwoty 3.100.000,00 zł.
pozostałe warunku bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010r. w kwocie 563.190,95 zł
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 33.924,13 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 3.106.833,79 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
HEMEX
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 1.200.000,00 zł ( Pożyczka udzielona do dnia
30.06.2011 r. w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali
roku, oraz aneks do pożyczki skracający termin spłaty do dnia 31.01.2011 r. pozostałe
warunki bez zmian)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 13.005,00 zł
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 19.764,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 1.232.769,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o.
- udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 10.000,00 zł ( Pożyczka udzielona do dnia
30.06.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
- Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 21,26 zł
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 2.974,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 21,26 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
NAVIMOR INVEST S.A
- dokonana sprzedaż usług w kwocie 15.000,00 zł
- Saldo należności Spółki w kwocie 18.300,00 zł
- Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł
Firma Handlowa JAGO S.A. Krzeszowice
- otrzymana przez Spółkę pożyczka w kwocie 460.000,00 zł ( Pożyczka udzielona do dnia
14.05.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)
- saldo zobowiązań Spółki w kwocie 329.102,59 zł
16. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
80/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę
Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz
terminach wymagalności.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. posiada:
I. Kredyt bankowy w rachunku bieżącym w Alior Bank S.A. Warszawa z górnym limitem
kredytu w wysokości 2.000.000 zł. na okres do 20 września 2011 r.
Warunki udzielonego kredytu:
Oprocentowanie WIBOR 1 M + marża banku
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł
- hipoteka kaucyjna do wysokości 3.000.000,00 zł na zabezpieczenie kapitału kredytu,
prowizji oraz innych kosztów i należności ubocznych od kredytu ustanowione na prawie
użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł..
Kwota wykorzystanego kredytu na 31.12.2010 r. wynosi 345.197,37 zł
Odsetki obciążające koszty finansowe roku 2010 wyniosły 12.051,02 zł
Odsetki pobrane w miesiącu styczniu 2011r, a dotyczące kosztów roku 2010 nie wystąpiły.
II. Kredyt nieodnawialny w Alior Bank S.A. Warszawa w kwocie 3.000.000,00 zł.
przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności z terminem spłaty 24 miesiące od dnia
uruchomienia kredytu, jednak nie później niż do dnia 04 listopada 2012 r.
Warunki udzielonego kredytu:
Oprocentowanie WIBOR 1 M + marża banku
Zabezpieczenie kredytu:
- zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- cesja praw z umowy ubezpieczenia w/w zapasów od ognia i innych zdarzeń losowych
w kwocie nie niższej niż 3.000.000,00 zł.
- hipoteka zwykła w wysokości 3.000.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz
hipoteka kaucyjna do kwoty 1.500.000,00 zł. na zabezpieczenie spłaty odsetek i pozostałych
kosztów, ustanowione na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości objętych KW
nr SL1C/00019540/7
- cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomości w kwocie nie niższej niż
7.700.000,00 zł.
Kwota wykorzystanego kredytu na 31.12.2010 r. wynosi 2.750.000,00zł.
Raty kapitału spłacone w roku 2010 wyniosły 250.000,00 zł.
Odsetki obciążające koszty finansowe roku 2010 wyniosły 37.633,77 zł.
Odsetki pobrane w miesiącu styczniu 2011 r. a dotyczące kosztów roku 2010 nie wystąpiły.
III. Na dzień 31 grudnia 2010 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. spłacił uruchomiony
w Banku PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne Słupsk kredyt w rachunku bieżącym z
górnym limitem w wysokości 2.000.000 zł.
Odsetki obciążające koszty finansowe roku 2010 wyniosły 97.765,76 zł.
81/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Emisja papierów wartościowych oraz opis wykorzystania.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółka była emitentem papierów wartościowych
znajdujących się w obrocie na rynku regulowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.
Do obrotu na rynku regulowanym zostały dopuszczone akcje zwykłe serii
A w ilości 2.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
B w ilości 20.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
C w ilości 4.500.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
D w ilości 5.000.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję
W dniu 15 listopada 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło
Uchwałę nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez
dotychczasowych akcjonariuszy.
W dniu 16 grudnia 2010 r. postanowieniem nr GD.VIIINS-REJ.KRS/0207555/10/332 Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000078076
zarejestrował podwyższenie Kapitału zakładowego Spółki.
Na dzień 31.12.2010 r. nie zostały dopuszczone do obrotu akcje zwykłe serii E w ilości
1.400.000 sztuk o wartości nominalnej 10 groszy za akcję. Dopuszczenie akcji serii E do
obrotu na GPW nastąpiło z dniem 08.02.2011 r. na podstawie uchwały nr 154/2011 Giełdy
Papierów Wartościowych z dnia 03.02.2011 r.
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym
a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.
Zarząd Spółki nie publikował wcześniej prognoz wyniku 2010 r.
Zarządzanie zasobami finansowymi i ich ocena – zdolność wywiązywania się
z zaciągniętych zobowiązań oraz przeciwdziałania zagrożeniom.
Wskaźniki płynności obrazujące zdolność Spółki do regulowania bieżących zobowiązań
ukształtowały się odpowiednio:
31.12.2009
aktywa krótkoterminowe
1. Wskaźnik płynności --------------------------------------zobowiązania krótkoterminowe
= 2,63
aktywa krótkoterm.-zapasy
2.Wskaźnik wys. płynności ------------------------------------- = 2,35
zobowiązania krótkoterminowe
31.12.2010
0,86
0,56
Zarząd Spółki systematycznie od lat stara się przyjmować do realizacji zamówienia
z odpowiednio wysokim poziomem rentowności. Jednocześnie działania w latach ubiegłych
w postaci restrukturyzacji Spółki przyczyniły się do obniżenia poziomu niektórych kosztów,
takich jak kooperacja, koszty transportu oraz m. in. koszty pracy. W październiku 2010 r.
Zarząd podjął decyzję o zmianie Struktury organizacyjnej Spółki. Ma to na celu stworzenie
bardziej sprawnej organizacji i dostosowanie jej do wymogów rynku. Zmiany te pozwolą
82/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
uzyskać bardziej efektywną i mobilną strukturę co pozwoli na uzyskanie pewnych
oszczędności zarówno w przedmiocie wydajności pracy jak i mobilności zakładu pod
względem przystosowania się do sytuacji gospodarczej. Nowe rozwiązania mają
doprowadzić do wyeliminowania czasowych przestojów na części działów produkcyjnych
co do tej pory miało miejsce a wynikło przede wszystkim z braku wielkoseryjnych
zamówień, braku własnego produktu oraz braku pełnego obłożenia produkcji na wszystkich
stanowiskach pracy. Planowana jest zmiana struktury zatrudnienia oraz docelowo
wprowadzenie ruchomego czasu pracy – uzależnionego od potrzeb w danej chwili. W celu
wyeliminowania części kosztów obciążających Spółkę Zarząd rozważa docelowo
ograniczenie w strukturach Spółki transportu, oraz planuje rozwinąć działalność nie tylko
na płaszczyźnie produkcyjnej ale i handlowej. W roku 2010 podjęto działania zmierzające
do obniżki kosztów zużywanej przez Spółkę energii elektrycznej w postaci wymiany starych
zabrudzonych świetlików na halach produkcyjnych.
