Pobierz - Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
numer 4
WSPIERAMY TWÓJ BIZNES
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Spis treści
4
Klastry – szanse i wyzwania, wywiad z Waldemarem
Pawlakiem, Wicepremierem i Ministrem Gospodarki
6
Europejski Kongres Gospodarczy – relacja
8
Europa potrzebuje pobudzenia, rozmowa
z Danutą Hübner, przewodniczącą Komisji Rozwoju
Waldemar Wierżyński – redaktor naczelny
[email protected]
Regionalnego w Parlamencie Europejskim
Kreacja i okładka
10
Rzetelność w biznesie
12
ISO-Poland 2011
16
Internacjonalizacja klastrów – relacja z konferencji
18
Centrum Rozwoju Biznesu, artykuł Magdaleny Bieryło
22
Informacja o wspólnej ofercie BiznesKlastra
56
Teraźniejszość i przyszłość funduszy europejskich,
wywiad z Sebastianem Rynkiewiczem
58
Nowi w BiznesKlastrze
68
Inicjatywy BiznesKlastra – Wschodni Klaster Budowlany
i Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
75
Leksykon dotacji
76
Rynek usług szkoleniowych w woj. podlaskim,
analiza Adama Walickiego i Joanny B. Zielińskiej
78
Jest taka ustawa…, artykuł dr Macieja Etela
Wydawca
Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe
Koordynator Projektu
„Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu”
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
[email protected]
Redakcja
Rafał Kamiński
Druk
PRO100 DRUKARNIA
ul. Ciołkowskiego 169
15-516 Białystok
www.pro100.com.pl
Przekazując teksty do redakcji,
autorzy przenoszą na wydawcę prawa
autorskie i wydawnicze.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
publikowanych tekstów.
Publikacja bezpłatna.
Nakład 2000 egzemplarzy.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Prognoza pogody
N
a pytanie, w jakich czasach żyjemy,
śmiało
można
odpowiedzieć
jednym, ale jakże wiele mówiącym
słowem – burzliwych. Ostatnio burz mamy
aż w nadmiarze, bo gwałtowne wyładowania
oraz intensywne opady spotykamy nie tylko
w przyrodzie. Naturalne zjawiska atmosferyczne
– choć niebezpieczne, nagłe i gwałtowne
– mają jednak tę zaletę, że trwają chwil co
najwyżej kilka. Gorzej z burzami gospodarczymi
i politycznymi, które potrafią razić piorunującymi informacjami przez długie miesiące, psują
klimat do inwestowania, powodują opady, ale
bynajmniej nie deszczu – w ich czasie opadają
nastroje na rynkach, zwłaszcza finansowych.
Trwająca ciągle burza w strefie euro to poważne
wyzwanie dla politycznych elit i wielkiego,
międzynarodowego biznesu. Trzeba mieć
nadzieję, że Europa zbuduje nie tylko parasol
ochronny dla Grecji i innych państw zagrożonych kryzysem, ale przede wszystkim, że z tej
lekcji wyciągnie właściwe wnioski. A te wydają
się oczywiste – trzeba postawić na działania
podnoszące innowacyjność i konkurencyjność
europejskiej gospodarki.
Jednym z mechanizmów tego procesu
powinna być polityka rozwoju w oparciu
o klastry. Cluster-Based Policy polega na skoordynowaniu działań w różnych dziedzinach życia
gospodarczego, ekonomicznego, politycznego, naukowego, a nawet społecznego.
Dzięki temu tworzy się spójny system i swoisty
mechanizm naczyń połączonych – nauka
wspiera technologię produkcyjną, edukacja
odpowiada na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, wspieranie konkurencyjności lokalnych firm pomaga przyciągnąć inwestycje zagraniczne, etc. O zyskach
ze stosowania Cluster-Based Policy mówi
na naszych łamach wicepremier i minister
gospodarki, Waldemar Pawlak. Zachęcam do
lektury tego wywiadu, z którego dowiecie się
Państwo także wielu interesujących rzeczy na
temat wykorzystania potencjału Specjalnych
Stref Ekonomicznych dla pobudzania
klasteringu w Polsce. O sprawach europejskich rozmawiamy natomiast z prof. Danutą
Hübner, niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie integracji europejskiej. Tematem
rozmowy jest nowa Strategia UE 2020 oraz
przyszłość polityki spójności.
Ostatnie miesiące to także czas wielu ważnych
i prestiżowych wydarzeń biznesowych:
Europejski Kongres Gospodarczy, międzynarodowe konferencje branży IT i BPO NASSCOM
w Indiach i Shared Services&Outsourcing
Week w Stanach Zjednoczonych. W tych
i wielu innych wydarzeniach gospodarczych Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
brał aktywny udział, a relacje z kongresów,
konferencji i targów znajdziecie Państwo w tej
publikacji.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu integruje
środowisko przedsiębiorców i inicjuje
wiele przedsięwzięć, których celem jest
rozwój gospodarczy makroregionu Polski
Wschodniej. Możemy już pochwalić się
dwoma projektami, które powstały dzięki
zaangażowaniu BiznesKlastra.
To Wschodni Klaster Budowlany i Klaster
Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
Zainicjowane przez nas przedsięwzięcia
spotkały się ze znakomitym przyjęciem ze
strony przedsiębiorców, instytucji naukowych
i innych organizacji. Liczymy, że po tym pierwszym kroku w stronę współpracy, nastąpią
kolejne: konkretne działania, wspólne projekty
i produkty.
Na tym etapie – tworzenia wspólnej oferty – jest
właśnie Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.
Z przyjemnością przedstawiamy kompleksową
informację na temat produktów i usług oferowanych przez zrzeszenie firm i organizacji, należących do BiznesKlastra. Informacja ta pozwoli
Państwu lepiej poznać nasze powiązanie gospodarcze i dostrzec drzemiący w nim potencjał.
A wracając jeszcze raz do burz – jest ich
specjalna kategoria, która pozytywnie wpływa
zarówno na całą gospodarkę, jak i poszczególne przedsiębiorstwa. To burze mózgów…
tego rodzaju burzliwej pogody mogę życzyć
Państwu z czystym sumieniem.
Z poważaniem
Waldemar Wierżyński
redaktor naczelny
>> wywiad
Rozmowa z
Waldemarem Pawlakiem,
Wicepremierem i Ministrem Gospodarki
Klastry
szanse i wyzwania
W „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku
2020” wymienia się kilka istotnych barier w rozwoju tego regionu. To między
innymi niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, brak spójności społecznogospodarczej, brak stałych relacji między światem biznesu a nauki, niska
aktywność uczelni w konkurowaniu o środki rozwojowe. Czy tworzenie klastrów
może zmienić tę sytuację?
Jak najbardziej. Struktury klastrowe stanowią skuteczny mechanizm koncentrowania zasobów i środków oraz efektywny sposób stymulowania współpracy horyzontalnej w gospodarce. Rozwój klastrów przyczynia się do podnoszenia produktywności, a co za tym idzie do zwiększania zysków oraz powstawania nowych miejsc pracy. Klastry pomagają intensyfikować współpracę także
między światem nauki i gospodarki. Chodzi tu przede wszystkim o transfer
technologii z jednostek badawczo-rozwojowych do przedsiębiorstw przemysłowych, które wykorzystują wyniki ich prac w działalności gospodarczej.
Sztandarowym przykładem powodzenia idei klasteringu jest Dolina Lotnicza
w województwie podkarpackim. Klaster ten odniósł sukces pomimo, iż jest
zlokalizowany w jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w Unii Europejskiej.
Świadczy to o tym, że nawet obszary o niskim poziomie rozwoju mogą być,
przy spełnieniu określonych warunków, atrakcyjne dla inwestorów i być źródłem
impulsów rozwojowych dla otaczających je regionów.
Najnowszy pomysł Ministerstwa Gospodarki na pobudzenie gospodarczego
rozwoju to przekształcenie Specjalnych Stref Ekonomicznych w klastry. Czy
chodzi jedynie o zmianę nazwy, czy kryje się za tym coś więcej – zmiana
filozofii działania, mechanizmów finansowania sektora B+R, podejścia struktur
państwowych do klastrów?
Pomysł Ministerstwa Gospodarki nie polega na formalnym przekształceniu
Specjalnych Stref Ekonomicznych w klastry, ale na tworzeniu takich instrumentów i zachęt w strefach, aby działający na ich terenie przedsiębiorcy
zrzeszali się w klastry. Celem funkcjonowania SSE jest wspieranie rozwoju
regionów, m.in. poprzez przyciąganie inwestycji, tworzenie lokalnych więzi
kooperacyjnych oraz napływ nowych technologii. Jako takie, strefy stanowią
dobrą bazę do wzmacniania współpracy w ramach istniejących powiązań
gospodarczych, a także rozwoju inicjatyw klastrowych.
Oczywiście jest to możliwe jedynie w tych częściach SSE, gdzie wykształciła się specjalizacja branżowa, która może być zalążkiem klastrów sektorowych. Nasze wstępne analizy pokazują, iż niektóre strefy wykształciły bardzo
sprzyjające warunki do inicjowania takich przedsięwzięć. W Łódzkiej SSE
mógłby z powodzeniem rozwijać się klaster AGD, a klaster budowlany w strefie
Pomorskiej. Z kolei w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej istnieją
świetne warunki do rozwoju klastra ICT, a w Wałbrzyskiej – motoryzacyjnego.
Zarządzający strefami analizują obecnie możliwości w tym zakresie, a więc
potencjał i skłonność firm strefowych do tworzenia tego rodzaju struktur. Jeśli
wyniki ekspertyz będą obiecujące, MG rozważy możliwość wsparcia tworzenie
nowych struktur na terenach stref uregulowaniami prawnymi. Na obecnym
etapie jednak inicjatywa leży po stronie zarządzających i przedsiębiorców.
Pomysł wywołał ożywioną dyskusję w sektorze biznesu i nauki, opinie są podzielone. Przeciwnicy podkreślają, że SSE działają dobrze, więc lepiej wszystko zostawić
po staremu. Zwłaszcza, że wiele klastrów w Polsce istnieje jedynie na papierze,
a w rzeczywistości to martwe inicjatywy, które upadły albo z powodu niezrozumienia idei klasteringu, albo wzajemnej nieufności potencjalnych partnerów lub
zwyczajnie z powodu braku środków finansowych na rozwój.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie chodzi o przekształcanie stref, czy zmianę
ich nazwy. Funkcjonowanie SSE reguluje ustawa, w której określono, że będą
one działać do 2020 r. Naszym zamiarem jest zbadanie możliwości tworzenia
struktur klastrowych w oparciu o firmy działające na terenie stref i w ich otoczeniu.
Koncepcja ta nie ma nic wspólnego z zamiarem formalnego likwidowania stref
– przeciwnie, instrumenty i zachęty rozwoju klastrów
mają na celu stworzenie dodatkowego mechanizmu
wspierania przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach
stref. Chcemy uzyskać efekt synergii z połączenia polityki
klastrowej z mechanizmami rozwoju stref ekonomicznych oraz ukierunkować instrumenty wspierania klastrów
na wzmacnianie współpracy między firmami funkcjonującymi w strefach.
Do roku 2013 na wspieranie inicjatyw klastrowych
przedsiębiorcy otrzymają z różnych programów – między
innymi PO RPW i PO IG – ponad 100 mln euro. Kto może
sięgnąć po te pieniądze i w jaki sposób to zrobić?
Swój projekt systemowy pn. „Program szkoleń promujących clustering” realizowała także PARP. Agencja miała również program ukierunkowany na wzmocnienie konkurencyjności istniejących struktur klastrowych „Wsparcia na rozwój
klastra”. Był to projekt pilotażowy, który miał zaktywizować istniejące klastry do
bardziej efektywnego wykorzystywania funduszy strukturalnych, przewidzianych w Narodowej Strategii Spójności na lata 2007–2013.
W ramach tego programu koordynatorom klastrów udzielano pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia. Pieniądze przeznaczono na podnoszenie innowacyjności i atrakcyjności produktów powstałych w klastrach, zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz przedstawicielami władz lokalnych.
Efektywnie działające klastry mogą
pomóc podmiotom gospodarczym,
w szczególności MŚP, w poprawianiu
ich pozycji konkurencyjnej. Firmy
powiązane ze sobą w grupy mają
większe, niż działając w pojedynkę,
możliwości rozwoju, identyfikacji
nisz produkcyjnych, dostępu do
rynków eksportowych oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej.
Zgodnie z przyjętą strategią w ramach priorytetu 5 PO
IG „Dyfuzja innowacji”, wsparcie przeznaczone jest na
rozwój ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych
pomiędzy przedsiębiorstwami. W szczególności chodzi
tu o wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym, które przyczynią się do ułatwienia
transferu i dyfuzji wiedzy oraz rozwoju innowacji pomiędzy kooperującymi
podmiotami. W jego ramach mogą być finansowane projekty dotyczące
doradztwa przy opracowywaniu planów rozwoju i ekspansji powiązań, tj. klastra,
udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach oraz inwestycje w rozwój
infrastruktury sieci szerokopasmowych. Budżet działania 5.1 PO IG wynosi ponad
104 mln euro i większość tych środków nie została jeszcze wykorzystana. Nabór
wniosków przeprowadza Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Lista rodzajów działalności, które można objąć wsparciem, została określona
w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej dla pewnych form
działalności gospodarczej zgodnie z polityką ochrony konkurencji Unii Europejskiej.
Wyklucza to m.in. wsparcie rozwoju klastrów rolno-spożywczych czy morskich.
Jakie są perspektywy, zagrożenia i szanse związane
z tą formą współpracy między przedsiębiorstwami?
Ważnym elementem polityki klastrowej są działania
na rzecz internacjonalizacji inicjatyw klastrowych.
Prowadzą one do wzajemnej wymiany doświadczeń oraz intensyfikacji transferu technologii
z najbardziej innowacyjnych ośrodków w Europie.
Umiędzynarodowienie działalności klastrów nabiera
obecnie coraz większego znaczenia, co jest związane
z procesami globalizacji gospodarki światowej
i integracji europejskiej. Otwarcie nowych rynków
spowodowało, że inicjatywy klastrowe powinny
być otwarte również na partnerów zagranicznych
i współpracę w skali międzynarodowej. Przykładem
działań Polski w tej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo w Europejskim Aliansie Klastrów PRO INNO
(PRO INNO European Cluster Alliance), który jest siecią
międzynarodowych projektów łączących klastry.
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w klastrach zyskują przede wszystkim reputację
oraz wzajemne zaufanie, co znacząco ułatwia prowadzenie biznesu. Usprawnia
także współpracę w ramach potrójnej helisy (ang. triple helix): sfery przedsiębiorstw, naukowo-badawczej i edukacyjnej oraz rządowej i politycznej.
Efektywnie działające klastry mogą pomóc podmiotom gospodarczym,
w szczególności MŚP, w poprawianiu ich pozycji konkurencyjnej. Firmy powiązane ze sobą w grupy mają większe, niż działając w pojedynkę, możliwości
rozwoju, identyfikacji nisz produkcyjnych, dostępu do rynków eksportowych
oraz prowadzenia polityki zatrudnieniowej.
Na koniec pytanie o dobre praktyki – skąd możemy czerpać wzorce w zakresie
zakładania inicjatyw klastorowych, a później zarządzania klastrami?
Czy stosowane dotychczas w Polsce publiczne wsparcie dla klastrów
było efektywne?
Polityka klastrowa jest prowadzona w Polsce od niedawna, jednak z powodzeniem zostały już wdrożone różne programy i instrumenty w tej dziedzinie.
Pewne aspekty wspierania klastrów w Polsce realizowane były poprzez SPO
Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004–2006. Mam tu na
myśli priorytet 1 „Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez
wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”.
Dobrym źródłem wiedzy o klastrach jest strona internetowa Ministerstwa
Gospodarki: www.mg.gov.pl/klastry. Istnieje także wiele przewodników w tym
zakresie, np.: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy Klastrowe
w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji oraz Przewodnik dla
animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Waldemar Wierżyński
>> kongres
Europejski Kongres
Gospodarczy 2011
100 sesji tematycznych, 500 przedstawicieli mediów,
900 prelegentów, 6000 gości – tak wyglądał Europejski Kongres
Gospodarczy w liczbach. To największa impreza biznesowa
w Europie Środkowej. Ranga i znaczenie tego wydarzenia daleko
jednak wykraczają poza dane statystyczne. Europejski Kongres
Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) to przede
wszystkim ważne forum dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej,
miejsce debat o stanie globalnej gospodarki, idealna przestrzeń do
spotkań i wymiany doświadczeń. W tym prestiżowym wydarzeniu
uczestniczył także Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.
W
iodącym tematem tegorocznej edycji
była konkurencyjna gospodarka
Europy i nowy ład Unii Europejskiej,
a także problemy Europy Środkowej. Nie
zabrakło problematyki związanej z pakietem
klimatycznym UE i jego wpływem na gospodarkę oraz debaty o wspólnej polityce energetycznej Unii, o innowacyjności oraz o zależnościach między rozwojem gospodarki, regionów
i miast. Kongres zainaugurował Jerzy Buzek,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej
– Komitetu Organizacyjnego EEC 2011.
SESJA INAUGURACYJNA
6
OTWARCIE EUROPEJSKIEGO
KONGRESU GOSPODARCZEGO 2011
Wysoka liczba uczestników przekroczyła nasze oczekiwania. Świadczy to niewątpliwie o randze imprezy,
jaką jest Europejski Kongres Gospodarczy oraz o wielkiej
potrzebie dyskusji na tematy związane z gospodarką
europejską
WOJCIECH KUŚPIK,
INICJATOR EUROPEJSKIEGO KONGRESU
GOSPODARCZEGO, PREZES GRUPY PTWP SA.
w latach 2004-2009, Peter Mandelson, Komisarz
UE ds. Handlu w latach 2004-2008, Sekretarz
Stanu ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności
Wielkiej Brytanii w latach 2009-2010 i Günter
Verheugen, Komisarz UE ds. Przedsiębiorstw
i Przemysłu w latach 2004-2010, Komisarz UE ds.
Rozszerzenia w latach 1999-2004.
JERZY BUZEK, PRZEWODNICZĄCY
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W Europejskim Kongresie Gospodarczym 2011
udział wzięło czterech premierów krajów
Europy Środkowej: Donald Tusk, Prezes Rady
Ministrów RP, Jadranka Kosor, Premier Republiki
Chorwackiej, Petr Nečas, Premier Republiki
Czeskiej, Viktor Orbán, Premier Węgier oraz
dwóch obecnych i trzech byłych Komisarzy
UE: Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej, Komisarz UE ds. Przemysłu
i Przedsiębiorczości, Janusz Lewandowski,
Komisarz UE ds. Budżetu i Programowania
Finansowego oraz Danuta Hübner, Komisarz
Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej
Wśród wielu interesujących tematów poruszonych na Kongresie, znalazły się zagadnienia
związane z klasteringiem. Sesja zatytułowana
„Klastry – sposób na innowacyjny wzrost
w gospodarce” przyciągnęła wielu gości, wśród
nich przedstawicieli Klastra Instytucji Otoczenia
Biznesu. - To było niezwykle cenne doświadczenie – mówi Tomasz Kozłowski, koordynator
BiznesKlastra – Poznaliśmy wiele przykładów
udanych działań w ramach struktur klastrowych. Okazuje się, że zamiast drapieżnej konkurencji warto stosować formułę mądrego współdziałania, która może przynieść wiele korzyści
nie tylko pojedynczym przedsiębiorstwom, ale
i całej gospodarce. Na sesji tematycznej poświęconej klastrom omówiono także zagrożenia
i bariery w rozwoju tego rodzaju powiązań
gospodarczych, przeanalizowano ich funkcjonowanie w kontekście zasad wolnego rynku
i konkurencji, przedstawiciele administracji
centralnej przedstawili natomiast założenia
polityki wsparcia klastrów.
ROZMOWY KULUAROWE
Oprac. Waldemar Wierżyński
na podstawie danych organizatorów EEC
BANKIET FINAŁOWY
SESJA INAUGURACYJNA
7
>> wywiad
Rozmowa z
Danutą Hübner,
przewodniczącą
Komisji Rozwoju Regionalnego
w Parlamencie Europejskim,
pierwszą polską komisarz
w Unii Europejskiej.
Unia Europejska przechodzi poważny test, turbulencje
w strefie Euro odbijają się na całej Wspólnocie tak
w sferze politycznej, gospodarczej, jak i społecznej. Jaka
zatem powinna być wizja rozwoju UE w dobie kryzysu?
Europa
potrzebuje
pobudzenia
To, co jest najważniejsze to fakt, że Unia Europejska
wykorzystuje kryzys do tego, aby się zredefiniować
i zreformować, w szczególności swój sektor finansowy
i bankowy. Już przyjęte zostały regulacje, np. dotyczące nadzoru nad instytucjami finansowymi, których Unia
Europejska w swojej historii integracji nigdy wcześniej
nie proponowała. Są to rozwiązania bardzo nowatorskie, gdyż wykorzystujemy kryzys do tego, żeby pogłębić integrację europejską. Pomimo tej retoryki, którą
czasem odbieramy jako retorykę narodową, podkreślającą partykularne interesy poszczególnych państw
członkowskich, trzeba koniecznie podkreślić, że inicjowane w Unii reformy mają wymiar europejski, ponadnarodowy. Obecnie najważniejszym wyzwaniem jest
ustanowienie nowej formuły zarządzania gospodarczego w Europie, tzn. dodania do unii ekonomiczno-monetarnej tej „drugiej nogi”, czyli polityki fiskalnej. Nie
można było tego zrobić dziesięć lat temu, ponieważ
nie było takiej woli politycznej.
Nie możemy jednak zapominać o konieczności zapewnienia całej unijnej gospodarce warunków do osiągania wzrostu. Dlatego coraz lepsze wykorzystanie
budżetu unijnego, „udrożnienie” wszystkich polityk
realizowanych przez Wspólnotę jest kluczowe – musimy przeorientować strukturę inwestycyjną tak, aby
oczekiwany wzrost napędzał konkurencyjność gospodarki europejskiej w kontekście przemian globalnych.
Stąd też wynika wielka rola polityki spójności, ponieważ to jest akurat taki instrument, który tę funkcję
pobudzania wzrostu ma dobrze zakorzenioną w samej
swej istocie, co sprawia, że może inicjować także przemiany strukturalne, zachęcając i ułatwiając inwestycje
w nowych obszarach.
To jest również polityka, która wspiera i pobudza przedsiębiorczość,
zachęca szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjność. Polityka spójności i w obecnym okresie programowania, i jak sądzę w przyszłym, zda egzamin z pobudzania wzrostu
i budowania konkurencyjnej gospodarki.
Zapewnia więc realizację wspólnych celów europejskich, takich jak
Strategia 2020, a jednocześnie umożliwia uwzględnienie tej specyfiki terytorialnej poszczególnych regionów, poszczególnych miast.
Dodatkowo angażuje i władze lokalne, i biznes, i ośrodki naukowe.
Myślę więc, że ta polityka znajdzie swoje godne miejsce w przyszłym
budżecie europejskim.
Jednak zdaniem wielu państw członkowskiej, zwłaszcza tzw. „starej”
Unii, polityka spójności w obecnym kształcie nie może być utrzymana,
bo jest zbyt kosztowna. Czy zatem nie pojawia się zagrożenie, że
planując nowy wieloletni budżet, Unia Europejska oszczędności będzie
poszukiwać właśnie w polityce spójności?
Na koniec pytanie o głos Polski w dyskusji nad przyszłością Unii
Europejskiej. Jaki powinien być nasz przekaz zarówno jeśli chodzi
o formę, jak i treść w kontekście prezydencji Polski w Unii Europejskiej?
Rzeczywiście, bardzo nośnym hasłem w Europie stały się cięcia,
oszczędności, obcinanie wydatków, co wynika z rosnącego zadłużenia
publicznego poszczególnych państw. Ratując sektor bankowy, wiele
krajów weszło w stan zadłużenia, który zagraża stabilności rozwoju, stąd
ciągle mówi się o konieczności cięć budżetowych. O ile logika cięć ma
sens w odniesieniu do budżetów narodowych, które muszą pilnować
równowagi, a które nie są budżetami inwestycyjnymi, o tyle nie pasuje zupełnie do budżetu europejskiego, bo jest on właściwie w 95 proc.
budżetem inwestycyjnym. Jedynie w 5 proc. służy administracji europejskiej, natomiast cała reszta wraca do państw członkowskich w postaci inwestycji. Dlatego mówienie o tym, że trzeba ograniczać budżet
europejski, bo jesteśmy w trudnym okresie jest nieporozumieniem.
Europa bowiem potrzebuje pobudzenia, inwestycji w innowacyjność,
nowe miejsca pracy, które nie byłyby jutro utracone na rzecz Chin czy
Indii. Dlatego uważam, że kiedy dyskusje na temat nowego wieloletniego budżetu europejskiego wejdą w decydującą fazę, ta logika cięć
zostanie bez żalu porzucona.
Polityka spójności jest w 100 proc. polityką inwestycyjną i do tego polityką, która nie wypiera inwestycji prywatnych. Polityka spójności jest
sposobem inwestowania publicznego w taki sposób i takiej formule,
która przyciąga prywatny kapitał i to jest jej ogromna wartość. Ci, którzy uważają, że nakłady na politykę spójności należy zmniejszyć nie
uwzględniają faktu, że jest ona proinwestycyjna, pozwala budować
infrastrukturę w Europie, połączenia transportowe, sprzyja lepszej efektywności energetycznej, innowacyjności, pobudza przedsiębiorczość
zwłaszcza sektora MŚP, który w związku z kryzysem bankowym cierpi
na niedostatek źródeł finansowania swojego rozwoju. W związku z tym,
według mnie, nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla sposobu
myślenia, który zakłada, że trzeba ciąć wydatki na politykę spójności.
Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w debatach europejskich.
Przedstawiamy konkretne i dobre pomysły, choćby, co do przyszłości polityki spójności. Dyskusja na ten temat toczy się praktycznie od
2007 roku, czyli od poprzedniego raportu spójności. Propozycje Polski,
które są popierane przez pozostałe nowe kraje członkowskie, są zbieżne z wizją, jaką ma Komisja Europejska. Mam nadzieję, że do końca tych
debat nad przyszłością polityki spójności polskiego głosu nie zabraknie, w tym także głosu pochodzącego z regionów, bo polskie regiony,
za co je trzeba pochwalić, są bardzo aktywne w Brukseli.
Mam nadzieję, że polska prezydencja, której jednym z ważnych priorytetów jest zorganizowanie procesu negocjacji wieloletnich ram finansowych na okres po 2013 roku spełni oczekiwania Europy i pozwoli
wypracować taki system negocjacji, który da nam w rezultacie dobry,
przewidywalny i pro-rozwojowy budżet. Oczekiwania wobec prezydencji Polski są rozbudowane, a ten pierwszy krok w postaci negocjacji budżetowych jest bardzo ważny, bo jeśli się postawi go mądrze, to
potem cała droga do końcowego kompromisu będzie łatwiejsza.
Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji, w związku z czym stały głos
Polski w Unii, który bierze pod uwagę nie tylko interes narodowy, ale
także interesy całej Wspólnoty, jest bardzo potrzebny i ważny. Silna
Wspólnota jest zdecydowanie w naszym interesie, więc myślenie
i budowanie siły Unii Europejskiej jednocześnie służy Polsce.
Rozmawiał
Waldemar Wierżyński
Na Forum Spójności przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel
Barroso stwierdził, że polityka spójności jest przyszłością Wspólnoty,
więc sygnały są optymistyczne…
Jest wiele pozytywnych sygnałów. Ta polityka w 2006 roku została
mocno zreformowana, powiązana ze wzrostem innowacyjności, wzrostem przedsiębiorczości, to jest jedna z bardziej nowoczesnych polityk
europejskich, ponieważ tworzy związki między poziomem lokalnym,
regionalnym, narodowym i instytucjami europejskimi.
9
PANEL DYSKUSYJNY
Rzetelność w biznesie
Uczciwość, rzetelność, lojalność,
praworządność – to wartości, których nie
da się kupić, na które pracuje się latami
i które we współczesnej gospodarce
stają się coraz cenniejszym kapitałem.
Wielu przedsiębiorców już to zrozumiało.
Potwierdzeniem ich etycznej postawy
są Złote Certyfikaty Rzetelności
przyznawane przez Rzetelną Firmę przy
współpracy z Krajowym Rejestrem Długów.
W uroczystej gali ich wręczenia uczestniczył
Tomasz Kozłowski, koordynator Klastra
Instytucji Otoczenia Biznesu i prezes
Polskiego Stowarzyszenia Doradczego
i Konsultingowego. PSDiK jest partnerem
programu Złotych Certyfikatów Rzetelności,
a BiznesKlaster – patronem medialnym.
U
roczystą galę poprzedził panel dyskusyjny „Etyka biznesu w polskich
realiach gospodarczych”. Wśród
rozmówców nie zabrakło znanych ekspertów
ze świta biznesu i finansów. W dyskusji wzięli
udział: Adam Łącki – Prezes Krajowego
Rejestru Długów, Waldemar Sokołowski –
Prezes Rzetelnej Firmy Sp. z o.o., Andrzej
Roter – Dyrektor Generalny Konferencji
Przedsiębiorstw Finansowych, Krzysztof
Kuniewicz – Dyrektor Zarządzający Bibby
Financial Services Sp. z o.o, Katarzyna
Kreczmańska-Gigol – Katedra Finansów
Szkoły Głównej Handlowej, Krzysztof Kokot
– Doradca Prezesa Zarządu Kredyt Banku
SA. Uczestnicy panelu dyskutowali o roli
i znaczeniu etyki w działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze małych
i średnich przedsiębiorstw.
ADAM ŁĄCKI, PREZES KRD
TOMASZ KOZŁOWSKI,
KOORDYNATOR BIZNESKLASTRA,
PREZES PSDIK
Przedsiębiorstwa wkładają wiele energii w działania marketingowe.
Mimo to nie zawsze podejmowane przez nich decyzje dotyczące cen,
promocji czy też wprowadzania na rynek nowych produktów i usług są trafne.
Właściciele firm i kadra zarządzająca często zapominają o długofalowych
strategicznych kwestiach, które decydują o przeżyciu marki,
jej tożsamości i wizerunku.
WALDEMAR SOKOŁOWSKI,
PREZES RZETELNEJ FIRMY SP. Z O.O.
- Co chwilę docierają do mnie komunikaty o rozmaitych, budzących wątpliwości natury moralnej, sytuacjach – mówił
Waldemar Sokołowski – Przykładem mogą
być chociażby wielkie finansowe nadużycia,
które w pewnym momencie zagroziły nawet
największej gospodarce świata. Patrząc przez
pryzmat takich wydarzeń można odnieść
wrażenie, że nie dzieje się najlepiej. Jednak na
podstawie prowadzonych przez nas badań
muszę przyznać, że poziom etyki w Polsce
nie jest wcale tak niski, jak powszechnie
panująca opinia. Choć daleko nam jeszcze do
krajów skandynawskich, zwłaszcza Danii, to
na pewno nie jesteśmy w tej kwestii europejskim pariasem.
Rzetelność w biznesie jest coraz ważniejsza.
Terminowe regulowanie swoich należności,
odpowiedzialność społeczna i ekologiczna
biznesu, przestrzeganie praw pracowników
– na te kwestie coraz większą uwagę zwraca
rynek (akcjonariusze, partnerzy biznesowi,
konsumenci i klienci). Dlatego wysoka etyka
działania leży w interesie każdego przedsiębiorcy. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
wspiera wszystkie działania, które promują
rzetelności i etykę w działalności gospodarczej.
W konsekwencji, efekt podejmowanych działań nie jest w pełni satysfakcjonujący.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – dysponując olbrzymim doświadczeniem
– oferuje szereg usług związanych z kreowaniem i wdrażaniem kampanii marketingowych.
Badając potrzeby rynku i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców,
opracowaliśmy szereg nowatorskich produktów w zakresie procesów marketingowych.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
wspiera rozwój firm poprzez:
• tworzenie strategii marketingowych
• tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR
• budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu
(newsletter, mailing, banery)
• budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
• budowanie strategii marki
• projektowanie nowych i odświeżanie
istniejących stron internetowych
• budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo,
wizytówki, papier firmowy, teczki
T
JEDEN ZE ZDOBYWCÓW ZŁOTYCH
CERTYFIKATÓW RZETELNOŚCI
worzymy efektywne strategie komunikowania się z otoczeniem,
obejmujące kompleksowe wykorzystanie dostępnych narzędzi
marketingu. Konsekwencją naszych działań jest wykształcenie
w świadomości klientów lojalności wobec danej marki,
jak i samej firmy. Lojalny klient to w warunkach silnej konkurencji
rynkowej najważniejszy kapitał firmy.
[email protected]
>> konferencja
ISO-Poland 2011
czwarty kongres
i pierwszy plebiscyt
Menedżerowie jakości, których jest w Polsce w sumie co najmniej
dwadzieścia tysięcy, mają swoje nagrody, święta i zjazdy.
Jednym z najważniejszych jest Polski Kongres Menedżerów Jakości
ISO-Poland, którego czwarta edycja odbyła się w Warszawie,
w dniach 25-26 maja 2011 r. W wydarzeniu tym uczestniczył
także Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu reprezentowany
przez koordynatora powiązania, Tomasza Kozłowskiego.
Z pytaniem o podsumowanie zwróciliśmy się
do inicjatora projektu, Wiesława Bełza.
Czym tegoroczny kongres różnił
się od poprzednich?
Był dwudniowy, zawierał nowe elementy
programowe, gośćmi byli nowi, nieobecni
wcześniej, wybitni prelegenci.
Z czego wynikały te zmiany?
Rok temu zauważyliśmy, że impreza nie
pozwala już pomieścić wszystkich niezbędnych elementów, na przykład kilku sesji
dyskusyjnych. Sesje są ważnym elementem
kongresu – ich formuła pozwala zabierać głos
większej liczbie gości, jest także mniej ograniczająca niż typowe prezentacje. Uznaliśmy, że
nadszedł czas rozwinięcia kongresu do dwóch
dni. Nowe tematy wystąpień programowych
to efekt dyskusji toczących się w środowisku
jakościowców.
Jacy nowi prelegenci pojawili się
na tegorocznym ISO-Poland?
Niewątpliwą gwiazdą był prof. Andrzej Blikle.
Obok niego swoje wykłady przedstawili:
Grzegorz Turniak, Marek Kowalczyk, Tomasz
Mnich, Wiesław Porosło, dr Andrzej Niemiec.
Należy odnotować błyskotliwą prelekcję
„Zarządzaj jakością swojego życia” Krystyny
Jarockiej, laureatki konkursu Człowiek Jakości
Roku 2010.
KAPITUŁA I LAUREACI
W KOMPLECIE
LAUREATEM NAGRODY CZŁOWIEK JAKOŚCI ROKU WYBRANYM
PRZEZ KAPITUŁĘ JEST PROF. ANDRZEJ BLIKLE
PREZES TOMASZ KOZŁOWSKI WRĘCZA
DYPLOM PANI KRYSTYNIE JAROCKIEJ
Wspomniał Pan o konkursie – to także
nowa jakość kongresu. Czy nowe trofeum
jakościowe było potrzebne? Przecież
funkcjonują już podobne nagrody,
choćby „Polska Nagroda Jakości”.
Człowiek Jakości Roku jest sposobem uhonorowania osób za szczególne dokonania
związane z promocją jakości w naszym kraju.
Jest to nagroda za działania wyjątkowe. Polska
Nagroda Jakości – to raczej obserwacja niż
ocena regulaminu – honoruje osoby, które
często, po prostu, wykonują swoje codzienne
obowiązki pracownicze: lista nagrodzonych
jest już bardzo długa. Doszliśmy do wniosku, że
czas wystąpić z nagrodą, która będzie dobrem
rzadkim, honorującym działania nadzwyczajne.
Kto w tym roku uzyskał ten zaszczytny tytuł?
Pani Krystyna Jarocka uzyskała go w głosowaniu otwartym (uzyskała największą liczbę
głosów nadesłanych drogą mailową), prof.
Andrzej Blikle – w głosowaniu kapituły, zaś pan
Tomasz Kruszewski – w głosowaniu otwartym
i kapituły łącznie.
OD LEWEJ OLAF HENRYKOWSKI
(URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO)
I WIESŁAW BEŁZ
(INICJATOR ISO-POLAND)
Za rok kolejna edycja konkursu
i kolejny kongres ISO-Poland.
Czego należy życzyć w związku z nimi?
W kontekście kongresu: najlepszych prelegentów, najlepszych wstąpień, żywych reakcji
i zaangażowania uczestników. Co do konkursu
– dobrych kandydatów i zaangażowania
popierających ich stronników.
Wdrażanie systemów
zarządzania jakością
Klaster Instytucji Otoczenia
Biznesu pomaga podmiotom
gospodarczym, organizacjom
i instytucjom publicznym
w procesie wdrażania
systemów zarządzania
jakością, ze szczególnym
uwzględnieniem normy ISO
Pomoc obejmuje:
• doradztwo i szkolenia
w zakresie wymagań
norm systemowych
i obowiązujących
przepisów prawnych,
• opracowania stosowanej
dokumentacji (Księgi Jakości,
procedur i instrukcji),
• wybór jednostki certyfikującej.
Tel. (85) 65 261 07
ISO-POLAND TO INTERESUJĄCE
PRELEKCJE I INTRYGUJĄCE DYSKUSJE
PROF. ANDRZEJ BLIKLE PRZEDSTAWIŁ
AUTORSKI WYKŁAD NA TEMAT ROLI
WSPÓŁPRACY W ZARZĄDZANIU
[email protected]
www.biznesklaster.p
Firmy BiznesKlastra
z certyfikatami
ISO 9001
C
ertyfikaty jakości już dawno na całym
świecie stał się miarą wiarygodności
firm, czynnikiem w znacznym stopniu
podnoszącym zarówno ich prestiż, jak i skuteczność działania. Posiadanie certyfikatu ISO
9001 jest najlepszym sposobem na zdobycie
zaufania klientów. Właściwie utrzymywany
poziom jakości jest udokumentowany, firma
zyskuje wizerunek organizacji profesjonalnej
i rzetelnej. Certyfikowany System Zarządzania
Jakością usprawnia codzienne funkcjonowanie
przedsiębiorstwa, umożliwia lepszą organizację procesów biznesowych i optymalne
wykorzystanie wszystkich zasobów firmy:
Klaster Instytucji Otoczenia
Biznesu pomaga zrzeszonym
firmom w podnoszeniu
standardów jakościowych.
Trzy podmioty – PRO100
Drukarnia, Agencja
Interaktywna BV i Epicenter
Sp. z o.o. – pozytywnie
zakończyły proces wdrażania
Systemu Zarządzania Jakością
i uzyskały akredytowany
certyfikat ISO 9001:2009.
Procedura obejmowała
m.in. ocenę dokumentacji,
przeprowadzenie
auditu, sporządzenie
raportu końcowego.
14
technicznych, intelektualnych, ekonomicznych. Norma ISO 9001 pomaga podmiotom
gospodarczym w osiąganiu sukcesu rynkowego poprzez poprawę poziomu zadowolenie klientów i motywacji pracowników.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu planuje
wdrożenia certyfikowanych Systemów
Zarządzania Jakością w kolejnych organizacjach. W ten sposób BiznesKlaster realizuje
jedno z podstawowych swoich zadań, podnosząc standardy biznesu i stając się promotorem dobrych praktyk w życiu gospodarczym regionu Polski Wschodniej.
N O R M A ISO 9001:2009 Charakterystyka i korzyści
Usprawnia procesy
biznesowe
Norma ISO 9001 pomaga udoskonalić zachodzące w firmie procesy
biznesowe poprzez poprawę komunikacji i przepływu informacji,
uporządkowanie struktury organizacyjnej i udoskonalenie działań
operacyjnych.
Generuje oszczędności
Firmy, które wdrożyły Systemy Zarządzania Jakością zgodne z normą
ISO 9001, odnotowują wzrost wydajności operacyjnej, sprzedaży,
rentowności, a także wyższy zwrot ROA.
Podnosi motywację
pracowników
Norma ISO 9001 sprzyja zwiększeniu zaangażowania pracowników
w działania firmy, ponieważ poprawia wewnątrzorganizacyjną
komunikację, przepływ informacji, co sprzyja rozwiązywaniu
problemów i łagodzeniu napięć. Audity pozwalają także
szybko zidentyfikować obszary, w których występuje deficyt
kompetencyjny.
Podnosi poziom
zadowolenie klientów
Norma ISO 9001 gwarantuje, że potrzeby Klientów są zawsze
właściwe rozpoznawane, uwzględnienia i realizowane.
Umożliwia to wprowadzenie odpowiedniej struktury działań
w firmie: „Planuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj”.
Poprawia wizerunek
i reputację firmy/marki
Certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 może być skutecznym
narzędziem marketingu i promocji. Jest sygnałem dla otoczenia –
klientów, udziałowców, interersariuszy – że firma przywiązuje dużą
wagę do wysokich standardów i ciągłego samodoskonalenia.
Bartłomiej Niewiński
Prezes Zarządu
Agencji Interaktywnej BV
Certyfikat ISO 9001 to nie tylko wyróżnienie, prestiż,
ale przede wszystkim dowód na to, że Agencja
Interaktywna BV jest firmą spełniającą międzynarodowe standardy w zakresie organizacji i obsługi
Klientów. Najwyższa jakość usług i zadowolenie
Klientów jest naszą misją. Inwestujemy w nowoczesne
rozwiązania, oferujemy innowacyjne produkty i usługi.
W polskim e-biznesie działamy już od ponad 11 lat,
w branży internetowej to naprawdę długi okres czasu.
Przez lata intensywnej pracy doszliśmy do poziomu,
który spełnia najostrzejsze wymagania normy ISO
9001. Liczymy, że wdrożony System Zarządzania
Jakością w jeszcze większym stopniu udoskonali naszą pracę, a tym samym oferowane przez
nas produkty i usługi. Uzyskany certyfikat ISO 9001
potwierdza, że rozwijamy się we właściwym kierunku,
jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom w zakresie
jakości na wielu polach – jakości produktów i usług,
ale także jakości zarządzania i organizacji pracy
wewnątrz firmy. System Zarządzania Jakością, który
wdrożyliśmy, jest nie tylko powodem do satysfakcji,
ale także zobowiązaniem, by ten najwyższy poziom
utrzymywać.
Roman Kozłowski
właściciel
PRO100 Drukarni
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w oparciu
o normę ISO 9001 jest dla nas ważnym wydarzeniem. Certyfikat ISO 9001 z jednej strony potwierdza
najwyższą jakość produktów i usług oferowanych
przez PRO100 Drukarnię, z drugiej – stanowi dla
nas impuls do dalszego, intensywnego rozwoju.
Dokładamy wszelkich starań, aby spełnić potrzeby
i oczekiwania naszych Klientów, stale inwestujemy
w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia poligraficzne (jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy unikalny
na skalę światową workflow, wiele maszyn zainstalowanych w PRO100 było pierwszymi maszynami
instalowanymi w Polsce), profesjonalizm i terminowość to nasze atuty. Naszą misją jest oferowanie
wysoko przetworzonych produktów poligraficznych w ustalonym terminie. Zdecydowaliśmy się na
wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i uzyskanie
certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 także
dlatego, że branża poligraficzna jest bardzo konkurencyjna i wymagająca. Szansę na sukces mają w niej
tylko najlepsi, a certyfikat ISO 9001 mogą uzyskać
jedynie doskonale zorganizowane i zarządzane firmy,
w których jakość obsługi klienta i oferowanych usług
spełnia najwyższe, międzynarodowe standardy.
Do takich firm należy właśnie PRO100 Drukarnia.
Robert Szymański
Prezes Zarządu
Epicenter Sp. z o.o.
Nadrzędnym celem Epicenter Sp. z o.o. jest zaspokajanie coraz bardziej wyrafinowanych potrzeb
Klientów poprzez oferowanie im coraz doskonalszych
produktów, o gwarantowanej i powtarzalnej wysokiej
jakości. Chcąc pozostać liczącym się partnerem na
rynku oraz dostosować własne warunki działalności
do standardów międzynarodowych, postanowiliśmy
wdrożyć System Zarządzania Jakością oparty na
wymaganiach normy ISO 9001. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby System został tak zaprojektowany,
by stanowił dynamiczne narzędzie wspomagające zarządzanie całą firmą we wszystkich określonych obszarach. Do tej pory jego wprowadzenie
pozwoliło nam skutecznie uporządkować organizację biura, poprawić komunikację między pracownikami a kierownictwem oraz ułatwiło nadzór nad
dokumentacją. Gruntowna analiza działalności firmy,
poprzedzająca proces certyfikacji, wskazała nam
natomiast istniejące obszary działania, które okazały
się dla nas niepotrzebne i nieopłacalne. Priorytetem
wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w firmie
jest dostarczanie naszym Klientom produktów
i usług o uznawanej wysokiej jakości oraz podniesienie poziomu kultury pracy i jej efektywności przez
ciągłe doskonalenie metod zarządzania. Liczymy,
że uzyskany przez nas Certyfikat Jakości ISO 9001
pomoże nam w umocnieniu statusu rzetelnego
i sprawdzonego partnera na rynku.
15
>> konferencja
Internacjonalizacja
klastrów
G
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jako
ważna organizacja gospodarcza regionu
Polski Wschodniej został zaproszony
do udziału w przedsięwzięciu „Polskie
klastry i polityka klastrowa”.
Ekspercie KIOB wzięli aktywny udział
w międzynarodowej konferencji
„Podlaskie Klastry w Europie
– od współpracy lokalnej do
współpracy międzynarodowej”.
Organizatorem konferencji,
która odbyła się w Białymstoku była Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przy
współpracy z Departamentem Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego. Impreza
odbyła się pod honorowym patronatem
Ministerstwa Gospodarki.
ADAM WALICKI,
16 EKSPERT BIZNESKLASTRA
łównym celem konferencji była
prezentacja dokonań podlaskich
klastrów, podniesienie wiedzy animatorów i koordynatorów struktur klastrowych
w zakresie współpracy międzynarodowej
i internacjonalizacji działań. Równolegle
z konferencją odbywały się targi, na których
klastry miały możliwość przedstawienia
swojej działalności i oferty.
Jedną z prelekcji wygłosił Adam Walicki –
ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
w zakresie marketingu i strategii rozwoju.
Przedstawił on główne założenia BiznesKlastra:
cele organizacji, najważniejsze działania,
proces internacjonalizacji KIOB i dobre
praktyki. Z kolei w panelu dyskusyjnym na
temat przyszłości klastrów na Podlasiu –
oprócz Adama Walickiego – wziął udział drugi
z naszych ekspertów, Sebastian Rynkiewicz,
prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele zagranicznych klastrów z Wielkiej
Brytanii, Szwecji i Litwy. Spośród nich szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Reza Zadeh’a z angielskiego Instytutu
Konkurencyjności, który pracował nad rozwojem
klastrów w południowej Walii. Omówił on
korzyści płynące z internacjonalizacji oraz współpracy międzynarodowej klastrów. Podkreślił, że
kluczowe dla rozwoju klastrów jest ich specjalizacja. Jego zdaniem struktury klastrowe są
najlepszym sposobem podnoszenia innowacyjności europejskiej gospodarki.
W konferencji uczestniczył także przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, dr Igor
Mitroczuk, Radca Ministra, który przedstawił
założenia i rozwój krajowej polityki klastrowej
w kontekście unijnej Strategii 2020.
Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji
na temat przyszłości klastrów na Podlasiu oraz
ekspansji międzynarodowej ich wspólnych
produktów. W zamykającym konferencję
panelu dyskusyjnym eksperci zgłosili wiele
cennych uwag i propozycji usprawnienia
polityki klastrowej realizowanej w Polsce.
Konferencja i targi były doniosłym wydarzeniem w życiu gospodarczym regionu i okazją
do pokazania, że w województwie podlaskim i szerzej – w makroregionie Polski
Wschodniej – istnieje duży i jeszcze nie
w pełni wykorzystany potencjał do rozwoju
struktur klastrowych.
Oprac. Waldemar Wierżyński
REZA ZADEH
Z INSTYTUTU KONKURENCYJNOŚCI
W WIELKIEJ BRYTANII.
dr Igor J. Mitroczuk
D
laczego uważam, iż „Konferencja Podlaskie
Klastry w Europie – od współpracy lokalnej
do współpracy międzynarodowej”, która
odbyła się w Białymstoku w dniu 30 czerwca br.,
była ważnym wydarzeniem w procesie budowania
inicjatyw klastrowych w Polsce? Po pierwsze
dlatego, że mówiąc o współpracy przedsiębiorców
w ramach klastrów, tak naprawdę dotykamy istoty
problemu z kapitałem społecznym w Polsce.
Typowy dla zachowań biznesowych agresywny
indywidualizm polskich przedsiębiorców kłóci
się z wymogami współpracy mimo konkurencji,
czyli zjawiskiem kooperencji przedsiębiorstw,
które inicjatywy klastrowe i działające już klastry
skutecznie promują. Po drugie dlatego, co Minister
Gospodarki wielokrotnie podkreślał, iż klastry to
inicjatywy oddolne (ang. bottom-up approach),
a więc dziejące się w regionach – nie wszystkie
konferencje winny odbywać się w Warszawie.
Po trzecie wreszcie dlatego, iż różnorodność
inicjatyw klastrowych Podlasia (od Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu, przez Klaster Obróki Metali, po
Klaster Bielizny – przy okazji, gratulacje za nowy
katalog linii Silver) zasługuje na oddzielny artykuł.
Po czwarte wreszcie dlatego, że konferencja pracowała wokół najważniejszego obecnie wymiaru
rozwoju klastrów w Polsce – ich internacjonalizacji, rozumianej nie tylko jako szukanie powiązań
z kalstrami w innych krajach, z którymi można
wspólnie tworzyć łańcuch wartości dodanej, ale
przede wszystkim z poszukiwaniem produktu,
który mógłby zasługiwać na miano europejskiej
specjalności, którą wspólnie można promować
i sprzedawać poza obszar Wspólnoty.
Polityka wspierania klastrów w Polsce, ze względu
na swój horyzontalny charakter, stanowi istotny
element składowy kilku dziedzin polityki gospodarczej, przede wszystkim innowacyjnej, regionalnej i przemysłowej. Struktury klastrowe, stanowiące skuteczny mechanizm koncentrowania
zasobów i środków, mogą stać się biegunami
wzrostu w skali całego regionu, a nawet kraju.
Obszarami w szczególny sposób sprzyjającymi
rozwojowi inicjatyw klastrowych są specjalne
strefy ekonomiczne. Należy zauważyć, że zasięg
geograficzny klastrów nie pokrywa się z reguły
>> opinie
Radca Ministra
Ministerstwo Gospodarki
Klastry
biegunami
wzrostu
z zasięgiem terytorialnym stref, jednakże jednym
z rezultatów działalności specjalnych stref ekonomicznych jest tworzenie się specjalizacji branżowej,
która może być zalążkiem struktur klastrowych. Inicjowanie i wspieranie rozwoju klastrów
w specjalnych strefach ekonomicznych może
przyczynić się do utrwalania długookresowych
korzyści wynikających ze stworzenia atrakcyjnych
warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w strefach, także po formalnym zakończeniu
ich funkcjonowania. Minister Gospodarki proponuje uczynienie ze spółek zarządzających, wyspecjalizowanych już w skutecznych działaniach
na rzecz podmiotów gospodarczych, brokerów
inicjatyw klastrowych, nastawionych na internacjonalizację produktów i usług, stąd zbieżność
naszych przemyśleń.
Minister Gospodarki oraz Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości współprzewodniczą
pracom Grupy roboczej ds. Polityki Klastrowej
działającej w ramach realizacji projektu pn. „Polskie
klastry i polityka klastrowa”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie
2.1.3, projekt systemowy PARP „Rozwój zasobów
ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer
i upowszechnianie innowacji”), objętego patronatem honorowym Ministra Gospodarki.
Pierwsze spotkanie grupy odbyło się 10 czerwca
br. Celem pracy Grupy jest wypracowanie propozycji instrumentów w zakresie wspierania rozwoju
klastrów w Polsce, możliwych do realizacji zarówno
ad hoc oraz w ramach przygotowania kolejnej
perspektywy finansowej UE. Minister Gospodarki
uczestniczy także w pracach Komisji Europejskiej
oraz projektach międzynarodowych, których
zadaniem jest wypracowywanie jak najlepszych
rekomendacji dla rozwoju polityki klastrowej
w skali całej UE tak, aby w praktyce realizować
zapisy Strategii Europa 2020 ukierunkowanej na
osiągnięcie wzrostu inteligentnego (ang. smart),
zrównoważonego (ang. sustainable) oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu (ang. inclusive).
Dążąc do integracji różnych działań toczących
się w kraju, w Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje także Klub Klastrów, mający stać się forum
wymiany poglądów między przedsiębiorcami,
ich sieciami i klastrami, a administracją publiczną,
w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań
systemowych w zakresie polityki wspierania
klastrów. Do udziału w pracach Klubu zaproszono także przedstawicieli wszystkich specjalnych stref ekonomicznych. Więcej informacji na
temat polityki wspierania klastrów jest dostępnych
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:
www.mg.gov.pl/klastry.
17
Centrum Rozwoju
Biznesu
Magdalena Bieryło
Aby sektor małych i średnich firm
mógł się rozwijać adekwatnie
do potrzeb, przedsiębiorcy
coraz częściej korzystać muszą
z różnorodnych usług doradczych,
finansowych czy szkoleniowych.
W prawidłowym funkcjonowaniu
i rozwoju przedsiębiorstw istotną
rolę odgrywają instytucje otoczenia
biznesu. Podmioty te świadczą
kompleksowe usługi, przez co
ułatwiają firmom, zwłaszcza
w początkowej fazie istnienia,
ich rozwój. Taką instytucją,
promującą przedsiębiorczość,
będzie Centrum Rozwoju Biznesu.
BARIERY W ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Polska gospodarka na przestrzeni ostatnich lat
rozwija się bardzo dynamicznie, zachowując przy
tym relatywnie zrównoważone tempo wzrostu
produktu krajowego brutto. Sukcesywnie zmniejszają się również różnice, jakie dzielą nasz kraj od
krajów starej „15” Unii Europejskiej. Utrzymanie tej
tendencji wymaga przede wszystkim zapewnienia odpowiednich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, poprawy konkurencyjności gospodarczej regionów oraz podjęcia działań niwelujących poziom bezrobocia. Województwo podlaskie, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje
dość niską pozycję wśród regionów pod względem podstawowych wskaźników obrazujących
poziom przedsiębiorczości. W 2010 r., wg danych
GUS, w podlaskiem funkcjonowało 91 876 przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON, co dało
regionowi 16, ostatnie miejsce w rankingu województw. Co więcej, tegoroczne dane pokazują
wyraźną tendencję spadkową – przez pierwszych
5 miesięcy bieżącego roku z podlaskiego rejestru REGON ubyło prawie 1 300 podmiotów
gospodarczych. Do kluczowych czynników,
które utrudniają firmom rozwój, a nawet mogą
doprowadzić do ich upadku, według danych
opublikowanych w raporcie „Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce” (J. Kantorowicz, D. Żuk,
raport „Jak uwolnić przedsiębiorczość w Polsce”,
Warszawa, listopad 2008) zalicza się:
•
brak dostępu do wiedzy i innowacji - obecnie za wiedzę, czyli wyselekcjonowaną,
sprawdzoną i przetworzoną informację
o wysokiej wartości płaci się duże pieniądze. Dla małych przedsiębiorstw, chcących
realizować innowacyjne przedsięwzięcia
oparte na wiedzy, jest to często barierą nie
do pokonania;
niewystarczające finansowanie lub jego
•
brak - innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców obarczone są ryzykiem, a do
tego zysk mogą przynieść dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Powoduje to
często, iż instytucje finansujące nie są zainteresowane inwestycjami tego typu;
brak kompleksowych usług dla MŚP •
podmioty działające w szeroko rozumianym otoczeniu biznesu udzielają wsparcia w bardzo wąsko wyspecjalizowanych
obszarach, np. w zakresie funduszy unijnych, usług prawnych czy finansowych;
brak infrastruktury - wysoki koszt wynajmu
•
własnego biura czy zakup jego podstawowego wyposażenia i podłączenie do sieci to
często decydujące czynniki w kształtowaniu
wizji rozwoju przedsiębiorstwa oraz efektywności jego funkcjonowania w pierwszym okresie działalności;
brak dostępu do klientów - jak wskazuje
•
praktyka prowadzenia biznesu, przedsiębiorstwo bez odpowiednio dużej bazy
klientów i kontaktów biznesowych nie
ma długich perspektyw utrzymania się na
rynku. Baza klientów jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej.
INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU
W Polsce funkcjonuje obecnie około 735 instytucji otoczenia biznesu, z czego tylko niewielka
część zlokalizowanych jest na terenie województwa podlaskiego. W układzie rodzajowym dominują ośrodki szkoleniowo-doradcze, brakuje
natomiast specjalistycznych instytucji finansowych i ośrodków badawczo-rozwojowych.
Wspieramy rozwój Twojej firmy
Zadzwoń:
(85) 652 61 07
Wychodząc naprzeciw problemom oraz oczekiwaniom regionalnych przedsiębiorców różnych
branż o różnym stopniu rozwoju, znając ich zapotrzebowania na usługi okołobiznesowe, Polskie
Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe przystąpiło do planowania kompleksowego projektu
z zakresu wsparcia przedsiębiorczości. Projekt
zakłada stworzenie oferty obejmującej zakresem
doradczym szerokie spektrum zagadnień – od
aspektów organizacyjno-prawnych, poprzez finansowanie, promocję, dobór odpowiednich szkoleń aż po decyzje inwestycyjne. Możliwe to będzie
dzięki zlokalizowaniu w jednym miejscu inkubatora przedsiębiorczości, centrum obsługi inwestora, promocji oraz centrum doskonalenia zawodowego. Takie połączenie – Centrum Rozwoju
Biznesu – daje ogromne możliwości tworzenia
nowych usług o znaczeniu rozwojowym.
Inicjatywa po części oparta jest o wnioski z badania potencjału i kierunków rozwoju
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, które wykonane zostało przez Wyższą Szkołę Finansów
i Zarządzania w Białymstoku. Wśród rekomendowanych działań rozwojowych Klastra jeden
z ważniejszych elementów stanowi zalecenie
budowania wspólnej kompleksowej oferty firm
klastrowych ukierunkowanej na wsparcie przedsiębiorstw MŚP. Realizacja przedmiotowego
projektu to niepowtarzalna okazja do stworzenie
kompleksowej, innowacyjnej usługi w postaci
Centrum Rozwoju Biznesu budowanego pod
marką Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu.
OFERTA CENTRUM ROZWOJU BIZNESU
Usługi świadczone w ramach Centrum
Rozwoju Biznesu budowane będą głównie na
bazie potencjału Klastra Instytucji Otoczenia
Biznesu. W ten sposób będzie następował transfer wiedzy, doświadczenia i technologii z firm
i instytucji klastrowych, liderów w swoich branżach, a także z największych w regionie uczelni,
tj. Uniwersytetu w Białymstoku i Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania. Wszystko to stwarza młodym przedsiębiorcom niepowtarzalną
szansę rozwoju.
W województwie podlaskim brakuje podmiotu
świadczącego usługi doradcze, marketingowe,
szkoleniowe i konsultingowe w formie skonsolidowanej oferty. Połączenie potencjału intelektualnego i możliwości technicznych wielu firm
oraz jednostek naukowych umożliwia stworzenie produktu o wysokiej jakości dostosowanego do potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego, klienta. Połączenie inkubatora przedsiębiorczości z centrum doskonalenia zawodowego, przy współpracy z uczelniami
wyższymi, przyniesie niespotykane dotąd możliwości rozwoju nowego biznesu w naszym regionie. Z kolei centrum obsługi inwestora i promocji
będzie doskonałym narzędziem, umożliwiającym
kompleksową informację i świadczenie specjalistycznych usług związanym z wyborem i analizami nowych inwestycji.
Utworzenie Centrum Rozwoju Biznesu nie jest
możliwe bez współpracy z regionalnymi ośrodkami naukowymi. Wszystkie zaplanowane
w ramach Centrum działania wymagają – oprócz
nakładów finansowych, które są niezbędne dla
zapewnienia zaplecza technicznego – przede
wszystkim ogromnej wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin. Szczególnie
istotne jest zapewnienie bazy ekspertów, praktyków, doświadczonych przedsiębiorców, którzy
zapewnią wysoką klasę świadczonych usług. To
od jakości kapitału intelektualnego osób zaangażowanych w przedsięwzięcie będzie zależało, jakie efekty zostaną osiągnięte w wyniku
realizacji projektu. W perspektywie budowania innowacyjnych usług doradczych, marketingowych, księgowych i edukacyjnych kluczową
rolę odgrywać będzie współpraca z uczelniami
wyższymi, szczególnie poprzez badania, seminaria, konferencje, panele dyskusyjne oraz realizację wspólnych projektów.
Nowatorska usługa polegająca na zintegrowaniu w jednym miejscu usług okołobiznesowych
jest niewątpliwie jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w skali całego województwa. Biorąc pod uwagę potencjał, jaki niesie za
sobą rynek nowopowstałych i już istniejących
przedsiębiorstw naszego regionu, zintegrowana
oferta biznesowa uzyskana dzięki umiejscowieniu w jednej lokalizacji szeregu usług jest naturalnym i bardzo oczekiwanym przez rynek działaniem. Każde przedsiębiorstwo bez względu na
status, rodzaj czy branżę ma określone potrzeby
związane z prowadzeniem skutecznej działalności. Warunki do zaspokojenia tych potrzeb
zagwarantuje Centrum Rozwoju Biznesu.
Potencjał województwa podlaskiego i – w szerszej perspektywie – całego makroregionu Polski
Wschodniej nie jest w pełni wykorzystany. Składa
się na to wiele czynników społecznych i gospodarczych. Mając powyższe na uwadze, tworzona
infrastruktura w postaci Centrum Rozwoju
Biznesu przyczyni się do zwiększenia poziomu
wiedzy, przepływu informacji, a także nawiązywania kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami,
jednostkami naukowymi i jednostkami samorządu terytorialnego.
Magdalena Bieryło
Kierownik działu ds. funduszy unijnych
w EuroFirmie Media Sp. z o.o.
Doświadczony ekspert w zakresie funduszy unijnych. Zagadnienia, które leżą w kręgu jej zainteresowań zawodowych związane są z wykorzystywaniem
środków zewnętrznych przy wspieraniu rozwoju
regionów i przedsiębiorstw, wzroście ich konkurencyjności i innowacyjności. Jest autorką i współautorką wniosków o dofinansowanie, studiów
wykonalności oraz biznes planów projektów przewidzianych do finansowania w ramach różnych
programów pomocowych. Absolwentka Wydziału
Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ukończyła
również studia podyplomowe „Zarządzanie projektem inwestycyjnym z funduszy strukturalnych”.
KONTAKT
[email protected]
tel. 85 667 12 39
Wspieramy rozwój Twojej firmy
Napisz:
[email protected]
BiznesKlaster
na międzynarodowych
targach i konferencjach
Przedstawiciele Klastra
Instytucji Otoczenia Biznesu
wzięli udział w dwóch misjach
zorganizowanych przez Polską
Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych.
Dzięki wyjazdom do Mumbaju
(Indie) i Orlando (Stany
Zjednoczone) przedsiębiorcy
zrzeszeni w BiznesKlastrze
nawiązali wiele cennych
kontaktów gospodarczych,
poznali aktualne trendy rozwojowe
w kluczowych dla globalnej
gospodarki branżach – IT i BPO
(Business Process Outsourcing).
20
I
T i BPO to dynamicznie rozwijające
się sektory globalnej gospodarki. BPO
obejmuje takie usługi jak: księgowość,
finanse, technologie informatyczne, badania
i rozwój. W Polsce wartość tej branży szacowana jest od 1,5 do 2 mld złotych. Ale żeby
rozwijać zaawansowane usługi dla biznesu
w zakresie inżynierii finansowej czy IT, trzeba
czerpać wzory od najlepszych. A liderów
rynku – najlepsze firmy i organizacje – można
spotkać na międzynarodowych konferencjach
takich, jak NASSCOM India Leadership i Shared
Services&Outsourcing Week w Orlando.
PRZEDSIĘBIORCY Z REGIONU POLSKI
WSCHODNIEJ NA TARGACH NASSCOM
Przedsiębiorcy i samorządowcy z regionu
Polski Wschodniej, dzięki zaproszeniu
PAIiIZ, wzięli udział w tych wydarzeniach. NASSCOM India Leadership i Shared
Services&Outsourcing Week to targi połączone
z cyklem konferencji i spotkań biznesowych.
Spotykają się na nich największe firmy IT i BPO
z całego świata – głównie z Indii, USA, Wielkiej
Brytanii i Niemiec, ale także ze wschodzących
rynków takich jak Egipt, Chiny, Filipiny i Polska.
OD LEWEJ TOMASZ KOZŁOWSKI
(KOORDYNATOR BIZNESKLASTRA)
I ROBERT SZYMAŃSKI (EPICENTER)
KONFERENCJA I TARGI NASSCOM CO ROKU
GROMADZĄ TYSIĄCE GOŚCI Z CAŁEGO ŚWIATA
Targi są również okazją do dyskusji na
temat trendów rozwojowych sektora oraz
nowych, ciekawych geograficznie lokalizacji
dla projektów biznesowych. Jedną z takich
lokalizacji jest Polska, w tym wschodni region
naszego kraju.
Podczas trwania imprez polskie firmy miały
doskonałą okazję do odbycia szeregu spotkań
oraz wymiany kontaktów z potencjalnymi
klientami na usługi shared services i BPO.
Udział w poszczególnych panelach dyskusyjnych i wykładach dał również możliwość
na wymianę doświadczeń. Podlaskich przedsiębiorców reprezentował Klaster Instytucji
Otoczenia Biznesu. Wśród uczestników misji byli
także ważni przedstawiciele władz samorządowych regionu, na czele z Prezydentem
Białegostoku, Tadeuszem Truskolaskim.
PAIZ realizuje specjalny projekt promujący
na zagranicznych rynkach przedsiębiorców
ze wschodnich województw kraju. Udział
w wyjazdach został sfinansowany w ramach
Projektu „Program Promocji Gospodarczej
Polski Wschodniej” finansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja
i Współpraca.
OD LEWIEJ T. KOZŁOWSKI (KOORDYNATOR BIZNESKLASTRA),
T. TRUSKOLASKI (PREZYDENT BIAŁEGOSTOKU), P. KŁODKOWSKI (AMBASADOR
RP W INDIACH), T. ANDRUKIEWICZ (PREZYDENT EŁKU)
BOŻENA CZAJA, WICEPREZES PAIIZ
NASSCOM TO IMPREZA O GLOBALNYM
ZNACZENIU W BRANŻY IT I BPO
PRZEDSTAWICIELE BIZNESKLASTRA NA
POLSKIM STOISKU (OD LEWEJ ANNA
POLSKIE STOISKO PRZYCIĄGAŁO UWAGĘ
UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
21
Informacja
o wspólnej ofercie firm
i organizacji Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu
BiznesKlaster to zrzeszenie wielu podmiotów – firm,
stowarzyszeń, instytucji okołobiznesowych, uczelni
wyższych. Ta różnorodność bezpośrednio przekłada
się na bogactwo świadczonych usług. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców,
przygotowaliśmy kompleksową informację na temat
oferowanych w ramach BiznesKlastra produktów.
Wspólne ofertowanie jest jednym z celów naszego
projektu i istotną przesłanką dla jego dalszego
dynamicznego rozwoju.
Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny.
Opis ten pozwoli Państwu lepiej poznać
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – obszary,
w których się specjalizujemy; możliwości,
jakimi dysponujemy; potencjał, który oferujemy.
22
STREB
RUREWICZ
i PARTNERZY
Kancelaria Radców Prawnych
Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy
>>konsulting/finanse
Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe
Systemy Zarządzania Jakością
Świadczone przez nas usługi to doradztwo i szkolenia w zakresie wymagań norm systemowych oraz obowiązujących przepisów prawnych, pomoc w tworzeniu i opracowywaniu
stosownej dokumentacji, jak również w wyborze jednostki certyfikującej. W pełnym zakresie
projektujemy oraz oferujemy pomoc we wdrażaniu następujących systemów zarządzania:
ISO 9001; GMP; GHP; HACCP. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnego z
normą PN-EN ISO 9001 obejmuje: przygotowanie audytu wstępnego, szkolenie kadry kierowniczej, szkolenie grupy wdrożeniowej, określenie procesów działalności firmy, opracowanie
pełnej dokumentacji SZJ.
Fundusze Europejskie
Nasi eksperci z dużą swobodą poruszają się w obszarze prawa, finansów, inwestycji, marketingu,
szkoleń. Dzięki temu potrafimy skutecznie aplikować o dofinansowanie w ramach każdego
Programu Operacyjnego, co czyni PSDiK jednym z krajowych liderów w pozyskiwaniu funduszy
unijnych.
Tomasz Kozłowski
Tel. 602 377 086
[email protected]
Polskie
Stowarzyszenie
Doradcze
i Konsultingowe
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Tel./Fax +48 85 652 61 07
www.polskiestowarzyszenie.pl
[email protected]
24
Doradztwo strategiczne
Nasi doradcy pomogą w restrukturyzacji i reorganizacji Państwa firm. Nasze działania pomogą
zoptymalizować funkcjonowanie firmy w każdym istotnym obszarze: produkcji, marketingu,
zasobów ludzkich, finansów. Nasza oferta w tym zakresie to:
•
•
•
•
•
•
•
analiza celów firmy
sformułowanie problemu organizacyjnego
opracowanie kilku wariantów rozwiązania problemu
wybór najlepszego systemu zarządzania
wskazanie najlepszych technik zarządzania
kontrola efektywności
ewaluacja projektu wdrożeniowego
Doradztwo Finansowe
PSDiK pomaga w przygotowaniu biznes planów, analiz ekonomicznych i wniosków kredytowych. Pomagamy przebrnąć przez gąszcz przepisów finansowych, zweryfikować umowę z
bankiem, wybrać najlepszą strategię negocjacyjną, by kredyt był jak najkorzystniejszy.
EuroCertyfikat
>>konsulting/finanse
EuroCertyfikat to prestiżowe, europejskie wyróżnienie, przyznawane podmiotom gospodarczym szczególnie wyróżniającym się na tle konkurencji sprawną organizacją i zarządzaniem,
doskonałą polityką rozwoju, przestrzeganiem surowych norm jakościowych oraz spełniającym najwyższe wymagania i standardy Unii Europejskiej. Nagroda EuroCertyfikat jest niezależnym potwierdzeniem tego, że jej laureat działa zgodnie z prawem europejskim, z przyjętymi
standardami biznesowymi oraz wywiązuje się z zobowiązań wobec instytucji państwowych.
Firmy zgłoszone do udziału w konkursie walczą o wyróżnienie w następujących kategoriach:
EuroCertyfikat – Certyfikat Wiarygodności Firmy/ Instytucji; EuroCertyfikat – Certyfikat Zarządzania
Firmą/Instytucją; EuroCertyfikat – Certyfikat Dobrych Praktyk Obsługi i Usług; EuroCertyfikat –
Certyfikat Jakości Produktu; EuroCertyfikat – Certyfikat Zarządzania Firmą dla Kadry Zarządzającej;
EuroCertyfikat – Certyfikat Ochrony Środowiska; EuroCertyfikat – Certyfikat Jakości Produktu/
Wyrobu; EuroCertyfikat – Certyfikaty Branżowe.
Marketing i reklama
Oferujemy szereg usług związanych z kreowaniem i wdrażaniem kampanii marketingowych oraz
tworzeniem i realizowaniem strategii komunikacyjnych firmy z otoczeniem zewnętrznym. Badając
potrzeby rynku i wsłuchując się w głosy przedsiębiorców, opracowaliśmy nowatorskie produkty
w zakresie procesów marketingowych. Nasza oferta w zakresie marketingu i reklamy obejmuje:
•
tworzenie strategii marketingowych
•
tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR
•
budowanie wizerunku przedsiębiorstwa
•
budowanie strategii marki
•
projektowanie nowych i odświeżanie istniejących stron internetowych
•
budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki,
papier firmowy, teczki i inne materiały reklamowe
Public Relations
Tworzymy efektywne strategie komunikowania się firmy z otoczeniem, obejmujące kompleksowe wykorzystanie dostępnych narzędzi marketingu. Konsekwencją naszych działań jest
wykształcenie w świadomości klientów lojalności wobec danej marki, jak i samej firmy. Lojalny
klient to w warunkach silnej konkurencji rynkowej najważniejszy kapitał firmy.
Katarzyna Halicka
Tel. 504 398 629
[email protected]
www.eurocertyfikat.pl
Wydawnictwa
Świadczymy profesjonalne usługi wydawnicze i promocyjne, polegające na realizacji
zamówień i ofert zainteresowanych firm oraz instytucji. Zajmujemy się doradztwem, pośrednictwem, częściowym oraz całościowym wykonaniem zlecanych projektów wydawniczych. Nasi specjaliści – redaktorzy i graficy – służą pomocą na każdym etapie procesu
wydawniczego: od opracowania linii programowej publikacji, layout’u, przygotowania
contentu, a na wyborze środków technicznych i kanałów dystrybucji kończąc. Wydajemy
publikacje tematyczne o charakterze ogólnym oraz dotyczące wybranych dziedzin aktywności gospodarczej lub społecznej, w formach drukowanej i audiowizualnej. W tym celu
oddajemy do Państwa dyspozycji wybrane i różnorodne rodzaje nośników informacji. W ofercie wydawniczej posiadamy:
•
•
•
•
•
Czasopisma
Biuletyny
Foldery
Katalogi
Broszury
•
•
•
•
Ulotki
Prezentacje multimedialne
Pozycje książkowe (albumy)
Kalendarze
Waldemar Wierżyński
Tel. 85 667 12 39
[email protected]
25
>>konsulting/finanse
EuroFirma
Media Sp. z o.o.
Kapitał ludzki
Anna Moskwa
tel. 85 667 12 39
[email protected]
We współczesnej coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce jednym z najważniejszych warunków sukcesu
rynkowego jest rozwój kapitału intelektualnego firmy. EuroFirma Media z powodzeniem realizuje projekty
podnoszące kompetencje pracowników, wspierające ich rozwój zawodowy i osobisty. Realizujemy wiele
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Świadczymy kompleksowe usługi
w zakresie pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki począwszy od określenia potrzeb
firmy/organizacji, poprzez analizę, przygotowanie dokumentacji, aż po realizację i rozliczenie projektu.
EuroFirma Media realizuje projekty samodzielnie i przy Współpracy z partnerami społecznymi z sektora NGO,
uczelniami wyższymi, instytucjami otoczenia biznesu. Ostatnie nasze projekty to m.in.: „Podlaski Inkubator
Biznesu”, „Klub Integracji Społecznej w Łapach”, „Studium Agroturystyczne”. Dzięki tym działaniom osoby, które
chcą się przekwalifikować, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje, bezrobotni mogą uniknąć wykluczenia
i marginalizacji zarówno ekonomicznej, jak i społecznej oraz kulturowej. Oferujemy nasze doświadczenie przy
realizacji projektów podnoszących kapitał intelektualny
Doradztwo unijne
Magdalena Bieryło
tel. 85 667 12 39
[email protected]
EuroFirma Media świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego
planowanego przedsięwzięcia. Usługa, w zależności od potrzeb, obejmować może:
•
analizę rynku i dostępnych instrumentów finansowych w celu pozyskania
finansowania zewnętrznego dla realizacji projektów inwestycyjnych;
•
sporządzanie opracowań z zakresu możliwości pozyskania środków zewnętrznych;
•
szczegółową konsultację fazy koncepcyjnej planowanego przedsięwzięcia;
•
analizę i weryfikację planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych środków
zewnętrznych i wybór najkorzystniejszego źródła dofinansowania projektu;
•
sporządzanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosków o dofinansowanie,
studiów wykonalności projektu oraz biznesplanów dla projektów UE;
•
nadzór nad realizacją inwestycji przez cały okres jej trwania, polegający na zapewnieniu zgodności
inwestycji z wnioskiem o dofinansowanie;
•
przygotowywanie dokumentacji rozliczeniowej projektów UE.
Specjalistyczne szkolenia
Justyna Łuczaj
tel. 600 199 835
[email protected]
EuroFirma
Media Sp. z o.o.
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Tel. +48 85 667 12 39
Fax. +48 85 652 61 07
www.eurofirma.pl
[email protected]
26
Oferujemy szkolenia dla klientów biznesowych z zakresu:
•
funduszy unijnych, analizy finansowej i ekonomii,
•
umiejętności menadżerskich, sprzedażowych i negocjacyjnych.
Podczas zajęć nasi trenerzy wykorzystują najnowszą wiedzę biznesową, przekładając ją na praktykę szkoleniową.
Przekazywane treści merytoryczne oparte są na rzetelnych podstawach naukowych. Zajęcia są prowadzone
w sposób, który umożliwia zgromadzenie przez uczestników praktycznej wiedzy oraz nabycie i doskonalenie
konkretnych umiejętności. Szkolenia odbywają się w oparciu o atrakcyjne metody warsztatowe, takie jak: symulacja,
warsztaty, studia przypadków, ćwiczenia, odgrywanie ról, dyskusje. Prowadzimy również szkolenia wspierające
osoby bezrobotne i wykluczone społecznie, zajmując się zmianą ich postaw i nastawienia wobec pracy.
Wydawnictwa
EuroFirma Media jest wydawcą prestiżowego magazynu „EuroFirma.pl”. Publikacja trafia do przedsiębiorców,
menedżerów, przedstawicieli administracji publicznej (urzędów centralnych i samorządów), kadry zarządzającej
w placówkach służby zdrowia, instytucji otoczenia biznesu. Przekrój zagadnień podejmowanych w piśmie jest
aktualny i szeroki – od funduszy europejskich, finansów, poprzez tematykę zarządzania, innowacji, szkoleń czy
prawa gospodarczego. Na łamach magazynu swoją wiedzą dzielą się najlepsi specjaliści i praktycy w swoich
branżach. Zapraszamy do współpracy z nami przy kolejnych numerach pisma. Oferujemy także pomoc przy
realizacji innych projektów wydawniczych: biuletynów, folderów, katalogów, publikacji informacyjnych, materiałów
reklamowych. Nasi redaktorzy i graficy służą profesjonalną wiedzą na każdym etapie tworzenie wydawnictwa.
Targi
EuroFirma Media zapewni państwu kompleksową obsługę organizacyjną związaną z przygotowaniem udziału
w targach, począwszy od przygotowania materiałów graficznych, ścianek wystawienniczych, stworzenia oferty,
aż po bezpośrednie reprezentowanie firmy i jej oferty na targach. Pomożemy również w uzyskaniu wsparcia
finansowego z funduszy europejskich na ten cel.
>>konsulting/finanse
ECDS Polska Sp. z o.o.
Doradztwo finansowe
Firma ECDS Polska Sp. z o.o. kompleksowo doradza w zakresie inwestycji finansowych i kredytów.
Naszą ofertę doradztwa finansowego tworzą:
•
biznes plan, studia wykonalności w celu pozyskania środków pomocowych
z funduszy Unii Europejskiej (dotacje unijne, dotacje celowe)
•
biznes plany na potrzeby pozyskania środków kredytowych z banków
•
wnioski kredytowe, wnioski pożyczkowe
•
analizy opłacalności projektów inwestycyjnych według standardów europejskich
•
analizy ekonomiczno-finansowe bieżącej i prognostycznej działalności firm.
Justyna Płonowska
Tel. 85/ 742 20 05
jplonowska[email protected]
Fundusze Europejskie
ECDS Polska zajmuje się kompleksowym, profesjonalnym i skutecznym doradztwem z zakresu
pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i zarządzania projektami, które otrzymały
wsparcie. Specjalizujemy się w opracowywaniu:
•
Wniosków pomocowych
•
Studiów wykonalności projektów
•
Biznes planów
•
Strategii rozwoju miast i gmin
•
Planów Rozwoju Lokalnego
•
Planów Odnowy Miejscowości
•
Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
•
Strategii rozwoju przedsiębiorstw
•
Świadczymy konsultacje dla jednostek samorządu terytorialnego
i przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących wnioski o dotacje unijne
Mirosław Kaminski
Tel. 85/ 742 20 05
[email protected]
Klienci naszej firmy otrzymują fachowe doradztwo doświadczonych ekspertów, pomoc przy
wyborze najlepszych rozwiązań koncepcyjnych i technicznych, a także wsparcie w kontaktach
z instytucjami pośredniczącymi w rozdysponowywaniu środków dotacyjnych.
Badania rynkowe i plany marketingowe
Oferujemy naszym Klientom kompleksowe badania rynku, bazujące na szerokiej gamie metod
pozyskiwania danych. Nasze badania rynku dostarczają rzetelnych i kompletnych informacji
umożliwiających podjęcie optymalnych decyzji. Wykorzystujemy narzędzia oraz metody pozwalające na uzyskanie najdokładniejszego obrazu rynku.
Szkolenia
Nasza oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia otwarte, zamknięte dostosowane do potrzeb klienta,
szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi, rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych.
W ramach swych usług oferujemy także przygotowanie kompleksowych projektów szkoleniowych,
na które pozyskujemy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
zapewniamy ich organizację, realizację, a także prowadzimy ewaluację i rozliczenia. Współpracujemy
z cenionymi, doskonale przygotowanymi merytorycznie i praktycznie szkoleniowcami.
Katarzyna Łapińska
Tel. 85/ 742 20 05
[email protected]
ECDS
ul. Św. Rocha 5, lok 208
15-879 Białystok
Tel. +48 85 744 39 35
Fax +48 85 742 20 05
www.ecds.pl
[email protected]
27
>>konsulting/finanse
Tomas Consulting
T. Perkowski Sp. j.
Fundusze Europejskie
Pozyskiwanie dotacji ze Środków Unii Europejskiej to usługa wykonywana przez nas kompleksowo.
Tworzą ją działania począwszy od doradztwa związanego z określeniem potrzeb klienta i konfrontacji
z realnymi możliwościami ich zaspokojenia, poprzez sporządzenie wniosków, wybór źródeł finansowania do momentu zarządzania realizacją projektu i jego ostatecznego rozliczenia. Jesteśmy profesjonalistami i w swojej pracy zawsze kierujemy się dobrem klienta. Przed przystąpieniem do prac nad
projektem oceniamy szanse jego powodzenia i wspólnie podejmujemy decyzję o przystąpieniu do
pracy. Staramy się przy tym zawsze wybierać rozwiązania najkorzystniejsze. Lubimy wyzwania i chętnie
angażujemy się w przedsięwzięcia nietypowe.
Zarządzanie projektami (w tym nadzór inwestorski)
Nasi doradcy i pracownicy oferują pomoc w zarządzaniu projektami, co pozwala na osiągnięcie
zakładanych w przedsięwzięciach celów. Do głównych zadań w tymże zakresie należą: planowanie,
harmonogramowanie, realizacja i kontrola działań niezbędnych do planowego zakończenia projektu.
Istotną kwestię stanowi oferta związana z nadzorem inwestorskim nad prowadzonymi inwestycjami,
jak również udział w przetargach związanych z nadzorem inwestorskim czy budowanie współpracy
z inspektorami nadzoru z różnych dziedzin.
Konrad Piekarski
Tel. +48 85 652 55 10
[email protected]
Tomas Consulting
T. Perkowski Sp. j.
Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok
Tel. +48 85 652 54 17
Fax +48 85 652 54 40
www.tomasconsulting.com
[email protected]
28
Realizacja szkoleń
Ważnym elementem działalności firmy jest doskonalenie kadr. Nasze szkolenia kierujemy do firm i osób
fizycznych, które chcą nabyć praktyczną wiedzę i umiejętności, by odnieść sukces zawodowy i osobisty.
Oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz szkoleń o wysokiej jakości, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Współpracujemy z doświadczonymi trenerami i praktykami, specjalizującymi się
w pozyskiwaniu środków z funduszy pomocowych UE, różnorodnych dziedzinach zarządzania i przedsiębiorczości. Współpracujemy z profesjonalną kadrą ekspertów – praktyków, którzy w efektywny
i skuteczny sposób nauczą np. metodologii pisania projektów i aplikowania o środki unijne. Tworząc
programy szkoleniowe, warsztaty i seminaria informacyjne pamiętamy o indywidualnym podejściu do
słuchaczy i nastawieniu na umiejętności praktyczne. Naszym zadaniem nie jest tylko merytoryczne
przygotowanie szkolenia, ale również rekrutacja, zapewnienie bazy materialnej, organizacja i nadzór.
Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych
Firma Tomas Consulting, nawiązując współpracę ze specjalistami z dziedziny prawa zamówień publicznych, świadczy usługi w zakresie dotyczącym:
•
badania dokumentacji przetargowej pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami,
•
obsługi prawnej prowadzonych inwestycji, w tym badania umów, specyfikacji i wszelkich innych
zagadnień związanych z inwestycją,
•
wydawania opinii związanych z prawem zamówień publicznych.
>>konsulting/finanse
Wdrażanie systemów zarządzania jakością
Jesteśmy pośrednikiem we wdrażaniu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Działanie to obejmuje:
sporządzenie audytu wstępnego, szkolenia kadry kierowniczej i grupy wdrożeniowej, określenie
procesów działalności firmy, opracowanie dokumentacji. Dzięki współpracy z wykwalifikowanymi
podmiotami wdrożeniowymi nasi klienci mogą mieć pewność uzyskania najwyższej jakości pomocy.
Montaż finansowy (w tym pozyskiwanie kredytów i pożyczek)
Doradcy firmy Tomas Consulting udzielają pomocy w wyborze najkorzystniejszego sposobu pozyskana
środków finansowych na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć w zależności od potrzeb klienta.
Dzięki analizie różnorodnych ofert, wybór najkorzystniejszej z nich oraz zweryfikowanie umowy
z bankiem nasi klienci zostaną przeprowadzeni przez niełatwą ścieżkę finansowych zagadnień.
Doradztwo prawne i podatkowe
Przy obsłudze klienta związanej z różnymi zagadnieniami, oferujemy obsługę prawną obejmującą:
•
przygotowanie i merytoryczną kontrolą podpisanych i nowych umów i kontraktów,
•
wszelką pomoc prawną przy obsłudze klientów, obejmującą również reprezentację przed sądem lub
organami administracji publicznej,
•
pomoc prawną przy realizowanych projektach,
•
obsługę prawną przetargów publicznych,
•
inne zagadnienia lub problemy związane z zastosowaniem prawa.
Doradztwo biznesowe:
•
•
•
personalne
optymalizacja systemów produkcji
pozyskiwanie inwestorów strategicznych
Cezary Łempicki
tel. +48 85 651 41 46,
[email protected]
Swoim klientom, dzięki współpracy ze specjalistami, oferujemy kompleksową pomoc związaną z doradztwem personalnym (m.in. rozwój i doskonalenie kadr), optymalizacją systemów produkcji jak również
pozyskiwaniem inwestorów strategicznych.
Opracowywanie audytów energetycznych
Tomas Consulting, dzięki współpracy z profesjonalistami, pomaga swoim klientom w opracowywaniu
audytów: technologicznych, energetycznych, finansowych (nad prawidłowością realizacji projektu). Oferuje
również świadczenie usług związanych z zarządzaniem procesowym w przedsiębiorstwie.
Poszukiwanie partnerów do projektów
międzynarodowych
Klienci chcący realizować projekty międzynarodowe uzyskają pomoc w znalezieniu odpowiednich osób/
instytucji zagranicznych zgłaszających podobne potrzeby. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu
projektów transgranicznych pozwoliło nam na wypracowanie dobrych praktyk w realizacji tego rodzaju
zadań.
Łukasz Kulesza
Tel. +48 85 652 55 10
[email protected]
29
>>konsulting/finanse
Centrum Promocji
Innowacji i Rozwoju
Organizacja i realizacja szkoleń
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju organizuje i realizuje szkolenia wynikające z założeń
przewidywanych w różnego rodzaju projektach dofinansowywanych ze środków Unii
Europejskiej. Stowarzyszenie przygotowuje projekty samodzielnie, jak również bierze udział
w realizacji szkoleń zaplanowanych przez inne organizacje (jako podwykonawca). Oferta CPIR
obejmuje kompleksowe działania takie jak: przygotowywanie wniosku na realizację szkolenia,
wdrożenie przewidzianych działań ,rekrutacja, rozliczenie projektu, sporządzanie raportów.
W zależności od rodzaju projektu i jego założeń wykonujemy zadania takie jak m.in.: nawiązywanie współpracy z trenerami, wynajem sal szkoleniowych, organizacja cateringu na szkolenia.
kontakt:
Cezary Łempicki
tel. +48 85 651 41 46,
[email protected]
Centrum Promocji Podlasia, poszerzając zakres świadczonych usług, oferuje przeprowadzanie
analiz gospodarczych, badań i raportów dotyczących kształtujących się na rynku trendów.
W zależności od potrzeb zleceniodawców jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe
badania będące odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie.
Centrum Promocji
Innowacji i Rozwoju
Obsługa inicjatyw klastrowych
al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok
Stowarzyszenie, jako broker sieciowy Klastra Obróbki Metali, zdobyło znaczące doświadczenie
w obsłudze inicjatyw klastrowych. Dostrzegając korzyści wynikające ze współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych oraz realizacji przez nich wspólnych przedsięwzięć
CPIR prowadzi aktywną działalność prowadzącą do rozwoju regionu. Nasi doradcy oferują
pomoc w zakresie dołączenia się zainteresowanych podmiotów do istniejących klastrów bądź
stworzenia nowych inicjatyw klastrowych.
Tel. +48 85 651 41 46
Fax +48 85 651 41 48
www.cpir.org.pl
[email protected]
30
Przeprowadzanie analiz, badań,
sporządzanie raportów
>>konsulting/finanse
Capitales
Finansowanie inwestycji
Capitales to doradcy finansowi wyspecjalizowani w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Oferujemy profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania ze źródeł komercyjnych i funduszy
dotacyjnych, np. Unii Europejskiej. Spośród oferty ponad 30 instytucji finansowych oferujemy:
•
kredyty (inwestycyjne, hipoteczne, pomostowe)
•
leasing (pojazdów, maszyn, nieruchomości)
•
dotacje
Szczególnie polecamy Kredyt Inwestycyjny bez wkładu własnego do
800 tys. zł udzielany na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Finansowanie bieżącej działalności
W Capitales analizujemy potrzeby Klienta i dopasowujemy rozwiązania, które zapewniają swobodne
prowadzenie działalności, a jednocześnie optymalizują jej koszty. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, które pozwalają firmom pozyskiwać środki na bieżącą działalność oraz poprawiać płynność
finansową. Naszym Klientom oferujemy finansowanie bieżącej działalności poprzez:
•
kredyty obrotowe (w rachunku bieżącym lub kredytowym)
•
pożyczki (bankowe, z funduszy pożyczkowych)
•
faktoring (pełny, z regresem, eksportowy)
Szczególnie polecamy Szybki Kredyt Obrotowy o uproszczonej procedurze i bardzo szybkiej decyzji kredytowej.
kontakt:
Artur Piotrowski
tel. 601 294 966
[email protected]
Zabezpieczenia finansowe
Oferujemy doradztwo w zakresie ograniczania ryzyka prowadzonej działalności biznesowej.
Dla naszych Klientów oceniamy potencjalne ryzyka, analizujemy możliwe rozwiązania i proponujemy najlepsze z nich. Doradcy Capitales oferują:
•
akredytywy (gwarancyjne, przenośne, zaliczkowe, odnawialne)
•
gwarancje (kontraktowe, płatności, przetargowe)
•
ubezpieczenia (majątkowe, komunikacyjne, finansowe, odpowiedzialności cywilnej)
Capitales
Biuro w Białymstoku:
ul. Mickewicza 7/1
15-213 Białystok
Tel. +48 85 307 01 05
Optymalizacja kosztów
Oferujemy profesjonalne wsparcie w efektywnym zarządzaniu operacyjnymi kosztami działalności. Proponujemy nowoczesne rozwiązania finansowe, które zapewniają obniżenie kosztów
przy zachowaniu swobody działalności.
Obszary, w których oferujemy optymalizację kosztów:
•
telekomunikacja
•
energia elektryczna
•
flota samochodowa
Biuro w Warszawie:
ul. Trawiasta 2
04-618 Warszawa
Tel. +48 22 226 22 23
www.capitales.pl
[email protected]
31
>>konsulting/finanse
CONSULTOR Sp. z o. o.
kontakt
Anna Andrzejczak-Huszaluk
Tel. 500 026 613
[email protected]
Rekrutacja pracowników
Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie rekrutacji pracowników. Aby dobrać
odpowiedniego kandydata dla naszego klienta, rozpoczynamy od dokładnej analizy i opisu
zapotrzebowania na dane stanowisko. W celu pozyskania właściwych kandydatur redagujemy ogłoszenie, wyszukujemy i identyfikujemy kandydatów z dostępnej bazy danych,
aplikacji, a na stanowiska kierownicze poprzez Executive Search. Po dokonaniu preselekcji
CV, przeprowadzamy rozmowy rekrutacyjne, sprawdzamy referencje, a następnie przedstawiamy profile najlepszych kandydatów na dane stanowisko.
Szkolenia
Robert Klich
Tel. 500 026 608r.
[email protected]
CONSULTOR Sp. z o. o.
20-325 Lublin
ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
tel. +48 81 745 41 91
fax. +48 81 745 41 92
www.consultor.pl
[email protected]
32
Funkcjonujemy od samego początku gospodarki wolnorynkowej w Polsce, dzięki temu mieliśmy
możliwość wypracowania niezwykle efektywnej oferty szkoleniowej skierowanej do biznesu.
W jej ramach mieszczą się szkolenia skierowane do kadry zarządzającej, personelu operacyjnego – przedstawiciele handlowi, obsługa klienta, pracowników sekcji HR. Prowadzone przez
nas szkolenia charakteryzuje interaktywna metoda kształcenia, która polega na „uczeniu
poprzez działanie”, co pozwala na zdobywanie praktycznych umiejętności, poznanie rezultatów ich stosowania, ponadto rozwijanie samoakceptacji i samooceny. Szkolenia realizowane są zgodnie z kanonem zajęć wykładowo-warsztatowych, aktywizujących uczestników. Nasza pełna oferta zawiera ponad 100 różnych rodzajów szkoleń – zarówno dofinansowanych, jak i komercyjnych, tj. przygotowywanych specjalnie pod potrzeby naszych
klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w
formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, gier symulacyjnych i analiz przypadków.
Przykładowe szkolenia: „Zarządzanie zespołem”, „Jak zbudować efektywny zespół”, „Skuteczne
techniki sprzedaży”, „Obsługa trudnego klienta”, „Etykieta i kultura osobista w biznesie”,
„Automotywacja”, „Zarządzanie czasem”, „Sztuka publicznych prezentacji”.
Studia Podyplomowe
Wspólnie z prestiżową uczelnią, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, realizujemy studia
podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie i Finanse w Służbie Zdrowia oraz Ubezpieczenia i Prawo
Medyczne. Zajęcia odbywają się w Białymstoku i kończą się uzyskaniem dyplomu UE we Wrocławiu.
Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych
pracujących w jednostkach ochrony zdrowia.
Organizacja konferencji
Realizujemy konferencje naukowe i spotkania biznesowe skierowane głównie do menadżerów i
pracowników związanych z ochroną zdrowia. W sposób profesjonalny przygotowujemy stronę
organizacyjną i logistyczną każdego tego typu przedsięwzięcia.
Szkolenia dofinansowane z UE
Jesteśmy w stanie znaleźć źródło finansowania, które pozwoli zaspokoić potrzeby Klienta
związane ze szkoleniem własnych pracowników. Nasi pracownicy służą swoją fachową wiedzą
i pomocą na każdym etapie aplikowania o środki unijne. W sposób profesjonalny i skuteczny
podejmujemy się realizacji i rozliczeń tego typu projektów.
