Pobierz plik

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zastępca Dyrektora PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach
ogłasza przetarg z opcją aukcji na oddanie przez PKP S.A. nieruchomości do odpłatnego
korzystania na podstawie umowy najmu, który zostanie przeprowadzony zgodnie z załączonym
Regulaminem i niniejszym ogłoszeniem.
2
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 16,00 m , położony na piętrze pawilonu
wschodniego w budynku dworca kolejowego Częstochowa Osobowa, przy ul. Piłsudskiego 32,
stanowiący własność PKP S.A.
Przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Przedmiot najmu można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu z Emilą Kłosowicz, tel. kom. 506 626 379
lub Joanną Albrycht tel.kom.723 998 285
Wywoławczy czynsz najmu wynosi 800,00 zł netto w skali miesiąca.
Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania
umowy. Oprócz czynszu, Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi zgodnie z
załączonym projektem umowy.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie 1.180,80 zł,
na rachunek na rachunek bankowy PKP S.A. 46114010100000307569001233 w terminie do 26.09.2016
roku (uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie
wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
OFERTY należy składać w siedzibie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w
Katowicach przy ul. Dworcowej 3, w biurze podawczym pok. nr 352, III piętro do godz. 11.00 dnia
poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Decydujący jest termin wpływu nie stempla pocztowego.
Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie na której należy napisać : Nazwę
nadawcy (Oferenta), odbiorcy, tytuł postępowania „Przetarg na najem lokalu użytkowego
2
o powierzchni 16,00 m położonego na piętrze pawilonu wschodniego w budynku dworca
kolejowego PKP Częstochowa Osobowa, przy ul. Piłsudskiego 32. Nie otwierać przed dniem
27.09.2016 r godz. 11.00”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2016r. o godzinie 11.00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach.
Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela Emila Kłosowicz tel.506 626 379 lub Joanna Albrycht
723 998 285 e-mail:[email protected] lub : [email protected]
PKP S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków aukcji oraz zakończenia
postępowania bez wyboru oferty.
Jolanta Michalska
Imię i nazwisko
Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami
w Katowicach.
Zasady komercyjnego oddawania przez PKP S.A. nieruchomości w najem lub dzierżawę
1z1