REGULAMIN KONKURSU

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU
REGULAMIN KONKURSU
„Zakochani w mieście”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest firma Molo Residence s.c. Kazimierz Piwko,
Piotr Piwko z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6A 81-760 Sopot, NIP: 585-146-6244, REGON: 221866889, wpisana do CEiDG, zwana dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem
wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
3. Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”), której zadaniem
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, a także wyłonienie
zwycięzców w Konkursie.
II. Czas trwania Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. Pierwszy etap przeprowadzany jest od dnia 27 stycznia 2014 roku od godziny
12:00 do dnia 10 lutego 2014 roku do godziny 12:00. Drugi etap trwa od 11
lutego do 15 lutego 2014 roku.
3. Wyniki zostaną podane w dniu 15 lutego 2014 roku.
III. Uczestnicy Konkursu i wyłanianie zwycięzców
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne
zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadające konto w
serwisie Facebook.com (dalej Konto), które spełniły wszystkie podane
warunki:
a) zostały fanem strony http://www.facebook.com/MoloResidence (dalej
Strona Konkursowa),
b) zaakceptowały regulamin Konkursu.
2. Zwycięzcami Konkursu nie mogą zostać pracownicy i przedstawiciele
Organizatora Konkursu, ani członkowie ich rodzin do drugiego stopnia
pokrewieństwa.
3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego Konta w serwisie
facebook.com, niezależnie od tego, ile Kont ww. serwisie posiada.
4. Uczestnicy do Konkursu zgłaszają się poprzez aplikację dostępną na stronie
http://www.facebook.com/Molo Residence od momentu uruchomienia aplikacji
dnia 27 stycznia 2014 r. Zgłoszenie uważa się za ważne, w przypadku
wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzu zgłoszeniowym.
5. W zgłoszeniu należy zamieścić imię i nazwisko osoby zgłaszającej się do
konkursu, aktualny adres e-mail oraz pracę, biorącą udział w Konkursie.
Zgłoszenia nie zawierające tych elementów nie będą dopuszczone do
Konkursu.
6. W skład Komisji Konkursowej, powołanej przez Organizatora Konkursu
wchodzą 3 osoby - przedstawiciele Organizatora, którzy wybiorą zwycięskie
zdjęcie spośród 5 finałowych.
IV. Zasady Konkursu
1. Aplikacja dostępna jest dla Użytkowników od 27 stycznia 2014 roku od
godziny 12:00 do dnia 10 lutego 2014 roku do godziny 12:00.
2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest dodanie, zgodnie z instrukcją w
aplikacji, zdjęcia konkursowego przedstawiającego temat Konkursu
„Zakochani w mieście”.
3. Zgłoszenie konkursowe obejmuje zdjęcie, które przedstawia własną
interpretację tematu konkursu „Zakochani w mieście”. Ważne są jednak
dwa warunki, które powinny być spełnione jednocześnie:
a) zdjęcie ma przedstawiać piękno dowolnego miasta w Polsce
b) zdjęcie ma przedstawiać zakochaną parę osób
4. Każdy Uczestnik ma możliwość dodania 1 zdjęcia w Konkursie.
5. Zadaniem uczestnika Konkursu będzie zebranie jak największej liczby głosów
pod swoim zdjęciem.
6. Pięć zgłoszeń o największej liczbie głosów przejdzie do drugiego etapu.
7. W drugim etapie – finale – Komisja wybierze zwycięskie zdjęcie.
8. W Konkursie pod uwagę brane są wyłącznie zgłoszenia kompletne, zgodne z
zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem,
niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów,
niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną,
narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność,
nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące
przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym,
pornograficznym lub wulgaryzmów i spełniające wszystkie warunki określone
niniejszym regulaminem.
9. Uczestnik Konkursu, który wygra, otrzyma powiadomienie o tym fakcie drogą
mailową.
10. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie
jego zdjęcia na http://www.facebook.com/MoloResidence
11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie
autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób
trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia osoby
trzeciej z roszczeniem przeciwko Organizatorowi, zwalnia go z
odpowiedzialności oraz wstąpi lub przyłączy się na pierwsze żądanie do
postępowania sądowego lub arbitrażowego.
12. Przyjęcie przez Organizatora zgłoszenia do Konkursu nie oznacza, iż
uczestnik Konkursu nie może zostać w czasie jego trwania z niego
wykluczony.
V. Nagrody
1. W Konkursie do zdobycia jest jedna nagroda w postaci voucheru
uprawniającego do bezpłatnego spędzenia weekendu w jednym
z pokojów hotelowych Organizatora w okresie od 17 lutego 2014 roku do 30
kwietnia 2014 roku w miarę dostępności miejsc w Molo Residence.
2. Warunkiem zrealizowania voucheru jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
3. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego praca
najciekawsza. O przyznaniu nagrody zadecyduje Organizator.
będzie
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 lutego 2013 roku.
5. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ich równowartość w
pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
6. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na
inne osoby ani sprzedać voucheru.
7. Uczestnik ma prawo do jednej nagrody w Konkursie.
VI. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie umieszczona na stronie
Aplikacji Konkursowej w dniu 15 lutego 2014 r.
2. Każdy ze Zwycięzców zostanie poinformowany o wygranej i sposobie jej
odbioru.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia
odbioru nagrody przez Zwycięzcę.
VII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu
Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 5 dni od dnia
rozstrzygnięcia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji
decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Po tym terminie reklamacje
nie będą rozpatrywane.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika,
przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
4. W ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, Organizator rozpatrzy ją i
zawiadomi Uczestnika o tym fakcie. Uczestnik zostanie powiadomiony o
decyzji listem poleconym nadanym na adres podany w treści reklamacji.
VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników
Konkursu jest Organizator.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z
przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp
do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
3. Dane osobowe Zwycięzców po wysłaniu nagród będą usunięte.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w
przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia
naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu lub też w
przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play,
w tym w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm
Konkursu.
2. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani zorganizowany przez
serwis Facebook. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane
osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
3. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników
Konkursu.
4. Niniejszy
Regulamin
http://www.molohotel.pl/
dostępny
jest
na
Stronie
Konkursowej
5. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu.
Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter
informacyjny.
6. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że
zmiana Regulaminu nie wpłynie na pogorszenie sytuacji jego Uczestników.
7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z
Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora
Konkursu.
8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego.