pdf , 44 KB - Izolacja

Komentarze

Transkrypt

pdf , 44 KB - Izolacja
IZOLACJA
RB 13 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
13
/
2008
2008-07-02
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Informacja o nowo wybranym Członku Rady Nadzorczej na WZA "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w dniu 18.06.2008 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Beata Piotrowicz
Wiek: 29 lat
Wykształcenie: WyŜsze ekonomiczne, absolwentka WyŜszej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, kierunek:
ekonomia, specjalność: ekonomia i organizacja przedsiębiorstw, studia dwustopniowe, tytuł: mgr
Przebieg pracy zawodowej: Od 2002 roku zatrudniona w "TES" Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich na stanowisku
specjalisty ds. sprzedaŜy, odpowiedzialna na współpracę z kluczowymi klientami oraz organizację pracy działu. Od
2008 roku na stanowisku z-cy Dyrektora Handlowego w "TES" Sp. z o.o.
Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych: zatrudnienie w "TES" Sp. z o.o. w Niwkach Daleszyckich.
Nie figuruje w rejestrze dłuŜników niewypłacalnych.
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
63-200
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Jarocin
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Poznańska
24-26
(ulica)
(numer)
062 747-04-00
062 747-04-15
(telefon)
(fax)
[email protected] ja-jaroc in.pl
www.izolac ja-jaroc in.pl
(e-mail)
(www)
6170001616
250569806
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-07-02
Piotr Widawski
Prezes Zarządu
2008-07-02
Mirosław Gołembiewski
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty