ZARZĄDZENIE Nr - Strona główna

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr - Strona główna
ZARZĄDZENIE Nr 26/15/16
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 11 stycznia 2016 roku
w sprawie wprowadzenia
„Instrukcji opisywania dowodów księgowych”
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym ( j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się co
następuje:
§1
Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się do stosowania nową „Instrukcję opisywania
dowodów księgowych”, stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 28/14/15 z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia
„Instrukcji opisywania dowodów księgowych”,
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od dnia 1 stycznia 2016 roku.
Otrzymują:
R,RD,RO,RW,RA,AK,
wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Uczelni
Załącznik do Zarz. Nr 26/15/16
INSTRUKCJA
OPISYWANIA DOWODÓW KSIĘGOWYCH
I. ZASADY OGÓLNE
§1
Wprowadzenie
1. W związku z realizacją projektu strategicznego „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu
Informatycznego dla potrzeb zarządzania Uczelnią” wprowadza się:
1) wzór noty księgowej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji – stosuje
się do operacji gospodarczych dokumentowanych notą ksiegową, zarówno
wewnątrz jak i na zewnątrz Uczelni,
2) opis dowodu księgowego, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji.
2. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) stosuje się do następujących dowodów
księgowych:
1) zewnętrznych obcych (faktury, rachunki, noty księgowe) – otrzymanych od
dostawców,
2) wewnętrznych (faktury, noty księgowe, delegacje, rachunki kosztów podróży,
rozliczenia dewizowe wyjazdów za granicę, listy płac, pisma) – dokumentujących
operacje gospodarcze realizowane wewnątrz Uczelni.
3. Dowody księgowe związane z realizacją projektów europejskich, strukturalnych
i krajowych powinny posiadać opis zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej
Instrukcji oraz dodatkowo, jeżeli wynika to z wytycznych programu, zgodny
z wymaganiami programu.
4. Do akceptacji należy przedłożyć dowód księgowy wraz z właściwym opisem,
stanowiącym integralną część dowodu księgowego oraz listę kontrolną.
5. W przypadku, gdy dowód księgowy dotyczy kilku różnych wymiarów finansowych,
opis należy sporządzić dla każdego wymiaru odrębnie.
6. W przypadku, gdy w danym opisie niektóre pola nie są wymagane należy wpisać „nie
dotyczy”.
7. Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Instrukcji będą dostępne do wypełniania w pliku
Excel zarówno w zakładce Dokumenty i Zarządzenia jak i na stronie internetowej
Politechniki Śląskiej: Administracja Centralna/Druki/Druki Kwestury.
§2
Pojęcia i skróty użyte w Instrukcji oznaczają:
1. Konto alokacji – konto księgowe określone symbolem, przyporządkowane do
określonej grupy źródeł finansowania,
2. MPK – wymiar określający miejsce powstawania kosztów określony symbolem,
3. Grupa źródeł finansowania, zwana dalej GŹF – symbol wymiaru określającego
sposób finansowania,
4. Projekt – wymiar określający nr projektu/zadania inwestycyjnego/zadania
remontowego/MPK
5. Kategoria budżetowa – nazwa kategorii zgodna z planem rzeczowo-finansowym
Uczelni,
6. Kategoria projektowa – nazwa kategorii określona w budżecie danego projektu
realizowanego na podstawie umowy/kontraktu lub nazwana w budżecie danej
jednostki określonej jako MPK,
7. Kierunek studiów/dyscyplina – wymiar łączący przychody i koszty
z prowadzonym kierunkiem studiów/dyscypliną studiów,
8. Nieruchomość – wymiar łączący przychody i koszty w odniesieniu do danej
nieruchomości,
9. Nr zapotrzebowania/umowy – nr zapotrzebowania nadany w systemie ERP
(zastępuje dotychczasowy nr wniosku do OZ), a w przypadku umowy - identyfikator
umowy o pracę, numer umowy zlecenia, umowy o dzieło,
10. Zakup służy sprzedaży opodatkowanej – jeżeli wiadomo, że można w całości
odliczyć podatek VAT naliczony na fakturze zakupu, gdyż zakup służy wyłącznie
sprzedaży opodatkowanej,
11. Zakup służy sprzedaży zwolnionej i/lub statutowej - jeżeli wiadomo, że nie można
odliczyć podatku VAT naliczonego na fakturze zakupu, gdyż zakup nie służy
sprzedaży opodatkowanej – bez prawa odliczenia podatku VAT,
12. Zakup służy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej – jeżeli nie wiadomo w jakiej
części zakup służy sprzedaży opodatkowanej, a w jakiej części sprzedaży zwolnionej,
a nie jest związany z działalnością statutową – odliczenie podatku VAT następuje
wskaźnikiem struktury,
13. Zakup służy działalności statutowej i opodatkowanej – jeżeli nie wiadomo w jakiej
części zakup służy działalności statutowej, a w jakiej sprzedaży opodatkowanej, a nie ma
związku ze sprzedażą zwolnioną – odliczenie podatku VAT następuje pre-wskaźnikiem,
14. Zakup służy działalności statutowej, opodatkowanej i zwolnionej – jeżeli nie wiadomo
w jakiej części zakup służy działalności statutowej, a jakiej części sprzedaży
opodatkowanej, a w jakiej części sprzedaży zwolnionej – odliczenie podatku VAT
następuje pre-wskaźnikiem i wskaźnikiem struktury,
15. Kwota w walucie – wartość wyrażona w walucie obcej (wypełniana na dokumentach
otrzymanych od zagranicznych kontrahentów),
16. Wydatek strukturalny – to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach
interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np.
projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.
z 2010r., poz. 103) .
17. Obszar tematyczny – nr i nazwa określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r., poz. 103),
18. Kod RBWsb – nr i nazwa określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r., poz. 103).
II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
1.
§3
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
1) wykaz kont alokacji i przyporządkowaną do nich GŹF zawiera tabela stanowiąca
Załącznik nr 3 do Instrukcji,
2) konto alokacji przyporządkowane jest do GŹF; należy łączyć tak jak jest to wskazane
w załączniku,
3) w opisie dokumentu podaje się:
a) dla konta alokacji symbol konta z kolumny nr 2 Załącznika nr 3,
b) dla GŹF symbol z kolumny nr 4 Załącznika nr 3.
2.
MPK
Numery MPK określone w niniejszej Instrukcji zastępują dotychczasowe numery MPK.
Nowy wykaz MPK zawiera tabela stanowiąca Załącznik nr 4 do Instrukcji. W opisie
dokumentu podaje się numer MPK z kolumny nr 4 Załącznika nr 4.
3. Projekt
W opisie dokumentu w miejscu Projekt wpisujemy:
1) pełny numer projektu nadany przez system ERP w formacie xx/xxx/xxxxx/####-##
(np. 01/010/PBS14/0001-01) dla przedsięwzięć realizowanych jako projekt,
2) poszczególne człony numeru oznaczają:
a) „xx/xxx” – MPK jednostki realizującej projekt, np. 01/010,
b) „xxxxx” – grupę projektu i końcówkę roku, w którym rozpoczęła sie jego
realizacja, np. PBS14,
c) „####” – nr projektu, np. 0001,
d) „-##” – nr zadania w ramach projektu; jeżeli projekt nie ma zadań ostatni człon
numeru nie wystąpi,
3) nr MPK w pozostałych przypadkach.
4. Kategoria budżetowa
1) kategoria budżetowa odnosi się do pozycji zgodnych z planem rzeczowo –
finansowym Uczelni,
2) w opisie dokumentu podaje się kod kategorii z kolumny nr 1 poniższej tabeli:
KOD kategorii
Opis
1
2
DWR
WYN_OS
WYN_B
ZUS
ZFSS
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
ZUS (pracodawcy)
Odpisy na ZFŚS - Świadczenia na rzecz pracowników
Materiały (zalicza się tutaj: zbiory biblioteczne, prenumeraty, zużycie paliwa
i opału, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, druki ścisłego
zarachowania, materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową, itp.)
MAT
Amortyzacja (zalicza się tutaj także jednorazowe odpisy amortyzacyjne)
Aparatura
Energia (zalicza się tutaj: energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie i ciepła
EN
woda, dostawa wody i odprowadzenie ścieków)
Usługi (zalicza się tutaj: usługi, delegacje, stypendia, konferencje, świadczenia
USL
dla pracowników, wszelkiego rodzaju opłaty, zwrot kosztów podróży)
USLR_BM
Remonty budynków mieszkalnych
USLR_ABM
Awarie budynków mieszkalnych
USLR-AWBNM Awarie bud. i budowli nie związ. z gosp. mieszk.-usługi remontowe - awarie
USLR-BUDNM Remonty budynków i budowli nie związanych z gospodarką mieszkaniową
Remonty budynków AOS
USLR_AOS
USLR_AAOS Remonty - Awarie budynków AOS
TT-INWB
Inwestycja Budowlana
TT-INWZ
Zakup Inwestycyjny
AM
AP
5. Kategoria projektowa
1) to kategoria określona w budżecie danego projektu realizowanego na podstawie
umowy/kontraktu lub nazwana w budżecie danej jednostki określonej jako MPK,
2) w przypadku projektu realizowanego na podstawie umowy/kontraktu kategoria
projektowa odnosi się do pozycji budżetu danego projektu określonej na jego
najniższym poziomie,
3) w przypadku budżetu danej jednostki określonej jako MPK kategoria projektowa
odnosi się do pozycji budżetu określonej na jego najniższym poziomie; każda
jednostka może indywidualnie tworzyć kategorie projektowe, z dowolną
szczegółowością.
6. Kierunek studiów/dyscyplina
1) wymiar ten pozwala na połączenie przychodów i kosztów z prowadzonym kierunkiem
studiów/dyscypliną studiów w danej jednostce podstawowej Uczelni,
2) wykaz kierunków studiów/dyscyplin prowadzonych w poszczególnych jednostkach
podstawowych Uczelni zawiera tabela stanowiąca Załącznik nr 5 do Instrukcji,
3) użyte w tabeli skróty oznaczają:
KS - kierunek studiów I i II stopnia,
D_ - dyscyplinę studiów III stopnia,
4) w opisie dokumentu podaje się nr kierunku studiów/dyscypliny z kolumny
nr 2 i opis z kolumny nr 3 Załącznika nr 5.
