Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
Raport bieżący nr 56/2008
Temat: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii C
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie
Treść raportu:
Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, działając na podstawie par. 34
ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, iż powziął informację o podjęciu w dniu 25 lipca 2008 r. przez Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwały nr 589/2008, której przedmiotem jest:
a) dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 174.000 (sto
siedemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złotych) każda,
b) wprowadzenie z dniem 29 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na
rynku podstawowym GPW akcji, o których mowa w pkt a) wyżej, pod warunkiem
jednakże dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji
tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLHPRON00017.

Podobne dokumenty