Doradztwo prawne i ekonomiczne
Służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, źródłami jej finansowania, kredytowania, jak również kwestiami zarządzania
zespołem ludzkim.
>>konsulting/finanse
Polskie Centrum Edukacji
i Analiz ORDO
kontakt:
Robert Kropiewnicki
Tel. /85/ 663 70 30
[email protected]
Katarzyna Kujawska-Walesieniuk
Tel. /85/ 663 70 30,
[email protected]
Aneta Połocka
Tel. /85/ 663 70 30
[email protected]
Marta Kuczuk
Tel. /85/ 663 70 30
[email protected]
ORDO
Jurowiecka 56
15-101 Białystok
Tel./Fax +48 85 663 70 30
www.ordo.info.pl
[email protected]
33
>>konsulting/finanse
Regionalne Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
Obsługa rachunkowa podmiotów
kontakt:
Alina Kowalska
tel. (085) 662 34 72
kontakt:
Beata Kropiewnicka
tel. (085) 662 34 72
Prowadzimy księgi rachunkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. spółek prawa
handlowego (kapitałowych i osobowych), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz
stowarzyszeń, fundacji, jednostek ochrony zdrowia, partii politycznych i innych. W ramach ksiąg rachunkowych prowadzimy wyodrębnioną, szczegółową ewidencję indywidualnych przedsięwzięć, m.in. zadań
inwestycyjnych, projektów finansowanych ze środków unijnych, budżetu państwa i innych źródeł zewnętrznych. Stosujemy prawo krajowe oraz międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Istnieje możliwość obsługi podmiotów zagranicznych.
Prowadzenie ewidencji osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
Prowadzimy kompleksową obsługę działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, w szczególności w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych (podatkowa księga przychodów i rozchodów,
ewidencje sprzedaży, rejestry podatku od towarów i usług). Dokonujemy rozliczeń podatkowych, sporządzamy deklaracje podatkowe. Wspomagamy przygotowanie dokumentacji finansowej (np. sprawozdań
finansowych na potrzeby instytucji finansowych).
Doradztwo podatkowe
Doradzamy w zakresie optymalizacji obciążeń publicznoprawnych, weryfikujemy prawidłowość stosowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego, występujemy o indywidualne interpretacje.
Zarządzanie zasobami ludzkimi wraz z obsługą kadrowo-płacową
Regionalne
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
Jurowiecka 56
15-101 Białystok
Tel./Fax +48 85 662 34 72
www.rcwp.pl
Wprowadzamy indywidualne metody zarządzania personelem, wspomagamy efektywne zarządzanie
zasobami ludzkimi w firmie, kreujemy ścieżkę rozwoju pracowników. Prowadzimy kompleksową obsługę
kadrowo-płacową wraz z rozliczeniami publicznoprawnymi.
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
Proponujemy pomoc prawną w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności w postępowaniu procesowym i windykacyjnym.
Indywidualne doradztwo finansowo-ekonomiczne
Wspomagamy pozyskiwanie źródeł finansowania działań rozwojowych i inwestycyjnych firm, poszukujemy
optymalnych rozwiązań finansowania bieżącej działalności, opracowujemy i wdrażamy programy restrukturyzacji.
[email protected]
Outsourcing usług biurowych
Proponujemy prowadzenie kompleksowej obsługi kancelaryjnej i biurowej podmiotów. Posiadamy szczególną
ofertę skierowaną do małych przedsiębiorców i oddziałów firm nie posiadających własnego biura na terenie
Białegostoku. Zajmujemy się organizacją spotkań biznesowych .
34
Wirtualny Doradca
>> IT/reklama
Produkt skierowany jest do wszystkich Klientów, którzy oczekują innowacji w zakresie nawiązywania kontaktów za pośrednictwem elektronicznych terminali informacyjnych w wielkim
i małym formacie za pomocą Infokiosków. Dzięki posiadanemu zapleczu technicznemu i programistycznemu jesteśmy w stanie wykonać content w dowolnej technologii – począwszy od
animacji rysunkowych, poprzez zanimowanie dowolnej postaci (pluszowa maskotka, lalka, itp.),
a skończywszy na przetworzonym zapisie wideo prawdziwej osoby. Nasi pracownicy służą
swoją fachową wiedzą i pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia – począwszy od określenia
potrzeb i oczekiwań do przekazania finalnego produktu.
Interaktywne Systemy Informacyjne (ISI)
Infokioski, strony internetowe, wielkoformatowe wyświetlacze interaktywne do aktywnego
komunikowania się z Klientem w taki sposób, aby widz stał się czynnym uczestnikiem przekazu.
Dzięki możliwości wejścia w interakcję z przekazem, widz ma możliwość uzyskania tylko tych
informacji, które są dla niego ważne bądź interesujące. Taki sposób przekazu informacji niesie
za sobą same korzyści: widz nie jest zmuszony do oglądania tego, czego nie chce bądź czegoś,
co go nie interesuje, skracamy przez to czas wyświetlania przekazu, który nie dociera do nikogo.
Widz zaś zapoznaje się tylko z tymi informacjami, które chce zobaczyć
Prezentacje Multimedialne
Świadczone przez nas usługi to wytworzenie efektownego, a zarazem efektywnego przekazu
multimedialnego. Jak w przypadku każdego produktu, ważne jest “ładne opakowanie”, dlatego
nasza firma w takim samym stopniu kładzie nacisk na estetykę przekazu treści, jak i na ich
czytelność i spójność.
Interaktywne Filmy i Programy
Nowym elementem komunikacji z Klientem może być również interaktywny film. Dzięki technologiom informatycznym, widz otrzymuje możliwość wchodzenia w interakcję z przekazem wideo,
dzięki czemu we wskazanym przez nas zakresie może wpływać na rozwój sytuacji. Stopień
rozbudowy alternatywnych wątków może być praktycznie dowolny, uzależniony jedynie od
pomysłu i czasu przeznaczonego na realizację projektu
Kontakt
Bartłomiej Zaręba
Tel. +48 85 733 66 19
Fax +48 85 733 66 17
e-mail: [email protected]
AZ Konsulting
ul. Białostocka 50
16-010 Wasilków k/Białegostoku
Tel. +48 85 733 66 19 Fax +48 85 733 66 17
www.azkonsulting.com
[email protected]
35
>> IT/reklama
Infokioski
Multimedialne kioski internetowe, oprócz publicznego udostępniania sieci, oferują atrakcyjny przekaz oferty
lub informacji Klienta, obejmujący: identyfikację marki, eksponowanie dowolnych materiałów promocyjnych
i reklamowych, instalację w dowolnym miejscu, w tym na imprezach typu targi, promocje, eventy.
Infokioski, czyli kioski informacyjne, stanowią skuteczne narzędzie komunikacji elektronicznej, nowoczesny
element strategii marketingowych i promocyjnych. Gdzie można wykorzystać nasze urządzenia?:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Instytucje kultury - muzea,
kina, teatry, biblioteki Szkoły i uczelnie wyższe
Centra informacji i promocji
Urzędy i instytucje państwowe
Nasza oferta jest zawsze przygotowana zgodnie z oczekiwaniami Klientów.
kontakt:
Robert Szymański
[email protected]
Paweł Brzozowski
[email protected]
Tel. /86/ 473 78 00
Epicenter Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 10 lok. 7
18-400 Łomża
tel. (86) 473 78 00,
fax. (86) 473 50 32
www.epicenter.pl
[email protected]
36
Biznes
Hotele i gastronomia
Komunikacja - transport publiczny
Centra handlowo-rozrywkowe
Szpitale i sanatoria
System Zarządzania Ruchem Klienta
Oferowany przez nas QSystem jest modułowym i elastycznym Systemem Zarządzania Ruchem Klienta.
Stworzony został dla biur i instytucji publicznych oferujących najwyższą jakość obsługi Klientom oczekujących na obsługę.
KOMPONENTY QSYSTEMU:
Automaty do wydawania biletów
Wydaje bilety w mniej niż 1 sekundę. Pozwala na umieszczanie logo, grafiki i tekstu włączając czas
przybliżonego oczekiwania na obsługę, liczbę osób oczekujących, itd.
Terminale stanowiskowe
Fizyczne lub wirtualne (na ekranie PC) terminale z 32-znakowym wyświetlaczem i kompletną klawiaturą, która pozwala na otwarcie, zamknięcie stanowiska, wywołanie następnego klienta, przeniesienie
klienta do innego stanowiska, itp.
Wyświetlacze główne i stanowiskowe
Od 1 do 15 linii wyświetlających informacje alfanumeryczne, zarówno jako stały lub migający tekst.
Oprogramowanie
System sterowany jest przez wielojęzyczną 32-bitową aplikację Delphi.
ZASADY DZIAŁANIA QSYSTEMU:
Klient z dostępnych usług zmieszczonych na automacie do wydawania biletów wybiera tą, która go
interesuje. Następnie otrzymuje bilet z numerkiem i nazwą usługi. W tym samym czasie na wyświetlaczu ukazuje się informacja, w którą stronę należy się kierować. Klient, przechodząc do wydzielonego obszaru oczekiwania, gdzie znajduje się wyświetlacz główny, może usiąść i spokojnie czekać na
swoją kolej. Wywołanie jego numerka przez operatora terminala, powoduje wyświetlenie się go na
wyświetlaczu głównym i stanowiskowym (wywołaniu numerka może towarzyszyć dźwięk).Obsługa
Klientów może odbywać się z ustawionymi priorytetami obsługi. Ponadto, osoby obsługujące terminale
mogą „przenosić” Klientów z jednej usługi do drugiej pomiędzy stanowiskami, jeśli będzie zachodzić
taka konieczność. Oferowany przez nas system można zintegrować także z rejestracją drogą elektroniczną. Zarządzanie i sterowanie całą instalacją odbywa się za pośrednictwem jednego komputera.
Oprogramowanie QSystem pozwala na uzyskiwanie szeregu danych statystycznych oraz monitoring
w czasie rzeczywistym aktualnego stanu obsługi.
Digital Signage
>> IT/reklama
Digital Signage na przestrzeni ostatnich lat zyskało miano najbardziej zaawansowanego medium reklamowego w Polsce, który
pozwala na komunikowanie się z Klientami w miejscu sprzedaży. Dzięki zastosowaniu sieci elektronicznych nośników dźwięku
oraz ruchomego obrazu (audio&video) DS tworzy system wpływania na Klientów w momencie podejmowania decyzji o
wyborze produktów. Zarządzanie systemem odbywa się za pośrednictwem Internetu, a proponowane przez nas rozwiązania
obejmują zarówno instalacje wewnętrzne, zewnętrzne, jak i mobilne. Klientom udostępniamy nieograniczony wybór ekranów
i ich rozdzielczości, m.in. monitory lub telewizory LCD, plazmowe, OLED, projektory VGA, ekrany tylko projekcyjne. Digital Signage może być
wykorzystywane zarówno w celach informacyjnych, jak i marketingowych podnosząc prestiż miejsca, w którym go wykorzystano. Miejsca,
w których można zainstalować DS: sklepy, galeria handlowe, szkoły, urzędy, szpitale, banki, instytucje samorządowe, hotele i pensjonaty,
centra dowodzenia, dworce, lotniska, obiekty turystyczne, restauracje, bary, przy organizacji różnego typu event’ów oraz wiele innych…
Multimedia
Epicenter to wyspecjalizowany sprzedawca sprzętu prezentacyjnego. Oferujemy znane, światowe marki. W swojej ofercie posiadamy produkty m.in.: Sanyo - projektory, monitory; Casio - projektory LED&Laser; Qomo - tablice interaktywne, tablety bezprzewodowe,
wizualizery, systemy do testów; Vivitek - projektory; Lumens - wizualizery, Vision - systemy instalacyjne TechConnect; Plus Vision - elektroniczne tablice kopiujące; AVTek - ekrany projekcyjne, uchwyty do projektorów, piloty oraz akcesoria prezentacyjne; Smart Media Solutions
- wysokiej jakości akcesoria instalacyjne; Evoko - system zarządzania salami konferencyjnymi; Dispio - ściany LCD; Just Lamps - lampy do
projektorów wszystkich Marek; AVerMedia - systemy do wideokonferencji, wizualizery; HSM - niszczarki dokumentów. Oferujemy również
marki należące do grupy ACCO: Nobo - produkty z zakresu komunikacji wizualnej; Rexel - niszczarki, trymery, gilotyny, zszywacze, dziurkacze, produkty do organizacji dokumentów; GBC - urządzenia do oprawy i laminacji dokumentów wraz z materiałami eksploatacyjnymi;
Kensington - akcesoria komputerowe. Gwarantujemy fachową poradę oraz wsparcie marketingowe.
Elementy małej architektury miejskiej
Gama elementów małej architektury miejskiej proponowanych przez naszą firmę to sprawdzone i bezpieczne produkty niezbędne w
każdym mieście/instytucji/firmie. Zakres rozwiązań, zarówno pod względem technologicznym jak i wizualnym, daje szeroki wybór i pozwala
dopasować elementy do każdego otoczenia.
I. STREFA ROWERZYSTÓW:
Stojaki rowerowe
Wiaty rowerowe
II. STREFA PALĄCYCH:
Wiaty dla palących
Kosze i popielnice
Słupki-popielnice
Znaki informacyjne
III. STREFA MIEJSKA
Wiaty przystankowe
Wiata chodnikowa
Kosze na śmieci
Ławki
Donice na drzewa
Barierki
Słupki
Pachołki
IV. SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ
Blokady parkingowe
Szlabany
BHP na budowie
BHP w przedsiębiorstwie
V. SPRZĘT WYBORCZY
Wszystkie nasze produkty posiadają
niezbędne atesty i certyfikaty. Realizujemy
usługi montażu na terenie całego kraju.
[email protected]
Gabloty i systemy ekspozycyjne
Gabloty oraz Systemy Ekspozycyjne to tradycyjny sposób przekazu informacji i reklamy. Różnorodność modeli gablot wewnętrznych
i zewnętrznych oraz bogaty asortyment systemów wystawienniczych są nieodłącznym elementem każdej ekspozycji. Dział zawiera
następujące produkty: I. GABLOTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Informacyjne/Ogłoszeniowe/
Reklamowe/z logotypem
II. TABLICE INFORMACYJNE
III. KASETONY I PYLONY REKLAMOWE
IV. SYSTEMY EKSPOZYCYJNE
*EKSPOZYTORY STOJĄCE:
Stojaki informacyjne, Stojaki na foldery
i broszury, Konstrukcje i ścianki
ekspozycyjne, Potykacze, Systemy
kontakt:
Edyta Zalewska
banerowe, Przeglądarki stojące
*EKSPOZYTORY WISZĄCE:
Ramy informacyjno-reklamowe, Tabliczki na
drzwi, Systemy linkowe, Zestawy szynowe,
Przeglądarki ścienne, Prezentery naokienne.
kontakt:
Agata Drozdowska
[email protected]
Sylwia Jaśkowska
[email protected]
Tel. /86/ 473 78 00
Nośniki informacyjno-reklamowe doskonale sprawdzają się m.in. w: urzędach, szkołach, ośrodkach zdrowia, instytucjach finansowych,
galeriach handlowych, firmach, itd., jako łatwo dostępne i funkcjonalne miejsce udostępniania i przekazywania informacji. Wykwalifikowana
kadra pracowników służy pomocą w doborze najodpowiedniejszego rozwiązania.
37
Agencja Interaktywna
BV Sp. z o.o.
Strony www
>> IT/reklama
Każda strona internetowa stanowi wizytówkę firmy, dlatego tak ważne jest, aby wizualnie oddawała jej
charakter i przede wszystkim była atrakcyjna dla klienta docelowego. Często kontakt z witryną internetową jest pierwszym kontaktem klienta z firmą w ogóle, dlatego warto zainwestować w stworzenie strony
internetowej na wysokim poziomie, aby ten kontakt stał się podstawą do budowania długotrwałej relacji z
klientem. Po wstępnych rozmowach dotyczących wizji firmy, charakterystyki działalności, grupy docelowej
oraz konkurencji przystąpimy do kreowania wizualnej części witryny. Gwarantujemy, że projekt Twojej strony
będzie nowoczesny, wykonany zgodnie z najnowszymi trendami panującymi w Internecie i zwróci uwagę
nawet najbardziej wymagającego klienta. I to wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie.
Kontakt
Magda Kondracka
Tel. 85 874 21 22
Tel. 85 874 21 33
[email protected]
Ewelina Korzeniewska
Tel. 85 874 21 22
Tel. 85 874 21 33
[email protected]
Agnieszka Kondracka
Tel. 85 874 21 22
Tel. 85 874 21 33
[email protected]
Agencja Interaktywna
BV Sp. z o.o.
ul. Warszawska 76/67,
15-201 Białystok
Tel. +48 85 874 21 33
Fax +48 85 874 21 22
www.bv.bia.pl
[email protected]
38
Portale internetowe
Od początku naszej działalności skupiliśmy się na tworzeniu portali internetowych:
•
branżowe www.openkontakt.com
•
społecznościowe www.biznes-klasa.pl
•
aplikacje www.jakupuje.pl
Tworzone przez nas portale internetowe charakteryzują się:
•
optymalnością bazy danych,
•
użytecznością,
•
wysokiej jakości estetyką,
•
elastycznością i czytelnością kodu źródłowego.
Wdrożony do portalu panel administracyjny umożliwia pełną kontrolę nad treścią, zawartością i konfiguracją serwisu.
Systemy internetowe (np. e-learning)
Realizacje takie wykonywane są dla firm chcących wykorzystać Internet do aktywnego wspierania procesów
biznesowych. Tego typu projekty są:
•
tworzone na indywidualne zamówienie klienta,
•
dostosowywane do potrzeb i obsługiwanego procesu,
•
każdorazowo rozpoczynają się etapem analizy wymagań klienta,
•
składają się przeważnie z dwóch uzupełniających się elementów:
panelu administracyjnego pozwalającego zarządzać portalem oraz strefy użytkownika,
•
działają w oparciu o bazy danych,
•
mogą być dowolnie rozbudowywane w przyszłości.
Przykładowe zastosowania systemów internetowych: systemy e-learningowe, systemy sklepowe i aukcyjne,
systemy transakcji bankowych, platformy handlowe, systemy obiegu dokumentów, systemy analityczne i
raportowe oraz wiele innych.
Projekty graficzne
Powinieneś być dumny ze swoich materiałów reklamowych. Z doświadczenia wiemy, że przez pierwszych kilka
sekund, każdy internauta ocenia: atrakcyjność wizualną, układ i strukturę, a następnie zawartość. Budując na
tej podstawie opinię, która będzie miała duże znaczenie w dalszych kontaktach z Twoją firmą. Tworzymy
projekty stron www, sklepów internetowych, grafik do portali internetowych, bannerów reklamowych, logo,
wizytówek, wszelkiego rodzaju standów, itp.
>> n a s z a o fe r t a
Badanie stron www
Badanie strony polega na przeprowadzeniu testu funkcjonalności na wybranych osobach. W ciągu trwania testu obserwujemy działania,
które podejmują badani na stronie www, na tej podstawie określamy co należy poprawić i jak strona powinna wyglądać po poprawkach. Analizujemy i testujemy stronę główną, system nawigacji, układ treści, ich wyeksponowanie. Test trwa 10 dni roboczych. Podczas
badania przeprowadzamy 3 testy: zrozumienia witryny, głównych czynności, dostępności najważniejszych informacji na stronie (klient
określa nad czym mamy się skupić). Po przeprowadzonym badaniu przekazujemy raport zawierający nasze spostrzeżenia, wyniki testów
na użytkownikach, informujące z czym użytkownicy mają problemy i jak należy je rozwiązać. Dołączamy też projekt graficzny strony
www po poprawkach, który można dowolnie wykorzystać.
Pozycjonowanie SEM i SEO
>> IT/reklama
Pozycjonowanie stron internetowych SEO i SEM to najskuteczniejsze narzędzie promocji strony w Internecie. Jeśli chcesz, aby Twoja strona
pojawiała się wysoko w wynikach wyszukiwania w Google, wystarczy, że skontaktujesz się z nami i wybierzesz słowa, po wpisaniu których
strona ma się pojawiać w czołówce wyszukiwań! Wystarczy tylko kilku klientów, aby Twoja inwestycja zwróciła się z nawiązką!
Hosting, serwery, konta e-mail
W swojej ofercie posiadamy 4 pakiety kont hostingowych.
Pakiet START
25 MB pojemnosci dla konta w tym WWW, bazy danych i poczty,
własna domena do wyboru w domenach *.szu.pl lub *.bia.pl
Pakiet MINI
50 MB na skrzynkę e-mail, stronę WWW oraz bazę danych
jedna skrzynka pocztowa wolna od wirusów, SPAMu i reklam
Pakiet STANDARD
200 MB na skrzynkę e-mail, stronę WWW oraz bazę danych
do założenia 4 skrzynki pocztowe wolne od wirusów, SPAMu i reklam,
Pakiet VIP
5 GB na skrzynkę e-mail, stronę WWW oraz bazę danych
nieograniczona liczba skrzynek pocztowych wolnych od wirusów,
SPAMu i reklam
Mailing
Mailing to reklama graficzna lub tekstowa wysyłana do odbiorców naszej bazy danych. Odbiorcami mailingu są użytkownicy portali branżowych – jest to ponad 131 tys. odbiorców. Realizujemy kampanie reklamowe dla największych firm i instytucji. Posiadamy szerokie możliwości
selekcji odbiorców mailingu (podział na stanowisko, miasto, branżę czy wiek), co pozwala na dobranie odpowiedniej grupy potencjalnie zainteresowanych reklamą klientów. Przygotowujemy projekty graficzne i plik html do wysyłki mailingu na podstawie przesłanych przez klienta
materiałów. Kreacja po kliknięciu w poszczególne elementy przekierowuje odbiorcę na stronę internetową poszczególnej oferty. Dla każdej
realizowanej wysyłki prowadzimy statystyki zainteresowania mailingiem, zliczając ilość otwarć i kliknięć w poszczególne elementy kreacji.
Promocja i reklama firmy w Internecie
Nasza firma daje szerokie możliwości reklamy firmy w Internecie. Posiadamy portale branżowe: OPENKontakt.com oraz Biznes-klasa.pl, które
poprzez swój profil branżowy są idealnym miejscem do reklamy firm. Poza usługą mailingu, realizujemy także inne formy reklamy w Internecie.
Bannery reklamowe jest to prosty i zarazem skuteczny sposób dotarcia do klienta. Nasze portale odnotowują wysokie liczby użytkowników,
a ruch na nich rośnie z miesiąca na miesiąc. Zainteresowanym klientom proponujemy także szerszą formę reklamy, jakimi są artykuły sponsorowane zamieszczone w odpowiednich działach na naszym portalu. Niestandardową formą reklamy jest także współpraca z firmami przy
organizowaniu konkursów, promocji dla użytkowników naszych portali.
Pozyskiwanie kontrahentów
W ramach działalności portalu OPENKontakt.com oferujemy swoim klientom usługi, które mają na celu pozyskanie nowych kontrahentów:
Oferta Płatna oraz Złoty Pakiet. Największa Giełda Biznes Ofert OPENKontakt.com umożliwia wyszukiwanie ofert branżowych spośród ponad
12 200 000 ogłoszeń zamieszczonych w portalu. Oferta Płatna to usługa, w której reklamujemy działalność przedsiębiorców, ogłoszenia są
wyświetlane jako pierwsze w trzech działach branżowych, w czterech wersjach językowych. Jeśli jesteś zapracowany, pozwól by specjaliści
OPENKontakt.com w ramach usługi Złoty Pakiet przez 6 miesięcy pozyskiwali poprzez wyspecjalizowane działania marketingowe potencjalnych klientów dla Twojej firmy. Na bieżąco będziesz otrzymywał dane teleadresowe firm zainteresowanych Twoją ofertą z informacją czym
konkretnie te firmy są zainteresowane. W przypadku braku efektów naszej pracy zwracamy całą opłatę. To 100% gwarancja!
39
Serwisy www
>> IT/reklama
Strona internetowa jest niezwykle ważnym elementem wizerunku firmy – wpływa na jej odbiór
przez innych oraz pozwala nawiązywać nowe kontakty biznesowe. Jest ona również bardzo
skuteczną reklamą firmy i najlepszym środkiem komunikacji na linii Klient – Firma. Dlatego tak
ważne jest, by była właściwą wizytówką w sieci. Profesjonalna strona www z doskonałą grafiką
i funkcjonalną budową wzbudza zaufanie do firmy. Aby zainteresować nią internautów, potrzeba
jednak naprawdę czegoś wyjątkowego i niepowtarzalnego. 7sztuk.pl z przyjemnością wykona:
•
•
•
•
Multimedia, wideo, 3D
7sztuk.pl stawia na ciekawe formy promocji, które skutecznie absorbują uwagę odbiorcy. Jedną
z nich jest właśnie prezentacja multimedialna. Choć tego typu kreacje tworzone są już od lat, to
dopiero niedawno odkryto ich niesamowity potencjał reklamowy. To nowoczesne narzędzie daje
Państwu szansę na profesjonalną prezentację firmy, jej atrybutów oraz kluczowych produktów.
Zaawansowana technika komputerowa, z jaką mamy dziś do czynienia, umożliwia nam
implementację wielu ciekawych form interaktywnych, które dodatkowo zwiększają atrakcyjność
danej prezentacji. Szeroki wachlarz zastosowań powoduje natomiast, że raz wykonany projekt
mogą Państwo wykorzystać wielokrotnie, np. dając Klientom płytę CD z prezentacją, którą mogą
podzielić się ze znajomymi i rodziną, przedstawiając ją na targach czy w czasie konferencji lub
też publikując na własnej witrynie internetowej.
7sztuk.pl
Marek Januszczyk
Biuro handlowe:
•
•
•
•
•
•
•
Prezentacje multimedialne
Animacje interaktywne (także na ekrany dotykowe i infokioski)
Spoty reklamowe
Postprodukcja i udźwiękowienie
Trójwymiarowe wizualizacje produktów i innych obiektów
Animacje 3D, wirtualne spacery
Gotowe modele, także do zastosowań flash 3D
Kampanie on-line i off-line
ul. Złotych Piasków 2/54
02-759 Warszawa
•
•
•
tel./fax +48 22 666 9 777
tel. kom. 509 510 398
Kreacja
www.7sztuk.pl
www.7sztuk.pl/2009
[email protected]
40
Analizę potrzeb, konkurencji, grupy docelowej
Prototypowanie i architekturę informacji
Wdrażanie najnowszych rozwiązań technologicznych
Projektowanie i kompleksową realizację serwisów eventowych,
produktowych, informacyjnych, portali…
Koncepcja i realizacja nośników
Zakup mediów
Koordynowanie kampanii i raportowanie wyników
Posługując się technikami graficznymi, wykorzystując nowoczesne technologie sprawiamy, by
Wasza firma była widoczna i jeszcze bardziej pożądana – zarówno w internecie, jak i poza nim.
Naszą ambicją i celem jest przełamywanie zastanych konwencji, emocjonalne zaangażowanie,
intrygowanie umysłów i poruszanie serc. Bo tylko marki z charakterem wygrywają na rynku.
Jeżeli chcesz zainspirować swoich klientów, zapraszamy do nas – oni to docenią.
InfoKioski
Zastosowanie Infokiosków:
Infokiosk (kiosk multimedialny) jest odpowiedzią
nowoczesnych technologii na oczekiwania Klientów
w zakresie sprawnego dostępu do Internetu bądź
innych informacji w miejscach publicznych, tj. na
dworcach, lotniskach, w szpitalach czy urzędach.
Dzięki możliwości wbudowania urządzeń
peryferyjnych - drukarek, czytników kodów i
innych urządzeń - infokioski znajdują zastosowanie
w coraz to nowszych dziedzinach, np. w
zaawansowanych systemach, w których stanowią
one jeden z elementów rozbudowanej infrastruktury.
Przykładem takiego zastosowania jest integracja
naszych kiosków z systemami samoobsługowych
terminali paliwowych firm PKN Orlen i Lotos. Każdy z
dostarczanych infokiosków możemy oprogramować.
Niezależnie, czy będzie to prosta informacja, czy
też złożony system prezentacyjno-informacyjny
powiązany z bazą danych, nasz zespół przygotuje
odpowiedni pakiet programów.
•
•
•
>> IT/reklama
•
•
•
dostęp do Internetu
komunikacja z Klientem
dynamiczna promocja i reklama
(digital signage)
punkt sprzedaży
usługi w sektorze finansowym
obsługa dowolnej aplikacji
Możliwe urządzenia peryferyjne:
•
kamera
•
drukarka termiczna, laserowa
•
czytnik kart magnetycznych, chipowych
•
wrzutnik monet z możliwością
wydawania reszty i inne....
Każdy z produkowanych przez nas infokiosków może być jedyny i niepowtarzalny, ponieważ poza
standardowymi produktami jesteśmy w stanie wykonać obudowę w oparciu o indywidualne wymagania
i projekty. Infokiosk może zostać w pełni spersonalizowany także poprzez polakierowanie go na dowolny,
wskazany przez zamawiającego, kolor z palety RAL, jak również umieszczenie na nim elementów
identyfikacji wizualnej.
InfoChannel
Najważniejsze cechy programu do zarządzania infokioskiem InfoChannel:
•
•
•
•
•
•
•
•
posiada moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów internetowych,
zapewnia możliwość zdefiniowania strony startowej i określenia czasu powrotu do strony startowej,
zapewnia możliwość przeglądania stron internetowych zarówno w trybie on-line, jak i off-line,
posiada wszystkie niezbędne przyciski nawigacyjne,
umożliwia wydruk stron www,
z przeglądarką zintegrowany jest Moduł e-mail, umożliwiający wysyłanie e-maili z poziomu programu
InfoChannel,
z przeglądarką zintegrowana jest Wirtualna Klawiatura umożliwiająca wygodne wprowadzanie
informacji bezpośrednio na ekranie,
funkcja powiększania przeglądanych stron www pozwala na wykorzystanie zalet ekranu dotykowego
również na stronach internetowych z małymi czcionkami, odnośnikami i przyciskami bez konieczności
przebudowy strony
iMedia
ul. Białostocka 50
16-010 Wasilków k/Białegostoku
Ewa Banach;
e-mail:[email protected]
tel. 85 710-44-30
Katarzyna Chojnacka
e-mail: [email protected]
tel. 85 710-44-30
tel. +48 85 7104433
tel. +48 85 7104430
fax +48 85 7104432
www.infokioski.pl
www.activevision.pl/
[email protected]
41
>> IT/reklama
Kontakt:
Magdalena Kiryluk
Tel. 604 782 173
[email protected]
Ś
wiadczone usługi przez naszą firmę są otoczone dbałością o profesjonalizm, a co za tym
idzie posiadają wysoką jakość. Reklama na nośnikach reklamowych jest najświeższym
źródłem informacji na temat działalności, nowości i promocji produktów z danej branży.
Tablice umieszczone w centrum miast oraz przy głównych ulicach trafiają do dużej rzeszy
odbiorców. Mobile wraz z wygłaszanymi przez megafon hasłami zwracają uwagę nawet najbardziej opornych. Wykonując konstrukcje pod tablice wykazujemy się największą starannością
i zachowaniem zasad sztuki budowlanej. Ponadto, dla efektywniejszej reklamy warto zainteresować się gadżetami reklamowymi, które znakomicie mogą służyć jako drobny upominek
podarowany Klientowi w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i w celu zachęcenia
do jej kontynuowania. Z kolei nasze projekty stron internetowych wyróżniają się kreatywnością i nowoczesnością,
Reklama zewnętrzna:
KADR
ul. Gen. Maczka 89
15-681 Białystok
Tel. +48 85 811 21 18
Fax +48 85 663 27 68
www.globart.com.pl
[email protected]
billboardy, clp, mobile, konstrukcje, plakatowania
Materiały POS:
gadżety, haft komputerowy, grawerowanie
Internet:
projektowanie stron, rejestracja domen,
aktualizacja i pozycjonowanie
42
Naszą misją jest oferowanie wysokoprzetworzonych produktów poligraficznych
w ustalonym terminie.
