PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Komentarze

Transkrypt

PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
PRYWATNE CENTRUM EDUKACJI
64-000 Kościan ul. Wyzwolenia 24
tel. (65) 511 02 36 www.pce.koscian.pl
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – dla absolwentów szkół
średnich (nie jest wymagana matura)
W wyniku kształcenia w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI absolwent umie:
1. Posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, prawa, statystyki, finansów
i sprawozdawczości.
2. Prowadzić korespondencję w typowych sprawach osobowych, finansowych i handlowych.
3. Obsługiwać wybrane programy komputerowe finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe.
4. Prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów.
5. Sporządzać, kontrolować i dekretować dokumenty księgowe.
6. Ewidencjonować operacje gospodarcze i prowadzić księgę handlową.
7. Sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe i dokonywać ich analizy.
8. Wykorzystywać nowoczesne metody i techniki rachunkowości, w tym rachunkowość
informatyczną .
Najważniejsze przedmioty zawodowe:

Podstawy ekonomii

Przedsiębiorcy

Technika biurowa

Rachunkowość

Statystyka

Finanse

Zasady rachunkowości

Język obcy zawodowy

Marketing

Kultura zawodu

Elementy prawa

Pracownia informatyczno - ekonomiczna
Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w stanowiska komputerowe z
oprogramowaniem INSERT GT.
Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i ma prawo przystąpić
do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na tytuł TECHNIK RACHUNKOWOŚCI.
Możliwości
zatrudnienia: absolwent szkoły kształcącej w zawodzie TECHNIK
RACHUNKOWOŚCI może być zatrudniony w biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach
produkcyjnych, handlowych i usługowych, bankach, zakładach i towarzystwach ubezpieczeniowych,
urzędach skarbowych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI to zawód dla osób zamiłowanych do porządku,
dokładnych i cierpliwych. Gospodarka rynkowa otwarta jest na osoby umiejące
sprawnie wykonywać zadania w obszarze księgowania i potrafiące współdziałać w
grupie.
W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacze odbywają praktykę zawodową, gdzie stosują
zdobytą wiedzę w rzeczywistych warunkach zakładu pracy.

Podobne dokumenty