Przygotowanie wspólnego projektu. Prezentacja i omówienie prac

Komentarze

Transkrypt

Przygotowanie wspólnego projektu. Prezentacja i omówienie prac
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
Konspekt lekcji 11.1, 11.2, 11.3,
11.4, 11.5, 11.6
Temat: Przygotowanie wspólnego projektu
Temat: Opracowanie i wydruk materiałów do prezentacji projektu
Temat: Prezentacja i omówienie prac
Temat: Podsumowanie
Czas realizacji: 6 godzin
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
♦ Microsoft Office lub OpenOffice;
♦ przeglądarka internetowa.
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik str. 266;
♦ zeszyty ćwiczeń I (A.6.) i II (A.6.);
♦ płyta CD dołączona do podręcznika;
♦ test 11 - materiały na stronie http://edukacja.helion.pl
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe;
♦ drukarka;
♦ skaner;
♦ dyskietki uczniowskie;
♦ wskazane połączenie z Internetem.
Pliki wykorzystywane na lekcji
♦ uczeń: w czasie lekcji nie korzysta z gotowych plików.
♦ nauczyciel — wskazówki na temat pracy nad projektem znajdą Państwo w pliku: Kilka słów o realizacji
projektów;
Forma organizacji zajęć
♦ zajęcia warsztatowe.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ ćwiczeń praktycznych.
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć włączyć i wyłączyć komputer oraz komunikować się z komputerem za pomocą
myszki i klawiatury. Obsługują przeglądarkę i wyszukiwarkę internetową. Znają i posługują sie poznanymi
programami.
Przewidywane
Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o
potrafi współpracować w grupie oraz być odpowiedzialny za powierzone mu zadanie;
o
zna zasady pracy w grupie;
o
zna etapy tworzenia projektu;
o
odpowiada na zadane pytania korzystając ze zdobytych informacji;
o
tworzy proste formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji;
o
z pomocą nauczyciela przygotowuje dokument do druku, ustawia parametry wydruku;
o
prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programami;
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o
potrafi pełnić rolę koordynatora grupy, organizując i nadzorując sprawnie pracę kolegów;
o
omawia etapy tworzenia projektu;
o
wykorzystuje zgromadzone informacje do opracowania w edytorze tekstu pisemnej wypowiedzi na
zadany temat;
o
tworzy dokumenty multimedialne na zadany temat;
o
tworzy złożone formy wypowiedzi na zadany temat z wykorzystaniem zgromadzonych informacji
przy użyciu poznanych programów;
Cele zajęć
♦ powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości;
♦ trening umiejętności tworzenia krótkich form wypowiedzi na zadany temat;
♦ nabycie umiejętności stosowanie różnych narzędzi zależnie od treści i przeznaczenia tworzonego dokumentu;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ utrwalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Technologią Informacyjną;
♦ stosowanie norm prawa przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz komputera;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o
szanowali pracę innych i własną;
o
przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej;
o
potrafili pracować w grupie;
♦ nabycie umiejętności samooceny i obiektywnej oceny prac kolegów i koleżanek z klasy.
Przebieg lekcji
♦ omówienie tematyki zajęć;
♦ praca z podręcznikiem — głośne czytanie przez kolejnych uczniów;
♦ praca nad projektem — wskazówki na temat pracy nad projektem znajdą Państwo w pliku: Kilka słów o
realizacji projektów;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
♦ tworzenie krótkich form wypowiedzi na pytania;
♦ przygoowanie dokumentów do druku, wydruk;
♦ prezentacja;
♦ omówienie kryteriów oceniania, ocena.
Podsumowanie zajęć
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną), uzupełnić punktację w zeszytach ćwiczeń. Dzieci mogą
pracować w zespołach kilkuosobowych, pamiętajmy jednak, aby posadzić uczniów o porównywalnym poziomie
wiedzy. Pracują oni wówczas w równym tempie, odpowiednim do posiadanych umiejętności.
Wskazane jest zaangażowanie do pomocy uczniów bardziej zaawansowanych w temacie, którzy na pewno
pierwsi wykonają ćwiczenia i mogą pomóc słabszym. Pamiętajmy o nagrodzeniu ich wysiłku, na przykład
dodatkowym punktem.
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji.
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o
wykonywanie poleceń;
o
samodzielność podczas pracy;
o
efektywność wykorzystania czasu pracy;
o
aktywność na zajęciach;
o
staranność wykonania prac;
o
biegłość wykonywania poznanych czynności;
o
poprawność wykonywania ćwiczeń;
♦ praca w grupie:
o
umiejętność pracy w grupie;
o
poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
♦ pomoc innym uczniom:
o
na ich prośbę;
o
z własnej inicjatywy;
♦ kulturalne komunikowanie się:
o
z nauczycielem;
o
z kolegami;
♦ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP;
♦ przygotowanie do lekcji;
♦ estetykę prowadzonego Zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego;
♦ zadanie domowe (jeżeli było zadane).
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
3/3

Podobne dokumenty