MY-6013A #02909 - Atel Electronics

Komentarze

Transkrypt

MY-6013A #02909 - Atel Electronics
MULTIMETR CYFROWY
MY-6013A
#02909
INSTRUKCJA OBSŁUGI
!
OSTRZEśENIE
PRZED URUCHOMIENIEM PRZYRZĄDU ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
Nie zastosowanie się do tego polecenia jak i do innych uwag zawartych w niniejszej instrukcji moŜe
spowodować uszkodzenie lub zniszczenie przyrządu.
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
1. WPROWADZENIE
Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu
uŜytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji cyfrowego miernika
pojemności MY-6013A.
Cyfrowy miernik pojemności M-6013A umoŜliwia bezpośredni odczyt wyniku pomiaru na
wyświetlaczu ciekłokrystalicznym LCD w postaci 3 1/2 cyfry. Dziewięć zakresów
pomiarowych zapewnia precyzyjny pomiar pojemności z zakresu 0.1pF...20000µF. Jest
to zakres zawierający pojemności większości stosowanych powszechnie
kondensatorów. Miernik moŜe być uŜyty do sprawdzania tolerancji kondensatorów,
pomiaru pojemności kondensatorów o nieznanych parametrach, pojemności kabli,
elementów elektronicznych itp. Małe wymiary i waga oraz zasilanie bateryjne
zapewniają wygodę uŜytkowania przyrządu.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UśYTKOWANIA
Prezentowany przyrząd pomiarowy został zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo
uŜytkownika i zapewnia poprawną pracę pod warunkiem przestrzegania zaleceń
niniejszej instrukcji.
Przyrząd spełnia wymagania dyrektyw LVD 73/23/EEC i EMC 89/336/EEC oraz posiada
deklarację zgodności CE producenta.
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów naleŜy zapoznać się z instrukcją
obsługi, ze wszystkimi symbolami znajdującymi się na przyrządach oraz z ich
znaczeniem.
W celu zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa obsługi przyrządu
naleŜy zastosować się do poniŜszych zasad:
- Przyrząd naleŜy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.
- JeŜeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niŜszej temperaturze do
miejsca o wyŜszej temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu moŜe się skroplić
para wodna uniemoŜliwiając jego prawidłowe funkcjonowanie i dlatego naleŜy
odczekać, aŜ wilgoć odparuje.
- Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montaŜu elementów
wymienialnych przyrządu takich jak: baterie, bezpieczniki i inne, naleŜy
bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie przewody łączące z innymi
urządzeniami.
- Nie naleŜy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej
wielkości nie tylko ze względu na błędy pomiaru i moŜliwość uszkodzenia
przetworników pomiarowych,
ale
przede
wszystkim
ze
względów
bezpieczeństwa uŜytkownika.
- Zabrania się uŜywania przyrządu w obszarach duŜej wilgotności, zasolenia,
działania oparów toksycznych, łatwopalnych lub Ŝrących.
- Nie uŜywać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub, gdy przewody są
uszkodzone lub zuŜyte. Przewody pomiarowe naleŜy wymienić na nowe o takich
samych parametrach przekroju i izolacji, a przyrząd naleŜy oddać do
autoryzowanego serwisu.
- Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać niewykorzystanych gniazd
i końcówek przyrządu.
- Jeśli wartość pomiaru jest nieznana, pomiar naleŜy rozpocząć od największego
zakresu pomiarowego.
- W celu zmiany wielkości mierzonej, przed przełączeniem przełącznika naleŜy
odłączyć końcówki pomiarowe.
- Nie mierzyć rezystancji obwodów znajdujących się pod napięciem.
-2-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
-
W przypadku pomiaru długich linii lub pojemności pomiar moŜe być wykonany
dopiero po całkowitym rozładowaniu ładunku elektrostatycznego.
SYMBOLE I OZNACZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UśYTKOWANIA
MULTIMETRU MY-6013A, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBUDOWIE MIERNIKA:
OSTRZEśENIE: Przed uruchomieniem przyrządu lub wykonaniem
pomiaru naleŜy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Nie
zastosowanie się do tego polecenia moŜe spowodować uszkodzenie lub
zniszczenie multimetru.
Oznaczenie końcówek i wejść, na których moŜe występować napięcie
o niebezpiecznej wartości.
Podwójna izolacja (II klasa bezpieczeństwa).
CE
Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej.
3. SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zakres
200pF
2nF
20nF
200nF
2µF
20µF
200µF
2000µF
20000µF
Maksymalne wskazanie
na zakresie
199,9pF
1,999nF
19,99nF
199,9nF
1,999µF
19,99µF
199,9µF
1999µF
19999µF
Rozdzielczość Częstotliwość testowa
0,1pF
0,001nF
0,01nF
0,1nF
0,001µF
0,01µF
0,1µF
1µF
10µF
800Hz
80Hz
8Hz
pF = pikofarad = 10-12F, nF = nanofarad = 10-9F, µF = mikrofarad = 10-6F
DOKŁADNOŚĆ: ±(X1 % maksymalnego wskazania + X2 cyfr, działek elementarnych),
gwarantowana dla zakresu temperatur 23°C±5°C i wilgotności powietrza mniejszej od
80%:
± (0.5% w.w. + 1C) dla zakresów 200pF...200µF;
± (1.0% w.w. + 1C) dla zakresu 2000µF;
± (2.0% w.w. + 2C) dla zakresu 20000µF;
NAPIĘCIE WZBUDZENIA: max 2,8V (wartość szczytowa). Gniazdo wejściowe
dodatnie ma potencjał zawsze wyŜszy od ujemnego.
ZEROWANIE PRZYRZĄDU: regulacja w zakresie ± 20pF
OCHRONA PRZED PRZECIĄśENIEM: miernik jest chroniony bezpiecznikiem 0,2A
przed uszkodzeniem wywołanym przez naładowane kondensatory (więcej niŜ 50V
napięcia).
-3-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Typ baterii
: 9V, NEDA 1604 lub IEC 6F22;
Wyświetlacz
: 13mm, ciekłokrystaliczny (LCD), maksymalne
wskazanie 1999;
Wskazanie przekroczenia
zakresu pomiarowego
: wyświetlany symbol „1”;
Wskazanie polaryzacji
: symbol "–" wyświetlany automatycznie;
Zerowanie przyrządu
: pokrętło na przedniej ściance miernika: zakres
regulacji: ±20pF;
: pracy
0°C...40°C;
: przechowywania -10°C...50°C;
Zakresy temperatur
Wskaźnik stanu baterii
(wyczerpania)
: wyświetlany symbol „LO BAT”;
Wymiary
: szerokość: 86mm, długość: 180mm, grubość:38mm
Zasilanie
: bateria 9V, IEC 6F22 lub NEDA 1604;
śywotność baterii
CięŜar
WyposaŜenie dodatkowe
: około 200 godzin dla baterii alkalicznych lub 100
godzin dla zwykłej baterii przy normalnym
uŜytkowaniu miernika; prąd pobierany przez
przyrząd: 3~4mA;
: 340g (z baterią);
: instrukcja obsługi, przewody pomiarowe z
końcówkami typu "krokodylek", bateria, bezpiecznik
0,2A;
-4-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
5. OPIS ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZYRZĄDU
1. Wyświetlacz.
2. Przełącznik zakresów pomiarowych.
3. Włącznik / wyłącznik zasilania.
4. Pokrętło kalibracji (zerowania).
5. Skala przełącznika zakresów pomiarowych.
6. Gniazda wejściowe "-" i "+".
7. Przedział baterii.
6. WYKONANIE POMIARÓW
6.1. UWAGI
JeŜeli wartość mierzonej pojemności nie jest znana ani oszacowana, pomiar naleŜy
rozpocząć od wyboru najmniejszego (200pF) zakresu pomiarowego miernika,
a następnie, (jeśli wskazywany jest symbol "1") zwiększać go aŜ do momentu, w którym
moŜliwy jest odczyt.
Przy zwarciu gniazd wejściowych podczas pomiaru pojemności (kondensator zwarty,
np. na skutek przebicia) na wszystkich zakresach pomiarowych wyświetlane będzie
przekroczenie zakresu pomiarowego ("1"). Przy mierzeniu pojemności kondensatorów
o niskiej upływności napięcia, wskazywane będzie przekroczenie zakresu pomiarowego
lub wartość znacznie większa od rzeczywistej.
Przy przerwie w układzie pomiarowym podczas pomiaru pojemności (kondensator
rozwarty, np. na skutek przerwy w jego strukturze) na wszystkich zakresach
pomiarowych wyświetlana będzie wartość "0" (lub kilka pF przy wybranym najniŜszym
zakresie pomiarowym - 200pF).
Pomiar pojemności o małych wartościach powinien być przeprowadzony z uŜyciem
bardzo krótkich przewodów pomiarowych, aby wynik pomiaru nie był obarczony
dodatkowym błędem wnoszonym przez pojemność przewodów.
-5-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
Przy uŜywaniu przewodów pomiarowych naleŜy pamiętać, Ŝe wprowadzają one
dodatkową (własną) pojemność do wyniku pomiaru. PrzybliŜoną pojemność przewodów
moŜna określić rozwierając przewody pomiarowe i odczytując otrzymaną przy takim
pomiarze wartość. NaleŜy ją następnie odjąć (lub dodać, jeśli odczytana wartość jest
ujemna) od wyników otrzymywanych przy pomiarach pojemności kondensatorów.
