Hip-hop - pozytywne przesłanie

Komentarze

Transkrypt

Hip-hop - pozytywne przesłanie
Z ˚YCIA MIASTA
Pozytywny hip-hop
W sobot´, 25 lutego w ciechociƒskim kinie „Zdrój” odby∏ si´ koncert hip-hopowy pod has∏em:
„Znajdê alternatyw´ na ˝ycie”, podczas którego swe umiej´tnoÊci zaprezentowali m∏odzi twórcy z
naszego miasta i regionu. Celem imprezy, która przyciàgn´∏a wielu mi∏oÊników muzyki, by∏o zach´cenie m∏odzie˝y do walki z niebezpiecznymi uzale˝nieniami.
Nuda. Piwo. Tanie wino. Nikotyna. Narkotyki. Brak
pozytywnych wartoÊci. Brak perspektyw na ˝ycie. Przemoc. Agresja. Kradzie˝e… Czy rzeczywiÊcie tak musi
si´ nam kojarzyç sposób sp´dzania przez du˝à cz´Êç
m∏odzie˝y wolnego czasu? Organizatorzy koncertu:
Krzysztof Czajka i Micha∏ Gajewski postanowili udowodniç, ˝e w jednym miejscu mo˝na skupiç wielu ludzi i zapewniç im nie tylko dobrà zabaw´, lecz tak˝e
sk∏oniç do refleksji na temat sensu ˝ycia.
Mimo ˝e Ciechocinek uchodzi za miasto bogate
kulturalnie, brakuje w nim imprez tworzonych z myÊlà
o m∏odym pokoleniu. Du˝a frekwencja i aplauz zgromadzonej publicznoÊci z pewnoÊcià poÊwiadczy∏y jednak
to, ˝e jesteÊmy spragnieni uczestnictwa w ciekawych
przedsi´wzi´ciach.
W sobotnim, ponad czterogodzinnym koncercie
wystàpili: Funkcjonalne Rozdwojenie Jaêni, E∏kasz,
Kr´ty, PZN, Bia∏y, Rymu Mastaz, Karmel, Foner, Du˝e
R. oraz goÊç specjalny - Cztery Miasta Strony, poprowadzili go Beace i Emeren, oprawà dêwi´kowà zaj´li
si´ DJ Jarzomb i DJ Chwia∏, a o wizualizacje zadba∏
Cezary Kubiak.
M∏odzi twórcy w swych utworach w czarnych barwach przedstawili kondycj´ wspó∏czesnego cz∏owieka,
który zapomina o tym, co jest naprawd´ wa˝ne, lecz
goni za pieniàdzem i popada w zgubne na∏ogi („cz∏owiek to zwierz´, przejedzenie, poni˝enie…”). Sprzeciwili si´ g∏upocie ludzkiej oraz niesprawiedliwoÊci spo∏ecznej oraz zaakcentowali to, ˝e nasze wybory Êwiadczà
o dojrza∏oÊci („zarabiaç w∏asny hajs czy zakosiç babci
rent´?”), a za pomocà wódki i narkotyków nie da si´
uciec od problemów. W ich tekstach mo˝na by∏o dos-
17
trzec tak˝e swoisty manifest niezgody na amerykanizacj´
naszej rzeczywistoÊci oraz niech´ç do polityki.
W trakcie imprezy uda∏o si´ zatem udowodniç,
˝e hip-hopowiec nie musi si´ nam kojarzyç z wulgarnym m∏odzieƒcem w spodniach z krokiem do kolan,
w jednej r´ce trzymajàcym piwo, a w drugiej marihuan´, lecz z kimÊ, kto z zaanga˝owaniem potrafi realizowaç swoje pasje i konsekwentnie dà˝yç do celu.
Podczas wyst´pów rozdawane by∏y równie˝ ulotki
informujàce o skutkach u˝ywania Êrodków odurzajàcych oraz o sposobach uwolnienia si´ od wszelkich
uzale˝nieƒ.
Na koniec pozostaje zatem wyraziç nadziej´, ˝e
podobne imprezy na sta∏e wpiszà si´ w kalendarz kulturalny Ciechocinka. Mo˝e nast´pnym razem znajdzie
si´ coÊ tak˝e dla mi∏oÊników nieco innej muzyki?
Justyna Stawiszyƒska
CIECHOCINEK
☎ 054
283 22 22
TYLKO MY OFERUJEMY:
DOJAZD BEZP¸ATNY*
- 10 kurs - gratis* - wsiadasz, jedziesz i nie p∏acisz
- korzystne rabaty - co miesiàc atrakcyjne nagrody
* tylko w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka
w w w . k u r o r t t a x i . r e p u bfot.
l i Jakub
k a .Giza
pl
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI marzec 2006

Podobne dokumenty