7. Nieruchomość
1) wymiar ten pozwala na połączenie przychodów i kosztów z daną nieruchomością,
2) wypełnia się go w przypadku opisywania dokumentów za:
a) media,
b) usługi remontowo-budowlane,
c) modernizacje (np. zakup wyposażenia, klimatyzacje, itp.)
d) przeglądy techniczne, konserwacje dźwigów,
e) niektóre usługi (np. ubezpieczenia)
f) wszystkie inne jeżeli jest możliwe przypisanie ich do konkretnej nieruchomości,
3) wykaz nieruchomości zawiera tabela stanowiąca Załącznik nr 6 do Instrukcji,
4) w opisie dokumentu podaje się kod nieruchomości z kolumny nr 1 Załącznika nr 6.
8. Nr zapotrzebowania/umowy
Nr zapotrzebowania/identyfikator umowy o pracę lub nr umowy zlecenia/umowy
o dzieło nadany w systemie ERP.
9. Wydatki strukturalne
1) wydatki strukturalne to wydatki poniesione z krajowych środków publicznych
związane z wykonywaniem zadań, które można zakwalifikować do obszarów
i kodów klasyfikacji wydatków strukturalnych,
2) zalicza się do nich także wydatki z funduszy strukturalnych, ale wyłącznie w części
finansowanej przez budżet państwa,
3) nie zalicza się do nich wydatków z funduszy bezpośrednio pochodzących z Unii
Europejskiej,
4) wydatek można zaliczyć do wydatków strukturalnych, jeżeli jest poniesiony
w związku:
a) z realizacją jakiegoś celu (zadania, projektu, działania),
b) z podnoszeniem poziomu i atrakcyjności przedsięwzięć,
c) z podnoszeniem standardu obiektów,
d) ze zwiększeniem ilości posiadanych zasobów, zmianą ich przeznaczenia, poprawą
jakości ich funkcjonowania, zabezpieczeniem,
lub
e) służy społeczeństwu (również na szczeblu lokalnym),
f) służy rozwojowi i aktywizacji.
5) klasyfikację wydatków strukturalnych obowiązujących dla jednostek sektora finansów
publicznych zawiera tabela stanowiąca Załącznik nr 7 do Instrukcji,
6) w opisie dokumentu podaje się:
a) dla obszaru tematycznego nr i nazwę z kolumny nr 1 Załącznika nr 7,
b) dla kodu RBWsb kod z kolumny nr 2 Załącznika nr 7.
Załącznik nr 1 do Instrukcji
Data wystawienia
Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44-100 Gliwice
Polska
NIP 631-020-07-36
Oryginał / Kopia*
Nazwa jednostki wystawiającej
(Odbiorca noty)
NOTA KSIĘGOWA NR
Obciążyliśmy
Treść
Uznaliśmy
0,00
Razem
0,00
Słownie:
Proszę przelać środki na poniższy rachunek bankowy**:
Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia noty
Wystawił
Odebrał
* niepotrzebne skreślić
** nr rachunku bankowego wypełnia się w przypadku wystawiania noty dla instytucji spoza Uczelni
Załącznik nr 2 do Instrukcji
…………………………………………….
(pięczeć jednostki)
OPIS DOWODU KSIĘGOWEGO*
Załącznik nr
do dokumentu nr
z dnia
Konto alokacji
MPK
GŹF
Projekt
Kategoria budżetowa
Kategoria projektowa
Kierunek studiów/dyscyplina
Nieruchomość
Nr zapotrzebowania/umowy
Czy ostatni wydatek w ramach zapotrzebowania/umowy
TAK
/
Rozliczenia z tytułu podatku VAT, wybierz jedną z opcji:***
1 Zakup służy sprzedaży opodatkowanej
2
Zakup służy sprzedaży zwolnionej i/lub
statutowej
NIE **
zł
zł
zł
0,00 zł
Kwota netto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota VAT nie podl.odlicz.
Kwota brutto
zł
Kwota brutto
Zakup służy sprzedaży opodatkowanej
3
i zwolnionej
Kwota netto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota VAT nie podl.odlicz.
Kwota brutto
zł
zł
zł
0,00 zł
Zakup służy działalności statutowej
4
i opodatkowanej
Kwota netto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota VAT nie podl.odlicz.
Kwota brutto
zł
zł
zł
0,00 zł
Kwota netto
Kwota VAT do odliczenia
Kwota VAT nie podl.odlicz.
Kwota brutto
Informacje dotyczące płatności
Kwota w walucie obcej
zł
zł
zł
0,00 zł
Zakup służy działalności statutowej,
5
opodatkowanej i zwolnionej
Do zapłaty z rachunku bankowego nr****
Czy dokonano przedpłaty
TAK
(dokumentem proforma/wnioskiem/pismem)
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego
TAK
Jeżeli TAK - wypełnij:
Obszar tematyczny
Kod RBWsb
*
**
***
****
/
/
NIE **
NIE **
………………………………………………………………
………………………………………………………………
(Data)
(Podpis dysponenta środków )
wszystkie pola należy wypełnić zgodnie z instrukcją
niepotrzebne skreślić
właściwe zaznaczyć
jeżeli zapłata ma nastąpić z więcej niż jednego rachunku bankowego, należy wskazać je wszystkie wraz
z podziałem kwot
Załącznik nr 3 do Instrukcji
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
Rodzaj działalności
Konto alokacji
Opis
GŹF
Opis
1
2
3
4
5
Działalność dydaktyczna
501-1120
Działalność dydaktyczna
501-1130
Działalność dydaktyczna
501-1140
Działalność dydaktyczna
501-1210
Działalność dydaktyczna
501-1220
Działalność dydaktyczna
501-1230
Działalność dydaktyczna
501-1310
Działalność dydaktyczna
501-1320
Działalność dydaktyczna
501-1411
Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna
501-1412
501-1413
501-1414
Działalność dydaktyczna
501-1421
Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna
501-1422
501-1423
501-1424
Działalność dydaktyczna
501-1431
Działalność dydaktyczna
501-1432
Koszty działalności dydaktycznej studia I st. stacjonarne
Koszty działalności dydaktycznej studia I st. zaoczne
Koszty działalności dydaktycznej studia I st. wieczorowe
Koszty działalności dydaktycznej studia II st. stacjonarne
Koszty działalności dydaktycznej studia II st. zaoczne
Koszty działalności dydaktycznej studia II st. wieczorowe
Koszty działalności dydaktycznej - studia
doktoranckie stacjonarne
Koszty działalności dydaktycznej - studia
doktoranckie niestacjonarne
Koszty dotacja projakościowa I st. - Ocena
wyróżniająca
Koszty dotacja projakościowa I st. - KRK
Koszty dotacja projakościowa I st.- stypendia
Koszty dotacja projakościowa I st. - KNOW
Koszty dotacja projakościowa II st. - Ocena
wyróżniająca
Koszty dotacja projakościowa II st. - KRK
Koszty dotacja projakościowa II st.- stypendia
Koszty dotacja projakościowa II st. - KNOW
Koszty dotacja projakościowa doktoranckie - Ocena
wyróżniająca
Koszty dotacja projakościowa doktoranckie - KRK
Koszty dotacja projakościowa doktoranckie stypendia
Koszty dotacja projakościowa doktoranckie KNOW
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
(dotyczy jednostek niebędących jednostką
podstawową)
Działalność dydaktyczna
501-1433
Działalność dydaktyczna
501-1434
Działalność dydaktyczna
501-2100
Działalność dydaktyczna
501-2100
Działalność dydaktyczna
501-2100
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
Działalność dydaktyczna
501-2100
Działalność dydaktyczna
501-2210
Działalność dydaktyczna
501-2220
Działalność dydaktyczna
Działalność dydaktyczna
501-2310
501-2310
Działalność dydaktyczna
501-2320
Działalność dydaktyczna
501-2330
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
Działalność dydaktyczna
501-4100
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DPD
Dydaktyka studia niestacjonarne
DPD
Dydaktyka studia niestacjonarne
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DPD
Dydaktyka studia niestacjonarne
DPD
Dydaktyka studia niestacjonarne
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DPD
Dydaktyka studia niestacjonarne
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
DPR
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
DPR
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
DPR
Dydaktyka dotacja na zadania projakościowe
FRC
Fundusz Remontów Centralnych
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
RR
Granty na Granty Rezerwa Rektora: „RGH” Rektorskie granty
habilitacyjne, „GGW” Granty na Granty Rezerwa Rektora
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
PZK
Pozostałe źródła krajowe: "PPD" pozostałe projekty dydaktyczne
Koszty Organizacji Agend Studenckich - limity
Koszty Organizacji Agend Studenckich - poza
limitem
Koszty postępowań o nadanie tytułu doktora
Koszty postępowań o nadanie tytułu doktora
Koszty postępowań o nadanie tytułu doktora
habilitowanego
Koszty postępowań o nadanie tytułu profesora
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DYD
DPD
Dydaktyka studia stacjonarne
Dydaktyka studia niestacjonarne
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
DYD
Dydaktyka studia stacjonarne
FND
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Dydaktyka, np. program MISTRZ
Fundusze strukturalne dydaktyczne: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
MNiSW dydaktyczne: "FSS" Mobilność, "PMD"projekty
MNiSWD
międzynarodowe współfinansowane dydaktyczne
FSD
NCBRD
KS
Kursy Dokształcające
SD
Studia Doktoranckie
SPD
Studia Podyplomowe
SZ
Działalność dydaktyczna
501-4100
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
UD
Działalność dydaktyczna
501-4100
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Kwalifikowane
ZZD
Działalność dydaktyczna
501-4200
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
FND
Strona 1 z 5
NCBiR dydaktyczne: „KI_” Kreator innowacyjności
Szkolenia
Źródła unijne-dydaktyczne: „FW_”Fundusz Wyszechradzki, „KID”
program KIC dydaktyczne, „UED” projekty unijne dydaktyczne,
„WAD” projekty w ramach Wymiany Akademickiej dydaktyczne,
„WDP” projekty w ramach Wymiany Dydaktycznej Pozostałe, np.
Erasmus KA2
Źródła zagraniczne dydaktyczne: projekty dydaktyczne w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Dydaktyka, np. program MISTRZ
Załącznik nr 3 do Instrukcji
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
Rodzaj działalności
Konto alokacji
Opis
GŹF
Opis
1
2
3
4
5
Działalność dydaktyczna
501-4200
Działalność dydaktyczna
501-4200
Działalność dydaktyczna
501-4200
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
Działalność dydaktyczna
501-4200
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
Działalność dydaktyczna
501-4200
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Niekwalifikowane
Działalność dydaktyczna
501-4300
Działalność dydaktyczna
501-4300
Działalność dydaktyczna
501-4300
Działalność dydaktyczna
501-4300
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Fundusze strukturalne dydaktyczne: programy w ramach funduszy
FSD
strukturalnych UE
MNiSW dydaktyczne: "FSS" Mobilność, "PMD" projekty
MNiSWD
międzynarodowe współfinansowane dydaktyczne
NCBRD
UD
ZZD
FND
NCBiR dydaktyczne: „KI_” Kreator innowacyjności
Źródła unijne-dydaktyczne: „FW_” Fundusz Wyszechradzki, „KID”
program KIC dydaktyczne, „UED” projekty unijne dydaktyczne,
„WAD” projekty w ramach Wymiany Akademickiej dydaktyczne,
„WDP” projekty w ramach Wymiany Dydaktycznej Pozostałe, np.
Erasmus KA2
Źródła zagraniczne dydaktyczne: projekty dydaktyczne w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Dydaktyka, np. program MISTRZ
Fundusze strukturalne dydaktyczne: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
MNiSW dydaktyczne: "FSS" Mobilność, "PMD" projekty
MNiSWD
międzynarodowe współfinansowane dydaktyczne
FSD
NCBRD
NCBiR dydaktyczne: „KI_” Kreator innowacyjności
Źródła unijne-dydaktyczne: „FW_” Fundusz Wyszechradzki, „KID”
program KIC dydaktyczne (edukacyjne), „UED” projekty unijne
dydaktyczne, „WAD” projekty w ramach Wymiany Akademickiej
dydaktyczne, „WDP” projekty w ramach Wymiany Dydaktycznej
Pozostałe, np. Erasmus KA2
Źródła zagraniczne dydaktyczne: projekty dydaktyczne w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp.
Działalność dydaktyczna
501-4300
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Działalność dydaktyczna
501-4300
Koszty działalności dydaktycznej - projekty
dydaktyczne Wkład własny
Działalność badawcza
502-1100
Działalność badawcza
502-1100
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
MNiSW badawcze : „DG_”Diamentowy Grant, restrukturyzacja,
MNiSWB „IP_” Iuwentus Plus, „MOB” Mobilność Plus, „PMB” projekty
międzynarodowe współfinansowane badawcze,
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
MNiSW badawcze-działalność statutowa: „BKM” dotacja
MNiSWBS statutowa młodzi, „BK_” dotacja statutowa podstawowa, „BKR”
dotacja statutowa, „BKS” dotacja statutowa SPUB
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
UD
ZZD
FNB
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Badania, np. program START
FSB
Fundusze strukturalne badawcze: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
NCBRB
NCBiR badawcze: „DEM” Demonstrator+, „PNN” Eureka, ERANET i
inne, „GEK” Gekon, „IT_” Innotech, „LID” Lider, „PBR” projekty
rozwojowe Obronność i Bezpieczeństwo, „SEK” projekty
Sektorowe, „PST” projekty Stosowane, „PBS” projekty
strategiczne, "CUB" projekty CuBR dot. badań dla przemysłu metali
nieżelaznych, "INS" projekty Innowacje Społeczne
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
NCNB
NCN badawcze: „FUG” program Fuga, „PBU” programy Opus,
Preludium, Sonata, itd. „PMN” projekty międzynarodowe
niewspółfinansowane, np. Harmonia, Cost, „WAB” Wymiana
Akademicka Badawcza, np. Etiuda
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
UB
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
WMN
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
WP
Działalność badawcza
502-1100
Koszty działalności badawczej-projekty
Kwalifikowane
ZZB
Działalność badawcza
502-1200
Działalność badawcza
502-1200
Działalność badawcza
502-1200
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
Źródła unijne-badawcze: „WBP” Wymiana Badawcza Pozostała, np.
Erasmus KA2, „UEB” 7PR, Horizon2020, Fundusz Badawczy Węgla i
Stali, „KIB” programy KIC badawcze
Wybitni Młodzi Naukowcy
Współpraca i Przemysł (faktury): „O__” prace Opinie, „NB_” prace
naukowo-badawcze, „U__” prace usługowe, „W__” prace
wdrożeniowe
Źródła zagraniczne badawcze: projekty badawcze w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp., współpraca z firmami zagranicznymi (faktury)
FNB
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Badania, np. program START
FSB
Fundusze strukturalne badawcze: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
MNiSW badawcze : „DG_”Diamentowy Grant, „BKM” dotacja
statutowa młodzi, „BK_” dotacja statutowa podstawowa, „BKR”
MNiSWB dotacja statutowa, „BKS” dotacja statutowa SPUB,
restrukturyzacja, „IP_” Iuwentus Plus, „MOB” Mobilność Plus,
„PMB” projekty międzynarodowe współfinansowane badawcze,
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
Strona 2 z 5
Załącznik nr 3 do Instrukcji
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
Rodzaj działalności
Konto alokacji
Opis
GŹF
Opis
1
2
3
4
5
Działalność badawcza
502-1200
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
NCBRB
NCBiR badawcze: „DEM” Demonstrator+, „PNN” Eureka, ERANET i
inne, „GEK” Gekon, „IT_” Innotech, „LID” Lider, „PBR” projekty
rozwojowe Obronność i Bezpieczeństwo, „SEK” projekty
Sektorowe, „PST” projekty Stosowane, „PBS” projekty
strategiczne, "CUB" projekty CuBR dot. badań dla przemysłu metali
nieżelaznych, "INS" projekty Innowacje Społeczne
Działalność badawcza
502-1200
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
NCNB
NCN badawcze: „FUG” program Fuga, „PBU” programy Opus,
Preludium, Sonata, itd. „PMN” projekty międzynarodowe
niewspółfinansowane, np. Harmonia, Cost, „WAB” Wymiana
Akademicka Badawcza, np. Etiuda
Działalność badawcza
502-1200
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
UB
Źródła unijne-badawcze: „WBP” Wymiana Badawcza Pozostała, np.
Erasmus KA2, „UEB” 7PR, Horizon2020, Fundusz Badawczy Węgla i
Stali, „KIB” programy KIC badawcze (innowacyjne)
Działalność badawcza
502-1200
Koszty działalności badawczej-projekty
Niekwalifikowane
ZZB
Źródła zagraniczne badawcze: projekty badawcze w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp., współpraca z firmami zagranicznymi (faktury)
Działalność badawcza
502-1300
FNB
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Badania, np. program START
Działalność badawcza
502-1300
FSB
Fundusze strukturalne badawcze: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
Działalność badawcza
502-1300
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
MNiSW badawcze : „DG_”Diamentowy Grant, „BKM” dotacja
statutowa młodzi, „BK_” dotacja statutowa podstawowa, „BKR”
MNiSWB dotacja statutowa, „BKS” dotacja statutowa SPUB,
restrukturyzacja, „IP_” Iuwentus Plus, „MOB” Mobilność Plus,
„PMB” projekty międzynarodowe współfinansowane badawcze,
Działalność badawcza
502-1300
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
NCBRB
NCBiR badawcze: „DEM” Demonstrator+, „PNN” Eureka, ERANET i
inne, „GEK” Gekon, „IT_” Innotech, „LID” Lider, „PBR” projekty
rozwojowe Obronność i Bezpieczeństwo, „SEK” projekty
Sektorowe, „PST” projekty Stosowane, „PBS” projekty
strategiczne, "CUB" projekty CuBR dot. badań dla przemysłu metali
nieżelaznych, "INS" projekty Innowacje Społeczne
Działalność badawcza
502-1300
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
NCNB
NCN badawcze: „FUG” program Fuga, „PBU” programy Opus,
Preludium, Sonata, itd. „PMN” projekty międzynarodowe
niewspółfinansowane, np. Harmonia, Cost, „WAB” Wymiana
Akademicka Badawcza, np. Etiuda
Działalność badawcza
502-1300
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
UB
Źródła unijne-badawcze: „WBP” Wymiana Badawcza Pozostała, np.
Erasmus KA2, „UEB” 7PR, Horizon2020, Fundusz Badawczy Węgla i
Stali, „KIB” programy KIC badawcze
Działalność badawcza
502-1300
Koszty działalności badawczej-projekty Wkład
własny
ZZB
Źródła zagraniczne badawcze: projekty badawcze w ramach
współpracy polsko-norweskiej, polsko-szwajcarskiej, polskoczeskiej, itp., współpraca z firmami zagranicznymi (faktury)
501-2100
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
DJST
Dotacja Jednostek Samorządu Terytorialnego
501-2100
Koszty działalności dydaktycznej -pozostałe
KPW
Przychody własne
501-2210
Koszty Organizacji Agend Studenckich - limity
KPW
Przychody własne
501-2310
Koszty postępowań o nadanie tytułu doktora
KPW
Przychody własne
501-2320
Koszty postępowań o nadanie tytułu doktora
habilitowanego
KPW
Przychody własne
501-2330
Koszty postępowań o nadanie tytułu profesora
KPW
Przychody własne
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
DAR
Darowizna
DJST
Dotacja Jednostek Samorządu Terytorialnego, np. Urzędów Miast
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
FSP
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Strona 3 z 5
DGN
FSR
KNF
Diagnostyka: dotyczy Zakładu Doświadczalno Diagnostycznego
Silników Spalinowych Wydziału RIE
Fundusze strukturalne pozostałe: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE, których budżet zawiera wydatki rodzajowe i
inwestycyjne
Fundusze strukturalne ryczałty: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE
Konferencje: organizowane przez wewnętrzne jednostki
organizacyjne Uczelni
MNiSWP MNiSW pozostałe: „GGM” granty na granty ministerialne
NAGR
Nagrody Ministra
PSM
Programy Specjalne Ministra: np. wkład do spółki KIC
Załącznik nr 3 do Instrukcji
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
Rodzaj działalności
Konto alokacji
Opis
GŹF
Opis
1
2
3
4
5
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
501-3100
501-3100
501-3100
501-3100
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Kwalifikowane
Pozostała działalność
podstawowa
501-3200
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Niekwalifikowane
Pozostała działalność
podstawowa
501-3200
Koszty pozostałej działalności podstawowej
Niekwalifikowane
Pozostała działalność
podstawowa
501-3300
Koszty pozostałej działalności podstawowej Wkład
własny
Wymiana Akademicka Pozostała "WAP"
ZZP
Źródła inne zagraniczne pozostałe "ZZP"
SPO
Sponsoring
ISD
Imprezy studenckie i doktoranckie "ISD"
FSP
Fundusze strukturalne pozostałe: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE, których budżet zawiera wydatki rodzajowe i
inwestycyjne
MNiSWP MNiSW pozostałe: „GGM” granty na granty ministerialne
FSP
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
Pozostała działalność
podstawowa
521-1000
551-1000
Koszty zarządu-ogólnouczelniane
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
080-1100
080-1100
080-1100
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
080-1100
Środki trwałe w budowie
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
Działalność inwestycyjna
080-1100
081-1100
081-1100
081-1100
081-1100
081-1100
Środki trwałe w budowie
Zakupy środków trwałych
Zakupy środków trwałych
Zakupy środków trwałych
Zakupy środków trwałych
Zakupy środków trwałych
Działalność inwestycyjna
081-1100
Zakupy środków trwałych
Działalność inwestycyjna
081-1100
Zakupy środków trwałych
Działalność inwestycyjna
081-1100
Zakupy środków trwałych
INWN
Działalność inwestycyjna
081-1100
Zakupy środków trwałych
INWSW
Działalność inwestycyjna
081-1100
Zakupy środków trwałych
DJST
Działalność inwestycyjna
Działalność socjalno bytowa
Działalność socjalno bytowa
Fundusze
Fundusze
Fundusze
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
081-1100
Zakupy środków trwałych
DAR
Koszty działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej DSB
budynki mieszkalne
Koszty działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej DSB
budynki niemieszkalne
Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów
FPMD
Fundusz Pomocy Materialnej dla studentów
FPMW
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
ZFŚS
Koszty bezpośrednie działalności badawczej – inne
MNiSWBS
projekty CK
Koszty bezpośrednie działalności badawczej – inne
WP
projekty CK
Koszty bezpośrednie działalności badawczej – inne
KPW
projekty CK
501-3300
515-1000
521-1000
543-1000
543-2000
530-1000
530-2000
810-0000
810-0000
850-0000
502-2100
502-2100
502-2100
Koszty pozostałej działalności podstawowej Wkład
własny
Koszty na rzecz jednostek wewnętrznych Uczelni
(ZW)
Koszty wydziałowe jednostek organizacyjnych
Uczelni
Koszty koordynatora finansowane z narzutów
projektów
WAP
Koszty z realizacji prawa własności intelektualnej
Własność
Koszty z realizacji prawa własności intelektualnej
Licencje
Fundusze strukturalne pozostałe: programy w ramach funduszy
strukturalnych UE, których budżet zawiera wydatki rodzajowe i
inwestycyjne
MNiSWP MNiSW pozostałe: „GGM” granty na granty ministerialne
ZW
DKW
DKWKP
KPW
Zlecenia Wewnętrzne
Koszty wydziałowe jednostek działalności podstawowej
Koszty wydziałowe jednostek działalności podstawowej dla
kierownika projektu
Przychody własne: "SPP" sprzedaż praw, "WDI" współwłasność
dóbr intelektualnych
KPW
Przychody własne: "LIC" licencje
KOU
Koszty zarządu-ogólnouczelniane
Dotacja NFOŚ: „NFS” dotacja Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska
FIJ
Fundusz Inwestycyjny Jednostki
FIR
Fundusz Inwestycyjny Rektora
FNT
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Fundusze strukturalne inwestycyjne: „FSI” dotyczy programów w
FSINW ramach funduszy strukturalnych UE, których budżet zawiera
wyłącznie wydatki inwestycyjne
INWKPK Inwestycje - z kredytów i pożyczek krajowych: „IKP”
DNFOŚ
INWN
Inwestycje - Dotacje MNiSW część 28 Nauka: „INF” Inwestycje,
„IB_” Inwestycje budowlane, „IA_” Inwestycje na aparaturę
Inwestycje - Dotacje MNiSW część 38 Szkolnictwo Wyższe: „ISW”
Inwestycje
Dotacja Jednostek Samorządu Terytorialnego, np. Urzędów Miast
DJST
na cele inwestycyjne
DAR
Darowizna na cele inwestycyjne
DNFOŚ Dotacja NFOŚ
DWFOŚ Dotacja WFOŚ
FIJ
Fundusz Inwestycyjny Jednostki
FIR
Fundusz Inwestycyjny Rektora
FNT
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
Fundusze strukturalne inwestycyjne: „FSI” dotyczy programów w
FSINW ramach funduszy strukturalnych UE, których budżet zawiera
wyłącznie wydatki inwestycyjne
INWKPK Inwestycje - z kredytów i pożyczek krajowych: „IKP”
INWSW
Strona 4 z 5
Inwestycje - Dotacje MNiSW część 28 Nauka: „INF” Inwestycje,
„IB_” Inwestycje budowlane, „IA_” Inwestycje na aparaturę
Inwestycje - Dotacje MNiSW część 38 Szkolnictwo Wyższe: „ISW”
Inwestycje
Dotacja Jednostek Samorządu Terytorialnego, np. Urzędów Miast
na cele inwestycyjne
Darowizna na cele inwestycyjne
Koszty działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej - budynki
mieszkalne
Koszty działalności pomocniczej, socjalnej i bytowej - budynki
niemieszkalne
Fundusz Pomocy Materialnej - dotacja: "FPD"
Fundusz Pomocy Materialnej - przychody własne: "FPW"
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: "ZFS"
MNiSW badawcze - działalność statutowa: "SPUB"
Współpraca i Przemysł (faktury): inne projekty badawcze CK,
inne projekty komercyjne CK
Przychody własne
Załącznik nr 3 do Instrukcji
Konto alokacji i przyporządkowana do niego GŹF
Rodzaj działalności
Konto alokacji
Opis
GŹF
Opis
1
2
3
4
5
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
Centrum Komputerowe
(CK)
502-2200
502-2200
502-2200
Koszty pośrednie działalności badawczej – inne
projekty CK
Koszty pośrednie działalności badawczej – inne
projekty CK
Koszty pośrednie działalności badawczej – inne
projekty CK
MNiSWBS MNiSW badawcze - działalność statutowa: "SPUB"
WP
Współpraca i Przemysł (faktury): inne projekty badawcze CK,
inne projekty komercyjne CK
KPW
Przychody własne
Przychody własne
531-1000
Koszty bezpośrednie – działalność gospodarcza CK
KPW
531-1000
Koszty bezpośrednie – działalność gospodarcza CK
WP
531-2100
Koszty pośrednie – działalność gospodarcza CK
WP
531-2100
Koszty pośrednie – działalność gospodarcza CK
KPW
Strona 5 z 5
Współpraca i Przemysł (faktury): inne projekty badawcze CK,
inne projekty komercyjne CK
Współpraca i Przemysł (faktury): inne projekty badawcze CK,
inne projekty komercyjne CK
Przychody własne
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
Opis
1
2
3
4
5
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Architektury Rar
Wydział Architektury Rar
RAr1
RAr2
01/010 Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
01/020 Katedra Projektowania Architektonicznego
Jednostki Podstawowe
Wydział Architektury Rar
RAr3
01/030 Katedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Architektury Rar
Wydział Architektury Rar
Wydział Architektury Rar
RAr4
Rar0
Rar0-1
01/040 Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych
01/990 Wydział Architektury - Dziekanat
01/991 Administracja Wydziału
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1
02/010 Instytut Automatyki
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1-1
02/011 Zakład Sterowania i Robotyki
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1-2
02/012 Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1-3
02/013 Zakład Urządzeń i Układów Automatyki
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1-4
02/014 Zakład Inżynierii Systemów
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu1-5
02/015 Zakład Analizy Eksploracyjnej Danych
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu2
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu2-1
02/021 Zakład Teorii Informatyki
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu2-2
02/022 Zakład Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu2-3
02/023 Zakład Sieci i Systemów Komputerowych
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-1
02/031 Zakład Elektroniki Biomedycznej
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-2
02/032 Zakład Podstaw Elektroniki i Radiotechniki
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-3
02/033 Zakład Telekomunikacji
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-4
02/034 Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-5
02/035 Zakład Układów Cyfrowych i Mikroprocesorowych
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu3-6
02/036 Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu0
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu0-1
02/991 Biuro Dziekana
Jednostki Podstawowe
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Rau
RAu0-2
02/992 Administracja Wydziału
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
RB1
RB2
RB3
Jednostki Podstawowe
Wydział Budownictwa RB
RB4
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
RB5
RB6
RB7
RB8
RB0
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
RCh1
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
RCh2
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
RCh3
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
RCh4
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
RCh5
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
RCh0
RE1
RE1-1
03/010 Laboratorium Budownictwa
03/020 Katedra Konstrukcji Budowlanych
03/030 Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów
03/040
