Wykład 1 Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne

Komentarze

Transkrypt

Wykład 1 Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Kartografia
w geobazie –
Reprezentacje
kartograficzne
1
Copyright © 2015 ESRI
All rights reserved.
Course version 1.2.
Printed in the United States of America.
The information contained in this document is the exclusive property of ESRI. This work is protected under United States copyright law
and other international copyright treaties and conventions. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, except as
expressly permitted in writing by ESRI. All requests should be sent to Attention: Contracts and Legal Services Manager, ESRI, 380 New
York Street, Redlands, CA 92373-8100, USA
The information contained in this document is subject to change without notice.
U. S. GOVERNMENT RESTRICTED/LIMITED RIGHTS
Any software, documentation, and/or data delivered hereunder is subject to the terms of the License
Agreement. In no event shall the U.S. Government acquire greater than RESTRICTED/LIMITED RIGHTS. At
a minimum, use, duplication, or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions as set forth in FAR
52.227-14 Alternates I, II, and III (JUN 1987); FAR 52.227-19 (JUN 1987) and/or FAR 12.211/12.212
(Commercial Technical Data/Computer Software); and DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (Technical Data)
and/or DFARS 227.7202 (Computer Software), as applicable. Contractor/Manufacturer is ESRI, 380 New
York Street, Redlands, CA 92373-8100, USA.
@esri.com, 3D Analyst, ADF, AML, ARC/INFO, ArcAtlas, ArcCAD, ArcCatalog, ArcCOGO, ArcData, ArcDoc, ArcEdit, ArcEditor,
ArcEurope, ArcExplorer, ArcExpress, ArcFM, ArcGIS, ArcGlobe, ArcGrid, ArcIMS, ArcInfo Librarian, ArcInfo, ArcInfo-Professional
GIS, ArcInfo-The World's GIS, ArcLocation, ArcLogistics, ArcMap, ArcNetwork, ArcNews, ArcObjects, ArcOpen, ArcPad, ArcPlot,
ArcPress, ArcQuest, ArcReader, ArcScan, ArcScene, ArcSchool, ArcSDE, ArcSdl, ArcStorm, ArcSurvey, ArcTIN, ArcToolbox, ArcTools,
ArcUSA, ArcUser, ArcView, ArcVoyager, ArcWatch, ArcWeb, ArcWorld, Atlas GIS, AtlasWare, Avenue, BusinessMAP, Database
Integrator, DBI Kit, ESRI, ESRI-Team GIS, ESRI-The GIS Company, ESRI-The GIS People, FormEdit, Geographic Design System,
Geography Matters, Geography Network, GIS by ESRI, GIS Day, GIS for Everyone, GISData Server, InsiteMAP, JTX, MapBeans,
MapCaf, MapObjects, ModelBuilder, MOLE, NetEngine, PC ARC/ INFO, PC ARCPLOT, PC ARCSHELL, PC DATA CONVERSION,
PC STARTER KIT, PC TABLES, PC ARCEDIT, PC NETWORK, PC OVERLAY, PLTS, Rent-a-Tech, RouteMAP, SDE, SML, Spatial
Database Engine, StreetEditor, StreetMap, TABLES, the ARC/INFO logo, the ArcCAD logo, the ArcCAD WorkBench logo, the
ArcCOGO logo, the ArcData logo, the ArcData Online logo, the ArcEdit logo, the ArcExplorer logo, the ArcExpress logo, the ArcFM
logo, the ArcFM Viewer logo, the ArcGIS logo, the ArcGrid logo, the ArcIMS logo, the ArcInfo logo, the ArcLogistics Route logo, the
ArcNetwork logo, the ArcPad logo, the ArcPlot logo, the ArcPress for ArcView logo, the ArcPress logo, the ArcScan logo, the ArcScene
logo, the ArcSDE CAD Client logo, the ArcSDE logo, the ArcStorm logo, the ArcTIN logo, the ArcTools logo, the ArcView 3D Analyst
logo, the ArcView Business Analyst logo, the ArcView Data Publisher logo, the ArcView GIS logo, the ArcView Image Analysis logo, the
ArcView Internet Map Server logo, the ArcView logo, the ArcView Network Analyst logo, the ArcView Spatial Analyst logo, the
ArcView StreetMap 2000 logo, the ArcView StreetMap logo, the ArcView Tracking Analyst logo, the Atlas GIS logo, the Avenue logo,
the BusinessMAP logo, the Data Automation Kit logo, the ESRI ArcAtlas Data logo, the ESRI ArcEurope Data logo, the ESRI ArcScene
Data logo, the ESRI ArcUSA Data logo, the ESRI ArcWorld Data logo, the ESRI Digital Chart of the World Data logo, the ESRI globe
logo, the ESRI Press logo, the Geography Network logo, the MapCaf logo, the MapObjects Internet Map Server logo, the MapObjects
logo, the MOLE logo, the NetEngine logo, the PC ARC/INFO logo, the Production Line Tool Set logo, the RouteMAP IMS logo, the
RouteMAP logo, the SDE logo, The World's Leading Desktop GIS, Water Writes, www.esri.com, www.geographynetwork.com,
www.gisday.com, and Your Personal Geographic Information System are trademarks, registered trademarks, or service marks of ESRI in
the United States, the European Community, or certain other jurisdictions.
Other companies and products mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective trademark owners.
2
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie.......................................................................................................................... 7
Wykład 1 .................................................................................................................................... 9
Ćwiczenie 1: Instalacja danych kursowych.............................................................................. 15
Etap 1: Zapis informacji o użytkowniku ................................................................................ 15
Etap 2: Logowanie do systemu Windows.............................................................................. 15
Etap 3: Instalacja danych ....................................................................................................... 15
Etap 4: (Opcjonalny) Utworzenie konta ESRI Global Account ............................................ 17
Podsumowanie ....................................................................................................................... 18
2. Reprezentacje kartograficzne ................................................................................................. 19
Do tego rozdziału brak ćwiczenia. ......................................................................................... 19
Wykład 2 .................................................................................................................................. 21
3. Projekt kartograficzny - planowanie ..................................................................................... 27
Wykład 3 .................................................................................................................................. 29
Ćwiczenie 3: Tworzenie bazy danych dla projektu.................................................................. 37
Etap 1: Lokalizacja istniejących danych ................................................................................ 37
Etap 2: Organizacja nowej projektowej geobazy................................................................... 39
Etap 3: Przeglądanie plików warstwy .................................................................................... 40
Etap 4: Dodanie plików warstwy do aplikacji ArcMap ......................................................... 42
Etap 5: Dodawanie klas obiektów do ArcMap ...................................................................... 44
Etap 6: Dostosowanie przycisku Pełny Zasięg ...................................................................... 48
Etap 7: Symbolizowanie warstw przy wykorzystaniu pliku stylu Corvallis ......................... 49
Etap 8: Przygotowanie ustawień Moje Miejsca dla Corvallis ............................................... 50
Etap 9: Utworzenie własnego przycisku ................................................................................ 52
Etap 10: Ustawienie skali odniesienia ................................................................................... 53
Etap 11: Utworzenie nowej ramki danych ............................................................................. 54
Etap 12: Zapisanie mapy i wyjście z aplikacji ArcMap......................................................... 55
Podsumowanie ....................................................................................................................... 55
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 3 ................................................................................... 56
4. Podstawy reprezentacji kartograficznych .............................................................................. 57
Wykład 4 .................................................................................................................................. 59
Ćwiczenie 4: Tworzenie reprezentacji dla mapy przebiegu tras
rowerowych............................................................................................................................ 67
Etap 1: Konwersja istniejącej symbolizacji do reprezentacji................................................. 67
Etap 2: Modyfikowanie reguły reprezentacji dla warstwy Parks ......................................... 72
Etap 3: Zmiana kolejności rysowania warstw oraz tradycyjnej symbolizacji ........................ 74
Etap 4: Tworzenie złożonych reguł ........................................................................................ 76
Etap 5: Przyporządkowanie reguł reprezentacji ..................................................................... 77
Etap 6: Tworzenie poziomów symboli ................................................................................... 79
Etap 7: Tworzenie złożonych reprezentacji............................................................................ 81
Etap 8: Zapisanie mapy i wyjście z aplikacji ArcMap ........................................................... 83
Podsumowanie ....................................................................................................................... 84
3
5. Warstwy symbolu reguł reprezentacji.................................................................................... 85
Wykład 5 .................................................................................................................................. 87
Ćwiczenie 5: Tworzenie symboli dla mapy tras rowerowych.................................................. 95
Etap 1: Otwarcie mapy z projektem ....................................................................................... 95
Etap 2: Modyfikacja reguły reprezentacji MunicipalBuildings_42K ..................................... 96
Etap 3: Dodanie warstw do mapy dodatkowej (Inset) ............................................................ 98
Etap 4: Modyfikowanie reguły reprezentacji dla budynków na mapie szczegółowej .......... 101
Etap 5: Dodanie reguły dla bibliotek .................................................................................... 109
Etap 6: Dodanie reguły dla budynków urzędu miasta .......................................................... 113
Etap 7: Dodanie reguły i utworzenie sygnatury dla teatrów ................................................. 117
Etap 8: Przyporządkowanie reguł MunicipalBldgs_12K ..................................................... 123
Etap 9: Konwertowanie symbolizacji sklepów rowerowych do reprezentacji i
modyfikowanie reguły ............................................................................................................ 125
Etap 10: Kopiowanie sygnatur do pliku stylu Corvallis ....................................................... 127
Etap 11: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap .................................................... 129
Podsumowanie ..................................................................................................................... 130
6. Style rozmieszczenia sygnatur i efekty geometryczne....................................................... 131
Wykład 6 ................................................................................................................................ 133
Ćwiczenie 6: Użycie stylów rozmieszczenia sygnatur i efektów
geometrycznych ................................................................................................................... 141
Etap 1: Otwarcie projektu mapy........................................................................................... 141
Etap 2: Ustawienie stylu rozmieszczenia sygnatury dla pola golfowego ............................. 141
Etap 3: Ustawienie stylu rozmieszczenia sygnatury dla Benton County .............................. 143
Fairgrounds........................................................................................................................... 143
Etap 4: Zastosowanie efektu geometrycznego do parków.................................................... 146
Etap 5: Utworzenie reprezentacji na mapie szczegółowej (Inset) dla parków..................... 149
Etap 6: Zmiana ustawień rozmieszczenia sygnatur i dodanie efektów
geometrycznych ...................................................................................................................... 150
Etap 7: (Opcjonalnie) Tworzenie reguły w Menedżerze Stylów .......................................... 154
Etap 8: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap ...................................................... 157
Podsumowanie ..................................................................................................................... 158
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 6 ................................................................................. 159
7. Zarządzanie wyjątkami ....................................................................................................... 161
Wykład 7 ................................................................................................................................ 163
Ćwiczenie 7: Tworzenie wyjątków ........................................................................................ 171
Etap 1: Przesuwanie symboli sygnatur ................................................................................. 171
Etap 2: Utworzenie wyjątku dla własności Rozmiar przy wykorzystaniu okna
Własności Reprezentacji......................................................................................................... 173
Etap 3: Tworzenie wyjątku własności Rozmiar przy użyciu Narzędzia Zmień
Rozmiar .................................................................................................................................. 175
Etap 4: Efekt geometryczny jako wyjątek ............................................................................ 176
Etap 5: Dopasowanie budynków użyteczności publicznej do przebiegu najbliższej
ulicy ........................................................................................................................................ 177
Etap 6: Usuwanie wyjątku kąta z pojedynczego obiektu...................................................... 181
Etap 7: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek do wypełnienia nowego pola ....................... 182
Etap 8: Zamiana symbolizacji warstwy CityLimit do reprezentacji ..................................... 184
Etap 9: Dodanie punktów kontrolnych do symbolu granic miasta ....................................... 185
Etap 10: Automatyczne tworzenie punktów kontrolnych przy użyciu ArcToolbox............. 188
4
Etap 11: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap .................................................... 189
Podsumowanie ..................................................................................................................... 190
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 7 ................................................................................ 191
8. Rafinowanie reprezentacji.................................................................................................... 193
Wykład 8 ................................................................................................................................ 195
Ćwiczenie 8: Użycie narzędzi geoprzetwarzania do rafinowania
reprezentacji ......................................................................................................................... 201
Etap 1: Zamiana symbolizacji warstwy Multiuse path do reprezentacji............................... 201
Etap 2: Lokalizacja konfliktów graficznych pomiędzy warstwami ulic i ścieżek
rekreacyjnych.......................................................................................................................... 203
Etap 3: Dostosowanie symboli ścieżek w celu usunięcia konfliktów................................... 205
Etap 4: Tworzenie symbolizacji przejazdu górą dla ścieżek rekreacyjnych ......................... 208
Etap 5: Maskowanie obiektów pod przejazdami górą .......................................................... 212
Etap 6: Tworzenie przejazdu górą nad rzeką........................................................................ 213
Etap 7: Maskowanie obiektów pod mostami........................................................................ 216
Etap 8: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap ...................................................... 217
Podsumowanie ..................................................................................................................... 217
9. Zarządzanie reprezentacjami kartograficznymi ................................................................... 219
Wykład 9 ................................................................................................................................ 221
Ćwiczenie 9: Zmiana nazw reguł i dodawanie etykiet ......................................................... 229
Etap 1: Zmiana nazwy reguły reprezentacji Bike Shops ..................................................... 229
Etap 2: Zmiana nazwy pozostałych reguł reprezentacji....................................................... 231
Etap 3: Zmiana nazwy reprezentacji ................................................................................... 232
Etap 4: Etykietowanie sklepów rowerowych oraz budynków użyteczności
publicznej ............................................................................................................................... 233
Etap 5: Zamiana etykiet na opisy i ich edycja ..................................................................... 236
Etap 7: Przeglądanie obiektów o niepoprawnych regułach ................................................. 241
Etap 8: Naprawa nieznanych reprezentacji .......................................................................... 243
Etap 9: Etykietowanie ulic w ramce danych Main .............................................................. 244
Etap 10: Zapisanie dokumentu mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap ................................ 245
Podsumowanie ..................................................................................................................... 246
Odpowiedzi na pytania do ćwiczenia 9................................................................................. 247
10. Prace wykończeniowe mapy............................................................................................. 249
Wykład 10 .............................................................................................................................. 251
Ćwiczenie 10: Prace wykończeniowe mapy dróg rowerowych Corvallis ............................. 255
Etap 1: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek w celu kontrolowania własności
efektów geometrycznych warstwy parków ............................................................................ 255
Etap 2: Utworzenie drugiej reprezentacji dla ulic ............................................................... 257
Etap 3: Modyfikowanie reprezentacji ulic dla dodatkowej mapy (Inset) ........................... 257
Etap 4: Usuwanie ‘współbieżności’ symbolizacji ulic........................................................ 258
Etap 5: Dopracowanie rozmieszczenia sygnatur na dodatkowej mapie .............................. 259
Etap 6: Utworzenie reguły i własnej sygnatury dla obiektów straży pożarnej .................... 259
Etap 7: (Opcjonalny) Zamiana etykiet na opisy................................................................... 261
Etap 8: (Opcjonalny) Przypisanie reguły reprezentacji ze stylu .......................................... 262
Etap 9: Zastosowanie szablonu kompozycji mapy .............................................................. 263
Etap 10: Dodanie do kompozycji mapy prostokąta zasięgu ................................................ 267
Etap 11: Dodanie legendy do kompozycji mapy ................................................................. 268
Etap 12: Zapisanie ostatecznej mapy ................................................................................... 270
Podsumowanie ..................................................................................................................... 270
5
Dodatek A: ESRI data license agreement .............................................................................. 271
Dodatek B: Data acknowledgments........................................................................................ 277
Data acknowledgments........................................................................................................... 279
Dodatek C: Szczegółowe instrukcje do ćwiczenia 10 ............................................................ 281
Szczegółowe instrukcje do Ćwiczenia 10 .............................................................................. 283
Etap 1: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek w celu kontrolowania własności
efektów geometrycznych warstwy parków ............................................................................ 283
Etap 2: Utworzenie drugiej reprezentacji dla ulic ............................................................... 285
Etap 3: Modyfikowanie reprezentacji ulic dla dodatkowej mapy (Inset) ........................... 286
Etap 4: Usuwanie ‘współbieżności’ symbolizacji ulic........................................................ 289
Etap 5: Dopracowanie rozmieszczenia sygnatur na dodatkowej mapie .............................. 290
Etap 6: Utworzenie reguły i własnej sygnatury dla obiektów straży pożarnej .................... 291
Etap 7: (Opcjonalny) Zamiana etykiet na opisy................................................................... 293
Etap 8: (Opcjonalny) Przypisanie reguły reprezentacji ze stylu .......................................... 294
Etap 9: Zastosowanie szablonu kompozycji mapy .............................................................. 295
Etap 10: Dodanie do kompozycji mapy prostokąta zasięgu ................................................ 299
Etap 11: Dodanie legendy do kompozycji mapy ................................................................. 300
Etap 12: Zapisanie ostatecznej mapy ................................................................................... 303
Podsumowanie ..................................................................................................................... 303
Podsumowanie kursu ............................................................................................................... 305
6
1
Wprowadzenie
Ćwiczenie 1: Instalacja danych kursowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 10 minut
8
Wykład 1
Kartografia w geobazie
– Reprezentacje
kartograficzne
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Copyright © 2007 ESRI. All rights res erved.
Cel kursu
+ Przedstawienie
+ Struktura
reprezentacji kartograficznych
i funkcjonalność
+ Powiązania
ze standardową symbolizacją i geobazą
+ Korzyści
+ Wykorzystywanie
+ Tworzenie,
+ Tworzenie
reprezentacji
modyfikacja, rozbudowa i wyjątki
własnych symboli
+ Wykorzystanie
+ Zarządzanie
kartograficznych narzędzi geoprzetwarzania
reprezentacjami
+ Integrowanie
reprezentacji z projektem
Copyright © 2007 ESRI. All rights res erved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-2
9
Projekt realizowany w trakcie kursu
+ Ćwiczenia
realizują kolejne etapy aż do finalnego efektu
+ Mapa
tras
rowerowych
miasta
Corvallis,
Oregon
+ Baza
danych
kursu
sukcesywnie
uzupełniania
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-3
Dzień 1
+ Wprowadzenie
+ Przegląd
+ Do
reprezentacji
czego potrzebne są reprezentacje?
+ Planowanie
+ Wymagania
projektu kartograficznego
projektu i budowanie bazy danych
+ Podstawy reprezentacji
+ Reguły
+ Pojęcie
kartograficznych
i symbole warstw
symboli warstw
+ Pojęcie
stylów rozmieszczenia sygnatur i
efektów geometrycznych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
10
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-4
Dzień 2
+ Zarządzanie wyjątkami
+ Wyjątki
od reguł
+ Wyrafinowanie
+ Kartograficzne
+ Zarządzanie
+ Planowanie,
narzędzia geoprzetwarzania
reprezentacjami kartograficznymi
wydajność, zastosowanie
+ Udoskonalenia
+ Zastosowanie
+ Tworzenia
reprezentacji
mapy
wiedzy kartograficznej
i wydruk kompozycji kartograficznej
+ Podsumowanie
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-5
Materiały szkoleniowe
+ Książki
+ Wykłady
ESRI
Training Data
+ Ćwiczenia
+ CD
+ Dane
szkoleniowe
+ Wykorzystanie
+ Dostęp
oprogramowania
do wsparcia technicznego poprzez email
•[email protected]
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-6
11
Dodatkowe zasoby wspierające
+ Biblioteka
dokumentacji
ESRI
+ Cyfrowa
wersja
przewodników po ArcGIS
+ Słownik
GIS
+ Zestaw
terminologii GIS i
ArcGIS
+ Mapy
i dane ESRI
+ Zestawy
gotowe do
wykorzystania
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-7
Zasoby wspierające oprogramowanie
+
Centrum wsparcia ESRI
dostęp do zasobów
http://support.esri.com
+
Baza wiedzy
+ Artykuły techniczne
+ White
papers
+ Wymagania
+
systemowe
Ściąganie
+ Poprawki
+ Modele
i „service packs”
danych
+ ArcScripts
+
Fora użytkowników
+ Grupy dyskusyjne
+
Zapytania do wsparcia technicznego ESRI
+
Dostępne dla prenumeratorów wsparcia
+ Listy email-owe
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
12
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-8
ArcGIS: Kompletny GIS
Trzy poziomy
Wykorzystywanie
ArcGIS
Desktop
ArcGIS
Explorer
Web
Mapping
Application
ArcGIS
Mobile
Open
APIs
ArcGIS
Server
Udostępnianie
Gromadzenie
Desktop
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-9
Organizacja kursu
+ Rozkład
dnia
+ Początek
+ Przerwa
+ Koniec
+ Udogodnienia
+ Ocena
kursu
P
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-10
13
Wprowadzenie
+ Prezentacja
instruktora
+ Prezentacja
studentów
+ Imię
i Nazwisko
+ Organizacja
+ Stanowisko
+ Doświadczenie
+ Oczekiwania
GIS
wobec
tego kursu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-11
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
1-12
Ćwiczenie 1
+ Instalacja
+ Postępuj
danych szkoleniowych
wg instrukcji z książki ćwiczeń
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
14
Ćwiczenie 1: Instalacja danych kursowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 10 minut
W tym ćwiczeniu, zainstalujesz dane, które będą wykorzystywane przez całe szkolenie. Dane
zgromadzone są na płycie CD i będą wkopiowane na Twój twardy dysk za pomocą programu
instalacyjnego. Podczas całego szkolenia będziesz mieć również możliwość utworzenia konta na
stronie internetowej ESRI®, co umożliwi Ci dostęp do wszystkich zasobów wsparcia
programowego z poziomu okna ESRI Support Center.
W tym ćwiczeniu:
■ Zainstalujesz dane kursowe
Etap 1: Zapis informacji o użytkowniku
Aby zainstalować dane kursowe musisz poznać nazwę użytkownika i hasło dostępu do komputera,
na którym będziesz pracować. Dane te dostarczy Ci osoba prowadząca szkolenie.
Zapisz informacje dostępu do komputera, dostarczone przez instruktora,
w poniższych linijkach.
■ Nazwa użytkownika:
■ Hasło użytkownika:
■ Domena (jeśli konieczna):
Etap 2: Logowanie do systemu Windows
Sprawdź, czy Twój komputer i monitor są włączone.
W oknie logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło użytkownika podane przez
instruktora.
Jeśli Twój komputer należy do jakiejś domeny, wybierz z rozwijalnej listy odpowiednią
domenę.
Kliknij OK.
Uwaga: Jeśli będziesz mieć kłopoty z logowaniem poproś instruktora o pomoc.
Etap 3: Instalacja danych
Teraz po zalogowaniu, można zainstalować dane kursowe.
Wyjmij płytę CD zawierającą dane kursowe, znajdującą się z tyłu książki do kursu
i umieść płytę w napędzie CD.
15
Zanim uruchomisz program instalacyjny, zmienisz widok ustawień Eksploratora Windows.
Kliknij menu Start, ustaw kursor na Programy > Akcesoria i wybierz Eksplorator Windows.
Z menu Narzędzia, wybierz Opcje folderów.
Wybierz zakładkę Widok.
W obszarze Ustawienia zaawansowane, sprawdź, czy odznaczona jest kontrolka
"Ukryj rozszerzenia znanych typów plików ".
Kliknij OK.
Teraz uruchomisz program instalacji znajdujący się na płycie CD w celu zainstalowania danych
kursu.
Wskaż w drzewie katalogowym odpowiedni napęd, w którym znajduje się płyta CD
z danymi do kursu.
W polu zawartości płyty CD, dwukrotnie kliknij Setup.exe.
W panelu Welcome, kliknij Next.
Sprawdź, czy wybrana jest opcja Typical.
Kliknij Next, aby rozpocząć instalację danych kursowych.
Ten proces może zająć kilka chwil. Gdy dane zostaną zainstalowane, pojawi się panel
Install Shield Wizard Complete.
Kliknij Finish.
Usuń płytę CD z danymi kursowymi z napędu CD i umieść ją w odpowiedniej kopercie
z tyłu książki do kursu.
Zamknij Eksploratora Windows.
ZASTRZEŻENIE: NIEKTÓRE KURSY WYKORZYSTUJĄ
PRZYKŁADOWE SKRYPTY LUB APLIKACJE, KTÓRE SĄ
OFEROWANE NA ZAŁĄCZONEJ PŁYCIE LUB W
INTERNECIE. TE PRÓBKI DOSTARCZONE W CELACH
NIEKOMERCYJNYCH NIE SĄ WSPIERANE PRZEZ ESRI.
PRÓBKI TE SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK
GWARANCJI.. ESRI NIE PONOSI ŻADNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY
SPOWODOWANE LICENCJONOWANYM
WYKORZYSTANIEM TYCH NARZĘDZI NAWET
WTEDY, GDY ESRI SAMO ZALECIŁO UŻYCIE TYCH
NARZĘDZI. UPRAWNIENIA DO UŻYCIA
SKOPIOWANIA I DYSTRYBUCJI TYCH
PRZYKŁADOWYCH NARZĘDZI SĄ NINIEJSZYM
OFIAROWANE I OFEROWANE BEZ
JAKICHKOLWIEK OPŁAT.
16
Etap 4: (Opcjonalny) Utworzenie konta Esri Global Account
Po wejściu na stronę ESRI Support Center, przy próbie dostępu do pewnych stron,
może pojawić się prośba o zalogowanie do ESRI Global Account. Jeśli chcesz mieć
dostęp do wszystkich zasobów sieciowych, jakie oferuje ESRI, musisz założyć
sobie na tej stronie konto - Global Account. Utworzenie konta jest bezpłatne i
zajmuje zaledwie kilka chwil.
Jeśli nie masz jeszcze ESRI Global Account, otwórz aplikację Internet Explorer.
Wpisz w oknie przeglądarki adres support.esri.com.
W lewej części strony internetowej, w sekcji ESRI Support Login, kliknij
Create Account.
Do formularza, który się pojawi, wprowadź nazwę i hasło konta i wypełnij pozostałe
wymagane pola (wyróżnione pogrubieniem).
Gdy wypełnisz wszystkie wymagane pola, kliknij ESRI Global Account.
Jeśli wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika już istnieje, system poprosi o podanie
innej nazwy. Twoje konto zostanie utworzone i uaktywnione po potwierdzeniu
wysłanego pocztą adresu mailowego.
17
Podsumowanie
Wlaśnie zainstalowano dane, z którymi będziesz pracowac w czekających Cię
ćwiczeniach kursu. Jesli pojawią się jakieś problemy z tymi danymi, poproś
osobę prowadzącą o pomoc.
18
2
Reprezentacje
kartograficzne
Do tego rozdziału brak ćwiczenia.
19
20
Wykład 2
Reprezentacje
kartograficzne
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Zagadnienia
+ Przegląd modelu standardowej
+ Co
symbolizacji ArcGIS
to są reprezentacje kartograficzne?
+ Elementy kluczowe reprezentacji
kartograficznych
+ Powiązania
pomiędzy tradycyjną symbolizacją
a reprezentacjami kartograficznymi
+ Zalety reprezentacji
Copyright © 2007 ESRI. All rights res erved.
kartograficznych
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-2
21
Standardowa symbolizacja w ArcGIS
+ Symbolizacja
Sklep
rowerowy
+ Własności
warstwy >
zakładka Symbolizacja
+ Selektor
symboli
+ Tworzenie
i modyfikowanie
symbolizacji
+ Edytor
+ Zapis
Sklep
rowerowy.lyr
własności symboli
symbolizacji
+ Plik
stylu
+ Plik
warstwy
+ Dokument
mapy
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
2-3
Ograniczenia standardowej symbolizacji
+ Ograniczenia
tworzenia symboli
Standardowy wzór
wypełnienia sygnaturowego
+ Brak
narzędzi do tworzenia i
edycji symboli
+ Brak
kontroli nad symbolem
wypełnienia poligonowego
+ Niedoskonałe
rozwiązanie
– konflikty symboli
+ Edycja
i geoprzetwarzanie
danych przestrzennych
Dowolny wzór w ypełnienia
sygnaturowego
(sygnatury wykraczają poza granice)
+ Zamiana
obiektów na grafiki
(utrata powiązania z danymi)
+ Brak
integracji z geobazą
+ Symbolizacja
zapisana oddzielnie
od danych przestrzennych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
22
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-4
Reprezentacje: nowy sposób symbolizacji
+ Struktura
bazująca na regułach
+ Reguła:
zbiór własności opisujących
unikalny symbol
•Zapis jako wartość atrybutu klasy obiektów
+ Komponenty programowe
+ Dodatkowy rodzaj
+ Środowisko
symbolizacji
wyświetlania symbolu
+ Pasek
narzędziowy do rozmieszczania i
edycji symboli
+ Narzędzia
geoprzetwarzania
do zarządzania i automatyzacji
kartograficznej
+ Nie
jest to nowy typ obiektu lub pliku
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-5
Co można zrobić przy użyciu reprezentacji?
+ Tworzyć
własne symbole
+ Przesuwać
symbole
aby uniknąć „stłoczenia”
+ Współrzędne
obiektów
bez zmian
+ Bez
Edytor własności
symbolu
Edytor sygnatury
reprezentacji
Nakładanie się
symboli obiektów
Reprezentacje
rozwiązują konflikty
symboli
zamiany na grafiki
+ Konwersja
i rozbudowa
istniejącej symbolizacji
+ Łatwa
i dokładna
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-6
23
Zalety reprezentacji kartograficznych
+ Lepsza
symbolizacja
+ Tworzenie
i edytowanie symbolu, kontrola nad sposobem
rozmieszczenie sygnatur, efekty geometryczne
+ Kartografia
z zachowaniem stałości geometrii obiektów
+ Przesuwanie
i zmiana kształtu obiektów bez zmiany geometrii
źródłowej obiektu (chyba, że tego chcesz!)
+ Zachowuje
topologię i sieci
+ Zarządzanie
bazą danych
+ Funkcjonalność
geobazy do gromadzenia, zarządzania i
kontrolowania symbolizacji
+ Lepszy proces
+ Wszystko
produkcji map
dzieje się w ArcGIS
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
2-7
Możliwości reprezentacji
+ Punktowe,
linowe i poligonowe klasy obiektów
w geobazie
+ Nie
dla warstw shape czy warstw informacyjnych
+ Nie
dla rastrów i zestawów danych Teren
+ Zaprojektowane dla
+ Pojedynczy symbol
+ Nie
symbolizacji jakościowej
i unikalne wartości
dla danych zgrupowanych w zakresy liczbowe i proporcje
•Wielkości, Wykresy, Wiele atrybutów
+ Reprezentacje
i standardowa symbolizacja ArcGIS
będą w najbliższej przyszłości współegzystować
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
24
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-8
Reprezentacje w ArcGIS
+ ArcEditor
lub ArcInfo niezbędne do
tworzenia i edycji reprezentacji
+ Obsługa
przez wszystkie produkty ArcGIS
+ ArcView,
+ ArcGIS
ArcEditor, ArcInfo
Server
+ ArcGlobe,
+ ArcGIS
ArcScene
Explorer
+ ArcReader
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-9
Przegląd zagadnień
+
Co to są reprezentacje kartograficzne?
+
Zalety reprezentacji kartograficznych.
+
Dla symbolizacji jakiego typu danych zaprojektowano reprezentacje
kartograficzne: jakościowych czy ilościowych?
+
Prawda czy Fałsz:
Reprezentacje zastępują standardową symbolizację.
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
2-10
25
26
3
Projekt
kartograficzny
- planowanie
Ćwiczenie 3: Tworzenie bazy danych dla projektu
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
27
28
Wykład 3
Projekt kartograficzny
- planowanie
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
specyfikacji mapy projektowanych ścieżek
rowerowych, obejmujący
+ Tworzenia
+ Cel
i odbiorcy mapy
+ Obszar
opracowania, skala wydruku mapy i orientacja
kompozycji mapy
+ Potrzeba
+ Przegląd
+ Mapy,
mapy przeglądowej lub innych dodatkowych map
istniejących źródeł
dane, symbolizacja
+ Identyfikacja
danych niezbędnych dla projektowanej
mapy
+ Identyfikacja
wymagań stawianych symbolizacji i
decyzje produkcyjne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-2
29
Projekt mapy
+ Tworzenie
mapy ukazującej ścieżki rowerowe w Corvallis,
Oregon
* Wykorzystywane dane, dzięki uprzejmości władz miasta Corvallis,
(Geospatial Information Services).
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-3
Co ma prezentować mapa?
+ Ścieżki
rowerowe w Corvallis, Oregon
+ Obiekty powiązane
ze ścieżkami, takie jak parki czy
zabytki
Mapa ścieżek
rowerowych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
30
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-4
Zadanie: Zdefiniowanie celu, sposobu wykorzystania
i odbiorców mapy
+ Co
jest celem mapy?
+ Promocja
+ Jak
mapa będzie wykorzystywana?
+ Kolorowa
+ Folder,
+ Kto
cyklistyki
mapa o wymiarze 8.5 x 11 cali,
plakat reklamowy, itp.
jest odbiorcą końcowym?
+ Mieszkańcy
i odwiedzający Corvallis
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-5
Zadanie: Przegląd istniejących materiałów
+ Istniejąca
mapa
+ Mapa
istnieje…
jest też plik
.mxd.
+ Posiadasz
dane
- plik TIFF,
oraz
wytyczne od
swojego
szefa
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
1. Większa skala. Ogranicz
mapę do granic miasta.
2. Zmień barwę
symbolu ścieżek.
3. Dodaj i zaetykietuj
sklepy rowerowe.
4. Rozjaśnij barwę ulic.
5. Zbliżenie śródmieścia .
6. Zaetykietuj budynki
w śródmieściu .
7. Zaetykietuj główne ulice.
8. Zmień symbol budynków
urzędowych.
9. Usuń budynki historyczne.
10. Usuń linie kolejowe.
11. Usuń tereny zielone.
12. Usuń rzeki.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-6
31
Zadanie: Określ obszar opracowania
+
Zdefiniuj skalę
odniesienia
+
Zdefiniuj zasięg mapy
+ Zależny od
skali,
rozmiaru strony
+ Przytnij
dane
– jeśli to konieczne
+
Wybierz orientację
kompozycji
+
Określ układ
współrzędnych
1:63,360
Pionowo
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
1:42,000
Poziomo
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-7
Zadanie: Potrzeba dodatkowych lub przeglądowych
map?
+ Dodatkowa,
szczegółowa mapa prezentująca zasięg
śródmieścia Corvallis
+ Symbolizacja
mapy dodatkowej może się różnić od symbolizacji
mapy głównej
Zasięg szczegółowej mapy
to żółta ramka
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
32
Szczegółowa mapa
ze skrajniami ulic
Szczegółowa mapa
z osiami ulic
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-8
Zadanie: Wybierz odpowiednie dane
+
+
Zidentyfikuj istotne
warstwy
Obiekty mogą istnieć
w różnych skalach
+ Przykład:
rzeki w skali
1:24,000 i 1:250,000
+
Poziom generalizacji
+
Obiekty mogą posiadać
różną geometrię
Budynki jako punkty
Budynki jako poligony
+W
tej samej lub
w różnych skalach
+
Czy atrybuty wspierają
potrzeby symbolizacji?
Ulice jako osie ulic
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Ulice jako jezdnie
ze skrajniami
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-9
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-10
Zadanie: Dobierz symbolizację
+ Hierarchia
wizualna
+ Kontrast
i balans barw
lub czerni i bieli
+ Względne
wyróżnienia
+ Porządek
wyświetlania warstw
w tabeli zawartości
+ Odpowiednie
sygnatury
+ Konflikty graficzne
Zagadnienia:
1. Czarne ulice są zbyt uwydatnione.
2. Ścieżki rowerowe są tej samej barwy co rzeki.
3. Pomarańczowe koła nie są najlepszym
symbolem budynków.
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
33
Zadanie: Dopracuj symbolizację
+ Przykłady
1. Wygładź symbol granic miasta
2. Pozwól symbolom drzew wystawać poza
granice
zieleni
3. Napraw połączenia segmentów
symboli ścieżek rowerowych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-11
Ćwiczenie 3
+ Utworzenie
geobazy plikowej dla mapy rowerowej
Corvallis
+ Dostosowanie
+ Dodanie
niezbędnych danych
danych do nowego dokumentu mapy
+ Przyporządkowanie symbolizacji
+ Połączenie
istniejących plików warstw z danymi
+ Przyporządkowanie
symbolizacji ze stylów
+ Ładowanie
narzędziem Moje Miejsca,
dla miasta Corvallis
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
34
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-12
Przegląd zagadnień
+
Wymień kilka zagadnień związanych z definiowaniem
ogólnego stylu i wyglądu mapy.
+
Wymień kilka zagadnień związanych z definiowaniem obszaru
opracowania
+
Wymień kilka zagadnień związanych z wyborem odpowiednich danych
dla mapy.
+
Wymień kilka zagadnień związanych z doborem symbolizacji.
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
3-13
35
36
Ćwiczenie 3: Tworzenie bazy danych dla projektu
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
Wyobraź sobie że pełnisz funkcję analityka GIS w urzędzie miasta Corvallis w stanie Oregon
i Masz zadanie utworzyć mapę ścieżek rowerowych, dedykowaną zarówno mieszkańcom miasta
jak i turystom. Pewnym ułatwieniem tego zadania jest to, że wykonywano juz podobne
opracowanie dla tego miasta. Twój poprzednik Harlan, analityk GIS, utworzył taką mapę ale ten
gotowy dokument (plik .mxd) gdzieś zaginął. Korzystając, jako odniesienie, z istniejących map,
utworzysz więc teraz nową, czytelną mapę, biorąc przy tym pod uwagę komentarze i zalecenia
pochodzące z wydziału transportu.
Realizując kolejno ćwiczenia, utworzysz poprawną i przejrzystą mapę ścieżek rowerowych.
Do symbolizacji obiektów na mapie użyjesz reprezentacji kartograficznych. Zanim jednak
zaczniesz pracę z reprezentacjami, utworzysz projektową geobazę i dokument mapy.
Po wykonaniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
▪
Utworzyć nowa plikową geobazę.
Zmienić dane źródłowe pliku warstwy - lyr.
Zasymbolizować warstwy przy użyciu pliku stylu.
Użyć do eksploracji mapy, narzędzia Moje Miejsca.
Etap 1: Lokalizacja istniejących danych
Większość miejskich danych GIS jest zgromadzona w plikowej geobazie, ale część jest
zapisana jako pliki SHP. W ramach geobazy, niektóre dane są zorganizowane w zestawy
danych a nie które nie. Zanim zaimportujesz dane do projektowej geobazy, konieczny jest
przegląd wszystkich tych danych. Biorąc pod uwagę, że reprezentacje kartograficzne mogą
być zdefiniowane tylko dla klas obiektów geobazy, musisz dokonać konwersji wszelkich
niezbędnych, danemu opracowaniu, warstw SHP do formatu geobazy
Uruchom aplikację ArcCatalog.
Aby nie mieć kłopotów z lokalizacją potrzebnych danych, najpierw upewnisz się, czy w
aplikacji ArcCatalog wyświetlane są rozszerzenia plików.
Z menu Dostosuj, wybierz Opcje aplikacji ArcCatalog.
W oknie dialogowym Opcje, kliknij zakładkę Ogólne.
37
W dolnej części okna dialogowego, wyłącz kontrolkę obok "Ukryj rozszerzenia plików."
Kliknij OK.
Teraz, podłączysz folder danych szkoleniowych.
Kliknij przycisk Podłącz Folder
i wskaż C:\Student\WCRT.
Upewnij się, czy wybrany jest folder WCRT, a następnie kliknij OK.
W drzewie katalogowym Katalog, rozwiń nowe podłączenie folderu, a następnie rozwiń folder Data.
Przejrzyj dane znajdujące się w katalogu Files oraz zapoznaj się z danymi
geobazy Corvallis.gdb, aby zorientować się, które dane mogą być przydatne do
Twojego projektu mapy.
Zauważ: Zwrot klasa obiektów jest wykorzystywane do określenia dowolnego
zbioru punktów, linii lub poligonów bez względu na format gromadzonych danych
(pliki shape czy geobaza).
Wpisz nazwy klas obiektów odpowiadające warstwom, podanym w poniższe tabelce.
Warstwa
Bike shops
City limits
Golf courses
Historic district
Multiuse path
Municipal buildings
Parks
Oregon State University
Street casings
Street centerlines
Willamette River
38
Nazwa Klasy Obiektów
Etap 2: Organizacja nowej projektowej geobazy
Aby ułatwić tworzenie projektu, utworzysz nową geobazę i zaimportujesz klasy
obiektów konieczne do wykonania mapy tras rowerowych.
Kliknij prawym przyciskiem myszy katalog Data i wybierz Nowa > Geobaza Plikowa.
Nazwij nową geobazę plikową, Bicycle i wciśnij Enter.
Jeśli to konieczne, przewiń w dół drzewo katalogowe Katalog, aby zobaczyć
geobazę Bicycle.gdb.
Teraz, do geobazy Bicykle, zaimportujesz dane konieczne dla projektu.
Kliknij prawym przyciskiem myszy geobazę Bicycle.gdb i wybierz Importuj,
a następnie kliknij Klasa Obiektów (wiele).
Wykorzystując informację zawarte w powyższej tabelce, przeciągnij i upuść odpowiednie
klasy obiektów geobazy oraz pliki shape z drzewa katalogowego Katalog do pola Obiekty
Wejściowe, okna dialogowego Klasa Obiektów do Geobazy (wiele).
Wskazówka: Jeśli przez pomyłkę została dodana niewłaściwa klasa obiektów, wskaż, w
oknie dialogowym, tę klasę obiektów, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby usunąć ją z
listy.
!
W katalogu Files, upewnij się, że wybrany został plik shape (.shp),
A NIE plik warstwy (.lyr).
Pytanie 1: Jak wiele klas obiektów będzie importowanych do geobazy Bicycle?
Kliknij OK.
Gdy proces importowania zakończy się, zamknij okno postępu procesu. Proces
importowania może zająć kilka minut.
39
W drzewie katalogowym Katalog, rozwiń geobazę Bicycle.gdb i sprawdź, czy zawiera ona wszystkie
klasy obiektów pokazane na poniższym rysunku.
Teraz, gdy została utworzona geobaza dla projektu, można już prawie przystąpić
do tworzenia dokumentu mapy. Najpierw jednak, przyjrzysz się istniejącym plikom warstw,
zawierającym utworzoną już symbolizację.
Etap 3: Przeglądanie plików warstwy
Poprzedni analityk GIS zapisał niektóre symbole dla mapy tras rowerowych w postaci plików
warstwy. Wykorzystasz te pliki warstwy, aby rozpocząć symbolizowanie Twojej mapy.
Teraz zapoznasz się z tymi plikami warstwy.
W drzewie katalogowym Katalog, rozwiń katalog Files.
40
Kliknij MultiusePath.lyr, a następnie kliknij zakładkę Podgląd.
Kliknij prawym przyciskiem myszy MultiusePath.lyr i wybierz Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości Pliku Shape, kliknij zakładkę Źródło.
41
Pytanie 2: Do której klasy obiektów odnosi się ten plik warstwy?
Ponieważ do geobazy Bicycle zaimportowano dane źródłowe odnoszące się do pliku
warstwy i jako, że do projektu mapy, będą wykorzystywane klasy obiektów geobazy
Bicycle, należy zmienić źródło danych dla tego pliku warstwy, na klasę obiektów
Multiple_usePath w geobazie Bicycle. Dokonasz tego w kolejnym etapie.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Własności Warstwy Tematycznej.
Przejrzyj plik CityLimit.lyr.
Aby rozpocząć tworzenie mapy tras rowerowych, wykorzystasz powyższe pliki warstwy.
Etap 4: Dodanie plików warstwy do aplikacji ArcMap
Ponieważ Harlan nie pozostawił żadnego dokumentu mapy dla tras rowerowych,
należy teraz utworzyć własny dokument mapy. Do tworzenia mapy użyjesz istniejącej
symbolizacji w postaci plików warstwy oraz pliku stylu. Dodasz również do mapy,
dane z nowej geobazy Bicycle.
Kliknij przycisk Wywołaj ArcMap
ArcMap.
, aby uruchomić aplikację
Rozpocznij pracę z aplikacją ArcMap otwierając nową, pustą
mapę.
Teraz dodasz oba pliki warstwy znajdujące się w katalogu Files, aby wykorzystać
istniejącą symbolizację.
Jeśli to konieczne, zmień wielkość i lokalizację okien aplikacji ArcCatalog i ArcMap
tak, aby widzieć jednocześnie oba okna.
W aplikacji ArcCatalog, kliknij katalog Files, a następnie kliknij zakładkę Zawartość.
Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Szczegóły
42
znajdujący się w pasku narzędziowym Standardowy.
Przytrzymaj przycisk Ctrl i w polu Zawartość, znajdującym się z prawej strony, kliknij CityLimit.lyr
i MultiusePath.lyr.
Przeciągnj wybrane pliki warstwy do aplikacji ArcMap.
W aplikacji ArcMap, kliknij w dowolnym białym pustym miejscu w dolnej części
tabeli zawartości, aby usunąć selekcję warstw.
Jeśli to konieczne, rozwiń MultiusePath, aby zobaczyć symbolizację.
W poprzednim etapie pokazano, że źródło warstwy MultiusePath.lyr odnosi się do,
niewykorzystywanego w tej chwili, pliku shape Multiple_usePath. Należy zatem zmienić źródło
danych na klasę obiektów Multiple_usePath znajdującą się w geobazie Bicycle.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy MultiusePath i wybierz Włściwości.
Kliknij zakładkę Źródła.
Kliknij Ustaw Źródło Danych i wskaż ..\Student\WCRT\Data.
43
Dwukrotnie kliknij geobazę Bicycle.gdb.
Kliknij Multiple_usePath, a następnie kliknij Dodaj.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Własności Warstwy Tematycznej.
Powtórz powyższe kroki, aby zmienić źródło danych warstwy CityLimit, na klasę obiektów
CityLimitLine w geobazie Bicycle.
Etap 5: Dodawanie klas obiektów do ArcMap
W tym etapie, do projektu mapy dodasz pozostałe klasy obiektów.
W aplikacji ArcCatalog, kliknij geobazę Bicycle.gdb.
44
Przytrzymaj przycisk Ctrl, ustaw kursor w polu Zawartość i zaznacz wszystkie klas obiektów poza
BikeShops, CityLimitLine, Multiple_usePath, oraz StreetCasings.
Z klasami obiektów BikeShops i StreetCasings będziesz pracować w następnych
ćwiczeniach.
Przenieś wybrane klasy obiektów do aplikacji ArcMap.
Zamknij aplikację ArcCatalog i maksymalizuj okno aplikacji ArcMap.
Kliknij w dowolnym pustym miejscu w dolnej części tabeli zawartości, aby usunąć
selekcję warstw.
Teraz w tabeli zawartości powinno znajdować się dziewięć warstw.
45
Upewnij się, czy kolejność warstw w tabeli zawartości jest zgodna z poniższym rysunkiem.
Jeśli nie, odpowiednio przeorganizuj warstwy.
46
Klkiknij prawym przyciskiem myszy CityLimit i wybierz Powiększ Do Zasięgu Warstwy.
Aplikacja ArcMap przyjęła domyślną symbolizację dla klas obiektów.
Wszystkie dane GIS data dla miasta Corvallis używają standardowego układu
współrzędnych. Sprawdzisz własności ramki danych, aby upewnić się, czy wybrany jest
właściwy układ współrzędnych.
W tabeli zawartości, dwukrotnie kliknij Warstwy (nazwa ramki danych).
47
W oknie dialogowym Ramka Danych Właściwości, kliknij zakładkę Układ Współrzędnych.
Pytanie 3: Jaki układ współrzędnych wykorzystywany jest dla tej ramki danych?
Jest to standardowy układ współrzędnych używany dla miasta Corvallis i jest odpowiedni dla mapy tras
rowerowych.
Pozostaw otwarte okno dialogowe Ramka Danych Właściwości.
Etap 6: Dostosowanie przycisku Pełny Zasięg
W czasie pracy z mapą w trakcie trwania tego kursu, będziesz powracać do zasięgu granic miasta. Aby
ułatwić powrót do właściwego zasięgu, można dostosować przycisk Pełny Zasięg z paska narzędziowego
Narzędzia, tak, aby zawsze, gdy wciśniesz ten przycisk, zasięg mapy powracał do zasięgu
warstwy CityLimit, zamiast do pełnego zasięgu wszystkich warstw.
Kliknij zakładkę Ramka Danych we Właściwościach warstwy Mine.
W polu "Zasięg Używany Przez Polecenie Pełny Zasięg" znajdującym się w dolnej
części okna dialogowego, kliknij Inny, a następnie kliknij Określ Zasięg.
Jeśli to konieczne, kliknij Bieżący Widoczny Zasięg.
Klinij OK, aby zamknąć oba otwarte okna dialogowe.
Kliknij narzędzie Powiększ
48
i powiększ w dowolnym miejscu na mapie.
Teraz kliknij przycisk Pełny Zasięg.
Zasięg mapy powrócił do zasięgu warstwy CityLimit.
Etap 7: Symbolizowanie warstw przy wykorzystaniu pliku stylu Corvallis
Harlan wykorzystał plik stylu, aby zasymbolizować niektóre warstwy. Teraz, zanim
zmienisz symbolizację jednej warstwy mapy, zapoznasz się z tym plikiem stylu.
Z menu Dostosuj, wybierz Menedżer Stylów.
Kliknij przycisk Style.
W dolnej części listy, kliknij przycisk Dodaj styl do listy.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Data\Files.
Kliknij Corvallis.style, a następnie kliknij Otwórz.
W oknie Zarządzanie Stylami, widzisz pełną ścieżkę dostępu do pliku stylu.
Przytrzymaj wskaźnij myszy ponad katalogiem, aby zobaczyć pełną ścieżkę dostępu.
Rozwiń katalog stylu Corvallis.
Zwróć uwagę, że po lewej stronie jedynie katalogi Sygnatury Reprezentacji oraz Symbole
Wypełnienia są żółte. W tej chwili są to jedyne rodzaje symbolów, które zostały utworzone
dla stylu Corvallis. Ten styl zawiera symbol wypełnienia dla warstwy Parks.
Kliknij katalog Symbole Wypełnienia (Fill Symbols), aby zobaczyć utworzony symbol.
Zamknij okno Zarządzanie Stylami.
W tabeli zawartości, kliknij symbol warstwy Parks.
49
Symbol wypełnienia, który został dodany ze stylu Corvallis znajduje się w górnej części okna
Selektor Symboli.
wybierz symbol Mixed Trees.
Kliknij OK.
W kolejnych ćwiczeniach, utworzysz reprezentacje w oparciu o istniejący symbol.
Etap 8: Przygotowanie ustawień Moje Miejsca dla Corvallis
W tym etapie, przygotujesz Moje Miejsca do wykorzystania w trakcie trwania tego kursu. W
oknie dialogowym Moje Miejsca, możesz utworzyć i pracować z listą najczęściej
wykorzystywanych lokalizacji na mapie. Ponieważ funkcja Moje Miejsca jest gromadzona
jako niezależny plik na Twoim komputerze (a nie w dokumencie mapy, tak jak to ma
miejsce w przypadku przestrzennych zakładek), lista lokalizacji jest dostępna zawsze, gdy
pracujesz z aplikacją ArcMap, bez względu na dokument mapy, z którym pracujesz.
Z menu Dostosuj, wybierz Paski narzędziowe a następnie zaznacz Narzędzia ramki danych
jeśli nie były aktywne.
Pojawi się nowy pasek narzędzi
Kilkamy na Moje miejsca
.
W oknie dialogowym Moje Miejsca, kliknij Wczytaj.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Data\Files.
50
Kliknij CorvallisPlaces.dat, a następnie kliknij Otwórz.
Jeśli okno dialogowe Moje Miejsca nie wygląda tak, jak to pokazano na
powyższym rysunku, kliknij nagłówek Nazwa aby posortować nazwy według
porządku alfabetycznego.
W trakcie kolejnych ćwiczeń, wykorzystasz wskazane tu lokalizacje, aby znaleźć miejsca,
w których będziesz używać reprezentacji kartograficznych, dla udoskonalenia Twojej
mapy.
Kliknij East Corvallis boundary line, aby ją wybrać, a następnie kliknij Powiększ Do.
51
Zamknij okno dialogowe Moje Miejsca.
Etap 9: Utworzenie własnego przycisku
W trakcie trwania kursu jeszcze wielokrotnie będziesz powracać do funkcji Moje Miejsca.
Dlatego należałoby przenieść przycisk do podstawowego paska narzędziowego.
52
Kliknij ikonę Moje Miejsca i przeciągnij ją do paska narzędziowego Standardowy.
Zamknij Narzędzia Ramki Danych.
Etap 10: Ustawienie skali odniesienia
Twój kierownik zarządził, aby mapa utworzona została w skali 1:42 000. W tym etapie,
ustawisz skalę odniesienia dla ramki danych, aby przekonać się, w jaki sposób na mapie
cyfrowej, symbole będą wyglądać na ostatecznym wydruku. Ponieważ będziesz
powiększać i zmniejszać obraz mapy, w celu przejrzenia symboli, będą one zmieniać swoją
wielkość, proporcjonalnie zgodnie ze zmianą skali mapy.
Dwukrotnie kliknij Warstwy, aby otworzyć okno dialogowe Ramka Danych Własności.
W zakładce Ogólne, w polu tekstowym Skala Odniesienia, wpisz 1:42000.
Kliknij OK.
Użyj przycisków Wróć Do Poprzedniego Zasięgu
i Przejdź Do Następnego Zasięgu
znajdujących się w pasku narzędziowym Narzędzia, aby przyjrzeć się przerywanej linii w różnych
skalach.
Obiekty powiększają się, gdy powiększasz obraz mapy. Zauważ, że przerywana linia, która reprezentuje
granice miasta jest miejscami poprzerywana. W kolejnych ćwiczeniach usuniesz tę niedoskonałość.
53
Etap 11: Utworzenie nowej ramki danych
Utworzenie dodatkowej ramki mapy pozwoli na pokazanie obszaru starówki
Corvallis w większej skali. Aby wyświetlić oprócz Twojej głównej mapy, mapę
dodatkową, utworzysz nową ramkę danych.
Z menu Wstaw, wybierz Ramka Danych.
W tabeli zawartości, kliknij jednokrotnie Nowa Ramka Danych, aby ją wybrać, a
następnie jeszcze raz, aby uczynić jej nazwę edytowalną.
Zmień nazwę Nowa Ramka Danych na Inset i wciśnij przycisk Enter.
Zmień nazwę Warstwy na Main i wciśnij przycisk Enter.
54
Etap 12: Zapisanie mapy i wyjście z aplikacji ArcMap
Z menu Plik, wybierz Zapisz.
Wskaz katalog ..\Student\WCRT\Exercise04 i zapisz dokument mapy pod nazwą
BikeProject_Draft1.mxd.
Zamknij aplikację ArcMap.
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, utworzono projektową geobazę, dokonano konwersji plików shape do klas obiektów
geobazy, utworzono mapę i dodano do niej dane oraz wykorzystano istniejącą symbolizację w postaci
plików warstwy oraz pliku stylu.
W kolejnych ćwiczeniach, będziesz pracować z reprezentacjami kartograficznymi,
aby udoskonalić swoją mapę.
55
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 3
Pytanie 1: Jak wiele klas obiektów będzie importowanych do geobazy Bicycle?
Odpowiedź: Do geobazy Bicycle zostanie zaimportowanych jedenaście klas
obiektów: BikeShops, CityLimitLine, GolfCourse, HistoricDistrict,
Multiple_usePath, MunicipalBldgs, OSU, Parks, RiverPoly, StreetCasings oraz
Streets.
Pytanie 2: Do której klasy obiektów odnosi się ten plik warstwy?
Odpowiedź: Multiple_usePath.shp
Pytanie 3: Jaki układ współrzędnych wykorzystywany jest dla tej ramki danych?
Odpowiedź: NAD_1927_StatePlane_Oregon_North_FIPS_3601.
56
4
Podstawy
reprezentacji
kartograficznych
Ćwiczenie 4: Tworzenie reprezentacji
kartograficznych dla mapy przebiegu
tras rowerowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
Wykład 4
Reprezentacje
kartograficzne
- podstawy
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Omówienie
reprezentacji z punktu widzenia reguł
+ Zrozumienie
odpowiedniego wykorzystywania wielu
reguł
+ Zrozumienie
odpowiedniego wykorzystywania wielu
reprezentacji
+ Zarządzanie
+ Zamiana
regułami reprezentacji
istniejącej symbolizacji na reprezentacje
+ Przyporządkowanie
reguł do obiektów
+ Modyfikowanie reguł
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
reprezentacji
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-2
59
Struktura reprezentacji
Reprezentacja
kartograficzna
Reguła_2
Reguła_1
Warstwa symbolu
Warstwa symbolu
Warstwa symbolu
Warstwa symbolu
Własności
wyświetlania
Własności
wyświetlania
Własności
wyświetlania
Własności
wyświetlania
Efekty
geometryczne
Własności
rozmieszczenia
Efekty
geometryczne
Efekty
geometryczne
Efekty
geometryczne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-3
Co to jest reguła?
+ Instrukcja
+ Składa
wyświetlania obiektów
się z warstw symbolu
+ Przyporządkowana do
+ Reprezentacja
kartograficzna to zbiór reguł
+ Obiekty
o tym samym symbolu używają tych samych reguł
+ Obiekty
o innych symbolach używają innych reguł
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
60
obiektu i „podążająca za nim wszędzie”
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-4
Co to warstwa symbolu?
+ Element
graficzny z własnościami
Sygnatura
+ Własności
+ Efekty
Kreska
Wypełnienie
wyświetlania: barwa, rozmiar, kąt, itp.
geometryczne: specjalne efekty zastosowane do symbolu
+ Własności
rozmieszczenia: Pozycja względem geometrii
wejściowej
+ Składowa
symbolu reguły
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-5
Jedna reguła vs Wiele reguł
Jedna reguła:
Jeden symbol,
jedna wartość kąta obrotu
Jedna reguła:
Jeden symbol,
różne wartości kąta obrotu
Dwie reguły:
budynki różnego typu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-6
61
Wiele reprezentacji – multi-reprezentacja
+ Klasy
obiektów mogą gromadzić więcej niż jedną
reprezentację
+ Inna
symbolizacja miasta dla turystów i inna dla urbanistów
+ Różne
widoki dla różnych odbiorców
Te same dane reprezentowane na dwa sposoby - obie wersje zapisane w danych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-7
Wiele reguł vs Wiele reprezentacji
+ Wiele
reguł
symbolizacja
obiektów na jednej mapie
Jedna klas obiektów – wiele reprezentacji
+ Różna
+ Wiele
reprezentacji
+ Wiele
przeznaczeń
lub komunikatów
kartograficznych
w oparciu o jedną
klasę obiektów
Rep 1
Budynki miejskie
Rep 2
Symbole
proste
(punkty)
Symbole
złożone
Biblioteka
Ratusz
Teatr
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
62
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-8
Dodawanie i przyporządkowywanie reguł reprezentacji
+
+
+
Nowe reguły mogą być dodawane
i usuwane z reprezentacji
Reguły można modyfikować
Różne reguły mogą być
przyporządkowywane do obiektów
w dowolnym momencie
+ Sesja
+
Reguły dla ulic
edycyjna lub kalkulator pól
Obiekty mogą nie mieć
przyporządkowanych reguł
+ Przykład:
Dodanie now ych obiektów
+ Stosowana
symbolizacja domyślna
– na czerwono
+ Automatyczne przyporządkowanie
Zdigitalizowano nowe ulice,
nie przyporządkowano reguł.
reguł wraz z domyślną wartością
domeny
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
4-9
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zarządzanie regułami
+W
geobazie
+ Reguły zapisane
+ Udostępnienie
w klasie obiektów
reguł poprzez udostępnienie klasy obiektów
+ Tworzenie,
modyfikacja i zmiana nazwy reguł z poziomu
okna własności warstwy i własności klasy obiektów
+W
pliku stylu – „style”
+ Zapis
w folderze Reguły Reprezentacji w osobistym pliku stylu
+ Udostępnianie,
przemieszczanie do folderu Reguły Reprezentacji
w innym pliku stylu
+ Tworzenie,
modyfikacja i zmiana nazwy reguł z poziomu
Menadżera Stylów
+ Ładowanie
+D Import
reguł z dowolnego folderu Reguły Reprezentacji
reguł z poziomu Selektora Symboli
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-10
63
Dostęp do reprezentacji
+ Tworzenie
i dostęp do reprezentacji z poziomu różnych
aplikacji
ArcCatalog
Własności klasy obiektów
ArcMap
ArcToolbox
Własności warstwy
i Menadżer Stylów
Skrzynka narzędziowa
Kartografia
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-11
Ćwiczenie 4
+ Zamiana
symbolizacji parków na reprezentację
+ Modyfikowanie reguł
+ Tworzenie
wielu reguł dla ulic
+ Przyporządkowanie
+ Utworzenie wielu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
64
reprezentacji parków
reguł do ulic
reprezentacji dla budynków miejskich
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-12
Przegląd zagadnień
+ Reprezentacja
+ Reguła
+ Jakimi
+ Jakie
zawiera
zawiera
?
?
narzędziami można utworzyć reprezentacje?
dwa pola tworzą reprezentację?
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
4-13
65
66
Ćwiczenie 4: Tworzenie reprezentacji dla mapy przebiegu
tras rowerowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
W poprzednim ćwiczeniu przygotowano projektową (roboczą) geobazę i utworzono projektowy
dokument mapy. Teraz można rozpocząć symbolizację danych wykorzystując do tego
reprezentacje kartograficzne.
W tym ćwiczeniu, będziesz pracować z kilkoma warstwami, m.in. Streets i MultiusePath. Warstwa
Streets zawiera informacje o tym czy po obu stronach jest ścieżka rowerowa. Warstwa
MultiusePaths zawiera ścieżki, biegnące wokół miasta, które mogą potencjalnie być wykorzystane
do różnych celów rekreacyjnych.
Po wykonaniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
▪
▪
Zamienić tradycyjną symbolizację na symbolizację wykorzystującą reprezentacje.
Modyfikować reguły reprezentacji.
Tworzyć wiele reguł reprezentacji.
Przyporządkowywać reguły reprezentacji.
Tworzyć wiele reprezentacji dla jednej klasy obiektów.
Etap 1: Konwersja istniejącej symbolizacji do reprezentacji
W tym etapie, dokonasz konwersji symbolizacji warstwy Parks do reprezentacji.
Uruchom aplikację ArcMap i wybierz opcję otwarcia istniejącej mapy.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Exercise04 i otwórz dokument mapy
BikeProject_Draft1.mxd.
Zauważ: Jeśli nie udało Ci się zakończyć poprzedniego ćwiczenia, w
katalogu..\Student\WCRT\Results\Exercise04_Start znajdziesz pełny dokument
mapy.
Jeśli to konieczne, uaktywnij ramkę danych Main.
(kliknij prawym przyciskiem myszy Main Map i wybierz Uaktywnij).
Dwukrotnie kliknij warstwę Parks, aby otworzyć okno dialogowe Własności Warstwy Tematycznej.
Kliknij zakładkę Symbolizacja.
Warstwa Parks jest aktualnie wyświetlana przy wykorzystaniu jednego symbolu dla wszystkich obiektów.
Kliknij ten symbol, pojawi się okno i następnie kliknij przycisk Edytuj symbol.
67
W polu Warstwy znajdującym się z lewej strony okna Edytor Własności Symboli, widzisz trzy warstwy
składające się na symbol Parks.
Kliknij każdą z warstw, aby przyjrzeć się szczegółom, z których zbudowany jest symbol.
Zwróć uwagę, że gdy klikasz poszczególne warstwy, zmienia się Typ (ustawienie
znajdujące się na górze, w środkowej części okna). Dwie warstwy symbolu są typem
Wypełnienie Sygnaturowe, a jedna warstwa jest typu Wypełnienie Zwykłe. Zauważ
również, że z poziomu tego okna możesz zmieniać własności warstw symbolu.
Kliknij Anuluj, aby zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.
Otwórz Moje Miejsca
.
Powiększ do Parks i zamknij okno Moje Miejsca.
Parki są wyświetalne przy wykorzystaniu symbolu składającego się z zielonego
wypełnienia i dwóch rodzajów symboli drzew rozmieszczonych losowo na obszarze
poligonu oraz zielonego obrysu.
68
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Parks i wybierz Zamień Symbolizację na
Reprezentację.
Okno dialogowe Zamień Symbolizację na Reprezentację zawiera kilka opcji. Nowej reprezentacji
nadawana jest domyślna nazwa. Przy tworzeniu wielu reprezentacji dla tej samej klasy obiektów,
należy każdą z nich nazywać w sposób znaczący i adekwatny do ich wykorzystywania.
Informacje o reprezentacji są przechowywane w dwóch polach, których nazwy mogą być określone
przez użytkownika. Biorąc pod uwagę fakt że pola te pojawiają się w tabeli atrybutów, dobrze jest
nadać im, podczas tworzenia reprezentacji, odpowiednie nazwy.
Zaznaczenie opcji "Dodaj nową warstwę do mapy symbolizowaną przez tę reprezentację" dodaje
do ramki danych nową warstwę z zastosowaniem reprezentacji jako symbolizacji. Wyłączenie tej
opcji spowoduje zastosowanie symbolizacji w postaci nowej reprezentacji, do istniejącej warstwy
w ramce danych.
Odznacz kontrolkę obok "Dodaj nową warstwę do mapy symbolizowaną przez tę reprezentację."
Zaakceptuj pozostałe ustawienia.
Kliknij Zamień.
69
Istniejąca symbolizacja zostanie zamieniona na symbolizację w postaci reprezentacji.
Wizualnie, jak dotąd nic na mapie się nie zmieniło.
Otwórz własności warstwy Parks.
W polu Pokaż znajdującym się z lewej strony, pojawił się nowy sposób wyświetlania. Ponieważ
Parks_Rep jest podświetlony, oznacza to, że ten typ wyświetlania jest wykorzystywany w tej chwili
do symbolizacji warstwy.
W centralnej części okna dialogowego możesz zauważyć regułę (o domyślnej nazwie Rule_1) która
tworzy tę reprezentację. Reguła jest rysowana przy użyciu dwóch typów drzew, liściastych i
iglastych, aby pokazać, że takie typy drzew występują na obszarze parków. Teraz zmienisz nazwę
reguły, aby lepiej odzwierciedlała prezentowane zjawisko.
Kliknij Rule_1.
Wpisz Mixed Trees i wciśnij Enter.
70
W dolnej prawej części okna dialogowego, kliknij przycisk Opcji
i upewnij się, że wybrane są Punkty.
, wskaż Jednostki
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Własności Warstwy Tematycznej.
Pojawi się okno ostrzegające, że wykonujesz operacje na geobazie.
Zaznacz kontrolkę obok "Nie ponawiaj ostrzeżenia w trakcie tej sesji."
Kliknij OK.
Wejdź we właściowości warstwy Parks i wybierz zakładkę Pola. Po lewej stronie znajduje się tabela
Wybierz, które pola mają być widoczne. Pole Override (Wyjątek) powinien być odhaczony jako widoczny.
Kliknij OK.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Parks i wybierz Otwórz Tabelę
Atrybutów.
Przewiń w prawo, aż zobaczysz dwa nowe pola, które zostały dodane w trakcie konwersji
symbolizacji na reprezentacje, RuleID oraz Wyjątek.
Jeśli nie widać pola Wyjątek
Pole RuleID przechowuje odniesienie do reguły reprezentacji dla każdego obiektu. W następnym
ćwiczeniu, dowiesz się, jak można wykorzystać pole Wyjątek, dla modyfikacji reguły dla określonego
obiektu.
Zamknij tabelę atrybutów warstwy Parks
71
Etap 2: Modyfikowanie reguły reprezentacji dla warstwy Parks
Ponownie otwórz okno dialogowe Właściwości Warstwy Tematycznej warstwy Parks.
W zakładce Symbolizacja, w prawej części okna, znajdują się cztery warstwy symbolu, związane
z regułą o nazwie Mixed Trees:
▪
▪
▪
Dwie warstwy sygnatur (jedna dla każdego z dwóch rodzajów drzew)
Jedna warstwa kreskowa (obrys poligonu)
Jedna warstwa wypełnienia poligonu
W następnym ćwiczeniu dowiesz się więcej na temat warstw symbolu i ich własnościach.
Kliknij, pierwszą z góry punktową warstwę symbolu, aby przejrzeć jej własności.
Własności te odpowiadają za wygląd oraz rozmieszczenie symbolu drzew liściastych.
Zauważ, że opcja Obcinanie ustawiona jest na "Obetnij sygnatury na granicy."
Kliknij rozwijalną strzałkę obok pola Obcinanie i wybierz "Całe sygnatury
przekraczaja granice."
Powtórz powyższe czynności dla drugiej warstwy symbolu, aby zmienić własności
opcji Obcinanie dla drzew iglastych.
72
Kliknij przycisk warstwy symbolu wypełnienia
Kliknij przycisk kreskowej warstwy symbolu
, aby zobaczyć własności wypełnienia poligonu.
. Jest to obrys poligonu.
Teraz, gdy symbole sygnatur drzew przecinają granice poligonu parku, usuniesz obrys
poligonu.
Mając aktywną warstwę kreskową, kliknij przycisk Usuń Warstwę
.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Warstwy
Tematycznej. Właśnie została zmodyfikowana reguła o nazwie Mixed Trees.
73
Na powyższym rysunku widać, że nie istnieje obrys poligonu oraz sygnatury drzew nie są obcinane na
granicach poligonu parku.
Etap 3: Zmiana kolejności rysowania warstw oraz tradycyjnej symbolizacji
Nie wszystkie warstwy na mapie wymagają reprezentacji kartograficznych. Jeśli jedynie zamierzasz
zmieniać kolor symbolu oraz nie jest konieczne wykorzystanie narzędzi geoprzetwarzania
dosępnych dla reprezentacji, lepiej jest użyć tradycyjnej symbolizacji dla pewnych warstw.
W tym etapie, zmienisz kolor niektórych warstw używają tradycyjnej symbolizacji oraz zmienisz
kolejność rysowania warstw.
74
W tabeli zawartości, kliknij symbol warstwy RiverPoly.
W oknie Selektor Symboli, kliknij symbol Blue (bez obwódki), a następnie kliknij
OK.
Zmień nazwę warstwy na River.
Kliknij symbol warstwy GolfCourse.
W oknie Selektor Symboli, kliknij symbol Green, posiadający obwódkę.
Zauważ: W oknie Selektor Symboli mogą być dwa symbole o nazwie Green.
Dla tej warstwy, potrzebujesz jaśniejszego koloru zielonego.
Zmień Szerokość Obrysu na 0, a następnie kliknij OK.
Zmień kolor wypełnienia dla warstw OSU i HistoricDistrict na dowolny wybrany przez
Ciebie, jednak dla obu warstw wybierz jako obrys Brak Koloru.
Rzeka o nazwie Willamette River przepływa przez parki Pioneer Park i Avery Park,
więc warstwa ta powinna być rysowana zawsze powyżej parków.
W tabeli zawartości przeciągnij warstwę River powyżej Parks.
Kliknij prawym przyciskiem myszy symbol warstwy Streets i kliknij Gray 20% (1 kolumna, 3 rząd)
w oknie selektora kolorów.
Właśnie rozwiązano kolejny problem związany z wyświetlaniem obiektów na mapie.
Teraz ulice nie wyróżniają się za bardzo.
W poprzednim ćwiczeniu, zwrócono uwagę na niechciane przerwy w odcinkach w warstwie
MultiusePath. Teraz zmienisz sposób zakończenia linii, aby wypełnić ‘szpary’.
Jeśli to konieczne, powiększ obszar mapy zawierający MultiusePath, aby zobaczyć
szpary pomiędzy niektórymi segmentami linii.
W tabeli zawartości, kliknij symbol MultiusePath, aby otworzyć okno Selektor Symboli.
Kliknij Edytuj symbol.
Zmień zakończenie linii na Zaokrąglone.
Opcja ta spowoduje usunięcie szpar pomiędzy segmentami linii, dzięki zaokrągleniu
zakończeń linii na końcach i początkach poszczególnych segmentów.
Kliknij kontrolkę obok koloru purpurowego i wybierz Malachite Green (8 kolumna, 5 rząd).
75
Kliknij OK, aby zamknąć okna dialogowe.
Etap 4: Tworzenie złożonych reguł
Tabela atrybutów warstwy Streets zawiera pole zawierające informację o tym, czy dana
ulica posiada ścieżkę rowerową. Utworzysz teraz złożoną regułę reprezentacji dla
zasymbolizowania warstwy Streets w oparciu o tę informację.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg, aby ograniczyć obszar wyświetlania mapy do zasięgu granic miasta
Corvallis.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy Streets.
Przejrzyj wartości w polu BikeLane.
Pole zawiera wartości Y (gdy ulica zawiera trasę rowerową) i N (gdy jej nie zawiera).
Zamknij tabelę atrybutów.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Streets i wybierz Zamień Symbolizację na Reprezentację.
Odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę do mapy symbolizowaną przez tą reprezentację",
zaakceptuj pozostałe wartości i kliknij Zamień.
Otwórz Właściwości warstwy Streets.
W zakładce Symbolizacja, zamień nazwę Rule_1na Streets.
W dolnej części pola listy reguł, kliknij przycisk Utwórz Nową Regułę
.
Kliknij w pole nazwy nowej reguły, aby je wybrać i zmień nazwę na Bicycle Lane.
76
Dla reguły Bicycle Lane, zmień Szerokość na 3 i Kolor na Cabernet (dolny prawy narożnik
w oknie sekcji kolorów).
Kliknij OK.
Wszystkie ulice na mapie pozostają szare. Dlaczego? Ponieważ pierwsza reguła o nazwie Streets,
jest przypisana wszystkim obiektom warstwy Street. W następnym etapie, przypiszesz odpowiednią
regułę dla właściwych obiektów, w oparciu o pole BikeLane z tabeli atrybutów.