Wieloletnie doświadczenia i współpraca zarówno z dostawcami jak i z odbiorcami owocuje
skracaniem cyklu spłaty należności, przy jednoczesnym wydłużaniu cyklu spłaty
zobowiązań. Sytuacja taka pozwala Spółce na pełną realizację swoich zamówień i terminowe
regulowanie swych zobowiązań.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności, tj. na dzień 29.04.2010r. Spółka posiada
pełny portfel zamówień do końca czerwca 2011 r.
Główne działania Spółki ukierunkowane są na rynki zagraniczne. W roku 2010 Zarząd
Spółki prowadził intensywne rozmowy z potencjalnymi nowymi odbiorcami, co zakończyło
się sukcesem. Spółka weszła w produkcję zupełnie nowych wyrobów dla nowych odbiorców.
Częściowo odbywa się to przy udziale podwykonawców i kooperantów gdyż nie możliwym
okazało się wytworzenie w 100 % wyrobu przy wykorzystaniu obecnego zamaszynowania
ZREMB.
Sukcesem dodatkowym dla Spółki w roku 2010 był powrót jednego z dotychczasowych
odbiorców, z którym brak było współpracy w okresie lat 2008 -2009.
Zarząd Spółki będącej eksporterem swych wyrobów w około 95%, podjął działania
zmierzające do częściowego ograniczenia wpływu kursu EUR i GBP na wynik finansowy
Spółki
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
Poważnym problemem wielu przedsiębiorstw jest brak środków obrotowych. Dodatkowym
poważnym problemem dla wielu przedsiębiorstw zajmujących się exportem swych wyrobów
jest silny PLN, co przy jednoczesnej stałej presji na płace oraz systematycznemu zwiększaniu
się poziomu pozostałych kosztów powoduje zmniejszenie rentowności produkowanych
wyrobów, a tym samym zmniejszenie opłacalności inwestowania . „ZREMB - CHOJNICE”
S.A. oceniając sytuację na rynku krajowym w ostatnich latach jako przejściowo trudną
skoncentrował swe działania na rynkach eksportowych. Mimo ugruntowanej pozycji
na rynkach zagranicznych Spółka w dalszym ciągu poszukuje nowych partnerów oraz
nowych dziedzin i obszarów działania. Prowadzone są przede wszystkim szeroko zakrojone
działania na takich rynkach jak: norweski oraz niemiecki, za pośrednictwem którego wiele
wyrobów trafia na rynek ogólnoświatowy m in do USA, Włoch, Arabii Saudyjskiej i innych
krajów.
Spółka zamierza rozwinąć swą działalność również na płaszczyźnie wytwarzania wyrobów
przy udziale kooperacji i podwykonawstwa. Trwają bardzo intensywne prace zmierzające do
uruchomienia w ramach działalności Spółki nowego źródła dochodów, jakim ma być handel
w szczególności handel stalą, co przyczyni się jednocześnie do zmniejszenia kosztów
83/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
materiałowych Spółki, a tym samym może uczynić Spółkę bardziej konkurencyjną cenowo
w produkowanych przez siebie wyrobach.
Z uwagi na niepewność ekonomiczną spowodowaną obniżeniem się poziomu światowego
biznesu Zarząd Spółki dopuszcza ewentualne przesunięcie w czasie i w zakresie dotychczas
planowanych inwestycji do momentu uzyskania kontraktów gwarantujących dalszą
niezachwianą płynność finansową Spółki.
W trakcie roku obrotowego 2010 Zarząd Spółki podjął działania dążące do rozwoju Spółki
jako Grupy Kapitałowej. Jest to dla Spółki jedna z dróg rozwoju i poszerzenia zakresu
działalności Spółki.
Budowa Grupy Kapitałowej
NAVIMOR INVEST
W dniu 18 lutego 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach
w wykonaniu porozumienia inwestycyjnego, zawartego w dniu 23.12.2009r. z osobami
fizycznymi – wspólnikami spółki pod firmą Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Navimor z dnia 08.01.2010r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, złożyła oświadczenie o objęciu
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Navimor. Po zarejestrowaniu przez
właściwy Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, Spółka posiadała
będzie ponad 50 % kapitału zakładowego tego podmiotu.
W dniu 04 marca 2010 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
Navimor zostały objęte przez Spółkę. Udziały zostały objęte przez Spółkę w zamian
za wkład gotówkowy w wysokości 2.088.000 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem
tysięcy) złotych. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Navimor,
Spółka weszła w posiadanie 120 udziałów w kapitale zakładowym Navimor, które stanowią
51,06 % kapitału zakładowego tej spółki.
W dniu 06 maja 2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy Navimor – Invest
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki z kwoty 408.900 zł do kwoty 459.360 zł poprzez utworzenie nowych 29 równych
i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.740,00 zł, a po cenie emisyjnej 17.400 zł
każdy, które przeznacza się do objęcia wyłącznie przez dotychczasowego wspólnika –
Zakład Budowy Maszyn "ZREMB – CHOJNICE" S.A., z wyłączeniem prawa pierwszeństwa
pozostałych wspólników do objęcia podwyższonego kapitału zakładowego.
W związku z podwyższeniem i objęciem przez Spółkę, Spółka posiadała będzie
po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, 149 udziałów o wartości nominalnej łącznie
259.260,00 zł. co stanowić będzie 56,44 % w kapitale zakładowym Navimor - Invest Sp.
z o.o., i odpowiada 56,44 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Navimor – Invest
Sp. z o.o.
W dniu 07 października 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. z siedzibą w Chojnicach zawarł z osobami fizycznymi – wspólnikami spółki pod firmą
Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku posiadającymi łącznie udziały w kapitale
zakładowym Navimor stanowiące 43,56 % kapitału zakładowego Navimor, umowę kupna –
84/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
sprzedaży 98 udziałów w kapitale zakładowym Navimor, które stanowią 37,12 % kapitału
zakładowego. Wartość transakcji opiewa na kwotę 1.800.260,00 złotych.
W wyniku nabycia w/w udziałów Spółka posiadała będzie 247 udziałów w kapitale
zakładowym tego podmiotu, co stanowi 93,56 % kapitału zakładowego i odpowiada 93,56 %
głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Navimor.
W dniu 11 października 2010 roku w Kancelarii notarialnej w Gdańsku odbyło się, zwołane
przez Zarząd, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Navimor – Invest Sp. z o.o.
w trybie art. 238, art. 562, art. 563 i art. 577 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Navimor-Invest Sp. z o.o. w Gdańsku podjęło
Uchwałę Nr 1 w sprawie przekształcenia z dniem 11 października 2010 roku, Spółki w
spółkę akcyjną.
W dniu 16 listopada 2010 roku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS wydał Postanowienie o przekształceniu Spółki Navimor -Invest Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.
W dniu 07 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Navimor – Invest podjęło Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty
459.360,00 złotych do kwoty 494.360,00 złotych tj. o kwotę 35.000,00 złotych, w drodze
emisji 175.000
nowych
akcji na
okaziciela.
Po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału, udział ZBM "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. w kapitale akcyjnym Navimor –Invest S.A. wynosić będzie 2.148.900 akcji tj. 86,94 %
co odpowiada 86,94 % głosów na WZA. "
W dniu 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Navimor Invest S.A. podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa
poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższono kapitał zakładowy o
kwotę nie większą niż 40.000 zł. poprzez emisję 200.000 akcji serii C o wartości nominalnej
0,20 zł. za akcję.
W dniu 31 marca 2011 r. Zarząd Spółki Navimor poinformował Emitenta, że wszystkie
200.000 sztuk akcji w cenie emisyjnej 5,8 zł za sztukę, została objęta w 100%"
IRAQ – POLAND TRADE & INVESTMENT
W dniu 20 lipca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawiązał Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "IRAQ – POLAND TRADE
& INVESTMENT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 5.000 zł ( pięć tysięcy złotych ) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej po 50zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział. Zakład Budowy
Maszyn "ZREMB- CHOJNICE" S.A objął wszystkie 100 ( sto) udziałów.
W dniu 09 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki IRAQPOLAND TRADE & INVESTMENT Sp. z o.o., podjęło Uchwałę nr 1 o podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 9.800,00 zł. tj. o kwotę 4.800,00
zł., poprzez ustanowienie 96 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy.
Zarząd Emitenta informuje, że po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału posiadał
będzie 51,02 % w kapitale zakładowym Spółki zależnej IRAQ- POLAND TRADE &
INVESTMENT Sp. z o.o., co odpowiada 51,02 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników
Spółki.
85/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
STOCZNIA TCZEW S.A.
W dniu 07 lipca 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB -CHOJNICE” S.A.
zawiązał Spółkę Akcyjną pod nazwa „Z 1” Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy Spółki
wynosi 100.000,00 zł i dzieli na 100.000 akcji imiennych serii A od numeru 000 001
do numeru 100 000, o wartości nominalnej 1,00 zł i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja.
ZBM „ZREMB -CHOJNICE” S.A objęło wszystkie 100.000 akcji imiennych serii A.
W dniu 30 lipca 2010r. Zarząd Spółki zależnej od Emitenta tj. „Z1 " Spółka Akcyjna
podpisał umowę przedwstępną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stocznia
Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Tczewie.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad, na których strony umowy, tj. Spółka zależna
od Emitenta "Z1" Spółka Akcyjna nabędzie, zaś Syndyk Masy Upadłości Stoczni Tczew
w upadłości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeda zorganizowaną część
przedsiębiorstwa. Strony ustaliły, że łączna wartość, za którą Spółka zależna od Emitenta
"Z1" Spółka Akcyjna nabędzie przedmiot umowy wyniesie 5.750.000 zł (słownie: pięć
milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) płatne w następujący sposób: zadatek wynosi
575.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł) płatny do dnia podpisania umowy
przedwstępnej, tj. do dnia 30.07.2010r. zaliczka w kwocie 1.925.000 zł ( słownie: jeden
milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy zł) płatna do dnia podpisania umowy
przedwstępnej, tj. do dnia 30.07.2010r. Jednocześnie strony ustaliły, że pozostała kwota tj.
3.250.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł) powiększona
o oprocentowanie w skali rocznej według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6 miesięczny
plus 1% liczone od dnia zawarcia niniejszej umowy zostanie zapłacona najpóźniej do dnia
28.04.2011r. Strony zobowiązały się do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011r. Zgodnie
z postanowieniami umowy przedwstępnej w przypadku nie dojścia do zawarcia umowy
przyrzeczonej z przyczyn innych niż wyłączna wina sprzedającego przepadkowi na rzecz
sprzedającego podlega wpłacony przez Spółkę zależną od Emitenta tj. "Z1" Spółka Akcyjna
zadatek w wysokości 575.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy zł).
Przedmiotem dotychczasowej działalności Stoczni Tczew Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w upadłości były budowa i remonty jednostek pływających morskich
i śródlądowych, w tym holowników, pchaczy, statków rybackich, pogłębiarek oraz barek,
pontonów, itp. Ważną pozycję w profilu produkcyjnym stanowią wielkogabarytowe
konstrukcje stalowe okrętowe i budowlane, takie jak sekcje statków oceanicznych,
nadbudówki, a także obiekty mostowe. Stocznia posiada również doświadczenie w budowie,
remontach i konserwacji obiektów i urządzeń hydrotechnicznych.
W dniu 30 lipca 2010 r. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Z1 S.A.
podjęło Uchwałę nr 1/2010 zmieniająca nazwę Spółki na Stocznia Tczew Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tczewie.
W dniu 28 października 2010 Zarząd Spółki Zależnej od Emitenta tj. Spółki "Stocznia
Tczew" Spółka Akcyjna złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych
oświadczenia woli- złożonego w umowie przedwstępnej nabycia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Stocznia Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
z siedzibą w Tczewie, o zawarciu której to umowy przedwstępnej Emitent informował
w raporcie bieżącym nr 41/2010r. Stocznia Tczew S.A. uchyliła się od skutków prawnych
86/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
złożonego wcześniej oświadczenia woli na podstawie art. 84 § 1 w związku z art. 86 § 1
kodeksu cywilnego.
HEMEX Budownictwo Sp. z o.o.
W dniu 22 stycznia 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą
w Chojnicach, w związku z brakiem możliwości dokonania pomiędzy stronami, ( które w
dniu 26 listopada 2009 roku zawarły ze Spółką porozumienie określające zasady
przekształceń struktury własnościowej w Henczke – Budownictwo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ,( o którym Zarząd Spółki informował raportem
bieżącym nr 132/2009 ), szczegółowych ustaleń co do realizacji Porozumienia, strony
odstąpiły od zamiaru realizacji Porozumienia.
W dniu 17 lutego 2010 r. . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HENCZKE –
Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, podjęło uchwałę nr 4/2010 w przedmiocie
zmiany nazwy Spółki z HENCZKE -BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na HEMEX BUDOWNICTWO Sp. z o.o
W dniu 23 marca 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HENCZKE –
Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, podjęło uchwałę nr 8/2010 w przedmiocie
zmiany umowy spółki HENCZKE – Budownictwo Sp. z o.o. poprzez m.in. likwidację organu
nadzorczego w spółce HENCZKE – Budownictwo Sp. z o.o., tj. Rady Nadzorczej w tym
podmiocie.
W dniu 20 kwietnia 2010r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu zmiany nazwy
Spółki zależnej z HENCZKE -BUDOWNICTWO Sp. z o.o. na HEMEX -BUDOWNICTWO
Sp. z o.o
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że aby inwestować środki pieniężne w nowe zamierzenia
inwestycyjne należy mieć pewność dobrej kondycji finansowej Spółki i perspektywy jej
rozwoju poparte otrzymanymi zamówieniami. Jeżeli warunki te zostaną spełnione wówczas
Zarząd Spółki zacznie przeznaczać środki pieniężne na inwestycje i nie wyklucza pozyskania
alternatywnych źródeł finansowania, np. uzupełnienie kredytem bankowym.