Budowlanych
03/050 Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych
03/060 Katedra Inżynierii Budowlanej
03/070 Katedra Geotechniki i Dróg
03/080 Katedra Mechaniki i Mostów
03/990 Wydział Budownictwa - Dziekanat
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i
04/010
Elektrochemii
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i
04/020
Biotechnologii
Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania
04/030
Procesowego
04/040 Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i
04/050
Petrochemii
04/990 Wydział Chemiczny - Dziekanat
05/010 Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów
05/011 Zakład Sieci i Instalacji Elektroenergetycznych
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
RE1-2
05/012 Zakład Automatyki i Informatyki w Elektroenergetyce
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
RE2
RE3
Strona 1 z 6
02/020 Instytut Informatyki
02/030 Instytut Elektroniki
02/990
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Dziekanat
05/020 Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki
05/030 Instytut Elektrotechniki i Informatyki
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
1
2
3
4
Opis
5
Zakład Elektrotechniki Teoretycznej, Informatyki i
Telekomunikacji
Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej
w Transporcie
Katedra Optoelektroniki
Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i
Robotyki
Katedra Mechatroniki
Wydział Elektryczny - Dziekanat
Biuro Dziekana
Administracja Wydziału
Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa
Instytut Mechanizacji Górnictwa
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
RE3-1
05/031
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
RE3-2
05/032
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
RE4
05/040
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
RE5
05/050
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RE6
RE0
RE0-1
RE0-2
RG1
RG2
05/060
05/990
05/991
05/992
06/010
06/020
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG2-1
06/021 Zakład Maszyn Górniczych, Budowlanych i Drogowych
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG2-2
06/022 Zakład Mechaniki, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG3
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG4
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG5
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG5-1
06/051 Zakład Eksploatacji, Aerologii i Geofizyki Górniczej
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG5-2
06/052
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG5-3
RG6
06/053
06/060
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG6-1
06/061
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
RG6-2
06/062
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
RG7
RG0
RIB1
06/070
06/990
07/010
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
RIB2
07/020
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
RIB3
07/030
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
RIB4
07/040
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
RIB0
07/990
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE1
08/010
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE2
08/020
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE3
08/030
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE4
08/040
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE4-1
08/041
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE4-2
RIE4-3
RIE5
08/042
08/043
08/050
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE5-1
08/051
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE5-2
08/052
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE5-3
08/053
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE5-4
08/054
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE6
08/060
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE6-1
08/061
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE6-2
08/062
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE6-3
08/063
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE7
08/070
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE8
08/080
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
RIE0
08/990 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - Dziekanat
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
RMS1
RMS1-1
RMS1-2
RMS1-3
RMS1-4
Strona 2 z 6
06/030 Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i
06/040
Zarządzania Ochroną Powierzchni
06/050 Instytut Eksploatacji Złóż
09/010
09/011
09/012
09/013
09/014
Zakład Technologii Wydobywczych, Przeróbczych i
Gospodarki Odpadami
Zakład Geodezji i Ochrony Terenów Górniczych
Instytut Geologii Stosowanej
Zakład Geologii Złóż Węgla i Gospodarki Surowcami
Mineralnymi
Zakład Geologii Środowiska, Hydrogeologii i
Mineralogii
Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego
Wydział Górnictwa i Geologii - Dziekanat
Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów
Medycznych
Katedra Biomechatroniki
Katera Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów
Biomedycznych
Wydział Inżynierii Biomedycznej - Dziekanat
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki
Odpylania
Katedra Ochrony Powietrza
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania
Odpadów
Instytut Inżynierii Wody i Ścieków
Zakład Chemii Środowiska i Procesów
Membranowych
Zakład Technologii Wody i Ścieków
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Zakład Maszyn Przepływowych i Technologii
Energetycznych
Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
Zakład Miernictwa I Automatyki Procesów
Energetycznych
Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Energetycznych
Instytut Techniki Cieplnej
Zakład Termodynamiki Gospodarki Energetycznej i
Chłodnictwa
Zakład Spalania, Silników Spalinowych i
Odnawialnych Źródeł Energii
Zakład Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej
Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników
Spalinowych
Katedra Biotechnologii Środowiskowej
Instytut Matematyki
Zakład Algebry
Zakład Analizy i Topologii
Zakład Matematyki Obliczeniowej i Informatyki
Zakład Metod Probabilistycznych i Symulacyjnych
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
Opis
1
2
3
4
5
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
RMS1-5
RMS0
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1-1
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1-2
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1-3
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1-4
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT1-5
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT2
10/020
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT2-1
10/021
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT2-2
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT2-3
10/023 Zakład Konstruowania, Zarządzania i Wytwarzania
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT3
RMT3-1
RMT3-2
RMT4
10/030
10/031
10/032
10/040
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT4-1
10/041
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT4-2
RMT5
RMT6
RMT6-1
RMT6-2
RMT7
RMT8
10/042
10/050
10/060
10/061
10/062
10/070
10/080
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT0
10/990 Wydział Mechaniczny Technologiczny - Dziekanat
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT0-1
RMT0-2
RMT0-3
Jednostki Podstawowe
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
RMT0-4
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
RM1
RM2
RM2-1
RM2-2
RM3
RM3-1
RM3-2
RM3-3
RM3-4
RM4
Jednostki Podstawowe
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
RM0
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Transportu RT
Wydział Transportu RT
Wydział Transportu RT
Wydział Transportu RT
RT1
RT2
RT3
RT4
10/991 Biuro Dziekana
10/992 Biuro Obsługi Studenta
10/993 Biuro Współpracy z Przemysłem
Biuro Stopni, Tytułów Naukowych oraz Studiów
10/994
Doktoranckich
11/010 Katedra Inżynierii Produkcji
11/020 Instytut Technologii Metali
11/021 Zakład Metalurgii Ekstrakcyjnej i Odlewnictwa
11/022 Zakład Mechaniki i Przeróbki Plastycznej
11/030 Instytut Nauki o Materiałach
11/031 Zakład Ceramiki i Kompozytów
11/032 Zakład Obróbki Cieplnej i Powierzchniowej
11/033 Zakład Materiałografii
11/034 Zakład Materiałów Inżynierskich
11/040 Katedra Informatyki Przemysłowej
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 11/990
Dziekanat
12/010 Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych
12/020 Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych
12/030 Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego
12/040 Katedra Technologii Lotniczych
Jednostki Podstawowe
Wydział Transportu RT
RT5
12/050 Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Wydział Transportu RT
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
RT0
ROZ1
ROZ1-1
ROZ1-2
ROZ2
ROZ3
ROZ3-1
ROZ3-2
ROZ4
12/990
13/010
13/011
13/012
13/020
13/030
13/031
13/032
13/040
Jednostki Podstawowe
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
ROZ4-1
13/041 Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Logistyki
Jednostki Podstawowe
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
ROZ4-2
13/042 Zakład Administracji i Podstaw Zarządzania
Strona 3 z 6
09/015 Zakład Zastosowań Matematyki
09/990 Wydział Matematyki Stosowanej - Dziekanat
10/010 Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych
Zakład Technologii Procesów Materiałowych,
10/011 Zarządzania i Technik Komputerowych w
Materiałoznawstwie
Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i
10/012 Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii
Proekologicznych
Zakład Przetwórstwa Materiałów Metalowych i
10/013
Polimerowych
Zakład Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i
10/014
Specjalnych
10/015 Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych
Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i
Zintegrowanych Systemów Wytwarzania
Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów
Technologicznych
Zakład Mechatroniki i Projektowania Układów
10/022
Technicznych
Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Zakład Dynamiki Układów Mechatronicznych
Zakład Mechaniki Kompozytów Polimerowych
Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej
Zakład Mechaniki Komputerowej i Informatyki
Stosowanej
Zakład Inżynierii Cieplnej i Biomedycznej
Katedra Spawalnictwa
Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
Zakład Struktur Lekkich
Zakład Diagnostyki i Eksploatacji
Katedra Budowy Maszyn
Katedra Odlewnictwa
Wydział Transportu - Dziekanat
Instytut Ekonomii i Informatyki
Zakład Ekonomii i Finansów
Zakład Informatyki i Ekonometrii
Katedra Stosowanych Nauk Społecznych
Instytut Inżynierii Produkcji
Zakład Inżynierii Systemów Technicznych
Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem
Instytut Zarządzania i Administracji
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
Opis
1
2
3
4
5
Jednostki Podstawowe
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
ROZ0
Jednostki Podstawowe
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
ROZ0-1
13/991
Jednostki Podstawowe
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne Pol.