Druki reklamowe, wydawnictwa
>> Poligrafia
Wyróżnia nas wysoka jakość druku i profesjonalizm wykonania. Swoim klientom oferujemy
kompleksową obsługę poligraficzną oraz szeroki zakres produktów. Posiadamy w pełni zautomatyzowany park maszyn introligatorskich, dzięki czemu oferujemy najwyższej jakości katalogi,
druki reklamowe, foldery, broszury w oprawie szytej oraz klejonej. Naszą jakość możecie Państwo
ocenić na podstawie BiznesKlastra, który trzymacie Państwo właśnie w rękach.
Kalendarze
Znaczącym udziałem w sprzedaży jest produkcja kalendarzy. Największą popularnością wśród
naszych klientów cieszą się kalendarze trójdzielne. Prócz nich mamy w ofercie wiele innych
modeli: kalendarze ścienne wielo- i jednoplanszowe, planery na biurko, kalendarze tygodniowe
i miesięczne. Wysoką jakość oprawy uzyskujemy dzięki zainstalowanej jedynej w regionie
zautomatyzowanej maszynie do oprawy spiralnej.
Torby papierowe
Każdy drobiazg przekazany w odpowiedniej oprawie zwiększa swoją wartość. PRO100 jest
producentem oraz autorem innowacyjnych rozwiązań w produkcji toreb papierowych. Naszym
atutem jest zgłoszone do ochrony patentowej dno automatyczne, co przekłada się na szybkość,
jakość i estetykę wykonania.
Opakowania
W ofercie PRO100 posiadamy opakowania z tektur litych oraz wysokiej jakości indywidualne
opakowania kaszerowane na tekturach litych i falistych. Zaufało nam wiele znanych marek,
m.in. Fuji Film, Samsung, Google, Chiquita. Posiadamy nowoczesne maszyny do sztancowania
i klejenia, co w połączeniu z naszymi urządzeniami uszlachetniającymi druk daje nam
wszechstronne możliwości przy produkcji opakowań.
Dział druków, kalendarzy i toreb
Paulina Kościuk
Tel. 85 74 700 74 w. 22
[email protected]
PRO100
DRUKARNIA
ul. Ciołkowskiego 169
15-516 Białystok
Dział opakowań
Cezary Żywno
tel. 85 74 700 74 w. 35
[email protected]
Tel. +48 85 74 700 74
Fax +48 85 74 130 32
www.pro100.com.pl
[email protected]
43
>> Poligrafia
Wielki i średni format
Wielki i Średni Format to najbardziej spektakularna forma reklamy zewnętrznej. Zwraca uwagę,
budzi zainteresowanie i angażuje emocje, pojawiając się w centrach miast, na zabytkowych
budynkach itp. Ponadprzeciętna wielkość nośnika, gwarancja masowego kontaktu z przekazem,
starannie wybrane lokalizacje w prestiżowych punktach miast, jakość stosowanych materiałów
– składają się na wyjątkowy charakter reklamy wielkoformatowej, która z tych samych powodów
najczęściej ma charakter wizerunkowy. Oferujemy lokalizacje wielkoformatowe w doskonałych punktach Białegostoku i okolic, na prestiżowych budynkach, w najbardziej uczęszczanych
miejscach. Doradzamy najlepsze lokalizacje spośród dostępnych lub pozyskujemy nowe, zapewniamy pełną obsługę kampanii: produkcję reklamy, logistykę, montaż, monitoring, raportowanie.
Reklamy wykonujemy na wysokiej jakości siatce lub winylu powlekanym długookresowym.
Tablice billboardowe BB
powierzchnie reklamowe: 504 cm x 238 cm
BILLBOARD jest podstawowym medium reklamowym wykorzystywanym zarówno w kampaniach
produktowych, jak też przy promocji firm, obiektów, wydarzeń. Tablice billboardowe zlokalizowane
są w rejonach intensywnego ruchu pojazdów, drogach dojazdowych, centrach miast i dużych
osiedlach, dzięki czemu zapewniony jest maksymalny odbiór ekspozycji reklamowej. Nasza oferta
w tym zakresie spełnia następujące parametry:
•
zasięg – Białystok i Region
•
wysoka częstotliwość kontaktów z reklamą przy optymalnych nakładach budżetowych
•
standardowy nośnik – 12m2
•
2 typy tablic: naścienne (doskonałe dla kampanii realizowanych w centrach miast) i wolnostojące
•
tablice jednostronne i dwustronne
Tablice SO
powierzchnie reklamowe: 600 cm x 300 cm
Atuty oferowanych przez nas tablic SO to: lokalizacje przy głównych arteriach komunikacyjnych
oraz w okolicach centrów handlowych, duża powierzchnia widoczna plakatu optymalnie eksponująca treści reklamowe, oświetlenie zapewniające wysoki poziom widoczności tablic w nocy, wysoka
estetyka wykonania – trwała, metalowa konstrukcja i elegancka srebrna rama.—
44
Nośniki typu CLP
powierzchnie reklamowe: 120 cm x 180 cm
Nośniki typu CITILIGHT (CLP) znajdują się w miejscach o dużym nasileniu ruchu pieszego
i samochodowego, co gwarantuje docieralność reklamy do szerokiego kręgu Klientów, zarówno
pieszych jak i zmotoryzowanych. Panel podświetlony jest od wewnątrz dzięki czemu plakat jest
widoczny również w nocy. Oferujemy druk plakatów na materiale citylight.
Airboardy
>> Poligrafia
powierzchnie reklamowe:
600 cm x 300 cm i 700 cm x 500 cm
Na ofertę składa się:
•
dwustronna, pneumatyczna ściana reklamowa
•
plakat ze specjalnej winylowej siatki formatu 6m x 3m lub 7m
x 5m, przymocowany do ramy za pomocą rzepów
•
nośnik mobilny, elastycznie dopasowujący się do zmian w scenariuszu kampanii
•
nośnik bez ograniczeń w lokalizacji, aby Klient mógł prezentować reklamę, potrzebuje jedynie w miarę płaskiej powierzchni i… 40 minut na rozstawienie
AIRBOARDY to znakomite uzupełnienie kampanii na tradycyjnych nośnikach, doskonałe rozwiązanie w miejscach o dużym natężeniu ruchu – na stokach narciarskich, plażach, placach w
mieście podczas imprezy czy na trawniku, w pobliżu ruchliwego skrzyżowania, itp.
Mobile
powierzchnie reklamowe: 504 cm x 238 cm
MOBIL jest reklamą dwustronną, umieszczoną na przyczepie, przeznaczoną do ekspozycji
plakatów o wymiarach standardowego billboardu (2,38X5,04). Największą siłę jego oddziaływania stanowi element ruchu. Dodatkową zaletą mobila jest możliwość dotarcia w rejony,
w których brak jest innych nośników reklamy zewnętrznej, miejsca o szczególnym natężeniu
ruchu, wyselekcjonowane rejony, dzielnice miast, w których znajduje się potencjalny odbiorca.
Mobil może stanowić wyłączny element kampanii reklamowej, ale jest również stosowany do
intensyfikacji kampanii prowadzonej na innych nośnikach, głównie billboardach lub słupach
reklamowych. Stanowi doskonały element kampanii informujących o wydarzeniach, imprezach, nowych produktach, czy otwarciach nowych obiektów handlowych. Plakaty drukujemy
na materiale blueback.
Frontlight
Frontlight to jeden z najpowszechniej stosowanych materiałów w wielkoformatowej reklamie
zewnętrznej. Ekspozycje reklamowe wydrukowane na frontlighcie są montowane na szerokiej
gamie nośników reklamowych: ściany budynków, stoiska targowe, płoty, witryny sklepów itp.
W naszej pracy stosujemy tylko i wyłącznie materiały powlekane renomowanych marek, które
charakteryzują się dużą wytrzymałością na rozciąganie i zdecydowanie większą odpornością
na oddziaływanie warunków atmosferycznych niż materiały laminowane. Obecnie w naszej
drukarni mamy możliwość druku do szerokość 5 m w jednym brycie. W przypadku większych
obrazów łączymy poszczególne części za pomocą zgrzewarek termicznych. Zgrzewy wykonane
tą technologią są niezwykle estetyczne i praktycznie niewidoczne, a formaty wykonywanych
przez nas prac mogą mieć nieograniczone rozmiary.
45
Backlight
>> Poligrafia
Backlight to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie materiałów stosowanych w
reklamie zewnętrznej.
Charakteryzuje się on doskonałym rozpraszaniem i przepuszczaniem
światła. Efektowność reklam na tym nośniku jest szczególnie widoczna w porze nocnej, gdy
podświetlony obraz przyciąga przechodniów wysokim nasyceniem kolorów oraz obrazu.
Blockout
Blockout to tworzywo bannerowe o strukturze zbliżonej do frontlightu. Cechą charakterystyczną
blockoutu jest możliwość zadruku z obu stron, gdyż pomiędzy dwiema warstwami materiału
znajduje się specjalny separator, zapobiegający prześwitywaniu grafiki. Dzięki zastosowaniu takiego
rozwiązania możliwe jest wydrukowanie dwóch różnych layoutów na każdej ze stron materiału.
Siatka standard i premium
Siatka (Mesh) to niezwykle popularny materiał stosowany przede wszystkim do produkcji
wielkoformatowych grafik, których powierzchnia może dochodzić nawet do kilku kilometrów
kwadratowych. Przewagą mesh'u nad pozostałymi tworzywami jest stosunkowo niska gramatura,
kształtująca się na poziomie 330 g/m2, przez co powierzchnia reklamy na tym materiale może
być nieograniczenie duża. Dodatkową zaletą jest duża przepuszczalność wiatru oraz światła.
Dzięki takiej strukturze wielkopowierzchniowa siatka może zostać zamontowana na nośnikach
bez obawy, iż zostanie uszkodzona przez podmuchy wiatru. Przepuszczalność światła jest cechą
decydującą o zastosowaniu siatki podczas montażu na budynkach, np. podczas wykonywania
prac związanych z remontem elewacji. W naszej drukarni stosujemy siatki mesh o maksymalnej
szerokości 1 brytu do 5 m. Wszystkie posiadają certyfikat niepalności B1/M1. Większe obrazy
łączymy za pomocą zgrzewarek termicznych.
Papier BBS
Papier billboardowy, zwany również blue back side (BBS), ma zastosowanie przede wszystkim na
nośnikach zewnętrznych. Jego cechą charakterystyczną jest odporność na warunki atmosferyczne.
Posiada specjalny niebieski filtr stanowiący jego spodnią warstwę, która uniemożliwia
prześwitywanie grafiki spod spodu. Gramatura papieru billboardowego: 115-120 g/m2.
Folia polimerowa
Folia polimerowa posiada zbliżone właściwości do folii monomerycznej. Zasadniczą cechą różniącą
ją od folii monomerycznej jest jej większa trwałość oraz możliwość aplikacji na powierzchniach
z drobnymi przetłoczeniami. Najczęściej aplikuje się ją na samochodach i środkach komunikacji
miejskiej. Folia polimerowa posiada podkład klejący; maksymalna szerokość to 1,52 m.
46
Folia monomeryczna
>> Poligrafia
Folia monomeryczna to podstawowe medium wykorzystywane w druku wielkoformatowym. Może być stosowana zarówno do aplikacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dodatkowo folię
monomeryczną zadrukowaną farbami solventowymi z powodzeniem można stosować na
zewnątrz bez konieczności jej laminowania. Medium ma wiele zastosowań, gdyż wykorzystywane
jest przy wyklejaniu płyt o płaskiej powierzchni, tablic reklamowych, aranżacji stoisk targowych czy powierzchni na środkach komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy). Grafiki wydrukowane
na folii charakteryzują się dużym wysyceniem barw. Folia monomeryczna ma zastosowanie przy
powierzchniach płaskich, nie posiadających przetłoczeń. Występuje w różnych odmianach:
błyszcząca, matowa, przeźroczysta czy też z szarym klejem. Wszystkie mają podkład klejący,
maksymalna szerokość folii to 2 m.
Folia wylewana
Folia wylewana przeznaczona jest do oklejania pojazdów. Charakteryzuje się doskonałymi
parametrami w zakresie rozciągania. Dzięki takiej strukturze posiada właściwości niezbędne
przy aplikacji grafiki na powierzchniach z dużymi przetłoczeniami i trudno dostępnych: zderzaki,
lusterka, uszczelki. Folia z podkładem klejącym, szerokość folii do 1,52 m.
Folia one way vision
Folia One Way Vision używana jest, gdy grafika aplikowana ma być na oknach. Dzięki niej można
zaprezentować layout na zewnątrz bez ograniczania widoczności wewnątrz oklejonego obiektu.
Często stosowana w reklamach na środkach transportu, a także na witrynach sklepów czy instytucji.
Naklejki podłogowe długookresowe lub
krótkookresowe z atestem antypoślizgowym
folia podłogowa to samoprzylepna folia pokryta laminatem antypoślizgowym o zwiększonej
odporności na ścieranie. Ten typ materiału jest coraz częściej stosowany w promocjach produktów
i usług. Folia ta jest łatwa do aplikacji oraz usuwania, co umożliwia częstą zmianę layoutu.
Kontakt:
Edyta Gołąbek
tel. 604 781 262
[email protected]
GLOBART Print Sp. J.
ul. Ciołkowskiego 88F
15-545 Białystok
Tel. +48 85 65 30 700
Fax +48 85 65 30 872
www.globartprint.pl
[email protected]
47
>> nauka/edukacja
Wydział Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna
Studia Podyplomowe Administracja Publiczna są skierowane do: osób, które ukończyły studia wyższe
i mają zamiar pracować w administracji publicznej, do pracowników administracji rządowej przygotowujących się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz pracowników administracji samorządowej pragnących doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania procedur administracyjnych. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie struktury i funkcjonowania administracji publicznej, stosowania prawa w praktyce administracyjnej, stanowienia prawa lokalnego, procedur
administracyjnych, egzekucji w administracji oraz praktyki wydawania decyzji administracyjnych
Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego
Studia Podyplomowe Administracja Stanu Cywilnego adresowane są do pracowników urzędów administracji samorządowej, a w szczególności pracowników USC. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy
z wiedzą w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, postępowania administracyjnego, prawa
administracyjnego, cywilnego i rodzinnego. Omawiane będą także zagadnienia związane z procesem
rejestracji stanu cywilnego w Polsce.
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych
dr Arkadiusz Bieliński – koordynator
studiów podyplomowych
Marta Konopko – kierownik
sekretariatu studiów podyplomowych
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1
15-213 Białystok
Sekretariat studiów podyplomowych,
pok. 202 od wtorku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00
tel.: (85) 745 71 73
[email protected]
[email protected]
Szczegóły dot. oferty:
www.prawo.uwb.edu.pl
48
48
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych są skierowane do: absolwentów wyższych uczelni prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych zainteresowanych uzyskaniem nowego
zawodu mediatora lub też zdobyciem dodatkowych kwalifikacji, obejmujących rozwiązywanie konfliktów i negocjacje z zawodzie obecnie wykonywanym. Ponadto są one także przeznaczone dla doradców rodzinnych, pracowników placówek resocjalizacyjnych opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnie przydatne
będą również dla adwokatów, radców prawnych, pracowników firm windykacyjnych, itp. Celem studiów
jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami i problemami funkcjonowania polskiego systemu
alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów, przy uwzględnieniu prawodawstwa Unii Europejskiej.
Studia mają zapoznać uczestników z rodzajami negocjacji, warsztatem pracy mediatora, zagadnieniami
teoretyczno-prawnymi, źródłami konfliktów i zmianą podejścia do ich rozwiązywania. Przewidziane treningi
w zakresie negocjacji i mediacji dają możliwość poczucia klimatu i wagi bycia mediatorem.
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe są skierowane do: osób zatrudnionych w administracji
skarbowej i podatkowej, pracujących lub zamierzających podjąć pracę w biurach podatkowych, rachunkowych, doradczych, pionach księgowych firm i instytucji oraz absolwentów uczelni wyższych planujących zajmować się podatkami w pracy zawodowej. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do
egzaminu państwowego uprawniającego do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Absolwent
w trakcie studiów zdobędzie gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania
zawodu doradcy podatkowego.
Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe
>> nauka/edukacja
Studia Podyplomowe Prawo Podatkowe skierowane są do: absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, osób związanych z praktyką w zakresie stosowania prawa finansowego oraz
administracją skarbową (państwową i samorządową). Celem studiów jest zapoznanie studenta z wiedzą
na temat prawno-ustrojowych i ekonomicznych problemów polskiego systemu podatkowego, doskonaleniem kwalifikacji zawodowych osób związanych z praktyką finansów oraz administracją skarbową różnych
szczebli, przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do kontaktu z praktyką podatkową.
Studia Podyplomowe Prawo Europejskie i Fundusze Strukturalne
Studia Podyplomowe Prawo Europejskie i Fundusze Strukturalne kierowane są do osób zainteresowanych prawem europejskim i szeroko rozumianymi funduszami unijnymi: zarówno do pracowników instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie funduszy europejskich, jak też do potencjalnych beneficjentów wsparcia unijnego. Celem studiów jest przybliżenie ich uczestnikom zasad funkcjonowania Unii
Europejskiej, zapoznanie ich ze strukturą oraz źródłami Prawa UE oraz przygotowanie do praktycznego
wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne
Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne są skierowane do: osób odpowiedzialnych za realizację
zamówień publicznych, np. w organach administracji rządowej i samorządowej oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, podmiotów korzystających ze środków publicznych państwowych
i komunalnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność o charakterze użyteczności publicznej,
jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniu o zamówienia
publiczne oraz absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych i dziedzin wspomagających oraz wykształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych
umiejętności ich organizowania.
Studia Podyplomowe Prawniczy Język Angielski
Studia Podyplomowe Prawniczy Język Angielski skierowane są do osób, dla których znajomość prawniczego języka angielskiego jest niezbędna w wykonywaniu zawodu, jak również do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem i utrwaleniem słownictwa z zakresu Legal English, a tym samym podwyższeniem
swoich kwalifikacji zawodowych. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z anglojęzyczną terminologią prawniczą, specyfiką angielskich tekstów prawniczych i wynikającymi z niej problemami przy tłumaczeniach specjalistycznych (m.in. problem nieprzekładalności, najbardziej typowe błędy translacyjne).
Studia Podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej
Studia Podyplomowe Fundusze Unii Europejskiej skierowane są do osób zajmujących się w praktyce
wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, a także potencjalnych beneficjentów, którzy chcą skutecznie
aplikować oraz realizować projekty współfinansowane ze środków UE i innych źródeł. Wiedza przekazana
podczas zajęć będzie szczególnie przydatna pracownikom administracji samorządowej, instytucji wdrażających programy współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych
źródeł. Proponowany słuchaczom program Studiów Podyplomowych Fundusze Unii Europejskiej pozwoli
uzyskać gruntowną, pełną wiedzę z zakresu zagadnień niezwykle istotnych zarówno na etapie aplikowania,
jak również na etapie ich wydatkowania. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pełnej, aktualnej
i wyczerpującej wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania dofinansowania z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności i innych alternatywnych źródeł oferowanych przez UE oraz występujących poza nią,
a także przekazanie wiedzy z zakresu realizacji projektów współfinansowanych z UE.
Uniwersytet
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00
fax.: +48 85 745 70 73
www.uwb.edu.pl
[email protected]
49
49
>> nauka/edukacja
Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej
i Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości
dr Arkadiusz Bieliński – koordynator
studiów podyplomowych
Marta Konopko – kierownik
sekretariatu studiów podyplomowych
Wydział Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1,
15-213 Białystok
Sekretariat studiów podyplomowych,
pok. 202 od wtorku do piątku
w godz. 9.00 – 14.00
tel.: (85) 745 71 73
[email protected]
[email protected]
Szczegóły dot. oferty:
www.prawo.uwb.edu.pl
Studia Podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej i Public Relations w Administracji i Przedsiębiorczości
skierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej mają styczność z zagadnieniami własności
intelektualnej, wykonujących zawody prawnicze, pracowników administracji rządowej i samorządowej,
specjalistów z branży medialnej, reklamowej, artystycznej oraz szeroko pojętej branży technologicznej,
jak również osób zainteresowanych specjalizacją we wskazanym zakresie. Celem studiów jest zapoznanie
słuchaczy z problematyką ochrony własności intelektualnej, w tym zagadnieniami dotyczącymi działalności
mediów oraz narzędziami Public Relations. W programie studiów szczególny nacisk położono na praktyczne
aspekty omawianych zagadnień, jak również wskazanie aktualnych kierunków rozwoju zarówno w zakresie
prawnej ochrony własności intelektualnej, jak też regulacji związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Studia mają też przygotować absolwentów do pełnienia ról publicznych poprzez zapoznanie ich z zagadnieniami dotyczącymi wizerunku organizacji i osób publicznych, a także szczegółowymi instrumentami
komunikacji na forum publicznym. Powiązanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej ze sferą
działań administracyjnych i gospodarczych pozwoli absolwentom na doskonalenie kompetencji profesjonalnych i rozwój kariery zawodowej.
Studia Podyplomowe z Zakresu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie – Interwencja Kryzysowa
Studia Podyplomowe z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Interwencja Kryzysowa skierowane
są do absolwentów wyższych uczelni o kierunkach prawnych, resocjalizacyjnych, pedagogicznych, a także
do pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, policjantów,
kuratorów sądowych. Grupą docelową studiów są również osoby pracujące w ośrodkach interwencji kryzysowej oraz lekarze. Celem studiów jest ugruntowanie i zaktualizowanie posiadanej przez słuchaczy wiedzy
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i form interweniowania kryzysowego. Uczestnicy zostaną
zapoznani ze zmianami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wielością aktów międzynarodowych i innych dokumentów odnoszących się do przemocy w rodzinie oraz toczącymi się pracami nad
regulacjami w tym zakresie (m.in. z projektem wytycznych Prokuratora Generalnego dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie). Słuchacze dowiedzą się też, na ile problematyka przeciwdziałania przemocy
w rodzinie znajduje swoje odzwierciedlenie w innych ustawach, tj. kodeks karny, kodeks postępowania
karnego czy kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Studia Podyplomowe z Zakresu Prawa Upadłościowego
Studia Podyplomowe z Zakresu Prawa Upadłościowego skierowane są do prawników różnych specjalizacji, syndyków, członków zarządów i rad nadzorczych oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniami
z zakresu prawa upadłościowego, w tym osoby mające zamiar w przyszłości wykonywać zawód syndyka.
Niewątpliwą zaletą studiów, a jednocześnie korzyścią dla słuchaczy, jest uwzględnienie nie tylko teoretycznych, ale także praktycznych aspektów upadłości (w tym także z punktu widzenia działalności orzeczniczej
wydziałów upadłościowych sądów). Celem studiów jest uporządkowanie materii normatywnej, która w tej
dziedzinie prawa jest znacznie rozproszona. Postępujące procesy legislacyjne oraz dynamika zmian gospodarczych wymaga ugruntowania oraz aktualizowania zdobytej już wiedzy, a zatem celem Podyplomowych
Studiów z Zakresu Prawa Upadłościowego jest zapoznanie słuchaczy z problematyką aktualnych podstaw
prawnych funkcjonowania przedsiębiorców, zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego. Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacji około spółkowych jest często zmieniane, wielokroć różnie interpretowane, przez co stwarza w praktyce wiele problemów. W warunkach gospodarki
wolnorynkowej często spotykanym zjawiskiem jest potrzeba ogłoszenia upadłości lub też zawarcia układu.
O ile problematyka zorganizowania działalności w formie spółek jest często poruszana, to kwestie upadłościowe (nie mniej istotne) są omawiane rzadziej.
50
Studia Podyplomowe z Zakresu Prawnokarnej Ochrony Finansowego Interesu Skarbu Państwa – Skuteczne Odzyskiwanie Mienia
>> nauka/edukacja
Studia Podyplomowe z Zakresu Prawnokarnej Ochrony Finansowego Interesu Skarbu Państwa – Skuteczne
Odzyskiwanie Mienia skierowane są do: absolwentów studiów prawniczych lub administracyjnych, którzy
chcą pogłębiać swoją wiedzę z tego zakresu bądź planują zajmowanie się tą problematyką w przyszłości.
Ponadto oferta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniom zarówno pracowników urzędów skarbowych,
którzy ze względu na zajmowane stanowisko lub pełnione funkcje zajmują się przeciwdziałaniem
naruszeniom interesów finansowych Skarbu Państwa, jak i do innych instytucji związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących prawa karnego skarbowego i powiązanych z nim regulacji, w szczególności
dla funkcjonariuszy Policji, ABW i Straży Granicznej, do absolwentów kierunków związanych z szeroko
pojętą sferą finansów Skarbu Państwa. Celem studiów jest wszechstronne przedstawienie problematyki prawnokarnej ochrony interesów finansowych Skarbu Państwa, ze szczególnym odniesieniem do
przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz ustawy o kontroli skarbowej i odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych.
Studia Podyplomowe Odpowiedzialność
Funkcjonariuszy Służb Mundurowych
Studia Podyplomowe Odpowiedzialność Funkcjonariuszy Służb Mundurowych skierowane są do funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej. Celem studiów
jest przybliżenie słuchaczom zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej oraz przygotowanie
do rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Specyfika zadań, jakie są stawiane funkcjonariuszom służb mundurowych i wykonywanie tych zadań (często w warunkach konfliktu obywatel – funkcjonariusz) może prowadzić do działań lub zaniechań funkcjonariuszy, które skutkują odpowiedzialnością prawną
czy też odpowiedzialnością pozaprawną.
Uniwersytet
w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
tel.: +48 85 745 70 00
fax.: +48 85 745 70 73
www.uwb.edu.pl
[email protected]
51
>> nauka/edukacja
Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku
Studia licencjackie i magisterskie
Białystok
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia I stopnia
•
•
ZARZĄDZANIE
Studia I stopnia
•
•
•
Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Zarządzanie kadrami i psychologia zarządzania
Reklama i grafika komputerowa
Studia II stopnia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie międzynarodowe
Informatyka w zarządzaniu
Organizacja i administrowanie
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Organizacja i dowodzenie
Zarządzanie w sporcie
Zarządzanie funduszami UE
Zarządzanie w instytucjach pomocy społeczne
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Studia I stopnia - inżynierskie
•
•
•
•
•
Alicja Sadowska,
Kierownik Działu Dydaktyki
Planowanie przestrzeni publicznej
Systemy informacji przestrzennej GIS
AutoCad w urbanistyce i
planowaniu przestrzennym
Administracja i gospodarka regionalna
Fundusze i projekty Unii Europejskiej
Rachunkowość i system podatkowy
Bankowość i ubezpieczenia
Studia II stopnia
•
•
•
•
•
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Informatyka w finansach i rachunkowości
Analityka finansowa
Rachunkowość i finanse w administracji
Bankowość i rynek kapitałowy
EUROPEISTYKA
Studia I stopnia
•
•
Fundusze i projekty Unii Europejskiej
Administracja i samorząd terytorialny
FILOLOGIA
Studia I stopnia
•
•
•
filologia angielska – specjalizacje:
Business English
Pedagogiczna
Studia II stopnia
•
•
•
•
filologia angielska – specjalizacje:
Translatoryka
Metodyczna
Business English
Studia II stopnia
INFORMATYKA I EKONOMETRIA
Studia I stopnia
•
•
•
•
•
•
Organizacja i administrowanie
Gospodarka i obrót nieruchomościami
Zagospodarowanie turystyczne
Informatyka gospodarcza
E-biznes
Grafika komputerowa
Tel. 85 678 58 51
[email protected]
Elżbieta Janucik,
Kierownik Działu Marketingu i Rekrutacji
Tel. 601 329 223
[email protected]
52
52
Wydział zamiejscowy w Ostrowi Mazowieckiej
EKONOMIA
Studia I stopnia
•
•
•
Rachunkowość i system podatkowy
Informacje przestrzenne w naukach ekonomicznych
Ekonomika usług
Filia w Ełku
•
•
•
•
Informatyka
Grafika komputerowa
Budownictwo
Elektrotechnika
FILOLOGIA
•
•
Studia I stopnia
filologia angielska z elementami translatoryki
ZARZĄDZANIE
Studia I stopnia
•
•
•
•
•
Zarządzanie przedsiębiorstwami i rachunkowość
Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Zarządzanie logistyką
Zarządzanie w administracji publicznej
Zarządzanie gospodarką regionalną i lokalną
>> nauka/edukacja
STUDIA INŻYNIERSKIE:
Studia podyplomowe
CKP jest samodzielną instytucją WSFiZ w Białymstoku. Powołane zostało w celu koordynacji
różnych typów kształcenia podyplomowego. Odpowiada również na zapotrzebowanie rynku,
głównie przedsiębiorstw i instytucji administracji, w zakresie potrzeb kształcenia krótkookresowego oraz ustawicznego.
Studia podyplomowe w Białymstoku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MBA Master of Business Administration
Analityka finansowa
Administracja publiczna
Audyt wewnętrzny i audyt środków unijnych
Bankowość
Dowodzenie i zarządzanie
Giełda i inwestycje na rynku kapitałowym
Gospodarka przestrzenna
Informatyka gospodarcza i e-biznes
Logistyka
Kadry i płace
Menedżerskie
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Psychologia w biznesie
Public relations
Rachunkowość i finanse
Zamówienia publicznei fundusze europejskie
Zarządzanie BHP
Zarządzanie kapitałem finansowym
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie relacjami z klientem
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym
w przedsiębiorstwie
Zintegrowane systemy zarządzania
Studia podyplomowe w Ełku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Administracja Publiczna
Akademia Trenera
Audyt Energetyczny
Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce.
Audyt funduszy unijnych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Informatyka
Kadry i Płace
Komunikacja społeczna i public relations
Logistyka
Menedżerskie
Negocjacje i Mediacje
Orientacja i poradnictwo zawodowe
Psychologia w Zarządzaniu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rachunkowość i Finanse
Rachunkowość i Podatki
Resocjalizacja
Systemy Zarządzania Jakością
w teorii i praktyce
Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie potencjałem ludzkim w
organizacji i doradztwo personalne
Zarządzanie Projektami Finansowanymi
z Funduszy Strukturalnych
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie
Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40,
15-472 Białystok,
tel. 85 678-58-46,
fax. 85 678-59-08
www.wsfiz.edu.pl;
e-mail: [email protected]
53
53
Usługi Centrum Konferencyjnego WSFiZ
>> nauka/edukacja
Organizacja konferencji i kongresów
Centrum Konferencyjne WSFiZ kompleksowo realizuje duże wydarzenia biznesowe, kulturalne
i edukacyjne. Nasi Goście mają do dyspozycji:
•
•
•
•
•
Kontakt:
Elżbieta Janucik
tel 601 329 223
[email protected]
Rafał Mejsak
tel. 85 678 58 49
[email protected]
Łukasz Siemieniuk
Dyrektor AIP
tel. 515 229 807
[email protected]
1500 m² nowoczesnej komfortowej przestrzeni konferencyjnej
przestrzeń do zaaranżowania w stylu teatralnym na 550 osób
monitorowany parking na 100 stanowisk
najnowocześniejszą infrastrukturę audiowizualną i techniczną (projektory,
tablice interaktywne, profesjonalne nagłośnienie wi-fi)
kabiny do tłumaczeń symultanicznych
Obsługa konferencji i kongresów
•
projekty scenariuszy/programów
•
moderowanie i prowadzenie
•
hostessy
•
projektowanie i druk materiałów
•
wysyłka zaproszeń i wydawnictw
•
wynajem ekspozytorów
•
dowóz uczestników
Obsługa szkoleń
CK WSFiZ oferuje 50 sal szkoleniowych o zróżnicowanej wielkości (40-100 m²)w których dzięki
elastycznej konfiguracji istnieje możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju szkoleń.
Standardowe wyposażenie:
•
projektory
•
tablice interaktywne
•
sprzęt audio-video
•
wi-fi
Obsługa szkoleń komputerowych
Współpraca z CK umożliwia także organizację i przeprowadzenie szerokiego zakresu szkoleń
informatycznych. Do dyspozycji naszych Gości mamy 6 sal komputerowych kompleksowo
wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
Organizacja eventów
WSFiZ w Ełku z uwagi na malownicze usytuowanie u brzegu Jeziora Ełckiego to idealne miejsce
na organizację imprez integracyjnych. Bezpośrednie sąsiedztwo mazurskiej natury gwarantuje
wypoczynek i niezapomniane wrażenia. Na życzenia naszych Gości, we współpracy z profesjonalnymi agencjami eventowymi, zaproponujemy wyjątkowy scenariusz imprezy firmowej.
Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
ul. Ciepła 40,
15-472 Białystok,
tel. 85 678-58-46,
fax. 85 678-59-08
www.wsfiz.edu.pl;
e-mail: [email protected]
54
54
Usługi Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. Zbudowanie takiej sieci to praca
kilkudziesięciu osób podążających za jasnym przesłaniem i ideą – „zmieniać przedsiębiorcze
oblicze naszego kraju, dać szansę młodym oraz kreować przedsiębiorczość jako narodową cechę
Polaków”. AIP zostały odznaczone przez Ministra Gospodarki za najlepszą inicjatywę promującą
przedsiębiorczość w Polsce.
Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym
kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku.
Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, dużego kapitału i znajomości zagadnień z dziedziny biznesu. Wystarczy dobry
pomysł. AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby firma funkcjonująca w ramach AIP mogła się dynamicznie rozwijać.
>> nauka/edukacja
Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na
najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono inkubatory, oferujące pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez sporządzanie umów, aż do udzielania porad prawnych.
AIP w Białymstoku jest jednym z 32 oddziałów działających na uczelniach wyższych w całej Polsce. Został on utworzony
w 2005 r. przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz w 2007 r. przy Wyższej Szkole Finansów
i Zarządzania w Białymstoku.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę
europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności zakładania
własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców i pozwala im
skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia.
Pośrednictwo zawodowe w ramach Biura Karier
Główne obszary działania Biura Karier to działania doradcze i szkoleniowe, poradnictwo indywidualne, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą, prezentacje firm na uczelni, targi pracy, pośrednictwo pracy, działania informacyjne, badania ankietowe studentów i losów zawodowych absolwentów.
Formy wsparcia oferowane przez Biuro Karier WSFiZ w Białymstoku dla studentów i absolwentów:
Poradnictwo indywidualne – prowadzone przez dyplomowanych doradców zawodowych w celu diagnozy potencjału
i określenia predyspozycji do pracy na określonym stanowisku oraz pomoc w planowaniu przyszłej kariery zawodowej.
Poradnictwo grupowe – organizowanie warsztatów i szkoleń umożliwiających rozwój umiejętności przydatnych zarówno w poszukiwaniu pracy, jaki i niezbędnych w miejscu pracy. Biuro Karier współpracuje z grupą
wielu doświadczonych trenerów z obszarów doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
Staże i praktyki studencie – pomoc w poszukiwaniu miejsc stażu/praktyki umożliwiających zdobycie doświadczenia zawodowego. Partnerami Biura Karier są przedsiębiorstwa odgrywające ważną rolę w regionie.
Dokumenty aplikacyjne – organizowanie warsztatów umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności
tworzenia CV i listu motywacyjnego a także weryfikacja i pomoc w ich doskonaleniu.
Rozmowa kwalifikacyjna – zapoznawanie z formami rekrutacji oraz pomoc w przygotowaniu się do procedur
selekcyjnych stosowanych przez pracodawców.
Zasoby informacyjne – udostępnianie informacji w zakresie możliwości rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy, studia podyplomowe, udział w konkursach i programach
aktywności zawodowej.
Pośrednictwo pracy – Biuro Karier funkcjonuje jako Agencja Zatrudnienia nr KRAZ 957, dysponuje bazą ofert
pracy oraz prowadzi bazę studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia.
Prezentacje firm na Uczelni, spotkania z pracodawcami i Targi Pracy.
Projekty – specjalne programy doradczo-zawodowe adresowane do studentów i absolwentów, w celu zwiększenia szansy na efektywne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.
Projekty – specjalne programy doradczo-zawodowe adresowane do studentów i absolwentów, w celu zwiększenia szansy na efektywne funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku pracy.
BIURO KARIER WSFiZ
w Białymstoku
ul. Ciepła 40,
15-472 Białystok,
tel. (085) 678 59 06
[email protected]
BIURO KARIER WSFiZ,
Filia w Ełku
ul. Grunwaldzka 1,
19-300 Ełk
tel. (087) 621 80 99
fax (087) 621 14 46
[email protected]
55
55
>> wywiad
Rozmowa z
Sebastianem
Rynkiewiczem,
z ekspertem Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu,
Dyrektorem ds. Doradztwa w firmie
Tomas Consulting
Teraźniejszość
i przyszłość
funduszy europejskich
56
Powoli zbliża się koniec okresu programowania budżetu Unii
Europejskiej na lata 2007-2013. Czy można już wysnuć pierwsze
wnioski i podsumowania?
Rzeczywiście w ramach bieżącego budżetu Unii Europejskiej według
danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakontraktowano już
65% środków, czyli podpisano umowę, a blisko 90% zostało rozdzielonych. Także można pokusić się o pierwsze analizy. W trakcie uruchomiania jest Krajowa Rezerwa Wykonania, która
jest przekazana do regionów, a także na priorytety, gdzie najbardziej efektywnie zostały wydatkowane środki. Władze wojewódzkie i MRR
obecnie negocjują z Komisją Europejską, które
kierunki rozwojowe powinny zostać wsparte.
Pomimo dużego zaawansowania kontraktacji unijnych środków,
pozostało jeszcze sporo możliwości aplikacyjnych. Podając konkretne
przykłady ciągle środki pozostają na poziomie niektórych działań
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, takie jak: Działanie
8.2 na rozwiązania internetowe typu B2B, Działanie 6.1 Paszport do
eksportu, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. Przed nami również
konkurs tegoroczne z Rozwoju Polski Wschodniej z Działania 1.3
Wspieranie innowacji. Również Regionalne Programy Operacyjne
mają swoje propozycje, chociażby w zakresie
Odnawialnych Źródeł Energii, jak w województwie podlaskim. Oddzielna pula pieniędzy
będzie gotowa do kontraktacji na przełomie
roku 2011/2012 z Krajowej Rezerwy Wykonania
i tu poszczególne Zarządy Województw
po konsultacjach społecznych i negocjacjach z Komisją Europejską zadecydują,
gdzie skierowane zostaną środki. Zgodnie
z zapowiedziami spora część środków trafi
do przedsiębiorców. Nie zapominajmy
również o środkach będących w dyspozycji
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Są
to programy, gdzie przedsiębiorcy muszą
ukierunkowywać się na obszar badań
i rozwoju, współpracy ze sferą nauki w ujęciu
krajowym, ale głównie międzynarodowym.
Wiele rzeczy można przewidzieć
na poziomie planowania projektu,
nad wieloma problemami można
zapanować w trakcie jego realizacji, ale niezbędna jest wiedza i
doświadczenie. Stąd szczególnie
teraz jest ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo.
Wyłania się obraz, że przedsiębiorcy w kolejnym
okresie programowania są grupą beneficjentów najlepiej wykorzystującą unijne środki.
W sektorze publicznym sporo komplikuje system
zamówień publicznych obowiązujący w naszym
kraju. Jako sztandarowy problem wysuwa się
fakt, że jedynym bądź kluczowym kryterium
wyboru oferty jest cena. Prowadzi to w skrajnych przypadkach do sytuacji, jaką mamy na
budowie autostrady A2. Wykonawcy w obliczu
kryzysu i chęcią przetrwania niejednokrotnie decydowali się, czy
decydują nadal, na realizację kontraktów poniżej kosztów. Później
może odbić się to czkawką i na poziomie gwarancji, ale i na poziomie
funkcjonalności oraz jakości wykonania poszczególnych inwestycji.
To jest niewątpliwe zagrożenie wydatkowania już zakontraktowanych
środków unijnych. Środki z budżetu 2007-2013 mogą być wydatkowane do roku 2015, więc nie jest wykluczone, że pojawi się jeszcze
dodatkowa pula pieniędzy z oszczędności poprzetargowych, realizacyjnych, a także inwestycji, od realizacji których po prostu beneficjenci
odstąpią. Wiele rzeczy można przewidzieć na poziomie planowania
projektu, nad wieloma problemami można zapanować w trakcie jego
realizacji, ale niezbędna jest wiedza i doświadczenie. Stąd szczególnie
teraz jest ogromne zapotrzebowanie na profesjonalne doradztwo.
Zwrócił Pan uwagę, że przedsiębiorcy dobrze sobie radzą z unijnymi
środkami. Na co mogą jeszcze liczyć w ramach tego budżetu i jakie
są największe zagrożenia?
W którym kierunku będzie rozwijało się wsparcie w kolejnym
budżecie unijnym. Czy możemy w dalszym ciągu liczyć na dalsze
wsparcie?
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uważa, że obecny budżet na lata
2007-13 jest bardziej infrastrukturalny, przyszły będzie w większej mierze
wspierał przedsiębiorczość. Kwota przeznaczona dla firm powinna
się zwiększyć. Pomimo zapowiedzi, że dotacje zostaną zastąpione
instrumentami zwrotnymi, wydaję się, że nasza gospodarka nie dojrzała
do tak radykalnych zmian i nie jest to jeszcze właściwym moment na
takie kroki. Na pewno niezwykle istotne będą konsultacje społecznego
i jakie rekomendacje wskażą środowiska biznesowe. Musimy pamiętać,
że mamy naprawdę istotny wpływ na to, w jaki sposób będziemy
wydatkować fundusze unijne. Oczywiście jest to proces partnerski
z instytucjami europejskimi, ale nie możemy zapominać, że współtworzymy ten system i jesteśmy ostatecznie jego beneficjentami.
Poznaj biznes z wielu perspektyw
• fundusze europejskie
• zarządzanie projektami
• analizy finansowe
• optymalizacja kosztów
[email protected], www.biznesklaster.pl
Do Klastra Instytucji Otoczenia
Biznesu dołączyły kolejne podmioty.
Z przyjemnością przedstawiamy
Państwu nowych członków naszego
powiązania gospodarczego.
STREB
58
1
Tomas Consulting T. Perkowski Sp.j. - konsulting
2
ECDS Polska Sp. z o.o.
- konsulting
3
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju - konsulting
4
Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO
- konsulting
5
Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST Sp. z o.o. - konsulting
6
STREB POLSKA Sp. z o.o. - konsulting
7
AZ Konsulting Sp. z o.o. - konsulting
8
KADR - reklama/IT
9
Klaster Informatyczny Firm Polski Wschodniej - reklama/IT
>> nowi w klastrze
>>konsulting/finanse
Początki działalności firmy Tomas Consulting T.Perkowski
Sp.j sięgają roku 2002, kiedy na terenie województwa podlaskiego rozpoczęto wdrażanie pierwszych programów Phare
skierowanych do przedsiębiorców. Założyciele spółki, dostrzegając, iż na rynku brak jest wyspecjalizowanych podmiotów
będących w stanie pomóc przeciętnej firmie przebrnąć przez
skomplikowaną procedurę utrudniającą dostęp do bezzwrotnych dotacji, podjęli wyzwanie odpowiedzenia na tę potrzebę.
Profesjonalizm i zaangażowanie zostały docenione.
Tomas Consulting
T. Perkowski Sp.j.
Zatrudnianie i współpraca z najlepszymi specjalistami, kooperacja z licznymi podmiotami – prywatnymi
i publicznymi – pozwoliły na rozwój potencjału firmy w stopniu pozwalającym uznać ją za największą
firmą doradczą w północno-wschodniej Polsce. Według rankingu opublikowanego przez czasopismo
„Fundusze Europejskie” firma, pod względem wysokości dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania,
zajęła 14 miejsce pośród 60 sklasyfikowanych firm doradczych w kraju oraz 11 miejsce pod względem ilości
projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
Obecnie podstawową działalnością firmy jest pozyskiwanie bezzwrotnych dotacji na rzecz klientów. W tym
zakresie oferowana jest kompleksowa obsługa począwszy od fazy koncepcyjnej, przez gromadzenie
dokumentów, złożenie aplikacji, nadzór nad realizacją projektu, przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji,
aż do czasu wypłaty środków na konto klienta. Jednocześnie, w celu dopasowania się do potrzeb klientów,
oferta firmy jest stale poszerzana. W chwili obecnej, oprócz obsługi związanej z pozyskiwaniem dotacji,
oferowane są również usługi związane z:
•
•
•
•
przeprowadzaniem procedury
zamówień publicznych
montażem finansowym (w tym
pozyskiwanie kredytów i pożyczek)
zarządzaniem projektami
(w tym nadzór inwestorski)
opracowaniem i wdrażaniem
systemów zarządzania jakością
•
•
•
•
•
•
opracowywaniem audytów energetycznych
realizacją szkoleń
doradztwem prawnym
doradztwem podatkowym
doradztwem personalnym
inne – w zależności od
indywidualnych potrzeb klienta.
W ramach swojej działalności Tomas Consulting pełni funkcje: Menadżera Projektu przy Budowie
Stadionu Miejskiego w Białymstoku, Menadżera Projektu przy przebudowie i modernizacji Szpitala
Zakaźnego w Białymstoku, nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i modernizacji Państwowej Szkoły
Muzycznej w Suwałkach, nadzoru inwestorskiego przy budowie Sali Koncertowo-Teatralnej w Suwałkach.
Profesjonalizm, skuteczność, kompleksowość, komfort obsługi, uczciwość, poczucie wzajemnego zaufania
– to cechy, którymi kierujemy się w codziennej pracy z klientem.
O skuteczności firmy świadczy niewątpliwie fakt
nawiązania współpracy z blisko 500 podmiotami. Wśród klientów firmy znajduje się:
•
ponad 360 przedsiębiorstw
•
ponad 120 instytucji, organizacji i jednostek
samorządu terytorialnego (w tym szpitale,
służby ratownicze, urzędy, kościoły i inne).
Doradzamy w realizacji przedsięwzięć, których
łączna wartość przekroczyła 1 000 000 000,00 PLN.
Nasze atuty
•
•
•
•
•
•
•
Profesjonalizm – zatrudniamy i współpracujemy
z najlepszymi specjalistami
Skuteczność – potwierdzona wysokimi
pozycjami w rankingach krajowych
Kompleksowość – oferujemy szeroki wachlarz
usług doradczych i szkoleniowych
Komfort obsługi – każdy klient
jest dla nas priorytetowy
Uczciwość – jasno określamy warunki współpracy
Poczucie wzajemnego zaufania –
podstawa efektywnej współpracy
Partnerstwo – wspólnie wyznaczamy
cele i je realizujemy
Firma Tomas Consulitng jest liderem w branży doradczej w regionie północno-wschodniej Polski, jednak jej
ambicje sięgają dalej zarówno na rynki ogólnopolskie, jak i zagraniczne. Oba te kierunki rozwoju eksplorujemy, natomiast czeka na nas jeszcze wiele wyzwań
w tych obszarach. Tendencje konsolidacyjne na rynku
są nieuchronne. Decyzję o wstąpieniu do BiznesKlastra
podjęliśmy ze względu na chęć umocnienia naszej
pozycji na rynku głównie na poziomie promocji i marketingu, ale jest to również interesujące forum wymiany
myśli czy rozwiązań biznesowych. Od dziewięciu lat
pracujemy z naszymi klientami na poziomie partnerstwa biznesowego, te same zasady chcemy wdrażać
w ramach BiznesKlastra.
Tomasz Perkowski
Dyrektor Generalny Tomas Consulting
Centrum Promocji
Innowacji i Rozwoju
Al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok
Tel. +48 85 652 55 10;
+48 85 652 54 17;
+48 85 652 55 73
Fax +48 85 652 54 40
www.tomasconsulting.com
[email protected]
59
>>konsulting/finanse
ECDS Polska Sp. z o.o.
Firma ECDS Polska działa z myślą o świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych i szkoleniowych
jednostkom samorządu terytorialnego, ich jednostkom budżetowym, organizacjom, instytucjom oraz
przedsiębiorstwom. Główne obszary naszej działalności to:
•
•
•
•
•
Celem ECDS Polska jest pomaganie organizacjom i przedsiębiorstwom w podnoszeniu konkurencyjności oraz skuteczności działania w oparciu o inwestycje w ich najcenniejszy kapitał – pracowników.
Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń zamkniętych dostosowanych do potrzeb Klienta,
szkoleń otwartych, szkoleń dofinansowanych ze środków UE oraz imprez integracyjnych. Szkolenia te są
skierowane do osób nastawionych na rozwój własnych umiejętności, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także do przedsiębiorców, którzy poprzez rozwój zawodowy pracowników pragną
budować przewagę konkurencyjną firmy.
Nie ukrywam, że oczekiwałem na powstanie takiego
Klastra. W członkostwie w Klastrze Instytucji Otoczenia
Biznesu widzę wiele szans i różne możliwości współpracy. W klastrach drzemie bardzo duży potencjał kooperacyjny, w zakresie wymiany doświadczeń, wspólnych działań i projektów. Poszczególne
firmy specjalizują się w różnych działaniach, a zatem
połączenie ich potencjałów i doświadczeń zwiększa
szansę pozyskiwania zleceń z przetargów, prowadzenia
ciekawych projektów, tworzenia bardziej kompleksowej oferty rynkowej. Oczywiście, firmy na co dzień
konkurują ze sobą, ale pojawia się mnóstwo okoliczności, w których połączenie sił jest możliwe, a często
nawet wskazane. Konkurencja jest oczywista i nigdy
nie zostanie wykluczona, jednak umiejętność współpracy i posiadanie sprawdzonych partnerów zawsze
stwarza większe możliwości biznesowe. Dlatego
cieszę się, że ECDS Polska należy do Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu. ECDS ma swój dorobek i doświadczenie w wielu dziedzinach, posiadamy silne zaplecze
specjalistów, prowadzimy projekty w ramach POKL
oraz doradztwo dla biznesu i JST. Mamy wiele do zaoferowania dla firm chcących razem tworzyć wspólne
projekty i realizować nowe pomysły.
Mirosław Kamiński
Prezes ECDS Polska Sp. z o.o.
60
Pomoc w procesie ubiegania się o dotacje unijne na projekty
inwestycyjne i szkoleniowe. W jej zakres wchodzi m.in.:
wstępna weryfikacja projektu przedsięwzięcia, dopasowanie projektu do
wymagań wybranego programu, ocena szans otrzymania dotacji,
pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania
(wniosek, studium wykonalności, biznes plan i pozostałe dokumenty),
rozliczenie dotacji, sporządzanie wniosków o płatność, przygotowywanie dokumentów
sprawozdawczych, monitoring i ewaluacja osiągniętych rezultatów.
Doskonalenie kadr.
Zespół ECDS Polska składa się z wykwalifikowanych pracowników i stale poszerzającej się kadry,
wywodzącej się z uczelni wyższych, a także instytucji badawczych.
Misją ECDS Polska jest dostarczanie rozwiązań poprzez wykorzystanie potencjału intelektualnego
pojedynczych jednostek, jak i całych organizacji, niezbędnego do realizacji założeń strategicznych firmy
oraz zwiększania jej konkurencyjności na rynku. ECDS Polska cechuje profesjonalizm działania, elastyczność rozwiązań, jakość oferowanych szkoleń.
ECDS
Nasze atuty:
•
Profesjonalizm działania
•
Elastyczność rozwiązań
•
Wysoka jakość oferowanych szkoleń
•
Rzetelność i terminowość
ul. Św. Rocha 5, lok 208
15-879 Białystok
Tel. (85) 744 39 35
Fax (85) 742 20 05
www.ecds.pl
e-mail: [email protected]
>>konsulting/finanse
>> nowi w klastrze
Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
Centrum Promocji Podlasia (CPP) zostało zarejestrowane w Białymstoku w 2005 r. W tym roku stowarzyszenie
zmieniło nazwę na Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (CPIiR). Założyciele, dostrzegając atuty i potencjał
regionu północno-wschodniej Polski oraz chcąc wspierać jego rozwój, postanowili stworzyć fundament dla
dynamicznego rozwoju regionalnego. Głównym zadaniem, jakie stawia sobie CPIiR jest podniesienie konkurencyjności regionu poprzez promowanie jego potencjału. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami, a jego siedziba mieści się w Białymstoku. CPIiR może tworzyć, w miarę
potrzeby, jednostki terenowe według zasad określonych w Statucie oraz zatrudniać pracowników. Cele statutowe Stowarzyszenia to między innymi:
•
Wsparcie rozwoju gospodarki lokalnej;
•
Promocja współpracy środowisk naukowych z przemysłem na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu;
•
Promocja wymiany wiedzy i technologii;
•
Promocja instrumentów wsparcia krajowego oraz Unii Europejskiej w zakresie rozwoju regionalnego;
•
Wyrównywanie szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi;
•
Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
•
Budowa społeczeństwa informacyjnego;
•
Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
•
Promocja Podlasia w innych regionach (w kraju i za granicą)
i działalność na rzecz współpracy transgranicznej.
Dzięki posiadaniu szerokiego zakresu celów oraz realizacji przedsięwzięć z nimi związanych, Stowarzyszenie
w ciągu niemal 6-letniej historii działalności zdobyło doświadczenie w wielu różnego rodzaju przedsięwzięciach skierowanych do zróżnicowanej gamy odbiorców, takich jak: przedsiębiorcy, pracownicy administracji
publicznej, młodzież szkolna i akademicka, osoby bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia. Stowarzyszenie
realizowało również szereg programów transgranicznych, angażując podmioty otoczenia biznesu z Polski
i zagranicy (Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Federacja Rosyjska, Niemcy, Szwecja i inne kraje europejskie).
Nasze atuty
• Doświadczenie - wieloletnia praktyka we wdrażaniu różnego
rodzaju projektów krajowych i międzynarodowych
• Profesjonalizm - współpraca z kompetentnymi
trenerami, wykonawcami i pracownikami
• Otwartość - współpraca z przedsiębiorstwami,
podmiotami prywatnymi i publicznymi
Najważniejszymi inicjatywami były: „Kobieta w Biznesie” (2007 r.), „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich”(2009 r.), „Współpraca
sfery nauki i biznesu szansą na dynamiczny rozwój regionu”( 2009-2010 r.), „Edukacja dzieci niepełnosprawnych przez sztukę – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z obszarów wiejskich”(2010 r.),
„Efektywna nauka szansą na uzupełnienie deficytu wiedzy maturzystów z powiatu białostockiego”(2010 r.),
„E-kooperacja – Innowacyjne klastry” (2010 r.).
W chwili obecnej realizowane są projekty: „Hotelarstwo – doskonalenie nauczycieli zawodu”, „Dobra inwestycja
– wzrost kompetencji pracowników firmy Barter S.A.”, „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy”, „Przedsiębiorcza młodzież – spółdzielnie uczniowskie”, „Nowoczesne technologie - program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach branży metalowej”,
„Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej – budowanie dobra wspólnego”.
CPIiR poprzez promocję regionu i jego mieszkańców, dąży do zwiększenia szansy Podlasia na dynamiczny
i zrównoważony rozwój, a podejmowane przez stowarzyszenie działania zmierzają do wykreślenia
województwa podlaskiego z grona najsłabiej rozwiniętych obszarów Unii Europejskiej.
Władze stowarzyszenia na ostatnim spotkaniu
przyjęły uchwałę o zmianie nazwy Centrum Promocji
Podlasia na Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.
Decyzja ta wynikała z faktu, że działalność stowarzyszenia rozszerza się zarówno na terenie Polski,
jak i zagranicą. Inicjatywy podejmowane przez
BiznesKlaster są komplementarne do założeń statutowych Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.
W ramach Klastra niewątpliwie możemy jeszcze
skuteczniej realizować założenia budowania efektywnego partnerstwa międzysektorowego pomiędzy
biznesem, sferą publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz realizować kolejne innowacyjne projekty.
Sebastian Rynkiewicz
Prezes Zarządu Centrum Promocji Podlasia
Centrum Promocji
Innowacji i Rozwoju
al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 39A
15-111 Białystok
Tel. +48 85 651 41 46
Fax +48 85 651 41 48
www.cpp.bialystok.pl
[email protected]
61
>>konsulting/finanse
Regionalne Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Piast jest młodą spółką, która rozpoczęła działalność
w roku bieżącym. Pomimo krótkiej historii swego
istnienia, nawiązała współpracę z wieloma podmiotami w zakresie kompleksowej obsługi finansowo-podatkowej. Celem spółki jest zapewnienie przedsiębiorcom i innym podmiotom kompleksowych usług
niezbędnych do prowadzenia działalności. Istotne
jest, by w jednym miejscu kadra zarządzająca obsługiwanych podmiotów uzyskała pełną informację
dotyczącą prowadzonej działalności. Dotyczy to
zarówno obszarów rachunkowości, podatków, jak
i prawa, w szczególności prawa pracy i innych. W
miarę potrzeb i oczekiwań naszych klientów spółka
będzie rozwijała swoją ofertę. Z niezmiernym zainteresowaniem skorzystaliśmy z zaproszenia przyłączenia się do inicjatywy Klastra Instytucji Otoczenia
Biznesu. Uważam, że to słuszna inicjatywa, potrzebna
na rynku. W naszej ocenie współpraca z przedsiębiorcami w ramach Klastra umożliwi pełniejsze rozpoznanie ich potrzeb i pozwoli na dostosowanie od
nich naszych usług. Naszą misją jest minimalizacja
ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w
obszarach finansowo-prawnych.
Beata Kropiewnicka
Prezes Zarządu RCWP Piast
Regionalne
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
Jurowiecka 56
15-101 Białystok
Tel./Fax +48 85 662 34 72
www.rcwp.pl
[email protected]
62
Regionalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości PIAST jest nowopowstałą Spółką oferującą
szeroką ofertę usług z zakres kompleksowej obsługi firm, obejmującej w szczególności rachunkowość, obsługę prawną i podatkową. Proponujemy indywidualne rozwiązania, zapewniające
przejrzystość i szybki dostęp do informacji finansowo-ekonomicznych obsługiwanych firm.
Wspomagamy zarządzanie zasobami ludzkimi i projektowanie rozwoju zawodowego pracowników w celu zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału ludzkiego w firmie.
RCWP PIAST wspomaga podmioty w pozyskiwaniu i właściwym wykorzystaniu zewnętrznych
źródeł finansowania przeznaczonych na działania rozwojowe i inwestycyjne. Na indywidualne
zlecenia przygotowujemy, wdrażamy i prowadzimy działania restrukturyzacyjne.
Proponujemy outsourcing usług biurowych skierowany przede wszystkim do małych przedsiębiorców oraz firm nie posiadających biura. Zajmujemy się organizacją spotkań biznesowych.
Spółka nawiązała współpracę z wieloma specjalistami z zakresu prawa, finansów i podatków, jak
również wielu innych obszarów działalności każdego podmiotu, np. obszarów IT. Ich doświadczenie, wiedza i potencjał wspólnie ze specjalistami spółki Piast zapewnią świadczenie usług
w pełni profesjonalnych, na najwyższym poziomie merytorycznym, bazujących na wzajemnym
zaufaniu i lojalności.
Nasze atuty
•
Najwyższa jakość świadczonych usług
•
Pełen profesjonalizm
•
Zaufanie
•
Bieżąca współpraca z doświadczonymi
specjalistami różnych dziedzinach związanych
z prowadzoną działalnością
>>konsulting/finanse
>> nowi w klastrze
STREB
STREB POLSKA Sp. z o.o.
M
isją firmy STREB POLSKA Sp. z o.o. jest świadczenie wysokiej jakości usług w zakresie
wynajmu i zarządzania nieruchomościami oraz dedykowanych rozwiązań informatycznych. W swojej działalności Spółka szczególny nacisk kładzie na budowanie wizerunku
pewnego i profesjonalnego partnera w biznesie, świadczenie usług na najwyższym poziomie,
satysfakcję Klientów, których zaufanie i docenienie jest dla firmy STREB najwyższą wartością.
Do mocnych stron firmy należy zaliczyć: wysoką kulturę obsługi, znajomość regionalnego
rynku, w tym zwłaszcza potrzeb i oczekiwań Klientów, wykwalifikowany personel kompetentnie
i rzetelnie realizujący powierzone mu zadania. Do podstawowego zakresu działalności Spółki
STREB należy wynajem i zarządzanie nieruchomościami i ruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi. Firma świadczy ponadto usługi w zakresie obsługi biurowej, w swojej ofercie posiada
również zaawansowane rozwiązania informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom (wielkoformatowe panele informacyjne, rozwiązania w zakresie Signage).
STREB POLSKA Sp. z o.o. planuje w najbliższych latach rozwinąć dotychczas prowadzoną działalność usługową, głównie w zakresie zarządzania nieruchomościami, poprzez zawarcie stosownych
umów z właścicielami obiektów oraz wynajem ruchomości własnych i dzierżawionych. Spółka
zamierza też poszerzyć działalność w zakresie obsługi biurowej, administracyjnej i innych usług.
Nasze atuty
•
Najwyższa jakość świadczonych usług
•
Pełen profesjonalizm
•
Zaufanie
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to organizacja,
która pomaga przedsiębiorcom w pozyskiwaniu
finansowania, zarządzaniu, opracowywaniu strategii
rozwoju, czyli wszystkich tych obszarach, które są
istotne dla działalności każdego przedsiębiorstwa.
Dla niewielkiej firmy, takiej jak STREB POLSKA, tego
rodzaju wsparcie jest niezwykle cenne. Liczymy, że
dzięki współpracy w ramach BiznesKlastra poszerzymy
swoje kontakty biznesowe, wzmocnimy własną markę
i obecność na rynku. Jednocześnie jednak wierzę, że
jesteśmy w stanie wnieść do Klastra wartość dodaną
w postaci naszego profesjonalizmu i zaangażowania.
Istotą klasteringu jest wszak wymiana doświadczeń,
dzielenie się pomysłami, by wspólnie lepiej i efektywniej je realizować. Sądzę, że w tak rozwiniętej i interesującej strukturze, jaką już teraz jest BiznesKlaster,
będzie to możliwe.
Ireneusz Kozłowski
Prezes Zarządu STREB POLSKA Sp. z o.o.
63
>>konsulting/finanse
Polskie Centrum Edukacji
i Analiz ORDO
S
półka powstała w 1999 r., od początku swojego istnienia oferując szeroki wachlarz
szkoleń i kursów z zakresu edukacji ekonomicznej, prawnej i zarządzania, projektowanych z uwzględnieniem aktualnych wymagań rynku pracy oraz indywidualnych potrzeb
Klienta. PCEiA ORDO specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych związanych z udzielaniem
pomocy Klientom aplikującym o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Firma zapewnia efektywną pomoc w poszukiwaniu odpowiednich źródeł finansowania, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów oraz sprawowaniu pełnego nadzoru nad przebiegiem
realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Usługi oferowane przez PCEiA ORDO stoją na najwyższym poziomie dzięki dużemu potencjałowi, kreatywności firmy, co jest jej najważniejszym atutem. PCEiA ORDO kieruje swoją ofertę
do kadry zarządzającej i pracowników ochrony zdrowia. Naszą misją jest stworzenie profesjonalnego ośrodka edukacyjnego, kształcącego w różnej formie menadżerów ochrony zdrowia.
Realizujemy swoje działania w myśl hasła „Czas Nieograniczonej Wiedzy”
Nasze atuty
Z przyjemnością skorzystaliśmy z zaproszenia do
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Dostrzegamy w
tej inicjatywie olbrzymi potencjał – BiznesKlaster z
jednej strony podnosi prestiż firmy, która uczestniczy
w takim powiązaniu gospodarczym, ułatwia dostęp
do informacji, pozwala skorzystać z efektu synergii,
a z drugiej powoduje wzrost możliwości współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami. Na tym ostatnim aspekcie zależy nam
szczególnie. W ramach tej współpracy kluczowe dla
rozwoju każdej firmy wydaje się zaufanie pomiędzy
przedsiębiorcami, które niewątpliwie charakteryzuje
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu.