W dniu 25 marca 2011 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę sprzedaży 496 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów
posiadanych w firmie Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości
nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł) każdy, wartości łącznej 248.000 zł (dwieście
czterdzieści osiem tyś zł) za cenę łączną sprzedaży 5.000 zł (słownie: pięć tyś zł) na rzecz
firmy Halsner Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinku ul. Spacerowa 25.
Nabywca zakupił udziały w Spółce Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w
celu przeprowadzenia restrukturyzacji tego podmiotu i dalszego rozwoju Spółki.
Przed transakcją ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. posiadał łącznie 1053 udziały na łączną
wartość 526.500 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tyś pięćset zł) co stanowiło 84,92% w
kapitale zakładowym Spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. i odpowiadało 84,92%
głosom na Zgromadzeniu Udziałowców. Po zawarciu transakcji ZBM "ZREMB CHOJNICE" S.A posiada 557 udziałów o łącznej wartości nominalnej 278.500 zł (słownie:
dwieście siedemdziesiąt osiem tyś pięćset zł), co stanowi 44,92% w kapitale zakładowym
Spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i odpowiada 44,92% głosów na
Zgromadzeniu Udziałowców.
87/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
gospodarczej.
1. Czynniki pozytywne:
- dokapitalizowanie Spółki kredytem obrotowym udzielonym przez bank Alior Bank SA
w Warszawie na okres 24 miesięcycy w łącznej kwocie 3.000.000,00
- zwiększone tempo i zakres rozmów z kontrahentami w sprawie nowych zamówień
- rozpoczęcie procesu restrukturyzacji Spółki pozwalające na optymalizację planowania
procesu produkcji i zwiększenie mobilności Spółki i jej załogi do potrzeb kontrahentów
- rozpoczęcie prac z docelowym wdrożeniem w życie od dnia 01.01.2011 dotyczących
ustalenia zasad i schematów raportowania dla wszystkich Spółek wchodzących w skład
Grupy Kapitałowej
2. czynniki negatywne
- słaba wydajność
- częściowe przesunięcie realizacji niektórych kontraktów na późniejsze okresy
- niesprzyjająca aura pogodowa
- wzmożona działalność firm konkurencyjnych
- niestabilny kurs walut obcych ( głównie EUR i GBP) – duże wahania, które nie pozwalały
na etapie składania i negocjacji cenowych na ustalenie ostatecznej rentowności produkcji
w momencie jej rozpoczęcia.
- brak możliwości renegocjacji warunków cenowych zawartych umów ( umowy
podpisywane w okresie 1 – 2 miesięcy od chwili zakończenia negocjacji cenowej )
- wzrost cen w szczególności materiałów stalowych
- uzależnienie od odbiorców wyrobów w zakresie dostaw specjalistycznego materiału
do produkcji ( materiał powierzony)
Wszystkie przedstawione czynniki będą miały kluczowy wpływ na dalszą działalność
„ZREMB -CHOJNICE” S.A.. Wprawdzie Spółka nie osiąga zamierzonych efektów na rynku
krajowym, co nie oznacza, że nie czyni starań zmierzających do jego zdynamizowania. Przy
ukierunkowaniu na eksport istotne dla Spółki jest
- tempo rozwoju inwestycji
- stabilizacja PLN w stosunku do innych walut
Czynniki te mają dla Spółki kluczowe znaczenie i decydować będą o dalszym rozwoju
Spółki.
Określenie stopnia wpływu poszczególnych czynników na osiągnięty wynik:
Wynik Spółki zależy praktycznie w 100 % od popytu na oferowane wyroby. Spółka działa w
branży kontenerów głównie offshorowych i przeznaczanych dla wojsk. Rozwiązania
techniczne i konstrukcyjne nie pozwalają Spółce na opracowanie modelowego wyrobu,
wyrobu uniwersalnego na który zawsze znajdzie się nabywca. Dlatego też produkcję Spółki
charakteryzuje to, że nie ma własnego wyrobu produkowanego na stan magazynowy
i czekającego na Kupca. Spółka wytwarza swe wyroby pod konkretne zamówienia i z tej racji
nie może prowadzić produkcji na zapas. Sytuacja taka jest o tyle wygodna, że nie powoduje
odkładania się zapasów w stanie magazynowym, lecz z drugiej strony może powodować
ograniczenia w wykorzystaniu mocy produkcyjnych Spółki.
Zarówno wielkość przychodów ze sprzedaży jak i wielkość wyniku finansowego Spółki
zależą praktycznie w 100 % od popytu na oferowane przez Spółkę wyroby.
Przy założeniu popyt = 100 % wykorzystania mocy produkcyjnych Spółki, kolejnym
kluczowym czynnikiem mającym wpływ na wyniki finansowe Spółki są:
88/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
- kurs EUR do PLN – około 35 % przychodów ze sprzedaży stanowią przychody na rynek
niemiecki. Wpływ na wynik finansowy ma zarówno umocnienie jak i osłabienie PLN w
stosunku do EUR. Szacunki Zarządu wskazują na zależność rentowności i wyniku
finansowego w około 25 % od kursu EUR.
- kurs GBP do PLN – około 14 % przychodów ze sprzedaży to wpływy w GBP. Wysokie
koszty transportu, kryzys na Wyspach Brytyjskich jak i niestabilny kurs GBP do PLN
doprowadziły do zmniejszenia a w niektórych wypadkach wręcz do całkowitego zaniku w
zamówieniach. Wpływ na sprzedaż około 10 % .
Decydujący wpływ na osiągnięte wielkości w szczególności w okresie IV kwartału 2010 r.
miały następujące czynniki:
- zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w porównaniu do okresu III kwartału 2010 r.
na łączną wartość 1.605.420,24
- zaangażowanie Spółki ZREMB w bieżącą działalność Spółki zależnej Stocznia Tczew S.A.,
poprzez udzielenie Spółce zależnej pożyczki celowej na wpłatę zadatku i zaliczki na poczet
zakupu ZCP Stocznia Tczew Sp. z o.o. w upadłości oraz udzielenie pożyczki na bieżącą
działalność Spółki zależnej w okresie braku wpływu należności tej Spółki od jej odbiorców,
co w konsekwencji przyczyniło się do utworzenia w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych odpisu aktualizującego wartość należności.
- zwiększenie zaangażowania kredytowania, co przyczyniło się do zwiększonej wartości
zaksięgowanych i zapłaconych odsetek od kredytu.
Pozostałe czynniki
W dniu 07 października 2010 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE"
S.A. z siedzibą w Chojnicach ("Spółka") zawarł z osobami fizycznymi – wspólnikami spółki
pod firmą Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Navimor") posiadającymi
łącznie udziały w kapitale zakładowym Navimor stanowiące 43,56 % kapitału zakładowego
Navimor, umowę kupna – sprzedaży 98 (dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale
zakładowym Navimor, które stanowią 37,12 % kapitału zakładowego. Wartość transakcji
opiewa na kwotę 1.800.260,00 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy dwieście
sześćdziesiąt) złotych.
Zagrożenia w realizacji procesu gospodarczego.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków
i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym.
