Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i
Raport bieżący nr 70/2015
15.10.2015
Uchwała Zarządu GPW S.A. w sprawie dopuszczenia i
wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji zwykłych na okaziciela serii K
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu
Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) z siedzibą w Łomiankach działając na podstawie §34 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje że
w dniu 15 października 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A., podjął uchwałę nr
1050/2015, zgodnie z którą:
1/ na podstawie §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym
dopuszczonych jest 31.861.977 (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 1
zł (jeden złoty).
2/ na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 19
października 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki o
których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.
A. w dniu 19 października 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCMRAY00029".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PZ CORMAY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)
05-092
(kod pocztowy)
Wiosenna
(ulica)
(22) 751 79 10
(telefon)
[email protected]
(e-mail)
1181872269
(NIP)
Usługi inne (uin)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łomianki
(miejscowość)
22
(numer)
(22) 751 79 11
(fax)
www.cormay.pl
(www)
140777556
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
2015-10-16 Janusz Płocica
Prezes Zarządu
2015-10-16 Wojciech Suchowski
Wiceprezes Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty