statut - Youth Human Impact

Komentarze

Transkrypt

statut - Youth Human Impact
STATUT
STOWARZYSZENIA
YOUTH HUMAN IMPACT
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest
dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie warunków i
poziomu nauczania, oraz rozwijanie postaw ekonomicznych i przedsiębiorczych
wśród swoich członków jak i w społeczeństwie.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Łomża.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§7
Stowarzyszenierealizujeceleprzez:
a. wielostronnepropagowaniedziałalności gospodarczej,
b. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
c. współprace z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i
wymiany doświadczeń w dziedzinie ekonomi i działalności gospodarczej,
d. doradztwo i pomoc prawną oraz ekonomiczną podmiotom gospodarczym
oraz szkolenia,
e. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacyjnym,
f. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia
poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
g. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania
aktywnego obywatelstwa na poziomie krajowym i europejskim
h. kształtowanie i promowanie sprzyjających postaw wobec Stowarzyszenia
oraz budowania jego rzetelnego wizerunku
i. działanie na rzecz partnerskiej współpracy Stowarzyszenia z administracją
publiczną wszystkich szczebli
j. reprezentacja członków należących do Stowarzyszenia wobec sektora
publicznego i innych środowisk
k.nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi
l. prowadzenie prac na rzecz animowania aktywności obywatelskiej
ł. upowszechnianie wiedzy o sektorze działalności stowarzyszenia
§8
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemiec wnoszący istotny wkład dla realizacji celów Stowarzyszenia po
ukończeniu 17 roku życia. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 10
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
b. dbać o jego dobre imię,
c. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska ludzi
interesu,
d. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
e. przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa.
f. regularnego opłacania składek członkowskich, w wysokości i w sposób
określony przez Walne Zebranie
2. Członkom Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:
a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b. do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia,
c . korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom
Stowarzyszenie
§ 12
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
oświadczenia woli zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną
uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego
Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z
Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
§ 13
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. WykluczenieprzezZarząd:
a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. utratę praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3. Śmierć członka.
§ 14
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ III
Władze stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub
częściej, a także na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków
Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w
każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencjiWalnegoZebranianależy:
a. uchwalanieprogramudziałania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d. udzielanieabsolutoriumustępującemu Zarządowi,
e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalaniezmianstatutu,
g. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
5. Uchwały walnego zebrania członkówzapadają zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości 50% plus l głos przy
obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 19
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie na 4-letnią
kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa i 2 wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie na 4-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz wypełnianie
statutowychobowiązków wobec innych organów Stowarzyszenia
§ 20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i l
członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§ 21
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członkawładz Stowarzyszenia
wymienionych w § 16 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w
drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład
uległ zmniejszeniu w drodze uchwały. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.W razie braku jednomyślności członków organu, wyboru
uzupełniającego dokonuje Walne Zebranie według ogólnych zasad.
§ 22
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze
sponsoringu,
b. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
c. składki członkowskie
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
jest upoważniony Prezes i wiceprezes Zarządu działających łącznie bądź dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
§ 23
Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Walne Zebranie.
§ 24
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie
postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.
3. W razie likwidacji Stowarzyszenia środki majątkowe przekazuje się
Stowarzyszeniom o możliwie najbliższych celach Youth Human Impact.

Podobne dokumenty