Załącznik Nr 1 XL-373

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 XL-373
Preliminarz wydatków 2006
Zadanie I - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
1
2
3
4
5
6
2 500.00 zł
Realizacja programówafter care
Współpraca z WOTUoAiW w Stanominie w zakresie zwiększenia dostępności i polepszenia jakości pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
Utrzymanie budynku przy ul. Kościuszki / Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkolenie kadry dla potrzeb realizacji programu.
Dowóz osób do leczenia na terapię
Koszt wydawania przez lekarza biegłego opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Razem zadanie I
1
2
3
Zadanie II - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w
szczególności ochrony przed przemoca w rodzinie
Realizacja zadań pomocy ofiarom przemocy domowej
Utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie na bazie internatu ZSZ w Kamieniu Pomorskim
Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwości uzyskania pomocy w Kamieniu Pomorskim
Razem zadanie II
40 000.00 zł
26 760.00 zł
1 000.00 zł
200.00 zł
3 000.00 zł
73 460.00 zł
1 000.00 zł
500.00 zł
200.00 zł
1 700.00 zł
Zadanie III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
1
2
3
4
5
6
Profilaktyka w szkołach - programy
Świetlice socjoterapeutyczne Górki Pom, Wrzosowo, SP 1, SP 2, Gimnazjum, Benice, Kukułowo, Trzebieszewo, Jarszewo,
Obozy socjoterapeutyczne dla dzieci
Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w tym zajęcia sportowe i kulturalne
Organizacja kampanii profilaktycznych
Uzupełnienie literatury, prenumerata prasy, druk wkładki "Szubrawiec" do "Wieści z ratusza"
15 000.00 zł
76 000.00 zł
12 000.00 zł
43 641.00 zł
200.00 zł
500.00 zł
+
Preliminarz wydatków 2006
Razem zadanie III
1
2
3
4
5
6
Zadanie IV - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych
KST OPOKA utrzymanie klubu na Krótkiej.
PCK - Olimpiady Zdrowia, Sejmik Trzeźwości
Komenda Powiatowa Policji - konkurs "Bądź bezpieczny" "Turniej wiedzy o ruchu drogowym" i inne działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i
narkomanii w życiu publicznym oraz kontrola miejsc szczególnie zagrożonych patologiami na terenie Gminy
Kościół Rzymsko-Katolicki - organizacja imprez trzeźwościowych
X Festyn Trzeźwości
Zabawy choinkowe z podsumowaniem działań profilaktycznych
Razem zadanie V
147 341.00 zł
1 000.00 zł
1 000.00 zł
25 000.00 zł
3 000.00 zł
4 000.00 zł
2 000.00 zł
36 000.00 zł
Zadanie V - ustalanie szczegółowych zasad prowadzenia działalności profilaktycznej i rozwiązywania problemów
alkoholowych na terenie miasta i gminy
1
2
3
4
Razem zadanie V
4 280.00 zł
500.00 zł
2 500.00 zł
3 000.00 zł
10 280.00 zł
Ogółem budżet GKRPA na rok 2006
268 781.00 zł
Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach w GKRPA i podkomisjach oraz dodatkowe prace zlecone
Zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych
Szkolenie członków komisji i podkomisji
Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Podobne dokumenty