NaleŜy wtedy pamiętać, Ŝe wszystkie kondensatory muszą być badane w tych samych
warunkach pomiarowych.
Kondensatory, a szczególnie elektrolityczne, posiadają często szeroki zakres tolerancji
pojemności. MoŜliwa jest, zatem sytuacja, iŜ wartość otrzymana w wyniku pomiaru róŜni
się znacznie od podanej na obudowie kondensatora. Rzadko jednak róŜnica ta jest
większa, niŜ wartość wynikająca z tolerancji.
6.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UśYTKOWANIA
NaleŜy upewnić się, Ŝe baterie są prawidłowo umieszczone i podłączone w przedziale
baterii.
Przy pomiarze pojemności kondensatorów z polaryzacją naleŜy zidentyfikować
biegunowość ich końcówek i poprawnie je przyłączyć.
Przy pomiarach pojemności w układzie elektrycznym naleŜy upewnić się, Ŝe układ jest
odłączony od zasilania, a wszystkie kondensatory są rozładowane.
Nigdy nie przyłączać gniazd wejściowych miernika do źródeł napięcia; jego dołączenie
moŜe spowodować powaŜne uszkodzenie miernika.
Nie naleŜy zwierać przewodów pomiarowych; powoduje to szybsze wyczerpanie się
baterii. Zwarcie przewodów sygnalizowane jest "1" na wszystkich zakresach
pomiarowych.
6.3. POMIAR POJEMNOŚCI
1. Włącznik / wyłącznik zasilania (3) miernika ustawić w pozycji "ON".
2. Za pomocą przełącznika zakresów pomiarowych miernika (2) wybrać odpowiedni
zakres pomiarowy.
3. JeŜeli wybrany jest zakres pomiarowy 200pF, 2nF, 20nF sprawdzić poprawność
wyzerowania przyrządu - miernik powinien wskazywać "0". Przy innym wskazaniu
naleŜy przed przyłączeniem badanej pojemności wyzerować przyrząd za pomocą
pokrętła kalibracji (4).
4. Przyłączyć przewody pomiarowe (zakończone uchwytami typu "krokodylek") do
końcówek badanego kondensatora.
5. Odczytać wskazanie przyrządu. Wynik pomiaru podawany jest w jednostkach
znajdujących się na przedniej ściance miernika przy wciśniętym przełączniku
zakresu pomiarowego (pF, nF lub µF). Pojawienie się na wyświetlaczu jedynie cyfry
"1" oznacza, iŜ wartość mierzonej pojemności przekracza wybrany aktualnie zakres
pomiarowy, naleŜy go wówczas zwiększyć. JeŜeli wskazywany na wyświetlaczu
wynik pomiaru zawiera zbyt duŜą liczbę zer, naleŜy zmniejszyć zakres pomiarowy.
Pozwoli to na otrzymanie lepszej dokładności pomiaru.
-6-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
7. WYMIANA BATERII I BEZPIECZNIKA
UWAGA:
Wymiana baterii lub bezpiecznika moŜe być wykonana tylko po odłączeniu przewodów
pomiarowych i wyłączeniu miernika (ustawienie przełącznika funkcji multimetru
w pozycję "OFF").
7.1. WYMIANA BATERII
Wyczerpanie się baterii sygnalizowane jest symbolem "LO BAT" w lewym rogu
wyświetlacza miernika.
W celu jej wymiany naleŜy zdjąć pokrywkę znajdującą się w dolnej części tylnej ścianki
miernika, wyjąć zuŜytą baterię i zastąpić ją nową (zwracając szczególną uwagę na
polaryzację). Miernik MY-6013A zasilany jest bateriami 9V, typu NEDA1604E lub 6F22.
7.2. WYMIANA BEZPIECZNIKA
Bezpiecznik rzadko wymaga wymiany; spalenie bezpiecznika na ogół jest wynikiem
błędu uŜytkownika.
Miernik MY-6013A jest chroniony bezpiecznikiem przed uszkodzeniem wywołanym
przyłączeniem do gniazd pomiarowych naładowanych kondensatorów (o napięciu
kondensatora większym niŜ 50V).
Do wymiany naleŜy uŜyć bezpiecznika o wymiarach (φ5×20mm) i wartości (0,2A)
zgodnej z oryginalnym. W celu jego wymiany naleŜy zdjąć pokrywkę, znajdującą się w
dolnej części tylnej ścianki miernika, wyjąć baterię, a następnie wyjąć spalony
bezpiecznik (znajdujący się w gniazdku z prawej strony przedziału baterii) i zastąpić go
nowym.
-7-
Instrukcja obsługi - Cyfrowy miernik pojemności MY-6013A
Pomimo dołoŜenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje
są wolne od błędów.
mk/06.06.2005 Atel Electronics www.atel.com.pl
-8-