UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY W WARCIE

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA NR .................... RADY GMINY W WARCIE
Projekt
z dnia 2 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w
szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Warta Bolesławiecka w wymiarze 30 godzin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z mocą
obowiązującą od 1 września 2016r.
Przewodniczący Rady
Adam Maksymczyk
Id: 99F0331B-FEED-4EFE-9536-023BEF68CA4C. Projekt
Strona 1
Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela - Rada Gminy określa tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 w/w ustawy.
Z uwagi na zaistniałą potrzebę pociągającą konieczność zatrudnienia nauczyciela wspomagającego w szkole
należy najpierw podjąć uchwałę w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla
nauczycieli wspomagających. Ponadto dotychczasowe orzecznictwo wskazywało, że Samorząd nie może
określić pensum nauczycieli wspomagających, gdyż ich praca jest tożsama z pracą nauczycieli przedmiotów
edukacyjnych. NSA w Warszawie orzekł, że jednak pensum nauczyciela wspomagającego określa gmina
(Wyrok NSA z dnia 1 października 2013r.)
Proponuje się ustalić dla nauczyciela wspomagającego wyższą tygodniową liczbę godzin (30) niż dla
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne (18).
Projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania następującym instytucjom:
1. Rada
Powiatowa
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków
Zawodowych,
ul. Bankowa 6d, 59-700 Bolesławiec – 12 maja otrzymano zwrot – awizowano dwukrotnie - nie podjęto
terminie, dnia 13 maja 2016r. wysłano ponownie i dnia 02.06.2016r. ponownie otrzymano zwrot –
awizowano dwukrotnie - nie podjęto w terminie,
2. Zarząd Powiatowy Forum Związków Zawodowych w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700
Bolesławiec – 22 maja upłynął miesiąc od daty odebrania prośby o wyrażenie opinii,
3. Zarząd Województwa Forum Związków Zawodowych, Pl. Powstańców Śląskich 20 lok. 315, 53-314
Wrocław – 23 maja upłynął miesiąc od daty odebrania prośby o wyrażenie opinii,
4. NSZZ „Solidarność” Region Jeleniogórski, ul. 1-go Maja 25, 58-500 Jelenia Góra – uzyskano opinię
pozytywną,
Dodatkowo projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania do Oddziału ZNP w Bolesławcu, ul. Jana
Pawła II 50d, 59-700 Bolesławiec – uzyskano opinię negatywną.
Id: 99F0331B-FEED-4EFE-9536-023BEF68CA4C. Projekt
Strona 1