Etap 5: Przyporządkowanie reguł reprezentacji
Domyślnie, wszystkie obiekty warstwy Streets mają przypisaną pierwszą regułę o nazwie Streets.
Teraz przypiszesz odpowiednią regułę do ulicy biorąc pod uwagę występowanie na danej ulicy,
trasy rowerowej.
Istnieje kilka różnych metod przypisania reguły: w trakcie sesji edycyjnej, wykorzystując okno
dialogowe Atrybuty albo poprzez modyfikowanie tabeli atrybutów uruchamiając narzędzie Oblicz
Regułę Reprezentacji w oknie ArcToolbox lub wykorzystując metodę , przedstawioną w tym etapie:
przypisując regułę poprzez Kalkulator Pól.
Z menu Selekcja, kliknij Wybierz Według Atrybutów.
Z rozwijalnej listy Warstwa Tematyczna, wybierz Streets.
77
Utwórz wyrażenie, które pozwoli na wybranie ulic, których wartość pola "BikeLane"
jest równa 'Y'.
Kliknij OK.
Można zauważyć, że wybieranie obiektów reprezentacji wygląda nieco inaczej niż wybieranie
obiektów zasymbolizowanych tradycyjnie.
Możesz o tym dowiedzieć się więcej w wykładzie 7.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy Streets.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola RuleID i wybierz Kalkulator Pól.
Kliknij Tak, aby przekalkulować wartości poza sesją edycyjną.
W polu wyrażenia, wpisz 2, aby przypisać wybranym obiektom, drugą regułę
o nazwie Bicycle Lane.
Mimo, iż w tabeli atrybutów zostanie wyświetlona nazwa reguły, Bicycle Lane, Kalkulator Pól
używa numeru reguły, aby przypisać regułę wybranym obiektom.
Kliknij OK.
Zamknij tabelę atrybutów.
Kliknij przycisk Wyczyść Wybrane Obiekty
.
W tej chwili symbolizacja warstwy Streets ukazuje występowanie lub nie – trasy rowerowej.
78
Etap 6: Tworzenie poziomów symboli
Kliknij przycisk Moje Miejsca i przybliż się do Downtown Corvallis.
Zamknij okno Moje Miejsca.
Zauważ, jak wiele ulic niezawierających tras rowerowych jest rysowanych ponad ulicami
zawierającymi trasy rowerowe. Jako, że ulice posiadające ścieżki rowerowe sę obiektami
ważniejszymi na tej mapie, należy umieścić je powyżej wszystkich pozostałych obiektów warstwy
ulic. Możesz to osiągnąć poprzez wykorzystanie poziomów symboli.
Otwórz Właściwości warstwy Streets.
Poniżej pole Właściwości warstw symboli, kliknij przycisk Opcji
i wybierz Poziomy
Symboli.
Zazacz kontrolkę "Wyświetl tę warstwę używając poziomów symboli podanych niżej."
79
Jeśli widzisz przycisk o nazwie "Przełącz do Widoku Zaawansowanego" znajdujący się w dolnej
lewej części oka dialogowego, wciśnij go.
Opcja Poziomy Symboli najpierw rysuje obiekty z niższym numerem a następnie nad nimi
te o wyższym numerze .
Zmień wartości w kolumnie numerów tak, aby zgadzały się z poniższym rysunkiem.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe i przyjrzyj się wynikom tej operacji na mapie.
Ponieważ ulice nieposiadające trasy rowerowej otrzymały wartość 0, będą zawsze rysowane
najpierw. Ulice mające trasy rowerowe, którym przypisana jest wartość 1, będą zawsze rysowane
jako ostatnie i będą pojawiać się na samej górze ponad innymi ulicami.
80
Etap 7: Tworzenie złożonych reprezentacji
Warstwa MunicipalBldgs będzie występować na obu mapach: głównej (Main) i dodatkowej (Inset),
jednak na obu, w różny sposób zasymbolizowana. W tym celu utworzysz złożoną reprezentację.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę MunicipalBldgs i wybierz Zamień Symbolizację na
Reprezentację.
Zamień nazwę Reprezentacji na MunicipalBldgs_42K.
Zmień nazwę pola Rule ID na RuleID_42K.
Zmień nazwę pola Wyjątków na Wyjątek_42K.
W nazwie została zawarta również informacja o skali odniesienia mapy. Pomoże to na właściwe
ustawienie symbolizacji dla reprezentacji.
Odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę do mapy symbolizowaną przez tę reprezentację."
81
Kliknij Zamień.
Jak dotąd, jedynie utworzono reprezentację. W kolejnym ćwiczeniu, zmodyfikujesz regułę.
Ponieważ mapa o nazwie Inset będzie wykonana w większej skali niż mapa o nazwie Main,
istnieje konieczność utworzenia reprezentacji warstwy MunicipalBldgs, która zostanie użyta dla
skali odpowiadającej mapie Inset - symbolizacja w większej skali. Aby to wykonać, za chwilę,
zmienisz skalę odniesienia w ramce danych Main.
Kliknij pole skali mapy znajdujące się w pasku narzędziowym Standardowy,
aby wybrać aktualną skale mapy.
Wpisz 12000 i wciśnij Enter.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę ramki danych Main i wybierz
Skala Odniesienia > Ustaw Skalę Odniesienia.
Skala odniesienia jest w tej chwili ustawiona na taką, jaka będzie użyta dla mapy dodatkowej
o nazwie Inset. Różnice w skali odniesienia pomiędzy dwoma ramkami danych pojawią się
po dodaniu, w następnym ćwiczeniu, danych do ramki danych o nazwie Inset. Teraz, użyjesz
narzędzia geoprzetwarzania.
Otwórz okno ArcToolbox
.
Rozwiń skrzynkę narzedziową Kartografia oraz zestaw narzędziowy
Zarządzanie Reprezentacjami.
Dwukrotnie kliknij narzędzie Dodaj Reprezentację.
Jak dotąd, pokazano tworzenie reprezentacji poprzez zamianę istniejącej symbolizacji na
reprezentację. Przy użyciu narzędzia Dodaj Reprezentację, możesz utworzyć reprezentację od
podstaw.
W polu Obiekty Wejściowe, z rozwijalnej listy wybierz MunicipalBldgs.
Zmień Nazwę Reprezentacji na MunicipalBldgs_12K.
Zmień Nazwę Pola ID Reguły na RuleID_12K.
Zmień Nazwę Pola Wyjątku na Wyjątek_12K.
82
Kliknij OK aby uruchomić narzędzie.
Gdy proces się zakończy, zamknij okno postępu procesu.
Zamknij okno ArcToolbox.
Teraz musisz powrócić do właściwej skali odniesienia dla ramki danych Main.
Dwukrotnie kliknij nazwę ramki danych Main, aby otworzyć okno dialogowe Ramka Danych
Właściwości.
W zakładce Ogólne, w polu Skala Odniesienia, wpisz 42000 i kliknij OK.
Etap 8: Zapisanie mapy i wyjście z aplikacji ArcMap
Z menu Plik, wybierz Zapisz Jako.
Zapisz dokument mapy w katalogu ..\Student\WCRT\Exercise05 pod nazwą
BikeProject_Draft2.mxd.
Zamknij aplikację ArcMap.
83
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, kontynuowano prace z mapą tras rowerowych. Dokonano
zamiany tradycyjnej symbolizacji na reprezentacje kartograficzne dla warstwy
Parks oraz zmodyfikowano regułę o nazwie Mixed Trees. Następnie
zmodyfikowano pewne elementy tradycyjnej symbolizacji i zmieniono kolejność
rysowania warstw. Dokonano również konwersji symbolizacji warstwy do
reprezentacji, utworzono złożone reguły oraz przyporządkowano
je odpowiednim obiektom przy użyciu Kalkulatora Pól.
Następnie, użyto poziomów symboli, aby określić kolejność rysowania obiektów
ulic.
Na koniec, utworzono dwie reprezentacje dla warstwy MunicipalBldgs.
W następnym ćwiczeniu, zmodyfikujesz reprezentacje, aby udoskonalić mapę
przebiegu tras rowerowych.
84
5
Warstwy symbolu
reguł reprezentacji
Ćwiczenie 5: Tworzenie symboli dla
mapy tras rowerowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 40 minut
86
Wykład 5
Warstwy symbolu
reguł reprezentacji
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Reguły w
odniesieniu do ich warstw symboli
+ Rola
warstw symboli w przypadku obiektów innego typu
geometrycznego
+ Właściwości
+ Różne
+ Złożona
warstw symboli
symbole warstw mają różne
Właściwości
struktura warstw symbolu sygnaturowego
+ Edytor
Sygnatur do tworzenia i edytowania symboli
sygnatur
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-2
87
Reguły są skomponowane z warstw symbolu
+ Reguła
może posiadać jedną lub wiele warstw symbolu
+ Dowolna
kreska - obrys
kombinacja
+ Sygnatura
+ Kreska
+ W ypełnienie
wypełnienie
sygnatura
Reguła Jezioro w reprezentacji Wody
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-3
Przykład: Reguła i jej warstwy symbolu
+ Warstwy symbolu
wyświetlane są w porządku od góry
(wierzch) do dołu (spód)
Kolor
Szerokość: 1
Zakończenia: Zaokrąglone
Złączenia: Zaokrąglone
Rozmiar: 14
Kąt: 0
Styl rozmieszczenia: Środek
poligonu
Odstęp X: 0
Odstęp Y: 0
Kolor
kreskowania
Kolor
Reguła: Tereny podmokłe –
siedlisko żółw,
należąca do reprezentacji
Wody Stojące
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
88
kreskowania
Szerokość : 0.4
Kąt: 45
Odstęp: 5
Odsunięcie: 0.9
Szerokość: 1.6
Kąt: 45
Odstęp: 5
Odsunięcie: 0
Kolor
wypełnienia
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-4
Warstwy symbolu - wypełnienie
+ Typowa
symbolizacja poligonów
+ Wypełnienie
pełne, kreskowane
lub gradient
Pełny kolor:
jezioro
Kolor:
Kreskowanie: strefa 100-letniej
wody
Gradient: terytorium
występowania wydr
Kolor 1: Kolor
2: Algorytm:
HSV
Styl: Buforowanie
Przedziały: 50
Procentowy: 100
Kąt: 0
Kolor:
Szerokość: 1.25
Kąt: 45
Odstęp: 5
Odsunięcie: 0
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-5
Warstwy symbolu - kreska
+ Typowa
symbolizacja linii i
obrysów poligonów
Autostrada
Kolor:
Szerokość: 3
Zakończenia: Zaokrąglone
Złączenia: Zaokrąglone
Kolor:
Szerokość: 6
Zakończenia: Zaokrąglone
Złączenia: Zaokrąglone
Granica stanu Oregon
Kolor:
Szerokość: 4
Zakończenia: Zaokrąglone
Złączenia: Zaokrąglone
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-6
89
Warstwy symbolu - sygnatura
+ Typowa
symbolizacja
obiektów punktowych
+ Każda
warstwa sygnatury
posiada styl rozmieszczenia
+ Kontroluje
powiązania symboli
sygnatur z obiektami
+ Dostępne
style
w zależności od wejściowego
typu geometrii
Rozmiar : 24
Kąt: 0
Rozmieszczenie: W punkcie
Przesunięcie X: 0
Przesunięcie Y: 0
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Rozmiar : 16
Kąt : 0
Rozmieszczenie: Wzdłuż linii
Odstęp: 60
Końcówki: Z połową przerwy
Punkty kontrolne: Z połową przerwy
Kąt do linii:
Rozmiar: 20
Kąt : 0
Rozmieszczenie : Wewnątrz
poligonu
Odstęp X: 55
Odstęp Y: 55
Kąt siatki: 0
Przesuń wiersze nieparzyste:
Przesunięcie X: -5
Przesunięcie Y: 5
Obcinanie: Brak obwiedni
sygnatury
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
0
5-7
Sygnatury rozbite na kreski i wypełnienia
żółwia rozbita na dwie warstwy wypełnienia i
jedną warstwę kreskową
+ Sygnatura
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
90
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-8
Przykład: sygnatura rozbita na części
+ Symbol
kajaka skomponowany z 8 warstw symbolu
+ Każda
część może być niezależnie edytowana
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-9
Edytor Sygnatur
+ Wektorowe
środowisko
rysowania
+ Dodawanie
i edycja
glifów * czcionek
+ Rysowanie
poligonowych i
liniowych elementów
graficznych
+ Standardowe narzędzia
graficzne
+ Dodawanie
i usuwanie wierzchołków
+ Wyrównywanie,
+ Zmiana
porządkowanie, grupowanie i obracanie
rozmiaru, usuwanie, przekształcanie, eksplodowanie, itp.
*glif: dowolny element graficzny w czcionce
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-10
91
Sposoby tworzenia warstw symbolu
+ Zamiana
symbolizacji na reprezentacje
+ ArcMap
tworzy odpowiednie reguły i niezbędne warstwy symboli
do odtworzenia źródłowej symbolizacji
+ Dodanie
warstw symbolu do istniejących reguł
+ Tworzenie
nowej reguły
+ Jedna
domyślna warstwa symbolu jest dodawana, adekwatnie
do geometrii obiektu
+ Import
istniejących symboli z pliku stylu, jako reguł
+ Import
grafik rastrowych (.bmp) z dysku, jako reguł
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-11
Ćwiczenie 5
+ Modyfikowanie reguł
budynków miejskich
na mapie głównej
+ Dodanie
reguł do reprezentacji budynków miejskich
na mapie szczegółowej
+ Tworzenie
unikalnych symboli dla budynków miejskich,
używając Edytora Sygnatur
+ Zamiana
warstwy BikeShops na reprezentację
i utworzenie symbolu dla niej
+ Zapis
symboli sygnatur w stylu Corvallis
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
92
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-12
Przegląd zagadnień
+
Jakie są 3 rodzaje warstw symbolu, z których mogą być zbudowane
reguły?
+
Do czego zwykle są wykorzystywane warstwy wypełnień?
+
Do czego zwykle są wykorzystywane warstwy kreskowań?
+
Do czego zwykle są wykorzystywane warstwy sygnaturowe?
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
5-13
93
94
Ćwiczenie 5: Tworzenie symboli dla mapy tras rowerowych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 40 minut
W tym ćwiczeniu zmodyfikujesz reguły reprezentacji warstw na mapie głównej,
aby poprawić symbolizację budynków. Większość prac, jednak, będzie wykonywana
na mapie dodatkowej.
Mapa dodatkowa (Inset) jest szczegółową mapą i ukazuje obszar starówki Corvallis.
Rowerzyści, szczególnie turyści rowerowi, często chcą mieć możliwość szybkiego
zwiedzenia najbardziej okazałych i znaczących miejsc w danym mieście.
Teraz dodasz więc reguły reprezentacji do warstwy MunicipalBldgs i utworzysz
odpowiednie sygnatury przy użyciu edytora sygnatur, aby odpowiednio zaznaczyć
na mapie kilka szczególnych budynków, takich jak biblioteka czy teatr.
Utworzysz także reprezentację i utworzysz sygnaturę dla sklepów/serwisów rowerowych.
Turyści mogą być zainteresowani wynajmem rowerów, a miejscowi mogą chcieć wiedzieć,
gdzie naprawić rower lub kupić części zamienne.
Po wykonaniu tego ćwiczenia będziesz potrafić:
▪
▪
Użyć Selektora Sygnatur Reprezentacji do wyboru i zapisu sygnatur.
Użyć Edytora Sygnatur do utworzenia i edycji sygnatur.
Etap 1: Otwarcie mapy z projektem
Uruchom aplikację ArcMap i wybierz opcję wyboru istniejącej mapy.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Exercise05 i otwórz BikeProject_Draft2.mxd.
Zauważ: Jeśli nie udało Ci się skończyć poprzedniego ćwiczenia, otwórz mapę z katalogu
..\Student\WCRT\Results\Exercise05_Start.
Copyright © 2007 ESRI
95
Kliknij przycisk Pełny Zasięg, aby powiększyć obraz do zasięgu miasta Corvallis.
Etap 2: Modyfikacja reguły reprezentacji MunicipalBuildings_42K
Jednym z zaleceń zwiazanym z mapa Harlana było dokonanie zmian dla budynków użyteczności
publicznej. W poprzednim ćwiczeniu, utworzono dwie reprezentacje dla budynków użyteczności
publicznej. Jedna z nich będzie wykorzystana do utworzenia symbolu dla mapy o nazwie Main;
druga będzie użyta do utworzenia symbolu dla mapy Inset.
W tym etapie, utworzysz symbol dla mapy Main. Nie będzie to skomplikowany symbol:
sygnatura kwadratu.
Otwórz okno Właściwości Warstwy Tematycznej dla warstwy MunicipalBldgs.
Powinna być aktywna zakładka Symbolizacja.
W polu Pokaż znajdującym się z lewej strony, pod Reprezentacjami upewnij się, że wybrana jest
reprezentacja MunicipalBldgs_42K.
Kliknij symbol sygnatury znajdujący się z prawej strony (koło).
96
Zostanie otwarte okno Selektor Sygnatur Reprezentacji. Selektor Sygnatur Reprezentacji gromadzi
predefiniowane sygnatury.
Przewiń w dół, mniej więcej do dwoch trzecich listy, i kliknij symbol o nazwie Square.
Kliknij Właściwości, aby otworzyć okno Edytor Sygnatur.
W polu edycji, z lewej strony okna, pojawi się wybrana sygnatura. Paleta narzędzi rysowania
znajduje się z górnym prawym narożniku. Gdy przesuniesz wskaźnik myszy ponad narzędziem,
nazwa tego narzędzia pojawi się jako informacja (w chmurce).
Jeśli jest taka potrzeba, możesz zmienić rozmiar okna Edytor Sygnatur poprzez przeciągnięcie narożnika
okna.
Przy użyciu narzędzia Wybierz Część
, kliknij symbol sygnatury.
Symbol został wybrany. Ta sygnatura składa się z dwóch warstw symbolu: białego
wypełniania i czarnej kreski jako obrysu.
Upewnij się, że warstwa wypełnienia jest aktywna (jej zakładka, z prawej strony jest uwypuklona).
Kliknij pasek Kolor i zmień kolor na Gray 70% (1 kolumna, 8 rząd).
Copyright © 2007 ESRI
97
Kliknij zakładkę warstwy kreski, aby uczynić ją aktywną.
W dolnej części edytora Sygnatur, kliknij przycisk Usuń Warstwę, aby usunąć czarną obwódkę.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytora Sygnatur, a następnie ponownie kliknij OK, aby zamknąć okno
Selektor Sygnatur Reprezentacji.
Zmień wielkość sygnatury na 6.
Zauważ, że reguła składa się z pojedynczej warstwy symbolu (jedna zakładka). Ta warstwa symbolu
jedynie w Edytorze Sygnatur jest rozbita na dwie warstwy, kreskową i poligonową wypełnienia.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
W zależności od aktualnej skali mapy, sygnatury budynków mogą być małe, albo duże.
Pamiętaj, że skala odniesienia dla tej mapy to 1:42 000.
W polu skali mapy w pasku narzędziowym Standardowy, zmień aktualną skalę na 42000
i wciśnij Enter.
Teraz możesz zobaczyć, jak będą wyglądać budynki w ich docelowej skali na mapie.
Etap 3: Dodanie warstw do mapy dodatkowej (Inset)
W poprzednim ćwiczeniu, dla mapy szczegółowej dodano nową ramkę danych, ale jak
na razie nie dodano do niej żadnych danych. W tym etapie, skopiujesz warstwy z
głównej mapy do mapy szczegółowej (Inset) oraz dodasz kilka warstw z geobazy
Bicycle. W dalszej części tego ćwiczenia, będziesz pracować z mapą Inset.
98
W tabeli zawartości, kliknij warstwę MunicipalBldgs, aby wybrać ją.
Przytrzymaj przycisk Shift z klawiatury i kliknij Parks (w dolnej części tabeli
zawartości). W ramce danych Main powinny zostać wybrane wszystkie warstwy.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ponad dowolną wybraną warstwą i kliknij Kopiuj.
Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych o nazwie Inset i kliknij Wklej Warstwę(y).
Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych Inset i kliknij Uaktywnij.
W ramce danych Inset, wyłącz warstwy Streets i CityLimit.
Z tymi dwoma warstwami będziesz pracować w następnych ćwiczeniach.
Zwiń ramkę danych Main Map.
Użyj okna Moje Miejsca, aby zbliżyć się do obszaru Downtown Corvallis, a następnie zamknij okno
Moje Miejsca.
Copyright © 2007 ESRI
99
Teraz, do mapy szczegółowej, dodasz dwie warstwy, które nie były wykorzystywane na głównej mapie.
Jedną z nich będzie warstwa obwiedni ulic, która w lepszy sposób ukazuje szerokość ulicy na potrzeby
mapy w większej skali. Kolejna warstwa to warstwa punktowa, zawierająca lokalizację sklepów
rowerowych.
Kliknij przycisk Dodaj Warstwę
.
Jeśli dokument mapy został otwarty z katalogu Exercise05_Start, wskaż katalog
..\Student\WCRT\Data.
Jeśli dokument mapy został otwarty z katalogu Results\Exercise05_Start, wskaż katalog
..\Student\WCRT\Results\Exercise05_Start.
Dodanie danych z tego samego katalogu, z którego została otwarta mapa, pozwoli na odniesienie
wszystkich map do tej samej geobazy. To znacznie ułatwi prace edycyjne w dalszych ćwiczeniach
Dwukrotnie kliknij Bicycle.gdb.
Kliknij BikeShops, a następnie przytrzymaj przycisk Ctrl z klawiatury i kliknij StreetCasings.
Kliknij Dodaj.
Dwie nowe warstwy zostały dodane do tabeli zawartości i mają przypisaną domyślną symbolizację.
W dolnej części tabeli zawartości, kliknij dowolną pustą przestrzeń, aby wyczyścić selekcję warstw.
Przeciągnij warstwę StreetCasings poniżej warstwy MultiusePath.
Zmień kolor symbolu warstwy StreetCasings na Gray 30% (1 kolumna, 4 rząd).
Warstwa StreetCasings nie potrzebuje żadnej specjalnej symbolizacji i nie będzie konwertowana
do reprezentacji. Zamiana symbolizacji warstwy BikeShops zostanie wykonana w następnym
ćwiczeniu.
Dwukrotnie kliknij ramkę danych Inset, aby otworzyć okno dialogowe Ramka Danych Właściwości.
W zakładce Ogólne, w polu Skala Odniesienia, wpisz 12000 i kliknij OK.
Na docelowych, drukowanych kompozycjach mapowych, mapa główna będzie rysowana
w skali 1:42 000, zaś mapa szczegółowa w skali 1:12 000.
10
0
Etap 4: Modyfikowanie reguły reprezentacji dla budynków na mapie
szczegółowej
Twoja główna mapa przedstawia budynki użyteczności publicznej za pomocą sygnatury
kwadratu. Mapa szczegółowa (Inset) musi zawierać symbole przekazujące więcej informacji, o
tych samych obiektach. W tym etapie, zmodyfikujesz regułę dla drugiej reprezentacji
budynków użyteczności publicznej tak, aby powstał symbol najlepiej obrazujący rodzaj danego
budynku. W kolejnych etapach, dodasz reguły, aby narysować symbole dla poszczególnych
typów budynków.
Otwórz Właściwości warstwy MunicipalBldgs.
W zakładce Symbolizacja, w polu Pokaż z lewej strony, kliknij MunicipalBldgs_12K, aby
zmienić reprezentację, która będzie wykorzystywana w tej ramce danych.
Sygnatura kwadratu utworzona w etapie 3 przypisana jest regule w reprezentacji
MunicipalBldgs_42K. Reprezentacja MunicipalBldgs_12K zawiera domyślne reguły,
utworzone w trakcie zamiany symbolizacji na reprezentację w poprzednim ćwiczeniu.
Copyright © 2007 ESRI
101
Tak, jak to wykonano w etapie 3, kliknij symbol sygnatury (okrąg), aby otworzyć okno Selektor
Sygnatur Reprezentacji.
Teraz, zamiast wybierać, predefiniowany symbol, kliknij Właściwości, aby otworzyć okno
Edytor
Sygnatur.
Przy użyciu narzędzia Wybierz część
, kliknij symbol sygnatury, aby ją wybrać.
Wciśnij przycisk Delete na klawiaturze, aby usunąć sygnaturę.
Teraz utworzysz sygnaturę z czcionki.
Kliknij narzędzie Utwórz Glif (kliknij A)
.
Otwarte zostanie okno dialogowe Symbol. W tym oknie, można załadować glify
(elementy graficzne) do Edytora Sygnatur. Możesz wykorzystać dowolny glif czcionki
zainstalowanej na Twoim komputerze, w tym również czcionki kartograficzne ESRI oraz
typograficzne czcionki.
Kliknij strzałkę rozwijalnej listy Czcionka i wybierz ESRI Crime Analysis.
102
Kliknij glif (znak) budynku o wartości Unicode równej 110.
Wskazówka: wpisz wartość w polu tekstowym Unicode.
Kliknij OK.
Do Edytora Sygnatur został dodany glif.
Copyright © 2007 ESRI
103
Kliknij pasek Kolor i zmień kolor budynku na Autunite Yellow (5 kolumna,
2 rząd).
Kliknij na marginesie obszaru rysowania, aby wyczyścić selekcję budynku.
Teraz dokończysz tworzenie sygnatury, poprzez umieszczenie budynku wewnątrz szarego kwadratu.
Zauważ: Zwróć uwagę na to, że budynek NIE jest wybrany. Gdyby był wybrany,
kwadrat, który dodasz, osiągnąłby ten sam wymiar i proporcje, jak budynek – w tym
wypadku nie jest to naszym celem.
Kliknij strzałkę rozwijalnej listy obok narzędzia dodawania predefiniowanych poligonów
i wybierz Utwórz Kwadrat - Ikona przycisku zmieni się na rysunek kwadratu.
Kliknij narzędzie (biały kwadrat)
.
Do Edytora Sygnatur została dodany czarny kwadrat. Zakrywa on jednak budynek.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg
, aby nieco powiększyć obszar rysowania.
Zmień kolor wybranego kwadratu na Gray 70%.
104
Kliknij prawym przyciskiem myszy ponad kwadratem, wskaż Uporządkuj i kliknij Przesuń do Tyłu.
Teraz obraz wygląda lepiej, jednak nie chcesz, aby budynek dotykał krawędzi sygnatury.
Jednym ze sposobów rozwiązania tego zagadnienia jest dodanie warstwy kreskowej do
symbolu.
W dolnej części okna Edytor Sygnatur, kliknij przycisk Dodaj nową warstwę kreskową
.
Obwódka została dodana do kwadratu.
Upewnij się, że szerokość kreski jest równa 1.
Copyright © 2007 ESRI
105
Zmień Zakończenia na Zaokrąglone i zmień kolor na Gray 70%.
Twoja sygnatura wygląda teraz tak, jak ta pokazana na powyższym rysunku. (Jeśli nie,
nie przejmuj się - w każdej chwili, możesz załadować predefiniowaną sygnaturę.)
Ponieważ jest to sygnatura, którą możesz chcieć wykorzystać na innych mapach – bądź dokonać
na niej pewnych zmian – zachowasz ją teraz w swoim osobistym stylu.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatur.
Zauważ: W oknie Edytor Sygnatur, istnieje przycisk Cofnij, który pozwala na
cofnięcie pracy do wcześniejszego stanu edycji. Gdy klikniesz przycisk OK, edycja
zostanie zatwierdzona i nie będzie możliwy powrót do poprzedniego etapu pracy.
Jednak, możesz powrócić do źródłowej postaci sygnatury, klikając Anuluj w oknie
Selektor Sygnatur Reprezentacji. Możesz również ponownie otworzyć okno Selektor
Sygnatur i dokonać kolejnych zmian.
W oknie Selektor Sygnatur Reprezentacji, kliknij Zapisz jako.
106
W oknie dialogowym, wpisz w polu nazwy My Building i kliknij OK.
Sygnatura została zapisana do katalogu Sygnatury Reprezentacji w Twoim osobistym
stylu i pojawi się na liście sygnatur predefiniowanych.
Opcjonalnie: Jeśli Twoja sygnatura nie wygląda poprawnie, przewiń na sam dół listy w oknie
Selektor Sygnatur Reprezentacji i wybierz sygnaturę o nazwie Corvallis Building.
(Jeśli nie widzisz tej i podobnych sygnatur, kliknij Style > Dodaj styl do listy,
a następnie wskaż ..\Student\WCRT\Data\Files i otwórz Corvallis.style.)
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
W oknie dialogowym Właściwości Warstwy Tematycznej, zmień rozmiar sygnatury na 10.
Jest to odpowiednia wielkość symbolu dla przedstawienia budynków w skali mapy 1:12 000.
Copyright © 2007 ESRI
107
Zmień nazwę reguły na City Buildings i wciśnij Enter.
W polu Pokaż znajdującym się z lewej strony okna dialogowego, klikaj raz na jedną,
raz na drugą reprezentację, aby porównać je.
Gdy zastosujemy reprezentację o nazwie MunicipalBldgs_42K (co będzie miało miejsce
w ramce danych o nazwie Main), budynki będą rysowane jako szare kwadraty.
Gdy będziemy wykorzystywać reprezentację o nazwie MunicipalBldgs_12K (w ramce
danych Inset), te same obiekty będą rysowane jako szare kwadraty z żółtymi ikonami
budynków.
Upewnij się, czy zaznaczona jest reprezentacja MunicipalBldgs_12K.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Wartswy Tematycznej.
108
Jeśli pojawi się okno z informacją, kliknij "Nie ponawiaj ostrzeżenia w trakcie tej sesji"
i kliknij OK.
Teraz dla tej samej klasy obiektów istnieją dwie reprezentacje zawierające dwie różne
reguły. W kolejnych etapach, dodasz reguły do reprezentacji występującej na mapie w
większej skali, aby rozróżnić poszczególne rodzaje budynków.
Etap 5: Dodanie reguły dla bibliotek
W tym etapie, dodasz regułę do reprezentacji MunicipalBldgs_12K.
Nowa reguła będzie sygnaturą bibliotek. Na tej mapie, reguła będzie ustanowiona jedynie dla jednego
obiektu (Corvallis-Benton County Public Library).
Jeśli utworzona przez Ciebie sygnatura nie będzie wyglądać poprawnie, istnieje możliwość
wybrania predefiniowanej sygnatury pod koniec tego etapu.
W pasku narzędziowym Narzędzia, wybierz narzędzie Identyfikuj
Copyright © 2007 ESRI
.
109
Kliknij każdy z budynków użyteczności publicznej, widoczny na mapie, aby zidentyfikować go.
Wśród pozostałych budynków, powinna istnieć biblioteka miejska, City Hall oraz Majestic Theatre.
W tej chwili, wszystkie te budynki mają przypisaną regułę City Buildings. Po utworzeniu nowych
reguł, przyporządkujesz powstałe reguły odpowiednim obiektom.
Zamknij okno Identyfikuj.
Otwórz okno dialogowe właściwości warstwy MunicipalBldgs.
W zakładce Symbolizacja, na dole listy reguł, kliknij przycisk Utwórz Nową Regułę
.
Zmień nazwę reguły na Libraries i wciśnij Enter.
Domyślnie, symbolem sygnatury jest czarny kwadrat.
Z prawej strony, kliknij symbol sygnatury kwadratu, aby otworzyć okno Selektor Sygnatur
Reprezentacji.
W polu selekcji sygnatur, przewiń w dół i wybierz predefiniowany symbol Square tak,
jak to miało miejsce w etapie 3.
Kliknij Właściwości, aby otworzyć okno Edytor Sygnatur.
Przy użyciu narzędzie Wybierz część, zaznacz sygnaturę
.
Kliknij zakładkę warstwy kreskowej.
Zmień Zakończenia na Zaokrąglone i zmień kolor na Gray 70%.
Kliknij zakładkę warstwy wypełnienia i zmień kolor wypełnienia na Autunite Yellow.
Mając cały czas wybraną sygnaturę, kliknij narzędzie Dodaj Glif
110
.
Z rozwijalnej listy, wybierz czcionkę ESRI Transportation & Civic.
Wybierz glif o numerze Unicode 99, która przedstawia człowieka czytającego
.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Symbol.
Glif został umieszczony na wierzchu sygnatury i jest zaznaczony. Glif składa się z
dwóch elementów graficznych: kwadrat z pustym wnętrzem i cienkiej linii obrysu,
tak, jak to pokazano na poniższym rysunku:
Kwadrat z pustym
wnętrzem
Obrys
Pusta
przestrzeń
Ponieważ glif zostanie umieszczony na wierzchu sygnatury kwadratu, usuniesz teraz cienką linię obrysu.
Aby to uczynić, musisz dokonać separacji dwóch elementów graficznych poprzez „eksplodowanie”
geometrii.
Kliknij prawym przyciskiem myszy glif i wybierz Rozbij Geometrię Wieloczęściową.
Kliknij na marginesie rysunku, aby wyczyścić selekcję elementów.
Copyright © 2007 ESRI
111
Przy użyciu narzędzia Wybierz część, wybierz jedynie cienką czarną linię obrysu, tak, jak to pokazano
na poniższym rysunku.
Powinna być widoczna jedynie czarna warstwa wypełnienia.
Jeśli nadal widzisz zarówno warstwę kreskową, jak i warstwę wypełnienia, oznacza
to, że wybrany został kwadrat tła. Kliknij na margines i spróbuj ponownie.
Kliknij Delete (z klawiatury), aby usunąć cienką linię.
Wybierz czarny element otaczający czytelnika.
Zmień kolor na Gray 70%.
Kliknij na margines rysunku, aby wyczyścić selekcję.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatur.
W oknie Selektor Sygnatur Reprezentacji, kliknij Zapisz jako.
112
W oknie dialogowym, wpisz jako nazwę My Library i kliknij OK.
Sygnatura została zapisana w katalogu Sygnatury Reprezentacji w Twoim osobistym pliku stylu.
Opcjonalnie: Jeśli utworzona przez Ciebie sygnatura nie wygląda poprawnie, przewiń na dół okna
selektora sygnatur i wybierz predefiniowaną sygnaturę Corvallis Library.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
W oknie Właściwości Warstwy Tematycznej zmień rozmiar sygnatury na 10.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
Nic nie zmieniło się na mapie, ponieważ nowa reguła, nie została jeszcze przypisana obiektowi
biblioteki. Najpierw utworzysz wszystkie nowe reguły, a dopiero potem przyporządkujesz reguły
obiektom, w trakcie sesji edycyjnej pod koniec tego ćwiczenia.
Etap 6: Dodanie reguły dla budynków urzędu miasta
W tym etapie, dodasz regułę dla przedstawienia budynków urzędu miasta. Podobnie jak w
przypadku reguły Libraries, ta reguła zostanie przypisana jedynie jednemu obiektowi na
mapie szczegółowej (City Hall), jednak może być ona przypisana większej ilości obiektów.
Otwórz Właściwości warstwy MunicipalBldgs.
Na dole listy reguł, kliknij przycisk Utwórz Nową Regułę
.
Zmień nazwę reguły na Government Buildings i wciśnij Enter.
Ponownie, domyślna sygnatura to czarny kwadrat.
Otwórz okno Selektor Sygnatur Reprezentacji i kliknij
Właściwości, aby otworzyć okno Edytor Sygnatur.
Przy użyciu narzędzia Wybierz część zaznacz sygnaturę i zmień jej kolor na Gray 70%.
Mając wybraną sygnaturę kwadratu, kliknij narzędzie Dodaj Predefiniowany Poligon
.
W oknie dialogowym Symbol, wybierz czcionkę ESRI Business.
Wybierz glif o numerze Unicode 57
Copyright © 2007 ESRI
i kliknij OK.
113
Budynek został umieszczony na wierzchu sygnatury kwadratu i jest wybrany. Rozmiar budynku został
dopasowany do rozmiaru wybranego elementu w oknie Edytor Sygnatur.
Zmień kolor budynku na Autunite Yellow.
Podobnie jak w przypadku biblioteki, geometria budynku może zostać rozbita na dwa.
Aby uprościć sygnaturę usuniesz jedną kolumnę oraz przesuniesz zwieńczenie
i podstawę budynku tak, aby dotykały kolumn.
Kliknij prawym przyciskiem myszy budynek i wybierz Rozbij Geometrię Wieloczęściową.
Kliknij margines rysunku, aby wyczyścić selekcję.
Przy użyciu narzędzia Wybierz część, zaznacz środkową kolumnę, aby ją wybrać.
Wciśnij Delete, aby usunąć kolumnę.
Przytrzymaj przycisk Shift i użyj narzędzia Wybierz część, aby wybrać wszystkie cztery
pozostałe kolumny.
114
Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną kolumnę, wskaż Rozmieść, a następnie wybierz
Rozmieść Poziomo.
Kliknij na margines rysunku, aby wyczyścić selekcję kolumn.
Teraz przesuniesz dach lekko w dół i podstawę budynku nieco w górę. Jeśli wykonujesz dokładne
dopasowania elementów, możesz wykorzystać jako pomoc siatkę tłową dostępną w oknie Edytor
Sygnatur.
Kliknij przycisk Właściwości
.
W dolnej części okna dialogowego Właściwości Edytora, jeśli to konieczne,
odznacz kontrolkę "Dociągaj do siatki".
Kliknij OK.
Copyright © 2007 ESRI
115
Użyj narzędzia Wybierz część, aby wybrać dach.
Przesuń dach w dół, aż dotknie on górnej krawędzi kolumn.
Użyj narzędzia Powiększ
,aby przybliżyć obraz do dachu i upewnij się,
że styka się on z kolumnami.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg
,aby powiększyć obraz do całej sygnatury.
Użyj narzędzia Wybierz część, aby wybrać podstawę budynku.
Przesuń podstawę w górę, aż dotknie ona dolnej krawędzi kolumn.
(Dla upewnienia się, czy podstawa przylega do kolumn, użyj narzędzi Powiększ i Pełny Zasięg.)
Gdy zakończysz, kliknij narzędzie Wybierz cześć, a następnie kliknij na margines,
aby wyczyścić selekcję podstawy budynku.
Na koniec, dodasz warstwę kreskową tak, aby symbol budynku nie ‘przytłoczył’ całej sygnatury.
Użyj narzędzia Wybierz część, aby wybrać szary kwadrat.
Kliknij przycisk Dodaj nową warstwę kreskową
Kliknij przycisk Pełny Zasięg
.
.
Zmień Szerokość kreski na 0.1.
Zmień Zakończenia na Kwadratowe oraz kolor na Gray 70%.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg i wyczyść selekcję sygnatury.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Edytor Sygnatur.
116
W oknie Selektor Sygnatur Reprezentacji, kliknij Zapisz jako.
W oknie dialogowym, wpisz nazwę My Gov Building i kliknij OK.
Opcjonalnie: Jeśli utworzona przez Ciebie sygnatura nie wygląda poprawnie,
przewiń na dół okna selektora sygnatur i wybierz predefiniowaną sygnaturę
Corvallis Gov Building.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Selektor Sygnatur Reprezentacji.
W oknie dialogowym Właściwości Warstwy Tematycznej, zmień Rozmiar sygnatury na 10.
Kliknij Zastosuj i pozostaw otwarte okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
Teraz również, niewidoczne są żadne zmiany na mapie, ponieważ reguła nie została przypisana obiektom.
W następnym etapie dodasz jeszcze jedną regułę do reprezentacji.
Etap 7: Dodanie reguły i utworzenie sygnatury dla teatrów
W tym etapie dodasz regułę dla teatrów.
W oknie Właściwości Warstwy Tematycznej dodaj nową regułę i zmień jej nazwę na Theaters.
Otwórz okno Edytor Sygnatur i zmień domyślny kolor czarny kwadratu na Gray 70%.
Kliknij narzędzie Dodaj Glif i w oknie dialogowym Symbol, wybierz czcionkę Webdings.
Copyright © 2007 ESRI
117
Wybierz glif o numerze Unicode 174 (maska tragiczna i komiczna) i kliknij OK.
Glif został umieszczony na wierzchu sygnatury i jest wybrany.
Zmień kolor maski na Autunite Yellow.
Symbol wygląda dobrze, jednak na potrzeby małego symbolu, do mapy należy dokonać
pewnych zmian edycyjnych. Usuniesz jedną z masek oraz dostosujesz pozostałą maskę
do rozmiaru kwadratu.
Mając wybrane maski, kliknij narzędzie Usuwanie
.
Ustaw wskaźnik myszy ponad rysunkiem.
Usuwanie następuje przy pomocy wskaźnika o kształcie okręgu.
Przesuń narzędzie usuwania ponad maską komedii (z prawej strony) i przesuwaj powoli
ponad tę maskę.
Przesuwając usuwasz wierzchołki.
118
Kontynuuj usuwanie aż do momentu, gdy maska komedii nie zniknie całkowicie.
Wskazówka: Jeśli usunięto fragment maski tragicznej, kliknij przycisk Cofnij
rozpocznij usuwanie.
i ponownie
Nie jest istotne, w którym miejscu utniesz maskę tragiczną—może być to dowolny
punkt linii łączącej wcześniej obie maski.
Teraz powiększysz maskę tragiczną i ustawisz ją centralnie w sygnaturze.
Kliknij narzędzie Wybierz część i zaznacz maskę.
Ustaw wskaźnik myszy ponad znacznikiem selekcji (białe kwadraciki) w dolnym
prawym narożniku kwadratu selekcji.
Gdy będziesz przesuwać delikatnie wskaźnik myszy ponad znacznikiem, wskaźnik myszy zmieni swą
postać z dwóch strzałek skierowanych przeciwnie (służących do zmiany rozmiaru rysunku) na strzałkę
obrotu.
Copyright © 2007 ESRI
119
Gdy zobaczysz dwie strzałki, przytrzymaj przycisk Shift (aby utrzymać proporcje)
i przesuń zwiększając rysunek mniej więcej o 1.5 wielkości obecnego stanu.
Mając wybraną maskę tragiczną, przytrzymaj przycisk Shift i wskaż szary kwadrat,
aby również go wybrać.
Kliknij prawy przycisk myszy, wskaż Wyrównaj i kliknij Wyrównaj Centralnie Poziomo.
Kliknij ponownie prawy przycisk myszy, wskaż Wyrównaj i kliknij Wyrównaj Centralnie
Pionowo.
Kliknij przycisk Centruj Sygnaturę
.
Przytrzymując przycisk Shift kliknij szary kwadrat tak, aby wybrana została jedynie maska.
Teraz dodasz efekt geometryczny, aby pogrubić linię maski. Więcej na temat efektów
geometrycznych dowiesz się w ćwiczeniu 6.
120
Kliknij znak plus w zakładce warstwy wypełnienia (zakreślony na poniższym rysunku).
Otwarte zostanie okno Efekty Geometryczne.
W oknie dialogowym Efekty Geometryczne, pod Poligonowe, kliknij Buforowanie.
Kliknij OK.
Copyright © 2007 ESRI
121
W oknie Edytor Sygnatur, zmień Rozmiar bufora na 0.03 i wciśnij Enter.
Kliknij na margines rysunku, aby wyczyścić selekcję maski.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatury.
Zapisz sygnaturę jako My Theater.
Opcjonalnie: Jeśli utworzona przez Ciebie sygnatura nie wygląda poprawnie, przewiń na dół okna
selektora sygnatur i wybierz predefiniowaną sygnaturę Corvallis Theater.
122
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
W oknie dialogowym Właściwości Warstwy Tematycznej, zmień rozmiar sygnatury na
10. Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
Etap 8: Przyporządkowanie reguł MunicipalBldgs_12K
W tym etapie, przyporządkujesz utworzone reguły reprezentacji odpowiednim obiektom na mapie
szczegółowej. Aby to wykonać, rozpoczniesz sesję edycyjną i interaktywnie wybierzesz obiekty,
których reguły chcesz zmienić.
W tabeli zawartości, kliknij prawy przycisk myszy MunicipalBldgs i wybierz Selekcja >
Uczyń Wybieralną Tylko Tę Warstwę.
Jeśli nie pamiętasz, gdzie na mapie znajduje się City Hall, użyj narzędzia Identyfikuj,
aby zlokalizować ten obiekt, a następnie zamknij okno identyfikacji.
W pasku narzędziowym Narzędzia, kliknij narzędzie Wybierz Obiekty
i wybierz
City Hall.
Wskazówka: Możesz za pomocą tego narzędzia narysować kwadrat zaznaczenia wokół
City Hall, aby go wybrać.
Jeśli to konieczne, wyświetl pasek narzędziowy Edytor
.
Zacznij edycję.
W pasku narzędziowym Edytor, kliknij przycisk Atrybuty
.
Kliknij zakładkę MunicipalBldgs_12K.
Z rozwijalnej listy Reguły reprezentacji, wybierz Government Buildings.
Zauważ, że obok nazwy reguły pojawia się numer reguły.
Copyright © 2007 ESRI
123
Pozostaw otwarte okno dialogowe Atrybuty.
Reguła Government Buildings została przypisana obiektowi City Hall.
Używając narzędzia Wybierz Obiekty, wybierz bibliotekę.
W oknie dialogowym Atrybuty, zmień regułę reprezentacji na Libraries.
Wybierz na mapie Majestic Theatre i powtórz powyższy proces, aby przyporządkować
obiektowi regułę o nazwie Theaters.
Gdy zakończysz, zamknij okno dialogowe Atrybuty.
W menu Edytor, wybierz Zakończ Edycję i wybierz Tak w oknie zapytania o zapis danych.
Jeśli to konieczne wyczyść selekcję obiektów.
124
Powiększ mapę, aby przyjrzeć się utworzonym sygnaturom na mapie.
Każdemu wspomnianemu budynkowi została przypisana inna reguła.
Etap 9: Konwertowanie symbolizacji sklepów rowerowych
do reprezentacji i modyfikowanie reguły
Teraz, gdy zakończone zostało tworzenie reprezentacji dla budynków użyteczności
publicznej na mapie szczegółowej, utworzysz reprezentacje dla sklepów rowerowych.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę BikeShops i wybierz Zamień
Symbolizację na Reprezentację.
Odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę…", zaakceptuj pozostałe wartości i kliknij Zamień.
Otwórz okno dialogowe Właściwości Warstwy Tematycznej dla warstwy BikeShops,
a następnie otwórz okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
Na liście predefiniowanych symboli sygnatur, kliknij symbol Cycle, a następnie kliknij
Właściwości, aby otworzyć okno Edytor Sygnatur.
Copyright © 2007 ESRI
125
Przy użyciu narzędzia Wybierz część, zaznacz sygnaturę.
Kliknij zakładkę warstwy kreskowej, aby uczynić ją aktywną, a następnie kliknij
przycisk Usuń Warstwę, aby ją usunąć.
Zmień kolor warstwy wypełnienia na Autunite Yellow.
Kliknij na margines, aby wyczyścić selekcję roweru.
Kliknij strzałkę rozwijalnej listy Dodaj Predefiniowany Poligon i zmień typ na Utwórz Kwadrat.
Kliknij narzędzie Utwórz Kwadrat.
Zmień kolor kwadratu na Gray 70%.
Kliknij prawym przyciskiem myszy na kwadrat, wskaż Uporządkuj i kliknij Przesuń do Tyłu.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatur.
Zapisz sygnaturę pod nazwą My Bike Shop.
Jeśli utworzona przez Ciebie sygnatura nie wygląda poprawnie, przewiń na dół
okna selektora sygnatur i wybierz predefiniowaną sygnaturę Corvallis Bike Shop.
126
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selekcja Sygnatur Reprezentacji.
W oknie dialogowym Właściwości Warstwy Tematycznej, zmień rozmiar sygnatury na
10, a następnie kliknij OK.
Etap 10: Kopiowanie sygnatur do pliku stylu Corvallis
Gdy zapisujesz sygnatury i reguły reprezentacji, są one zapisywane w osobistym pliku stylu.
Osobisty plik stylu, tak jak plik ESRI.style, jest dostępny dla wszystkich dokumentów mapy
w ArcMap.
W tym etapie, przeniesiesz sygnatury utworzone w tym ćwiczeniu do pliku stylu Corvallis.
Kopiowanie i przemieszczanie sygnatur i reguł z jednego stylu do innego to ważne funkcje,
umożliwiające współdzielenie symbolizacji reprezentacji.
W menu Dostosuj kliknij Menedżer Stylów.
W oknie Zarządzanie Stylami, rozwiń Twój osobisty styl (ten, który odnosi się do Twojego katalogu.)
Copyright © 2007 ESRI
127
W polu z lewej strony, kliknij katalog Sygnatury Reprezentacji.
Widocznych jest pięć sygnatur utworzonych i zapisanych w tym ćwiczeniu.
W polu z prawej strony, kliknij My Bike Shop, aby wybrać sygnaturę.
Przytrzymaj przycisk Shift i kliknij My Theater, aby wybrane zostały wszystkie sygnatury.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną wybraną sygnaturę i wybierz Kopiuj.
Zwiń Twój osobisty plik stylu i rozwiń plik stylu Corvallis.
W panelu z lewej strony, kliknij katalog Sygnatury reprezentacji (Representation markers), aby
wyświetlić jego zawartość.
Może tak się zdarzyć że w tym pliku stylu są już podobne lub identyczne sygnatury
(to są zapasowe sygnatury pomocnicze), ale w tym szkoleniu nie będziemy się tym przejmować.
128
W polu z prawej strony, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne puste miejsce
i kliknij Wklej.
Skopiowano sygnatury z osobistego pliku stylu do pliku stylu, który może być
kopiowany i współdzielony z innymi osobami..
Zamknij okno Zarządzanie Stylami.
Etap 11: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap
Z menu Plik, wybierz Zapisz Jako.
Wskaż ...\Student\WCRT\Exercise06.
Zmień nazwę pliku na BikeProject_Draft3.mxd, a następnie kliknij Zapisz.
Zamknij aplikację ArcMap.
Copyright © 2007 ESRI
129
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, zmodyfikowano reguły, dodano nowe reguły i wykorzystano Edytora Sygnatur
do utworzenia kilku nowych sygnatur.
W tej chwili istnieje reguła dla budynków (prosty kwadrat), która reprezentuje budynki
użyteczności publicznej na głównej mapie. W drugiej reprezentacji, dla mapy szczegółowej,
utworzono kilka różnych reguł, aby pokazać różne typy budynków.
Utworzono również reprezentację dla warstwy BikeShops i stworzono dla niej regułę.
Pozostaje natomiast zagadnienie nakładania się na siebie sygnatur BikeShops.
Dwie sygnatury sklepów rowerowych nakładają się na siebie. Zajmiesz się tym problemem
w ćwiczeniu 7.
130
6
Style
rozmieszczenia
sygnatur
i efekty
geometryczne
Ćwiczenie 6: Użycie stylów rozmieszczenia sygnatur
i efektów geometrycznych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 25 minut
132
Wykład 6
Style rozmieszczenia
sygnatur
i efekty geometryczne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Style
rozmieszczenia sygnatur
+ Efekty geometryczne
+ Efekty
pojedynczych warstw symbolu i efekty globalne
+ Powiązania
+ Błędy
efektów
logiki geometrii
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-2
133
Co to są style rozmieszczenia sygnatur?
+ Różne
szablony położenia sygnatur na punkcie, na linii i
w poligonie
+ Każda
warstwa sygnatury w regule posiada styl
rozmieszczenia
+ Różne
style dla punktowej, liniowej i poligonowej
geometrii wejściowej
Sygnatury odsunięte
od fizycznego
położenia punktów
Sygnatury
rozmieszczone
wzdłuż linii
Sygnatury rozmieszczone
równomiernie wewnątrz
poligonu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-3
Co to są efekty geometryczne?
+
Operacje, które przetwarzają geometrię reprezentacji (symbolu), a
nie geometrią obiektu
+ Niektóre są
podobne do narzędzi geoprzetwarzania,
jak np.: Buforowanie, Uprość i Wygładź
+ Inne
są podobne do narzędzi edycyjnych,
jak np.: Odwróć, Obetnij i Odsunięcie
+
Wykorzystanie do celów kartograficznych
+ Wynik
– symbolizacja, nie do analiz
+ Geometria reprezentacji
jako własności symbolu, podlegające szerokim
manipulacjom (kolor, rozmiar, kąt czy szerokość)
+
Wykorzystywane w warstwie symbolu reguły
lub w Edytorze Sygnatury
+
Elastyczność — możesz tworzyć własne efekty
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
134
Kartografia w geobazie – R eprezentacje kartograficzne
6-4
Przykłady efektów dla geometrii poligonowej
Granica kopalni
– efekt Odsunięcie
Uprawy – efekt Uprość
Przed
Odsunięcie: -3
Rozmiar: 3
Rozmieszczenie:
Wzdłuż linii
Po
Odsunięcie: -7
Rozmiar: 2
Rozmieszczenie:
Wzdłuż linii
Odsunięcie: -10
Rozmiar: 1
Rozmieszczenie:
Wewnątrz
poligonu
Stany
– efekt Pączek
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-5
Przykłady efektów dla geometrii liniowej
Obszar występowania niedźwiedzi
Bez efektów
Efekty uproszczenia i kreskowania
Uprość
Tolerancja: 5
Kreski:
Szablon : 6 30
Szerokość: 4
Kolor:
Kreski:
Szablon : 6 12 6 12
Szerokość: 4
Kolor:
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-6
135
Przykłady efektów dla geometrii punktowej
Buforowanie
(źródła termalne)
Promieniście od punktu
(szyby górnicze)
Rozmiar: 14
Promieniście od punktu
Kąt: -90; Długość: 16
Szerokość: 2
Kolor:
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-7
Działanie efektów geometrycznych
+ Mogą
być stosowane indywidualnie do warstw symbolu
lub globalnie do wszystkich warstw symbolu
+ Mogą
być powiązane – efekty pracują w sekwencji
od góry do dołu
Szerokość: 2
Kolor:
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
136
Wygładź
Uprość
Uprość
Wygładź
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-8
Efekty globalne
+ Zastosowanie do
wszystkich warstw symboli w regule
+ Przetwarzane przed
+ Mogą
efektami poszczególnych warstw
zmieniać typ geometrii reprezentacji
Szerokość: 1
Kolor:
Szerokość: 1
Kolor:
Wygładź
Kolor:
Wygładź
Szerokość: 1
Kolor:
Kolor:
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kolor:
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-9
Błędy logiki geometrii
+
Wynik sytuacji w której, warstwa
symbolu nie ma czego
zasymbolizować
+Warstwa
w ypełnienia dodana do
geometrii liniowej
Geometria liniowa
Warstwa kreskowa
+Warstwa
kreskowa lub wypełnienia
dodana do geometrii punktowej
+
Bez błędów w geometrii poligonowej
+Wypełnienie
+Kreski
symbolizuje wnętrze
symbolizują obrys
+Sygnatury
leżą we wnętrzu
lub na obrysie
Błąd logiki - warstwa
wypełnienia nie ma co wypełnić
Rozwiązanie: usuń warstwę
symbolu lub dodaj efekt
geometryczny
D
+
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-10
137
Zalety efektów geometrycznych
+ Tworzenie
+ Redukcja
złożonej i elastycznej symbolizacji
przetwarzania i zarządzania danymi
+ Mniejsze
potrzeby przetwarzania danych (w tym tworzenia
nowych klas obiektów) do celów kartograficznych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-11
Ćwiczenie 6
+ Zamiana symbolizacji
GolfCourse na reprezentacje i
zmiana stylu rozmieszczenia sygnatur
+ Dodanie nowej
reguły dla warstwy Parks i
zmiana stylu rozmieszczenia sygnatur
+ Dodanie efektu
geometrycznego Wygładź
do warstwy Parks
+ Utworzenia
drugiej reprezentacji dla warstwy Parks
pod katem mapy szczegółowej
+ Zmiana
rozmiarów sygnatur drzew
+ Przyporządkowanie
nowych własności rozmieszczenia sygnatur
+ Zastosowanie
efektu geometrycznego Krzywa odsunięta,
w celu „odsunięcia” drzew od rzeki
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
138
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-12
Przegląd zagadnień
+ Co
to jest efekt geometryczny?
jakich dwóch środowiskach można użyć efektów
geometrycznych?
+W
+ Co
to jest globalny efekt geometryczny?
+ Podaj
przykład błędu logiki geometrii.
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
6-13
139
140
Ćwiczenie 6: Użycie stylów rozmieszczenia sygnatur
i efektów geometrycznych
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 25 minut
W tym ćwiczeniu, będziesz pracować ze stylami rozmieszczenia sygnatur dla warstw GolfCourse
i Parks. Dodasz również dwa efekty geometryczne do warstwy Parks, jeden, aby wygładzić granice
poligonu, a drugi, aby odsunąć sygnatury od krawędzi poligonu. W tym ćwiczeniu będą również
wykonywane poznane wcześniej operacje: tworzenie nowych reprezentacji, dodawanie i modyfikowanie
reguł oraz przyporządkowywanie reguł obiektom.
Po zakończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
Wybrać i modyfikować style rozmieszczenia sygnatur warstw w regułach
reprezentacji.
Zastosować efekty geometryczne w warstwach symboli w regułach reprezentacji.
Etap 1: Otwarcie projektu mapy
Uruchom aplikację ArcMap i otwórz BikeProject_Draft3.mxd z katalogu
..\Student\WCRT\Exercise06 folder.
Zauważ: Jeśli nie zakończono poprzedniego ćwiczenia, otwórz mapę z katalogu
..\Student\WCRT\Results\Exercise06_Start.
Mapa powinna być powiększona do zakresu obszaru starówki (Downtown)
oraz aktywna powinna być ramka danych Inset.
Zwiń ramkę danych Inset.
Rozwiń i uaktywnij ramkę danych Main.
Powiększ do zasięgu obszaru miasta.
Etap 2: Ustawienie stylu rozmieszczenia sygnatury dla pola golfowego
Pole golfowe przedstawione jest jako poligon z zielonym wypełnieniem, bez sygnatury.
W tym etapie, zamienisz symbolizację warstwy GolfCourse na reprezentację kartograficzną,
dodasz sygnaturę reprezentacji do reguły oraz ustawisz styl rozmieszczenia sygnatury.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę GolfCourse i wybierz
Zamień Symbolizację na Reprezentację.
Copyright © 2007 ESRI
141
W okie dialogowym Zamień Symbolizację na Reprezentację zatwierdź ustawienia domyślne
i, jak zwykle, odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę…".
Kliknij Zamień.
Otwórz Właściwości warstwy GolfCourse.
W zakładce Symbolizacja, dodaj do reguły nową warstwę sygnaturową
.
Otwórz okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
Przewiń w dół i wybierz symbol Corvallis Golf, a następnie kliknij OK.
Zauważ: Jeśli nie widzisz symbolu Corvallis Golf, kliknij Style w oknie Selektor Sygnatur Reprezentacji i dodaj
styl Corvallis.style z katalogu ..\Student\WCRT\Data\Files.
Zmień rozmiar sygnatury na 12.
Upewnij się, że styl rozmieszczenia sygnatury jest ustawiony na Środek poligonu.
Styl ten umieszcza pojedynczą sygnaturę w środkowej części poligonu. Każdy styl rozmieszczenia
ma swoje własne ustawienia. Metoda umiejscowienia sygnatury dla tego stylu rozmieszczenia,
daje możliwość lokalizacji: w środku poligonu (Środek poligonu).
Kliknij Zastosuj, aby przekonać się, jak wygląda na mapie rozmieszczenie metodą: środek poligonu.
Gdy pojawi się okno z ostrzeżeniem, zaznacz "Nie ponawiaj ostrzeżenia w trakcie tej
sesji," a następnie kliknij OK.
142
Etap 3: Ustawienie stylu rozmieszczenia sygnatury dla Benton County
Fairgrounds
Zidentyfikuj najbliższy park, znajdujący się na zachód od obszaru Oregon State University (jeśli to
konieczne, zbliż obraz do tego obszaru).
Ten park ma nazwę Benton County Fairgrounds. Mimo, iż jest on zakwalifikowany jako park,
spełnia on inną funkcję niż pozostałe parki i powinien zostać inaczej zasymbolizowany.
W tym etapie, utworzysz nową regułę do reprezentowania tego parku. Zmienisz symbol
sygnatury i zastosujesz styl rozmieszczenia sygnatury.
Zamknij okno identyfikacji.
Otwórz okno właściwości warstwy Parks.
Copyright © 2007 ESRI
143
Pod listą reguł, kliknij przycisk Opcje
i wybierz Duplikuj Regułę.
Zmień nazwę nowej reguły na Fairgrounds.
Usuń dwie istniejące warstwy sygnaturowe dla drzew, a następnie dodaj
nową warstwę sygnaturową
.
Mając aktywną nową warstwę sygnaturową, otwórz okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
Kliknij sygnaturę Corvallis Fairgrounds, a następnie kliknij OK.
Zmień rozmiar sygnatury na 12.
Spradź, czy styl rozmieszczenia ustawiony jest jako Środek poligonu.
Kliknij OK.
Na mapie nic się nie zmieniło, ponieważ nowa reguła nie jest jeszcze przyporządkowana
żadnym obiektom.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem warstwę Parks, kliknij Selekcja, i wskaż Uczyń
Wybieralną Tylko Tę Warstwę.
Rozpocznij sesję edycyjną (Zacznij edycję).
Wybierz obiekt Benton County Fairgrounds.
Kliknij przycisk Atrybuty w pasku narzędziowym Edytor.
144
W oknie dialogowym Atrybuty, kliknij zakładkę Parks_Rep.
Kliknij strzałkę rozwijalnej listy Reguł reprezentacji i wybierz Fairgrounds.
Zamknij okno Atrybuty.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Copyright © 2007 ESRI
145
Jeśli to konieczne, powiększ do zasięgu Benton County Fairgrounds aby przyjrzeć się
rozmieszczeniu sygnatury.
Etap 4: Zastosowanie efektu geometrycznego do parków
W tym etapie, dodasz efekt geometryczny wygładzenia krzywej do granic parku, aby
nadać im lżejszy, bardziej naturalny wygląd.
Otwórz Właściwości warstwy
Parks. Wybierz regułę Mixed Trees.
Kliknij warstwę wypełnienia, aby uczynić ją aktywną.
146
Kliknij znak plus, aby dodać efekt geometryczny.
Otwarte zostanie okno Efekty Geometryczne. Inne efekty są dostępne dla danych punktowych,
liniowych i poligonowych. W tym przypadku, mamy do czynienia z poligonami (parki są obiektami
poligonowymi) i w związku z tym, rozwinięte są w oknie, efekty geometryczne dla poligonów.
Pod listą Poligonowe, wskaż Wygładź.
Kliknij OK.
Copyright © 2007 ESRI
147
Do warstwy wypełnienia został dodany efekt geometryczny.
Zaakceptuj wartość Tolerancja Płaszczyzny 1 i kliknij OK.
Zauważ: Im wyższa wartość tolerancji, tym większy efekt wygładzenia.
Różnica może być subtelna i może być częściowo ukryta pod drzewami, jednak ostre krawędzie granic
zostały zaokrąglone. Poniższy rysunek przedstawia park Bald Hill Park w West Corvallis, z którego
usunięto (dla lepszego zobrazowania zjawiska) sygnatury drzew oraz obiekty liniowe.
Przed Wygładzeniem
148
Po Wygładzeniu
Pytanie 1: Czy efekt geometryczny został zastosowany do reguły Mixed Trees, do reguły
Fairgrounds czy do obu reguł?
Pytanie 2: Czy zmieniła się geometria obiektów warstwy Parks?
Powiększ do zasięgu najmniejszych parków, czyli do Chintimini Park znajdującego się na północ
od OSU lub do zasięgu Central Park.
Efekt wygładzenia został zastosowany do zaokrąglenia krawędzi wszystkich parków—w tym
również małych parków, które są otoczone przez kwartały ulic i zabudowania, i które powinny mieć
kwadratowe krawędzie - wówczas wyglądają naturalnie. W następnym ćwiczeniu, nauczysz się, jak
utworzyć wyjątek od tej reguły tak, aby małe parki nie były wygładzane.
Powiększ do pełnego zasięgu miasta.
Etap 5: Utworzenie reprezentacji na mapie szczegółowej (Inset)
dla parków
W tym etapie, utworzysz drugą reprezentację dla parków. Wykorzystasz tę reprezentację,
aby zmodyfikować symbolizację parków na mapie szczegółowej.
Zwiń ramkę danych Main.
Rozwiń i uaktywnij ramkę danych Inset.
Użyj okna Moje Miejsca, aby zbliżyć się do obszaru Downtown Corvallis.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Parks
i wybierz Zamień Symbolizację na Reprezentację.
W oknie dialogowym Zamień Symbolizację na Reprezentację, dokonaj następujących zmian:
▪
▪
▪
▪
Nazwa Reprezentacji: Parks_12K
Nazwa pola RuleID: RuleID_12K
Nazwa pola Wyjątków: Wyjątek_12K
Odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę do mapy….."
Kliknij Zamień.
Copyright © 2007 ESRI
149
Dla skali przypisanej mapie szczegółowej (Inset), sygnatury drzew są za duże. W niektórych
przypadkach, wystają poza granice parków i nachodzą na ulice. W reprezentacji mapy
szczegółowej, zmodyfikujesz regułę Mixed Trees. Uczynisz sygnatury mniejszymi i zmienisz
ustawienia stylu rozmieszczenia sygnatur. Zastosujesz również efekt geometryczny,
aby odsunąć sygnatury z krawędzi rzek i dróg.
Aby lepiej zrozumieć ustawienia rozmieszczenia sygnatur i efekty geometryczne, przyjrzyj się granicom
poligonów parków.
Zidentyfikuj parki widoczne na mapie szczeółowej (inset).
Central Park znajduje się w części starówki (Downtown). Riverfront Park jest parkiem
składającym się z wielu części i sąsiadującym z rzeką po jej zachodniej stronie. Martin
Luther King, Jr. Park jest parkiem graniczącym z rzeką po jej wschodniej stronie. Jego
wschodnia granica jest ograniczona drogą. Berg Park położony jest po drugiej stronie
drogi przyległej do parku Martin Luther King, Jr. Park. Możliwe, że w zasięgu widoku
Twojej mapy, istnieją jeszcze inne parki.
Zamknij okno identyfikacji.
Etap 6: Zmiana ustawień rozmieszczenia sygnatur
i dodanie efektów geometrycznych
Otwórz okno Właściwości warstwy Parks.
Druga reprezentacja jest kopią pierwszej reprezentacji.
W polu Pokaż z lewej strony, upewnij się, że wybrana jest reprezentacja Parks_12K.
Obiekt Benton County Fairgrounds nie pojawi się na mapie szczegółowej (Inset), dlatego
nie musi istnieć dla niego reguła.
Kliknij regułę Fairgrounds, a następnie kliknij przycisk Usuń Regułę.
Pierwsza modyfikacja pozostałej reguły będzie polegała na usunięciu efektu geometrycznego –
wygładzenia krzywej. W tej skali, wygładzenie Central Park jest zbędne i efekt nie jest również potrzebny
w przypadku pozostałych parków.
Kliknij strzałkę znajdującą się obok efektu Wygładź i kliknij Usuń efekt.
150
Kliknij Zastosuj, aby dokonać zmian.
Teraz zmniejszysz sygnatury drzew.
Kliknij znajdującą się najwyżej warstwę drzew.
Zmień rozmiar sygnatury drzew liściastych na 11.
Kliknij kolejną warstwę sygnaturową drzew.
Zmień rozmiar sygnatury drzew iglastych na 7.
Pozostaw ustawienie rozmieszczenia sygnatury: "Przypadkowo wewnątrz poligonu",
natomiast zmienisz parametry stylu rozmieszczenia sygnatur.
Dla obu warstw sygnaturowych, zmień opcję Obcinanie na "Obetnij sygnatury na granicy."
Kliknij Zastosuj.
Zwróć uwagę na mapie, że sygnatury zostały obcięte na krawędziach poligonów.
Copyright © 2007 ESRI
151
Wartości Odstęp X i Y odpowiadają za odległości pomiędzy sygnaturami w poligonie.
Gdy zwiększysz wartości, zobaczysz mniej sygnatur. Gdy zmniejszysz wartości, zobaczysz
więcej sygnatur.
W oknie dialogowym Właściwości Warstwy tematycznej, poeksperymentuj ze zmianą
wartości odstępów X i Y dla obu warstw sygnaturowych.
Zauważ: Wartości Odstęp X i Y nie muszą być takie same.
Kliknij Zastosuj, aby zobaczyć efekt każdej zmiany.
Dla sygnatury drzew liściastych, ustaw wartość odstępu X i Y na 16.
Dla sygnatury drzew iglastych, ustaw wartość odstępu X i Y na 8.
Możesz lepiej kontrolować odległość pomiędzy sygnaturami, a granicą poligonu wykorzystując efekt
geometryczny Odsunięcie.
Kliknij znajdującą się wyżej warstwę sygnaturową (drzewa liściaste), a następnie kliknij znak
plus, aby dodać efekt geometryczny do warstwy.
Pod listą Poligonowe, kliknij Odsunięcie i kliknij OK.
Ustaw Odsunięcie na -2 i zaakceptuj pozostałe wartości.
Kliknij Zastosuj i przyjrzyj się zmianom na mapie.
152
Wartość odsunięcia powoduje odsunięcie sygnatur od obrysu poligonu o 2 punkty. Zauważ, że efekt
geometryczny jest zastosowany tylko do jednej warstwy sygnaturowej. Tak odsunięte drzewa mogą
sprawiać wrażenie że poligon jest mniejszy – dla tych sygnatur jest on rzeczywiście mniejszy. (Jest
to najbardziej zauważalne wzdłuż drogi, przy południowej krawędzi parku Martin Luther King, Jr.
Park.)
Drzewa iglaste nie zostały poddane działaniu tego efektu. Dla nich, poligon ma taki sam rozmiar jak
wcześniej. Warstwa wypełnienia również nie podlega działaniu tego efektu. Jeśli zastosujesz ten
efekt do warstwy wypełnienia (lub jeśli zastosujesz go jako efekt globalny), zobaczysz rzeczywiści
zawężone poligony na mapie.
W oknie dialogowym, kliknij kolejną warstwę sygnaturową (drzewa iglaste).
Powtórz powyśze czynności, aby dodać efekt odsunięcia dla tej warstwy.
Ustaw wartość Odsunięcie na -1.5 i zaakceptuj pozostałe wartości.
Kliknij OK.
Teraz również sygnatury drzew iglastych zostały dosunięte od krawędzi poligonów.
Efekt ten jest widoczny zwłaszcza wzdłuż granicy drogi.
Przed Odsunięciem
Copyright © 2007 ESRI
Po Odsunięciu
153
Etap 7: (Opcjonalnie) Tworzenie reguły w Menedżerze Stylów
W tym etapie, utworzysz nową regułę w Menedżerze Stylów, aby zasymbolizować ulice, dla których
istnieje propozycja prowadzenia tras rowerowych. Podobnie jak sygnatury, w pliku stylu mogą być
zapisane reguły, a następnie mogą być wczytane do dowolnej reprezentacji. W tym etapie nie dodasz
nowej reguły do reprezentacji Streets, ale będziesz mieć okazję wykonania tej operacji w ćwiczeniu 10.
Kliknij menu Dostosuj i wybierz Menedżer Stylów.
Aktualnie powinny znajdować się trzy pliki stylów: Twój osobisty styl, styl ESRI oraz styl
Corvallis.
Rozwiń plik stylu Corvallis (pełna ścieżka dostępu to ..\Student\WCRT\Data\Files\Corvallis.style.)
W polu z lewej strony, widzisz listę katalogów, gromadzących elementy stylu.
Większość katalogów jest wyświetlona na biało, co oznacza, że są puste.
Kliknij katalog Reguły Reprezentacji (Representation Rules), aby go wybrać.
W polu z prawej strony, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne puste miejsce,
wskaż Nowy, a następnie kliknij Reguła Reprezentacji Linii.
Zobaczysz znany Ci interfejs związany z regułami. Twoja reguła proponowanych tras rowerowych
będzie zawierać złożony wzór kreskowy składający się z dwóch warstw kreskowych.
Ustaw następujące własności dla isniejącej warstwy kreskowej:
▪
▪
▪
▪
Szerokość: 3
Zakończenia: Do kwadratu
Złączenia: Zaokrąglone
Kolor: Cabernet (12 kolumna, 10 rząd)
Są to własności symbolu trasy rowerowej.
Dodaj nową warstwę kreskową
i przenieś warstwę w dół
.
Ustaw następujące własności dla nowej warstwy kreskowej:
▪
▪
▪
▪
Szerokość: 3
Zakończenia: Do kwadratu
Złączenia: Zaokrąglone
Kolor: Lichen Green (5 kolumna, 10 rząd)
Teraz, do każdej warstwy dodasz efekt geometryczny Kreski i ustawisz własności kresek.
Kliknij znajdującą się na górze warstwę kreskową (Cabernet), aby ją wybrać, a następnie kliknij
znak plus, aby dodać efekt geometryczny.
154
W oknie dialogowym Efekty Geometryczne, pod listą Liniowe, kliknij Kreski,
a następnie kliknij OK.
We własnościach kresek, kliknij pole Szablon i zmień szablon na 10 16. Wciśnij Enter.
Jeśli to konieczne, zmień ustawienie Końcówki na "Z połową szablonu."
Definicja warstwy kreskowej określa, że 10-punktowa kreska będzie poprzedzona
16- punktową przerwą.
Kliknij kolejną warstwę kreskową (Lichen Green) i dodaj do niej efekt geometryczny Kreski.
Teraz należy dopasować ten szablon kresek do powyższego.
We własnościach Kresek, kliknij pole Szablon i zmień wartości szablonu na 10 5 6 5. Wciśnij
Enter.
Copyright © 2007 ESRI
155
Upewnij się, że ustawienie Końcowki to "Z połową Szablonu."
Ta warstwa kreskowa ma 10-punktową kreskę dopasowaną do 10- punktowe kreski drugiej
warstwy. (Zielona kreska jest przykryta kreską purpurową). Następnie zdefiniowana jest 6punktowa kreska otoczona 5-punktowymi interwałami. Suma 5-6-5 odpowiada wartości 16ounktowego interwału drugiej warstwy kreskowej.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Regula Reprezentacji.
W oknie Zarządzanie Stylami, zmień nazwę reguły na Dash in Dash i wciśnij Enter.
Zamknij okno Zarządzanie Stylami.
W tym etapie, nie przypiszesz reguły żadnym obiektom, ale upewnisz się, ze utworzona
reguła jest dostępna.
Otwórz właściwości warstwy Streets.
Pod polem z listą reguł, kliknij przycisk Opcje Reguły
156
i wybierz Wczytaj Regułę.
Reguła Dash in Dash pojawiła się na górze okna. Jeśli jej nie ma przewiń na dół listy Selektora Sygnatur
Reprezentacji.
Zwróć uwagę, że predefiniowana reguła posiada nazwę, która w prosty sposób odzwierciedla
charakter geometrii. Ma to sens, ponieważ reguła ta nie jest związana z żadną reprezentacją i może
być wykorzystana lub modyfikowana na wiele sposobów.
Kliknij Anuluj w oknie Selektor Reguł Repreznetacji, a następnie kliknij Anuluj w oknie
Właściwości Warstwy Tematycznej.
Etap 8: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap
Z menu Plik, wybierz Zapisz Jako.
Wskaż ..\Student\WCRT\Exercise07 i zapisz mapę jako BikeProject_Draft4.mxd.
Zamknij aplikację ArcMap.
Copyright © 2007 ESRI
157
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, udowodniono, że efekty geometryczne mogą znacznie wzbogacić
symbolizację. Pokazano również, że efekty geometryczne wraz ze stylami rozmieszczenia
sygnatur, mogą być wykorzystane do utworzenia odpowiedniej symbolizacji obiektów
o różnych rozmiarach. Teraz można przystąpić do zapoznania się z pełnymi
możliwościami reprezentacji symbolizacji, co zostanie przedstawione w następnym
ćwiczeniu.
158
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 6
Pytanie 1: Czy efekt geometryczny został zastosowany do reguły Mixed Trees, do reguły
Fairgrounds czy do obu reguł?
Odpowiedź: Jedynie do reguły Mixed Trees.
Pytanie 2: Czy zmieniła się geometria obiektów warstwy Parks?
Odpowiedź: Nie, zmieniła się jedynie geometria reprezentacji. Przed dodaniem efektu
geometrycznego, geometria obiektu oraz geometria reprezentacji były jednakowe. Teraz
różnią się.
Copyright © 2007 ESRI
159
160
7
Zarządzanie
wyjątkami
Ćwiczenie 7: Tworzenie wyjątków
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
Copyright © 2007 ESRI
161
162
Wykład 7
Zarządzanie wyjątkami
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Co
to są wyjątki
+ Typowe
wykorzystania wyjątków
+ Sposób
tworzenia i gromadzenia wyjątków
+ Wyjątki
reguł w sesji edycyjnej
+ Dodanie
i zasilanie pól zawierających wartości wyjątków
+ Zarządzanie
wyjątkami narzędziami geoprzetwarzania
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-2
163
Co to jest wyjątek?
+ Odstępstwo
+ Nie
od reguły
powoduje pełnego oderwania od reguły
+ Wpływa
na reprezentację obiektu
+ Wygląd
(własności)
+ Położenie
(geometria)
+ Modyfikowanie istniejących
warstw symbolu i efektów
geometrycznych
+ Nie
tworzy nowych ani nie usuwa istniejących warstw symbolu i
efektów geometrycznych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-3
Po co używać wyjątków?
+ Ukazanie
pełnego charakteru danych
+ Rozwiązanie
wizualnego zagęszczenia
+ Wyświetlenie
specyficznych własności
obiektów
+ Wykorzystuj
+ Reguły
z rozwagą
powinny być zdefiniowane ‘kompletnie’
Geometria
Reprezentacja
Reguła dla jednego parku
została zmodyfikowana,
aby nie wyświetlać drzew
przy granicy parku.
Symbole są odsunięte od położenia przestrzennego
obiektów, aby zapobiec konfliktom z innymi obiektami.
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
164
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-4
Jak zapisywane są własności wyjątków?
+ Zapis
w polu Wyjątek (Override)
+ Wyjątki
własności warstw symboli
+ Rozmiar,
szerokość, kąt, odstęp X, odstęp Y, itp.
+ Istniejące
+ Wyjątki
własności stylów rozmieszczenia sygnatur
efektów geometrycznych
+ Przedział
kreskowania, odległość odsunięcia, odległość
buforowania, itp.
+ Działają
tylko na jedną reprezentację
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-5
Jak przechowywana jest geometria wyjątków?
+ Decyzja,
+ Opcja
podczas tworzenia reprezentacji
1: Zapis w polu Wyjątek jako BLOB
+ Zmiana
własności wyświetlania reprezentacji
+ Bez
wpływu na geometrię źródłową obiektu
+ Bez
wpływu na inne reprezentacje klasy obiektów
+ Domyślnie
— wtedy gdy dane mają służyć analizom i
geoprzetwarzaniu
+ Opcja
2: Zapis w polu Shape
+ Zmiana
+ Wpływ
+ Tylko
geometrii obiektu źródłowego
na klasę obiektów i wszystkie jego reprezentacje
wtedy gdy dane mają służyć celom kartograficznym
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-6
165
Tworzenie wyjątków
+ Interaktywnie
narzędziami z paska narzędziowego
Reprezentacja
+ Zmiana
własności reguł
+ Użycie
pól w tabeli atrybutów do zdefiniowania
wyjątków
+ ArcToolbox
> zestaw narzędzi Rafinowanie Symbolizacji
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-7
Interaktywne tworzenie wyjątków
+ Pasek
narzędziowy Reprezentacje
+ Wymaga
sesji edycyjnej
+ Edycja
całej reprezentacji obiektu
+ Edycja
poszczególnych wierzchołków
Przed:
Symbole
nakładają
się na
siebie
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
166
Po:
Reprezentacja
eliminuje
nakładanie.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-8
Wyjątek własności reguł
+ Zmiana
dowolnej własności warstwy symbolu
lub efektu geometrycznego
+ Inne
własności pozostają bez zmian
Zmiana koloru i rozmiaru
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-9
Zmiana wartości w polach w tabeli atrybutów
+ Powiązanie
własności symbolu warstwy z atrybutami
obiektu
+ Rozmiar,
szerokość, kat, widoczność, itp.
+ Wyświetlanie
symboli w oparciu
o bieżące dane
+ Dowolna
własność reguły
może być wyrażona poprzez
wartości atrybutów
+ Trzeba
użyć poprawnego typu
danych pola
+ Pole
musi istnieć w tabeli
klasy obiektów
+ Bez
złączeń, relacji i
klas relacji
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-10
167
Narzędzia geoprzetwarzania
+ Wyrównaj
sygnaturę do kreski lub wypełnienia
Domki
wyrównane
względem
jeziora
Domyślny
kąt
+ Oblicz
+
zakończenia linii
Przetwarza punkty końcowe linii
wyświetlanych przy użyciu wielu
warstw kreskowych
+ Ustaw
punkty kontrolne
reprezentacji według kąta
+ Automatycznie
rozmieszcza punkty kontrolne
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-11
Usuwanie wyjątków
+ Łatwo
powrócić do domyślnej wartości reguły
+ Własności
wyjątku są obowiązujące dopóki nie zostaną
usunięte manualnie
+ Przyporządkowanie
+ Pasek
+ Okno
narzędziowy Reprezentacje
Własności Reprezentacji
+ Narzędzie
geoprzetwarzania Usuń wyjątek
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
168
innej reguły
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-12
Ćwiczenie 7
+ Utworzenie wyjątków
geometrii warstwy sklepów
rowerowych i budynków miejskich, przy użyciu narzędzi
z paska narzędziowego Reprezentacje
+ Utworzenie wyjątków
własności warstwy
Parks & Recreation Office, przy użyciu
okna Własności Reprezentacji
+ Wyrównanie
budynków miejskich względem
najbliższych ulic
+ Dodanie
punktów kontrolnych do warstwy granic miasta
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-13
Przegląd zagadnień
+
Co to jest wyjątek?
+
Jakie są dwa typy wyjątków?
+
Jaki są dwie opcje zapisu geometrii wyjątków?
+
Jakie są 4 sposoby tworzenia wyjątków?
+
Prawda czy Fałsz: Wyjątki mogą być cofnięte.
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
7-14
169
170
Ćwiczenie 7: Tworzenie wyjątków
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
W tym ćwiczeniu, poznasz kilka metod edycji geometrii reprezentacji, jak również dowiesz się,
jak tworzyć wyjątki: przy użyciu narzędzi paska narzędziowego Reprezentacja, w oknie
Własności Reprezentacji oraz przy użyciu narzędzi geoprzetwarzania.
Po skończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
▪
Usunąć nakładanie się symboli obiektów.
Utworzyć wyjątek jako własność reprezentacji dla pojedynczego obiektu w warstwie.
Dopasować symbole obiektów w jednej warstwie do obiektów w innej warstwie.
Zmodyfikować szablon kresek.
Etap 1: Przesuwanie symboli sygnatur
Uruchom aplikację ArcMap i otwórz BikeProject_Draft4.mxd z katalogu
..\Student\WCRT\Exercise07.
Zauważ: Jeśli nie udało się skończyć poprzedniego ćwiczenia, otwórz mapę z katalogu
..\Student\WCRT\Results\Exercise07_Start.
Jeśli to konieczne, uaktywnij ramkę danych Inset i powiększ do zasięgu Downtown Corvallis,
przy użyciu okna Moje Miejsca.
Zauważ, że dwie sygnatury sklepów rowerowych nakładają się. Aby rozwiązać ten problem,
utworzysz wyjątki związane z kształtem—przesuniesz geometrię reprezentacji pozostawiając
obiekty sklepów rowerowych w ich aktualnej pozycji.
Powiększ mapę do trzech sygnatur sklepów rowerowych
Copyright © 2007 ESRI
171
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę BikeShops
i wybierz Selekcja > Uczyń Wybieralną Tylko Tę Warstwę.
Jeśli to konieczne, wyświetl pasek narzędziowy Edytor
.
Zacznij edycję.
Kliknij menu Dostosuj, wybierz Paski Narzędziowe, a następnie kliknij Reprezentacja.
Zadokuj pasek narzędziowy Reprezentacja w oknie aplikacji ArcMap.
W pasku narzędziowym Reprezentacja, wybierz Narzędzie Selekcji
!
.
Upewnij się, że wybierasz Narzędzie Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, a nie
Narzędzie Edycji z paska narzędziowego Edytor.
Kliknij sygnaturę sklepu rowerowego zndajdującą się na samej północy i przesuń ją bardziej na
północ pozostawiając ją jednak w tym samym kwartale ulic.
172
Kliknij kolejną sygnaturę sklepu rowerowego i przesuń ją delikatnie w ‘górę’ tak, aby ona również
pozostała w tym samym kwartale ulic.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 2: Utworzenie wyjątku dla Właściwości
Rozmiar przy wykorzystaniu okna Właściwości
Reprezentacji
Jeden z budynków użyteczności publicznej reprezentuje biuro o nazwie Parks & Recreation Office.
Chcesz, aby ten budynek wyróżnił się spośród pozostałych budynków na mapie głównej, ponieważ
w tym budynku znajdują się instytucje odpowiedzialne za trasy rowerowe w mieście. Utworzysz
wyjątek, aby wyróżnić ten budynek, wykorzystując jednak tę samą regułę, która jest zastosowana
dla wszystkich budynków.
Zwiń ramkę danych Inset.
Uaktywnij i rozwiń ramkę danych Main.
Wykorzystując okno Moje Miejsca, powiększ do Parks & Recreation Office.
Zacznij edycję.
Copyright © 2007 ESRI
173
Uczyń warstwę MunicipalBldgs jedyną wybieralną.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji
Office.
z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz Parks & Recreation
Kliknij przycisk Właściwości Reprezentacji
w pasku narzędziowym Reprezentacja.
Okno Właściwości Reprezentacji zostanie otwarte i domyślnie zadokowane z prawej strony
tabeli zawartości.
Jeśli chcesz, możesz przenieść to okno w dowolne nowe miejsce.
Jeśli to konieczne, kliknij zakładkę Kreślenie, znajdującą się w dolnej części okna
Właściwości Reprezentacji, aby uaktywnić ją.
174
Zmień Rozmiar na 12 i wciśnij przycisk Enter.
Zwróć uwagę na ikonę pędzelka, która pojawiła się obok pola Rozmiar. Pędzelek wskazuje,
że ta własność reprezentacji jest wyjątkiem od wartości domyślnej.
Etap 3: Tworzenie wyjątku Właściwości Rozmiar przy użyciu
Narzędzia Zmień Rozmiar
Jednym ze sposobów zmiany rozmiaru reprezentacji jest nadanie nowej wartości w oknie
Właściwości Reprezentacji. W tym etapie, użyjesz innej metody do zmiany rozmiaru Parks &
Recreation Office: wykorzystując interaktywne narzędzie zmiany rozmiaru.
W pasku narzędziowym Reprezentacja, kliknij Narzędzie Zmień Rozmiar
.
W dolnej części okna Właściwości reprezentacji, kliknij zakładkę Narzędzia.
Przejrzyj listę Właściwości reguł wybranego obiektu, które mogą mieć zmieniony rozmiar przy użyciu
Narzędzia Zmień Rozmiar.
Odznacz Przesunięcie X i Przesunięcie Y, ponieważ będziesz zmieniać jedynie rozmiar
reprezentacji.
Ustaw znacznik myszy ponad budynkiem Parks & Recreation Office tak, aby zobaczyć
dwie strzałki skierowane przeciwnie (wyglądające podobnie do ikony narzędzia).
Copyright © 2007 ESRI
175
Kliknij i przesuń znacznik myszy, aby powiększyć sygnaturę.
Wskazówka: Jeśli sygnatura jest za duża, po prostu przesuń narzędzie w drugim kierunku aby
zmniejszyć rozmiar sygnatury lub kliknij przycisk Cofnij i rozpocznij od nowa.
W oknie Właściwości Reprezentacji, kliknij zakładkę Kreślenie.
Ikona z pędzelkiem nadal jest wyświetlona, aby przypomnieć, że własność Rozmiar stanowi wyjątek.
Reprezentacja dla Parks & Recreation Office będzie posiadać tę samą regułę, co reszta budynków
użyteczności publicznej, ale ta jedna własność reguły (Rozmiar) jest teraz wyjątkiem.
Zapisz edycję.
Wyczyść wybrane obiekty.
Etap 4: Efekt geometryczny jako wyjątek
W poprzednim ćwiczeniu, dodano efekt geometryczny do warstwy Parks, aby wygładzić krawędzie.
Ten efekt sprawdza się w przypadku dużych parków, jednak małe parki otoczone kwartałami ulic,
powinny pozostać bez zmian. W tym etapie, utworzysz wyjątek z wartości domyślnych efektów
geometrycznych dla małych parków, aby pozostały w swoich niezmienionych kształtach.
Największy park, którego krawędzie mogą zostać wygładzone to Chintimini Park, znajdujący się na
północ od Oregon State University. Jego powierzchnia to nieco poniżej 325 000 stóp kwadratowych.
Utworzysz wyjątek efektu geometrycznego dla parków o powierzchni mniejszej niż powyższa
wartość.
176
Uczyń wybieralną tylko warstę Parks.
Z menu Selekcja, wybierz Wybierz Według Atrybutów.
W oknie dialogowym Wybierz Według Atrybutów, z rozwijalnej listy Warstwa tematyczna
wybierz Parks.
Utwórz wyrażenie "SHAPE_Area" < 325000.
Kliknij OK.
Powinno zostać wybranych dziewiętnaście obiektów.
Sprawdź ilość wybranych obiektów poprzez kliknięcie ikony Lista Według Selekcji
się na górze tabeli zawartości.
Powróć do poprzedniego widoku przez ikonę Lista Według Kojeności wyświetlania
znajdującej
.
W oknie Właściwości Reprezentacji, zmień Tolerancja Płaszczyzny na 0 i wciśnij Enter.
Efektu geometrycznego nie możesz dodać lub usunąć. Jednak, nadając wartość zero wartości
spłaszczenia po prostu usuwasz efekt dla wybranych obiektów.
Zamknij okno Właściwości Reprezentacji.
Wyczyść wybrane obiekty.
Powiększ dowolny mały park aby przekonać się, że jego kształt powrócił do formy źródłowej,
podczas gdy większe parki nadal utrzymują efekt wygładzenia krawędzi.
Etap 5: Dopasowanie budynków użyteczności publicznej do przebiegu
najbliższej ulicy
Jednym z pożądanych efektów kartograficznych, jednak dość pracochłonnym, jest orientowanie
obiektów z jednej warstwy względem obiektów w innej warstwie. Typowym tego przykładem może
być orientowanie budynków względem ulic. Pracując z reprezentacjami, możesz użyć narzędzia
geoprzetwarzania, które ułatwi znacznie to zadanie. W tym etapie, obrócisz budynki użyteczności
publicznej, aby były dopasowane do najbliższej ulicy.
Copyright © 2007 ESRI
177
Uczyń warstwę MunicipalBldgs jedyną wybieralną.
Użyj okna Moje Miejsca, aby powiększyć obraz do zasięgu Downtown Corvallis.
Przyjrzyj się domyślnej orientacji symboli sygnatur budynków użyteczności publicznej.
Powiększ mapę, aby lepiej zobaczyć sygnatury budynków.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz dowolny budynek
użyteczności publicznej.
Otwórz okno Właściwości Reprezentacji.
W zakładce Kreślenie okna Właściwości Reprezentacji, zauważ, że domyślną wartością
Kąt dla tej reguły jest 0.
Zamknij okno Właściwości Reprezentacji.
Teraz użyjesz narzędzia geoprzetwarzania, aby zastąpić domyślną własność Kąt wyjątkiem.
Wyczyść wybrane obiekty.
178
Otwórz okno ArcToolbox.
Rozwiń skrzynkę narzędziową Kartografia i rozwiń zestaw narzędziowy
Rafinowanie Kartograficzne.
Dwukrotnie kliknij narzędzie Wyrównaj Sygnaturę Do Kreski lub Wypełnienia.
Jako Wejściowe Obiekty z Reprezentacjami Sygnaturowymi, z rozwijalnej listy
wybierz MunicipalBldgs.
Jako Wejściowe Obiekty z Reprezentacjami Liniowymi lub Wypełnionymi,
z rozwijalnej listy wybierz Streets.
Odległość wyszukiwania określa, jak daleko od symbolu sygnatury narzędzie będzie
przeszukiwało w celu znalezienia najbliższej ulicy. Wprowadzisz dość dużą odległość
wyszukiwania tak, aby wszystkie budynki znajdujące się wzdłuż ulic zostały dopasowane
do nich, nawet jeśli znajdują się w znacznej odległości.
W polu Odległość Wyszukiwania wpisz 300 i z rozwijalnej listy wybierz Stopy.
Kliknij OK.
Zamknij okno postępu procesu, gdy zakończy się proces.
Zamknij okno ArcToolbox.
Teraz każdy budynek użyteczności publicznej został zasymbolizowany przy użyciu sygnatury
zorientowanej równolegle względem najbliższej ulicy.
Copyright © 2007 ESRI
179
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz dowolny budynek
leżący na starówce (Downtown).
Otwórz okno Właściwości Reprezentacji.
Zauważ, że obok pola Właściwości Kąt znajduje się ikona z pędzelkiem, wskazująca, że ta własność
jest wyjątkiem względem źródłowej wartości.
Zauważ: Jeśli wartość Kąt wynosi nadal 0, wybierz inny budynek użyteczności publicznej,
a następnie kliknij budynek wcześniej wybrany, aby odświeżyć jego wartość Kąt.
W zależności od tego, jaki budynek wybrano, wartość kąta może różnić się od tej pokazanej na rysunku
powyżej.
180
Etap 6: Usuwanie wyjątku kąta z pojedynczego obiektu
W tym etapie, usuniesz wyjątek z pojedynczego obiektu budynku użyteczności publicznej.
Używając okna Moje Miejsca, powiększ do Parks & Recreation Office.
Ta sygnatura, również, została dopasowana do najbliższej ulicy natomiast w tej chwili przyjęła
niekorzystną formę (ma kształt diamentu). Ponieważ budynek ten znajduje się w parku a ulica nie stanowi
w tym przypadku dobrego odniesienia, usuniesz wyjątek dla tego budynku, aby powrócić do jego
domyślnego położenia i domyślnego kąta.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji, wybierz budynek Parks & Recreation.
Okno Właściwości Reprezentacji zostanie zaktualizowane ukazując własności wybranego budynku.
Nadal widzisz ikonę z pędzelkiem oznaczającą, że własność Kąt (i Rozmiar) jest wyjątkiem.
Kliknij ikonę z pędzelkiem znajdującą się obok pola własności Kąt.
Wyjątek własności Kąt został usunięty i wartość powróciła do domyślnego ustawienia równego 0.
Zamknij okno Własności Reprezentacji.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Copyright © 2007 ESRI
181
Etap 7: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek do wypełnienia nowego pola
Z wykładów do ćwiczeń wiesz, że można używać wartośći z pola tabeli atrybutów jako źródła
do utworzenia wyjątków. Możesz również użyć wartośći powstałych w trakcie tworzenia wyjątków
do wypełnienia pola, a następnie możesz wykorzystać to pole w swojej regule. Teraz, gdy budynki
użyteczności publicznej zostały dopasowane do najbliższych im ulic, utworzysz nowe pole atrybutów
aby zgromadzić wartości kąta sygnatury.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy MunicipalBldgs.
W górnej części okna tabeli, kliknij przycisk Opcje
, a następnie kliknij Dodaj Pole.
Nazwij nowe pole Align_Angle.
Zmień typ danych na Zmiennoprzecinkowy.
Zauważ: Bardzo ważne jest to, aby wybrać właściwy typ danych, przy tworzeniu pola,
będącego podstawą do aktualizacji reguły. Aby poznać pełną listę dopuszczalnych typów
danych reprezentacji zajrzyj do pliku Representation Field Data Types.pdf,
zlokalizowanego w katalogu..\Student\WCRT\Resources.
Kliknij OK.
W tabeli, przewiń w prawo, aż znajdziesz nowe pole.
182
Wszystkie wartości są obecnie wypełnione wartością <pusta wartość>. Teraz wskażesz we własności
Kąt, odniesienie do tego pola, a następnie użyjesz narzędzia Aktualizuj Wyjątek do wypełnienia pola
wartościami.
Zamknij tabelę atrybutów.
Otwórz Właściwości warstwy tematycznej MunicipalBldgs.
W zakładce Symbolizacja, poniżej obszaru symbolu warstwy,
kliknij przycisk Wyświetl wyjątki pola
.
Z rozwijalnej listy Kąt, wybierz Align_Angle, a następnie kliknij OK.
Ważne jest, aby nowoutworzone pole posiadało, jako typ wartości Zmiennoprzecinkowy
lub Podwójne, ponieważ jedynie pola o tych typach pojawiają się na rozwijalnej liście.
Typ Zmiennoprzecinkowy lub Podwójne gromadzą liczby z miejscami dziesiętnymi:
rzeczywiste z siedmioma miejscami znaczącymi, a podwójne z piętnastoma. W tym wypadku,
typ rzeczywiste będzie gromadził wystarczającą ilość miejsc dziesiętnych dla wartości kąta.
Teraz, gdy uruchomisz narzędzie Aktualizuj Wyjątek, pobierze ono wartości kąta do wypełnienia tego
właśnie wybranego pola.
Otwórz okno ArcToolbox.
W skrzynce narzędziowegj Kartografia, Rozwiń zestaw narzędziowy Zarządzanie Reprezentacjami.
Dwukrotnie kliknij narzędzie Aktualizuj Wyjątek.
Jako Obiekty Wejściowe, z rozwijalnej listy wybierz MunicipalBldgs.
Upewnij się, że jako Reprezentacja wybrana jest MunicipalBldgs_42K.
Kliknij OK.
Copyright © 2007 ESRI
183
Zamknij okno postępu procesu, gdy zakończy się proces.
Zamknij okno ArcToolbox.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy MunicipalBldgs.
Przewiń w prawo, aż zobaczysz pole Align_Angle.
Teraz pole Align_Angle zawiera wartości utworzone jako wyjątki, a pole jest teraz
częścią reguły.
Pytanie 1: Dlaczego dwa obiekty będące budynkami mają wartości <pusta wartość> w
polu Align_Angle?
Obiekty posiadające wartości <pusta wartość> w polu Align_Angle będą wykorzystywać domyślną
wartość równą zero.
Zamknij tabelę atrybutów.
Etap 8: Zamiana symbolizacji warstwy CityLimit do reprezentacji
Teraz będziesz dokonywać modyfikacji szablonu kresek linii będącej granicami miasta
wykorzystując punkty kontrolne, aby kontrolować przebieg linii. Punkty kontrolne to specjalne
wierzchołki, które modyfikują źródłowy efekt geometryczny reguły reprezentacji—w tym
wypadku, szablon kresek.
Aby móc lepiej obserwować linię w trakcie edycji, wyłączysz widoczność wszystkich
pozostałych warstw w ramce danych Main.
Powiększ do pełnego zasięgu.
Przytrzymaj przycisk Ctrl i zaznacz kontrolkę dowolnej warstwy w tabeli zawartości,
aby wyłączyć widoczność wszystkich warstw.
Teraz włącz widoczność jedynie warstwy CityLimit.
Zanim dodasz punkty kontrolne, aby poprawić szablon kresek, musisz zamienić symbolizację warstwy
CityLimit na reprezentację.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę CityLimit
i wybierz Zamień Symbolizację Na Reprezentację.
184
Odznacz kontrolkę obok "Dodaj nową warstwę…", zaakceptuj pozostałe wartości i kliknij Zamień.
Otwórz Właściwości warstwy CityLimit i przyjrzyj się Właściwościom reguły reprezentacji.
Zauważ że w wartości Końcówki powinna być wybrana opcja Z Połową Szablonu. Zmień jeśli jej
nie ma.
Linia rysowana jest jako szablon składający się z 6-punktowej kreski i 6-punktowej przerwy.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Warstwy Tematycznej.
Etap 9: Dodanie punktów kontrolnych do symbolu granic miasta
W tym etapie, użyjesz paska narzędziowego Reprezentacja do zdefiniowania dokładnej lokalizacji
kresek.
Uczyń warstwę CityLimit jedyną wybieralną.
Zacznij edycję.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz linię
granicy miasta.
Wskazówka: Jeśli masz kłopot z wybraniem linii, spróbuj najpierw przybliżyć się,
a następnie oddalić się.
Copyright © 2007 ESRI
185
Powiększ do obszaru pokazanego na poniższym rysunku.
Zauważ, że dwa narożniki na linii, mają ‘zagubiony’ szablon kresek.
186
W pasku narzędziowym Reprezentacja, kliknij strzałkę w dół obok Narzędzia Wstaw Wierzchołek.
Kliknij Narzędzie Wstaw Punkt Kontrolny.
Przy pomocy Narzędzia wstaw Punkt Kontrolny, kliknij wierzchołek w narożniku
linii, który nie posiada kreski.
Narożnik jest teraz rysowany kreską, a zatem granica jest jednoznacznie identyfikowalna.
Copyright © 2007 ESRI
187
Gdy dodaje się punkt kontrolny, wzorzec kreski zostaje przesunięty do wierzchołka w którym
wstawiono punkt kontrolny. To powoduje że kreski są przesuwane z jednego narożnika linii
na inny. Kreski są przesuwane zachowując ustalony wcześniej szablon długości kresek i przerw.
Używając Narzędzia Wstaw Punkt Kontrolny, kliknij kilka kolejnych wierzchołków, które
pozbawione są kresek, aby ulepszyć linię granicy miasta.
Kontynuując przypisywanie narożnikom szablonu kresek, naruszono interwał 6-punktowej kreski
w szablonie. W tym wypadku, naruszenie tego schematu jest dopuszczalne, ponieważ bardziej
istotne jest, aby w pewnych miejscach pojawiły się kreski niż to, aby utrzymany był szablon
6-punktowych kresek i przerw.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 10: Automatyczne tworzenie punktów kontrolnych przy użyciu
ArcToolbox
W poprzednim etapie, ręcznie dodawano punkty kontrolne, aby sprecyzować przebieg linii granicznej
miasta. W przypadku, gdy ilość narożników do skontrolowania jest znaczna, zadanie to będzie bardzo
czasochłonne. W tym etapie użyjesz więc narzędzia geoprzetwarzania Ustaw Punkt Kontrolny
Reprezentacji Według Kąta, aby zautomatyzować ten proces.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg.
Powiększ do szablonu kreskowego linii granicznej i przesuwaj obraz mapy, aby
przekonać się, jak wiele narożników tej linii wymaga wstawienia punktów kontrolnych.
Otwórz okno ArcToolbox.
W zestawie narzędziowym Rafinowanie Kartograficzne, dwukrotnie kliknij narzędzie
Ustaw Punkt Kontrolny Reprezentacji Według Kąta.
188
W polu Wejściowe Obiekty z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz warstwę CityLimit.
W polu Maksymalny Kąt wpisz 100.
Każdy kąt na linii, który jest mniejszy niż 100° otrzyma punkt kontrolny.
Punkt kontrolny nie
zostanie dodany
Punkt kontrolny
zostanie dodany
Kliknij OK.
Zamknij okno postępu procesu, gdy proces zakończy się.
Zamknij okno ArcToolbox i przyjrzyj się zmianom na mapie.
Przytrzymaj przycisk Ctrl i kliknij dowolną wyłączoną kontrolkę warstwy w tabeli
zawartości, aby włączyć widoczność pozostałych warstw.
Kliknij przycisk Pełny Zasięg.
Etap 11: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap
Z menu Plik wybierz Zapisz Jako.
Wskaż ..\Student\WCRT\Exercise08 i zmień nazwę pliku na BikeProject_Draft5.mxd.
Zamknij aplikację ArcMap.
Copyright © 2007 ESRI
189
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, edytowano geometrię reprezentacji, następnie utworzono wyjątki przy
użyciu kilku różnych metod. Najpierw wykorzystano Narzędzie Selekcji z paska
narzędziowego Reprezentacja, w celu przesunięcia sygnatur, aby nie nakładały się na siebie.
Następnie użyto okna Właściwości Reprezentacji do utworzenia wyjątków rozmiaru
budynku Parks & Recreation.
Utworzono wyjątek, aby zmodyfikować efekt geometryczny zastosowany dla parków. Pokazano
również sposób użycia Narzędzia Zmień Rozmiar, aby zmienić wielkość budynku Parks & Recreation,
jak również zapoznano z narzędziem geoprzetwarzania Wyrównaj Sygnaturę Do Kreski Lub
Wypełnienia, aby ustawić budynek do najbliższej ulicy. Następnie ponownie pracowano w oknie
Właściwości Reprezentacji, tym razem, aby usunąć wyjątek kąta dla pojedynczego obiektu.
Gdy zostały utworzone wyjątki kąta, dodano nowe puste pole do tabeli atrybutów i użyto narzędzia
geoprzetwarzania Aktualizuj Wyjątek, aby wypełnić nowe pole wartościami wyjątków. Na koniec,
ręcznie zmodyfikowano szablon kresek granicy miasta, poprzez dodanie punktów kontrolnych.
Pokazano również kolejne narzędzie geoprzetwarzania, umożliwiające narzędzie automatyzacji prac
kartograficznych— Ustaw Punkt Kontrolny Reprezentacji Według Kąta, przydatne zwłaszcza
w przypadku występowania wielu miejsc załamania linii granicznej i braku w tych miejscach kresek
w szablonie.
190
Odpowiedzi na pytania do Ćwiczenia 7
Pytanie 1: Dlaczego dwa obiekty będące budynkami mają wartości <pusta wartość>
w polu Align_Angle?
Odpowiedź: Jeden z budynków to ten, dla którego został ręcznie usunięty wyjątek,
zaś drugi budynek, nie posiada ulicy, we wskazanej, w narzędziu Wyrównaj
Sygnaturę Do Kreski Lub Wypełnienia, odległości wyszukiwania.
Copyright © 2007 ESRI
191
192
8
Rafinowanie
reprezentacji
Ćwiczenie 8: Użycie narzędzi
geoprzetwarzania do rafinowania
reprezentacji
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
193
Wykład 8
Rafinowanie reprezentacji
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Zastosowanie narzędzi
jakości graficznej i rafinowania
symbolizacji
+ Wykrywanie
i usuwanie konfliktów graficznych
na mapie
+ Tworzenie
przejazdów górą
+ Swobodne
reprezentacje
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-2
195
Narzędzie Wykryj Konflikt Graficzny
+ Wykrywa
konflikty graficzne
pomiędzy symbolami
reprezentacji
+ Wymaga
skali odniesienia
+ Tworzy nową
wynikową klasę
obiektów poligonowych
Geometria obiektów nie
nakłada się na siebie,
a reprezentacje owszem.
+ Naprawa
– wykorzystanie
narzędzi z paska
narzędziowego Reprezentacje
+ Przekształć,
Przesuń Równolegle,
Zmień Rozmiar, Przesuń, itp.
Czerwony poligon prezentuje
obszar nakładania.
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-3
Narzędzie Kąt Geodezyjny
Domyślnie: kąt orientacji sygnatur = 0.
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
196
Orientacja sygnatur względem północy.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-4
Narzędzie Główny Kąt Poligonu
Kąt desenia = głównemu kątowi
poligonu.
Domyślnie: Kąt desenia = 0.
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kąt desenia + Kąt sygnatury
zgodne z głównym kątem
poligonu.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-5
Narzędzia Utwórz Przejazd Dołem/Górą
+ Tworzenie
nowych
elementów
+ Klasa
obiektów masek
+ Klasa
relacji
+ Klasa
obiektów ‘wąsów’
+ Zarządzanie
+ Okno
maskami
Własności Warstwy
•Maskowanie obiektów
+ Zaawansowane
opcje kreślenia
ramki danych
•Maskowanie warstw
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-6
197
Swobodne reprezentacje
+ Unikalna
+ Pełna
reprezentacja obiektu
kontrola symbolizacji obiektu
+ Oderwanie
obiektu od reguły
+ Niezależna
kopia reguły do pola wyjątku
+ Własności
reguły mogą być zmienione
Reprezentacja
wg reguły
+ Polecenie
Cofnij, aby powrócić
do reguły
+ Wykorzystuj
+ Wpływ
je w ostateczności
Swobodna
Reprezentacja
na wydajność wyświetlania
+ Brak
możliwości korzystania z własności
warstw symboli, własności klasy obiektów
i narzędzi geoprzetwarzania
+ Najpierw
wykorzystaj bardziej
złożone reguły i wyjątki
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-7
Swobodne reprezentacje: operacje
+
+
+
Zamień na Reprezentację Swobodną
+
Kopia reguły reprezentacji do pola wyjątku
+
Kopia geometrii obiektu z pola Shape do pola wyjątku
Zamień Efekt na Geometrię
+
Konwersja ustawień efektów geometrycznych i rozmieszczenia sygnatur
do geometrii
+
Utworzenie geometrii wieloczęściowej
Odseparuj Warstwy Symboli
+
+
Rozgrupuj Elementy
+
+
Rozgrupowuje geometrię wieloczęściową,
aby umożliwić edycję pojedynczych elementów
Usuń Element
+
+
Każda warstwa symbolu jest dostępna do niezależnej edycji
Usuwa element z geometrii zapisanej w polu wyjątku
Edytuj Reprezentację Swobodną
+
Otwiera okno Edytora Reprezentacji Swobodnej
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
198
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-8
Ćwiczenie 8
+ Użycie
narzędzia Wykryj Konflikt Graficzny,
do zlokalizowania miejsc nakładania symbolizacji
ścieżek i ulic
+ Użycie
narzędzia Przesuń Równolegle, do dostosowania
nakładających się obiektów
+ Tworzenie
klas obiektów przejazdów górą, w celu
ukazania ścieżek nad ulicami i mostów nad rzekami
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-9
Przegląd zagadnień
+
Gdy zostaną wykryte konflikty grafiki – jak można je usunąć?
+
Czemu służy narzędzie Oblicz Główny Kąt Poligonu?
+
Jaki wpływ na własności sygnatur ma narzędzie
Oblicz Kąt Geodezyjny?
+
Jakie trzy elementy są tworzone narzędziami Utwórz Przejazd
Dołem i Utwórz Przejazd Góra?
+
Na co trzeba uważać, korzystając ze swobodnych reprezentacji?
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Copyright © 2007 ESRI
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
8-10
199
200
Ćwiczenie 8: Użycie narzędzi geoprzetwarzania
do rafinowania reprezentacji
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
W tym ćwiczeniu, zapoznasz się z kolejnymi narzędziami geoprzetwarzania okna ArcToolbox,
które operując na reprezentacjach, umożliwiają usuwanie konfliktów graficznych i tworzenie
symbolizacji przejazdów.
Oprócz umieszczania tras rowerowych miasta Corvallis na mapie, warto również wskazać
lokalizację innych dróg, które mogą być wykorzystane przez rowerzystów. Na mapie istnieją
miejsca, w których obiekty nie stykają się, jednak symbole zastosowane dla tych obiektów, potrafią
nakładać się lub nieprawidłowo stykać. Przy wykorzystaniu tradycyjnej symbolizacji, te obszary
nakładania się, byłyby lokalizowane ręcznie, po wnikliwej obserwacji mapy. Dzięki
reprezentacjom kartograficznym proces ten może zostać zautomatyzowany.
W tym ćwiczeniu, użyjesz narzędzia Wykryj Konflikt Graficzny, aby automatycznie zlokalizować
obszary na mapie, na których reprezentacje nakładają się. Użyjesz również narzędzia Utwórz
Przejazd Górą aby przedstawić jeden obiekt znajdujący się ponad innym, raz, aby wskazać drogę
różnego użytku przebiegającą ponad ulicą i kolejny raz, aby rozwiązać problem przebiegu drogi
ponad rzeką.
Po zakończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
Użyć narzędzia Wykryj Konflikt Graficzny do lokalizacji konfliktów symbolizacji.
Użyć paska narzędziowego Reprezentacja do usuwania konfliktów graficznych.
Użyć narzędzia Utwórz przejazd górą.
Etap 1: Zamiana symbolizacji warstwy Multiuse path do reprezentacji
Uruchom aplikację ArcMap i otwórz BikeProject_Draft5.mxd z katalogu.
Zauważ: Jeśli nie skończono poprzedniego ćwiczenia, otwórz mapę z
..\Student\WCRT\Results\Exercise08_Start.
Jeśli to konieczne, uaktywnij ramkę danych Main.
Zanim zlokalizujesz konflikt graficzny pomiędzy ulicami z warstwy Multiuse paths, należy zamienić
symbolizację obiektów Multiuse path (ścieżki rekreacyjne) na reprezentację.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy MultiusePath i wybierz Zamień
Symbolizację Na Reprezentację.
Copyright © 2007 ESRI
201
Odznacz kontrolkę "Dodaj nową warstwę…", zaakceptuj pozostałe wartości i kliknij Zamień.
Otwórz okno Właściwości warstwy MultiusePath.
W polu Pokaż upewnij się, że wybrana jest Reprezentacja > Multiple_usePath_Rep,
a następnie kliknij OK.
Teraz powiększysz mapę do obszaru, który będziesz przeglądać w poszukiwaniu
konfliktów graficznych pomiędzy reprezentacjami.
Wykorzystując okno Moje Miejsca, Powiększ do obszaru Detect Conflict.
Poniższy rysunek pokazuje obszar na mapie, na którym nakładają się ulice i ścieżki rekreacyjne.
Narzędzia geoprzetwarzania mogą pracować zarówno na wszystkich obiektach w klasie
obiektów, jak i na wybranych obiektach. Teraz wybierzesz jedynie niektóre obiekty ulic
i ścieżek rekreacyjnych.
Na górze tabeli zawartości, kliknij przycisk Lista Według Selekcji
Uczyń wybieralne jedynie warstwy Streets i MultiusePath.
Powróć do poprzedniej listy.
202
.
Kliknij narzędzie Wybierz Obiekty i zakreśl takie pole, aby wybrać większość ulic i ścieżek
rekreacyjnych, w bieżącym zasięgu.
Etap 2: Lokalizacja konfliktów graficznych pomiędzy warstwami
ulic i ścieżek rekreacyjnych
W tym etapie, uruchomisz narzędzie Wykryj Konflikt Graficzny, aby zlokalizować
obszary na mapie, w których symbole ulic i ścieżek rekreacyjnych nawzajem się
nakładają.
Otwórz okno ArcToolbox.
Rozwiń skrzynkę narzędziową Kartografia i zestaw narzędziowy Konfilikty Graficzne.
Dwukrotnie kliknij narzędzie Wykryj Konflikt Graficzny.
Reprezentacjami, które będą poddane przeszukiwaniom w celu znalezienia potencjalnych
konfliktów graficznych, są Streets i MultiusePath. Nie ma znaczenia, którą reprezentacje
wybierzesz jako ‘wejściową’, a którą jako ‘konfliktową’.
W polu Wejściowe Obiekty z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz Streets.
W polu Obiekty z Konfliktowymi Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz
MultiusePath.
Pole Wynikowa Klasa Obiektów powinna zostać automatycznie wypełniona i zawierać
ścieżkę dostępu do geobazy Bicycle, na której pracujesz. Jeśli mapa została otwarta z
katalogu Exercise08, ścieżka dostępu będzie wskazywać
..\Student\WCRT\Data\Bicycle.gdb. Jeśli mapa została otwarta z katalogu Results, ścieżka
dostępu będzie wskazywać ..\Student\WCRT\Results\Exercise08_Start\Bicycle.gdb.
Kliknij pole Wynikowa Klasa Obiektów i kliknij przycisk strzałki w prawo na klawiaturze, aby
przesunąć wskaźnik myszy do końca ścieżki dostępu.
Zmień nazwę wynikowej klasy obiektów na ConflictPoly.
Copyright © 2007 ESRI
203
W polu Odległość Konfliktowa wpisz 2 i sprawdź, czy z rozwijalnej listy wybrane są Punkty.
Narzędzie Wykryj Konflikt Graficzny tymczasowo zbuforuje każdy obiekt, wartością
połowy wskazanej odległości. Jeśli bufory obiektów będą się nakładać, zostanie
utworzony poligonowy obiekt konfliktowy.
Kliknij OK.
Zamknij okno postępu procesu, gdy proces zakończy się.
Zamknij okno ArcToolbox.
Wyczyść wybrane obiekty.
W tabeli zawartości, przesuń warstwę ConflictPoly powyżej Streets.
Użyj Selektora Symboli, aby zmienić symbol wypełnienia warstwy ConflictPoly na
Sun (jasny żółty bez obwódki).
Teraz poligony reprezentujące obszary konfliktów powinny być lepiej widoczne.
204
Etap 3: Dostosowanie symboli ścieżek w celu usunięcia konfliktów
Teraz, gdy określone zostały obszary konfliktowe, można użyć narzędzi z paska narzędziowego
Reprezentacja do rozwiązania tych konfliktów. W tym etapie, edytowana będzie jedynie symbolizacja
obiektów; geometria obiektów pozostanie nienaruszona. Ponieważ ulice zawierające ścieżki rowerowe są
głównym tematem tej mapy, pozostawisz je tak jak są i zmodyfikujesz ścieżki rekreacyjne, aby usunąć
obszary konfliktowe.
Uczyń warstwę MultiusePath jedyną wybieralną.
Zacznij edycję.
Copyright © 2007 ESRI
205
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, zakreśl pole wokół kilku
obiektów Multiuse path, które pozostają w konflikcie z ulicami, aby je wybrać.
Warstwa ConflictPoly została dodana do mapy, aby wskazać obszary, nad którymi
należy popracować. Gdy już zlokalizujesz te obszary, może łatwiej będzie dokonywać
zmian, przy wyłączonej warstwie ConflictPoly.
Wyłącz widoczność warstwy ConflictPoly.
Teraz użyjesz narzędzia Narzędzie Bezpośredniej Selekcji Lassem aby wybrać jedynie
niektóre wierzchołki obiektów ścieżek. Oba: Narzędzie Wyboru Bezpośredniego i
Narzędzie Bezpośredniej Selekcji Lassem mogą być użyte do wyboru wierzchołków
obiektów, zatem możesz modyfikować te wierzchołki, pozostawiając nienaruszone
wierzchołki niewybrane.
Kliknij Narzędzie Bezpośredniej Selekcji Lassem
.
Zakreśl linię wokół wszystkich wierzchołków linii skierowanej północ-południe, poza wierzchołkiem
znajdującym się na samym dole.
Zauważ: Linia nie musi być zamknięta.
Pozostawiając dolny wierzchołek na miejscu, koniec obiektu Multiuse path będzie przecinał ulicę
we właściwym miejscu.
206
Kliknij Narzędzie Przesuń Równolegle, a następnie kliknij jeden z wierzchołków znajdujący się w
środkowej części ścieżki i przesuń linię nieznacznie w prawo tak, aby nie pokrywała się ona z ulicą
Celem tego etapu jest umożliwienie poeksperymentowania naprawy konfliktów graficznych.
Nie przejmuj się, jeśli modyfikowana linia nie będzie doskonała. Ważne jest, aby linia przebiegała
obok ulicy, bez większych przerw pomiędzy nimi i aby nie pozostawała pod ulicą.
Pamiętaj, że obiekty będą oglądane w skali 1:42 000.
Poekperymentuj z narzędziami Wyboru Bezpośredniego, Przesuń Równolegle oraz
Przekształć
aż uznasz, że przebieg ścieżki rekreacyjnej jest właściwy.
Jeśli konieczna będzie większa kontrola nad linią, użyj Narzędzia Wstaw Wierzchołek
i Narzędzia Usuń Wierzchołek.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Copyright © 2007 ESRI
207
Etap 4: Tworzenie symbolizacji przejazdu górą dla ścieżek rekreacyjnych
Narzędzie Utwórz Przejazd Górą tworzy poligony masek w miejscach przecięcia linii reprezentacji
w celu zasymbolizowania jednej linii, przebiegającej ponad inną. W tym etapie, użyjesz narzędzia
Utwórz Przejazd Górą do przedstawienia kilku ścieżek rekreacyjnych przebiegających ponad
ulicami.
Wykorzystując okno Moje Miejsca, powiększ do obszaru Overpass.
Użyj zakładki Selekcja w tabeli zawartości do wybrania jedynie warstw Streets i
MultiusePath.
Przy użyciu narzędzia Wybierz Obiekty w pasku narzędziowym Narzędzia, przytrzymaj przycisk Shift i
wybierz, pokazane na poniższym rysunku, ulicę i ścieżkę.
Otwórz okno ArcToolbox.
W skrzynce narzędziowej Kartografia w zestawie narzędziowym Rafinowanie
Kartograficzne, dwukrotnie kliknij narzędzie Utwórz Przejazd Górą.
Kolejny rysunek pokazuje elementy uczestniczące w tworzeniu przejazdu górą. Wartości
użyte w tym ćwiczeniu powstały metodą prób i błędów. Pracując na swoich własnych
danych, może zaistnieć konieczność poeksperymentowania, w celu znalezienia
optymalnych wartości.
208
Obiekty
poniżej
Typ Skrzydła
Maska
Margines wzdłuż
Obiekty
powyżej
Margines
W Poprzek
Dekoracja
Aby narzędzie Utwórz Przejazd Górą funkcjonowało prawidłowo, wejściowa klasa obiektów
przechodzących poniżej i ta klasa obiektów przechodzących górą, muszą być zgromadzone w jednej
geobazie. Aby upewnić się, że parametry narzędzia są określone prawidłowo, sprawdzisz źródła swoich
warstw.
W górnej części tabeli zawartości, kliknij przycisk Lista Według Źródła
.
Teraz w tabeli zawartości, wyświetlona została geobaza Bicycle, na której pracujesz. W
ramce danych Main powinna zostać wyświetlona tylko jedna ikona geobazy, co oznacza,
że wszystkie warstwy odnoszą się do klas obiektów zgromadzonych w tej samej geobazie.
▪
▪
Jeśli mapa została otwarta z katalogu Exercise08, ścieżka dostępu powinna być następująca:
..\Student\WCRT\Data\Bicycle.gdb.
Jeśli mapa została otwarta z katalogu Results, ścieżka dostępu powinna być następująca
..\Student\WCRT\Results\Exercise08_Start\Bicycle.gdb.
Copyright © 2007 ESRI
209
!
Jeśli widoczna jest więcej niż jedna ikona w tabeli zawartości, możesz mieć problemy w
wykonaniem kolejnych etapów w tym ćwiczeniu. Użyj zakładki Źródło w oknie dialogowym
Właściwości Warstwy Tematycznej, aby wskazać właściwe ścieżki odniesienia.
W oknie dialogowym narzędzia Utwórz Przejazd Górą, w polu Wejście Powyżej Obiektów
z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz MultiusePath.
W polu Wejście Poniżej Obiektów z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz Streets.
Kolejne dwa parametry określają wielkość nowego obiektu maskującego. Poligony masek będą
ukrywać obiekty znajdujące się pod nimi.
W polu Margines Wzdłuż, wpisz 3 i sprawdź, czy jako jednostki wybrane są Punkty.
Parametr Margines Wzdłuż określa odległość, o jaką maska powinna wystawać poza szerokość
symbolu kreski obiektu znajdującego się poniżej.
W polu Margines W Poprzek, wpisz 2,5 i sprawdź, czy jako jednostki wybrane są Punkty.
Ten parametr określa odległość, o jaką maska powinna wystawać poza szerokość symbolu kreski
obiektu znajdującego się powyżej.
W polu Wynikowa Klasa Obiektów Przejazdów Górą, wskaż geobazę Bicycle,
na której pracujesz. Użyj tej samej ścieżki dostępu, jaka wyświetlona jest w tabeli zawartości
w zakładce Źródła.
Nazwij nową klasę obiektów OverpassMask i kliknij Zapisz.
W polu Klasa Relacji Maski Wynikowej, wskaż geobazę Bicycle, na której pracujesz i zapisz ją
pod nazwą OverpassRC.
Klasa relacji umożliwia powiązanie obiektów maskujących z obiektami maskowanymi (poniżej)
W polu Wynikowa Klasa Obiektów Dekoracji, wskaż geobazę Bicycle, na której pracujesz
i zapisz ją pod nazwą Overpass.
210
Zauważ: Jeśli pracujesz na danych z katalogu Results, ścieżka dostępu do geobazy
Bicycle.gdb będzie inna niż ta pokazana na powyższym rysunku.
Klasa obiektów Overpass będzie przechowywać obiekty liniowe symbolizujące mosty lub
wiadukty. Kolejne dwa parametry odpowiedzialne są za wygląd linii.
W polu Typ Skrzydła, pozostaw domyślny parametr, ANGLED.
W polu Długość Znaczka Skrzydła wpisz 2 i sprawdź, czy jako jednostki wybrane są Punkty.
Kliknij OK.
Zamknij okno postępu procesu, gdy proces zakończy się.
Wyczyść wybrane obiekty.
W tabeli zawartości przejdź do Widoku Według Kolejności Wyświetlania.
Copyright © 2007 ESRI
211
Jeśli to konieczne, przesuń warstwę OverpassMask powyżej warstwy Streets.
Etap 5: Maskowanie obiektów pod przejazdami górą
Dwie nowe warstwy zostały dodane do mapy: maska zasłaniająca obiekty znajdujące się poniżej,
OverpassMask i linie symbolu mostów, Overpass. W tym etapie, zastosujesz maskowanie przy
użyciu poziomów maskowania obiektów, aby ukryć ulicę położoną poniżej ścieżki rekreacyjnej.
Zmień kolor symbolu linii Overpass na Gray 70%.
Poligon reprezentowany przez maskę nie musi być widoczny, aby wymaskować ulicę biegnąca
poniżej.
Wyłącz widoczność warstwy OverpassMask.
Otwórz okno Właściwości warstwy Streets.
Pod obszarem Właściwości symbolu warstwy (zakładka Symbolizacja), kliknij przycisk Opcje
i kliknij Maskowanie.
W oknie dialogowym Maskowanie, wskaż OverpassMask, aby włączyć maskowanie obiektów
ulic.
212
Kliknij OK, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.
Etap 6: Tworzenie przejazdu górą nad rzeką
Na mapie tras rowerowych, chcesz pokazać ulice przebiegające nad rzeką, rzeka jest jednak
reprezentowana jako klasa obiektów poligonowych. Narzędzie Utwórz Przejazd Górą pracuje
jedynie na liniowych klasach obiektów. Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego zagadnienia.
Na przykład, można zdigitalizować linię, reprezentującą rzekę, w nowej klasie obiektów lub można
utworzyć linię przy użyciu narzędzia geoprzetwarzania Poligon Do Linii.
W Twoim projekcie geobazy, jednak, istnieje liniowa klasa obiektów pokrywająca się z przebiegiem
rzeki: granica miasta. W tym etapie, użyjesz reprezentacji ulic i granicy miasta, aby utworzyć maski,
pozwalające na pokazanie ulic przebiegających ponad rzeką.
Zwiń ramkę danych Main Map.
Uaktywnij i rozwiń ramkę danych Inset.
Włącz widoczność warstw Streets i CityLimit.
Otwórz okno Właściwości warstwy CityLimit i w polu Pokaż, kliknij
Reprezentacje. Kliknij OK.
Uczyń warstwy Streets i CityLimit jedynymi wybieralnymi.
Copyright © 2007 ESRI
213
Przy pomocy okna Moje Miejsca, powiększ do obszaru Bridges.
Używając narzędzia Wybierz Obiekty, wybierz linię granicy miasta oraz dwie ulice
przekraczające rzekę.
W oknie ArcToolbox, w skrzynce Kartografia > Rafinowanie Kartograficzne, dwukrotnie
kliknij narzędzie Utwórz Przejazd Górą.
W polu Wejście Powyżej Obiektów z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz Streets.
W polu Wejście Poniżej Obiektów z Reprezentacjami, z rozwijalnej listy wybierz CityLimit.
W polu Margines Wzdłuż, wpisz 19 i sprawdź, czy jako jednostki wybrane są Punkty.
Wartość Margines Wzdłuż jest stosunkowo duża, ponieważ maska musi być odpowiednio szeroka,
aby zakryć całą szerokość rzeki.
W polu Margines W Poprzek, wpisz 0,7 i sprawdź, czy jako jednostki wybrane są Punkty.
W polu Wynikowa Klasa Obiektów Przejazdów Górą, wskaż geobazę Bicycle, na której pracujesz
i zapisz klasę obiektów pod nazwą BridgeMask.
W polu Klasa Relacji Maski Wynikowej, wskaż geobazę Bicycle, na której pracujesz i zapisz klasę
relacji pod nazwą BridgeRC.
214
W polu Wynikowa Klasa Obiektów Dekoracji, wskaż geobazę Bicycle, na której pracujesz
i zapisz klasę obiektów pod nazwą Bridge.
W polu Typ Skrzydła, z rozwijalnej listy wybierz PARALLEL.
W polu Długość Znaczka Skrzydła, wpisz 0.
Sprawdź, czy Twoje okno dialogowe narzędzia wygląda tak, jak pokazano na rysunku poniżej.
Zauważ: Jeśli pracujesz z danymi z katalogu Results, Twoja ścieżka dostępu do
geobazy Bicycle.gdb, jest inna, niż ta pokazana poniżej.
Kliknij OK.
Zamknij okno postępu procesu, gdy proces zakończy się.
Copyright © 2007 ESRI
215
□
Zamknij okno ArcToolbox.
□
Wyczyść wybrane obiekty.
Etap 7: Maskowanie obiektów pod mostami
Tworząc przejazdy górą nad ulicami, dla obiektów ścieżek rekreacyjnych, do maskowania ulic pod
ścieżkami wykorzystano opcji maskowania o głębi uzależnionej od wskazanej warstwy. Ta opcja jest
powiązana z klasa relacji tworzoną przez narzędzie Utwórz Przejazd Górą.
W tym etapie, użyjesz różnych metod do maskowania obiektów znajdujących się poniżej mostów.
Ponieważ będzie maskowana rzeka oraz wszystkie inne obiekty znajdujące się pod mostami, użyjesz
opcji zaawansowanego kreślenia ramki danych.
Najpierw, jednak, zmienisz symbolizację mostów.
□
Wyłącz widoczność warstw BridgeMask i Streets.
□
Zmień kolor linii mostów na Gray 30% oby odpowiadały kolorowi ulic.
□
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę CityLimit i wybierz Usuń.
□
Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych Inset i wybierz Zaawansowane Opcje
Kreślenia.
□
Zaznacz kontrolke obok "Wyświetl używając podanych niżej opcji maskowania."
□
Z lewej strony, pod Warstwy Maskujące, jeśli to konieczne, wybierz BridgeMask.
□
Z prawej strony, pod Warstwy Maskowane, wybierz MultiusePath, StreetCasings, River
oraz Parks.
□
Kliknij OK.
216
Etap 8: Zapisanie mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap
□
Z menu Plik, wybierz Zapisz Jako.
□
Wskaż ..\Student\WCRT\Exercise09 i zmień nazwę pliku na BikeProject_Draft6.mxd.
□
Zamknij aplikację ArcMap.
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, użyto narzędzia Wykryj Konflikt Graficzny jak również narzędzi z paska
narzędziowego reprezentacja, aby zlokalizować i zmodyfikować obszary w których symbole ulic i
ścieżek rekreacyjnych nakładają się. Wykorzystano również narzędzie Utwórz Przejazd Górą aby
utworzyć symbole obrazujące mosty lub wiadukty, a następnie użyto maskowania odpowiednich
warstw, aby pokazać przebiegające ponad ulicami obiekty ścieżek rekreacyjnych. Narzędzie Utwórz
Przejazd Górą oraz opcje zaawansowanego kreślenia użyto również, aby prawidłowo przedstawić
mosty ponad rzekami i innymi obiektami.
Jak dotąd w trakcie ćwiczeń, znacznie ulepszono symbolizację tras rowerowych.
W następnym ćwiczeniu, dodasz tekst do mapy.
217
218
9
Zarządzanie
reprezentacjami
kartograficznymi
Ćwiczenie 9: Zmiana nazw reguł i dodawanie etykiet
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
219
220
Wykład 9
Zarządzanie
reprezentacjami
kartograficznymi
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Istotność
planowania reprezentacji w przebiegu prac
+ Właściwe
użycie reguł, wyjątków i wartości z tabeli
atrybutów
+ Wykorzystanie
stylów i menadżera stylów do zarządzania
regułami reprezentacji i symbolami sygnatur
+ Zmiany w
reprezentacjach i regułach to zmiany
zapisywane w geobazie
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-2
221
Planowanie reprezentacji w przebiegu prac
+ Zdefiniowanie reguł
reprezentacji w firmie
+ Kartograficzne
czy standardowe narzędzia wykańczania
dla wszystkich obiektów?
+ Planuj….
+ Liczbę
niezbędnych reprezentacji
+ Reguły w
każdej reprezentacji
+ Symbolizację
+ Skalę
każdej reguły
wynikową mapy, przed utworzeniem reprezentacji
+ Projekt
reguł i wyjątków
+ Atrybuty
gromadzące informacje kartograficzne
+ Pomocną
konwencję nazewnictwa
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-3
Planowanie reprezentacji: reguły
+ Większość
symbolizacji
reprezentacji zapisana
jako reguły
+ Reguły wyrażają
zmienność
obiektów, taką jak:
Reguły Drzewa_Rep
sosna
świerk
limba
+ Jakość
+ Niezależność
+ Atrybuty
kontekstową
obiektów
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
222
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-4
Planowanie reprezentacji: wyjątki
+ Wyjątki
wyrażają nieznaczną
odmienność kontekstową
+ Wyjątki
geometrii
dla konfliktów symboli
+ Wyjątki
własności dla:
•Specjalnego znaczenia
•Kosmetycznych usprawnień
+ Swobodne
reprezentacje:
•Odmienności których nie mogą
zrealizować reguły i wyjątki
+ Zbyt
Wyjątki
rozmiaru i kąta
dużo wyjątków oznacza źle zaprojektowane reguły
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-5
Planowanie reprezentacji: wartości z tabeli atr.
+ Wartości
z tabeli atrybutów
wyrażają zmienność
logiczną lub ilościową
+ Wykorzystanie
kartograficznych
lub nie-kartograficznych
atrybutów
+ Dwu-kierunkowy przepływ
informacji
+ Użycie
istniejących atrybutów
do symbolizacji mapy
+ Symbolizacja
obiektów na mapie i
zapis wartości w tabeli
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-6
223
Wybór reguł, wyjątków i wartości atrybutów
+ Brak
jedynego dobrego rozwiązania: wskaźnikami
są preferencje użytkownika, doświadczenie
i prostota operacji
+ Przykład:
Wygładź obrysy dużych parków
ale nie małych parków
Wygładź duże parki…
+ Reguły
•Reguła 1: efekt Wygładzona krzywa
•Reguła 2: brak efektów
+ Wyjątki
•Reguła 1: efekt Wygładzona krzywa
•Wyjątek: wartość tolerancji wygładzenia
+ Wartości
atrybutów
•Zapisz wartość tolerancji wygładzenia
w tabeli i usuń wyjątek
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
…ale nie małe parki
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-7
Praca ze stylami
+ Zapis
sygnatur i reguł w stylach
+ Zapis
Selektor symboli
osobistego stylu – kopia dla innych
+ Wielokrotne
użycie i udostępnianie
+ Zabezpieczenie
przed
usunięciem i modyfikacją
+ Menedżer
Stylów do tworzenia
sygnatur i reguł
+ Niezależnie
od reprezentacji
Reguła reprezentacji
+ Import
dowolnego symbolu
z dowolnego stylu, jako reguły
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
224
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-8
Praca z wartościami zerowymi - <Null>
+ Po
utworzeniu nowego obiektu wartość
w polu reguły (RuleID) to <Null>
+O
ile dla pola reguły nie zostanie zdefiniowana wartość domyślna
+ Obiekty o
wartości <Null> w polu reguły,
domyślnie wyświetlane na czerwono
+ Wartość
<Null> w polu symbolizacji z tabeli atrybutów,
przywraca obiektowi własności reguły
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-9
Reprezentacje a etykiety i opisy
+ Dynamiczne
+ Etykiety
+W
etykiety obiektów respektują reprezentacje
podążają za geometrią reprezentacji
rankingu wag etykiet, geometria reprezentacji to waga obiektu
Położenie
obiektu
Wyjątek
geometrii
Etykieta
podążająca za
reprezentacją
+ Opisy
powiązane z obiektami respektują geometrię
obiektów
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-10
225
Reprezentacje i schemat geobazy
+ Reprezentacje
zmieniają schemat
klas obiektów i geobazy
+ Tworzenie,
usuwanie i zmian nazw reprezentacji
+ Tworzenie,
usuwanie, modyfikowanie i
zmiana nazw reguł
+ Ustawienia
uprawnień
i blokada schematu
+ Zmiany wpływają
na wszystkich
użytkowników reprezentacji
Zmiana schematu:
zmiana struktury
geobazy lub jej
komponentów
+ Modyfikowanie i
usuwanie reguł
na jednej mapie modyfikuje lub usuwa
je na wszystkich mapach
+ Obiekty
D
mogą posiadać niepoprawny ID reguły
•Niepoprawny ID reguły zachowuje się jak wartość <Null>
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-11
Reprezentacje a wersjonowana geobaza
+ Zmiany schematu
wpływają na wszystkie wersje
+ Zmiany obiektu
wpływają tylko na tę wersję,
w której zostały wykonane
(standardowe operacje uzgadniania i synchronizacji)
+ Przyporządkowanie
+ Wyjątki
reguły reprezentacji do obiektu to zmiana
(geometrii lub własności) to zmiany
+ Swobodne
reprezentacje to zmiany
+ Najlepsze
rozwiązanie – utworzenie reprezentacji
przed wersjonowaniem geobazy
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
226
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-12
Wielko-nakładowa produkcja kartograficzna
+ Narzędzie
+ Część
PLTS Visual Specifications
rozszerzenia PLTS Map Production System–Atlas
+ Zaprojektowane dla
środowiska produkcyjnego
•Wiele warstw korzystających z reprezentacji
•Ciągle aktualizowane dane i częste edycje mapy
+ Kluczowe
elementy narzędzia PLTS Visual Specifications
+ Wsadowe
tworzenie reprezentacji
+ Automatyczne
zarządzanie regułami dla nowych i zmienianych
obiektów
+ Pre-konfiguracja przyporządkowania reguł
do obiektów poprzez
logiczny język zapytań (SQL i VBScript)
•Możliwość wielokrotnego użycia w wielu bazach danych i
na wielu mapach
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-13
Ćwiczenie 9
+ Ocena
i zmiana nazw reguł reprezentacji
+ Ocena
i zmiana nazw reprezentacji
+ Etykietowanie sklepów
rowerowych i budynków
miejskich na mapie szczegółowej
+ Zamiana
etykiet na opisy
+ Sprawdzenie niepoprawnego przyporządkowania reguł
+ Naprawa
nieznanych reprezentacji
+ Etykietowanie ulic
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
na mapie głównej
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-14
227
Przegląd zagadnień
+ Prawda
czy Fałsz: Większość symbolizacji reprezentacji
powinna być zapisana jako reguły.
+ Prawda
czy Fałsz : Jeżeli jeden obiekt w reprezentacji
wymaga innego symbolu niż pozostałe, jego
symbolizacja powinna być zapisana jako wyjątek.
+ Jaka
jest zaleta korzystania przy symbolizacji wg reguł
reprezentacji z wartości w polach w tabeli atrybutów?
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
228
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
9-15
Ćwiczenie 9: Zmiana nazw reguł i dodawanie etykiet
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 30 minut
Jednym z ostatnich etapów tworzenia mapy, jest sprawdzenie nazw reguł reprezentacji (wiele nazw jest
domyślnych) oraz ich zmiana tak, aby odzwierciedlały reprezentowane zjawiska i były czytelne
w legendzie mapy. Ten proces szybciej i wygodniej jest wykonać w aplikacji ArcCatalog zamiast
w ArcMap.
W tym ćwiczeniu dodasz również etykiety do mapy. Etykiety nie są oczywiście reprezentacjami,
jednak zarządzanie reprezentacjami łączy w sobie reprezentacje oraz tradycyjną symbolizację i teksty.
Na mapie dodatkowej, zaetykietujesz budynki użyteczności publicznej oraz sklepy rowerowe,
zaś na mapie głównej (Main) zaetykietujesz główne ulice.
W tym ćwiczeniu, poznasz i zajmiesz się również dwoma zagadnieniami związanymi z zarządzaniem
reprezentacjami. Naprawisz tzw. "nieznane" reprezentacje, co jest procesem podobnym
do przypisywania plikom warstw ich źródeł danych, jak również przyjrzysz się obiektom
o niepoprawnych regułach reprezentacji.
Po zakończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
▪
Użyć aplikacji ArcCatalog, aby zmienić nazwy reprezentacji i reguł.
Użyć dynamicznego etykietowania i opisywania wraz z reprezentacjami.
Naprawić nieznane reprezentacje.
Przypisać właściwą regułę do obiektu z nieodpowiednią regułą.
Etap 1: Zmiana nazwy reguły reprezentacji Bike Shops
Otwórz aplikację ArcCatalog.
W drzewie katalogowym, rozwiń połączenie z katalogiem Student\WCRT,
a następnie rozwiń katalog Data.
Zauważ: Jeśli nie udało Ci się zakończyć poprzedniego ćwiczenia, wskaż
..\Student\WCRT\Results\Exercise09_Start w drzewie katalogowym.
Kliknij geobazę Bicycle, aby wybrać ją, a następnie rozwiń ją, aby zobaczyć jej zawartość.
W zakładce Zawartość, dwukrotnie kliknij klasę obiektów BikeShops.
229
W oknie dialogowym Własności Klasy Obiektów, kliknij zakładkę Reprezentacje.
Kliknij BikeShops_Rep, aby ją wybrać, a następnie kliknij Własności.
230
Jeśli to konieczne, kliknij zakładkę Reprezentacja.
Zmień nzwę reguły z Rule_1 na Bike Shops.
Kliknij Enter, a następnie kliknij OK.
Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Klasy
Obiektów.
Gdy w następnym ćwiczeniu do mapy dodasz legendę, właśnie ta zmieniona nazwa
pojawi się pod symbolem w legendzie.
Etap 2: Zmiana nazwy pozostałych reguł reprezentacji
W tym etapie, dokonasz podobnych zmian nazw reguł reprezentacji innych warstw.
Jednak proces ten nie będzie aż tak pracochłonny. Nie każda klasa obiektów posiada reprezentację.
Inne, które posiadają reprezentacje, nie będą dodawane do legendy (jak na przykład mosty czy inne
przejazdy nad…). Ponadto, niektóre nazwy reguł mogą pozostać niezmienione.
231
Powtórz proces pokazany w poprzednim ćwiczeniu, aby zmienić nazwy reguł reprezentacji
zgodnie z poniższą tabelką.
Zauważ: Jeśli w tabeli nie ma reguły, oznacza to, że jej nazwa nie musi być zmieniona.
Nazwa Reprezentacji
Aktualna Nazwa Reguły
Nowa Nazwa Reguły
CityLimitLine_Rep
Rule_1
City Limit
GolfCourse_Rep
Rule_1
Golf Course
Multiple_usePath_Rep
Rule_1
Multiuse Path
MunicipalBldgs_12K
City Buildings
City Bldgs
MunicipalBldgs_12K
Government Buildings
Gov Bldgs
MunicipalBldgs_42K
Rule_1
Municipal Bldgs
Parks_12K
Mixed Trees
Parks
Parks_Rep
Mixed Trees
Parks
Etap 3: Zmiana nazwy reprezentacji
Klasa obiektów MunicipalBldgs wykorzystuje w nazwie reprezentacji, człon "_42K" i "_12K",
aby rozróżnić obie reprezentacje dla map w różnych skalach. Aby zachować pewną systematykę
w nazewnictwie, zmienisz nazwy pozostałych reprezentacji zgodnie z tym schematem.
Dwukrotnie kliknij nazwę klasy obiektów Parks.
Kliknij Parks_Rep i kliknij Zmień nazwę.
W oknie dialogowym Zmień Nazwę Reprezentacji, wpisz Parks_42K.
Kliknij OK.
Ponownie kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Klasy Obiektów.
Dwukrotnie kliknij klasę obiektów Streets.
W tej chwili, dla ulic istnieje jedynie jedna reprezentacja, ale w następnym ćwiczeniu,
utworzysz kolejną reprezentację dla mapy szczegółowej (mapa ‘Inset’).
Zmień nazwę reprezentacji z Streets_Rep na Streets_42K.
Kliknij OK, aby zamknąć oba okna dialogowe.
232
W drzewie katalogowym, bez względu na to, w którym katalogu pracujesz, dwukrotnie kliknij
dokument mapy BikeProject_Draft6.mxd.
Dokument mapy zostanie otwarty z aktywną ramką danych Inset. Mapa powiększona jest do obszaru,
na którym utworzono mosty na rzece Willamette River.
Zamknij aplikację ArcCatalog.
Etap 4: Etykietowanie sklepów rowerowych oraz budynków użyteczności
publicznej
W tym etapie, zaetykietujesz sklepy rowerowe oraz budynki użyteczności publicznej na mapie
dodatkowej. Etykietowanie obiektów niezwiązane jest bezpośrednio z użyciem reprezentacji.
Zaetykietujesz obiekty po prostu dlatego, że mapa wymaga dodatkowych informacji w postaci
etykiet.
Powiększ obraz do zasięgu Downtown Corvallis.
Ustaw skalę mapy na 1:12000.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych Inset,
wskaż Etykietowanie i kliknij Menedżer Etykiet.
W Menedżerze Etykiet, na liście Klasy Etykiet, zaznacz kontrolki obok BikeShops
i MunicipalBldgs, aby zaetykietować obie warstwy.
Pod BikeShops, kliknij Default, aby wybrać ją (domyślna klasa etykietowania).
Teraz określisz Właściwości klasy etykiet.
Upewnij się, czy Pole Etykiety wskazuje Name oraz że Symbol Tekstowy to Arial, 8 punktów.
Zmień kolor symbolu tekstowego na Gray 70% (1 kolumna, 8 rząd).
Kliknij przycisk Symbol, a następnie w oknie Selektor Symboli, kliknij Edytuj symbol.
W Edytorze, kliknij zakładkę Maska.
Zmień Styl na Halo oraz Rozmiar na 1.
233
Teraz określisz własności symbolu stylu halo.
Kliknij przycisk Symbol, aby otworzyć okno Selektor Symboli.
Jeśli to konieczne, ustaw Szerokość Obrysu na 0.
W polu Kolor Wypełnienia, otwórz paletę kolorów i wybierz Więcej Kolorów.
W oknie Selektor Kolorów, kliknij zakładkę Kolor.
Jeśli litery znajdujące się po lewej stronie nie wskazują RGB, kliknij strzałkę znajdującą
się po prawej stronie i kliknij RGB.
Ustaw wartości 255, 251, 242.
Ta barwa to bardzo jasny żółty (na monitorze może wyglądać na białą). Wybrano tę barwę
dla halo, ponieważ odpowiada ona barwie, która będzie użyta jako tło ramki danych w
końcowej mapie.
Klikaj OK, aż ponownie znajdziesz się w oknie Menedżer Etykiet.
W polu Właściwości Rozmieszczenia, okna Menedżer Etykiet, kliknij przycisk Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości Rozmieszczenia, kliknij zakładkę Wykrywanie
Konfliktów.
234
Wskaż Waga Obiektu na Wysoka.
Ustawienie wagi obiektu jako wysokiej zapewnia, że żadna etykieta nie będzie
rysowana na symbolu reprezentacji warstwy sklepów rowerowych.
Kliknij OK.
Powtórzysz powyższy proces dla warstwy MunicipalBldgs.
Na liście Klasy Etykiet, pod MunicipalBldgs, kliknij Default.
Upewnij się, czy Pole Etykiety wskazuje BUILDING_N oraz że Symbol Tekstowy
to Arial, 8 punktów.
Zmień kolor symbolu tekstowego na Gray 70% (1 kolumna, 8 rząd).
Kliknij przycisk Symbol, aby otworzyć okno Selektor Symboli.
Wykonaj te same operacje, które wykonano powyżej dla określenia 1-punktowego stylu halo
dla etykiet MunicipalBldgs.
Ustaw tę samą jasno żółtą barwę.
Klikaj OK, aż ponownie znajdziesz się w oknie Menedżer Etykiet.
Ustaw w zakładce Wykrywanie Konfliktów Wagę Obiekty na Wysoka.
235
Kliknij OK, aby zamknąć oba okna dialogowe.
Na mapie dodatkowej zostały zaetykietowane sklepy rowerowe oraz budynki użyteczności
publicznej. Jako, że domyślne ustawienia rozmieszczenia etykiet zostały odpowiednio
dostosowane, etykiety są teraz optymalnie umiejscowione względem sygnatur reprezentacji.
Takie ustawienie nie sprawdza się jednak w przypadku dwóch znajdujących się obok siebie
sklepów rowerowych, których geometria reprezentacji została przesunięta względem
lokalizacji obiektu, który to proces wykonany został w ćwiczeniu 7.
Etap 5: Zamiana etykiet na opisy i ich edycja
W tym etapie, zamienisz etykiety na opisy, aby móc lepiej kontrolować ich umiejscowienie
i sposób wyświetlania.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych Inset
i kliknij Zamień Etykiety na Opisy.
236
W oknie dialogowym Zamień Etykiety na Opisy, upewnij się, że będą przechowywane w geobazie
Bicycle oraz sprawdź, czy pozostałe wartości odpowiadają tym pokazanym na poniższym rysunku.
Kliknij Zamień.
Do tabeli zawartości zostały dodane dwie nowe klasy obiektów opisów.
Teraz dokonasz edycji opisów, aby poprawić ich wygląd.
Zacznij edycję.
Uczyń BikeShopsOpis jedyną warstwą wybieralną.
Wykorzystując Narzędzie Edycji z paska narzędziowego Edytor,
wybierz opis Corvallis Cyclery Co.
Kliknij prawym przyciskiem myszy opis i wybierz Atrybuty.
237
W oknie dialogowym Atrybuty, upewnij się, czy wybrana jest zakładka Opis.
W polu tekstowym, usuń "Co" i użyj przycisku Enter, aby umieścić pozostały tekst
w dwóch linijkach.
Kliknij przycisk wyrównywania tekstu do lewej.
Kliknij Zastosuj.
Przesuń wybrany opis w odpowiednie miejsce z prawej strony sygnatury punktowej.
(sygnatura The Corvallis Cyclery znajduje się poniżej Bike N Hike.)
Jeśli to konieczne, wybierz i przesuń opisy dla obiektów Bike N Hike i Cyclotopia
w odpowiednie miejsce.
Zamknij okno dialogowe Atrybuty.
Uczyń warstwę MunicipalBldgsOpis jedyną wybieralną.
Wykonaj ponownie powyższe czynności, aby wybrać edytować oraz rozmieścić opis dla budynków
użyteczności publicznej na obszarze ‘starówki’.
238
Wykorzystaj poniższy rysunek jako pomoc, jednak możesz zachować dowolność przy wyborze
odpowiedniego umiejscowienia opisów. Jeśli to konieczne przeskaluj mapę.
Gdy zakończysz, zamknij okno dialogowe Atrybuty i zakończ edycję. Kliknij Tak,
aby zapisać zmiany.
Etap 6: Etykietowanie rzeki
W tym etapie, zaetykietujesz Willamette River. Ponieważ w tym przypadku istnieje
jedynie jeden obiekt do zaetykietowania, wygodniej będzie dodać etykietę jako grafikę
tekstową.
Jeśli to konieczne, wyświetl pasek narzędziowy Kreślenie.
W pasku narzędziowym Kreślenie, kliknij narzędzie Tekst
mapie.
i kliknij w dowolnym miejscu na
W nowo otwartym polu tekstu, wpisz Willamette River i kliknij Enter.
Przy użyciu narzędzia Wybierz Elementy
z paska narzędziowego Kreślenie, kliknij tekst
Willamette River, aby wybrać go, a następnie przenieś tekst na rzekę.
239
Dwukrotnie kliknij tekst, aby go wybrać i otworzyć okno Właściwości.
W oknie dialogowym Właściwości, kliknij Zmień Symbol.
W oknie Selektor Symboli, przewiń w dół i wskaż symbol tekstu o nazwie Rzeka (River).
Zmień rozmiar na 12 punktów.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Symboli oraz okno dialogowe Właściwości.
W pasku narzędziowym Kreślenie, wybierz
tak, aby był on równoległy do przebiegu rzeki.
narzędzie Obróć i obróć tekst
Przy użyciu narzędzia Wybierz Elementy, umieść tekst w wybranym przez Ciebie miejscu.
Kliknij w dowolną pustą przestrzeń na mapie, aby wyłączyć selekcję tekstu.
240
Etap 7: Przeglądanie obiektów o niepoprawnych regułach
Zanim uaktywnisz główną mapę, aby zaetykietować ulice, zajmiesz się pewnym
problemem powstałym na mapie dodatkowej. W rzeczywistości nie jest to problem,
ponieważ występuje poza zasięgiem wyświetlania mapy dodatkowej, ale wymusza to na
autorze mapy konieczność uporządkowanego zarządzania reprezentacjami i dlatego warto
się tym zająć.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy Parks
i wybierz Powiększ Do Zasięgu Warstwy.
Zlokalizuj duży czerwony obiekt znajdujący się w zachodniej części Corvallis,
a następnie odpowiedz na następujące pytania:
Pytanie 1: Jaka jest nazwa obiektu?
Pytanie 2: Jaka jest wartość RuleID_12K dla tego obiektu?
Pytanie 3: Czy reprezentacja Parks_12K posiada regułę o tej nazwie? (sprawdź Właściwości warstwy)
Zamknij okno Identyfikuj.
241
W ćwiczeniu 6, utworzona została reprezentacja o nazwie Parks_12K. Posiada ona te
same dwie reguły, które istnieją również jako reprezentacje na głównej mapie. Następnie
usunięta została reguła Fairgrounds, ponieważ jedyny obiekt wykorzystujący tę regułę
nie pojawiał się na mapie dodatkowej.
Zapewne była to przemyślana decyzja, jednak w momencie usunięcia reguły, wartość
atrybutu powiązana z tą regułą nie została zaktualizowana. W wyniku czego, obiekt
Fairgrounds powiązany jest z nieistniejącą, a co za tym idzie błędną regułą.
Domyślnie, błędne reguły wyświetlane są na czerwono.
Co należy teraz zrobić? Tak naprawdę, nie jest konieczna interwencja w tej sprawie,
ponieważ obiekt znajduje się poza zasięgiem zainteresowania. Jeśli jednak chcesz,
możesz przypisać obiektowi istniejącą regułę (reguła Parks).
Innym rozwiązaniem, jest ustawienie takich Właściwości, aby obiekty o
niepoprawnych regułach nie były w ogóle rysowane na mapie.
Otwórz Właściwości warstwy Parks i wybierz reprezentację Parks_12K.
Poniżej obszaru Właściwości warstw symbolu, kliknij przycisk
Opcji i wybierz Opcje Wyświetlania.
W oknie dialogowym Opcje Wyświetlania, odznacz kontrolkę wskazującą
na wyświetlanie reprezentacji mających niewłaściwy lub zerowy Rule ID.
Kliknij OK i ponownie kliknij OK., aby zamknąć okno dialogowe Właściwości Warstwy
Tematycznej. Obiekt Benton County Fairgrounds nie będzie rysowany w ramce danych Inset.
Powróć do obszaru Downtown Corvallis.
242
Etap 8: Naprawa nieznanych reprezentacji
Zwiń ramkę danych Inset.
Uaktywnij i rozwiń ramkę danych Main.
Powiększ do pełnego zasięgu.
Zwróć uwagę, że niektóre ważne obiekty na mapie—ulice i parki—zniknęły.
Gdzie się podziały te warstwy?
Przejrzyj warstwy Streets i Parks w tabeli zawartości.
Reprezentacje warstw są nieznane. Są to dwie reprezentacje, których nazwy zostały zmienione
w aplikacji ArcCatalog w etapie 3. (w ramce danych Inset, reprezentacja Streets również była nieznana,
ale nie było to jednoznacznie ukazane, gdyż warstwa była wyłączona.)
Otwórz Właściwości warstwy Streets.
Kliknij wyświetlanie Reprezentacji.
Reprezentacja jest wyświetlona pod nową nazwą.
Kliknij OK.
Wykonaj te same operacje, aby zmienić nazwę reprezentacji warstwy Parks na Parks_42K.
243
Etap 9: Etykietowanie ulic w ramce danych Main
W tym etapie, zaetykietujesz niektóre główne ulice, aby pomóc rowerzystom w zorientowaniu się
w sieci ulic miasta.
W następnym ćwiczeniu, będziesz mieć okazję do zamiany etykiet na opisy, aby poprawić
ich położenie i sposób wyświetlania.
Ustaw skalę mapy na 1:42000.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę danych Main,
wskaż Etykietowanie i kliknij Menedżer Etykiet.
W oknie Menedżer Etykiet, na liście Klasy Etykiet, zaznacz kontrolkę obok warstwy Streets.
Pod warstwą Streets, kliknij Domyślnie, aby wybrać tę klasę.
Sprawdź, czy jako Pole Etykiety wybrane jest Name oraz że Symbol Tekstowy to Arial, 8 punktów.
Zmień kolor symbolu tekstowego na Gray 70%.
Kliknij przycisk Symbol, a następnie kliknij Edytuj symbol.
W oknie dialogowym Edytor, kliknij zakładkę Maska.
Zmień Styl na Halo oraz Rozmiar na 1.
W oknie dialogowym Edytor, kliknij przycisk Symbol, aby otworzyć okno Selektor Symboli.
W polu Kolor Wypełnienia, otwórz paletę kolorów i kliknij Więcej Kolorów.
W oknie Selektor Kolorów, ustaw wartości RGB na 255, 251, 242.
244
Kliknij OK, aby zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe.
Zostały wyświetlone etykiety głównych ulic. Dlaczego jedynie te, a nie pozostałe ulice
zostały zaetykietowane? Po prostu dlatego, że tak zostały przygotowane dane do tego
procesu—atrybuty nazwy ulicy zostały w sposób selektywny dodane i usunięte z tabeli
atrybutów.
Etap 10: Zapisanie dokumentu mapy i zamknięcie aplikacji ArcMap
Zapisz dokument mapy w katalogu ..\Student\WCRT\Exercise10 pod nazwą
BikeProject_Draft7.mxd.
Zamknij aplikację ArcMap.
245
Podsumowanie
W tym ćwiczeniu, potwierdzono, że aplikacja ArcCatalog stanowi efektywne narzędzie
do zarządzania nazwami reguł i reprezentacji. Mimo, iż praca przebiega w głównej mierze
w aplikacji ArcMap, reprezentacje mogą być również tworzone, modyfikowane i usuwane
w aplikacji ArcCatalog.
Pokazano również, że narzędzia etykietowania aplikacji ArcMap funkcjonują w ten
sam sposób, gdy etykietujesz obiekty z reprezentacjami. Należy jednak pamiętać
o tym, że dynamiczne etykietowanie uwzględnia geometrię reprezentacji,
zaś opisy powiązane z obiektami nie biorą pod uwagę geometrii reprezentacji.
Powoli zbliżasz się do końca procesu tworzenia swojej mapy. W kolejnym ćwiczeniu,
dokonasz pewnych operacji wygładzających symbolizację przy wykorzystaniu szeregu poznanych
wcześniej technik. Następnie przejdziesz do widoku kompozycji, zastosujesz szablon mapy
i zakończysz tworzenie kompozycji, aby móc na koniec wydrukować swoją mapę.
246
Odpowiedzi na pytania do ćwiczenia 9
Pytanie 1: Jaka jest nazwa obiektu?
Odpowiedź: Benton County Fairgrounds
Pytanie 2: Jaka jest wartość RuleID_12K dla tego obiektu?
Odpowiedź: Fairgrounds
Pytanie 3: Czy reprezentacja Parks_12K posiada regułę o tej nazwie?
Odpowiedź: Nie
247
248
10
Prace
wykończeniowe
mapy
Ćwiczenie 10: Prace wykończeniowe mapy dróg
rowerowych Corvallis
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 60 minut
249
250
Wykład 10
Prace wykończeniowe
mapy
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Zagadnienia
+ Identyfikowanie na
mapie głównej i szczegółowej
obszarów wymagających udoskonalenia
kartograficznego
+ Zastosowanie umiejętności
nabytych w trakcie kursu
w celu wprowadzenia udoskonaleń mapy
+ Tworzenie
finalnej mapy ścieżek rowerowych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-2
251
Udoskonalenia mapy głównej
+ Efekt
Krzywa gładka
dla obrysów parków
+ Dostosowanie ulic
OSU
(Oregon State
University)
+ Usuwanie
konfliktów
grafiki
+ Zamiana
etykiet
na opisy
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-3
Udoskonalenia mapy szczegółowej
linii ścieżek
rowerowych
+ Dodanie
+ Utworzenia
sygnatur
posterunków straży
pożarnej
+ Rafinowanie
położenia
sygnatur
D
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
252
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-4
Zastosowanie szablonu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-5
Ćwiczenie 10
+ Użycie
narzędzia Aktualizuj Wyjątki w celu aktualizacji
wartości efektu Krzywa gładka
+ Tworzenie
nowej reprezentacji dla warstwy ulic,
dla mapy szczegółowej
+ Modyfikowanie istniejących
reprezentacji
w celu „dopieszczenia” mapy
+ Eksperymentowanie z
symbolizacją
+ Zastosowanie szablonu
+ Produkcja
finalnej mapy ścieżek rowerowych
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-6
253
Przegląd zagadnień
+
Wymień kilka zalet reprezentacji kartograficznych.
+
Jaka jest struktura reprezentacji?
+
Prawda czy Fałsz: Modyfikowanie reguł we własnościach warstwy
w ArcMap, skutkuje zmianą symbolizacji tylko na bieżącej mapie.
+
Po co tworzyć wiele reprezentacji dla jednej klasy obiektów?
A
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
254
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
10-7
Ćwiczenie 10: Prace wykończeniowe mapy dróg
rowerowych Corvallis
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 60 minut
W tym ćwiczeniu, wykorzystasz poznaną dotychczas wiedzę, aby zakończyć tworzenie mapy
przebiegu tras rowerowych Corvallis. Zmodyfikujesz niektóre reprezentacje i będziesz mieć możliwość
swobodnego eksperymentowania z mapą.
Instrukcje do tego ćwiczenia są mniej szczegółowe niż w poprzednich ćwiczeniach.
Jeśli w którymkolwiek momencie powstaną pytania lub wątpliwości, szczegółowe instrukcje
do ćwiczenia znajdziesz w dodatku C - Szczegółowe instrukcje do ćwiczenia 10.
Po zakończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
Modyfikować wygląd symbolizacji przy użyciu różnych technik.
Utworzyć symbol sygnatury w oparciu o szkic.
Utworzyć i modyfikować legendę dla mapy głównej i dodatkowej.
Etap 1: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek w celu
kontrolowania własności efektów geometrycznych warstwy parków
W ćwiczeniu 7 utworzono wyjątek dla parków, aby przypisać wartość zero dla wygładzenia
geometrii małych parków i przypisać tolerancję wygładzenia równą 1, parkom o większej
powierzchni. W tym etapie, użyjesz narzędzia geoprzetwarzania Aktualizuj wyjątek,
aby oddzielić tę własność od reguły.
Uruchom aplikację ArcMap i z katalogu ..\Student\WCRT\Exercise10, otwórz dokument mapy
BikeProject_Draft7.mxd.
Zauważ: Jeśli nie udało się zakończyć poprzedniego ćwiczenia, otwórz dokument mapy z
..\Student\WCRT\Results\Exercise10_Start.
Zapisz dokument mapy pod nazwą BikeProject_Final.mxd w Twoim katalogu Exercise10.
Jeśli to konieczne, uaktywnij ramkę danych Main.
Najpierw, utworzysz nowe pole, aby gromadzić wartości tolerancji wygładzenia.
Otwórz tabelę atrybutów dla warstwy Parks i dodaj nowe pole o nazwie SmoothCurve
z typem danych, zmiennoprzecinkowy.
Otwórz Właściwości warstwy Parks i upewnij się czy pracujesz z reprezentacją Parks_42K.
255
W poprzednim ćwiczeniu, jako własność warstwy symbolu wykorzystano wartość z określonego pola.
Teraz przypiszesz wartość efektu geometrycznego do nowoutworzonego pola SmoothCurve.
Kliknij regułę Parks, a następnie wybierz warstwę symbolu wypełnienia.
Kliknij przycisk Wyświetl wyjątki pola.
W polu Tolerancja Płaszczyzny, z rozwijalnej listy wybierz SmoothCurve i kliknij OK.
Otwórz okno ArcToolbox i użyj narzędzia Aktualizuj Wyjątek, aby wypełnić pole.
Teraz wszystkie wartości zerowe, które były zgromadzone w polu Override dla tego
efektu geometrycznego zostaną skopiowane do pola SmoothCurve.
Otworz tabelę atrybutów warstwy Parks, aby sprawdzić, czy pole SmoothCurve zostało
wypełnione wartościami zerowymi dla małych parków.
Narzędzie Aktualizuj Wyjątek kopiuje do pola SmoothCurve, jedynie wartości wyjątków;
nie kopiuje wartości domyślnych (1).
Wybierz parki, dla których wartość SmoothCurve wynosi <pusta wartość> i zmień ich wartość na 1.
Wskazówka: Aby wybrać wartości puste, utwórz wyrażenie "SmoothCurve" IS NULL
Powinno zostać wybranych 14 obiektów z wartością równą 1.
Wyczyść selekcję obiektów.
Jako, że wartości wyjątków efektu geometrycznego są teraz gromadzone w polu SmoothCurve,
możesz usunąć zapis wyjątków z pola Override. Ponieważ teraz jako wyjątek wskazane jest
konkretne pole z tabeli, tymczasowo, na potrzeby użycia narzędzia Usuń Wyjątek, trzeba to
ustawienie zmienić.
Otwórz Właściwościi warstwy Parks i kliknij przycisk Wyświetl wyjątki pola.
Z rozwijalnej listy Tolerancja Płaszczyzny, wybierz <Pole Wyjątków>, aby powrócić do wartości
domyślnych.
Uruchom narzędzie Usuń Wyjątek.
Ponownie, jako wartość efektu geometrycznego ustaw wartości z pola SmoothCurve.
Teraz parki nie będą wyświetlane w jakiś zupełnie inny sposób niż wcześniej. Cała różnica
polega na tym, że wartość efektu geometrycznego jest teraz gromadzona jako część reguły,
a nie jest zapisana w polu Override.
256
Etap 2: Utworzenie drugiej reprezentacji dla ulic
Biorąc pod uwagę że na dodatkowej mapie widoczne są tylko obwiednie ulic (StreetCasings), istnieje
konieczność wyróżnienia z warstwy Streets, ścieżek rowerowych. Aby to wykonać, utworzysz nową
reprezentację dla ulic.
Rozwiń i uaktywnij ramkę danych Inset tak, aby użyć odpowiedniej skali odniesienia.
Włącz widocznośc warstwy Streets i zwróć uwagę na to, że jej reprezentacja nosi nazwę Unknown.
Reprezentacja jest nieznana, ponieważ, w poprzednim ćwiczeniu, zmieniona została jej nazwa
w aplikacji ArcCatalog. Teraz popracujesz z tą reprezentacją.
Otwórz Właściwości warstwy Streets.
W polu Pokaż, kliknij Reprezentacje > Streets_42K, a następnie kliknij OK.
Użyj narzędzia Dodaj Reprezentację z zestawu narzędziowego Zarządzanie Reprezentacjami,
aby utworzyć nową reprezentację. Pamiętaj, aby prawidłowo nazwać reprezentację i jej pola.
W kolejnym etapie dokonasz niewielkich modyfikacji reprezentacji.
Etap 3: Modyfikowanie reprezentacji ulic dla dodatkowej mapy (Inset)
W tym etapie, zmodyfikujesz widoczność ulic na dodatkowej mapie. Przypomnij
sobie, z ćwiczenia 7, że widoczność jest Właściwością warstwy symbolu.
Zastosuj nową reprezentację do warstwy Streets, jako jej symbolizacja w ramce danych Inset.
Zmień w regule Bicycle Lane szerokość na 2,5.
Ponieważ na dodatkowej mapie istnieją już obwiednie ulic, należy teraz z warstwy Streets pozostawić
jedynie ścieżki rowerowe. Istnieje kilka możliwości uczynienia zwykłych, nie-rowerowych ulic
niewidocznymi:
1. Możesz zmienić regułę Streets tak, aby miała szerokość 0.
2. Możesz Zacząć edycję, wybrać zwykłe ulice i użyć okna Właściwości
Reprezentacji, aby wyłączyć widoczność tej reguły.
3. Trzecią możliwością jest utworzenie nowego pola (o typie danych krótkie
całkowite) gromadzącego wartości widoczności i ustanowić wartość 0 dla
niewidocznych ulic i 1 dla widocznych, a następnie powiązać widoczność z tym
polem. Takie ustawienie można wykonać w oknie dialogowym Właściwości
Ogólne Reprezentacji.
257
Pierwsza opcja jest opcją najszybszą i najprostszą, aby uczynić niewidocznymi ulice, które nie posiadają
ścieżek rowerowych. Jeśli chcesz zastosować metodę nieco bardziej zaawansowaną, wybierz opcję 2 lub 3.
W opcji 2 pomijasz regułę reprezentacji i kontrolujesz widoczność z poziomu wyjątków.
Opcja 3 pozwala kontrolować widoczność z poziomu pola w tabeli atrybutów.
Wybierz jedną z trzech przedstawionych metod, aby pokazać jedynie ulice posiadające ścieżki
rowerowe w ramce danych. Jeśli wybierzesz opcję 2, upewnij się czy warstwa Streets jest warstwą
podlegającą selekcji.
Etap 4: Usuwanie ‘współbieżności’ symbolizacji ulic
Na mapie głównej, na obszarze Oregon State University istnieje kilka ulic, których
symbolizacja ‘zlewa się” w jedną całość. Użyjesz teraz narzędzi z paska narzędziowego
Reprezentacja, aby zmodyfikować te linie tak, aby były rozdzielne.
Ulice przed zmianami:
258
Ulice po zmianach:
Uaktywnij ramkę danych Main.
Zacznij edycję.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz jedną z nakładających
się ulic znajdującą się po zachodniej stronie obszaru OSU.
Poekspoerymentuj z narzędziami Przekształć, Przesuń Równolegle i Przesuń aż do momentu, gdy
ulice będą wyglądały na rozdzielone w skali 1:42 000.
Gdy osiągniesz satysfakcjonujący Cię wygląd ulic, zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 5: Dopracowanie rozmieszczenia sygnatur na dodatkowej mapie
Na mapie dodatkowej (Inset), wiele budynków użyteczności publicznej nachodzi na symbol ulic.
Wykorzystując narzędzia z paska narzędziowego Reprezentacja, przesuń sygnatury budynków w
bardziej korzystne położenie tak, jak to zrobiono w ćwiczeniu 7 w przypadku sklepów rowerowych.
Odpowiednio dopasuj położenie opisów dla zmienionych budynków.
Etap 6: Utworzenie reguły i własnej sygnatury dla obiektów straży pożarnej
W poprzednich ćwiczeniach, aby utworzyć symbol sygnatury modyfikowano istniejące glify (obrazki).
W tym etapie, utworzysz regułę, aby w oparciu o szkic, zasymbolizować i zaprojektować swój własny
symbol sygnatury dla straży pożarnej.
Warstwa MunicipalBldg zawiera cztery obiekty straży pożarnej, jednak tylko jeden z nich położony
jest w zasięgu prezentowanym przez dodatkową mapę. Obecnie budynek straży pożarnej ma
przypisaną regułę City Buildings.
259
Otwórz Właściwości warstwy MunicipalBldgs.
Utwórz nową regułę o nazwie Fire Stations.
Mając wybraną nową regułę, otwórz okno Edytor Sygnatur, usuń domyślny czarny
kwadrat i rozpocznij szkicowanie.
Pokazane poniżej rysunki mogą stanowić pomoc przy tworzeniu nowego symbolu dla obiektów straży
pożarnej. Jednak teraz masz możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia swojego własnego
symbolu sygnatury.
▪
▪
▪
Poeksperymentuj z narzędziami Utwórz Linię i Utwórz Poligon
aby utworzyć własne
elementy grafiki.
aby zmienić kształt elementów
Poeksperymentuj z narzędziem Wybierz część geometrii
graficznych.
Wskazówka: Zaznacz kwadrat wokół wierzchołka, aby go wybrać, a następnie przenieś
wierzchołek w nowe miejsce.
Dodawać i usuwać wierzchołki można również za pomocą narzędzi
Wstaw/Usuń Wierzchołek
.
Zauważ: Jest to dobry moment, aby poćwiczyć rysowanie przy użyciu narzędzi okna Edytor
Sygnatur. Jednak, jeśli wolisz, możesz dodać do szkicu glif z wybranej czcionki tak, jak to
uczyniono w ćwiczeniu 5 i ewentualnie zmodyfikować ją według uznania lub możesz załadować
predefiniowane sygnatury z Selektora Sygnatur Reprezentacji. Taka, możliwa do wykorzystania
sygnatura, znajduje się w pliku stylu Corvallis pod nazwą Fire Stations.
(Jeśli wykorzystano predefiniowaną sygnaturę Fire Stations, pomiń znajdujące się poniżej
instrukcje zapisu i kopiowania do pliku stylu Corvallis).
Gdy zakończysz tworzenie nowej sygnatury, kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatur.
Zapisz sygnaturę, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
260
Zmień rozmiar sygnatury na 10, a następnie kliknij OK w oknie Właściwości Warstwy Tematycznej.
Użyj Menedżera Stylów, aby skopiować/wkleić utworzoną sygnaturę straży pożarnej
z katalogu Sygnatur Reprezentacji w swoim osobistym stylu do katalogu Sygnatur
Reprezentacji w stylu Corvallis.
Zacznij edycję i przypisz nową regułę do obiektów straży pożarnej na mapie Inset.
Etap 7: (Opcjonalny) Zamiana etykiet na opisy
W ćwiczeniu 9, niektórym ulicom nadano opisy. W tym etapie, dokonasz zamiany etykiet
na opisy, aby w dalszej kolejności optymalnie je umiejscowić.
Uaktywnij ramkę danych Main.
Powiększ do pełnego zasięgu, a następnie powiększ do zasięgu, który będzie widoczny na ostatecznej
Twojej mapie, wykorzystując poniższy rysunek jako pomoc.
261
Zamień etykiety warstwy Streets na opisy.
Wybierz opcję gromadzenia opisów w geobazie, jako opisy powiązane z obiektami.
Zacznij edycję i dokonaj edycji nowej klasy obiektów opisowych
tak, aby zoptymaliować położenie nowych opisów.
Na koniec zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 8: (Opcjonalny) Przypisanie reguły reprezentacji ze stylu
W ćwiczeniu 6, była możliwość utworzenia reguły reprezentacji dla proponowanych ścieżek
rowerowych. Jeśli utworzona została reguła „Dash in Dash”, powinna znajdować się ona teraz w pliku
stylu Corvallis. W tym etapie, dodasz regułę do reprezentacji Streets_42K i przypiszesz ją do obiektów
na mapie.
Jeśli w ćwiczeniu 6 nie udało się utworzyć reguły „Dash in Dash”, możesz utworzyć ją teraz
bazując na ćwiczeniu 6 i etapie7 albo pominąć ten etap i przejść do etapu 9.
Jeśli to konieczne uaktywnij ramkę danych Main.
Użyj Moje Miejsca aby powiększyć mapę do zasięgu Southwest Corvallis Detail.
Reguła zostanie przypisana ulicy o przebiegu północ-południe pokazanej na poniższym rysunku.
Otwórz okno Właściwości warstwy Streets.
Poniżej listy reguł, kliknij przycisk Opcji reguł i wybierz Wczytaj Regułę
- wczytaj regułę Dash in Dash.
Zmień nazwę reguły na Proposed Lane, a następnie kliknij OK,
aby zamknąć okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
262
Zacznij edycję i przypisz regułę do ulicy wskazanej na powyższym rysunku.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 9: Zastosowanie szablonu kompozycji mapy
W tym etapie, w kompozycji mapy zastosujesz istniejący szablon mapy. Najpierw, w
każdej ramce danych, musisz przeskalować mapę do ostatecznego drukowanego
zasięgu. Aktualna skala i zasięg mapy zależy od wielu czynników, m.in. od
wielkości okna aplikacji, od ilości włączonych pasków narzędziowych oraz
od tego, jakie operacje przesuwania obrazu mapy stosowano. Ważne jest, aby ostatecznie
mapa główna była drukowana w skali 1:42 000, co w przybliżeniu pokrywa się z zasięgiem
mapy pokazanej na poniższym obrazku zaś, mapa dodatkowa była drukowana w skali
1:12 000 czyli w przybliżeniu w zasięgu pokazanym na kolejnym obrazku poniżej.
Jeśli nie możliwe będzie osiągnięcie takich zasięgów do wydruku, możesz przeskalować mapę
do takiego zasięgu, który będzie Cię satysfakcjonował.
263
W ramce danych Main, upewnij się czy osiągnięty jest odpowiedni zasięg i skala mapy.
264
W ramce danych Inset, powiększ mapę do zasięgu Downtown Corvallis,
a następnie przeskaluj ją do zasięgu obszaru pokazanego na poniższym rysunku.
Z górnego paska wybierz Plik a następnie Ustawienia Strony i Drukowania,
w polu Strona, zmień rozmiar na Letter i orientację na Poziomo.
W pasku narzędziowym Kompozycja, kliknij przycisk Zmień Kompozycję
.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Resources.
Kliknij dokument mapy BikeProject.mxd, a następnie kliknij Otwórz.
265
W oknie dialogowym Porządek Ramki Danych, kliknij Main, a następnie kliknij Przesuń w Dół.
Kliknij Zakończ.
266
Dostosuj odpowiednio skale map w obu ramkach danych.
W dolnym prawym narożniku kompozycji, dwukrotnie kliknij Text i zamień istniejący tekst
na dowolną dodatkową informację, którą chcesz zamieścić na mapie. Może to być Twoje imię
i nazwisko, data lub zastosowane odwzorowanie.
Etap 10: Dodanie do kompozycji mapy prostokąta zasięgu
W tym etapie, dodasz prostokąt zasięgu do kompozycji mapy, aby pokazać zasięg mapy
szczegółowej (dodatkowej) na głównej mapie.
Na kompozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy na mapie głównej i wybierz Właściwości.
W oknie dialogowym Ramka Danych Właściwości, kliknij zakładkę
Wskaźniki Zasięgów i dodaj prostokąt zasięgu obszaru ramki danych Inset.
Zmień kolor i rozmiar obwódki (Gray 50%, rozmiar 1.5).
Wybierz opcję wyświetlania linii wiodącej i zmień kolor i szerokość symbolu wiodącego tak,
aby odpowiadał ustawieniom obwódki.
267
Etap 11: Dodanie legendy do kompozycji mapy
Mając uaktywnioną ramkę danych Main wstaw legendę.
W oknie Kreatora Legendy, w polu warstw legendy, zaznacz jedynie warstwy
pokazane na obrazku poniżej.
Użyj strzałek do góry i na dół, aby kolejność warstw odpowiadała poniższemu obrazkowi.
Usuń tytuł legendy, zaakceptuj pozostałe wartości domyślne i kliknij Zakończ.
Na kompozycji, dwukrotnie kliknij legendę, aby otworzyć okno jej
Właściwości.
W zakładce Elementy, wybierz wszystkie warstwy, a następnie kliknij przycisk Styl.
Klinij Poziomy Pojedynczy Symbol Tylko Etykieta (Horizontal Single Symbol Label Only),
a następnie kliknij OK.
Mając nadal wybrane wszystkie warstwy, kliknij przycisk Symbol.
Zmień tekst na Arial 10, pogrubiony, kolor - Gray 70% i kliknij OK.
W zakładce Elementy, kliknij warstwę MunicipalBldgs i zaznacz kontrolkę obok
"Umieść w nowej kolumnie."
Kliknij OK.
268
Powtórz powyższe czynności, aby utworzyć legendę dla ramki danych Inset. Do legendy mapy
dodatkowej, dołącz jedynie warstwy BikeShops i MunicipalBldgs. Nie umieszczaj warstwy
MunicipalBldgs w nowej kolumnie.
Przesuń legendy w puste miejsce poniżej tytułu mapy.
Ponieważ symbol budynku Parks & Recreation Office jest wyjątkiem, nie zostanie on
automatycznie umieszczony w legendzie.
Wykorzystując narzędzia znajdujące się w pasku narzędziowym Kreślenie, narysuj szary
prostokąt, nadając mu ten sam kolor i rozmiar, jaki posiada budynek Parks & Recreation Office.
z paska narzędziowego
Wskazówka: Możesz użyć narzędzi Powiększ
i Pomniejsz
Kompozycja, aby przyjrzeć się budynkowi Parks & Recreation Office.
Przesuń szary prostokąt do legendy.
Przy użyciu narzędzia Powiększ z paska narzędziowego Kompozycja, powiększ kompozycję
do zasięgu legendy.
Wykorzystując pasek narzędziowy Kreślenie, dodaj tekst, aby zaetykietować nowy
prostokąt. Przeorganizuj elementy legendy tak, aby była czytelna i dobrze wyglądała na tle
strony. Wykorzystaj poniższy rysunek jako pomoc.
Dostosuj rozmieszczenie wszystkich elementów mapy według rysunku.
269
Twoja ostateczna mapa powinna być zbliżona do tej pokazanej na poniższym rysunku.
Etap 12: Zapisanie ostatecznej mapy
Zapisz dokument mapy.
Jeśli masz dostęp do drukarki, wydrukuj swoją mapę.
Zamknij aplikację ArcMap.
Podsumowanie
Gratulacje! Zakończono projekt tworzenia mapy przebiegu tras rowerowych w Corvallis.
W tym ćwiczeniu, wykorzystano szereg technik poznanych w trakcie całego kursu, aby utworzyć
pełnowartościową mapę przebiegu tras rowerowych Corvallis.
270
A
Dodatek A:
ESRI data
license agreement
271
272
IMPORTANT – READ CAREFULLY
BEFORE OPENING THE SEALED MEDIA PACKAGE
ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE, INC. (ESRI), IS WILLING TO LICENSE
THE ENCLOSED ELECTRONIC VERSION OF THIS TRAINING COURSE TO YOU ONLY UPON
THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS CONTAINED IN
THIS ESRI DATA LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS
CAREFULLY BEFORE OPENING THE SEALED MEDIA PACKAGE. BY OPENING THE SEALED
MEDIA PACKAGE, YOU ARE INDICATING YOUR ACCEPTANCE OF THE ESRI DATA LICENSE
AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS AS STATED, THEN
ESRI IS UNWILLING TO LICENSE THE TRAINING COURSE TO YOU. IN SUCH EVENT, YOU
SHOULD RETURN THE MEDIA PACKAGE WITH THE SEAL UNBROKEN AND ALL OTHER
COMPONENTS (E.G., THE CD-ROM, TRAINING COURSE MATERIALS, TRAINING DATABASE,
AS APPLICABLE) TO ESRI OR ITS AUTHORIZED INSTRUCTOR FOR A REFUND. NO REFUND
WILL BE GIVEN IF THE MEDIA PACKAGE SEAL IS BROKEN OR THERE ARE ANY MISSING
COMPONENTS.
ESRI DATA LICENSE AGREEMENT
This is a license agreement, and not an agreement for sale, between you (Licensee) and ESRI. This ESRI
data license agreement (Agreement) gives Licensee certain limited rights to use the electronic version of the
training course materials, training database, software, and related materials (hereinafter collectively referred
to as the “Training Course”). All rights not specifically granted in this Agreement are reserved to ESRI and
its licensor(s).
Reservation of Ownership and Grant of License: ESRI and its licensor(s) retain exclusive rights,
title, and ownership to the copy of the Training Course licensed under this Agreement and hereby grant to
Licensee a personal, nonexclusive, nontransferable license to use the Training Course as a single package for
Licensee's own personal use only pursuant to the terms and conditions of this Agreement. Licensee agrees to
use reasonable efforts to protect the Training Course from unauthorized use, reproduction, distribution, or
publication.
Proprietary Rights and Copyright: Licensee acknowledges that the Training Course is proprietary
and confidential property of ESRI and its licensor(s) and is protected by United States copyright laws and
applicable international copyright treaties and/or conventions.
273
Permitted Uses:
• Licensee may run the setup and install one (1) copy of the Training Course onto a permanent electronic
storage device and reproduce one (1) copy of the Training Course and/or any online documentation in hardcopy format for Licensee's own personal use only.
• Licensee may use one (1) copy of the Training Course on a single processing unit.
• Licensee may make only one (1) copy of the original Training Course for archival purposes during the term
of this Agreement, unless the right to make additional copies is granted to Licensee in writing byESRI.
• Licensee may use the Training Course provided by ESRI for the stated purpose of Licensee's own personal
GIS training and education.
Uses Not Permitted:
• Licensee shall not sell, rent, lease, sublicense, lend, assign, time-share, or transfer, in whole or in part, or
provide unlicensed third parties access to the Training Course, any updates, or Licensee's rights under this
Agreement.
• Licensee shall not separate the component parts of the Training Course for use on more than one (1)
computer, used in conjunction with any other software package, and/or merged and compiled into a separate
database(s) for other analytical uses.
• Licensee shall not reverse engineer, decompile, or disassemble the Training Course, except and only to the
extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this restriction.
• Licensee shall not make any attempt to circumvent the technological measure(s) (e.g., software or
hardware key) that effectively controls access to the Training Course, except and only to the extent that such
activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this restriction.
• Licensee shall not remove or obscure any copyright, trademark, and/or proprietary rights notices of ESRI
or its licensor(s).
Term: The license granted by this Agreement shall commence upon Licensee's receipt of the Training Course
and shall continue until such time that (1) Licensee elects to discontinue use of the Training Course and
terminates this Agreement or (2) ESRI terminates for Licensee's material breach of this Agreement. The
Agreement shall automatically terminate without notice if Licensee fails to comply with any provision of this
Agreement. Upon termination of this Agreement in either instance, Licensee shall return to ESRI or destroy all
copies of the Training Course, and any whole or partial copies, in any form and deliver evidence of such
destruction to ESRI, which evidence shall be in a form acceptable to ESRI in its sole discretion. The parties
hereby agree that all provisions that operate to protect the rights of ESRI and its licensor(s) shall remain in
force should breach occur.
Limited Warranty and Disclaimer: ESRI warrants that the media upon which the Training Course is provided
will be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of ninety
(90) days from the date of receipt.
274
EXCEPT FOR THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE, THE TRAINING COURSE
CONTAINED THEREIN IS PROVIDED “AS-IS,” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT. ESRI
DOES NOT WARRANT THAT THE TRAINING COURSE WILL MEET LICENSEE'S NEEDS OR
EXPECTATIONS; THAT THE USE OF THE TRAINING COURSE WILL BE UNINTERRUPTED; OR
THAT ALL NONCONFORMITIES, DEFECTS, OR ERRORS CAN OR WILL BE CORRECTED. THE
TRAINING DATABASE HAS BEEN OBTAINED FROM SOURCES BELIEVED TO BE RELIABLE, BUT
ITS ACCURACY AND COMPLETENESS, AND THE OPINIONS BASED THEREON, ARE NOT
GUARANTEED. THE TRAINING DATABASE MAY CONTAIN SOME NONCONFORMITIES,
DEFECTS, ERRORS, AND/OR OMISSIONS. ESRI AND ITS LICENSOR(S) DO NOT WARRANT THAT
THE TRAINING DATABASE WILL MEET LICENSEE'S NEEDS OR EXPECTATIONS, THAT THE USE
OF THE TRAINING DATABASE WILL BE UNINTERRUPTED, OR THAT ALL NONCONFORMITIES
CAN OR WILL BE CORRECTED. ESRI AND ITS LICENSOR(S) ARE NOT INVITING RELIANCE ON
THIS TRAINING DATABASE, AND LICENSEE SHOULD ALWAYS VERIFY ACTUAL DATA,
WHETHER MAP, SPATIAL, RASTER, TABULAR INFORMATION, AND SO FORTH. THE DATA
CONTAINED IN THIS PACKAGE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
Exclusive Remedy and Limitation of Liability: During the warranty period, Licensee's exclusive
remedy and ESRI's entire liability shall be the return of the license fee paid for the Training Course upon the
Licensee's deinstallation of all copies of the Training Course and providing a Certification of
Destruction in a form acceptable to ESRI.
IN NO EVENT SHALL ESRI OR ITS LICENSOR(S) BE LIABLE TO LICENSEE FOR COSTS OF
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, LOST PROFITS, LOST SALES OR
BUSINESS EXPENDITURES, INVESTMENTS, OR COMMITMENTS IN CONNECTION WITH
ANY BUSINESS, LOSS OF ANY GOODWILL, OR FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL,
AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR USE OF THE
TRAINING COURSE, HOWEVER CAUSED, ON ANY THEORY OF LIABILITY, AND WHETHER OR
NOT ESRI OR ITS LICENSOR(S) HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
THESE LIMITATIONS SHALL APPLY NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL
PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY.
No Implied Waivers: No failure or delay by ESRI or its licensor(s) in enforcing any right or remedy
under this Agreement shall be construed as a waiver of any future or other exercise of such right or remedy by
ESRI or its licensor(s).
Order for Precedence: This Agreement shall take precedence over the terms and conditions of any
purchase order or other document, except as required by law or regulation.
Export Regulation: Licensee acknowledges that the Training Course and all underlying information or
technology may not be exported or re-exported into any country to which the U.S. has embargoed goods, or to
anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals, or to the U.S. Commerce
Department's Table of Deny Orders. Licensee shall not export the Training Course or any underlying
information or technology to any facility in violation of these or other applicable laws and regulations.
Licensee represents and warrants that it is not a national or resident of, or located in or under the control of,
any country subject to such U.S. export controls.
275
Severability: If any provision(s) of this Agreement shall be held to be invalid, illegal, or unenforceable by a
court or other tribunal of competent jurisdiction, the validity, legality, and enforceability of the remaining
provisions shall not in any way be affected or impaired thereby.
Governing Law: This Agreement, entered into in the County of San Bernardino, shall be construed and
enforced in accordance with and be governed by the laws of the United States of America and the State of
California without reference to conflict of laws principles.
Entire Agreement: The parties agree that this Agreement constitutes the sole and entire agreement of the
parties as to the matter set forth herein and supersedes any previous agreements, understandings, and
arrangements between the parties relating hereto.
276
B
Dodatek B: Data
acknowledgments
277
278
Data acknowledgments
The bike lane map project contained in this course is based on real data, used by
permission of the City of Corvallis, Geospatial Information Services. Some of the data
may have been modified for training purposes. The final map may bear some
resemblance to maps created by the City. However, none of the GIS processes, methods,
cartographic decisions, or map outputs in this course are based on City of Corvallis
practices or have been endorsed by the City. The City makes no representation regarding
the accuracy of this data or any information in this data.
The Oregon State University building footprint and athletic field datasets were provided
courtesy of Oregon State University—Facilities Services.
279
280
C
Dodatek C:
Szczegółowe
instrukcje do
ćwiczenia 10
281
282
Szczegółowe instrukcje do Ćwiczenia 10
Szacowany czas wykonania ćwiczenia: 60 minut
W tym ćwiczeniu, wykorzystasz poznaną dotychczas wiedzę, aby zakończyć tworzenie mapy
przebiegu tras rowerowych Corvallis. Zmodyfikujesz niektóre reprezentacje i będziesz mieć możliwość
swobodnego eksperymentowania z mapą.
Po zakończeniu tego ćwiczenia, będziesz potrafić:
▪
▪
▪
Modyfikować wygląd symbolizacji przy użyciu różnych technik.
Utworzyć symbol sygnatury w oparciu o szkic.
Utworzyć i modyfikować legendę dla mapy głównej i dodatkowej.
Etap 1: Użycie narzędzia Aktualizuj Wyjątek w celu
kontrolowania własności efektów geometrycznych warstwy parków
W ćwiczeniu 7 utworzono wyjątek dla parków, aby przypisać wartość zero dla wygładzenia
geometrii małych parków i przypisać tolerancję wygładzenia równą 1, parkom o większej
powierzchni. W tym etapie, użyjesz narzędzia geoprzetwarzania Aktualizuj wyjątek,
aby oddzielić tę własność od reguły.
Uruchom aplikację ArcMap i z katalogu ..\Student\WCRT\Exercise10, otwórz dokument mapy
BikeProject_Draft7.mxd.
Zauważ: Jeśli nie udało się zakończyć poprzedniego ćwiczenia, otwórz dokument mapy z
..\Student\WCRT\Results\Exercise10_Start.
Zapisz dokument mapy pod nazwą BikeProject_Final.mxd w Twoim katalogu Exercise10.
Jeśli to konieczne, uaktywnij ramkę danych Main.
Najpierw, utworzysz nowe pole, aby gromadzić wartości tolerancji wygładzenia.
Otwórz tabelę atrybutów dla warstwy Parks
Kliknij przycisk Opcje > Dodaj Pole...
Nazwij nowe pole SmoothCurve i wybierz typ danych zmiennoprzecinkowy.
Kliknij OK., by zamknąć tabelę atrybutów
.
283
W poprzednim ćwiczeniu, jako własność warstwy symbolu wykorzystano wartość z określonego pola.
Teraz przypiszesz wartość efektu geometrycznego do nowoutworzonego pola SmoothCurve.
Otwórz Właściwości warstwy Parks.
Kliknij regułę Parks, a następnie wybierz warstwę symbolu wypełnienia.
Kliknij przycisk Wyświetl wyjątki pola.
W polu Tolerancja Płaszczyzny, z rozwijalnej listy wybierz SmoothCurve i kliknij OK.
Teraz wszystkie wartości zerowe, które były zgromadzone w polu Override dla tego
efektu geometrycznego zostaną skopiowane do pola SmoothCurve.
Otwórz okno ArcToolbox i rozwiń skrzynkę Kartografia
W zestawie narzedziowym Zarządzanie Reprezentacjami, kliknij dwukrotnie narzędzie
Aktualizuj Wyjątek.
Jako obiekty wejściowe ustaw Parks, upewnij się że wybrana jest reprezentacja
Parks_42K i kliknij OK.
Gdy proces zakończy się, zamknij okno postępu.
Otworz tabelę atrybutów warstwy Parks, aby sprawdzić, czy pole SmoothCurve zostało
wypełnione wartościami zerowymi dla małych parków.
Narzędzie Aktualizuj Wyjątek kopiuje do pola SmoothCurve, jedynie wartości wyjątków;
nie kopiuje wartości domyślnych (1).
Użyj okna Wybierz Według Atrybutów aby wybrać parki o wartościach <Null>. w polu SmoothCurve.
Wskazówka: Aby wybrać wartości Null utwórz wyrażenie "SmoothCurve" IS NULL.
Klknij prawym przyciskiem myszy nagłówek pola SmoothCurve i wybierz Kalkulator Pól.
Wpisz 1 i kliknij OK.
Powinno zostać wybranych 14 obiektów z wartością równą 1.
Zamknij tabelę atrybutów i wyczyść selekcję obiektów.
Jako, że wartości wyjątków efektu geometrycznego są teraz gromadzone w polu SmoothCurve,
możesz usunąć zapis wyjątków z pola Override. Ponieważ teraz jako wyjątek wskazane jest
konkretne pole z tabeli, tymczasowo, na potrzeby użycia narzędzia Usuń Wyjątek, trzeba to
ustawienie zmienić.
284
Otwórz własności warstwy Parks
Kliknij przycisk Wyświetl Wyjątki Pola.
Z rozwijalnej listy Tolerancja Płaszczyzny, wybierz <Pole Wyjątków>, aby powrócić do wartości
domyślnych i kliknij OK.
W zestawie narzedziowym Zarządzanie Reprezentacjami, kliknij dwukrotnie narzędzie Usuń Wyjątek.
Jako obiekty wejściowe ustaw Parks, upewnij się że wybrana jest reprezentacja
Parks_42K i kliknij OK.
Gdy proces zakończy się, zamknij okno postępu.
W oknie Właściwości warstwy Parks, kliknij przycisk Wyświetl Wyjątki Pola, dla parametru
Tolerancja Pola wybierz z rozwijalnej listy SmoothCurve, a następnie kliknij OK.
Teraz parki nie będą wyświetlane w jakiś zupełnie inny sposób niż wcześniej. Cała różnica
polega na tym, że wartość efektu geometrycznego jest teraz gromadzona jako część reguły,
a nie jest zapisana w polu Override.
Etap 2: Utworzenie drugiej reprezentacji dla ulic
Biorąc pod uwagę że na dodatkowej mapie widoczne są tylko obwiednie ulic (StreetCasings), istnieje
konieczność wyróżnienia z warstwy Streets, ścieżek rowerowych. Aby to wykonać, utworzysz nową
reprezentację dla ulic.
Rozwiń i uaktywnij ramkę danych Inset.
Włącz widocznośc warstwy Streets i zwróć uwagę na to, że jej reprezentacja nosi nazwę Unknown.
Reprezentacja jest nieznana, ponieważ, w poprzednim ćwiczeniu, zmieniona została jej nazwa
w aplikacji ArcCatalog. Teraz popracujesz z tą reprezentacją.
Otwórz Właściwości warstwy Streets.
W polu Pokaż, kliknij Reprezentacje > Streets_42K, a następnie kliknij OK.
Teraz można utworzyć drugą reprezentację dla warstwy Streets.
285
W oknie ArcToolbox, w skrzynce Kartografia, w zestawie narzedziowym Zarządzanie Reprezentacjami,
kliknij dwukrotnie narzędzie Dodaj Reprezentację
Jako obiekty wejściowe, wybierz z rozwijalnej listy warstwę Streets.
Nazwij odpowiednio nowa reprezentację i jej pola.
Upewnij się że w polu Importuj Warstwę Reguł jest wybrana Streets.
To pozwoli skorzystać z parametrów istniejącej już reprezentacji.
Kliknij OK.
W kolejnym etapie dokonasz niewielkich modyfikacji reprezentacji.
Etap 3: Modyfikowanie reprezentacji ulic dla dodatkowej mapy (Inset)
Zastosuj nową reprezentację do warstwy Streets, jako jej symbolizacja w ramce danych Inset.
Ponieważ na dodatkowej mapie istnieją już obwiednie ulic, należy teraz z warstwy Streets pozostawić
jedynie ścieżki rowerowe. Istnieje kilka możliwości uczynienia zwykłych, nie-rowerowych ulic
niewidocznymi:
1. Możesz zmienić regułę Streets tak, aby miała szerokość 0.
2. Możesz zacząć edycję, wybrać zwykłe ulice i użyć okna Własności
Reprezentacji, aby wyłączyć widoczność tej reguły.
3. Trzecią możliwością jest utworzenie nowego pola (o typie danych krótkie
całkowite) gromadzącego wartości widoczności i ustanowić wartość 0 dla
niewidocznych ulic i 1 dla widocznych, a następnie powiązać widoczność z tym
polem. Takie ustawienie można wykonać w oknie dialogowym Własności Ogólne
Reprezentacji.
286
Pierwsza opcja jest opcją najszybszą i najprostszą, aby uczynić niewidocznymi ulice, które nie posiadają
ścieżek rowerowych. Jeśli chcesz zastosować metodę nieco bardziej zaawansowaną, wybierz opcję 2 lub 3.
W opcji 2 pomijasz regułę reprezentacji i kontrolujesz widoczność z poziomu wyjątków.
Opcja 3 pozwala kontrolować widoczność z poziomu pola w tabeli atrybutów.
Wybierz jedną z trzech przedstawionych metod, aby pokazać jedynie ulice posiadające ścieżki
rowerowe w ramce danych.
Opcja 1: Modyfikacja reguły Streets
Wybierz regułę Streets, a następnie zmień jej szerokość na 0.
Symbol ścieżek rowerowych jest teraz lekko za szeroki, względem symbolu skrajni dróg.
Wybierz regułę Bicycle Lane, a następnie zmień jej szerokość na 2.5 i kliknij OK.
Opcje 2: Wyjątek – widoczność ulic bez ścieżek rowerowych
Kliknij OK, aby zamknąć okno Właściwości Warstwy.
W tabeli zawartości, kliknij prawym przyciskiem myszy Streets
i wybierz Selekcja > Uczyń Wybieralną Tylko Tę Warstwę.
W menu Selekcja, wybierz Wybierz Według Atrybutów.
Jako Warstwa wskaż Streets, utwórz wyrażenie "RuleID_12K" = 1 i kliknij OK.
Zacznij edycję.
Otwórz okno Właściwości Reprezentacji
.
Wyłącz kontrolkę Widoczność.
Zauważ że pojawiła się ikona pędzla, wskazująca na to że jest to wyjątek.
Zamknij okno Właściwości Reprezentacji, zakończ edycję i zapisz zmiany.
Symbol ścieżek rowerowych jest teraz lekko za szeroki, względem symbolu skrajni dróg.
Wybierz regułę Bicycle Lane, a następnie zmień jej szerokość na 2.5 i kliknij OK.
287
Opcja 3: Wykorzystanie pola z tabeli atrybutów do kontroli na widocznością dróg bez ścieżek rowerowych
Otwórz tabelę atrybutów warstwy Streets.
Kliknij przycisk Opcje Tabeli> Dodaj Pole.
Nazwij nowe pole Visibility, określ jego typ jako Krótkie Całkowite i kliknij OK.
Kliknij przycisk Opcje Tabeli, wybierz Wybierz Według Atrybutów i utwórz wyrażenie
"BikeLane" = 'N'.
W tabeli atrybutów warstwy Streets, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek pola Visibility
i wybierz Kalkulator Pól.
W polu Wyrażenie wpisz 0 i kliknij OK.
Kliknij przycisk Opcje > Odwróć Selekcję.
Ponownie otwórz Kalkulator Pól dla pola Visibility,
jako wyrażenie wpisz 1 i kliknij OK.
Zamknij tabelę atrybutów i wyczyść wybrane obiekty.
Otwórz okno Właściwości warstwy Streets.
Poniżej obszaru warstwy symbolu, kliknij przycisk Opcje i wybierz Właściwości
Ogólne. Kliknij ikonę pędzla i z rozwijalnej listy wybierz pole Visibility.
Kliknij OK.
Wszystkie obiekty o wartości 0 w polu Visibility nie zostaną wyświetlone,
a te o wartościach 1 w polu Visibility (ulice ze ścieżkami rowerowymi) będą wyświetlane.
Symbol ścieżek rowerowych jest teraz lekko za szeroki, względem symbolu skrajni dróg.
Wybierz regułę Bicycle Lane, a następnie zmień jej szerokość na 2.5 i kliknij OK.
288
Etap 4: Usuwanie ‘współbieżności’ symbolizacji ulic
Na mapie głównej, na obszarze Oregon State University istnieje kilka ulic, których
symbolizacja ‘zlewa się” w jedną całość. Użyjesz teraz narzędzi z paska narzędziowego
Reprezentacja, aby zmodyfikować te linie tak, aby były rozdzielne.
Ulice przed zmianami:
Ulice po zmianach:
Uaktywnij ramkę danych Main.
Rozpocznij sesję edycyjną.
Przy użyciu Narzędzia Selekcji z paska narzędziowego Reprezentacja, wybierz jedną z nakładających
się ulic znajdującą się po zachodniej stronie obszaru OSU.
Poekspoerymentuj z narzędziami Przekształć, Przesuń Równolegle i Przesuń aż do momentu, gdy
ulice będą wyglądały na rozdzielone w skali 1:42 000.
Gdy osiągniesz satysfakcjonujący Cię wygląd ulic, zakończ edycję i zapisz zmiany.
289
Etap 5: Dopracowanie rozmieszczenia sygnatur na dodatkowej mapie
Na mapie dodatkowej (Inset), wiele budynków użyteczności publicznej nachodzi na symbol ulic.
Wykorzystując narzędzia z paska narzędziowego Reprezentacja, przesuń sygnatury budynków w bardziej
korzystne położenie tak, jak to zrobiono w ćwiczeniu 7 w przypadku sklepów rowerowych.
Zwiń ramkę danych Main.
Uaktywnij i rozwiń ramkę danych Inset.
Uczyń warstwę MunicipalBldgs selekcjonowalną (MunicipalBldgsOpis również
powinna być selekcjonowalna).
Rozpocznij sesję edycyjną.
W tabeli zawartości, wyłącz widoczność warstwy MunicipalBldgsAnno.
wybierz Narzędzie Selekcji w pasku narzedziowym Reprezentacja
.
Kliknij sygnaturę Fire Station i przesuń ją lekko w kierunku południowym tak,
aby nie nachodziła na ulicę.
Powtórz powyższe czynności w odniesieniu do pozostałych sygnatur budynków – aby nie nachodziły
na ulice.
Gdy już osiągniesz satysfakcję z położenia swoich sygnatur, włącz warstwę MunicipalBldgsAnno.
Jeśli zajdzie taka konieczność, dopasuj położenie opisów na mapie do ich ulic.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
290
Etap 6: Utworzenie reguły i własnej sygnatury dla obiektów straży pożarnej
W poprzednich ćwiczeniach, aby utworzyć symbol sygnatury modyfikowano istniejące glify (obrazki).
W tym etapie, utworzysz regułę, aby w oparciu o szkic, zasymbolizować i zaprojektować swój własny
symbol sygnatury dla straży pożarnej.
Warstwa MunicipalBldg zawiera cztery obiekty straży pożarnej, jednak tylko jeden z nich położony
jest w zasięgu prezentowanym przez dodatkową mapę. Obecnie budynek straży pożarnej ma
przypisaną regułę City Buildings.
Otwórz Właściwości warstwy MunicipalBldgs.
Utwórz nową regułę o nazwie Fire Stations.
Mając wybraną nową regułę, kliknij jej symbol aby otworzyć okno Selektora Sygnatur Reprezentacji,
a następnie kliknij Właściwości i otwórz okno Edytor Sygnatur.
Usuń domyślny czarny kwadrat i rozpocznij szkicowanie.
Pokazane poniżej rysunki mogą stanowić pomoc przy tworzeniu nowego symbolu dla obiektów straży
pożarnej. Jednak teraz masz możliwość wykazania się kreatywnością i stworzenia swojego własnego
symbolu sygnatury.
▪
▪
Poeksperymentuj z narzędziami Utwórz Linię i Utwórz Poligon
aby utworzyć własne
elementy grafiki.
aby zmienić kształt elementów
Poeksperymentuj z narzędziem Wybierz część geometrii
graficznych.
Wskazówka: Zaznacz kwadrat wokół wierzchołka, aby go wybrać, a następnie przenieś
wierzchołek w nowe miejsce.
291
▪
Dodawać i usuwać wierzchołki można również za pomocą narzędzi
Wstaw/Usuń Wierzchołek
.
Zauważ: Jest to dobry moment, aby poćwiczyć rysowanie przy użyciu narzędzi okna Edytor
Sygnatur. Jednak, jeśli wolisz, możesz dodać do szkicu glif z wybranej czcionki tak, jak to
uczyniono w ćwiczeniu 5 i ewentualnie zmodyfikować ją według uznania lub możesz załadować
predefiniowane sygnatury z Selektora Sygnatur Reprezentacji. Taka, możliwa do wykorzystania
sygnatura, znajduje się w pliku stylu Corvallis pod nazwą Fire Stations.
(Jeśli wykorzystano predefiniowaną sygnaturę Fire Stations, pomiń znajdujące się poniżej
instrukcje zapisu i kopiowania do pliku stylu Corvallis).
Gdy zakończysz tworzenie nowej sygnatury, kliknij OK, aby zamknąć okno Edytor Sygnatur.
Zapisz sygnaturę, a następnie kliknij OK, aby zamknąć okno Selektor Sygnatur Reprezentacji.
Zmień rozmiar sygnatury na 10,a następnie kliknij OK w oknie Właściwości Warstwy Tematycznej.
Użyj Menedżera Stylów, aby skopiować/wkleić utworzoną sygnaturę straży pożarnej z katalogu Sygnatur
Reprezentacji w swoim osobistym stylu do katalogu Sygnatur Reprezentacji w stylu Corvallis
Otwórz okno Menedżera Stylów (Dostosuj > Menedżer Stylów).
Rozwiń swój osobisty folder i kliknij folder Sygnatury Reprezentacji.
Kliknij prawym przyciskiem myszy sygnaturę strazy pożarnej i wybierz Kopiuj
Rozwiń styl Corvallis, a następnie kliknij folder Sygnatury Reprezentacji.
Kliknij prawym przyciskiem myszy pustą przestrzeń z prawej strony i wybierz Wklej.
Własna sygnatura straży porażanej została teraz zapisana zarówno w osobistym stylu
jak i w stylu Corvallis.
Zamknij okno Menedżera Stylów.
Teraz przyporządkujesz nową regułę do czterech obiektów posterunków straży pożarnej.
Zacznij edycję.
Otwórz tabelę atrybutów warstwy MunicipalBldgs i wybierz rekordy posterunków straży pożarnej.
Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek pola RuleID_12K i wybierz Kalkulator Pól.
W oknie Kalkulatora Pól wpisz 5 i kliknij OK.
5 to identyfikator reguły Fire Stations.
292
Wyczyść wybrane obiekty, a następnie zamknij tabelę atrybutów.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 7: (Opcjonalny) Zamiana etykiet na opisy
W ćwiczeniu 9, niektórym ulicom nadano opisy. W tym etapie, dokonasz zamiany etykiet
na opisy, aby w dalszej kolejności optymalnie je umiejscowić.
Uaktywnij ramkę danych Main.
Powiększ do pełnego zasięgu, a następnie powiększ do zasięgu, który będzie widoczny na ostatecznej
Twojej mapie, wykorzystując poniższy rysunek jako pomoc.
Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę Streets i Zamień etykiety warstwy Streets na opisy.
293
Wybierz opcję gromadzenia opisów w geobazie, jako opisy powiązane z obiektami.
Zacznij edycję.
Korzytając z narzedzia Edycji
kliknij obiekt opisu ulicy i przeciągnij go
w bardziej odpowiednie miejsce.
Powtarzaj powyższe czynności dopóty, dopóki nie ustawisz wszystkich opisów zgodnie ze swymi
upodobaniami.
Na koniec zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 8: (Opcjonalny) Przypisanie reguły reprezentacji ze stylu
W ćwiczeniu 6, była możliwość utworzenia reguły reprezentacji dla proponowanych ścieżek
rowerowych. Jeśli utworzona została reguła „Dash in Dash”, powinna znajdować się ona teraz w pliku
stylu Corvallis. W tym etapie, dodasz regułę do reprezentacji Streets_42K i przypiszesz ją do obiektów
na mapie.
Jeśli w ćwiczeniu 6 nie udało się utworzyć reguły „Dash in Dash”, możesz utworzyć ją teraz
bazując na ćwiczeniu 6 i etapie7 albo pominąć ten etap i przejść do etapu 9.
Jeśli to konieczne uaktywnij ramkę danych Main.
Użyj Moje Miejsca aby powiększyć mapę do zasięgu Southwest Corvallis Detail.
Reguła zostanie przypisana ulicy o przebiegu północ-południe pokazanej na poniższym rysunku.
Otwórz okno Właściwości warstwy Streets.
Poniżej listy reguł, kliknij przycisk Opcji reguł i wybierz Wczytaj Regułę
W oknie Selektor Reguł Reprezentacji, wybierz regułę
“Dash in Dash”, a następnie kliknij OK.
294
Zmień nazwę reguły na Proposed Lane, a następnie kliknij OK,
aby zamknąć okno Właściwości Warstwy Tematycznej.
Upewnij się że warstwa Streets podlega selekcji, a nastepnie wybierz ulicę wskazaną
na poniższym obrazku.
Zacznij edycję.
W pasku narzędziowym Edytor, kliknij przycisk Atrybuty
.
W oknie atrybuty, kliknij zakładkę Streets_42K tab.
Z rozwijalnej listy Reguła Reprezentacji, wybierz Proposed Lane [3].
Zamknij okno atrybuty.
Zakończ edycję i zapisz zmiany.
Etap 9: Zastosowanie szablonu kompozycji mapy
W tym etapie, w kompozycji mapy zastosujesz istniejący szablon mapy. Najpierw, w
każdej ramce danych, musisz przeskalować mapę do ostatecznego drukowanego
zasięgu. Aktualna skala i zasięg mapy zależy od wielu czynników, m.in. od
wielkości okna aplikacji, od ilości włączonych pasków narzędziowych oraz
od tego, jakie operacje przesuwania obrazu mapy stosowano. Ważne jest, aby ostatecznie
mapa główna była drukowana w skali 1:42 000, co w przybliżeniu pokrywa się z zasięgiem
mapy pokazanej na poniższym obrazku zaś, mapa dodatkowa była drukowana w skali
1:12 000 czyli w przybliżeniu w zasięgu pokazanym na kolejnym obrazku poniżej.
Jeśli nie możliwe będzie osiągnięcie takich zasięgów do wydruku, możesz przeskalować mapę
do takiego zasięgu, który będzie Cię satysfakcjonował.
295
W ramce danych Main, upewnij się czy osiągnięty jest odpowiedni zasięg i skala mapy.
296
W ramce danych Inset, powiększ mapę do zasięgu Downtown Corvallis,
a następnie przeskaluj ją do zasięgu obszaru pokazanego na poniższym rysunku.
Z górnego paska wybierz Plik a następnie Ustawienia Strony i Drukowania,
w polu Strona, zmień rozmiar na Letter i orientację na Poziomo.
W polu Strona, zmień rozmiar na Letter i orientację na Poziomo i kliknij OK.
W pasku narzędziowym Kompozycja, kliknij przycisk Zmień Kompozycję
.
Wskaż katalog ..\Student\WCRT\Resources.
Kliknij dokument mapy BikeProject.mxd, a następnie kliknij Otwórz.
297
W oknie dialogowym Porządek Ramki Danych, kliknij Main, a następnie kliknij Przesuń w Dół.
Kliknij Zakończ.
298
Dostosuj odpowiednio skale map w obu ramkach danych.
W dolnym prawym narożniku kompozycji, dwukrotnie kliknij Text i zamień istniejący tekst
na dowolną dodatkową informację, którą chcesz zamieścić na mapie. Może to być Twoje imię
i nazwisko, data lub zastosowane odwzorowanie.
Etap 10: Dodanie do kompozycji mapy prostokąta zasięgu
W tym etapie, dodasz prostokąt zasięgu do kompozycji mapy, aby pokazać zasięg mapy
szczegółowej (dodatkowej) na głównej mapie.
Na kompozycji, kliknij prawym przyciskiem myszy na mapie głównej i wybierz Właściwości.
W oknie dialogowym Ramka Danych Właściwości, kliknij zakładkę
Wskaźniki Zasięgów
W oknie po lewej kliknij Inset, a następnie kliknij przycisk strzałki skierowanej
w prawo, aby przenieść nazwę ramki do okna po prawej.
Kliknij przycisk Ramka.
W polu Obwódka, kliknij rozwijalną strzałkę i wybierz obwódkę o grubości 1.5 Punktu.
kliknij próbkę koloru i wybierz Gray 50%.
299
Kliknij OK.
Zaznacz kontrolkę obok opcji Pokaż Wiodący, a następnie kliknij przycisk Symbol Wiodący.
W Selektorze symboli, zmień kolor i szerokość linii tak, aby dopasować ją do ustawień
obwódki ramki danych.
Kliknij OK, aby zamknąć okno Selektora Symboli oraz okno Włąsności Ramki Danych.
Etap 11: Dodanie legendy do kompozycji mapy
Mając uaktywnioną ramkę danych Main wstaw legendę.
W oknie Kreatora Legendy, w polu warstw legendy, zaznacz jedynie warstwy
pokazane na obrazku poniżej.
Użyj strzałek do góry i na dół, aby kolejność warstw odpowiadała poniższemu obrazkowi.
Kliknij Dalej.
Usuń tytuł legendy i Kliknij Dalej.
Zaakceptuj pozostałe wartości domyślne i kliknij Zakończ.
Na kompozycji, dwukrotnie kliknij legendę, aby otworzyć okno jej własności.
W zakładce Elementy, wybierz wszystkie warstwy, na liście z lewej strony (przytrzymując przycisk
Shift z klawiatury) a następnie kliknij przycisk Styl.
Kliknij przycisk Styl znajdujący się pod listą.
Klinij Poziomy Pojedynczy Symbol Tylko Etykieta (Horizontal Single Symbol Label Only),
a następnie kliknij OK.
300
Mając nadal wybrane wszystkie warstwy, kliknij przycisk Symbol.
Zmień tekst na Arial 10, pogrubiony, kolor - Gray 70% i kliknij OK.
W zakładce Elementy, kliknij warstwę MunicipalBldgs i zaznacz kontrolkę obok
"Umieść w nowej kolumnie."
Kliknij OK.
Uaktywnij ramkę danych Inset.
Powtórz powyższe czynności, aby utworzyć legendę dla ramki danych Inset. Do legendy mapy
dodatkowej, dołącz jedynie warstwy BikeShops i MunicipalBldgs. Nie umieszczaj warstwy
MunicipalBldgs w nowej kolumnie.
Przesuń legendy w puste miejsce poniżej tytułu mapy.
Ponieważ symbol budynku Parks & Recreation Office jest wyjątkiem, nie zostanie on
automatycznie umieszczony w legendzie.
Używając narzędzia Nowy Prostokąt
z paska narzędziowego Kreślenie, narysuj prostokąt,
będący duplikatem symbolu Parks & Recreation Office - narysuj szary prostokąt, nadając mu ten
sam kolor
i rozmiar, jaki posiada budynek Parks & Recreation Office.
z paska narzędziowego
Wskazówka: Możesz użyć narzędzi Powiększ
i Pomniejsz
Kompozycja, aby przyjrzeć się budynkowi Parks & Recreation Office.
Mając wybrany prostokąt, kliknij przycisk Kolor Wypełnienia
Zmiań Kolor Linii
i wybierz Gray 70%.
prostokąta na Brak Koloru.
Przesuń szary prostokąt do legendy.
Przy użyciu narzędzia Powiększ z paska narzędziowego Kompozycja, powiększ kompozycję
do zasięgu legendy.
301
Wykorzystując pasek narzędziowy Kreślenie, dodaj tekst, aby zaetykietować nowy prostokąt. Użyj
tych samych parametrów tekstu co w przypadku etykiet legendy.
Przeorganizuj elementy legendy tak, aby była czytelna i dobrze wyglądała na tle
strony. Wykorzystaj poniższy rysunek jako pomoc.
Dostosuj rozmieszczenie wszystkich elementów mapy według rysunku.
302
Twoja ostateczna mapa powinna być zbliżona do tej pokazanej na poniższym rysunku.
Etap 12: Zapisanie ostatecznej mapy
Zapisz dokument mapy.
Jeśli masz dostęp do drukarki, wydrukuj swoją mapę.
Zamknij aplikację ArcMap.
Podsumowanie
Gratulacje! Zakończono projekt tworzenia mapy przebiegu tras rowerowych w Corvallis.
W tym ćwiczeniu, wykorzystano szereg technik poznanych w trakcie całego kursu, aby
utworzyć pełnowartościową mapę przebiegu tras rowerowych Corvallis.
303
304
Podsumowanie
kursu
305
306
Podsumowanie kursu
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
Cele kursu
+W
trakcie kursu nauczyliśmy się:
+ Tworzyć
reprezentacje kartograficzne
+ Tworzyć
reguły, określać ich własności
i przyporządkowywać reguły do obiektów
+ Tworzyć
własne symbole
+ Rozbudowywać
reguły poprzez efekty geometryczne i
style rozmieszczenia sygnatur
+ Tworzyć
wyjątki reguł i wykorzystywać do reprezentacji
wartości z tabeli atrybutów
+ Korzystać
z kartograficznych narzędzi geoprzetwarzania
+ Zarządzać
reprezentacjami w ArcMap, ArcCatalog, narzędziami
Zarządzanie Reprezentacjami i poprzez Menadżera Stylów
+ Integrować
reprezentacje ze standardową symbolizacją
i elementami tekstowymi na projekcie mapy
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
11-2
307
Wsparcie edukacyjne ESRI
+ Opcje
nauki
+ Kursy
prowadzone
przez instruktora
+ Kursy
prowadzone
przez instruktora na WWW
+ Podcasts
+ Training
+ Virtual
seminars
Campus
+ Workbooks
+ Historia
+ Zapis
przebytych szkoleń
http://www.esri.com/training
listy przebytych kursów w profilu użytkownika
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
11-3
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
11-4
Kierunki szkoleń
+
http://www.esri.com/pathways
+ Szkolenia
tematyczne
+ Absolutorium
+ Śledzenie
+ Różne
szkoleń
postępów
kierunki szkoleń
•Analizy GIS
•Produkcja danych i edycja
•Podstawowe zagadnienia
ArcGIS Desktop
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
308
Ocena szkoleń
+ http://classeval.esri.com
+ Zbierane
+ Zebrane
opinie wpływają na kształt programu szkoleń
opinie pomagają
+ Poprawić
jakość prowadzenia szkoleń
+ Poprawić
jakość programu szkoleń i wykonywanych zadań
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
11-5
Dziękujemy za uwagę
+ Mam
nadzieję zobaczyć Państwa na kolejnych
szkoleniach już wkrótce
Copyright © 2007 ESRI. All rights reserved.
Kartografia w geobazie – Reprezentacje kartograficzne
11-6
309

Podobne dokumenty