Oszacowania i osądy poddaje się regularnej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych
doświadczeń i czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej
sytuacji wydają się zasadne. Przyjęte szacunki i założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę
Zarządu nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od przewidywanych.
Planowane wejście na nowe rynki wymaga gruntownego rozpoznania środowiska
gospodarczego i prawnego. Ryzyko związane z nowym rynkiem w początkowym okresie
zawsze jest zwiększone.
Rok 2010 przyniósł lekkie osłabienie PLN w stosunku do wszystkich walut w jakich Spółka
podpisuje swe kontrakty. Mogłoby to zapowiadać zdecydowaną poprawę rentowności
na produkowane wyroby oraz zwiększyć w znaczny sposób wpływy za realizowane
89/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
kontrakty. Z jednej strony jest to czynnik powodujący poprawę sytuacji ekonomiczno
finansowej Spółki, będącej praktycznie eksporterem swych wyrobów. Istnieje jednak duże
niebezpieczeństwo w uzyskiwaniu kontraktów dla odbiorców z państw nie wchodzących
do Unii Europejskiej.
Nowe inwestycje poczynione przez inwestorów zagranicznych w Polsce doprowadziły
do wzrostu liczby firm konkurencyjnych dla Spółki.
Zwiększyła się ilość producentów kontenerów o specjalnym zastosowaniu, wykorzystujących
w procesie produkcji jak i sprzedaży specjalne uprawnienia. Ponadto należy zauważyć,
że ZREMB jest Firmą powstała w latach 70, gdzie koszty utrzymania i ogrzewania obiektów
są znacznie wyższe niż u konkurencji. To powoduje wysokie koszty eksploatacji i utrzymania
obiektów, a tym samym doprowadza do braku konkurencyjności na rynku wyrobów.
Podstawowe obszary dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące
na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym to:
- oszacowanie całkowitych kosztów realizacji nie zakończonych kontraktów, wycenianych
na dzień bilansowy,
- kurs EUR ora GBP do PLN,
- sytuacja na GPW
- dane dotyczące ogólnoświatowego kryzysu finansowego i gospodarczego.
Zarząd Spółki dokonał wstępnej weryfikacji podstawowych obszarów działania Spółki
i zagrożeń jakie niosą te obszary.
Z uwagi na trudności finansowe kontrahentów istnieje niebezpieczeństwo konieczności
wydłużania obecnie obowiązujących terminów płatności za dostarczone wyroby, co może
w konsekwencji pogorszyć płynność finansową Spółki.
Spółka w okresie IV kwartału roku 2010 rozpoczęła wdrażanie w życie planu restrukturyzacji
Spółki. Ze względu na charakter produkcji w całości powierzonej dla konkretnych odbiorców
plan ten ma pozwolić na optymalizację procesu planowania produkcji oraz zwiększenie
mobilności załogi Spółki w zakresie dostosowania do potrzeb kontrahentów i rozszerzenia
profilu produkcji. Spółka rozpoczęła również prace na wprowadzeniem od dnia 01.01.2011
jednolitego systemu raportowania w Grupie kapitałowej
Drugim głównym obszarem działań restrukturyzacyjnym są działania podjęte w celu
optymalizacji zakupów materiałowych.
Na dzień sporządzenia i publikacji sprawozdania za 2010 rok Zarząd Spółki nie jest w stanie
podać i dokonać szacunkowych wyliczeń zagrożeń wynikających z ogólnoświatowego
kryzysu.
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju co, najmniej do końca trwającego roku
obrotowego.
Czynniki wewnętrzne
1. Pozyskanie nowych kontraktów na rynku krajowym.
2. Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej poprzez zwiększenie przychodów na rynkach
obsługiwanych jak i wejście na nowe rynki.
3. Dalsza optymalizacja kosztów bezpośrednich celem osiągnięcia dodatniego wyniku
operacyjnego.
4.Obniżka kosztów transportu i kooperacji zewnętrznej.
90/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
5. Zmiana struktury organizacyjnej Spółki.
6. Dostosowanie poziomu zatrudnienia i struktury zatrudnienia do posiadanego portfela
zamówień.
7. Planowanie procesu produkcji.
8. Rozszerzenie oferty Spółki.
9. Eliminacja zapasów nieprzydatnych w Spółce.
Czynniki zewnętrzne
1. Prognozy gospodarcze makro dla Polski i krajów Europy.
2. Ożywienie popytu na inwestycje.
3. Redukcja stóp procentowych.
4. Kurs PLN w stosunku do EUR i GBP.
5.Ogólnoświatowy kryzys gospodarczo – finansowy powodujący spowolnienie i ograniczenie
efektywnego popytu na wyroby oferowane przez Spółkę.
6.Działalność Firm konkurencyjnych w okresie zmniejszonego popytu na wyroby.
Przedstawione czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne w zasadniczy sposób będą
wpływały na dalszą działalność Spółki, zarówno w bliższej jak i dalszej perspektywie.
Między obiema grupami czynników występuje ścisła korelacja. Podjęte działania w zakresie
pierwszej grupy są konsekwentnie realizowane przez Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A.
i służą sukcesywnemu dostosowaniu się do zmieniających się warunków zawartych w grupie
czynników zewnętrznych o czym może świadczyć wprowadzenie od 01 stycznia 2011 r.
nowych rozwiązań w zakresie struktury organizacyjnej Spółki oraz w zakresie usprawnienia
procesu planowania i wytwarzania wyrobów. Dodatkowym pozytywnym czynnikiem będzie
rozszerzenie działalności Spółki w zakresie usług kooperacyjnych i podwykonawczych
a także rozwój nowej działalności jaką jest handel w szczególności stalą.
Zachowanie ciągłości procesu oraz wprowadzenie daleko idących zmian w organizacji pracy
w Spółce pozwoli zdynamizować sprzedaż i generować dodatni wynik zarówno na poziomie
operacyjnym jak i netto.
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Spółce
Do podstawowych zadań w najbliższych latach należy:
1. Zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży produktów Spółki poprzez:
-zdynamizowanie sprzedaży na rynkach na których już Spółka działa,
-pozyskanie nowych kontraktów na rynku zarówno krajowym jak i rynkach zagranicznych.
2. Pozyskanie nowych powierzchni produkcyjnych i zwiększenie mocy produkcyjnej.
3. Dalsza poprawa płynności i sprawności działania Spółki.
4.Stałe poszerzanie działalności Zarządu Spółki w zakresie stosowania metod zabezpieczenia
ryzyka walutowego poprzez działania zmierzające do zabezpieczeń typu: forward i opcje .
5. Monitorowanie na bieżąco rynku walut pozwalające na szybkie podjęcie decyzji
dotyczących przede wszystkim cen na oferowane wyroby.
6. Optymalizacja zakupu materiału do dalszej produkcji.
7. Eliminacja nieprzydatnych oraz niechodliwych w Spółce zapasów materiałów, oraz
środków trwałych.
8. Wprowadzenie stałego jeszcze bardziej szczelnego monitoringu stanu należności oraz
zobowiązań Spółki oraz rozważenie możliwości ewentualnej spłaty zobowiązań w inny
sposób niż za pomocą środków pieniężnych.