Robert Kropiewnicki
Prezes Zarządu Polskiego Centrum
Edukacji i Analiz ORDO
64
•
Kreatywność
•
Doświadczenie
•
Elastyczność
•
Profesjonalizm
Regionalne
Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
Jurowiecka 56
15-101 Białystok
Tel./Fax +48 85 662 34 72
www.rcwp.pl
[email protected]
>> IT/reklama
>> nowi w klastrze
AZ Konsulting Sp. z o.o.
F
irma AZ Konsulting powstała w 2009 r. Z roku na rok wprowadzamy coraz to wyższy
poziom naszych usług. Oferujemy coraz to lepsze i technologicznie najnowsze rozwiązania. Chcemy sprostać oczekiwaniom bardziej wymagających klientów. Zgodnie z naszym
przesłaniem „Doradztwo, Kreacja, Produkcja” udało nam się zrealizować na potrzeby największego w Polsce operatora sieci GSM serię interaktywnych reklam do wykorzystania na wielkoformatowych interaktywnych ekranach projekcyjnych. Zajmujemy się wspieraniem klientów,
którzy chcą się rozwijać, osiągać sukcesy i budować swoją wartość za pomocą nowych technologii informatycznych. Skupiamy się na tym, jak najlepiej wykorzystać najnowsze technologie
firmy w celu rozwiązania problemów Klienta. Sukces zawdzięczamy kreatywności i ciężkiej pracy
naszego personelu.
Wykorzystujemy nowe możliwości, jakie niesie za sobą Internet oraz rozwiązania firm Microsoft, Google
i innych z branży IT. Chcemy stworzyć firmę, z której bylibyśmy dumni i mielibyśmy pewność, że będziemy
to robić razem w naszym zespole. Nawiązaliśmy współpracę z BiznesKlastrem, ponieważ dostrzegamy
w tej inicjatywie duży potencjał kooperacji i współpracy, wspólna komunikacja z innymi firmami pomoże
w udoskonaleniu naszej oferty, umożliwi realizację interesujących przedsięwzięć. Dzięki uczestnictwu
w Klastrze możemy dzielić się z innymi zdobytym doświadczeniem i efektywniej realizować nasze projekty.
Działając wspólnie stworzymy silną grupę, w której możemy na siebie liczyć.
Zdzisław Piątek
Właściciel AZ Konsulting
Nasze atuty
•
Kompleksowe doradztwo
AZ Konsulting
•
Kompleksowa produkcja contentu
•
Profesjonalizm
ul. Białostocka 50
16-010 Wasilków k/Białegostoku
•
Kreacja
Tel. +48 85 733 66 19 Fax +48 85 733 66 17
www.azkonsulting.com
e-mail: [email protected]
65
ponadczasowa reklama
>> IT/reklama
Firma KADR powstała w Białymstoku w 1997 r. Założycielami i właścicielami firmy
są Marcin Horba i Tomasz Łaski. Podstawowa działalność firmy to kompleksowa
obsługa instytucji państwowych, agencji reklamowych i przedsiębiorstw. KADR
tworzy wizerunek współpracujących z nim firm przy pomocy nośników reklamy
zewnętrznej. W naszej ofercie znajduje się 350 różnego rodzaju powierzchni
reklamowych w największych miastach województwa podlaskiego.
Nasze atuty
•
•
•
•
Głównym powodem przystąpienia firmy KADR do
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu jest chęć nawiązania
nowych, inspirujących kontaktów z innymi przedsiębiorcami, wzmocnienia marki naszej firmy, ukazania jej jako
rzetelnego partnera biznesowego. Udział w tej inicjatywie
jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem i promocją firmy.
Liczymy, że wniesiemy do BiznesKlastra wiele cennych
doświadczeń, naszą wiedzę i profesjonalizm, ale jednocześnie będziemy mogli poznać inne nowatorskie rozwiązania
w różnych obszarach funkcjonowania na rynku. Jestem
pewien, że taka współpraca wielu podmiotów gospodarczych przyniesie korzyści nie tylko dla nich, ale także
całego rynku w postaci podniesienia jakości usług biznesowych, standardów obsługi, wprowadzania innowacyjnych
rozwiązań. Dzięki obecności firmy KADR w BiznesKlastrze
niewątpliwie zyskamy także wiele nowych i cennych
kontaktów biznesowych.
Marcin Horba
właściciel firmy KADR
66
66
Dbałość o satysfakcję Klienta
Profesjonalizm wykonywanych zamówień
Szybkość i terminowość działania
Innowacyjność i kreatywność
KADR specjalizuje się głównie w ekspozycji billboardów, nośników typu citylight i plakatowaniu tablic
w formacie BB i SO. Firma przeprowadza lub koordynuje akcje na przyczepach typu MOBIL. Ponadto,
wykonujemy konstrukcje reklamowe i zapewniamy ich montaż. Na zlecenie Klienta nadzorujemy kampanie reklamowe na terenie całego kraju.
KADR, dzięki współpracy z firmami z branży reklamowej, kontroluje obecnie ok. 65% rynku reklamy
zewnętrznej w Białymstoku i okolicach.
Oprócz działalności stricte outdoorowej, firma KADR
doskonale sprawdziła się jako zleceniobiorca przy
projektowaniu stron internetowych. W poszukiwaniu
dodatkowych rozwiązań, które mogą być realnym
wsparciem reklamowym dla naszych Klientów, realizujemy również zamówienia na gadżety reklamowe.
W swojej ofercie posiadamy m.in. długopisy, kubki,
filiżanki, torby, plecaki i odzież reklamową.
Naszym Klientom służymy fachowym doradztwem,
oferujemy profesjonalną realizację w zakresie projektowania i druku wszystkich materiałów reklamowych. Wieloletnie doświadczenie w branży reklamowej pozwala nam realizować najbardziej nietypowe i skomplikowane zlecenia.
Atutem KADRU jest rzetelność w kontaktach
z Klientami, terminowość realizacji i kompleksowa
obsługa. Firma szczyci się solidną grupą pracowników wyspecjalizowanych w dziedzinie szeroko
pojętego marketingu i reklamy. To zespół ludzi,
którzy swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem
zapewniają prawidłowy przebieg każdego powierzonego im zlecenia.
Korzystając z możliwości, jakie stwarza dzisiejszy
rynek i nowoczesne technologie, firma na bieżąco
unowocześnia swój park maszynowy. Dzięki temu
możemy oferować naszym Klientom doskonałej
jakości produkt końcowy w atrakcyjnej cenie.
KADR
ul. Gen. Maczka 89
15-681 Białystok
Tel. +48 85 811 21 18
Fax +48 85 663 27 68
www.globart.com.pl
[email protected]
Klaster Informatyczny
Firm Polski Wschodniej
Nasze atuty
• Wieloletnie doświadczenie
• Bogate zaplecze naukowo-technologiczne
• Duży potencjał ekonomiczny
Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka realizuje od 1 stycznia 2010 r. projekt stworzenia
i rozwoju Klastra Informatycznego Firm Polski Wschodniej. Realizacja projektu odbywa się
w ramach osi priorytetowej I PO RPW Nowoczesna Gospodarka; Działanie 1.4. Promocja i współpraca; Komponent: współpraca; Obszar: tworzenie i rozwój klastrów.
Dla osiągnięcia celu ogólnego planuje się m.in. w ciągu 4 lat następujące działania:
•
konsolidację w ramach klastra informatycznego ok. 30 firm z terenu wszystkich województw
objętych PO RPW, w szczególności firm innowacyjnych; zawarcie umów o współpracy z co
najmniej 3 uczelniami wyższymi oraz co najmniej 3 instytucjami, których zadaniem jest
wspieranie przedsiębiorczości;
•
dokonanie co najmniej 3 zleceń na rzecz placówek naukowych, w formie opracowania
specjalistycznych ekspertyz i analiz branżowych;
•
opracowanie dla potrzeb zrzeszonych firm, przy udziale szkół wyższych i instytucji
otoczenia biznesu, analiz rynku, ocen i strategii rozwoju, ekspertyz branżowych służących podnoszeniu konkurencyjności i wdrażaniu innowacji produktowych i procesowych
(planuje się sporządzenie co najmniej 5 opracowań do 2013 r.);
•
realizowanie działań koncepcyjnych i wdrożeniowych dla wytworzenia innowacyjnej oferty
klastra – poszerzenia oferty firm objętych projektem o co najmniej 4 nowe produkty lub
innowacje procesowe do 2013 r.;
•
działania promocyjne (opracowanie systemu identyfikacji wizualnej, wydawanie materiałów
promocyjnych, organizowanie spotkań dla potencjalnych klientów prezentujących możliwości klastra, organizowanie konferencji dla obecnych i potencjalnych członków klastra,
opracowanie rozbudowanego serwisu www).
Cele realizowanego przez nas projektu są w wielu
miejscach zbieżne z celami Klastra Instytucji Otoczenia
Biznesu. Wymieć tu mogę choćby kilka najważniejszych: zbudowanie stałej platformy kooperacji międzyregionalnej (zbudowanie form prawnych i instytucjonalnych współdziałania) pomiędzy firmami w celu
wytworzenia długotrwałych powiązań ekonomicznych
i społecznych; poprawa warunków dla prowadzenia
działalności gospodarczej – rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, poprawy jakości produktowej
i procesowej firm; wykreowanie marki produktu Polski
Wschodniej; przezwyciężenie stereotypu uciążliwości
współpracy z firmami usytuowanymi na obszarach
peryferyjnych, ich mniejszej jakoby kompetencyjności.
Nawiązanie współpracy pomiędzy naszymi organizacjami pozwoli nam wymieniać się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą.
>> IT/reklama
>> nowi w klastrze
Wojciech Materna
Prezes Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka,
Koordynator Klastra Informatycznego
Firm Polski Wschodniej
Klaster Informatyczny
Firm Polski Wschodniej
ul. Sucharskiego 2
35-959 Rzeszów
Tel. 602 620 841
Fax +48 17 856 39 98
www.informatykapodkarpacka.pl
www.klasterit.pl
[email protected]
[email protected]
67
67
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest pomysłodawcą i inicjatorem
pierwszego w regionie klastra budowlanego.
W globalnej gospodarce coraz większego znaczenia nabiera kooperacja
wielu firm, wykorzystująca efekt synergii i sprzyjająca innowacyjności.
Celem nowej inicjatywy – Wschodniego Klastra Budowlanego – jest
zbudowanie mechanizmów umożliwiających przedsiębiorcom uzyskanie
dostępu do wiedzy, transfer i wdrażanie najnowszych osiągnięć
technologicznych, obniżanie kosztów działalności bieżącej, podnoszenie
kompetencji pracowników, a w konsekwencji osiągnięcie stałego,
ponadprzeciętnego wzrostu konkurencyjności podmiotów klastrowych.
Wschodni Klaster Budowlany
fundamentem sukcesu
Branża budowlana rozwija się dynamicznie.
To między innymi efekt inwestycji związanych z przygotowaniami do Euro 2012. Szacuje
się, że w tym roku sektor budowlany urośnie
o ponad 3 proc., ale skorzystają na tym przede
wszystkim duże przedsiębiorstwa. Mniejsze
– których jest najwięcej w województwie
podlaskim – mogą mieć problemy z utrzymaniem się na rynku, dlatego szansą dla nich
jest wspólne poszukiwanie zleceń i obniżanie
kosztów. Wschodni Klaster Budowlany ma im
to umożliwić.
Tomasz Kozłowski
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Doradczego i Konsultingowego
Inicjator Wschodniego Klastra Budowlanego
Budownictwo to branża bardzo konkurencyjna, ale nawet
tutaj istnieje szerokie pole do współpracy. Analiza potencjału
podmiotów zainteresowanych utworzeniem Wschodniego
Klastra Budowlanego w makroregionie Polski Wschodniej
przeprowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze
i Konsultingowe wskazuje, iż większość podmiotów ocenia
sektor budowlany jako branżę o średnim stopniu rozwoju,
lecz z dużymi perspektywami. Około 62% badanych firm
zainteresowanych przystąpieniem do Klastra planuje
w najbliższym czasie rozszerzenie profilu działalności
i poszerzenie oferty produktów bądź usług. Tyle samo
zamierza zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych
dwóch lat, a 38% zakłada wejście do nowych segmentów
rynku. Wszystkie firmy przystępujące do Wschodniego
Klastra Budowlanego należą do sektora MŚP, a bez stałej
współpracy w Klastrze ich konkurencyjność i innowacyjność
oraz pozycja rynkowa mogą ulec znacznemu obniżeniu.
Wyraźnie widać, że największym problemem większości firm
budowlanych z makroregionu Polski Wschodniej jest fakt,
że są ona za małe, by w pojedynkę skutecznie rywalizować
o intratne zlecenia, wprowadzać innowacje, dynamicznie się
rozwijać. Dlatego sami przedsiębiorcy widzą sens stworzenia
sieci współpracy w postaci klastra, a to jest najważniejsze.
Wschodni Klaster Budowalny tworzą firmy
budowlane, stolarskie, świadczące usługi instalacyjne, kowalskie, ubezpieczeniowe, konsultingowe, a także jednostki naukowe: Uniwersytet
w Białymstoku, Politechnika Białostocka,
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku. Dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym, przedsiębiorstwa klastrowe
zyskają dostęp do ekspertów w określonych
dziedzinach, a naukowcy będą mogli wdrażać
wyniki swoich prac badawczych w praktyce
gospodarczej. Inny obszar współpracy
w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego
to doskonalenie i rozwijanie oferty zrzeszonych podmiotów, tworzenie i wprowadzanie
innowacyjnych rozwiązań w szerokim zakresie
poczynając od kwestii techniczno-technologicznych, poprzez procesy biznesowe (np.
systemy dystrybucyjne, obsługa księgowo-finansowa, itp.), a na kapitale intelektualnym
kończąc (np. rozwój zawodowy pracowników).
Nasza inicjatywa spotkała się z dużym
zainteresowaniem przedsiębiorców, co
potwierdza, iż w branży budowlanej współpraca wielu podmiotów jest nie tylko
możliwa, ale przede wszystkim oczekiwana.
Przedsiębiorstwa działające we Wschodnim
Klastrze Budowlanym mogą osiągnąć znaczne
korzyści w zakresie rozwoju innowacyjnego. Większy potencjał wspólny, wykorzystanie efektu synergii i skali pozwalają realizować w ramach Klastra szereg przedsięwzięć,
którym żaden z podmiotów nie mógłby
sprostać samodzielnie.
Wschodni Klaster Budowlany to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
możliwość nawiązywania współpracy z innymi konkurencyjnymi przedsiębiorstwami
prowadzenie wspólnych prac badawczych
wprowadzanie nowych produktów/usług na rynek
komercjalizacja wyników prac naukowo-badawczych
lepsza promocja produktów/usług
dostęp do usług doradczych, informatycznych, szkoleniowych
zwiększona wiarygodność zrzeszonych przedsiębiorstw
integracja środowiska przedsiębiorstw z branży budowlanej
reprezentowanie interesów gospodarczych branży budowlanej
przed organami administracji publicznej
Członkowie Wschodniego Klastra Budowlanego
Adres
Działalność
>> opinie
Nazwa
Usługi budowlane
Rogowski
Development Sp. z o.o.
ul. Legionowa 28/202
15-281 Białystok
www.rogowskidevelopment.pl
usługi budowlane
BUDREM PODLASIE Sp. z o.o.
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
usługi ogólnobudowlane
P.W. Rawbud Sp. z o.o.
ul. Warszawska 9
15-062 Białystok
www.rawbud.bia.pl
usługi budowlane
REM-BUD I. Butkiewicz i wspólnicy Sp. j.
ul. Sejneńska 57
16-400 Suwałki
usługi budowlane
Klaster Mazurskie Okna
ul. Zientary-Malewskiej 65
10-310 Olsztyn
www.mazurskieokna.pl
usługi budowlane, projektowe i wykonawstwo
Elrem Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 4
15-103 Białystok
www.elrem.pl
usługi remontowe instalacji
urządzeń elektroenergetycznych
BCMB Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Popiełuszki 115
15-657 Białystok
www.bcmb.com.pl
dystrybucja materiałów
budowlanych i sanitarnych
ATIS DOM W. Jurczuk
ul. Kraszewskiego 15/2
15-025 Białystok
usługi ogólnobudowlane
Prymus Plus J. J. Buczko
ul. Zgoda 11 D
15-160 Białystok
www.prymusplus.pl
usługi budowlane: budowa
i sprzedaż mieszkań, wykonawstwo
pokryć dachowych, wykonawstwo
tarasów zielnych
Drewmet W. Niedbała
ul. Wypoczynkowa 20
15-524 Grabówka
usługi ślusarskie i stolarskie
MSG Granit
ul. Kol. Zabłudów Miasto 5/5
16-060 Zabłudów
www.granit-bialystok.pl
usługi kamieniarskie
Canada System S.L
ul. Staffa 18
18-400 Łomża
www.pl.canadasystem.eu
usługi architektoniczne
Arh+ A. Rydzewski
ul. Zachodnia 14a/47
15-345 Białystok
usługi architektoniczne
Przedsiębiorstwo InstalacyjnoBudowlane Krystian Samborski
ul. Południowa 11A
16-001 Księżyno
usługi instalacyjno-budowlane
Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Budowlane
Kazimierz Samborski
ul. Legionowa 28 lok. 900
15-399 Białystok
usługi instalacyjno-budowlane
P.H.U.R. FELIX M. Danilczuk
ul. Szosa Knyszyńska 8
15-690 Białystok
www.phfelix.pl
usługi klimatyzacyjne
Izoterm SC
ul. Sejneńska 57
16-400 Suwałki
usługi instalacyjne
Prefabet Ełk Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 34
19-300 Ełk
usługi betoniarskie
Sukces Sp. j.
ul. Melchiora Wańkowicza 31
15-166 Białystok
www.sukces.bia.pl
technika rolet i bram
prof. Beata Godlewska–Żyłkiewicz
Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku
Z analizy SWOT zawartej w Strategii Rozwoju Województwa
Podlaskiego wynika, że barierą dla rozwoju gospodarczego
naszego regionu jest niski poziom transferu wiedzy i technologii
ze strony ośrodków naukowych do lokalnych producentów.
Przedsiębiorstwa, chcąc przetrwać na współczesnym rynku
oraz efektywnie i dynamicznie się rozwijać, potrzebują zmian
o charakterze innowacyjnym: nowych systemów organizacji
i zarządzania, marketingu, nowych technologii wytwórczych, ale
przede wszystkim nowych produktów zaspokajających szybko
zmieniające się potrzeby nabywców. Aby sprostać tym wyzwaniom
niezbędne jest zbudowanie trwałej płaszczyzny współpracy
nauki, gospodarki oraz samorządu, dzięki której możliwe będzie
budowanie infrastruktury dla tworzenia firm innowacyjnych.
Jednym z działań zmierzających w tym kierunku jest podpisanie
przez Uniwersytet w Białymstoku porozumienia o współpracy
w ramach Wschodniego Klastra Budowlanego. Celem działalności
Klastra jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających
w tym obszarze poprzez stworzenie ram współpracy opartych na
transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy
członkami klastra. Uniwersytet w Białymstoku, największa
uczelnia akademicka regionu, jest zainteresowany komercjalizacją
prowadzonych na uczelni badań naukowych. Nie jesteśmy w stanie
w obecnej chwili zaproponować np. innowacyjnych materiałów
budowlanych, ale innowacją może być z powodzeniem unikalna
wiedza z zakresu nauk społecznych. Jako przykład podam
nowatorską metodę zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalającą
na stawienie czoła konkurencji na wolnym rynku i przynoszenie
korzyści większych, niż te osiągane za pomocą dotychczasowych
rozwiązań, czyli prowadzącą do zmiany podnoszącej rentowność
lub zyskowność przedsięwzięć gospodarczych. Innym przykładem
może być opracowanie nowoczesnych metod badawczych
dotyczących oznaczania substancji toksycznych, szkodliwych
dla ludzi i środowiska w produkowanych materiałach. Wydaje
się, że liczba pól, na których może być prowadzona współpraca
jest ogromna, a uczestniczyć w nich mogą nie tylko ekonomiści,
specjaliści od zarządzania czy socjolodzy, ale również naukowcy
zajmujący się badaniami nowoczesnych materiałów lub ochroną
środowiska. W ostatnich latach podjęliśmy na uczelni działania
mające na celu inspirowanie i stymulowanie środowiska
akademickiego do wykorzystywania efektów prac badawczych.
Chodzi przede wszystkim o zmianę podejścia i świadomości
naukowców dotyczącą celowości i korzyści płynących
z komercjalizacji wyników badań. Mamy nadzieję, że podpisanie
porozumienia z Wschodnim Kastrem Budowlanym stworzy warunki
do bliższej współpracy i sprawnego przepływu innowacji z sektora
naukowego do przedsiębiorców.
69
>> opinie
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy
Politechniki Białostockiej
70
Usługi projektowe i doradcze
doc. dr Anatoliusz Kopczuk
Kanclerz WSFiZ w Białymstoku
Pomysł Wschodniego Klastra Budowlanego jest
inicjatywą bardzo cenną i chętnie widzimy udział
WSFiZ w jego strukturze. Wiemy, że firmy z tej
samej branży konkurują ze sobą, ale – wbrew
rozpowszechnionym przekonaniom – mogą one
znaleźć także wiele pól współpracy. W regionie
mamy dużo wartościowych firm budowlanych,
w większości niewielkich, którym trudno jest
wyjść ze swoją ofertą poza skalę lokalną czy
regionalną. Klaster tworzy dla nich szansę
znalezienia platformy porozumienia i zjednoczenia
wysiłków wokół wypracowania i realizowania
wspólnych celów, także związanych z tworzeniem
wspólnej oferty. Warunkiem koniecznym jest
nawiązanie między nimi kontaktów i gotowość do
współpracy. W sensie ekonomicznym klaster jest
bowiem definiowany nie przez członkostwo, ale
poprzez sąsiedztwo (bliskość) i wzajemne relacje
tworzących go podmiotów i ich pracowników.
Te relacje konstytuują klaster, inicjują przepływ
wiedzy i pomysłów, tworzą wyższą efektywność
gospodarowania. Mamy nadzieję, że te wspólne
działania przyczynią się do powstania tych
efektów i wzmocnienia konkurencyjności
współpracujących przedsiębiorstw budowlanych,
a w ślad za tym – również regionu. Ze swojej
strony deklarujemy gotowość włączenia
się przede wszystkim w prace analityczne
i szkoleniowe oraz w tworzenie warunków do
wzmacniania współpracy między uczestnikami
Klastra Budowlanego. Liczymy też na to, że te
bliskie relacje z praktyką gospodarczą będą
procentowały lepszą ofertą edukacyjną WSFiZ. Istotą, a zarazem głównym założeniem „Wschodniego Klastra
Budowlanego” zrzeszającego już w chwili obecnej ponad
czterdziestu partnerów, jest podniesienie konkurencyjności
województw wschodniej Polski w stosunku do innych
regionów Unii Europejskiej. Priorytetową ideą uczestnictwa
Politechniki Białostockiej we „Wschodnim Klastrze
Budowlanym” jest aktywne wykorzystywanie możliwości
rozwojowych, promocyjnych oraz badawczych Uczelni.
Politechnika Białostocka, jako partner Klastra, ma możliwość
nawiązywania szeroko pojętej współpracy opartej na
transferze wiedzy, transferze technologii, czy też wymianie
rozwiązań innowacyjnych zarówno pomiędzy członkami
„Wschodniego Klastra Budowlanego”, jak i kooperacji
naszej Uczelni z instytucjami naukowymi, podmiotami
reprezentującymi sferę biznesu, jednostkami naukowobadawczymi, a nawet samorządami terytorialnymi różnych
szczebli, które nie są partnerami porozumienia. Uważam że,
uczestnictwo we „Wschodnim Klastrze Budowlanym” jest
przede wszystkim doskonałym sposobem promocji naszej
Uczelni oraz skuteczną formą rozpowszechniania szyldu
Politechniki Białostockiej nie tylko w Polsce, ale także na
szeroko rozumianej arenie międzynarodowej.
ul. Błękitna 1
15-136 Białystok
www.coral.com.pl
usługi projektowe i realizacja instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Eltor Białystok sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11
15-620 Białystok
www.eltor.bial.com.pl
usługi projektowe i wykonawstwo
linii energetycznych napowietrznych i kablowych średnich i
niskich napięć, stacje transformatorowe, przyłącza do budynków,
instalacje elektryczne wewnątrz
obiektów, oświetlenie ulic i placów
Centrum Informatyki ZETO S.A.
ul. Skorupska 9
15-048 Białystok
www.zeto.bialystok.pl
usługi informatyczne
Malow
ul. Wojska Polskiego 114 A
16-400 Suwałki
www.malow.pl
projektowanie i sprzedaż
mebli metalowych
P.U.H.P. PILAWA E. Pilawa
ul. Tęczowa 1
78-100 Kołobrzeg
www.pilawa.pl
usługi projektowe, montaż
i konserwacja wind
Doradztwo Ubezpieczeniowe
M. Jakubowski, A.
Jankowski Sp. j.
ul. Bydgoska 52
16-400 Suwałki
Usługi doradcze w zakresie
ubezpieczeń (komunikacyjnych,
na życie, emerytalnych, majątkowych, inwestycyjnych)
Agencja ProjektowoReklamowa PP Piotr Pańkowski
ul. Zachodnia 15a/42
15-345 Białystok
usługi reklamowe
Kancelaria Adwokacka
ul. Dworna 18
18-400 Łomża
usługi prawne
Kancelaria Adwokacka
K. Rudczyk
ul. Al. Wojska Polskiego 45
18-300 Zambrów
usługi prawne
ECDS Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 5 lok. 208
15-879 Białystok
www.ecds.pl
usługi doradcze i szkoleniowe
Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe
ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
www.polskiestowarzyszenie.pl
usługi konsultingowe
Coral W. Perkowski J.
Perkowski Sp. j.
Łukasz Mięsiak,
Prezes BUDREM GROUP Sp. z o.o.
Jerzy Krawczyk,
Cieszy nas inicjatywa powołania Wschodniego Klastra Budowlanego.
Budrem Podlasie jest spółką córką Burem Group Sp. z o.o. , firmy
od lat specjalizującej się w roli generalnego wykonawcy inwestycji
budowlanych , działającej głównie na terenie Warszawy i Mazowsza.
Budrem Group Sp. z o.o. może wykazać się wieloma dokonaniami
zarówno na polu budownictwa przemysłowego (sortownie owoców
z pełnym zapleczem ), jak i mieszkaniowego (domy, apartamenty,
osiedla mieszkaniowe). Uczestnictwo we Wschodnim Klastrze
Budowlanym oznacza dla nas otwarcie na perspektywiczny
rynek Podlasia. Swoim partnerom w Klastrze oferujemy wieloletnie
doświadczenie oraz potencjał kadrowy i techniczny, które mamy nadzieję
spożytkować na rzecz wspólnych przedsięwzięć budowlanych.
Producenci branży budowlanej
Unicell Poland Sp. z o.o.
ul. Supraślska 25
16-010 Wasilków
www.unicell.com.pl
chemia budowlana
PHU Konar
Skindzierz 3
16-140 Korycin
www.konar.net.pl
produkcja i sprzedaż drewna
Drewlux s.c. UPH
ul. 4-ego Sierpnia 4B
16-411 Szypliszki
www.drewluxsj.pl
Produkcja drzwi z litego
drewna, okien, parapetów
okiennych, schodów
AWRUK Stolarka Budowlana
ul. Wschodnia 4
15-154 Białystok
www.awruk.bialytok.pl
Produkcja okien, drzwi,
parapetów, bram
Budomex Puza Sp. j.
ul. Ekonomiczna 15
19-500 Gołdap
www.budomex.pl
produkcja okien
Suwalskie Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe WITAL
Kolenkiewicz, Uździło Sp. j.
ul. Modrzewiowa 9
16-400 Suwałki
www.wital.com.pl
produkcja i obróbka mechaniczna drewna
PPHU MAT-POL K. Plata
ul. Nowowarszawska 128/1
04-039 Białystok
www.mat-pol.com.pl
produkcja wszystkich
rodzajów żaluzji i rolet
4 Look Technika
okienna Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 13
Nowy Krępiec
21-007 Mełgiwe
www.4look.com.pl
produkcja okien z plastiku
Kowalstwo I. Kozłowski S.A.
ul. Szosa Knyszyńska 8b
15-694 Białystok/Fasty
www.kowalstwo.info.pl
Produkcja balustrad, ogrodzeń,
elementów dekoracyjnych, bram
garażowych, automatyka do bram
Jednostki naukowo-badawcze
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
www.uwb.edu.pl
publiczna uczelnia wyższa
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok
www.pb.edu.pl
publiczna uczelnia wyższa
Wyższa Szkoła Finansów i
Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
www.wsfiz.edu.pl
niepubliczna uczelnia wyższa
>> opinie
Wice-prezes BUDREM GROUP Sp. z o.o.
Roman
Niczyporuk
Dyrektor ds. marketingu firmy Konar
Idea klastra to doskonały projekt łączenia
potencjałów, doświadczeń, zamierzeń
i ofert firm z danej branży. Uczestnictwo
w pracach Wschodniego Klastra
Budowlanego to dla Konar ważne doświadczenie, pomagające rozwijać firmę w formule
wzajemnej współpracy równoprawnych partnerów biznesowych. W ramach
działań Wschodniego Klastra Budowlanego
Konar oferuje duże doświadczenie, wiedzę
i pasję pracy z drewnem. Wnosi także swoją
bogatą ofertę rynkową w postaci doskonałych produktów – niektóre z nich są wręcz
unikalne na rynku, jak np. szalówki i deski
podłogowe gotowe do łączenia na długości.
71
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu jest pomysłodawcą nowej inicjatywy
klastrowej pod nazwą Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
Misją organizacji jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających
w obszarze usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych poprzez
stworzenie trwałych ram współpracy, obejmującej transfer wiedzy,
wymianę doświadczeń, budowanie i rozwijanie wspólnej oferty.
Klaster Marek Turystycznych
POLSKI WSCHODNIEJ
W
schodnia część kraju, a zwłaszcza
województwo podlaskie, dysponują ponadprzeciętnymi walorami
turystycznymi. Można powiedzieć, że turystyka
jest przyszłością regionu. To właśnie z tym
sektorem należy wiązać największe szanse
rozwojowe. Naturalne walory makroregionu
Polski Wschodniej – poczynając od krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo
jezior i rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie kończąc – predysponują go do bycia
w centrum zainteresowania ruchu turystycznego. Do walorów przyrodniczych należy
dodać także walory antropogeniczne (kulturowe i społeczne). Liczne zabytki, różnorodność szlaków, wielokulturowość, silne
osadzenie w tradycji to niewątpliwe atuty
województwa podlaskiego i sąsiednich
regionów. Klaster Marek Turystycznych Polski
Wschodniej pozwoli wykorzystać ten olbrzymi
potencjał.
Elżbieta Niedziejko
Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, zajmująca się od 20 lat rozwojem turystyki w regionie Polski
Północno-Wschodniej, współuczestniczyła aktywnie w tworzeniu koncepcji Klastra Marek Turystycznych
Polski Wschodniej. Jesteśmy przekonani, że funkcjonowanie Klastra pomoże rozwiązać wiele problemów,
z którymi boryka się obecnie sektor turystyczny w naszym regionie. Chodzi tu w szczególności
o ogromną sezonowość turystyki i niską rentowność biznesu turystycznego, co skutkuje ograniczonymi
inwestycjami, obniżonym standardem zarówno bazy, jak i kadry (zatrudnienie najczęściej sezonowe,
niskie płace nie zachęcają do pozostawania w regionie ludzi dobrze wykwalifikowanych), częstą
zmianą właścicieli obiektów turystycznych, itp. Region nasz posiada ogromny potencjał turystyczny
poprzez swoją różnorodność i unikalność krajobrazowo-przyrodniczą i kulturową – nie będzie tu jednak
rozwijała się turystyka masowa (poza sezonem) szczególnie ze względu na klimat, ale bardziej turystyka
niszowa skierowana do konkretnych grup docelowych. Niektóre podmioty turystyczne mają często
ciekawe pomysły na rozwój oferty posezonowej, ale poruszają się bardziej intuicyjnie, rzadko wspierają
się współpracą i komplementarnością usług, często działają na niezauważalną skalę, ponieważ
żadnego niewielkiego podmiotu nie stać pojedynczo na zrobienie porządnych badań dotyczących
danej niszy rynkowej ani wypracowania marki, ani też przeprowadzenia zintegrowanej, solidnej
kampanii promocyjnej na rynkach docelowych, czy też pozycjonowania i marketingu internetowego.
Klaster Marek Turystycznych pozwoli natomiast na znacznie szerszy zakres działania zgodnie z hasłem
"w jedności siła".
72
Andrzej Malinowski
- Dyrektor Best Western Hotel Żubrówka ****
Przystępując do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej mamy
nadzieję, iż wspólne działania przedsiębiorców branży turystycznej przyczynią
się do propagowania naszego regionu oraz lepszego funkcjonowania
członków inicjatywy w oparciu o wymianę doświadczeń. Liczymy, że uda nam
się wspólnie stworzyć nowe „drogi” dotarcia do Klientów, a proponowana
oferta będzie na tyle atrakcyjna, iż będą oni wracali do nas cyklicznie.
Dużą zaletą Klastra jest możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł
finansowania nowych pomysłów, a tych nam nie brakuje. Uczestnictwo
w przedsięwzięciu – moim zdaniem – w perspektywie przyniesie zarówno
regionowi, jak i poszczególnym członkom wiele korzyści.
Izabela Piasecka
- Hotel Augustów
Inicjatywa klastrowa branży turystycznej winna przynieść efekty wymierne dla regionu, ale przede
wszystkim dla przedsiębiorców uczestniczących w projekcie. Pojedyncze działania (usługi) w dzisiejszej
dobie i w obliczu coraz bardziej wymagającego klienta nie przynoszą oczekiwanych efektów (zysków).
Dzięki ścisłej współpracy poszczególnych podmiotów jest możliwe stworzenie kompleksowych
produktów. Profesjonalnie przygotowana oferta ściągnie zasobnego i w efekcie zadowolonego odbiorcę.
Za Klastrem stoi zaplecze w postaci różnych usługodawców, dzięki czemu będzie można z zdecydowanie
obniżyć koszty działań marketingowych, obsługi prawnej czy tym podobnych, co będzie miało również
wpływ na rozwój usługodawców nie powiązanych bezpośrednio z turystyką. Nośność oraz zakres działań
reklamowych pojedynczego przedsiębiorcy jest niczym w porównaniu z możliwościami, które będzie
posiadał Klaster łączący wiele podmiotów branży turystycznej. Podobnie w przypadku pozyskiwania
funduszy zewnętrznych sięgnięcie po duże pieniądze będzie łatwiejsze, gdy na wkład własny złoży się
kilka zainteresowanych podmiotów.
Zbigniew Karwowski
Prezes Zarządu Hoteli Zbyszko
Z punktu widzenia gospodarczej konkurencyjności naszego regionu, ważnym elementem jest stała
współpraca przedsiębiorstw z przedstawicielami środowisk naukowych oraz samorządem terytorialnym.
Doskonałe warunki do takiej współpracy stwarzają klastry. Uczestniczenie w klastrze przynosi szereg
korzyści, m.in. zapewnia większy dostęp do wiedzy, informacji, a nawet czasami kapitału, pozwala
poszerzać ofertę, daje możliwość nawiązania licznych kontaktów. Klaster zrzesza firmy i instytucje
należące do tej samej branży, a jego idea oparta jest na współdziałaniach, zaufaniu i kontaktach
osobistych. W działaniach ważne jest połączenie doświadczenia przedsiębiorców, wiedzy i badań
jednostek edukacyjnych oraz wsparcia władz samorządowych i uważam, że najważniejszą rolę pełnią
w nim przedsiębiorstwa.
73
Bartłomiej Wolfram
Fundacja Zielone Płuca Polski
Fundacja Zielone Płuca Polski wiąże duże nadzieje z inicjatywą, jaką jest Klaster Marek Turystycznych
Polski Wschodniej. Na ostatnim spotkaniu przyjęto w wyniku głosowania propozycję przedstawiciela
Fundacji Zielone Płuca Polski, dotyczącą udostępnienia nazwy i logo Zielone Płuca Polski (które zostanie
poddane odpowiedniemu liftingowi) dla tworzącego sie Klastra. Głównym atutem turystyki w północnowschodniej Polsce są zasoby przyrodnicze i kulturowe oraz związany z tym rozwój turystyki aktywnej,
wiejskiej i agroturystyki. Funkcjonująca od blisko 20 lat na rynku turystycznym marka Zielone Płuca
Polski będzie służyć rozwojowi przedsiębiorstw i instytucji z branży turystycznej działającej w północnowschodniej Polsce, które będą uczestniczyły w przedsięwzięciu Klaster Marek Turystycznych. Będziemy
czynnie uczestniczyć i działać na rzecz rozwoju Klastra, mamy wiele interesujących projektów i propozycji.
Krzysztof Przekop
Prezes Oddziału PTTK w Augustowie
Liczymy, iż Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej będzie służył współpracy podmiotów, które
do tej pory ze sobą konkurowały. Mamy nadzieję na realizację wspólnych projektów ważnych dla
branży turystycznej, które przyczynią się do rozwoju potencjału turystycznego naszego regionu i będą
zachęcać turystów do odwiedzania tej części kraju. Uważamy, że Klaster Turystyczny jest inicjatywą,
która powinna służyć promocji Ziemi Podlaskiej, budowaniu produktów i marek, realizacji wspólnych
celów marketingowych.
Marek Lisowski
Dyrektor Hotelu Gołębiewski w Białymstoku
Nasz region to miejsce z olbrzymim potencjałem turystycznym. Żeby go w pełni wykorzystać, potrzebna
jest kompleksowa, nowoczesna oferta skierowana do turystów, która będzie w stanie zaspokoić ich
rosnące oczekiwania. Dlatego cieszy mnie inicjatywa powołania Klastra Marek Turystycznych Polski
Wschodniej. Taka organizacja, skupiająca wiele podmiotów działających w szeroko pojętej branży
usług turystycznych, może ułatwić wypracowanie spójnej, wszechstronnej oferty rynkowej. Sądzę, że
Klaster pomoże także w promocji regionu jako miejsca gwarantującego turystom zarówno dobrą bazę
noclegową – nasz hotel jest tutaj najlepszym tego przykładem – jak i miejsca, gdzie odbywa się wiele
interesujących, atrakcyjnych imprez i wydarzeń. Ze swojej strony do tej inicjatywy możemy wnieść nasze
bogate doświadczenie, wysokie standardy działania i profesjonalizm.
74
Monitorowanie Stała i regularna obserwacja wyselekcjonowanych wskaźników obrazujących dynamikę
i strukturę zjawisk objętych celami projektów, programów operacyjnych, strategii wykorzystania Funduszy
Europejskich. Monitorowanie pozwala uzyskać informację zwrotną na temat zgodności zakładanych działań z ich rzeczywistą realizacją.
N
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSOR)
Podstawowy dokumentem przygotowywany przez
każdy kraj członkowski UE, określający krajowe priorytety, na które zostały przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013. NSRO stanowią instrument odniesienia dla przygotowywania programów operacyjnych. Przekazanie NSRO do Komisji Europejskiej umożliwia przedłożenie KE przyjętych
przez polski rząd programów operacyjnych i rozpoczęcie ich negocjowania. Celem strategicznym NSRO
dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej,
gospodarczej i przestrzennej. Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów
szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSRO są: •
Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
•
•
•
•
•
•
Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie
spójności społecznej,
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej
i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla
wzrostu konkurencyjności Polski,
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora
wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz
rozwój sektora usług,
Wzrost konkurencyjności polskich regionów
i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej,
gospodarczej i przestrzennej,
Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.
NSRO są realizowane przy pomocy Programów
Operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych zarządzanych przez
Samorządy poszczególnych województw.
Nieprawidłowości Rozbieżności w wydatkowaniu
środków europejskich w ramach programów operacyjnych lub projektów w stosunku do pierwotnego
planu uzgodnionego przez instytucję zarządzającą,
instytucję wdrażającą oraz beneficjenta końcowego.
O
Ocena oddziaływania na środowisko Badanie polegające na określeniu, opisie i ocenie bezpośrednich
i pośrednich skutków danego przedsięwzięcia dla:
człowieka oraz komponentów środowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania między tymi elementami; dóbr
materialnych i dziedzictwa kultury. Ocena oddziaływania na środowisko powinna być dokonana zgodnie
z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.
Okres Programowania Wieloletni okres planowania budżetów Unii Europejskiej. Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę do ubiegania się o wsparcie ze strony Komisji
część 4
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) Kluczowy dla
rozwoju współczesnej gospodarki sektor przedsiębiorczości. W Unii Europejskiej to właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają prawie 2/3 PKB. Warto też dodać, że prawie połowa wszelkich inwestycji gospodarczych pochodzi właśnie z tego sektora. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią
99% wszystkich firm w Europie, w „starej” UE zatrudniają około 65 mln osób, w Polsce aż 7 mln – czyli 67%
zatrudnionych. Rola sektora MŚP w rodzimej gospodarce cały czas rośnie. Już teraz generuje on ponad
połowę PKB, podczas gdy duże przedsiębiorstwa jedynie kilkanaście procent. Przyjmuje się, że małe i średnie
przedsiębiorstwa zatrudniają od 10 do 250 pracowników (małe – 10-49; średnie – 50-250).
Leksykon dotacji
M
75
>> opinie
Adam Walicki
Joanna Bogna Zielińska
Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Białymstoku
zrealizowała badania na
temat potrzeb doradczych
i szkoleniowych MŚP
w województwie podlaskim
w ramach projektu Klaster
Instytucji Otoczenia Biznesu
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Wynikom
tych badań warto się przyjrzeć,
ponieważ rzucają one nowe
światło na oczekiwania i potrzeby
rynku w analizowanym zakresie.
Rynek usług
szkoleniowych i doradczych
w województwie podlaskim
w opinii przedstawicieli małych
i średnich przedsiębiorstw
Z
anim jednak przejdziemy do omówienia
wspomnianych badań, należy pokusić
się o ogólną refleksję na temat roli
klastrów w kształtowaniu innowacyjności
przedsiębiorstw i budowaniu korzystnych
warunków dla zaistnienia współpracy na linii
biznes-nauka. Interesujących danych dostarcza
projekt „Procesy tworzenia wiedzy, transferu
osiągnięć naukowych i technologicznych do
przemysłu oraz ich wpływ na rozwój gospodarczy”, w ramach którego wśród koordynatorów i przedsiębiorstw należących do
klastrów przeprowadzono badania ankietowe
na temat wpływu współpracy klastrowej na
poziom innowacyjności podmiotów gospodarczych. Badania potwierdziły istotną rolę
uczestnictwa w klastrach jednostek naukowych dla zwiększenia innowacyjności polskich
przedsiębiorstw. 60% podmiotów uczestniczących w badaniu wskazało, iż współpraca
z jednostkami naukowymi przyczyniła się do
poprawy poziomu zaawansowania technologicznego ich działalności gospodarczej.
Natomiast 35% przedsiębiorstw przyznało,
iż uczestnictwo w klastrze zaowocowało
wprowadzeniem innowacji marketingowych,
które zdefiniowano jako wdrożenie nowej
metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie produktu lub
opakowania, dystrybucji, promocji lub strategii
cenowej. Wyniki badań wskazują też na istnienie
dużego potencjału rozwoju kooperacji między
nauką i gospodarką w polskich klastrach, która
przynosi korzystne efekty w postaci wymiany
wiedzy, przyspieszonego transferu technologii, dyfuzji innowacji, rozwoju i większej
mobilności kapitału ludzkiego.
W prowadzeniu działalności gospodarczej
istotną rolę odgrywa przewidywanie zmian
w zachowaniach konsumentów i antycypowanie trendów rynkowych, co jest możliwe
dzięki prowadzeniu badań. W I kwartale 2011
r. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku zrealizowała badania na
temat potrzeb doradczych i szkoleniowych
MŚP w województwie podlaskim, które
stanowiły element projektu Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu. W ramach programu
przeprowadzono badania ankietowe podlaskich przedsiębiorstw, a także wywiad
grupowy pt. „Miejsce i rola firmy doradczej i szkoleniowej w otoczeniu małego lub
średniego przedsiębiorstwa”.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
Zadzwoń:
(85) 652 61 07
“W przyszłości zwiększy się popyt na usługi doradztwa strategicznego, gdyż
w wielu firmach brakuje funkcji planowania długoterminowego. Będzie też
rosła rola innowacyjnych metod doboru i kształcenia pracowników, w tym np.
wykorzystania gier strategicznych. Nowe metody wsparcia kompetencyjnego,
np. e–learning, będą również odgrywały istotną rolę w procesie świadczenia
usług szkoleniowych i doradczych.
Były to badania typu FGI, czyli Focus Group
Interview. Wzięło w nich udział 12 przedstawicieli małych i średnich firm z województwa
podlaskiego. Grono uczestników badania
FGI zapewniło szerokie spojrzenie na proces
doradczy i szkoleniowy zarówno ze strony
podażowej, jak i popytowej. W trakcie
wywiadu poruszono m.in. kwestię charakterystyki rynku usług szkoleniowych i doradczych w województwie podlaskim, motywów,
korzyści i barier korzystania z usług okołobiznesowych, rozwoju rynku usług szkoleniowych i doradczych w przyszłości, w tym roli
innowacji informatycznych i metod wsparcia
kompetencyjnego. Na podstawie przeprowadzonych w ramach badania jakościowego
analiz określono atrybuty optymalnej współpracy małego i średniego przedsiębiorstwa
z firmą doradczo-szkoleniową, które przyjęły
postać modelu popytowego usługi szkoleniowej i doradczej.
Wyniki wywiadu grupowego wskazują, że
podlaskie przedsiębiorstwa odczuwają umiarkowane potrzeby szkoleniowe. Przedsiębiorcy
najczęściej korzystają ze szkoleń lub doradztwa
w sposób niezaplanowany lub rutynowy, co
może skutkować ich niską efektywnością.
Wśród czynników ograniczających korzystanie
z usług szkoleniowych wymieniono: postrzeganie szkoleń jako elementu kosztów przedsiębiorstwa, trudność w ocenie przyszłych
korzyści ze szkoleń, funkcjonowanie oferty
bezpłatnych szkoleń unijnych, wysoki koszt
szkoleń o wysokiej jakości, brak szkoleń specjalistycznych w regionie.
Uczestnicy FGI wskazali, że istnieje duże
zapotrzebowanie sektora MŚP na usługi firm
doradczych, co wynika z faktu, iż outsourcing
stanowi korzystną alternatywę dla utrzymywania kosztownych działów specjalistycznych.
Uczestnicy badania stwierdzili, że współpraca
firmy doradczej z małym i średnim przedsiębiorstwem powinna być systematyczna,
zorganizowana i kompleksowa. Preferowane
są kontakty długofalowe z jednym wykonawcą
skoncentrowane na dążeniu do osiągnięcia
z góry założonego i mierzalnego celu. Firmy
doradcze powinny określać kierunek rozwoju
przedsiębiorstwa oraz działania, jakie należy
podjąć w określonym czasie.
Podkreślono, iż trudno jest rozdzielić funkcję
firmy doradczej od funkcji firmy szkoleniowej,
ponieważ usługi okołobiznesowe powinny
mieć zdecydowanie charakter komplementarny. Najważniejszymi czynnikami wyboru
wykonawcy usług są jego doświadczenie
rynkowe i wysokie kompetencje. Określenie
zapotrzebowania przedsiębiorstw na kierunki
i formy kształcenia pracowników w przyszłości
stanowi istotny warunek sprawnego funkcjonowania rynku usług szkoleniowo-doradczych.
Powinien powstać mechanizm badania potrzeb
szkoleniowych firm, który umożliwi dopasowanie oferty szkoleniowo-doradczej do popytu
zgłaszanego przez sektor MŚP. Wzrasta zapotrzebowanie na usługi polegające na diagnozie
sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, analizie
potrzeb szkoleniowych, a także pomiarze
poziomu jakości usług szkoleniowych oferowanych przez poszczególnych wykonawców.
Przedsiębiorcy wskazali, że w przyszłości
zwiększy się popyt na usługi doradztwa
strategicznego, gdyż w wielu firmach
brakuje funkcji planowania długoterminowego. Będzie też rosła rola innowacyjnych
metod doboru i kształcenia pracowników,
w tym np. wykorzystania gier strategicznych.
Nowe metody wsparcia kompetencyjnego,
np. e–learning, będą również odgrywały
istotną rolę w procesie świadczenia usług
szkoleniowych i doradczych.
Reasumując, wnioski z badania jakościowego
stanowią cenne wskazówki dla firm świadczących usługi okołobiznesowe. Szereg zidentyfikowanych w trakcie badania czynników
popytowych i podażowych generuje
parametry do modelowania procesu szkoleniowego i doradczego, które będą wyznaczały ramy przyszłych usług okołobiznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Źródła:
Polska. Raport o konkurencyjności 2010.
Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne,
red. M. Weresa, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2010.
Materiały z wywiadu grupowego
pt. „Miejsce i rola firmy doradczej i szkoleniowej
w otoczeniu małego lub średniego
przedsiębiorstwa” przeprowadzonego
wśród przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa podlaskiego.
Wspieramy rozwój Twojej Firmy
Napisz:
[email protected]
Nawet w warunkach gospodarki rynkowej opartej na
wolności gospodarczej, własności prywatnej, zasadzie
solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych
oraz wolnej konkurencji prawo nie pozostaje obojętne na
funkcjonowanie przedsiębiorcy, lecz w sposób istotny ingeruje
w sferę jego aktywności. Regulując niemalże każdy aspekt
podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej, konstytuuje szereg uprawnień i obowiązków
wiążących przedsiębiorcę. Charakterystycznym jest przy tym,
że ze względu na szeroki przedmiot regulacji, wynikający
m.in. z niemal nieograniczonej liczby rodzajów działalności
gospodarczej, przepisy prawne dotyczące przedsiębiorcy
rozrzucone są na gruncie wielu aktów normatywnych.
Jest taka ustawa…
czyli kilka słów na temat ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej
W
dr Maciej Etel
Katedra Prawa
Gospodarczego Publicznego
Wydział Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku
78
konsekwencji przedsiębiorca, który
chce działać zgodnie z obowiązującym prawem, a przynajmniej
chce uniknąć negatywnych konsekwencji
wynikających z niewypełnienia bądź niewłaściwego wypełnienia spoczywających na
nim obowiązków, zmuszony jest powierzyć
obsługę prawną wyspecjalizowanym w tym
zakresie podmiotom lub ewentualnie sam
staje się znakomitym prawnikiem-praktykiem.
Oczywiście żadne z tych rozwiązań nie jest dla
przedsiębiorcy idealnym, gdyż albo generuje
dodatkowe koszty (często niemałe), albo
pochłania zbyt dużo czasu i nie pozwala na
pełne zaangażowanie w wykonywaną działalność. Mając na uwadze powyższe należy
wskazać na pewien szczególnie istotny dla
przedsiębiorcy akt normatywny, który ze
względu na swą rolę i cele powszechnie
określany jest mianem swoistej „konstytucji
działalności gospodarczej”. Jest to ustawa
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej; tekst
jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.
– dalej powoływana jako u.s.d.g.).
Ustawa ta określa zasady podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej na terytorium RP (zob. art. 1
u.s.d.g.). Warto przy tym podkreślić, że u.s.d.g.
wyróżnia się pośród ogółu krajowych aktów
normatywnych związanych z przedsiębiorcą
i działalnością gospodarczą tym, że jest aktem
uniwersalnym: dotyczy wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od formy organizacyjnoprawnej, wielkości ekonomicznej, domicylu,
pochodzenia kapitału bądź rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej, a jego celem
jest uporządkowanie i usystematyzowanie
podstawowych obowiązków i uprawnień
podmiotów wykonujących działalność gospodarczą (również potencjalnie zainteresowanych jej podjęciem) oraz obowiązków i uprawnień organów reprezentujących Państwo
w tym zakresie. Przede wszystkim u.s.d.g.
rozstrzyga, kto jest przedsiębiorcą i jaką działalność należy uznawać za działalność gospodarczą. Wskazuje tym samym komu przysługują uprawnienia i kto winien wywiązywać
się z przewidzianych prawem obowiązków.
U.s.d.g. identyfikuje „przedsiębiorcę” i „działalność gospodarczą” poprzez sformułowanie
definicji legalnych tych terminów i, co istotne,
są to definicje o znaczeniu nadrzędnym dla
systemu prawa polskiego (jest to niezwykle
istotne, w szczególności ze względu na fakt,
że w prawie polskim równolegle funkcjonuje
ponad 30 odmiennych definicji tych pojęć
i w konsekwencji niezwykle trudno jednoznacznie wskazać, kto jest przedsiębiorcą
i czy dany rodzaj aktywności jest działalnością gospodarczą).
Zgodnie z art. 2 u.s.d.g. działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza,
budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą natomiast
jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność
gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się
także wspólników spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (zob. art. 4 u.s.d.g.).
Poza identyfikacją „działalności gospodarczej”
i „przedsiębiorcy”, u.s.d.g. konstytuuje również
katalog podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, które zobligowany jest realizować
każdy niezależnie od rodzaju wykonywanej
działalności gospodarczej. Warto przy tym
wyjaśnić, że są to obowiązki o charakterze
ogólnym i fundamentalnym, których celem
nie jest ograniczenie wolności gospodarczej
(utrudnienie bądź uniemożliwienie podjęcia
i wykonywania działalności gospodarczej), lecz
wyłącznie jej usystematyzowanie – wskazanie
założeń i reguł korzystania z tego gwarantowanego konstytucyjnie prawa podmiotowego. Na mocy u.s.d.g. każdy przedsiębiorca
zobowiązany jest do ((zob. art. 14-22 u.s.d.g.):
•
legalizacji działalności gospodarczej,
w tym również uzyskania koncesji,
zezwolenia, licencji, zgody bądź wpisu
w rejestrze działalności regulowanej, o ile
działalność objęta jest reglamentacją,
•
posiadania i posługiwania się numerem
NIP w oświadczeniach pisemnych
w obrocie prawnym oraz gospodarczym,
•
przestrzegania reguł uczciwej konkurencji,
dobrych obyczajów (kupieckich) oraz
uzasadnionych interesów konsumentów,
•
wykonywania działalności gospodarczej
w sposób nie naruszający w szczególności zdrowia i życia ludzkiego, moralności publicznej oraz środowiska naturalnego (i innych wartości zaliczanych do
ważnego interesu publicznego),
•
posiadania odpowiednich kwalifikacji
zawodowych,
•
odpowiedniego oznaczenia towaru
przedsiębiorcy,
•
odpowiedniego oznaczenia przedsiębiorcy,
•
posługiwania się rachunkiem bankowym.
Jednocześnie należy podkreślić, że u.s.d.g.
w analogiczny sposób, tj. w charakterze fundamentalnych dyrektyw i postulatów, konstytuuje również szereg obowiązków Państwa
i jego organów względem przedsiębiorcy
i działalności gospodarczej. Mają one postać
nakazów lub zakazów wiążących organy
reprezentujące Państwo, które w założeniu
wyrażają pozytywny stosunek RP do przedsiębiorców i mają ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej.
Są to (zob. art. 6-12 u.s.d.g.):
•
nakaz działania na podstawie i w zakresie
przepisów prawa (w szczególności zakaz
ustanawiania dodatkowych warunków
koniecznych do podjęcia wykonywania
lub zakończenia działalności),
•
nakaz poszanowana zasad równości
i konkurencji przy udzielaniu pomocy
publicznej,
•
nakaz wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
•
nakaz poszanowania uzasadnionych
interesów przedsiębiorców,
•
nakaz uznawania dokumentów potwierdzających prawo wykonywania działalności gospodarczej wydawanych
w innych państwach członkowskich UE,
państw EOG lub państw związanych z RP
na mocy umów dwustronnych,
•
nakaz wydawania wiążących interpretacji
przepisów z zakresu danin publicznych,
•
nakaz załatwiania spraw przedsiębiorców
bez zbędnej zwłoki,
•
nakaz współdziałania organów administracji publicznej z organizacjami pracodawców, pracowników, przedsiębiorców
oraz samorządami zawodowymi i gospodarczym,
•
nakaz prowadzenia punktu kontaktowego (na podstawie i według konstrukcji
przewidzianej w art. 22a-22f u.s.d.g.).
U.s.d.g. odnosi się również do legalizacji działalności gospodarczej. Precyzuje tym samym treść
podstawowego obowiązku każdego zainteresowanego wykonywaniem działalności
gospodarczej określonego w art. 14 u.s.d.g..
Jednocześnie nietrudno zauważyć, że art. 23-45
u.s.d.g. określają wyłącznie zmodernizowane
zasady legalizacji działalności gospodarczej osób
fizycznych, która od dnia 1 lipca 2011 r. następuje, co do zasady, w formie elektronicznej za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej działającego w oparciu o e-PUAP,
czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej. Wynika to z faktu, że w zakresie norm
regulujących legalizację działalności gospodarczej u.s.d.g. uzupełniana jest przez ustawę z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Ustawa z dnia 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
79
tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186
ze zm.), która szczegółowo określa reguły
funkcjonowania rejestru przedsiębiorców KRS
właściwego legalizacji działalności gospodarczej osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej uposażonych w zdolność prawną
przez ustawy odrębne, a także utrzymywane w mocy przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
działalności gospodarczej; Dz. U. z 1999 r., Nr
101, poz. 1178 ze zm.) określające zasady legalizacji działalności gospodarczej osób fizycznych następującej poprzez wpis w prowadzonej przez organy gminy Ewidencji
Działalności Gospodarczej. Wyraźnie należy
zaznaczyć, że to u.s.d.g. umożliwia przedsiębiorcom zawieszanie i wznawianie (uprzednio
zawieszonej) działalności gospodarczej.
Instytucja ta funkcjonuje od 20 września 2010 r.
i została szczegółowo uregulowana w art. 14a
u.s.d.g., który określa istotę, konstrukcję i skutki
zawieszenia działalności (art. 14a u.s.d.g. jest
uzupełniony o aspekty proceduralne przez
pozostałe przepisy u.s.d.g. oraz przepisy ustaw
odrębnych).
W przepisach Rozdziału 4 u.s.d.g. odnosi się
natomiast do reglamentacji działalności gospodarczej. Kwestię tę należy utożsamiać z rzeczywistymi ograniczeniami wolności gospodarczej, przyjmującymi postać określonych
przepisami prawa szczególnych warunków, od
wypełnienia których ustawodawca uzależnia
możliwość podjęcia i wykonywania ponad 100
rodzajów działalności gospodarczej. W tym
zakresie u.s.d.g. konstytuuje formy reglamentacji, do których zalicza 1) koncesje, 2) zezwolenia, licencje i zgody, a także 3) kategorię
działalności regulowanej. Określa podstawowe elementy konstrukcyjne, cechy charakterystyczne i reguły proceduralne właściwe
względem każdej z nich. Regulacja zawarta
w u.s.d.g. nie odnosi się natomiast do kwestii
takich jak: wskazanie rodzajów działalności
objętych reglamentacją, w którejkolwiek
z form (za wyjątkiem rodzajów działalności
gospodarczej objętych koncesjami, których
wiążący i kompletny katalog formułuje art. 46
ust 2 u.s.d.g.), warunków i ograniczeń szczególnych, właściwości organów czy też opłat,
80
które celowo – przede wszystkim ze względu
na ogromne zróżnicowanie rodzajów działalności reglamentowanych – pozostawiono
ustawom odrębnym związanym z konkretnymi rodzajami aktywności.
Na uwagę zasługuje również fakt, że u.s.d.g.
jako jedyny akt prawa polskiego statuuje
zasady kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy. Regulacja ta stanowi pierwszą
próbę ucywilizowania wyjątkowo uciążliwej
dla przedsiębiorcy relacji w zakresie kontroli
i nadzoru sprawowanego przez Państwo
i jego organy nad działalnością gospodarczą. Na gruncie art. 77-84d ustawodawca
krajowy kompleksowo oznaczył uprawnienia
i obowiązki tak przedsiębiorców, jak i organów
kontrolno-nadzorczych, które w założeniu
mają chronić przedsiębiorcę poprzez zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu
kontroli. Katalog ten obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zasadę prymatu-pierwszeństwa u.s.d.g.,
zasadę odszkodowania,
zasadę wyłączenia dowodów,
instytucję zawiadomienia
organów kontrolnych,
zasadę zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli,
zasadę profesjonalnego wszczęcia
i prowadzenia kontroli,
zasadę przeprowadzania kontroli
w siedzibie i obecności kontrolowanego,
zasadę książki kontroli,
zasadę ograniczonej ilości kontroli
(zakaz zbiegu kontroli),
zasadę ograniczonego
czasu trwania kontroli,
instytucję sprzeciwu przedsiębiorcy.
U.s.d.g. w swoich postanowieniach nie pomija
zasad podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne na terytorium RP. W tym zakresie, przyjmując kryterium pochodzenia, uwzględniające zobowiązania RP wynikające z członkowstwa w UE oraz innych umów międzynarodowych, dywersyfikuje trzy kategorie osób zagranicznych i określa zakres uprawnień każdej
z nich do podjęcia i wykonywania działalności
gospodarczej w Polsce (zob. art. 13 u.s.d.g.).
Wskazuje również formy organizacyjne, w tym
także zasady ich funkcjonowania i sposób
legalizacji, właściwe względem działalności
gospodarczej przedsiębiorców zagranicznych
na terytorium RP (są to oddziały i przedstawicielstwa szczegółowo uregulowane w art.
85-102 u.s.d.g.).
Ponadto u.s.d.g. implementuje do polskiego
porządku prawnego unijny sposób klasyfikacji
przedsiębiorców oparty na wielkości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Tym samym, przyjmując kryterium średniorocznego zatrudnienia
oraz rocznego obrotu netto (lub sumę bilansu
aktywów), konstytuuje kategorie mikro, małych
i średnich przedsiębiorców (zob. art. 104-106
u.s.d.g.) i jednocześnie obliguje Państwo oraz
jego organy do szczególnie preferencyjnego
ich traktowania (zob. art. 103 u.s.d.g.).
Nawet syntetycznie przedstawiony przegląd
zagadnień ujętych w przepisach u.s.d.g. wydaje
się przemawiać za uznaniem nadrzędnej roli
tej ustawy, wyraźnie wskazuje na jej szczególny charakter oraz pozwala na odróżnienie i wyróżnienie pośród ogółu aktów
prawnych odnoszących się do przedsiębiorcy. Jednocześnie jednak należy zaznaczyć,
że u.s.d.g. nie jest kodeksem szczegółowo
regulującym relację Państwo-przedsiębiorca.
Nie rozstrzyga bowiem o wszelkich aspektach związanych z działalnością gospodarczą,
lecz jest uzupełniana i dopełniana przez wiele
innych aktów prawnych, co zresztą było założeniem ustawodawcy. Niemniej jednak niepodważalnym jest fakt, że to u.s.d.g. formułuje
zasady generalne w zakresie podejmowania,
wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej na terytorium Polski, co oznacza,
że ustawę tę należy postrzegać w charakterze lex generalis prawa przedsiębiorców,
a jej postanowienia należy traktować priorytetowo. Tym samym już świadomość istnienia
u.s.d.g., a także przedmiotu jej regulacji,
w wielu sytuacjach z pewnością okaże się dla
przedsiębiorcy przydatna i pomocna*.
* Niniejsza publikacja stanowi wyłącznie przegląd treści
u.s.d.g. ukierunkowany na zaakcentowanie najistotniejszych elementów regulacji. Interpretacja wskazanych
zagadnień, instytucji prawnych, katalogów i wyliczeń
wymaga zdecydowanie szerszego opracowania.
Poznaj biznes z wielu perspektyw
Jedno kliknięcie – wiele informacji
fundusze europejskie
nowe przepisy bez szperania w dziennikach ustaw
baza wiedzy na temat klasteringu
centrum obsługi biznesu
81
RUREWICZ
i PA RT N E R Z Y
Kancelaria Radców Prawnych
STREB
Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Podobne dokumenty