Wyniki Wiosennego Wege Grand Prix w Półmaratonie

Komentarze

Transkrypt

Wyniki Wiosennego Wege Grand Prix w Półmaratonie
Wyniki Wiosennego Wege Grand Prix w Pó³maratonie
( 2010-08-20 ) - Nades³a³ Tomek Paj±k
Z nie pohamowan± dum± chcieliby¶ og³osiæ wyniki Wiosennego Vege Grand Prix w pó³maratonie. Pó³maratoñskie biegi
w Polsce zaczynj± siê ju¿ w lutym i nie zabrak³o tu tak¿e biegaj±cych wegetarian. Do miast, które cieszy³y siê
najwiêksz± popularno¶ci± w¶ród bior±cych udzia³ w naszym Grand Prix nale¿y Warszawa i Hajnówka, potem Kraków,
Poznañ, Wi±zowna oraz Bytów, Che³m¿a, Grodzisk Wklp., Katowice, Jedlina Zdrój, Pszczew i Sobótka.
Wegetarianie, weganie, a nawet witarianie obojga p³ci i w bardzo ró¿nym przedziale wiekowym (od 20 do 50 lat) stawiali
siê na biegach w ca³ej Polsce. Niektórzy zdo³ali zaliczyæ nawet kilka biegów wiosennych, przewa¿nie poprawiaj±c przy
tym swoje wyniki. Nasza akcja cieszy³a siê zainteresowaniem i to nie tylko w¶ród zawodników Vege Runners, ale tak¿e
w¶ród wegetarian z innych klubów. Nie chodzi³o tutaj tylko o same wyniki, ale o dobr± zabawê i o to by pokazaæ jak
wegetarianie s± aktywni. Niemniej jednak nie zabrak³o przyjacielskiej rywalizacji, która pomog³a wy¶rubowaæ tak dobre
wyniki. W¶ród Pañ najlepsza okaza³a siê zawodniczka Aga Sawicz-Orska, która nie do¶æ, ¿e osi±gnê³a najlepszy czas
to bra³a udzia³ a¿ w 5-ciu biegach, a w biegu w Bytowie zajê³a 3-cie miejsce w kategorii generalnej kobiet. Ulubionym
przysmakiem Agi jest jab³ko.Najlepszym biegaczem w¶ród mê¿czyzn okaza³ siê równie¿ zawodnik klubu Vege Runners
- Bartek Sosna. Ten w³a¶nie zawodnik w pó³maratonie w Krakowie zaj±³ bardzo dobre 9-te miejsce na 513 zawodników.
Bartek spo¿ywa owoce w hurtowych ilo¶ciach i uwielbia arbuza.
Dziêkujemy za uczestnictwo i serdecznie gratulujemy wszystkim wyników, a dodatkowo zawodnikom i zawodniczkom,
którzy osi±gnêli 3 najlepsze wyniki w swojej kategorii firma Polsoja przygotowa³a super nagrody :). Ka¿dy otrzyma
ksi±¿kê „Zaskakuj±ce tofu” oraz p³ytê DVD „Kuchnia Wegetariañska - 4 pory roku”.
Klasyfikacja koñcowa:
miejsce biegu czas doping
Panie
Aga Sawicz-Orska Che³m¿a
01:51:05 apko
Iwona Ludwinek Warszawa 01:53:45 arbuz :):):)
Liliana Kardas Katowice 02:00:16
czere¶nie
Panowie
Bart³omiej Sosna Kraków 01:23:36 Arbuz Forever!!!!
Dominik W³odarkiewicz
Poznañ 01:26:43 ziemniaki,fasola
Tomek Paj±k Hajnówka 01:28:21 Gruszka
Dodatkowo Komisja przyzna³a nastêpuj±ce wyró¿nienia: najlepsza weganka -Zofia £angowska (veganski T-shirt)
najlepszy senior - Andrzej Mrzygg³ock (Numer Vege z relacja z GP)
najlepszy junior - Jaros³aw Jesionek (Numer Vege z relacja z GP)
najtwardszy zawodnik - Marcin Zarzeka (ksi±¿ka zaskakuj±ce Tofu)
najaktywniejszy w kat. M - Przemys³aw Mazan (Numer Vege z relacja z GP)
dieta zawodników :
stosowany doping
Andrzej Mrzygg³ocki Makondo team Jab³ko
Bart³omiej Sosna Vege
Runners Arbuz Forever!!!!!!!
Daniel Ma³ecki Vege Runners
Dominik W³odarkiewicz Vege Runners
ziemniaki, fasola
Filip Wróblewski ENTRE.PL Team/IM 2010/VR wê¿ymord
Jaros³aw Jesionek Vege
Runners Avocado
Lubomir Lubas
chili
Marcin Zarzeka Vege Runners Kie³basa(sojowa ;))
Piotr
Krawczyk Stowarzyszenie Terapeutów Szpinak
Przemys³aw Mazan Vege Runners truskawka lub szpinak:)
S³awomir Siedlecki Vege Runners truskawki
Tomasz ¦widziñski Vege Runners marchewka
Tomasz
Biernat Vege Runners szpinak
Tomek Paj±k Vege Runners Gruszka
aga sawicz-orska Vege Runners
japko ;-)
Iwona Ludwinek Vege Runners arbuz :):):)
Jacek Ga³ka Vege Runners pomidor
Liliana
Kardas Doliniarze.com czere¶nie
Zofia £angowska Vege Runners czere¶nie
Kluby biegowe : frekfencja w biegach :
Do zobaczenia na kolejnych biegach i na nastêpnej edycji Vege Grand Prix :)
Foto relacja:
http://wegesport.pl - WEGE SPORT
Powered by Mambo
Generated: 7 March, 2017, 00:48

Podobne dokumenty