Śl. RIF
Kolegium Pedagogiczne RKP
Kolegium Języków Obcych RKJO
ROZ0-2
13/992 Wydział Organizacji i Zarządzania - Kampus Zabrze
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
13/990 Wydział Organizacji i Zarządzania - Dziekanat Zabrze
Wydział Organizacji i Zarządzania - Dziekanat
Katowice
RIF1
14/010 Zakład Fizyki Ciała Stałego
RIF2
14/020 Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
RIF3
14/030 Zakład Fizyki Stosowanej
RIF4
14/040 Zakład Zastosowań Radioizotopów
RIF5
14/050 Laboratorium Naukowo-Badawcze
RIF0
14/990
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Ogólnouczelniane
Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum
Kształcenia Inżynierów w Rybniku
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Międzywydziałowe
Jednostki Ogólnouczelniane
RJM1
RJM2
RJM4
RD
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
Politechniki Śląskiej-Gliwice
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
14/991
Politechniki Śląskiej-Katowice
15/990 Kolegium Pedagogiczne
16/990 Kolegium Języków Obcych
16/991 Kampus Kolegiów
Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum
17/990
Kształcenia Inżynierów w Rybniku
30/010 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
30/020 Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej
30/030 Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej
31/010 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RDS
31/011 Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RD1
31/012 Dział Spraw Studenckich i Kształcenia
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RD1N
31/013 Kształcenie niepełnosprawnych studentów i doktorantów
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RJO1
RJO1-1
RJO1-2
RJO2
31/020
31/021
31/022
31/030
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RJO4
31/040
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RJO5
31/050
Jednostki Ogólnouczelniane
Jednostki Ogólnouczelniane
RR12
31/060
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
RJP4
32/001
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
RJP11
RJP6
RJP3
RJP12
32/002
32/003
32/004
32/005
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
RJP7
32/006 Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
RJP8
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
RJP9
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Jednostki Pozawydziałowe
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
RJP1
RJP10
RJP13
RJP2
RR2
RR3
RR4
RR5
RR6
32/007 Centrum Biotechnologii
Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego
32/008
Europy Środkowo-Wschodniej
32/009 Centrum Kształcenia Inżynierów
32/010 Centrum Zdalnej Edukacji
32/011 Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej
90/990 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej
40/001 Zespół Obsługi Prawnej
40/002 Dział Analiz Ekonomicznych
40/003 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
40/004 Dział Obronny
40/005 Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Administracja Centralna
Pion Rektora
RR7
40/006 Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Administracja Centralna
Pion Rektora
RR8
40/007 Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
Pion Rektora
RR9
RR10
RR11
SOL
ZNP
RR13
R
RRS
40/008
40/009
40/010
40/011
40/012
40/013
40/990
40/991
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
Jednostki Podstawowe
RIF0-1
RKP
RKJO
Kampus Kolegiów
RCKI
Strona 4 z 6
Biblioteka Główna - Gliwice
Biblioteka Główna - Katowice
Biblioteka Główna - Rybnik
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki
Śląskiej
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej
Biuro Karier Studenckich
Centrum Zaawansowanych Technologii
Bezpieczeństwa i Obronności
Centrum Energetyki Prosumenckiej
Centrum Edukacji w Mechatronice
Centrum Inżynierii Biomedycznej
Centrum Nowych Technologii
Dział Promocji Politechniki Śląskiej
Biuro Rzecznika Patentowego
Dział Badań Naukowych
NSZZ Solidarność
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Centrum Informatyczne
Rektor Politechniki Śląskiej
Sekretariat
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
Opis
1
2
3
4
5
Administracja Centralna
Pion Rektora
RR1
Administracja Centralna
Pion Rektora
KOU-P
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Rektora
Pion RN
Pion RN
Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju RO
RR1-1
RN
RNS
RO1
Administracja Centralna
Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju RO
RO2
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju RO
Pion Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju RO
Pion Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
RW
Pion Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
RW
Pion Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
RW
Pion Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej
RW
RO
ROS
40/992 Dział Organizacji Zarządzania
Pozostałe Koszty w KOU, których nie można przypisać
40/993
jedn. (788)
40/994 Kancelaria Ogólna
41/990 Pełnomocnik ds. Współpracy z Przemysłem
41/991 Sekretariat
42/010 Dział Spraw Osobowych
Biuro Strategii Rozwoju i Inwestycji Politechniki
42/020
Śląskiej
42/990 Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju
42/991 Sekretariat
RW1
43/010 Dział Współpracy Naukowej z Zagranicą
RW4
43/020 Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej
RW
43/990 Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej
RWS
43/991 Sekretariat
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Dział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw
Socjalnych
Budynki niemieszkalne
"Centrum Kultury Studenckiej ""Mrowisko"""
Dział Inwentaryzacji
Straż Akademicka
Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów
Komputerowych
Kanclerz Politechniki Śląskiej
Sekretariat
Dział Techniczny i Inwestycji
Baza Transportowa
Grupa Awaryjna
Inspektorzy i Kierownicy Zadań (cała reszta)
Magazyn Centralny
Infrastruktura sieciowa
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Archiwum
Dział Łączności
Centrum Poligrafii
Zastępca Kanclerza Politechniki Śląskiej
Sekretariat
Z-ca Kwestora ds. Finansowo-Księgowych
Dział Finansowy
Administracja Centralna
Pion Kanclerza RA
AG
44/010
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Kanclerza RA
Pion Kanclerza RA
Pion Kanclerza RA
Pion Kanclerza RA
AG7
CKS
AI
ASA
44/011
44/012
44/020
44/030
Administracja Centralna
Pion Kanclerza RA
WK
44/040
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Kanclerza RA
Pion Kanclerza RA
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Zastępcy Kanclerza AO
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
RA
RAS
TT
TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
TT-5
OZ
OA
WL
CP
AO
AOT
KG
GF
44/990
44/991
45/010
45/011
45/012
45/013
45/014
45/015
45/020
45/030
45/040
45/050
45/990
45/991
46/010
46/011
Administracja Centralna
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
GG
46/012 Dział Księgowości Głównej i Składników Majątkowych
Administracja Centralna
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
GP
Administracja Centralna
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
KK
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
KO
KU
KW
46/013 Dział Podatków i ZUS
Z-ca Kwestora ds. Kosztów i Funduszy
46/020
Międzynarodowych
46/021 Dział Kosztów
46/022 Dział Obsługi Księgowej Projektów
46/023 Dział Wynagrodzeń
Administracja Centralna
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
AK
46/990 Zastępca Kanclerza Politechniki Śląskiej - Kwestor
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Administracja Centralna
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Pion Kwestora - Zastępcy Kanclerza AK
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Pion Centrum Zarządzania Projektami CZP
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
AKS
CZP1
CZP2
CZP3
CZP4
CZP5
CZP6
CZP
CZPS
AG1
AG6
AG4
AG2
46/991
47/010
47/020
47/030
47/040
47/050
47/060
47/990
47/991
50/010
50/020
50/030
50/031
50/040
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
AG3
50/050 Ośrodek Wczasowy Jastrzębia-Góra - Willa Krysia
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
AG3-1
AG5
AOSH
Działalność Socjalno - Bytowa
Działalność Socjalno - Bytowa
AOSZ2
Strona 5 z 6
Sekretariat
Biuro Obsługi Projektów Krajowych
Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych
Biuro Obsługi Projektów Europejskich
Biuro Obsługi Projektów Infrastrukturalnych
Biuro Obsługi Węzła Wiedzy KIC
Biuro Obsługi Finansowej Projektów
Centrum Zarządzania Projektami
Sekretariat
Budynki mieszkalne w Gliwicach
Budynki mieszkalne w Katowicach
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej
Klub Malucha Kropka
Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny CIS
50/051 Ośrodek Wczasowy Jastrzębia-Góra - Brdy
50/060 Ośrodek Kolonijny Jastrzębia Góra
50/070 Dom Asystenta
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „Innowacja” w
50/080
Zabrzu
Załącznik nr 4 do Instrukcji
Wykaz MPK
Rodzaj Jednostki
Nazwa Jednostki
Kod
Jednostki
Numer
MPK
Opis
1
2
3
4
5
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
RRD
60/001 Rezerwa Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
AZSR
60/002 Akademicki Związek Sportowy - Rybnik
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
AZS
60/003 Akademicki Związek Sportowy - Gliwice
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
AZSK
60/004 Akademicki Związek Sportowy - Katowice
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
RDZT
60/005 "Akademicki Zespół Tańca ""Dąbrowiacy"""
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
RDCH
60/006 Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/007 "Akademicki Teatr ""REMONT"""
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/008
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
ORS
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
Stowarzyszenie ds. Wymiany Studentów Uczelni
Technicznych - IAESTE
60/009 Ośrodek Radia Studenckiego
60/010 Stowarzyszenie Studentów - BEST - Gliwice
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
RDZM
60/011 Akademicki Zespół Muzyczny - AZM
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/012 "Komitet Organizacyjny ""Igry"""
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/013 Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/014 "Koło Przewodników Górskich ""HARNASIE"""
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/015 "Akademicki Klub Turystyczny ""WATRA"""
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
60/016 AEGEE- Gliwickie Europejskie Forum Studentów
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
AG8
60/017 "Chatka ""Pod Solniskiem"" - Lachowice"
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
