TABLICA OGŁOSZEŃ Wynajem i serwis toalet przenośnych

Komentarze

Transkrypt

TABLICA OGŁOSZEŃ Wynajem i serwis toalet przenośnych
Znak sprawy: NZ.273.2.2017.RZA
Kraków, dnia 16.01.2017 r.
TABLICA OGŁOSZEŃ
Ogłoszenie nr 8739 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.
Wynajem i serwis toalet przenośnych, kontenerów
prysznicowych z przyczepami grzewczymi, umywalek oraz
barier ochronnych na imprezy sportowe organizowane
przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 4481-2017
Data: 09/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 12077665000000, ul.
Walerego Sławka 10, 30633 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 616-64-40, e-mail
[email protected], faks 0-12 616-64-00.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że: osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń: - do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego
potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń: - do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z aktualnym zaświadczeniem z
właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest
wpisana na listę członków tej izby; - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z aktualnym
zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której
uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby lub świadectwo kwalifikacji wydane przez
SEP lub inną uprawnioną instytucję uprawniające do zajmowania się eksploatacją lub dozorem
urządzeń, instalacji i sieci do 1kV
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 17/01/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 18/01/2017, godzina: 10:00
Rozdzielnik:
1 x Tablica ogłoszeń
1 x Strona internetowa
1 x a/a.
2