91/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
9. Wprowadzenie nowego regulaminu organizacyjnego w Spółce.
10. Dostosowanie struktury organizacyjnej i zatrudnienia do najbardziej mobilnej w sytuacji
spółki.
11. Wprowadzenie docelowo ruchomego czasu pracy.
12. Wprowadzenie zasad i systemu planowania produkcji.
13. Rozwój działalności w zakresie handlu oraz zwiększenie przychodów przy udziale
podwykonawców i kooperacji
Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących.
Skład organów Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku.:
Zarząd:
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – Prezes Zarządu
Danuta Wruck – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
Kazimierz Cemka – Wiceprezes Zarządu ds. techniczno – handlowych
W okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 skład Zarządu Spółki uległ następującym
zmianom:
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 z dnia 04 lutego 2010 r. przyjęła
rezygnację Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego z pełnionej dotychczas funkcji
Członka Rady Nadzorczej . Uchwałą nr 3 z dnia 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza
zwiększyła liczbę Członków Zarządu Spółki z 2 ( dwóch) do 3 ( trzech) osób.
W dniu 04 lutego 2010 r. Uchwałą nr 4 z dnia 04.02.2010 r. Rada Nadzorcza powołała
z dniem 04 lutego 2010 r. Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego na Prezesa Zarządu
Spółki.
W okresie od 01 stycznia 2011 do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności
za 2010 rok , tj. do dnia 29.04.2010 r. skład Zarządu Spółki nie uległ zmianom.
Wynagrodzenie brutto Członków Zarządu za rok 2010
Rok
Krzysztof Kosiorek Sobolewski
31.12.2010
31.12.2009
Rada Nadzorcza:
Stan na 31.12.2010 r.
Michał Skipietrow
Grażyna Winiecka
Krzysztof Niebrzydowski
Agnieszka Parkot
Roman Spiczak Brzeziński
Edmund Szynwelski
154
0
-
Wruck Danuta Maria
0
166
158
215
w tys. zł
Cemka Kazimierz
Stanisław
156
213
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia.2010 r. skład Rady Nadzorczej uległ
następującym zmianom.
W dniu 03 lutego 2010 r. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski złożył rezygnację z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej.
92/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1 z dnia 04.02.2010 r. przyjęła
złożoną rezygnację Pana Krzysztofa Kosiorek – Sobolewskiego z pełnienia funkcji Członka
Rady Nadzorczej.
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2 z dnia 04.02.2010 r. dokooptowała
Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego na Członka Rady Nadzorczej na czas do dokonania
wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Jednocześnie Uchwała nr 6 z dnia
04.02.2010 r. Rada Nadzorcza desygnowała z dniem 04 lutego 2010 r. Pana Krzysztofa
Niebrzydowskiego do pracy w Komitecie Audytu.
W dniu 24 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybrało następujące
osoby w skład Rady Nadzorczej VI kadencji
Uchwałą nr16/1 z dnia 24.06.2010 r. Pana Michała Skipietrow
Uchwałą nr 16/2 z dnia 24.06.2010 r. Panią Grażynę Winiecką
Uchwałą nr 16/3 z dnia 24.06.2010 r. Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego
Uchwała nr 16/4 z dnia 24.06.2010 r. Panią Agnieszkę Parkot
Uchwała nr 16/5 z dnia 24.06.2010 r. Pana Romana Spiczak Brzezińskiego
W dniu 24 czerwca 2010 r. Uchwałą nr 10 z dnia 24.06.2010 r. członkowie Rady Nadzorczej
dokonali ukonstytuowania się Rady Nadzorczej VI kadencji i dokonali wyboru
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Skipietrow oraz
Wiceprzewodniczącego w osobie Pani Grażyny Winieckiej
W okresie od 01 stycznia 2010 r. a 31 grudnia 2010 w składzie Rady Nadzorczej zaszły
następujące zmiany:
W dniu 03 lutego 2010 r. Pan Krzysztof Kosiorek – Sobolewski złożył rezygnację z pełnionej
funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
W dniu 04 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2 dokooptowała w skład Rady
Nadzorczej Pana Krzysztofa Niebrzydowskiego
W dniu 24 czerwca 2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwałami
od nr 16/1 do nr 16/5 dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej VI kadencji w osobach:
Michał Skipietrow
Grażyna Winiecka
Krzysztof Niebrzydowski
Agnieszka Parkot
Roman Spiczak Brzeziński
Dniu 24 czerwca 2010 r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza w której funkcję
przewodniczącego objął Pan Michał Skipietrow, zaś Wiceprzewodniczącego Pani Grażyna
Winiecka. Członkowie Rady Nadzorczej odstąpili od wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.
Wynagrodzenie brutto Rady Nadzorczej za 2010 r.
Rok
31.12.2010
31.12.2009
Skipietrow
Michał
59
56
Winiecka
Grażyna
46
44
Charkowy
Andrzej
KosiorekParkot
Krzysztof
Sobolewski Agnieszka Niebrzydowski
Krzysztof
24
4
46
42
44
44
44
0
w tys. zł
Roman
Spiczak
Brzeziński
22
0
93/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W okresie od 01 stycznia 2011 r. do dnia sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności
Spółki za 2010 rok tj. do dnia 29.04.2011 r. skład Rady Nadzorczej uległ następującym
zmianom:
W dniu 07 lutego 2011 r. Pan Michał Skipietrow złożył rezygnację z pełnionej funkcji
w Radzie Nadzorczej Spółki.
W dniu 07 lutego 2011 r. Pani Grażyna Winiecka złożyła rezygnację z pełnionej funkcji
w Radzie Nadzorczej Spółki.
W dniu 07 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
uchwałą nr 11a odwołało Pana Michała Skipietrow z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
W dniu 07 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
uchwałą nr 11b odwołało Panią Grażynę Winiecką z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.
W dniu 07 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
uchwałą nr 11c powołało Panią Małgorzatę Lewińską na członka Rady Nadzorczej VI
kadencji.
W dniu 07 lutego 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
uchwałą nr 11d powołało Pana Wojciecha Kołakowskiego na członka Rady Nadzorczej VI
kadencji.
W dniu 15 lutego 2011 r Rada Nadzorcza uchwałą nr 2 ukonstytuowała się Rada Nadzorcza,
w osobach Przewodniczący Wojciech Kołakowski, Wiceprzewodniczący Krzysztof
Niebrzydowski , pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
Osoby nadzorujące i zarządzające oraz im bliskie nie korzystały z pożyczek, gwarancji
i poręczeń Spółki.
Akcje i udziały będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.
Zarząd „ZREMB - CHOJNICE” S.A. przedstawia stan posiadanych akcji Spółki przez osoby
zarządzające zgodnie z posiadającymi informacjami wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
1.Krzysztof Kosiorek – Sobolewski – 942.000
2.Danuta Maria Wruck – 7.000
3.Kazimierz Cemka – 16.000
Na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, tj. na dzień
29.04.2011 r. maksymalny do uzyskania , po spełnieniu wszystkich warunków wynikających
z podjętej przez NWZ Akcjonariuszy Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr 6 dot. przyjęcia
programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz dla pracowników kluczowych
Spółki oraz dla członków Spółek zależnych od Spółki i osób współpracujących ze Spółką lub
Spółkami zależnymi na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. osób świadczących na
94/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
podstawie umów menadżerskich, umów zleceń lub umów o podobnym charakterze,
oraz po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z podjętej przez NWZ Akcjonariuszy
Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr 8 dot. przyjęcia programu motywacyjnego dla
Prezesa Zarządu.
Stan posiadania warrantów Spółki przez osoby zarządzające jest następujący:
Krzysztof Kosiorek - Sobolewski 4.650.000 szt.
Danuta Maria Wruck 562.500 szt.
Kazimierz Stanisław Cemka 562.500 szt.
W okresie sprawozdawczym członkowie Zarządu Spółki nie uzyskali tantiem z działalności
Spółki.
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. stan posiadania akcji przez osoby wchodzące w skład
kadry wyższego szczebla w Spółce był następujący:
1. Andrzej Mariusz Rudnik – 7.000
W okresie sprawozdawczym członkowie Rady Nadzorczej nie uzyskali tantiem z działalności
Spółki.
Według stanu zarówno na dzień 31.12.2010 r. jak i na dzień sporządzenia sprawozdania,
tj na dzień 29.04.2011 r. żadna z osób zarządzających nie posiadała pow. 5% głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Według stanu na dzień 31.12.2010 roku z osób wchodzących w skład organów
nadzorujących akcje posiadały następujące osoby:
1.Roman Spiczak Brzeziński – członek Rady Nadzorczej – 4.000
Na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2010 rok , tj. na dzień
29.04.2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z podjętej przez NWZ
Akcjonariuszy Spółki w dniu 07.02.2011 r. uchwały nr 6 dot. przyjęcia programu
motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz dla pracowników kluczowych Spółki oraz
dla członków Spółek zależnych od Spółki i osób współpracujących ze Spółką lub Spółkami
zależnymi na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. osób świadczących na podstawie umów
menadżerskich, umów zleceń lub umów o podobnym charakterze warranty Spółki posiada
członek Rady Nadzorczej Spółki w osobie Roman Spiczak Brzeziński. Zgodnie z § 6 pkt. 2
chwały nr 6 z NWZA z dnia 07.02.2011 Pan Roman Brzeziński został objęty Programem
motywacyjnym. Zgodnie z § 7 pkt. 2 Uchwały nr 6 z NWZA z dnia 07.02.2011 r. przyznanie
uprawnień zostanie dokonane w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za dany Rok Programu.
Pozostali członkowie organów nadzorczych nie posiadali akcji i opcji na akcje ZBM
„ZREMB – CHOJNICE” S.A
Kapitał zakładowy wynosi 3.290.000,00 zł. i dzieli się na 32.900.000 sztuk akcji o wartości
nominalnej 10 groszy za 1 szt. akcji, co stanowi 32.900.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
95/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi
rekompensatę w przypadku ich odwołania z zajmowanego stanowiska.
przewidujące
Spółka zawierając umowę o pracę z wszystkimi członkami zarządu, zawarła równocześnie
z nimi Umowy o zakazie konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji stanowi integralną
część umowy o pracę.
Umową zobowiązano członków zarządu Spółki do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa
w okresie obowiązywania umowy oraz przez okres 3 lat od jej ustania. Umową zobowiązano
członków zarządu do powstrzymania się od zajmowania interesami konkurencyjnymi przez
okres 1 roku od dnia ustania umowy o pracę, a Spółka zobowiązała się w zamian do wypłaty
w tym czasie Członkowi zarządu comiesięcznego odszkodowania w wysokości równej
przeciętnemu wynagrodzeniu miesięcznemu uzyskanego przez Członka zarządu w ostatnim
roku zatrudnienia.
W umowie zapisano co rozumie się jako naruszające zakaz wyliczając taksatywnie zdarzenia.
Struktura kapitału akcyjnego
Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31.12.2010 r.
Wartość
Liczba akcji
nominalna akcji
(szt.)
( 10 groszy/szt.)
Akcjonariusz
JAGO SA Krzeszowice
Elżbieta Sjoblom
S 1 Sp. z o.o.
Pozostali
Razem
4.204.999
3.743.508
6.246.497
18.704.996
32.900.000
420.499,90
374.350,80
624.649,70
1.870.499,60
3.290.000,00
Udział w ogólnej
Liczba głosów na
Udział w kapitale
liczbie głosów na
Walnym
zakładowym (%)
Walnym
Zgromadzeniu
Zgromadzeniu (%)
12,78
4.204.999
12,78
11,38
3.743.508
11,38
18,99
6.246.497
18,98
56,85
18.704.996
56,85
100,00
32.900.000
100,00
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki
za 2010 rok , tj. na dzień 29.04.2011 r.
Akcjonariusz
Elżbieta
Sjoblom
Robert
Bibrowski
Pozostali
Razem
4.600.000
Wartość
nominalna akcji
( 10 groszy/szt.)
460.000,00
1.745.371
174.537,10
5,31
1.745.371
5,31
26.554.629
32.900.000
2.655.462,90
3.290.000,00
80,71
100,00
26.554.629
32.900.000
80,71
100,00
Liczba akcji
(szt.)
13,98
Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
4.600.000
Udział w ogólnej liczbie
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu (%)
13,98
Udział w kapitale
zakładowym (%)
Akcje własne do zbycia.
Spółka nie posiada akcji własnych do zbycia.
W okresie sprawozdawczym „ZREMB – CHOJNICE” S.A. dokonał jednej nowej emisji
akcji własnych, tj. emisja akcji serii E w ilości 1.400.000 sztuk akcji o wartości nominalnej
10 groszy za akcję.
Inne ważniejsze wydarzenia w okresie od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku nie
opisane w sprawozdaniu zarządu powyżej.
96/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 22 stycznia 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą
w Chojnicach, w związku z brakiem możliwości dokonania pomiędzy stronami, ( które
w dniu 26 listopada 2009 roku zawarły ze Spółką porozumienie określające zasady
przekształceń struktury własnościowej w Henczke – Budownictwo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku ,( o którym Zarząd Spółki informował raportem
bieżącym nr 132/2009 ), szczegółowych ustaleń co do realizacji Porozumienia, strony
odstąpiły od zamiaru realizacji Porozumienia.
W dniu 18 lutego 2010r. Zarząd ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach
w wykonaniu porozumienia inwestycyjnego, zawartego w dniu 23.12.2009r. z osobami
fizycznymi – wspólnikami spółki pod firmą Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku w wykonaniu uchwały Zgromadzenia Wspólników Navimor z dnia 08.01.2010r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, złożyła oświadczenie o objęciu
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Navimor. Po zarejestrowaniu przez
właściwy Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Navimor, Spółka posiadała
będzie ponad 50 % kapitału zakładowego tego podmiotu.
W dniu 04 marca 2010 roku Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Navimor – Invest Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
Navimor zostały objęte przez Spółkę. Udziały zostały objęte przez Spółkę w zamian za
wkład gotówkowy w wysokości 2.088.000 (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt osiem
tysięcy) złotych. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Navimor,
Spółka weszła w posiadanie 120 udziałów w kapitale zakładowym Navimor, które stanowią
51,06 % kapitału zakładowego tej spółki.
W dniu 05 maja 2010 r. r. Zarząd Spółki ustalił termin zwołania WZA wraz z jego
porządkiem obrad oraz treścią proponowanych Uchwał WZA na dzień 24 czerwca 2010 roku
( czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach ul. Przemysłowa 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie Uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Zarządu
Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
oraz przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. za rok 2009
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki za rok 2009
i oceny wniosku Zarządu o podziale zysku
9. Podjęcie Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2009 rok oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2009
10. Podjęcie uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. za 2009 rok oraz
97/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A. za rok 2009
11. Podjęcie uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok
12. Podjęcie uchwał od nr 8 do nr 10 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za 2009 r.
13. Podjęcie uchwał od nr 11 do nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok
14. Podjęcie uchwały nr 16 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej ( VI Kadencja)
15. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie zmiany § 7 pkt 4 dotychczasowej treści Regulaminu
Walnego gromadzenia i przyjęcia tekstu jednolitego
16. Podjęcie uchwały nr 18 w sprawie zmiany § 9 pkt 1 dotychczasowej treści Regulaminu
Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego.
17. Zamknięcie obrad
W dniu 24 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę nr 11 o wyborze
Niezależnego audytora do przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz dokonania przeglądu jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania za okres od 01.01.2010 r. do 30.06.2010 r.
Wybrano firmę „AUDIT – DOR” Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa
Gospodarczego z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gajowa 34 – podmiot wpisany na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 14.
W dniu 15.11.2010 r. odbyło się w siedzibie Spółki NWZ Akcjonariuszy, z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie Uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E przez
dotychczasowych akcjonariuszy
8. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przez
dotychczasowych akcjonariuszy
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podjęcia uchwał wprowadzających
w Spółce program motywacyjny dla Zarządu, kluczowych pracowników
i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych - pkt. został wprowadzony na
wniosek jednego z akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
11. Zamknięcie obrad
Inne ważniejsze wydarzenia w okresie od 01 stycznia 2011 do dnia sporządzenia i
publikacji sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2010 rok, tj. do dnia
29.04.2011 r., nie opisane w sprawozdaniu zarządu powyżej.
98/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 07.02.2011 r. w siedzibie Spółki odbyło się NWZ Akcjonariuszy z następującym
porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3. Podjęcie Uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie Uchwał w sprawie
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii F w trybie
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru akcji serii F przez
dotychczasowych akcjonariuszy
b) zmiany Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków
Zarządu Spółki oraz dla pracowników kluczowych Spółki oraz dla członków zarządu Spółek
zależnych od Spółki i osób współpracujących ze Spółką lub spółkami zależnymi
na podstawie innej niż umowa o pracę, tj. osób świadczących na podstawie umów
menadżerskich, umów zleceń lub umów o podobnym charakterze
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem
do objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A
przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla Prezesa
Zarządu Spółki
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem
do objęcia akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B
przez dotychczasowych Akcjonariuszy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu z tym związanych
b) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia
przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady
Nadzorczej
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, w tym, podjęcie stosownych Uchwał w tym
przedmiocie.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad.
W dniu 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Navimor Invest S.A. podjęło Uchwałę nr 1 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej w wyłączeniem prawa
poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Podwyższono kapitał zakładowy o
kwotę nie większą niż 40.000 zł. poprzez emisję 200.000 akcji serii C o wartości nominalnej
0,20 zł. za akcję.
99/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
W dniu 31 marca 2011 r. Zarząd Spółki Navimor poinformował Emitenta, że wszystkie
200.000 sztuk akcji w cenie emisyjnej 5,8 zł za sztukę, została objęta w 100%.
W dniu 25 marca 2011 roku Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB -CHOJNICE" S.A.
zawarł umowę sprzedaży 496 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć) udziałów
posiadanych w firmie Hemex - Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku o wartości
nominalnej 500 zł (słownie: pięćset zł)każdy, wartości łącznej 248.000 zł (dwieście
czterdzieści osiem tyś zł) za cenę łączną sprzedaży 5.000 zł (słownie: pięć tyś zł) na rzecz
firmy Halsner Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinku ul. Spacerowa 25.
Nabywca zakupił udziały w Spółce Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w
celu przeprowadzenia restrukturyzacji tego podmiotu i dalszego rozwoju Spółki.
Przed transakcją ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. posiadał łącznie 1053 udziały na łączną
wartość 526.500 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tyś pięćset zł) co stanowiło 84,92% w
kapitale zakładowym Spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. i odpowiadało 84,92%
głosom na Zgromadzeniu Udziałowców. Po zawarciu transakcji ZBM "ZREMB CHOJNICE" S.A posiada 557 udziałów o łącznej wartości nominalnej 278.500 zł (słownie:
dwieście siedemdziesiąt osiem tyś pięćset zł), co stanowi 44,92% w kapitale zakładowym
Spółki Hemex – Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku i odpowiada 44,92% głosów na
Zgromadzeniu Udziałowców.
W dniu 28 kwietnia 2011 r. wpłynęło do Zarządu spółki zawiadomienie od Pana Roberta
Bibrowskiego o przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki, które
nastąpiło w wyniku nabycia 615.318 akcji Spółki. Po transakcji nabycia Pan Robert
Bibrowski posiada 1.745.371 akcji Spółki, co stanowi 5,30 % Kapitału zakładowego Spółki
i odpowiada 5,30 % głosów na WZA Spółki.
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych:
Zgodnie z zawartą w dniu 06.08.2009 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot
AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy
Umową o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres roku 2009 –
jednostkowego i skonsolidowanego, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie badania
sprawozdania finansowego za 2009 r. wyniosło 20.000 zł.
Zgodnie z zawartą w dniu 06.08.2010 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot
AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy
Umową o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego ZBM ZREMB – CHOJNICE S.A.
wynagrodzenie audytora
za przeprowadzenie przeglądu za okres I półrocza 2010 r. wyniosło 8.500 zł.
Zgodnie z zawartą w dniu 06.08.2010 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot
AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy
Umową o przeprowadzenie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy ZREMB, wynagrodzenie audytora za przeprowadzenie przeglądu
za okres I półrocza 2010 r. wyniosło 2.500 zł.
100/101
Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za okres
Od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Zgodnie z zawartą w dniu 22.12.2010 r. pomiędzy Spółką a Niezależnym audytorem Podmiot
AUDIT DOR Biuro Rewizji i Doradztwa Gospodarczego Jerzy Saladra w Bydgoszczy
Umową o przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ZBM
ZREMB – CHOJNICE S.A. za okres roku 2010 i skonsolidowanego Sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ZREMB za rok 2010 , wynagrodzenie audytora
za przeprowadzenie badania za 2010 r. wyniosło 24.000 zł.
Chojnice 29 kwietnia 2011 roku.
ZARZĄD
ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
101/101