Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego

Komentarze

Transkrypt

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii F
Raport bieżący nr 8/2015 z dnia 12.01.2015 roku
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 12 stycznia 2015 roku Emitent powziął wiadomość o tym,
iż dnia 09 stycznia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Zarząd GPW)
podjął uchwałę nr 37/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku
GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F Bumech S.A. (dalej: Uchwała).
Na podstawie Uchwały Zarząd GPW stwierdza, iż do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest
56 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Ponadto Zarząd GPW postanawia wprowadzić z dniem 14 stycznia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu
giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 stycznia 2015 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem
„PLBMECH00012”.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne dokumenty