1001 tapety

Komentarze

Transkrypt

1001 tapety
Na podstawie art. 9b, w związku z art.9c i 9d ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2011r., Nr 152, poz. 897), Burmistrz Sokółki informuje o dokonaniu rozszerzenia o dodatkowe
kody odpadów wpisu firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z 0.0. w Sokółce,
ul. Targowa 10, 16 - 100 Sokółka - do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sokółka.
l
Miejskie
Przedsiębiorstwo
i Oczyszczania
Sp. z 0.0.
ul. Targowa 10
16 -100 Sokólka
--
Kod odpadu
I
Rodzaj odpadu
--
_ .._._-
--
1501 01
Opakowania z papieru i tektury
1501 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
1501 03
Opakowania z drewna
1501 04
Opakowania z metali
1501 05
Opakowania wielomateriałowe
--
15.01.06
-_._----
---~_
Zmieszane odpady opakowaniowe
~.~--------------r-----.-
--_._--
-~---'----
_.---_
.. --_.,-_
..
.._----~_
.._----
-
-
------
--------j
I
,
------0
i
------'-----------
'~-----
15.01.09
--
- ----1
Opakowania z tekstyliów
,
i
--
1501 10*
Opakowania zaWIerające pozostałości substanc ji niebezpiecznych lub mmI'
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin Ii IIklasy toksyczności)
i
150111*
Opakowania
z metali zawierające
niebez pIeczne porowate
elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wł<tczme z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi.
----------~--
--------,_._----_._,
..•
----l
I
i
i
----
1601 03
Zużyte opony
1701 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i r
1701 02
Gruz ceglany
1701 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elemen tów wyposażenia
:
-~-----------j
.~-~------~
i
7
__
1 O 1_07_Lz_m_Ie_s_~a_n_e_o~_pa
__
:
z_,_b
_e.t_on~__
_
~ru~u__. _Cegl_~_n
__
ego_,_._o~p
a_d_owych materiałów
_
ceramICznych I elementow~ypos~ema
Inne mż wymIemone w 17 O l 06
L
I
I
1701 80
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
1701 81
Odpady z remontów i przebudowy dróg
170201
--------~-----~--
--~_
..
-----j
,"
Drewno
--------~-----~-,-----
170202
Szkło
170203
Tworzywa sztuczne
170401
Miedź, brąz, mosiądz
170402
Aluminium
170403
Ołów
-~~------"'-'~--'------'-'"'----
--------l
--~--
-----,-----_._----
------
--------'
... _------
170404
Cynk
170405
Żelazo i stal
1704 11
Kable inne niż wymienione w 17 05 10
170508
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
170604
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603
170802
Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 _0_8_0_1
__
--~~-_._----
170904
.Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymie
7 09 02 117 09_0_3~
-------~
---
_.
__ ._-_
I
.. _~-_._-,----
---"----1
--~.
__
._-
-------1
!
I,
1-1-9-08-01
I
~:::~i
.
10 O 1 01
--.J
------]
Zużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów /z wyłączeniem pyłów z kotłów
wymienionych w 10 01 041
---~._-_._-------~--_
..
_---~
Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo - azbestowych
I
1
_J
Opłatę skarbową w wysokości 25 złotych pobrano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 roku o opłacie skarbowej - Dz. U. Nr 225, poz. 1635.
Otrzymują:
1. MPO Sp. z 0.0.
ul. Targowa 10
16 - 100 Sokółka
2. ala

Podobne dokumenty