AG9
60/018 "Chatka ""Pietraszonka"" w Istebnej"
UZSS
60/990 Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego
Organizacje i Agendy Studenckie Organizacje i Agendy Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
Osiedle Studenckie
AOS1
AOS2
AOS3
AOS4
AOS5
AOS6
AOS7
AOS8
AOS9
AOS10
AOS12
AOSK
AOSZ1
AOS
AOSS
Strona 6 z 6
70/001
70/002
70/003
70/004
70/005
70/006
70/007
70/008
70/009
70/010
70/011
70/012
70/013
70/990
80/001
DS Barbara
DS Elektron
DS Karlik
DS Karolinka
DS Ondraszek
DS Piast
DS Rzepicha
DS Solaris
DS Strzecha
DS Ziemowit
"Dom Gościnny Politechniki Śląskiej ""SEZAM""
DS - Katowice
DS Alaska - Zabrze
Administracja Osiedla Studenckiego - Biuro
Stołówka - Gliwice, ul Łużycka
Załącznik nr 5 do Instrukcji
Wykaz Kierunków studiów/dyscyplin
Nazwa Wydziału
Numer Kierunku
studiów/Dyscypliny
1
2
Wydział Architektury RAr
Wydział Architektury RAr
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki RAu
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Budownictwa RB
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Chemiczny RCh
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Elektryczny RE
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Górnictwa i Geologii RG
Wydział Inżynierii Biomedycznej RIB
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki RIE
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Matematyki Stosowanej RMS
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Mechaniczny Technologiczny RMT
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Inżynierii Materiałowj i Metalurgii RM
Wydział Transportu RT
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Wydział Organizacji i Zarządzania ROZ
Kolegium Pedagogiczne RKP
Kolegium Języków Obcych RKJO
Centrum Naukowo-Dydaktyczne - Centrum Kształcenia
Inżynierów w Rybniku RCKI
01/01
01/02
02/01
02/02
02/03
02/04
02/05
02/06
02/07
02/08
02/09
02/10
03/01
03/02
03/03
04/01
04/02
04/03
04/04
04/05
04/06
04/07
04/08
05/01
05/02
05/03
05/04
05/05
05/06
06/01
06/02
06/03
07/01
08/01
08/02
08/03
08/04
08/05
08/06
08/07
08/08
08/09
08/10
09/01
09/02
10/01
10/02
10/03
10/04
10/05
10/06
10/07
10/08
10/09
10/10
11/01
11/02
11/03
11/04
11/05
11/06
11/07
12/01
13/01
13/02
13/03
13/04
13/05
13/06
13/07
14/01
15/01
17/01
Opis
3
KS Architektura i Urbanistyka
KS Architektura Wnętrz
KS Automatyka i Robotyka
KS Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka
KS Biotechnologia
KS Elektronika i Telekomunikacja
KS Informatyka
KS Teleinformatyka
D_ Automatyka i Robotyka
D_ Elektronika
D_ Informatyka
D_ Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna
KS Budownictwo
KS Budownictwo (w języku angielskim)
D_ Budownictwo
KS Biotechnologia
KS Chemia
KS Inżynieria Chemiczna i Procesowa
KS Technologia Chemiczna
KS Technologia i Inżynieria Chemiczna (w języku angielskim)
D_ Technologia Chemiczna
D_ Inżynieria Chemiczna
D_ Chemia
KS Elektronika i Telekomunikacja
KS Elektrotechnika
KS Mechatronika
KS Informatyka
KS Energetyka
D_Elektrotechnika
KS Górnictwo i Geologia
KS Inżynieria Bezpieczeństwa
D_ Górnictwo i Geologia Inżynierska
KS Inżynieria Biomedyczna
KS Biotechnologia
KS Energetyka
KS Energetyka (w języku angielskim)
KS Inżynieria Środowiska
KS Mechanika i Budowa Maszyn
KS Ochrona Środowiska
KS Inżynieria Bezpieczeństwa
D_ Budowa i Eksploatacja Maszyn
D_ Inżynieria Środowiska
D_ Energetyka
KS Matematyka
KS Informatyka
KS Automatyka i Robotyka
KS Informatyka Stosowana z Komputerową Nauką o Materiałach
KS Inżynieria Materiałowa
KS Mechanika i Budowa Maszyn
KS Mechatronika
KS Nanotechnologia i Technologie Procesów Materiałowych
KS Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
D_ Budowa i Eksploatacja Maszyn
D_ Inżynieria Materiałowa
D_ Mechanika
KS Informatyka Przemysłowa
KS Inżynieria Materiałowa
KS Metalurgia
KS Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
D_ Inżynieria Materiałowa
D_ Metalurgia
D_ Inżynieria Produkcji
KS Transport
KS Logistyka
KS Socjologia
KS Zarządzanie
KS Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
KS Administracja
D_ Inżynieria Produkcji
D_ Nauki o Zarządzaniu
KS Pedagogika
KS Filologia
KS Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Strona 1 z 1
Załącznik nr 6 do Instrukcji
Wykaz Nieruchomości
KOD
Nieruchomości
Kod
Jednostki
Opis/Adres
Nazwa
1
2
BU/0001
BU/0002
BU/0003
BU/0004
BU/0005
BU/0006
BU/0007
OA
RJP2
3
CZP
TT
AOSZ2
RCh
BU/0008
RCKI
Rybnik, Tadeusza Kościuszki 54
BU/0009
RCKI
Rybnik, Rudzka 13
BU/0010
RCKI
Rybnik, Rudzka 13
BU/0011
BU/0012
BU/0013
BU/0014
BU/0015
BU/0016
BU/0017
BU/0018
BU/0019
BU/0020
BU/0021
BU/0022
BU/0023
BU/0024
ROZ
ROZ
ROZ
ROZ
RIB
RG
RG
RB
Rar
RE
RE
Rau
RIE
RJP
Zabrze, Charlesa de Gaulle'a 72
Zabrze, Charlesa de Gaulle'a 66
Zabrze, Franklina Roosevelta 30
Zabrze, Franklina Roosevelta 32
Zabrze, Franklina Roosevelta 40
Gliwice, Akademicka 2
Gliwice, Akademicka 2b
Gliwice, Akademicka 5
Gliwice, Akademicka 7
Gliwice, Akademicka 10
Gliwice, Akademicka 10A
Gliwice, Akademicka 16
Gliwice, Stanisława Konarskiego 18
Gliwice, Stanisława Konarskiego 18B
BU/0025
RIE
Gliwice, Stanisława Konarskiego 20A
BU/0026
RIE
Gliwice, Stanisława Konarskiego 20B
BU/0027
BU/0028
BU/0029
RIE
RJP
RIE
Gliwice, Stanisława Konarskiego 22
Gliwice, Stanisława Konarskiego 22B
Gliwice, Stanisława Konasrkiego 20
Archiwum
Centrum Komputerowe
Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej
Centrum Zarządzania Projektami
Dział Techniczny_Baza Techniczna
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "INNOWACJA"
Wydział Chemiczny
Centrum Naukowo - Dydaktyczne - CKI_Pawilon dydaktycznolaboratoryjny
Centrum Naukowo - Dydaktyczne - CKI_"C"
Centrum Naukowo - Dydaktyczne - CKI_Laboratorium
Nowoczesnych Technologii Przemysłowych
Wydział Organizacji i Zarządzania_"E"
Wydział Organizacji i Zarządzania_"F"
Wydział Organizacji i Zarządzania_"D"
Wydział Organizacji i Zarządzania_"B"
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Wydział Górnictwa i Geologii
Wydział Górnictwa i Geologii_Hala technologiczna
Wydział Budownictwa
Wydział Architektury
Wydział Elektryczny
Wydział Elektryczny_"SILMA"
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Centrum Edukacyjno-Kongresowe
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Laboratorium maszyn
hydraulicznych
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Laboratorium
cieplnych procesów wysokotemperaturowych
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Centrum Nowych Technologii
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
4
BU/0030
RIE
Gliwice, Kaszubska 26
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Hala technologiczna
BU/0031
BU/0032
BU/0033
BU/0034
BU/0035
BU/0036
RE
RCh
RCh
RB
RJP
RCh
Gliwice, Krzywoustego 2
Gliwice, Krzywoustego 4
Gliwice, Krzywoustego 6
Gliwice, Krzywoustego 7
Gliwice, Krzywoustego 8
Gliwice, Ks. M. Strzody 5-7
Wydział Elektryczny
Wydział Chemiczny_"Nowa Chemia"
Wydział Chemiczny_"Nowa Chemia"
Wydział Budownictwa_Laboratorium budownictwa
Centrum Biotechnologii
Wydział Chemiczny_"Szara Chemia"
BU/0037
RCh
Gliwice, Ks. M. Strzody 9A
Wydział Chemiczny_Środowiskowe laboratorium komputerowe
BU/0038
BU/0039
BU/0040
RCh
Rar
RMT
Gliwice, Ks. M. Strzody 9
Gliwice, Ks. M. Strzody 10
Gliwice, Towarowa 7
BU/0041
RMT
Gliwice, Towarowa 7
BU/0042
RIE
Gliwice, Towarowa 5
BU/0043
RIE
Gliwice, Towarowa 5
BU/0044
RMT
Gliwice, Towarowa 7
Wydział Chemiczny_"Czerwona Chemia"
Wydział Architektury_Architektura Wnętrz
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Modelarnia
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Administracyjnolaboratoryjny "B"
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Magazynek
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Warsztat mechanicznysilniki
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Hala odlewnicza
BU/0045
RIE
Gliwice, Towarowa 5
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Laboratorium spalania
BU/0046
RIE
Gliwice, Towarowa 5
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Hala diagnostyczna
BU/0047
RIE
Gliwice, Towarowa 5
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Administracja-silniki
Gliwice, Akademicka 10A
Gliwice, Akademicka 16A
Gliwice, Stefana Banacha 7
Gliwice, Stefana Banacha 10
Gliwice, Wrocławska 2A
Zabrze, Jagiellońska 38A
Dąbrowa Górnicza, Augustynika 1
Strona 1 z 4
Załącznik nr 6 do Instrukcji
Wykaz Nieruchomości
KOD
Nieruchomości
Kod
Jednostki
Opis/Adres
1
2
3
Nazwa
4
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Laboratorium transportu
pneumatycznego "C"
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Odlewnictwo "A"
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Laboratorium
Nanotechnologii i Technologii Materiałowych
BU/0048
RMT
Gliwice, Towarowa 7
BU/0049
RMT
Gliwice, Towarowa 7
BU/0050
RMT
Gliwice, Towarowa 7
BU/0051
RMT
Gliwice, Wrocławska 2
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Laboratorium LOOS
BU/0052
RIE
Gliwice, Zimnej Wody 9
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Hala maszyn cieplnych
BU/0053
Gliwice, Hutnicza 9-9A
Kolegium Pedagogiczne, Kolegium Języków Obcych_Kampus
Kolegiów
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Polimery
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Laboratorium technologii
form
BU/0054
BU/0055
RMT
Gliwice, Strzody 7A
Gliwice, Stanisława Konarskiego 18A
BU/0056
RMT
Gliwice, Towarowa 5-7
BU/0057
RMT
Gliwice, Towarowa 7
Wydział Mechaniczny Technologiczny_Hala doświadczalna
BU/0058
RM
Katowice, Zygmunta Krasińskiego 8
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Wydział Transportu
BU/0059
BU/0060
BU/0061
BU/0062
BU/0063
BU/0064
BU/0065
BU/0066
BU/0067
BU/0068
BU/0069
BU/0070
BU/0071
BU/0072
BU/0073
BU/0074
BU/0075
BU/0076
BU/0077
BU/0078
BU/0079
BU/0080
BU/0081
BU/0082
BU/0083
BU/0084
BU/0085
BU/0086
BU/0087
BU/0088
BU/0089
BU/0090
BU/0091
BU/0092
BU/0093
BU/0094
BU/0095
BU/0096
BU/0097
ROZ
RCKI
RCKI
ROZ
ROZ
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
Katowice, Zygmunta Krasińskiego 13
Rybnik, Rudzka 13
Rybnik, Tadeusza Kościuszki 54
Zabrze, Franklina Roosevelta 26-28
Zabrze, Franklina Roosevelta 42
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Wydział Organizacji i Zarządzania
Centrum Naukowo - Dydaktyczne - CKI_"A"
Centrum Naukowo - Dydaktyczne - CKI_Główny
Wydział Organizacji i Zarządzania_"A"
Wydział Organizacji i Zarządzania_"C"
Garaż, Banacha 3
Garaż I, Banacha 12
Garaż II, Banacha 12
Garaż, Częstochowska 10a
Garaż I, Helska
Garaż II, Helska
Garaż III, Helska
Garaż, Kaszubska 14
Garaż I, Kaszubska 18
Garaż II, Kaszubska 18
Garaż III, Kaszubska 18
Garaż IV, Kaszubska 18
Garaż I, Kaszubska 20
Garaż II, Kaszubska 20
Garaż III, Kaszubska 20
Garaż I, Kaszubska 30
Garaż II, Kaszubska 30
Garaż III, Kaszubska 30
Garaż IV, Kaszubska 30
Garaż, Orlickiego 1-3
Garaż I, Piramowicza 4-10
Garaż II, Piramowicza 4-10
Garaż III, Piramowicza 4-10
Garaż IV, Piramowicza 4-10
Garaż, Strzody 2
Garaż I, Strzody 8
Garaż II, Strzody 8
Garaż I, Wrocławska 4-6
Garaż II, Wrocławska 4-6
Garaż III, Wrocławska 4-6
Garaż IV, Wrocławska 4-6
Garaż V, Wrocławska 4-6
Garaż VI, Wrocławska 4-6
Garaż, Towarowa 5
Strona 2 z 4
Załącznik nr 6 do Instrukcji
Wykaz Nieruchomości
KOD
Nieruchomości
Kod
Jednostki
1
2
BU/0098
BU/0099
BU/0100
BU/0101
BU/0102
BU/0103
BU/0104
BU/0105
BU/0106
BU/0107
BU/0108
BU/0109
BU/0110
BU/0111
BU/0112
BU/0113
BU/0114
BU/0116
BU/0117
BU/0118
BU/0119
BU/0120
BU/0121
BU/0122
BU/0123
BU/0124
BU/0125
BU/0126
BU/0127
BU/0128
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
Opis/Adres
Nazwa
3
4
RJM
RJM
RJM
RJM
RJM
RJM
RJM
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Katowice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Katowice
Gliwice
Gliwice, Stefana Banacha 3
Jastrzębia Góra, Topolowa 37
Jastrzębia Góra, Wiejska 8
Szczyrk, Cisowa 3
Gliwice, Kujawska
Zabrze, Wolności 406
Gliwice, Akademicka 26
Gliwice, Akademicka 27
Gliwice, Akademicka 27
Gliwice, Akademicka 31
Gliwice, Kaszubska 25
Gliwice, Kaszubska 28
Gliwice, Akademicka
Garaż I, Krasińskiego 11-13
Garaż II, Krasińskiego 11-13
Garaż III, Krasińskiego 11-13
Garaż IV, Krasińskiego 11-13
Garaż V, Krasińskiego 11-13
Garaż VI, Krasińskiego 11-13
Garaż VII, Krasińskiego 11-13
Garaż VIII, Krasińskiego 11-13
Budynek mieszkalny, Banacha 12
Budynek mieszkalny, Kaszubska 14
Budynek mieszkalny, Kaszubska 18
Budynek mieszkalny, Kaszubska 20
Budynek mieszkalny, Kaszubska 22
Budynek mieszkalny, Wrocławska 4-6
Budynek mieszkalny, Kaszubska 30
Budynek mieszkalny, Krasińskiego 11
Budynek niemieszkalny, Barlickiego 1-1A
Klub Pracowników Politechniki Śląskiej
Ośrodek Wczasowy
Ośrodek Kolonijny
Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "CIS"
Ośrodek Sportu_Zaplecze szatniowo-sanitarne
Wydział Inżynierii Biomedycznej_Hala "Pogoń"
Ośrodek Sportu_OSiR Stara hala sportowa
Ośrodek Sportu_Lodowisko "TAFLA"
Ośrodek Sportu_Maszynownia
Ośrodek Sportu_Korty tenisowe kryte
Ośrodek Sportu_barak
Ośrodek Sportu_Nowa hala sportowa
Parking P7_Ośrodek Sportu - przy starej hali sportowej
BU/0129
RJM
Gliwice, Akademicka
Parking P8_Ośrodek Sportu - przy kortach tenisowych krytych
BU/0130
BU/0131
BU/0132
BU/0133
BU/0134
BU/0135
BU/0136
BU/0137
BU/0138
BU/0142
BU/0143
BU/0144
BU/0145
BU/0146
BU/0147
BU/0148
BU/0149
BU/0150
BU/0151
BU/0153
BU/0154
BU/0155
BU/0156
BU/0157
BU/0158
AG
AG
AG
RCh
RB
RJM
RB
AOS
RJM
RCH
RJO
AOS
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice, Krzywoustego 4-8
Gliwice, Kaszubska/Krzywoustego
Gliwice, Kaszubska
Gliwice, Kaszubska/Krzywoustego
Gliwice, Łużycka
Gliwice, Akademicka
Gliwice, Kaszubska 8
Gliwice, Kaszubska 23
Gliwice, Łużycka 24
Gliwice, Kaszubska
AOS
AOS
AOS
AOS
AOS
AOS
Gliwice, Łużycka 28
Gliwice, Łużycka 30
Gliwice, Łużycka 32
Gliwice, M. Curie-Skłodowskiej 7
Gliwice, Kujawska 2
Gliwice, Kujawska 4
Parking Akademicka 2A
Parking Łużycka
Parking Barlickiego 1-1A
Parking P1_Wydział Chemiczny
Parking P2_Wydział Budownictwa
Parking P3_Ośrodek Sportu
Parking P4_Wydział Budownictwa - wzdłuż laboratorium
Parking P5_Administracja Osiedla Studenckiego
Parking P10_Ośrodek Sportu
Centralny Magazyn Odpadów
Biblioteka Główna
Stołówka studencka
Sieć elektroenergetyczna
Sieć kanalizacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć teletechniczna
Stacja trafo I
Stacja trafo II
Fontanna
Dom Studencki "Rzepicha"
Dom Studencki "Piast"
Dom Studencki "Ziemowit"
Dom Studencki "Barbara"
Dom Studencki "Ondraszek"
Dom Studencki "Strzecha"
RJM
RIB
Strona 3 z 4
Załącznik nr 6 do Instrukcji
Wykaz Nieruchomości
KOD
Nieruchomości
Kod
Jednostki
1
2
BU/0159
BU/0160
BU/0161
BU/0162
BU/0163
BU/0164
BU/0165
BU/0166
BU/0167
BU/0168
BU/0169
BU/0170
BU/0171
BU/0172
BU/0173
BU/0174
BU/0175
BU/0176
BU/0177
BU/0178
BU/0179
BU/0180
BU/0181
BU/0182
BU/0183
BU/0184
BU/0185
BU/0186
BU/0187
BU/0188
AOS
AOS
AOS
AG
AOS
AOS
AOS
AOS
AOS
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
RR13
Opis/Adres
Nazwa
3
4
Gliwice, Kujawska 6
Gliwice, Kujawska 8
Gliwice, Kujawska 10
Gliwice, Pszczyńska 85
Gliwice, Pszczyńska 89A
Gliwice, Jana Kochanowskiego 35
Gliwice, Jana Kochanowskiego 37
Katowice, Zygmunta Krasińskiego 25a
Zabrze, Jagiellońska 38
Lachowice, Lachowice - Adamy 263
Istebna, Istebna - Pietraszonka 244
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Gliwice, Łużycka 5
Dom Studencki "Elektron"
Dom Studencki "Karolinka"
Dom Studencki "Karlik"
Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko"
Dom Gościnny "Sezam"
Dom Asystenta
Dom Studencki "Solaris"
Dom Studencki "Babilon"
Dom Studencki "Alaska"
Studencki schron turystyczny
Studencki schron turystyczny
Budynek mieszkalny, Dworcowa 42/Strzody 2
Budynek mieszkalny, Częstochowska 7
Budynek mieszkalny, Częstochowska 10
Budynek mieszkalny, Częstochowska 10A
Budynek mieszkalny, Częstochowska 14
Budynek mieszkalny, Częstochowska 17
Budynek mieszkalny, Częstochowska 18
Budynek mieszkalny, Częstochowska 18a
Budynek mieszkalny, Częstochowska 21
Budynek mieszkalny, Częstochowska 23
Budynek mieszkalny, Częstochowska 24
Budynek mieszkalny, Częstochowska 25
Budynek mieszkalny, Konarskiego 21
Budynek mieszkalny, Konarskiego 19
Budynek mieszkalny, Strzody 8
Budynek mieszkalny, Orlickiego 1
Budynek mieszkalny, Powstańców Warszawy 2
Budynek mieszkalny, Barlickiego 9/Zwycięstwa 44
Centrum Informatyczne
Strona 4 z 4
Załącznik nr 7 do Instrukcji
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Obszar tematyczny
1
I. BADANIA I ROZWÓJ
TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Kody wydatków strukturalnych
Kod RBWsb
Opis kodu
2
3
01
Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych
Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i
02
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne
ośrodki kompetencji technologicznych
Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między
MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju
instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami
03
regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i
technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami,
itp.)
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do
04
usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)
05
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup
06
Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów
przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów
zarządzania środowiskiem, wdrożenie, stosowanie i użytkowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych
technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)
07
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez
uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)
08
09
II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
10
11
12
13
14
15
IV. ENERGIA
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
V. OCHRONA ŚRODOWISKA I
ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM
44
45
46
47
48
49
50
Inne inwestycje w przedsiębiorstwa
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i
przedsiębiorczości w MŚP
Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)
Technologie informacyjne i komunikacyjne - TIK (dostęp, bezpieczeństwo,
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści
cyfrowe itp.)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, eintegracja itp.)
Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, e-kształcenie i e-szkolenie, tworzenie
sieci itp.)
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich
efektywne użytkowanie
Energia elektryczna
Energia elektryczna (sieci TEN-E)
Gaz ziemny
Gaz ziemny (sieci TEN-E)
Produkty ropopochodne
Produkty ropopochodne (sieci TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa
Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja),
zarządzanie energią
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi
Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną
Oczyszczanie ścieków
Jakość powietrza
Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń
Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków
Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych
gruntów
51
Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)
52
Promowanie czystego transportu miejskiego
Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym
opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i
zarządzania zagrożeniami)
53
54
Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom
Strona 1 z 2
Załącznik nr 7 do Instrukcji
Klasyfikacja wydatków strukturalnych
Obszar tematyczny
1
VII. KULTURA
VIII. REWITALIZACJA OBSZARÓW
MIEJSKICH I WIEJSKICH
XII. POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU
LUDZKIEGO
Kody wydatków strukturalnych
Kod RBWsb
Opis kodu
2
3
58
Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego
59
Rozwój infrastruktury kultury
60
Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury
Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i
61
wiejskich
72
Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i
szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia
stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku
pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu
oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy
73
Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe
życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia
przedwczesnego porzucania skolaryzacji, minimalizowania dyskryminacji
ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń
na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym
74
XIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ
SPOŁECZNĄ
XIV. STYMULOWANIE REFORM W
ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
XV. WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI
INSTYTUCJONALNYCH NA POZIOMIE
KRAJOWYM, REGIONALNYM I
LOKALNYM
XVII. POMOC TECHNICZNA
75
76
77
78
79
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji w szczególności
poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez
współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i
przedsiębiorstwami
Infrastruktura edukacji
Infrastruktura ochrony zdrowia
Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza
Infrastruktura mieszkalnictwa
Pozostała infrastruktura społeczna
80
Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci
współpracy
81
Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania,
ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów
85
86
Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola
Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty