Możliwość przyznania kredytu kupieckiego Każda z firm

Komentarze

Transkrypt

Możliwość przyznania kredytu kupieckiego Każda z firm
Możliwość przyznania kredytu kupieckiego
Każda z firm rozpoczynających współpracę handlową z iData może starać się o przyznanie limitu
kredytu kupieckiego i odroczonego terminu płatności. Dla nowo zarejestrowanych firm, dotychczas
nie dokonujących zakupów w iData, proponujemy okres pierwszych trzech miesięcy współpracy
na zasadzie przedpłat. W przypadku gdy firma zamierzająca dokonywać zakupów w iData ma
ugruntowaną pozycję na rynku komputerowym może się starać o przyznanie limitu z pominięciem
tego okresu - warunkiem jest jednak dostarczenie rzetelnej i kompletnej dokumentacji firmy w celu
oceny jej kondycji finansowej i analizy ryzyka kredytowego.
W celu uzyskania możliwości dokonywania zakupów w iData w kredycie kupieckim należy
wystąpić o przyznanie limitu i terminu płatności na wniosku kredytowym (wzór dostępny na stronie
internetowej www.idata.com.pl/wspolpraca). Wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi
dokumentami rejestrowymi, finansowymi oraz zabezpieczającymi prosimy przekazać do swojego
opiekuna handlowego w iData. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne
jest również dostarczenie oświadczenia o zdolności do reprezentacji spółki przez Zarząd w świetle
Art. 230 KSH.
Informacje na temat zabezpieczeń oraz dokumentów finansowych znajdziecie Państwo w dalszej
części niniejszego opisu.
Zasady przyznawania i utrzymania kredytu kupieckiego w iData
Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego klienta oraz
potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Istnieje możliwość
podnoszenia limitu kredytu w miarę rozwoju współpracy z iData.
Zastrzegamy sobie możliwość przyznania lub ustalenia wysokości limitu w zależności od opinii
zewnętrznych firm specjalizujących się w ocenie ryzyka kredytowego i ubezpieczających kredyty
kupieckie klientów iData - co może oznaczać dla Państwa nieco dłuższy okres oczekiwania na
decyzję kredytową.
Ze względu na ograniczenie ryzyka kredytowego zastrzegamy sobie możliwość zmniejszenia limitu
kredytu kupieckiego wobec klientów, którzy przez okres ostatnich 6 miesięcy dokonywali zakupów
pozostających w znacznej dysproporcji z przyznanym limitem. Powrót do poprzedniego limitu jest
możliwy bez składania odrębnego wniosku po przesłaniu i pozytywnej analizie aktualnych
dokumentów finansowych firmy.
Limit kredytu kupieckiego może być także zmniejszony lub cofnięty w odniesieniu do klientów,
którzy nie płacą swoich zobowiązań w terminie przyznanym przez iData. W przypadku gdy do
pomocy w windykacji długu klienta zostanie zaangażowana przez iData zewnętrzna firma
windykacyjna - należy liczyć się z tym, że limit może zostać zabrany na stałe i nie będzie
możliwości jego przywrócenia.
Jeżeli klient posiada przeterminowane płatności wobec iData - wstrzymywane jest przyjmowanie
zamówień od klienta oraz bieżąca sprzedaż do momentu uregulowania zaległości. Ponieważ za datę
uregulowania zaległości uważa się datę wpływu środków na konto bankowe lub do kasy iData,
prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie dyspozycji przelewów w bankach.
Za nieterminowe płatności iData nalicza odsetki w wysokości ustawowej. Odsetki te uważane są za
rekompensatę za dodatkowe, nie objęte umową koszty finansowania klienta i z tej racji są
traktowane na równi z należnościami za towary i usługi. Dlatego w przypadku nie uregulowania not
odsetkowych w terminie sprzedaż do klienta może zostać wstrzymana.
Jeżeli limit przyznany przez iData w oparciu o analizę dokumentów dostarczonych przez klienta
okaże się niewystarczający do przeprowadzenia transakcji mających charakter jednorazowych
kontraktów z użytkownikiem końcowym (np. wygrane przetargi) - możliwe jest przeprowadzenie
takiej transakcji po wniesieniu dodatkowych zabezpieczeń - przykładowo po zawarciu umowy cesji
na należności od końcowego użytkownika. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo w
dalszej części niniejszego opisu w sekcji dotyczącej sposobu zabezpieczania kredytów kupieckich.
Dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie lub podniesienie limitu kredytu
kupieckiego
Do rozpatrzenia wniosku o przyznanie limitu kredytu kupieckiego w iData potrzebne jest
dostarczenie lub aktualizacja (w przypadku gdy klient jest już zarejestrowanym dealerem iData)
następujących dokumentów:
1) wniosek kredytowy na aktualnym formularzu iData,
2) dokumenty rejestrowe - aktualny wyciąg z RHB lub KRS nie starszy niż 3 miesiące lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w zależności od formy prawnej
firmy),
3) upoważnienie do wystawiania faktur VAT bez podpisu w przypadku odbiorów innych niż
osobiste (aktualizacja w przypadku gdy poprzednie upoważnienie straciło ważność),
4) w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - oświadczenie Zarządu (na dostępnym w
iData formularzu) o wysokości uprawnień mu przysługujących do reprezentowania spółki w świetle
Art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych i umowy spółki,
5) weksel in-blanco, deklaracja wekslowa opcjonalnie załącznik do deklaracji wekslowej - prosimy
o dokładne zapoznanie się z opisem sposobu wypełniania zabezpieczeń wekslowych w dalszej
części niniejszego dokumentu, tak aby dostarczone zabezpieczenia spełniały wymogi stawiane
przez iData,
6) roczne sprawozdania finansowe za ostatni zakończony rok obrachunkowy oraz skrócone
sprawozdania finansowe za ostatni kwartał roku bieżącego - prosimy o zapoznanie się z informacją
dotyczącą wymaganej formy sprawozdań finansowych w zależności od formy prawnej i typu
prowadzonej przez firmę księgowości,
7) zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu ze składkami i podatkami (ważne 3
miesiące),
8) opinia z banku prowadzącego rachunek bieżący zawierająca datę otworzenia rachunku i obroty
za ostatnie 6 miesięcy wyrażone liczbą cyfr,
W przypadku zamiaru powiększenia limitu kredytu kupieckiego prosimy o kontakt z handlowcem
prowadzącym oraz aktualizację dokumentów finansowych i rejestrowych firmy zgodnie z
powyższym zestawieniem.
Prosimy o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów bezpośrednio do handlowca
prowadzącego Państwa firmę w iData - ułatwi to i przyspieszy procedurę przyznawania kredytu.
Sposoby zabezpieczenia kredytu kupieckiego
Weksel in-blanco i deklaracja wekslowa
Jako standardowe zabezpieczenie kredytu kupieckiego w iData stosujemy weksel in blanco z
towarzyszącą mu deklaracją wekslową. Weksel powinien być złożony w postaci blankietu druku
urzędowego z opłatą skarbową o wysokości nie niższej niż 20 zł, dostępnego w wybranych bankach
(obowiązek wniesienia opłaty skarbowej ciąży na podmiotach wystawiających dokumenty - Art. 4
Ustawy o opłacie skarbowej - a opłata skarbowa od weksla in-blanco, jeżeli kwoty zobowiązania
nie da się określić, wynosi obecnie 15 zł).
Weksel (jak i deklaracja), muszą być czytelnie podpisane przez wpisanie imienia i nazwiska,
numeru i serii dowodu osobistego (w przypadku osobistego poręczenia lub gdy wystawcą jest osoba
fizyczna) i pod spodem podpisu w formie używanej do podpisu dokumentów bankowych.
Poręczyciele podpisują się na odwrocie weksla po słowie "poręczam" lub "gwarantuję" stosując się
co do formy do wcześniej wspomnianych elementów podpisu. Aktualny wzór deklaracji wekslowej
znajduje się na stronie WWW iData.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę, żeby na deklaracji wekslowej jak i wekslu podpisać się
dokładnie w ten sam sposób. Podpisy powinny być złożone osobiście przez wystawcę i
poręczyciela weksla w obecności pracownika iData lub notariusza. W innym przypadku należy
przedstawić dokument uwierzytelniający wzory podpisów, taki jak: notarialne uwierzytelnienie
podpisu, bankowa karta wzorów podpisów, w przypadku osób występujących jako osoby fizyczne kserokopia dowodu osobistego ze stroną z podpisem.
Prosimy o nie wypełnianie pozostałych elementów weksla in blanco przez jego wystawcę - jest to
niedopuszczalne z racji istoty weksla in blanco. Umożliwi to także wykorzystanie blankietu
niezależnie od zmian w limicie kredytu kupieckiego Państwa firmy.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje i przykłady wypełnienia dokumentów wekslowych
w zależności od formy prawnej firm (w przykładach wypełnienia weksla użyto formularza iData).
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Spółki Akcyjne
W przypadku Sp. z o.o. i S.A. zabezpieczenia wekslowe wypełniane są w ten sam sposób. Weksel i
deklarację wekslową muszą podpisać osoby zdolne do reprezentacji firmy, zgodnie z aktualnymi
dokumentami rejestrowymi - prosimy o dostarczenie razem ze składanymi zabezpieczeniami
aktualnego odpisu z Rejestru Handlowego (Rejestru Przedsiębiorców). Podpis na wekslu i
deklaracji wekslowej powinien zostać złożony w formie pieczęci firmowej, pod którą powinny
podpisać się osoby reprezentujące firmę. Jeżeli umowa spółki stanowi o innej formie podpisywania
dokumentów wekslowych - prosimy o zaakceptowanie weksla w formie wymaganej umową spółki
oraz przedstawienie w iData zapisu umowy mówiącego o sposobie podpisywania weksli.
Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z podpisem na wekslu, tzn. (używając
terminologii deklaracji) wystawcą jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie
pieczątki), osoby reprezentujące - osoby podpisujące się na wekslu pod pieczęcią firmową (zgodnie
z RHB), dłużnikiem jest firma (prosimy o wpisanie danych lub postawienie pieczątki).
Ważne jest aby sposób podpisania weksla i deklaracji wekslowej został dokonany w tej samej
formie.
Jeżeli wartość kapitału spółki i jej majątku jest wg iData niewspółmierna do wysokości
wnioskowanego limitu wnioskodawca będzie poproszony o osobiste poręczenie weksla przez
członków zarządu lub właścicieli. Dokonuje się tego poprzez wpisanie danych osoby poręczającej
w deklaracji wekslowej (sekcja poręczycieli), podpis osoby poręczającej na dole deklaracji
wekslowej pod słowem "poręczyciele" oraz podpis poręczyciela na odwrocie weksla po słowie
"poręczam".
Od poręczycieli wymagamy dostarczenia załącznika do deklaracji wekslowej będącego:
· zgodą współmałżonka na poręczenie zobowiązania wekslowego
· lub oświadczeniem poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim
w zależności od stanu cywilnego poręczyciela.
UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1, 2, 3-ciej strony dowodu osobistego osób
podpisujących i poręczających weksel.
Spółki Jawne
W przypadku spółki jawnej wymagamy wystawienia weksla przez spółkę reprezentowaną przez
wszystkich wspólników oraz poręczenia weksla przez wszystkich wspólników.
Weksel i deklarację podpisują wspólnicy pod pieczęcią firmy (chyba, że umowa spółki stanowi
inaczej) jako "wystawca". Poręczyciele (wspólnicy) podpisują się jako osoby fizyczne (bez pieczęci
firmowej) na deklaracji pod słowem "poręczyciele" a na wekslu - na jego odwrocie - po słowie
poręczam.
Każdy ze wspólników - jako poręczyciel - musi dostarczyć załącznik do deklaracji wekslowej
będący:
· zgodą współmałżonka na poręczenie zobowiązania wekslowego
· lub oświadczeniem poręczyciela o niepozostawaniu w związku małżeńskim
w zależności od stanu cywilnego wspólnika (poręczyciela).
Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie ze sposobem podpisania weksla, tzn.
(używając terminologii deklaracji) wystawcą jest firma (prosimy o wpisanie danych lub
postawienie pieczątki), osoby reprezentujące - wszyscy wspólnicy, dłużnikiem jest firma (prosimy o
wpisanie danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wszyscy wspólnicy.
Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób.
Każdy ze wspólników dostarcza załącznik do deklaracji wekslowej.
UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1, 2, 3-ciej strony dowodu osobistego osób
podpisujących i poręczających weksel.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, weksel wystawia właściciel - jako osoba
fizyczna - gwarantując zobowiązania swojej firmy. Zgodnie z tym podpis na wekslu i deklaracji
wekslowej nie może być opatrzony pieczątką firmową lub imienną - potrzebny jest jedynie czytelny
podpis właściciela (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis
bankowy). Wymagamy również poręczenia współmałżonka właściciela poprzez czytelne podpisanie
się na odwrocie weksla po słowie "poręczam" (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i
pod spodem podpis bankowy).
Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z wekslem, tzn. (używając terminologii
deklaracji) wystawcą jest właściciel jako osoba fizyczna, dłużnikiem jest firma (prosimy o wpisanie
danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wpisuje się współmałżonek wspólnika.
W przypadku, gdy właściciel nie pozostaje w związku małżeńskim - prosimy o dostarczenie
stosownego oświadczenia na załączniku do deklaracji wekslowej.
Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób.
UWAGA - prosimy o dostarczenie kserokopii 1, 2, 3-ciej strony dowodu osobistego osób
podpisujących i poręczających weksel.
Spółki cywilne
W przypadku spółek cywilnych, każdy ze wspólników składa oddzielny weksel jako osoba fizyczna
- gwarantując zobowiązania spółki. Zgodnie z tym podpis na wekslu i deklaracji wekslowej nie
może być opatrzony pieczątką firmową lub imienną - potrzebny jest jedynie czytelny podpis
wspólnika (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod spodem podpis bankowy).
Wymagamy również poręczenia współmałżonka wspólnika poprzez czytelne podpisanie się na
odwrocie weksla po słowie "poręczam" (imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego i pod
spodem podpis bankowy).
Deklaracja wekslowa powinna zostać wypełniona zgodnie z wekslem, tzn. (używając terminologii
deklaracji) wystawcą jest wspólnik jako osoba fizyczna, dłużnikiem jest spółka (prosimy o wpisanie
danych lub postawienie pieczątki), poręczyciele - wpisuje się współmałżonek wspólnika.
W przypadku, gdy właściciel nie pozostaje w związku małżeńskim - prosimy o dostarczenie
stosownego oświadczenia na załączniku do deklaracji wekslowej.
Ważne jest aby podpisy na wekslu i deklaracji wekslowej zostały złożone w ten sam sposób.
Jeżeli wspólnicy są małżeństwem - mogą oni złożyć razem jeden weksel. W takim przypadku
obydwoje występują jako wystawca weksla, czyli - obydwoje podpisują weksel oraz wpisują się
jako wystawca weksla i podpisują jako wystawca weksla deklarację wekslową - bez konieczności
poręczania dokumentów.
UWAGA - prosimy zawsze o dostarczenie kserokopii 1, 2, 3-ciej strony dowodu osobistego osób
podpisujących i poręczających weksel.
Inne formy zabezpieczeń
W przypadku potencjalnej sprzedaży pod zakupy kontraktowe, których wartość przewyższa wolny
limit kredytu kupieckiego klienta, możliwe jest przeprowadzenie takiej transakcji pod warunkiem
dodatkowego jej zabezpieczenia.
Standardowymi sposobami dodatkowego zabezpieczenia może być gwarancja bankowa lub umowa
zabezpieczająca płatność przez zabezpieczenie na wierzytelności od użytkownika końcowego (cesja
należności).
Warunkiem przyjęcia zabezpieczenia w formie cesji należności jest pozytywna ocena kondycji
finansowej odbiorcy końcowego. Prosimy o każdorazowe uzgadnianie takich transakcji ze swoim
opiekunem handlowym iData. Z uwagi na konieczność przygotowania i podpisania dodatkowej
umowy (umowy cesji) prosimy o zgłaszanie tego typu transakcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
Formy sprawozdań finansowych wymaganych przez iData
W przypadku składania wniosku kredytowego o nowy limit lub w przypadku zmiany limitu
wymagane jest dostarczenie aktualnych dokumentów finansowych firmy ubiegającej się o
przyznanie lub zmianę limitu kredytowego. Oznacza to potrzebę dostarczenia (lub uzupełnienia) do
iData dokumentów finansowych za ostatni rok obrachunkowy oraz skróconej informacji finansowej
za ostatni kwartał (przyjmuje się, że w drugim miesiącu po zakończeniu poprzedniego kwartału
powinny być dostępne dane finansowe za poprzedni kwartał).
W przypadku gdy rok obrachunkowy klienta nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - należy
przesunąć odpowiednio okresy dokumentów finansowych.
Forma dokumentów finansowych różni się w zależności od formy prawnej klienta i jego
obowiązków sprawozdawczych.
Formy sprawozdań rocznych:
w stosunku do firm prowadzących pełną księgowość:
· bilans i rachunek wyników
w stosunku do firm nie prowadzących pełnej księgowości:
· finalne roczne zestawienie z Książki Przychodów i Rozchodów (potwierdzone podpisami osób
upoważnionych do reprezentowania firmy) oraz roczna deklaracja podatkowa na podatek
dochodowy, czyli:
· deklaracja CIT-8 w przypadku Sp. z o.o. i S.A.
· deklaracje podatkowe właścicieli PIT-3x w przypadku S.C. i działalności gospodarczej
Formy sprawozdań kwartalnych / okresowych:
jeżeli jednostka jest zobligowana do sporządzania sprawozdania F-01:
· sprawozdanie kwartalne statystyczne F-01 ,
jeżeli jednostka nie jest zobligowana do sporządzania sprawozdania F-01:
· deklaracja podatkowa na podatek dochodowy za ostatni miesiąc czyli:
· formularz CIT-2 w przypadku osoby prawnej (Sp. z o.o. i S.A.)
· formularz PIT-5 w przypadku osób fizycznych (każdy wspólnik spółki cywilnej powinien
dostarczyć osobną deklarację)
Oczywiście, jeżeli dostępne są okresowe dane w postaci bilansu i rachunku wyników - są one
preferowane w stosunku do innych form sprawozdań finansowych.
Prosimy również zwrócić szczególną uwagę, aby dostarczone dokumenty finansowe były czytelnie
oznaczone co do firmy i okresu, którego dotyczą oraz podstemplowane i podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania firmy zgodnie z jej dokumentami rejestrowymi.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości - prosimy o kontakt pod numerami: (52) 373-52-96.