podstawy rachunkowości finansowej

Komentarze

Transkrypt

podstawy rachunkowości finansowej
PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ
Autor: Wojciech Nastaj
Wydawca: WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Miejsce i rok wydania: Gdańsk, 2006
Ilość stron: 83
ISBN: 83-89081-07-5, 83-89786-96-6
Podręcznik jest wprowadzeniem w tajniki zagadnień rachunkowości finansowej. W XXI wieku wśród nauk
ekonomicznych trudno wskazać bardziej aplikacyjną dyscyplinę niŜ rachunkowość.
Rachunkowość dzieli się na dwa działy:
-rachunkowość finansową,
-rachunkowość zarządczą.
Podręcznik obejmuje rachunkowość finansową – pierwszy i najwaŜniejszy dział rachunkowości.
Dziewięciorozdziałowa konstrukcja pozwala Czytelnikowi zapoznać się z wybranymi przez autora elementami
rachunkowości finansowej. Na koniec kaŜdego rozdziału zamieszczone są zadania i pytania kontrolne, których
rozwiązanie potwierdza opanowanie wiedzy z danej części. Podręcznik nie wyczerpuje całej wiedzy z zakresu
rachunkowości, jest przeznaczony głównie dla nie ekonomistów, dla których ma to być podstawa swobodnego
poruszania się po realiach XXI wieku lub dla ekonomistów w początkowym stadium zdobywania wiedzy.
SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ISTOTA RACHUNKOWOŚCI I JEJ FUNKCJONOWANIE W POLSCE I ŚWIECIE
1.
Pojęcie i rys historyczny rachunkowości
2.
Funkcje i metody rachunkowości
3.
Proces globalizacji a funkcjonowanie rachunkowości
ROZDZIAŁ II
MAJĄTEK PODMIOTU I ŹRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA
1.
Zasoby majątkowe podmiotu gospodarczego
2.
Źródła finansowania majątku
ROZDZIAŁ III
BILANS – ZESTAWIENIA W PODMIOCIE GOSPODARCZYM
1.
Charakterystyka aktywów
2.
Charakterystyka pasywów
3.
Pojęcie, wymogi ustawowe i wzór bilansu
ROZDZIAŁ IV
PROCESY GOSPODARCZE W POMIOTACH GOSPODARCZYCH
1.
Operacje gospodarcze – charakterystyka i klasyfikacja
2.
Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu
3.
Dowód księgowy – pojęcie, funkcje i cechy
ROZDZIAŁ V
KONTO KSIĘGOWE – ZASADY FUNKCJONOWANIA
1.
Pojęcie i zasady funkcjonowania konta
2.
Zasady podwójnego zapisu oraz konsekwencje
3.
Zestawienie obrotów i sald oraz zamykanie kont
4.
Dzielenie kont księgowych
5.
Łączenie kont
ROZDZIAŁ VI
WYNIK FINANSOWY – PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA
1.
Elementy tworzące wynik finansowy
2.
Wynik finansowy w działalności
3.
Rachunek zysków i strat
4.
Organizacja rachunkowości w podmiocie gospodarczym
5.
Zasady rachunkowości
ROZDZIAŁ VII
EWIDENCJA ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH
1.
Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w podmiocie
2.
Kredyty bankowe – narzędzie finansowania działalności
3.
Pozostałe „quasi” pieniądze
ROZDZIAŁ VIII
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Środki trwałe – pojęcie i ich amortyzacja
2.
Wartości niematerialne i prawne
ROZDZIAŁ IX
ROZRACHUNKI PODMIOTU
1.
Ewidencja rozrachunków
2.
Rozrachunki z tytułu podatków
3.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz ich rozliczanie
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WZORÓW
SPIS SCHEMATÓW