Wolontariat się opłaca! Bezinteresowna pomoc innym, za którą

Komentarze

Transkrypt

Wolontariat się opłaca! Bezinteresowna pomoc innym, za którą
Wolontariat się opłaca!
Bezinteresowna pomoc innym, za którą osoba pomagająca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia
to jeden z lepszych sposobów na pozyskanie doświadczenia zawodowego i kształtowanie
charakteru. Ten fakt doceniają nie tylko organizacje społeczne, ale też pracodawcy…
Wolontariatem mogą zajmować się niemal wszyscy. Należy jednak pamiętać o zasadach świadczenia
wolontariatu, które zostały uregulowane prawnie.
Zasady wolontariatu
Aby stać się wolontariuszem, należy zawrzeć pisemne porozumienie z daną organizacją. Co powinno
znaleźć się w treści tego dokumentu? Przede wszystkim porozumienie z wolontariuszem powinno
zawierać zakres, sposób oraz czas zadań zleconych do wykonania. Dodatkowo powinna być także
ujęta informacja o możliwości wcześniejszego rozwiązania tego dokumentu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w sytuacji, gdy świadczenie wolontariusza jest wykonywane przez
okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie musi być sporządzone na piśmie. Jeżeli natomiast jest ono
zawierane na okres krótszy niż wspomniane 30 dni, treść porozumienia powinna być potwierdzona
na piśmie przez korzystającego tylko w sytuacji, gdy wolontariusz zażąda takiego potwierdzenia.
Podpisując porozumienie, wolontariusz musi pamiętać o tym, że wolontariat nie jest świadczeniem
pracy na rzecz podmiotów gospodarczych, czyli prywatnych i państwowych przedsiębiorstw. W
jakiego typu organizacjach można więc ubiegać się o świadczenie wolontariatu? Mogą to być
organizacje pozarządowe i podmioty prawne, działające na rzecz pożytku publicznego oraz organy
administracji publicznej i podległe im jednostki. Warto jednak wspomnieć, że pracując dla tych
ostatnich, wolontariusze mogą wykonywać tylko zadania związane z prowadzoną przez nie
działalnością w sferze pożytku publicznego, a nie z działalnością gospodarczą, generującą zyski
finansowe.
Prawa i obowiązki wolontariusza
Wolontariusz ma obowiązek stosować się do postanowień zawartych w porozumieniu oraz
sumiennie wykonywać obowiązki na rzecz wybranej organizacji. Przysługują mu zaś świadczenia
zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń.
Organizacja, która przyjmuje wolontariusza, jest zobowiązana do zapewnienia mu bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej, które są
uzależnione od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem. Organizacja ma także
obowiązek pokryć koszy podróży służbowych i diet wolontariusza, zapewnić mu ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków w sytuacji, gdy wolontariusz wykonuje świadczenia przez okres
nie dłuższy niż 30 dni. Dodatkowo osoba świadcząca usługę wolontariatu powinna być informowana
przez organizację, dla której pracuje, o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, które jest związane z
wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Wolontariat jest zawierany na zasadach cywilnoprawnych, co oznacza, że osoba, która go wykonuje
nie jest pracownikiem. Dzieje się tak dlatego, że w tym przypadku, pomimo działania pod określonym
kierownictwem, nie jest wypłacane wynagrodzenie. Praca w tym wypadku jest to pojęciem znacznie
szerszym niż wykonywanie obowiązków służbowych w ramach stosunku pracy.
Osoby zainteresowane wolontariatem, poza znajomością swoich praw i obowiązków, powinny
pamiętać także o tym, że w sytuacji, gdy chcą wykonywać zajęcie, które zgodnie z prawem wymaga
posiadania odpowiednich kwalifikacji i wymagań – muszą je posiadać, aby móc wykonywać
wolontariat.
Wykonywanie obowiązków wolontariusza, poza aspektami społecznymi, ma też pozytywny wydźwięk
w CV i jest doskonałą okazją do nabywania doświadczenia zawodowego, zwłaszcza przez młode
osoby.
Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na:
https://www.facebook.com/zielonalinia19524.
Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Podobne dokumenty